Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra ..."

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ ^ 53^./ " ΗΑΙίνΑΚΟ ΟΟΙ^Ι^ΕΟΕ Μ 
ΕΙΒΚΑβΥ Μ 


νϊίϋϊΙ 
^ ^υΚΚΕΝΤ ΜθΟ£ΚΝ ΡΟΕΤΚΥ ^ 

^ ρνεη Β^ ^ 

^ ΜΟΚΚΙ8 ΟΚΑΥ ^ 

^ €ίΑλ8 ΟΡ 1677 |ΙΕ 4:-4•;ν Γ ΡΑΤίΐοι.οουί 

ΟυΚδϋδ 0ΟΜΡΙΕΤυ8, 

810 

ΒΙΒυΟΤΗΕελ ΟΝΙΥΕΚβΑυδ, ΙΝΤεβΚΑ, ΟΝΙΡΟΚΗΙβ, εΟΜΜΟΟΑ, ΟΚεΟΝΟΜΙΟΑ, 

ΟΗΜυϋ 88. Ρ4ΤΚ11Μ. 00£ΤΟΚ11. 8£ΐαΡΤ0Β1101]Ε Ε;££ΙΕ8ΙΑ8ΤΙ(]0»11 

βΙΥΒ ΕΑΤΙΤΙΟΚϋΜ, 9ΙΤΒ ΘΒ^Ε€ΟΑΙ]Μ, 

Ουί ΑΒ ΜΥΟ ΑΡ05Τ011€0 ΑΌ ΛΤΑΤΕΜ ΙΝΝ06ΒΝΤΙΙ ΙΙΙ (ΙίΤΙΤ. 1216) ΡΚΟ ΙΑΤίηΐΒ 
ΕΤ ΑΌ ΈΒΟτίΙ ΤΒΜΡΟΒΑ {ΑΝΝ, 891) ΡΚΟ ΟΚΛ018 ΕΙΟΒϋΚΗϋΝΤ 2 

ΚΒΟϋδΙΟ ΟΗΚΟΝΟΙΟΟΙΟΑ 
ΟΗΝίυΜ ^υ^ε ΕΧ5ΤΙΤΕΚΕ ΜΟΝυΜΕΝΤΟΚυΜ ^ΑΤΗ01.τ^^Ε ΤΚΑΟΙΤΙΟΝΙΙ^ ΡΕΕ ΟυΟΟΕΟΙΜ ΡΚΙΙϋ 

Ε€€ΐ.Ε5ΐ^ε δ^εευΐΑ ετ ΑΜΡΐ,ιυδ, 

Ι0ΧΤ4 Β01Τ10ΝΕ8 4(ΧυΐΙΑΤ1881ΙΙΑ8, 1ΜΤΕΚ 6Ε εΟΗΟΟΕ ΝΟΝΝυίίΙβ €ΟϋΙ€ΙΒ08 ΜΑΚυβΰΚΙΡΤΙβ ΟΟίίΑΤΑβ, 

ΡΕΗΟΟλϋ ΟΙίΙβΕΝΤΕΗ €Α8ΤΙ6ΑΤΑ ; 

ΟΙ88ΒΚΤΑΤ10ΝΙΒυ8, εΟΜΜΕΝΤλΚΙΙδ, νΑλΙΙ80υΒ ίΕΟΤΙΟΝΙΒυβ εΟΝΤΙΝΕΝΤΕΚ ΙίίΟβΤΒΑΤΑ; 

ΟΜΜΙΒυβ ΟΡΒΒΙΒυβ Ρ08Τ ΑΗΡίΙ88ΙΗΑ8 £ΡΙΤΙ0ΝΒ8 Ου^Β ΤΚ1Βυ8 ΙΙ0Τ188ΙΙΙΙ8 8^Β(ΧΙίΙ8 ΟΕΒΕΝΤυΚ ΑΒβΟίΙΓΤΑβ 

ΒΕΤΕετιβ ΑοετΑ ; 

«ΒΙΟΙΒΟβ ΡΑΒΤΙΟυίΑΚΙΒϋβ ΑΜΑ1<ΤΓΐεΐβ, 8ΐΝβυί08 81ΥΕ Τ0ΙΙ08 8ΙΥΒ ΑϋΟΤΟΚΕβ ΑίΙΟΙΜΙΙβ Η0ΜΕΜΤ1 

8υΒ$Ε0υΕΝΤ1Βυ8, ΓΟΝΑΤΑ ; 

€ΑΡΙτυΐ.Ιβ ΙΝΤΚΑ ΙΡ8Ι]ΙΙ ΤΕΧΤΙΙΗ Κ1ΤΚ ΟΙ8Ρ0β1ΤΙ8, ΝΕΟΝΟΝ ΒΤ ΤΙΤϋίΙΒ ΒΙΝΟυίΑΚΙΠΙ ΡΑβΙΝΑΚΙΙΗ ΜΑΒΟΙΜΒΙΙ 8ΙΙΡΒΚΐ•ΚνΐΙ 

Ι>Ι8ΤΙΝβΙ]ΕΝΤΙΒΙ]8 80Β^Ε^ΤΑΗ^υΕ ΜΑΤΕΒΙΑΜ 8Ι6ΝΙΡΐεΑΜΤ1Βυ8, ΑΒΟΗΝΑΤΑ ; 

οΡΕΒίΒυβ ουκ ουΒίιβ, τιιμ αροοβυρηιβ, αι^ιοοα νεκο ΑυετοκιτΑΤΒ ιν οββινβ αο τκαβιτιονβη 

Εε€ίΕ8ΙΑ8ΤΐεΑΙΙ ΡΟίίΕΜΤΙΒΟβ, ΑΗΡίΙΡΙΟΑΤΑ ; 
ΟνεΕίτηβ ΒΤ ΑΙΙΡίΐυΒ ΙΝϋΐείΒυβ ίΟευΡίΕΤΑΤΑ; &Εϋ ΡΒ^Ε8ΕΗΤΙΗ ΟΟΟΒυβ ΙΗΙΙΕΜ8Ι8 ΒΤ βΕΚΕΒΑίΙΒυβ , ΑίΤΒΒΟ 

βεΐίΐΟΕτ ΚΕΗϋΜ, ουο εοΝβυίτο, οϋΐοουιο νον δοίοκ τΑίΐ8 ται^μυε ρατεκ, νεκυΜ βτιαμ υΝυβουιβουΒ 

ΡΑτηυΜ, ΑΒδουΕ υι.ι.Α ΕχεερτιοΝΕ, ιν ουοΒίίΒΕΤ τιιεμα βεκίΡβΕΒίτ, υκο ΐΜτυιτυ εοΝβΡίεΐΑτνΒ ; 

ΑΙ.ΤΕΒΟ 8€Κ1ΡΤυΚΛ!ΐ δΑ6Κ^, εχ ουο ίεετοκι εοΜΡΕΒίΒΒ βιτ οβνιυιι ουίΝΑΐι ρατβββ βτ 

ΙΝ ΟυίΒυΒ ΟΡΕΚΟΗ 800ΒΙΙΜ ίθεΐ8 8ΙΝ€υί08 ΒΙΝευίΟΚϋΜ ίΙΒΒΟΚΟΜ 8εΒΙΡΤυΒ>Β ΥΕΒβυΒ, 

α ΡΒΙΗΟ 6ΕΝΕ5Ε08 ϋ80υΕ ΑΒ ΝΟΥΙδΒΙΗυΗ ΑΡ0εΑίΤΡ818, εΟΜΜΕΝΤΑΤΙ 8ΙΝΤ : 

ΒΟΙΤΙΟ ΑεευΒΑΤΙ88ΙΜΑ, ε^ΕΤΕΒΙδΟϋΕ ΟΜΝΙΒυΒ ΡΑείίΒ ΑΝΤΒΡΟΝΒΝΒΑ, 81 ΡΕΒΡΕΝΒΑΝΤυΒ εΐΙΑΚΑεΤΕΚΟΙΙ ΝΙΤΙΒΙΤΑΒ» 

εΗΑΒΤ^Ε ΟυΑίΙΤΑΒ, ΙΝΤΕβΒΙΤΑΒ ΤΕΧΤΟΒ, ΡΒΒΡΕεΤΙΟ εΟΒΒΒεΤΙΟΝΙΒ, ΟΡΕΚΟΙΙ ΒΒευΒΟΕΟΗ ΤΟΜ ΥΑΒΙΒΤΑΒ 

τυκ ΝυιΐΒκιΐΒ, ροαμα νοίΟκίΝυΜ ΡΕκουΑίι εοιηιοΒΑ ΒίΒίουΒ ιν τοτο ΡΑΤΒΟίοευΕ ΒΕειικΒυ εοΝβΤΑΝΤΒΒ 

βΙΜίυΒ, ΡΚΕΤ1Ι ΕΧίΟυίΤΑΒ, ΡΚ^Ε8ΕΒΤΙΗ0υΒ 18ΤΑ εΟΙΧΕεΤΙΟ, «ΝΑ, ΗΕΤΗΟΒίεΑ ΒΤ εΗΒΟΝΟΙΛ)βΐεΑ» 

Β^χεΕΝτοκυΜ ΡΒΑβΜΕΝτοκυΜ οροδευι,οκυιιουΒ ΗΑετΒΝΟΒ Ηΐε ιι.ι.ιε βΡΑΚδΟΒυιι, 

ΡΒΙΚυίΙ ΑυΤΕΜ ΙΝ Ν08ΤΒΑ ΒΙΒίΙΟΤΗΕεΑ, ΕΧ ΟΡΕΒΙΒΟδ ΕΤ 1188. ΑΟ <ΑΐΝΒ8 ^ΒΤΑΤΒ89 
1.0ε08, 1,1Ν0υΑ8 ΡΟΒΜΑβΟυΒ ΡΕΒΤΙΝΒΝΤΙΒυΒ, εΟΑΒυΝΑΤΟΚΙΙΙΙ• 

δΕΗΙΕδ βΒ^εΟΑ, 

ΙΙ« ΟυΑ ΡΒΟΟΚυΝΤ ΡΑΤΒΕ8, ϋΟϋΓΟΗΕβ δΟΒΙΡΤΟΚΕδΟυΚ Ε(ΧΙ.£8Ι^β (ΆΛΟΛ 
Α δ. ΒΑΑΝΑΒΑ ΑΡ ΡΗΟΤίυΜ. 

ΑΟΟϋΚΑΝΤΕ α.-Ρ• ΙΙΙβΝΕ. 

Β1Ι»11οΙΙΐ€βΒΒ €1βτ1 ιιβι1ψοι»μτ, 

8ΐνΒ 
ευΒβυΟΜ ρΟΜΡίΒΤΟΒυΐΙ ιν βΙΝβυίΟβ βείΒΝΤΙΑ ΕΟΟίΚβΙΑβΤΙΟ^Β ΒΑΜ08 βοιτοβιι. ΡΑΤΒΟίΟβΙΑ, ΑΟ ΙΝ8ΤΑΒ ΙΡβΙΟδ ΒεεI.Β8I^Β, ΙΒ ΒΟΑβ ΡΑΒΤΕ8 ϋΙΥΙΒΙΤΙΙΚ, ΑίΙΑ ΝΒΜΡΒ ίΑΤΙΝλ« ΑίΙΑ βΒΑΟΟ-ίΑΤΙΝΑ• 
ίΑΤΙΝΑ , 1ΑΜ |ΡΕΝ1Τυ8 ΒΧΑΒΑΤΑ, ΥΐεΐΝΤΙ-ΟυΐΝΟυΕ ΒΤ 0ϋεΕΝΤΙ8 νθΙ.υΗΙΝΙΒυ& ΜΟίΒ 8υΑ 8ΤΑΤ , ΒΟΧΤΒ Ρ03Τ 
ΡΒΒΑεΤΟδ ΙΝ0ΐεΕ8 8ΤΑΒΙΤ, Αε ΟυίΝΟΟΒ-ΤΙβΙΝΤΙ-εΕΝΤυΐΙ ΕΤ Η1Ι.ίΒ ΡΒΑΝεΐ8 ΥΕΝΙΤ. ^ΜΟΚ ΒυΡΙ.ΐεΐ ΒΒΙΤΙΟΝΒ 
ΤΥΡΙ8 ΗΑΝΟΑΤΑ ΒδΤ. ΡΒΙΟΒ εΚΑευΗ ΤΕΧΤΟΜ ΟΝΑ ευΐΙ ΥΕΒβΙΟΝΕ ίΑΤΙΝΑ Ι.ΑΤΕΒΑΙ.Ι8 ΑΜΡίΒεΤΙΤυΒ , ΒΤ ΑΟ ΒΓΟ- 
ΟΒεΐΙΙ ΒΤ εΕΝΤυΐΙ νΟίυΜΙΝΑ νΝΑ ευΜ ΙΝΟΐείΒϋδ ΡΕΚΥΕΝΙΕΤ ; ΡΟδΤΒΒΙΟΚ ΑυΤΕΜ ΗΑΝε νεΒδΙΟΝΒΜ ΤΑΝΤΟΜ βχηι- 

ΒΕτ, ιοΕοουε ιντβα οετο βτ <2οινοοα€ιντα τοι^ομινα ΒΕτίΝΒΒίτυΒ. οΝυΜουοΒουΒ νοίΟΗΕΝ «Β^Εεο-υ^τίΝυιι 
οετο, ϋΝΐΐΜΟοοοουΒ μεκβ ίΑτίΝϋΜ οοΐΝΟϋΕ ΡΒΑΝεΐδ δΟίΓΜΜΟΟο ΕΗίτυΒ : υτκοΒίοϋΕ ΥΕΒΟ, ύτ ΡΒΕτιι πωυβ 

ΒΒΝΕΡίείΟ ΡΒυΑΤυΒ ΕΗΡΤΟΒ, εΟίίΒεΤΙΟΝΕΜ 1ΝΤΕ€ΒΑΜ 81 ΥΕ ΟΛΛΟΜί 81 ΥΕ ΙΑΤΙΝΑΗ εΟΜΡΙΒΕΤ ΝΒεΒδβΒ ΕΒΙΤ; 
8Εε08 ΕΝΙΗ ευ^υ80υΒ Υ0Ι.υΗΙΜ8 ΑΗΡίΙΤυΒΙΝΒΜ ΝΕεΝΟΝ ΒΤ 0ΙΡΡΐευΐ.ΤΑΤΒ8 ΥΑΒΙΑ ΡΕΒΤΙΑ ^Β^υΑΒIIΝΤ. ΑΤΤΑΜΕΝ, 
81 Ουίδ ΕΜΑΤ ΙΝΤΕΟΚΚ ΕΤ 8Β0Β8ΙΜ εθΙ.Ι.ΕετΙΟΝΕΜ εΚ>εεθ-ίΑΤ1ΝΑΜ, ΥΒΙ. ΕΑΜΒΕΜ ΒΧ ΟΈϋΒ£0 υΐΤΙΝΒ ΥΕΒ8ΑΜ, ΤΟΜ 
ΟυΟΙΚ^ΟΒ Υ011ΙΗΕΝ ΡΕΟ ΝΟΥΕΒ ΥΕΙ. ΡΒΟ δΒΧ ΡΚΑΝεΐδ 0ΒΤΙΝΕΒ1Τ. ΡΑΤΚΟΙΟβΙΜ ΟΛΜϋΜ ΤΟΜυΞ €1. ΡΗΟΤΙϋδ αΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙ,ΙΤΑΝυδ ΡΑΤΚΙΑΚαΗΑ. 

ΕΧΟυΟΕΒΑΤϋΚ Εϊ ΥΕΝΙΤ ΑΡΟΟ Ι.-Ρ. ΜΙβΝΒ ΕΟΙΤΟΙΙΕΜ, 

ΙΚ ^ΙΑ ΠΙΟΤΑ Ι>ΆΜΒ0Ι8Ε, ΟΙ.ΙΜ ΡΚΟΡΕ ΡΟΚΓΑΜ ίυΤΕΤΙΛ ΡΑΚΙδΙΟΚυΜ η]\.Μ ΰΈΝΡΕΒ 

ΝΟ&ΙΙΝΑΤΑΜ, δΕυ ΡΕΉΤΉΟϋ^ΤΗΟυαΕ, ΝυΐΝΟ ΥΕΙΙΟ ΙΝΤΚΑ ΜΟΕΝΙΛ ΡΑϋΙδΙΝΑ. 

1800 ^> ο ν »*-| ^1^ 


'τ) <■/ ί ,Γ? ί^ χ,' /< / / </. Λ-';• ;Λ'^ ί^ >\, Λ ' 5Λ€ΌυΐΜ IX, ΑΝΝϋ8 891. 

ΦΩΤΙΟΥ, 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚϋΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΕϋιΣ, 

ΤΑ ΕΪΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. ΡΗΟΤΙΙ, 

€ΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙ.ΙΤΑΝΙ ΡΑΤΕΙΑΚΟΗ^Ε, 

ΟΡΕΚΑ ΟΜΝΙΑ 

ΙΝ αΑ83Ι8 ΟυίΝΟυΕ ΟΙδΤΒΙΒϋΤΑ. : 
ΕΣΕΘΕΪΙϋΑ, ΒΟβΜΑΤΙϋΑ, ΡΑΛΜΝΕΤΙΟΑ, ΗΙ8Τ0ΒΙ€Α. €ΑΝΟΝΙ€Α; 

€υΕ18 νΑΚίΟλΙ», ΜΕΜΡΒ : 

€Ηηΐ5Τ0ΡΕ0ΒΙ ΨΟΙΨΙΙ, ΑΝΟ. ΑΝΤ. 800171, ΡΚΑΝΟ. 00ΜΒΕΡΙ8ΙΙ, ΟΑΚΏ. ΒΑΒΟΝΙΙ, 5Γ£ΙΤϋΑ 
τη, ΚΙΟύλΚΟΙ ΜΟΝΤΑΟυΤΠ, ΑΝΤΙΜΙΙ ΚΕΜΝΙΟΕΗΞΙΒ ΕΡΙ8€0ΡΙ, ΡΒ, 8€0ΒΒΙ, ^οανν, βαρτ, 
εΟΤΕΙΒΒΠ, ^ϋ8ΤΕιιI, νΟΕΙΙΙ, ΡΟΝΤΑΝΙ, ϋΟΒΟΕΒΠ, ΑΗΌΒΕΛ 86Η0ΤΤΙ, ΟΒΑΜΕΒΙ^ ΟΑΒΒ. ΑΝ&* 
Μ ΑΠ, 4Α€ΕΒΙ, ΕΜΜΑΝϋΕΙΙΒ ΒΕΚΚΕΒΙ, ΙΌ8ΕΡΒΙ ΗΕΒ&ΕΙίΒ(ΒΤΒΕΒ, 

ΙΑΜ ΑΝΤΒΑ ΙΛ3€Ε ΌΟΝΑΤΑ, ΡΑΚΊΤΜ ΜϋΝΟ ΡΕΙΜΟΜ ΒΟΙΤΑ; .1^ 

ΑΟαυΚΑΝΤΕ ΒΤ ΟΒΝϋΟ ΚΕ0Ο&ΝΟ8(3ΕΝΤΕ Ι.•Ρ. ΜΙΟΝΕ, 
ΒΙΙιΙΙοαίΜη €ΐ€Η αΒΐΨ€Μ«, 

βΙΥΒ 

ευλβυυν εοΜΡΐ£ΤθΕυιι ιν βίΝουι,οβ βοιεντία ΕεεχΕδίΑδτιεΛ ηαηο8 εοιτοηε. ■ΙΙΙΙΙ »^^€— Μ^— — 

Τ0Μϋ8 ΡΜΜϋδ, ΥΒΝΒυκτ 4 νοι. 42 ρηαν€ι$ ΟΑίχιαβ. ΕΚευΟΕΒΑΤΟΚ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡΟΒ Ι.-Ρ. ΜΙΟΝΕ ΕΒ1Τ0ΚΚΜ, 

ΙΝ νΐΑ 010ΤΑ Β'ΑΜΒΟΙΒΕ, ΟίΙΜ ΡΒΟΡΕ ΡΟΒΤΑΜ ίϋΤΕΤΙΛΙ ΡΑΚΙδΙΟΚίυΐΙ. ΥϋΙ^ΟΟ ΏΈΝΡΕΛ 

ΝΟΜΙΝΑΤΑΜ, 8Εϋ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΝΤΕΟϋΟΕ, ΝϋΝΟ ΥΕΚΟ 1ΝΤΚΑ ΜΟΕΝΪΑ ΡΑΙ^ΙδΙΝΑ• 

1860 8Λ€ΌΙΌΜ IX. ΑΝΝϋΒ ΜΙ. 

ΕΙΕΝΟΗϋδ 

ΑϋΟΤΟΙίυΜ ΕΤ ΟΡΕΗΟΜ 001 ΠΙ ΗΟΟ ΤΟΜΟ ΟΙ ΟΟΚΤΠΠΒΙΙΤυΒ' ΡΗΟΤΙϋδ ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡΟυΤΑΝϋβ ΡΑΤΚΙΑΚ€ΗΑ. 

ΡαίτοΙορϊω Εάιίοτύνη Ρταβϋο. 

ΡΒΟΤΠ ΟΡΕΚυΜ ΡΑΒ$ Ι. — ΙΧΕ^ΕΤΙΟΑ. 

3ο9€ρΜ Η6τρ6ητοίίΗ€τ ΙΗη^τΙοΜο άβ ΡΗοίϋ φίαί$Ηοη%1>%ι§ ΑηψΗίΙθ€ΗιαΛ%$. ΰοΐ. 1 

ΡηΒ(αΗοη€$. 21 

ΡΙιοϋί ΑιηρΜΙοοΙιίβ, δίνβ ίη $βθΓ&δ ΙΐΚβΓβδ βί φίΦδΙίοηβδ άίθΐηΐ)». — {Οη<κ»αοη€$ 
15, 77, 78, 137^147, 154, 226, 229, 233, 24β, 242, 243, 273 «ιιιΐΰ ρνχηηνη ρΓο- 
άβηηί, Οη(Β8Ηοηβ$ 2-5, 7-20, 22-24, 44-72," 75, 77, 78, 129, 130, 137-148, 151. 
154, 166, 169, 17ίμ-179, 187, 188, 223, 224, 226, 228-231, 233-236, 238, 240, 
242, 243, 245-247, 249-259, 261-297, 299-305, 313-317, 319-321 ΙαίίηίΜβ άοηα- 
νίίηηβ). 45 

Ιηάί€€8 8€ρί€ΐη %η 0ΐΜΒ8Ηοη€$ ΑηιρΗίΙο€Ηίαηα8. 1171 

ΟοΐΏοαβηίΑΓίοπιιη ίη Νογυιη ΤββίΑοαοηΙυιη (ρι® ευρβΓΒΐιηΙ• 1187 

8ηρρΐ€ηΐ6ηίηϊη αά φΛ(β8ί%οη€8 ΑτηρΗίΙθ€Μαηα8 ^ 1277 * Οαοίβϋοηββ 148, 18^ 228, 229 (ραΓβ ρο8(6ηοΓ) 230, 231, $19, 320, 521 &1)8θ1α(ο Ιαιη τοίυιηιηο (Ιαΐυιη 
6Ηΐ ιΙβίβ^ΰΓΰ. Η&8, ουηι ινυιη Ιαιη ηοη ροΜίηΐ Ιοΰΐιηι ο1)ΙίοΰΓθ> ιά €α1θ6ΐη νο1ιιιιάηΐ8 «ρροηβαιία^ ουΓ» 
νίιηιιβ. ΡΑΓί5Η8. — Εχ 1νρι$ Ι^• ΜΙΟΝΕ. ■α ΙΝ ΟΡΕΚΑ ΡΗΟΤΠ 

ΝϋΝΟ ΡΚΙΜϋΜ €ΟΙΧΕ€ΤΑ 

ΕΟΙΤΟβϋΜ ΡΑΤΚΟίΟΟί^Ε ΟΚΜΟΜ ΡΚ^ΕΡΑΤΙΟ. Ι•— θ€ ρ€ηοηα €ΐ ρβϋί< ΡΗοΐϋ• 

ΡΙιοΙίαι βοΗρίοηιιη βυοηιιη οορίλ ει άοοιπη» ύβίβΐιηβ, βΐ Γ&ο{η(ΠΐΙ)υ8, ηαΊΙ>α8 <)ίυ Εεοΐββίλΐη ρβηυΓΐι&«*^ 
νίΐ. €4 ΙύΙβΓήαΐϋΐη Μΐιί«πΐλ ίηλο^ιίΓΑτίΐ, Ιοη^ €βΐ€ΐ)ήθΓ βνΜΙ. €υ]υ8 ίιιϋοΐίβ €ΐ Λ%αηάϊ ΤΛύοηι» ικκϋίλία 

υΐ ΙβύΐΟΓ &5 ίοίΐίΟ ρβΓβρϋΟΐ&υΐΙ ||&1)691, β^ΙΙΙ 6]θ8 1>Γ6νί88ίηΐί8 ν6Γΐ)ίβ 6118ΓΓλ1>ίΐηυ8. 

ΙβΜΐί«ΐ8 ΜίΰΙΐΜΐίβ ευΓορΜβιΐ», ίιηρβΓ&ΐοΓί8 €οΐ)8ΐ&ηΐίηορο1ίΐ2ΐηί βΐίοβ, 86(1 »Ι> ίηίλοΐί» β 1«οηβ Αηηβικι 
6νίΓ»ΐυ8, ιιβ]ΐΓ» Γ€{(ηί δίΐιί υηςυαηι νίη()ί€&Γβΐ, ιιιοιιιιβίιυβ 8» δβΙ]τη 61 886βπ1θ8 ίαοΐυβ, «ηηο 846» ίο 
ραΐΓί&ΓοΙιιιιη ^οηβίβηΐίηοροΐίΐαηααι βΐ60ΐΜ€ 68ΐ, «ι βο)6ΐη ΐΜΐΐΓίΗ?6ΐι&ΐ6ΐιι Νον» Ηοιη», οπιιιίΜΐη νίΠυΐαη» 
8«66π1οΐΑΓιαιιι 8ρΐ6ΐΐ(Ιοτ6 ίϋυβίπινίΐ. Τυηο ΐ6ΐηροπ8 ίηφβπαιη 3(Ιιηίηΐ8ΐΓ3ΐ>αΙ, νβΐυΐί ΓιΙϋ βαί Ιυΐηχ Τ1ΐ60- 
ίΐοηΐφ ΜίοΐΜβΙίβ 6ί>Γϋ ιη3ΐ6Γ, ςυβαοηο 842, λίΦΓββίιη ΙοοηοείΜΐιιπιπ», ρο8ΐ(|υαιη ρ6Γ βηηοβ 06Δΐαηι 6Ι 
νι^ίοΐί νίιΐ68αι Οοπιίηί νΜΐ&886ΐ» ΐΒΐιάβιη 8υίίο€ανί(. 

Μί6^λ6ΐ, οιιηι «ηηαιη νί£68ίιηυιη ρηιηοιη %ΐαΓΐ8 βυ» 3ΐ(ίκί886(» &ηηο βοιΓιοβΙ 857, 8ΐΐ28α Βαγ^φ Οχ- 
μΗ», €Ι λταη€ΐι1ί 8υί, Ιυΐείλΐη ηιαίηβ 6Χ€υ88ίι, 61 ςιιο ΓϋβΗίαβ ρηνίβ βυίβ οαρί(ϋΐ3ΐίΙ)υ8 ιικΙμΙ^ογι^ι, 
ηΐΑΐτβιη 61 80Γ0Γβ8 ίη ιηοη3βΐ6Γίυιη <ΐ6ΐπΐ(1ΐ «6 Ιοικίβή ]υ88ίΐ. ΑΙ ίηιςυ» 8η» 86ΐιΐ6ηΐΊ» οοηββηΐΐΓβ 
ηοΐαίΐ Ι^ηΜΐυβ ρ&ΐπβΓοΙι», ν'ΐΓ ρίυ8 6ΐ ]υ8ΐυ8, ςυί 1ΐ8€ <16 08θ8β ΜίοΙίλθΙεηι τβΙιβιηβηΐθΓ οββηΰίΐ 61 λ ββϋβ 
ρ2ΐΐΓίλΓεΙ)8ΐί, άίβ 23 Νονοηι1)Π8 αηηο 857, ηοη 8ίη6 τί, εχραίβυβ 684. 

δ66ΐ6Π8 Ιιυ]α8 ρηβοίρυΐ »ιι€Ιογ68 ΓΗ6Γυη4 Βαπΐ38 €«88γ 61 ΙϋοΙΐ36ΐ ίαιρεηίΟΓ ; Μ 6]ιΐ8ά6ηι 6θορ6ηι1οτ68 

βΠΐΙΐΙ ΡΙΐΟΐίαβ, λ(11ΐυ6 Ι8!€υ8, ςυί 86(ΐ6ΠΙ ρ&ΐΓί3ΙΓ€ΐΐ8ΐ6ΙΙ1 »ηΐΜΙ)»1, 61 6Γ6|;θηυ8 ΑΙ>6816, 6ρί8€ορν8 5γΓ&€α89- 

ΒΟβ, ςυ6ΐη 1ρι&ιίθ8, 8η. 847, οΙ> ΓαοιηοΓα 8ΐΐ8, βρίβοοραΐί άΐβηίΐ&ΐε 8ροϋ&ν6Γ8ΐ. 6Γ62οηυ8, ]υ88α ίιιιρ6Γ&ΐο« 
Η89 ΡΙιοΐίααι Ιλίουιη, 5 άίείυιη βρ&ιίο 8(1 88€γο8 0Γ(ϋη68 61 αά {ρ8ΐιηι 6ρί8ϋορ8ΐιιηι, ίη 6οη(6ΐηρΐΐιιη 88. €8- 
ιιοηαπι, ρΓ0ΐηοτί4, !18 ιιΐ ΡΙιοΐΙυ8 <1ϊ6 25 Ι)6€6ΐη1)η86]α806ΐιι 8ηιιί 857ιΙΐΓθηυπι ραΐηβΓ6ΐΐ3ΐ6ΐη €ση866η(ΐ6ΓβΚ 

Ερΐ8€ορΙ ρΓονίΐιοίβΒ €οη8(8ηΐίηοροΙίΙ&ιΐΦ οιηπββ, εχοβριίβ Ιβηΐυιη γΙβ(ίη(ί 64 «ηο, ιηοι Ιη Θ60ΐ6βί8 
8. 1Γ6ΙΙ6» €οη8ΐ&ηι!ηορο1ί 6οητβηοηιη4, 64 ΡΙιο4ίιιπι 4λη(|ΐΐ8ΐη 6&ηοηαη) €0ΐι4βιιιρ40Γ6ΐη 64 ββ(Κΐ8 8ϋ6η« 
Ιηνλ80Γ«ηίΐ, (1βρο6ΐΐ6Γυη4 64 &π«ιΙΐ6ΐη8ΐ6 ρ6Γθυ886Γυη4. 

Αι ΡΙιοΐΗΐ8 &α64οή4846 ΒβπΙ» 64 Μΐ€ΐι«6Η8 Γκ4υ8, τί|[$η4ί (^4 υηοιη ερίβοοροβ 8ί1)ί λ4ΐΙ»3ΒΓ6ηΐββ οοη(^6« 
ΐ;Ανίι ίη 46ΐηρ1ο 88. Αρο8ΐο1οηιηι, 64 Ι([η84ίηηι ο1> β€Κα €Γίπιίη& (ΐ6ρο8υ!4, 6ίςα6 βιΐ8ΐΙΐ6ΐη9ΐ <1ίχίΐ. 

€οην6Β4υβ ίΐϋ ϋαο, «ηηο 81^9 66ΐ6ΐ>Γλ4ΐ βυη4; «4 ηεύαιη ρ866ΐη Γ6$4&αΓ&Γ•η4) (ϋβοοΓάΐΑηι ηονί8 ίη€Γ6αΐ6η4ΐ8 
«ηΐ6ηΐΒ4• 

Ιιΐ60 Ρ1ιο4ίυ8 8υ64οΗ4»46ΐη ρΗηι» 86ΐ1]8 8ί1>ί οοη€ί1ίαη^8ηι 6886 ρυ4ΑνΊ4, ςυο 48η<ΐ6ηι 8<1ν6Γ88Γΐο8 ορρΓί* 

]η6Γ64• 64 ςυί6ΐβ 8ΙΙ8 Ι16Ι1Γρ84ίθη6 ΓΓ06Γ64αΓ 

Ηίβί4 14^406 31(1 Νί€οΐ8αιη Ι Κοιη^ηυηι ροη 1106601 ϋ446Γ8$ ν6η6Γ8ΐίοηί8, Ιιυιηί1ί484ί8 8ο 8ΐι1)]664ίοηί9 ρΐ6«> 
η88, ςυΊ5υβ ρο84υΐ8ΐΡίι υΐ 8υπιιηιΐ8 ροηΐίίβχ €οη843η4ίηορο1ίηι 16|[8408 ηιίΙΐ6Γ64| (ΐυί άί88ί<ΐ6ΐιΐ6δ 6ρΐ8οορο8 

»αάίΓ6Ιΐ4• 64 ρ€Γ40Γΐ>3ΐ8ΐη ρ86βΐη Γ684ί1υ6Γ6η4. 

Νίεοΐ8α8 ▼04ί8 ΡΙιοΐϋ 8ηηυί4 61, αηηο 860, Ιιυ]υ8 η6{;οΐϋ ίτϋίΟΛηάΧ (Άη%Ά 6οη9(8η4ίηοροΠπ) ιηίβίΐ ΚΙιθ(1θ8ΐ- 
όυιη 61 Ζ8€ΐΐ8η&ΐΒ ερίβεοροβ, ςαί οαιη β ΡΙ)θ4ίο Γιιί586η4 €ΐΓοιιιην6η4ί, ραπίπι 6Χ ΙίιηοΓ6, ρ8Γ4ίιη 6Χ ριιβίΠ»- 
ιιίηιίΐ&ΐ6, Ιη οοηοϋΐο 5486ρί86οροΓαπιιςυθ9ΡΙιοΐί(ΐ8 6οηνθ6&ν6Γ8ΐ, ίη (Ιβροβ'ιΐίοηβπι Ι|;η84ΐί οοηβεηββΠΗΗ. 

Α4 εοάβπι αηηο 861 , ΝίοοΙ^υβ, ρο5ΐ(]υ3Π] Ιβ|[8ΐοηιιη βοογοιπ ρη6¥8ΓίελΙιοη6ΐη 6θ^ηονί886ΐ, Κοιη» εοιίΰί • 
Ιιυιη εο84ΐυη8τΐ4 64, γογαιπ Ι«ϊ§8(ο ΜίεΙίλεΓιβ ίτηρ6Γ84οτΊ9 €Ρ., άβε!3Γ8Υί4 βε 8αθ8 Ιβ^Αΐοβ €οηβ48ηΐίιιο|>οΓιιιι 
ηοη πιί8ί886 υΐ (ΙεροθΐΙίβηειη Ι^ηοιί! 64 υ&υΓρ3ΐΊοη6ηι'ΡΙιο4ϋ Γ9(&8 1ΐ8ΐ)6Γ6η4, 86<1 «ι 8ΐ84υιη Γβηιιη ίιΐ(ΐ3^3- 
^, ίοη4 64 Λε Γ6Με(1ίί8 &(1 5αη8η(ΐ8ΐη εΐεπ (Ιΐ8€0Γάί3ΐη 3ρ!ΐ8 δβηΐειιΐΐ3ΐΏ ρΓθΓβΓΓβη4. — ϋείικίε ρθδ4 Ηίβη- 
ηίιιηι, ειιπι Ρΐιε(ία8 3 ίονβηϋο $εΙιΐ8τη3ΐε €οπδ4αη4ίηοροΗΐ3ηο, ε4 βΐ) βχεΓεεηιΐ3 ΐγΓβηηίϋβ ηοη ε6883Γ64, 
Νίοοΐ3υ8 Ι, 8η. 863, ίη εοηεΐΐίο Κοηιβηο, 63 (|υ9Β3η. 861 εοη4Γ3 Ι^ηβΐΊαιη 3εΐ3 Γα6Γ3ηΐ τεβείηιΐίΐ, ΡΙ)04ΐ(ΐιη 
υ^υΓρΑΐοΓβΗΐ ϋΐίεη» 86ϋί8 (ί6εΐ3Γ3τΐι, ε4 1683408 8Β03, <|6ί ρΓ9Βν3Π03νεΓ3ΐη4, ερί8εορ3ΐυ 64 εοιηπιιιηίοηε 
εε€ΐβ8ί88ΐίε3 ρην3τί4. 

Μϋϋυηι Ρ1ιο4ίυ$ βυρΓεπι» 3ηε40Γίΐ3Κί8 Ιαάίείο, (|υο(1 ρΓονοο3ν6Γ3ΐ, 30<|ηί68ε6Γ6ΐ, ίη ίΐίαιΐ βικΙαείεΓ Γ6ΐ>εΗ&- 
τί4, εΐ εο 4«πιεΓΐΐλ4ί8 ά6ν6ηί4, ιι4 ρΓορηο πιβηε 8013 ευ]υ8(ΐ8ΐη ςοηείΐίί 06ϋυπΐ6ηίϋί εχ ε9ρί4β βη^βΓεί, ίη ηυο 
Νίεοίβυπι 1 εχεοπιπιυηί€3Γε(, Ε€€ΐε8ί3ΐη 1ι3ΐίη8ΐη οοηνίοϋβ εΐ ε»1υπ)ηίί8 ίιηρεΐ6Γε4, εχρΓοίΐΓβτκΙο Ιρ8ί8 
((ϋοό 8γιηΐΜ)Ιαηι 6(1εί π)υΐ3ν6Γ3η4, 0£ΐ6Γ3(ΐυ6 §Γ3ν3Πΐίη3 ]3ηι ρΓθΐ3ΐ3, εχ3ςςεΓ3η<1ο• Βε ΡΙιο4ίο 8εΓίΙ)εη8 
Λη38ΐ38ίυ8 Βί1)1ίοΙΙιε€3Γίυ8 : 

• ΥεηιιηίδΚε ί2}83Γ!υ8, αίΐ, Γ3ΐ80Γυπι εχ€6$$υυιη αιΙνεΓβυδ ίηδοηίειη 3ΐ)8εηΐβηι εΐ ίηνίε4υιη,πιεη()3€εηι εοϋί- 
εευι οοπιρίΐαΐ, ηιίΙΙεείΓαιεΓ πηΐίδΐίΐυηι &(ΐΙ>δ€ΓίρΐίϋΗε8 Γ3Ι533 ΊηΐεΓ&εηΐ, 8ίΙ)ί ηεηιίηε ρΓ0Γ$υ8 εοηβϋΐιΐίιΐιΐο 
Ρατεοι.. β». €1. α ΐί ΡΚ^ΕΡΑΤIΟ 1Ν ΡΗΟΤΙΙ ΟΡΕΚΑ. 

νοί οοη8ΰη1)6τιΐ« 6χ ΠΙα ηυιη6Γ0&α βρΊδοοροΓυιη πιυ1(ϋυ<ϋηβ, ηίβί υηο βΐ νί^Ιηΐί ρΓΧβιιϋΙηιβ. υη<1β ]«ιη 
ρΓοίϋβΙυβ βαηοΐι Ιΐ3ΐ)*ιΐιΐ8 νίπ βιιπι Γυ£;ιυιη, βΐ ςυ&βί 8(|υ8ΐθΓβιη ςυβπκΙ&ιη <ΐ6θΠη3ηΐ, ΑΐΙΰΓυιη Οίοβ^ΐΟΓαπι 
ίιηηο »ρρβΙΐ80ΐ6β, 61 ρΓχευΓδΟΓειη ΑιιΐΙβΙιπδΓι, ίιηο ίρβυοι ΑηΓΐΰ1]Π8ΐιιιη 6χΊ$Ιίιη2ΐηΐ6$, ςιιβιη 8€Ί1ί€βΐ Ιιο- 
ηιίηοηι ρβ€ΰϋΐΊ ΙΠίιιηιςυβ ρβΓίΙΊΐιοηΐδ Αροδίοΐαβ &ρρ6ΐ1ϋ&36ΐ, ςυί ρΓοίβΰΙο βχΙοΠβΓβΙιΐΓ 8ΐιρΓα οιηηβ ηυού άί- 
οίΐϋΓ Οβυβ ϋυΐ ηυοϋ οοΙίΙυΓ * (α). « 

ΕρίδΰορΊ ΟΓΪεηϋβ, βχεοριίβ γί^ίηΐΙ 6Ι υηο, €οηΐΓ& Αΐκίαοίαιη ΡΗοΓιί Γ6ο1&ρ[ΐ8ηιηΐ, όΐοβηΐβδ ίη&υθΊΐαιη 
6836, ηβο ]ηδΐυιη, ββηίβηΐίϋΐ» αϋ ΙηίβΓΊοΓί ίη δυρβηοΓβηι ΓβΓΓί ; 86<Ι ΡΙιοΐίυβ 8ΐ> !ηού6ρΐί8 ηοη 3ΐ)8ΐίηυίΐ, 
86<1 ίη ρβΓνίαιοίΒ ρ6ΐ8ΐίΐίΐ, ϋοηεο ρ&ιιΐο ρο8ΐ ηαικ&ΐο ΓβΓϋπι Βίβΐιι, ΡΗοΐίυβ 8 Βαδϋΐο Μαοβάοηβ 6Χ εεοΐεδία 
€Ρ. 6]οεΙυδ 681• Αηηο δείΠοβΙ 867, ςαο ΡΙιοιίυδ Α618 ρδευιΙοοοηεΙΓπ (ιηχ6Γ3ΐ, Μί€ΐΐ86ΐ ΙιηρβηίοΓ, (^πινί 
βυβρίοίοηβ ιηοΐυδ» Β^ίτάΛία &νιιιιουΙυιη ΐπΐΰίάΑνίΙ ορβΓα ΒβδίΙϋ Μ&06(ΙοιΓΐ8, ηιιβιη €υπι ιιηρεπο βπο λδβο- 
€1888619 Ιηΐ6ΓΓ60ΐ0Γ6Π] 6χρ6Γΐυ8 6&1. Β^δΗιαδ βυιηιη8 ηυοίοπίΑΐβ ροΐΐΐαβ, ΡΙιοΐΊυιη 6]θθίΐ, 6( Ι|[η8ΐίυιη 8ΐ> 
βΧδίΙίο τ6Τ0€8ΐαιη 86<ϋ ρ8ΐπ8Γ€ΐΐ8ΐί Γ6δΐίΐυϋ, τηοχςυβ Η8<ΐΓί8ΐιυπι II, (|υΙ 6θ<ΐ6ΐη &ηηο 867 Νίοοίιο 1 βυο* 
€β886Γ8ΐ, 84ΐιίΙ, υΐ ιηίδβίδ )6(|;&1ί8 δίΑίιΐΗΐ 6ϋθΐ66Ϊ% 6.-Ρ., όΪΓΟ 80111810816 ρβΗυΓίκιίοιη, οοιηροαβΓβΙ• 

Ρθ8((]ΐΐ8ΐη, €οηνο€8ΐο 6οηοι1ίο Κοιη8ηο, Η8(1π8ηυ8 Ρΐιοΐίυιη, ο1> ρΓθηυηιί8ΐυιιι Ιη Νί€θΐ8ΐ]ΐη Ι, 8η8- 
Ιΐ)€ηΐ8, δοΙεοιηΙ 86ηΐ6ηΐί8 6χοοιιιιηηηίθ8β86ΐ, 6( 68 ςυ» ρΐΌ ρ8€6 ΕεοΙβΒί» €οηβΐ8ηΙΐηοροϋΐ8ΐΐ9β 8 88η6ΐ8 

86<ΐ6 8ρθ8ΐθ1Ί€& <|60Γ618 ΓθβΓ8ηΙ, 60η6ΓΠ)8δδ6ΐ, €θη8ΐ8ηΐίηορθ1ίηΐ 16|;8108 ΠΙΙδίΐ, υΐ ίηΐ6Γ6886ηΙ 06Ι8Υ0 60η- 

«ιΠο Ο6ουπΐ6ηίοο, ςυοιΙ €Ρ. €6ΐ6ΐ)Γ8ΐυτη 6δΙ 8 άίε 5 θ€ΐο1)Γί8 8η. 869, 8(1 28 Ρ61>γο8γΓι 8η. 870. 

1η 60 ΟΟΙίείϋΟ, ]υΧΐ3 Γοΐ-ηίΑΟΙ 8 886Γί8 Γ8η0ΙΐίΚ>ύδ ρΠΒβοΗρΙβίη, ΡΐΐΟΐίυδ & ρ8ΐΓΊ8Γ6ΐΐ8ΐυ 64 8 &86βΤ<1θΐίθ 80- 

ΐ6πιηίΐ6Γ όεροδίΐιΐδ Γ»ίι,6ΐ8(Ι οοηιηιυηίοηοπι ΐ8Ί€8ηι Γ6<ΐ80ΐυ8, άυηιοοϋο Γ68ίρίδ66Γ6ΐ. Οιιηι 8υΐ6ηΐ86 8υ6ΐο-> 
Γίΐ8ΐί οοηοίΐϋ 8α1)]ίθ6Γ6 Γ6ηυίβ56ΐ, 8η8ΐΙιβιη8ΐβ ρβΓουΙδυβ 68(. Ιη 8ίη{|;υ1ί8 868δΊοηί1)υβ Ρ8ΐΓ6β ίρδί 8η8ΐΙΐ6η)8 
Ιη<1Ιχ6Γΰη(, ΙιΙδ ν6ΓΒΙδ : ΡΙιοΐΙο ίηγ»80Γί, ΡΙιοΐίο δΦουΐΒΓί 61 ίοΓειίδί, Ρΐιοΐίο ηβορΗγίο 61 ΐ]ΤΓ8ηηο, ΡΙιοΙίο 
86ΐιί8Πΐ8Γΐ60 6ΐ άαη)η8ΐο, ΡΙιοΐίο πιοβεΙιο 6ΐ ρ8Γη€ί(ΐ36, ΡΙιοΙίο ί8)>η€8ΐ0Γί ηΐ6η<ΐ86ΊθΓυπ), ΡΙιοΐίο 8(1ιι1ΐ6Γ0 61 Ιη- 
ΐ6τΓ60ΐθΓί, ΡΙιοΐίο ίηνεηίοη ρβΓνετδΟΓυπ) (1θ|;ηΐ8ΐυΗΐ> ΡΙιοΐίο ηονο ΟίΟδΟΟΓΟ, ΡΙιοΐίο ηονο ^υ<1», 8ΐΐ8ΐΙΐ6πΐ8ΐ 
€ιιπ) ΡΙιοΐίο 6χοοπιηιιιηί68ΐΙ 61 (Ιεροδ'Κί δαηΐ ηοηηυΐϋ ερίδοορί, ςυί ε8υ88πι 8υ8ΐη & €8υ88 6]υ8 δ6]υη- 
|;εΓ6 ηοΐιιεπιηΐ; 86() ρ8χ ΊηΐεΓε8 Γ6δΐίΐυΐ8 εδί, <Ιοη6θ ΐ8η8ΐίο νίΐα Γυηοιο, ΡΙιοΐίυβ ηοτίβ 8ΓΐίΙ>υ8 Ιιεηοτο- 
Ι6η1ί8ηι ίηιρ6Γ8ΐοη8 Β88ί1ΐί ε&ρΐ8νίι, 6( 8ΐ) ίρδο ο1>ΐίηυϋ υΐ ίη βεϋεπι ρ8ΐη8ΓεΙΐ8ΐεπι ΓεδίίΐυεΓείιΐΓ. Ι<1 |η. 

877 8ε€ίάΐι, ]8πι ηοη οΙ>8ί8ΐεηΐ6 1θ8ηη6 Υ1ΙΙ Βοιιιΐ8ηο ροηΐίΓιοε, ςυί, ο1) ίηίςυΊΐ8ΐ6ηι ΐβπιροΓυπι 1 1 8ίΙ 
€8ν6η(ΐ8 η)8]0Γ8 ηΐ8ΐ8, ΡΐιοΓιυηι ι-εδύΐιιί ρβηηίδίΐ, εο Ι8πιεη ρ8ο(ο, υΐ ρΓβ^ιεηιΟΓυπι ί8είηοΓυηι ν6ηί8ηι α 
6οη€ίΙΐο ρ6ΐεΐΝ64 61 οϋϋηεΓεί. Ιη βεηυίη8 ειιίηι ερίδίοΐβ <ιιΐ8ηι ^08ηηβ8 Υ11Ι 8<1 εριβοοροδ Οίίεηΐίδ δΟΓίρδίΐ, 
Ϊ18 πιεηΐεΐΒ 8υ8πι 8ρ6π1 : € Νυηο Ίΐ8ςαβ 8ΐϋ8 ρ8ΐΓί8ΓθΙιΐ8, Αΐ6Χ8η<ΐΓΐηο νίιίεΐίοεί ει ΑηΐίοεΙιοΒο 61 Ηίετο- 
8θ1]τη)ίΐ8Βθ, 8ΐ(|υ6 οηιηίΐιηδ 8Γ€ΐιΐ6ρΐ8€ορΐ8 ηαείΓοροΗΐίδ, ερίβοορίβ εΐ 88ε6ΐχΙοΐί1)υ8, οοηοίοςυβ οΙογο €αη- 
8ΐ8ηΐίηοροΗ(8η3Β 86(1Ι8 , ηυί (Ιε ΟΓάίηΑΐΊοηε 1)68ΐ36 πιεπιΟΓίβΒ ΜεΐΙιοόϋ εΐ ΐ£;η8ΐίί , Γ6ν6Γεη(Ιί88ίηΐ0Γυπι 
ρ8ΐπ8Γε1ΐ8Γυπι, εχδίδΐυηΐ, υη8 νοίυηίαίε, ρ8πςυε νοίο €οη8εηΐίεηΐϋ)υ8, 0Ηΐηά€ηί' ΡΑοιμμ 8αΐί8/ίβϋίβη(ίο, 
ιηί$$ή€θτάία9η ϋοταίΛ $^ηοάο, $€€ΗηάΗίη €θη$η€ίηάίη€ηι ρο$ΐνίαηίβιη, ίη γεΓ8 ϋίίβεΐίοιιε ΓπιίΓεπι, ίη ροηΐί- 
ϋΓ8ΐί οΙΒείο εοηιΐηίηίδίΓυηι, 8ΐςυ6 οοταηι ίίβηοάο ιηί<βΓΚ0Γέ/ίαιη ηηοετεπάο^ ίη ρ88ΐθΓ8ΐί πι&^ίδίεηο οοηδίι- 
€εΓ(Ιοΐεα), ρΓΟ £εεΐ68ί« ϋε'ι ρ8€^ εΐ αΐί1ίΐ8ΐε 8πιθ(Ιο €1ΐΓίδΐο Γ8νεη4ε, ΓεοίρΊπιυδ ε4 1ΐ3ΐ)εηιυ8 (^). » 

ΡΙιοΐίϋδ, ]α888 Βοπΐ8ηί ΡοηΐίΙίοίδ ηίΐήΐ ηίΐθΓ8ΐυδ, ερίδίοίοπι ^08ηη^8 \ΙΙΙ βυρρΓεδδίΐ, €4 ηοΥ8η) βηχί4 ίη 
4118 Ηοηιβηυδ ροη4ίίεχ 8υπ)η)88 Ιβυϋεδ ΡΙιοιίο ΐΓϋ)υίΐ, Ι8η<ιη8πι νίΓΟ ίπίε^εΓηπιο εΐ ίηευ]ρ8ΐο, 8 ςυο 
βρίδοορί οΐίηι Ι^ηαΐίο 8()1ΐ26ΐ'εηΐ68 νεηίβπι ρείεΓΟ <ίβ1)εηΐ, ςυιςαβ 8ΐ> οηιηίΙ)υ8 νείυΐί Ιε^ίΐίπιυδ ρ884θΓ 
8ΐ)3ςυε 8ΐη1)8£:ί1ιιΐ8 δΐιβοίρίεηάυδ εδ4• Ρείηιΐ6 ίϋεπι Ρΐιοιίυβ, ευπι ίυίδδεί Γεδΐί4υΐυδ ίη δεάεπι ρ8ΐη8ΓεΙΐ8- 
Ιεπι ΟΡ., όεηυο εχ δυο 08ρίΐ6 ΙιηχΗ 8€ΐ8 8]τηο<Ιί οεευπιεηίε», εο 48η4υπι 6ηβ ιΐ4 8υο4θΓί48ΐεπι εοηοϋίί 
Οβοαπιεηίοί 0€ΐ8νί 8ΐ)οΙεΓεΐ, ε4 οπ]ηί8 φιχ εοηΐΓ8 Ιρδίιπι οΐίηι ε8ηοηί€ε 8018 ίυεΓ8η4 ΓεδοίηάεΓεί. Ηυηο ίη 
ϋηεηι 8ΐΐδυ8 ε84 64ί8Πΐ βη^^εΓε €ίΓουηΐ848η4ί88 ςυ» ηοη Ι8η4υπι 8 νεΓΐΐ8ΐε, δε<1 εΐίβηι 8ΐ) οηηι τεΓΐ δίιηί- 
]ίΐα(Ιιηε &1ίβη« βιιηΐ. Ιη<)υχίΐ, εχεωρϋ βΓ&(ί8, 1εβ8ΐ08 Ιθ8ηηΐ8 ΥΠΙ άίοεηιεδ, ερίδοοροδ ςυΐ ίη ωουπιεηίοΑ 
δγηοΐΐο Υ1ΙΙ Ιοουιή ρ84Γί8Γ€ΐΐ8Γοηι Α1εχ8η(1ηηί, ΑηΙίοοίκεηί 64 ΗίεΓΟδοΙγαιίίβηί 4εηεΓ6 €6ηδ6ΐ)8η4υΓ, ηοιι 
8ΐι 6€θΐ6δίί8 860 8 δ8Γ8οεηί8 ηιίδδοδ ίυίδβε : ί(Ι<|υ6 ύίοΐυπ) Γυίδδε Αηχίΐ οοΓ8ηι ίρδίδ Ιε({84ί8 ςιιί ηοπιΐηο 
ρ&4π8ΓθΙΐ8Γυπι 0€ΐ8ν» β^ποάί ίιιΐεΓΓυ6Γ8η4ΐ Ρ8ΐ88Γίυηι ΡΙ)θ4ίο 8υ<ΐ8€ίθΓεΒΐ ε4 ίαιρυ(1εη4ίθΓεηι, ηυΐίοπι 
€0πιπιεηιθΓ8η4 ΕεοΙεδίβκ 8ηη8ΐε8. Αοΐ8 δροόί ςαδπι 8ΐ)ηο 867 ουηι πιίΙΙε δυΧ>86Ηρ4ίοηί1>αβ δΐιρροδίΐίΐίίβ 
1ίηχεΓ84ε4 8Γ4ίβείθ8ε άεδοΗΚ)! €υΓ8τεΓ84, ίη οοηοΙΓιο νηι 0Γεηΐ8ΐ8 δυηΐ :δε<1 80(8 ρβευϋο-δ^ηοϋί ςιι« 8ηηο 

878 εχ €8ρ1ιε εοπιρο8υί4, 1)8046ηυ8 1ΐ8ΐ>εηΐυΓ ; ίπιο ρΓΟ 8οΐί8 ίρδΐυδ οο48Υ3β δγηοάί ΟΒουπιεηίο»;, 8ρυ4ΐ 
ΟΓχεοδ 8εΙιί8πΐ84ΐοοδ ρΙεΓυωςυο ΓεοίρίυηΐΗΓ, Γ6ρυ()ί8ΐ8 γεΓ8 8γηο(1ο οοι8Υ8 ίη ({ΐΐ8 Ρΐιοϋυδ οβηοηίοβ 
ϋ6ροδί4α8 64 εχοοπιπιυηίθ84ιΐ8 684. Ρογγο 80ΐ8 ί1ΐ8 1ε{;εη4ί, δί Ρΐιοΐίί δθΓΐΙ>εη(ϋ ε4 Οη^εη^ί Γ84ίοηε»ι 
ροΓδρεο(8ηι Ιΐ8ΐ)ε8ΐ, ίρ88 βοΐίΐί8 εδδε, ίρδΟ δυο οοηΐεχίυ ηΐ8ηίΓεδΐ8η4. ^υν8ι Ι8η)εη οοηίεΓΓε <1οουηιεηΐ8 
ςεηυίη8 ςυ« εχδ(8η4, ουηι είδ(1επι άοουηιεηΐίδ 8 Ρίιοΐίο βοιίβ, υ4 εχ. ^γ. ερίδίοίΑπι Ιοδπηίβ \1ίΙ 
γεηηι, ςυ» 1.8ΐίηε 8εΓν8ΐ8 ε84,.ουηι ερίδΙοΐ8 4θ8ηηίδ Αοΐίΐί8, ςυβη! Ρί)04ίυδ 804ίδ δυίδ ίηβετυί4, υ4 ίιηρυ- 
ϋοηΐί8 ί8ΐδ'(Γίί δοΐε οΐ8ηυβ Ιυοεδθ84. 

Νε8υΐεηι ρ8Γ4ίυπι δΐυιΐίο 8ΐ)Γερΐί νίάεαπιυΓ, ςυί(1 άε Ρίϊθ4ίο δεηβεΓίηΐ οοχίαηεΙ ε4 ι;εδΐ0Γυηι ε]υδ οουΐ8ΐί 
4εδΐ68, ίη ιηεϋίο ρΓοΓειτε γοΐυπιυδ. Μεπίειη οοηοΊΓιί ο&ουπιεηίεί οοΐ8νί, εχ ίαιρΓεοαίίοηίϋυδ ε4 8η8ΐΙ)επ)8« 
Ι):»ιηίδ, δίφΓΑ Γεεεηδίΐίδ, αηυδςπίδςυε ίηΐεΐΐί^εΐ. ΑΙ ορειβε ρρεϋυπι εβ4 Ιιυο εΐί8πι 8(1(ίυοεΓε 8ευΐ6ηΐί8ΐη 

* II ΤΙιεβδ. 11. 

(α) Αη8δ4• ϋίϋΙ. ΡτΰΒΐ. €οη€. (τ^ιιιη. VII. Ιΐ8Γ<). V, 752. (6) Αα. Οοηάί. VIII ΰΒΰΗηι. Ηατϋ. V, ϋ66. 111 ΡΚ^ΒΡΑΤIΟ ΙΙΪ ΡΗΟΤΙΙ ΟΡΕΚΑ. 
ΝίοβΙ» Ρ8ρΙιΙ«|[οη!Β, νΐη ρίΙ, άίΠΛί. ιηο^^τηύ Ιιΐ£[6ηίί βΐ υΐ τίιΙβΚυΓ ρΓΟΓβαβ Ιη^βηπί» ςυΐ. άυιη νιίΛηι 
ρ•ΐΓΐ»Γ€ΐι«ΙβηΜίΐ8θι1αΙοβΙίΐθ€αΜΐβ(ΙββοηΙ)βΓβΐ. άβ ιηβπΐΐβ αη νίΐϋβ ΡΗοΐϋ ΐαοβΓβ ηαη ροΐαίΐ. Ι« ςυίϋ 
▼ίΙβΓίΐ ΡΙιοΐιυδ ηλΙ«1ι1>ιΐ8. 8ΐυ(ϋο, ϋοΰΐηηα βΐ ιιΐ0ΓίΙ)ϋ8, 9ροηΐβ βηβΓΓίΐ, 9€>ά ροβί^Α βΐί&ιη ίη ηυο ρβοο»- 
▼βηΐβιηεβΓββχροηίΙ. Αυ(ΙίλΐαΓΐ£τΚυΓ ϋΐβ Ιββιίδ ςοβιη ιιεο οϋίαπι η6€ λιιιορ, 8β(Ι νβηΐβΐίβ βχροηβηϋ» 
(Ι68ί(ΐ6ηυιιι υηίοθ ιηονίΐ. 

€ Επειδή τοίνυν οι ιεαρά τον ^ασιΐέως τότε πολλά ΐϋβιράσαντβς, τλ προς παρανομίαν ένδέσιμον ούχ 
οΤοέτβ έγβγόνικΜίν παρά τοϋ Ίγνατ(ου λαββϊν, γεν- 
να{α«ς Ινστάσββι παραιτήβασθακ μή χαταδβξαμένου, 
τηρ* εαυτών £λαβον τούτο λοιπόν * χα\ πλείστα χαθ* 
ίαυτους συσκεφάμβνοι, χαΐ πδσαν χβκινηχότες βου- 
λήν, Φώτιον πραιτοσπαθάριόν τβ 6ντα χα\ πρωτα- 
σηχρήτιν, εΙς αρχιερέα της βασιλέβσς προχβιρίζον- 
ται. Έν βέ οδτος δ Φώτιος ού των άγεννών τε χα\ 
άνωνύμΐιΐν, άλλα χα\ των ευγενών χατά <ίάρχα, χα\ πε- 
ριφανών, βοφ(φ τεχονμιχΙΙ χα\ συνέσει των έντζ πο- 
λιτεία στρεφομένων εύδοχιμώτατος πάντων ένομί- 
ζετο. Γραμματικής μένγάρ χα\ ποιήσεως, Ρψορι- 
Χής τε χαΐ φιλοσοφίας, ναΙ δή χαΐ Ιατριχης, χα\ 
«άσης ολίγου &Γν επιστήμης των θύραθεν τοσούτον 
αύτψ τδ περΛν, ώς μή μ(5νον σχεδόν φάναι των 
χατά τήν αύτου γενεάν πάντων διενεγχεΤν, ήδη δ& 
χαΐ πρδς τοΟς παλαιούς αύτ6ν διαμιλλδσθαι. Πάντα 
Τάρ συνέτρεχεν έπ' αύτψ, ή έπιτηδειότης της φύ- 
σεως, ή σπουδή, δ πλούτος, δι' δν κα\ βίβλος έπ' 
αύτίίν ϊρ^ιι πάτα ' πλέονδέ πάντων ό της δόξης 
Ιρως, δι' δν αύτφ χα\ νύκτες άϋττνοι περ\ τήν € ΡοβΙςιίΑΐη ί|;ΗιΐΓ αιΙιηίηίΒίρί Γ6||;η βχρβ Ιβηΐβία Γβ, 
ηοη ροΐυβηιηΐ ΟβοΐβΓβ Ι|^ιΐ8(ίυιη 8<Ι ίϋ (ΐυο(Ι ίηίςιιβ 
Ρ6ΐ6ΐ>8η1, 8α9ΐη ίΙΙο άίςηίΐιιΐβιη ΓοΠίΐβΓ βΐ ύοιι^ίβη- 
Ι6Γ (υβηΐβ, α ββίρβί οοηεΗίυιη (Ιβ ο»ΐβρο ρβΐίνβηιηΐ ; 
Τ6Κ>υ8ςυ6 ΙηΙβΓ 8« ιΙΙυ 89ϋ8ΐί8, οιηηβιηςυβ ίη ρϋΓ« 
Ιβιη τβΓδαίιβ, ΐ^ηάβιη ΡΙιοΐίαπι ρΓοίοβρ&ΐΗβτίυιη, 6ΐ 
ρήιηυιη 8 8β€Γ6ΐί8, ρ&Ιή&ΓοΙίΑΐη υΓϋΙβ τ^9 (Ιββί-• 
^ΛΛηί ; Ιιοιηΐηβιη 8&ηβ ιηιηίιηβ οΐΜβαΓϋπι 6ΐ ί{;ηοΙ)Κ 
Ιβηι, 86(1 οΙαΓΪβ »β ΙΙΙυβίΓϊΙχιβ οηιιικίυιη ηΜϋΙίΙιυβ» 
τβηιααηιιβ οίνίΐίαπι βΐ ροΐίΐίοαπιιη υβα, ρηι<ΐ6ηΐί34|ΐι« 
β1 8οίβηιί3 οΐ3ΓΊ88!ιηοιιι« 0Γ8ΐηιηϋΙΐ69β βηΐιη, ϋΐ(6Γ8* 
(υΓ3Β 61 €8Γηιίηί8 ρ8η£[6η()ί, <1ίοβη(1Ίηυβ ΐΑυάβ, ςυΐη 
61 ρ1ιΐ1θ8ορ1ιί»ϊ 61 ιη6€ΐί€)ηχ, 61 οιηηΊυπι ρΓορ6 Ιί))6- 
Γ8ΐίυιη (1ί86ίρ1ίη8ηιιη 6χΐ6Γη8Γΐιιη &ΐυ(1ίο οο|;ηΙίιο• 
ιΐ6ηυβ 1&ιιΙορ6Γβ ΟοΓβϋαΐ, υΐ Φτί βιΓι Γ86Η6 ρηοοβρβ 

||31>6Γ611ΙΓ, ΙΐηΟ 6ΐ ΟΙΝΟ ν6ΐ6ΓίΙ>υ8 ]&ιη 66η2Γβ ρο8• 

86ΐ. Οιηηίβ ςυίρρο πι ίΠο 6οηοαΓΓ6Γ»π( : βρίιΐυύο 
ΐ|ΐιχ(Ιαιη 6ΐ η8ΐοΓ38 ¥18 80 Γ6ΐίοί(88» δΙυόίυπι, ορθ8« 
ςυί5«ΐ8 βίϋί ΙίίΓοηιπι οιηηίυιη ιη2χίιη8ηι €ορί3ΐιι 
60ΐηρ8Γ&1>8ΐ : 61» ςυο<1 ρΓ» 6ΐιη£ϋ8, %]οήχ Ι8υ<1ί8- 
ΐ|υ6 ουρίάο, ηυα ιη06η808 (οΐ88 ηο€ΐ68, υΐ Ιβοΐίοηί 

888ίϋΐΙ6 ν808Γ6(, άυ€β1)2ΐΙ ίη80ΐηη68. Ουθηΐ8ηΐ Τ6Γ0 άναγνωσιν έμμελώς Ισχολακδτι. ΈπεΙ δέ κα\ πρδς βαοΓυιη 6ΐΐ8πι (φιοά ϋΓιηΑΐη ηοηςπ^ιη ίϋί886ΐ) ΙΗγο 
τήν Εκκλησίαν αυτήν, ώς μή ώφελεν, έπεισελθείν " ■ 

Κει, χα\ των εκκλησιαστικών διά τοΰτο βιβλίων τής 
αναγνώσεως ου κατά πάρεργον έπεμελήθη- άγνδημα 
δέ ήγνόησεν, Γν' εΓπω θεολογικώς, σφόδρα της αύτου 
σοφίας άνάξιον. Ού γάρ ηθέλησε προσέχειν τδν νουν, 
δτ»• ΕΙ τις θέΛβί σορός γενέσθαι έτ τφ αίώτι 
τούτφ, μωρός γβτέσθω^ Ινα γέτηται σορός. Ουδέ 
τήν όδδν εΓλετο τής ταπεινοφροσύνης, δι' ής ή με- 
γάλη του Θεού χάρις, κα\ ή αληθής σοφία δίδοται 
χαΐκατορθοΰται • ουδέ στραφήναικαΐ γενέσθαι ώς 
τδ παιδίον διά τήν του Θεοΰ βασιλείαν, ώς ή του 
Κυρίου διαμαρτυρία, κατεδέξατο • άλλ' ουδέ σκάψαι 
τήν αύτφ ψ-^χήν, χα\ βαθύναι τήν διάνοιαν διά πά- 
βης υποταγής, κατά Κύριον, κα\ άτιμοτέρας αγω- 
γής κα\ ταπεινδφρονος, κα\ δι*άπαθείας οΟτω τϊί πέ- 
τρα προσεγγίσαι Χριστφ, κα\ έπ' αύτφ θεΐναι θε- 
μέλιον πίστεως ά|&|5αγή, κα\ δι* αγαθών πράξεο^ν 
οΟτω της σοφίας [ίσ. τί| σοφί^^ι] έαυτδν οίκοδομεϊν. 
Ού ταύτα διανενόηται δ σοφός • πολλού γε δε? • κα\ 
ουδέν τούτων έπΙ νουν ήλΟεν αύτψ, άλλ' έπ\ σαθρψ 
θεμελίψ κα\ άμμώδει, τ} κοσμική σοφί<ί, κα\ τ?| 
άλαζονείςι του μή κατά Χριοτδν πεπαιδευμένου λό- 
γου τήν έαυτοΰ καρδίαν στηρίξας καΐ τδν νουν, κα\ 
(οίς κενοίς των ανθρώπων Ιπαίνοις κα\ χρό^οις φυ- 
σιούμβνος, χα\ έπ\ πολύ τ^ χενοδοξί^ μετεωριζό- 
μενος, δι' αύτης τ^) έχθρ^ του Θεοΰ ΰπερηφανί<3ΐ 
Λροσεπέλασι, δι'ί|ς κακουργίαν τε πάσαν, κα\πάσαν 
σκανδάλων ύπόθεσιν μυσταγωγείται• "Οθεν άδόκιμον 
αύτψ τήν της Ιεραρχίας καταβαλόμενος αρχήν, άκό- ηυιη Ε66ΐ68ί£ οοη8€6η8ΐΐΓΐΐ8 6πι1, 880Γ8 ςυοςυβ 61 
66θΐ68ί88ΐίο& γοΐαΐϊΐίηι 8ΐυ<ϋθ86 ο<£ρϋ 1661Η8Γ6. νβ- 
ΠΙΠΙ ιιΐ Τ<ΐ6θ1ο$ί Ν8ζί8ηζ6ηΊ τίΐυ ΙοςιαΓ» ςιιο<1 88ΐι« 
ίρ8ία8 8»ρίβηιί8 ίηάι^ηυιη ίυιΐ, Ι|;ιιοΓ8ΐίοη6ΐη ί^ηο- 
^8V^ι. ΝοΙαίΙ ΰπίιη 8ηίηΐ8(1ν6η6Γ6, ςυοπΙ^ηι : 5ί 
^1118 νηίί $αρί€η$ βεΗ ίη Ιιοο ηιηηάο^ είηΐΐηε <ί<, ιιΙ 
εαριεηε βαί *. Νβςιιβ νί^ιη ιηοάββϋ» 6( 8αΙ>ηιί88ίοιιί8 

1η9Γ68β118 68ΐ, ςΐ18 8ϋ 60Βΐ63ΐ6ΐη {^Γ8ΐί&ΐη Τ6Γ8ΐη(1ΙΜ^ 

δ8ρί6ηΙί8ΐιι ρ6Γν6ηίΐυΓ : ηβιιυβ άβροείΐο ί88ΐυ νοίυίΐ 
€οητ6Γΐί, 61 ββη υΐ ραΓνηΙυβ, ρΓορίβτ Γβς^ηηπι ΟβΙ, 
]ϋχΐ8 Οοΐϊΐίηί νοο6πι**: ηβςυβ 8ηίιη8πι 8ΐΐ3ΐη 61 ιη6η- 
Ι6ΐη 8ΐΐίυ8 Γο<ΐ6Γ6, 61 οηοηί 8υΙ)]6θϋοιΐ6 (ΐ6ΐηίΐΐ6Γ6» 
υΐ ]υΙ>6( Οοιηίηυβ, ρβΓ 8ΐ)]6€ΐίοΓ6ΐη 1ιαιηίΙιθΓ6η)ςυ6 
86ΐηίΐ8ΐη ; αίςυβ ίΐα ροΓ 8066(υυιη ηιθΓΐίθ68ΐίοη6ΐιι 
ρ6ΐΓ3β €1ΐΓί8ΐο οοη]υη£[ί, 61 δυρβΓ ίρδίιηι ίυοοηουβ- 
βαιη Οϋβί ΓυηάαιηβιιΙυπι ροη6Γ6, 6ΐ ρΓΐ8 ορ6π1)υ8 
86ίρ8υιη (ΙοιηίοίΙίϋπι 88ρί6ηΐΐβ8 οοη8ΐΙΙα6Γ6•. ΝίΙήΙ 
ΙιΟΓυιη ΙιυΊο νβηίΐ ίη ιη6ηΐ6ΐιι, »1ί& οιηηί& €0|{Ίια• 
ΧμιΙ ; ίτζ%ϊ\\ 61 8Γ6ηο8θ, ναη» ρΓοί^βχςιιβ 88ρί6ηΐί» 
ίυηά&ηιβιιΐο 61 ΊηβοΙβηΐίΐΒ, ηοη 866υη<Ιαιη €ΙΐΓί8ΐιιηι 
(ΙοοίηηΐΒ οογ βιιηιη πΐ6ηΐ6ΐηςυ6 οοηΙίΓΟί&ηβ» Τληί8 
Ιιοπιιηαιη ΐ8υ<1ίΚιυ8 6Κ ρΐβαβϋ^υβ ίηΔΑΐυβ, βίλΐυβςιιβ 
ίπΑπί {^1οπ8, ρβΓ ίρ88ΐα ίηΊιοΙο» 060 8αρ6Γΐ)ί88 86 
€οη|υηχί( : 6χ ςιιο οιηηΐ8 ίπιρίβΙΜίδ, οηιηίαιηηιιο 
οίίβηδίοηυιη η)8Κ6Γί6η[ΐ 6(1οοΐυ8 681. Ειγο ]80(ί8 8*- 
66Γ(1οιϋ 8υΐ ίιηρΓοΙ)αη(1ί8 (οη(1:ιιη6ηΓΐ8, 6κΐΓ6ηΐλ 

ίηίΐϋδ 60η861)ΐ3Π68 80ΓΐίΐΙ18 68ΐ. Ν66 6ΐι!ιη ΓβρικΙΐλ- 

νίΐ Ε€6ΐ68ί3ΐη, Ι:ΐη(|υ8ΐη 8 ρΓοίαηίβ πι8£ί8ΐΓ&ϋΙ>α8 
ρΐ'οΓβιηβ 61 88€Γίΐ6£;6 8ίΚ>ί ()6ΐη3η(ΐ8(8ΐη ; η6(|υ6 νβΐυΐ 1 εΟΓ. 111. ** ΜαΙΙΙι. XVIII. IV ΡΚΛΡΑΤΙΟ ΙΝ ΡΗΟΤΙΙ ΟΡΕΚΑ. 

&Ι16Η νίΐΌ ηυρίηιη, $ί1)ί ρβΓ β^ιιΗοΓίαιη ιΙοβροηιΙβΓΐ λουθον Ι^χρ τ9| ^ρχΐ) τ6 τέλος. Ού γάρ τηφ^χ^σαχο 
ν^πΐυ» 681, 8«ά|00Β(Γ3 ροΐία» 6Χ8υΙΐ&1>υη<1υ8, βνϊϋβ τήν ώςπαρά χοσμιχών αρχόντων Αχόσμως αδτφχαΐ 
ΙηιρυάβηΐβΓίιυβ *ιη ίΐΐίυβ οοιημίβχιιιιι ταίΙ, ϋΙίβΟΑίη- άθέ^μως ένδιβομένην Έχχλησίαν, ούδ* ώς Ιτέρφ &ν- 
ςαο ΐΑηηυαιη ρΓορη&ιη ρ3ΐ3ΐιι &ΓΓ0§;&νίΙ, βυιςαβ Βρ\ χαθηρμοσμένην μοιχιχώς έαυτφ χατβγγυόΕσθαι 
ιηΓ&ηϋα 6ΐ (ΙΰϋβοοΓβ |[1οπ&1)3(υΓ, 61 ΐ3α(1αΙ)3ΐαΓ ίη ηύλαβήθη * τουναντίον μ^ν οδν χοΛ ΐϋβριχαρώς, ή 
ίιι!ςυΚ8(6 βυ& ; ΗΐΐΓ8ςυ6 86Χ ηοη βιηρίίυβ (Ιίββ, Αναιδως μδ&λον, χατηβπ&ζετο, χα\ ώς Ιδίας της 
ηΐΗηΠ)υ8 Ιιοπιιηυιη ίιιίϋ&1υ8; οοηουρίίληι 66θΐ68ί3Β άλλοτρίας σαφώς άντβτροιεΖτο, χαΚ έν τ^ αΐ'χύνη 
6Αϋΐ6(ΐΓ«ιιι ίην8$ίΙ. Εγ&14|ιιθ Υ6Γ0 66Γη6Γ6, νΐ ίβΓίΟΓ «ύτφ έγαυρ(α δοξαζόμενο;, χα\ έν τ^ άΒιχΙφ αύτοΟ 
ιι<ΐΑ|;ίο, 6Χΐ6ΐηροηιΐ6ΐη ΟοΐΊΐίιιπιςυ6φ86θ ρ6Γ8θη&1ιιιη ένβυλογεΖτο χς^Ι έν Ιξ ταΤς βλαις ήμέραις χβρσίν 
8»η€ΐυιη. Ν«ιη ρΓίιηο(Ιί6 ιηοηβο1ιιΐ8 6χΙ«οο, ΑΐΐβΓΟ άνθρώηων τβλβκοΰμβνος, της έιηθυμουμένης έπ- 
ΐ6€ΐοΓ, ΐΗΐη Ιΐ]^ρο(ϋ86θ»ιΐ8, &6 (ϋ^οοποβ» 61 ρΓ68ΐιγ• «λαμβάνβτο χαθέδρας. ΚαΙ ήν Αληθώς έχεΤνον όρ^ν 
16Γ : 861(0 (ΐ6ίιΐ(1β, ςιιί ΓαίΙ €1ιπ8ΐι ηλίϋΐίβ, 61 ίρ86 αύθήμβρον λγιον πλαττόμενον χατΑ τήν παροιμίαν. 
Μοηιαι €θΐΐ806η<ΐ6ηβ (Γϋ>υη3ΐ, ρ&06ΐιι ρορυΐο, ηίΐιίΐ Πρώτη γάρ ήμέρ^ μοναχά άντ\ λαΖχου, χ^ δευτέρα 
^6» ρβκ» άίι^ηυιη €0|[ίΐ«08, ιιυηΐίανίΐ (<;)«• δέ Αναγνώστης, χα\ ύιτοδιάχονος τ^ έξης, «Ττα διά 

χονος, εΤτβιιρεββύ,τερος• Ιι»ιτατ||Ιχη| •Χρΐίτο5δέ1ίντΑ γενέθλια• χαΐ αδτ^ςτφ Ιϊρατικφ προσβλς 
6ρ6νφ, τήν βΙρήνην τψ λαφ προαεφώνει, μηδέν της Αληθινϊ^ς εΙρήνης Αξιον εννοούμενος, ι 

Ν6οΐ3ήιΐ8 ρ8ΐΓί2ΐΓθΙΐ3 ΗΊ6Γ08οΙγπι{ΐΑηυ8 ςυί 8»6υΙο ΧΤ1Ι, ίη Ι'ώΓΟ Οβ ινηρεΗο ραρω; ςυο 8€ΐιί8ΐη» ίονβΐ 
61 86 Ι/Αΐΐηίβ !ηΓ68Γΐ88ΐιιιαπι 6χΙ)ί56ΐ, 69ίη(ϋ<ΐ6 ί&(6(υΓ ΡΙιοΐίαιη 6Χ ιηβΓα &ιηϋί(ίοηβ Εοοίββίαηι ιιηΊν6Γ83^6ΐα 
ρ6Γ ηιυ1ΐ08 &ηηο8 ν6ΐΐ6ΐη6ηΐ6Γ ρ6ΓΐυΓΐ)8886. 

Μίαο 08βΐ6ΓΟ8 8€Γίρ(0Γ68 Ε66ΐ68ί» 6γΧ69Β ({υ! ρΐΌ 0111006 Εθ6ΐ68!3ηΐΐη, ρο8( ΙΙΑίΟΐη (Ιί8$ί(11ηΐη ΐ3ΐ)οηη- 

(68,ΡΙιοΙίυπι ▼6ΐα(Ί ηΐλίοηιιη οηηιυιη ο^αβλίη ΑΰοηβΑηΐ; 8θ1ίυ8 Υοοοί, ρ&ΐπ3Γ€ΐιΐ6 εΡ• ιηβάίο 8Φ€υ1ο χιιι 
86ΐι(6ταΙ&ιη ρΓοίβΓ&ιη, ςαΙ »886π( ΡΙιοίΗιηι ρΓίηαυηι ^η 606ΐ68ΐ9ΐ 0π6ηϋιΗ ρο8αι$86 ί6ηη6η1υιιι ρ688ίιηυιιι» 
ςνοά Μί6ΐια6ΐ ΟχιιιΙλΗιιβ ρο8( ΰοηΐυαι 61 βΰρίοβ^ίπία «ηηο8 (ΐ6ηιιο 6Χ6ίΐανΊ(• 

Π. — Ώ€ άοατίηα βί βΓηάΙϋοηβ ΡΗοίΗ. 

Η»6 4ΐ6 ΡΙιοΙίο ()!€6η(]9ΐ οηιηΐ, ηο νίΓ οιι]υ3 86πρΐ2ΐ ]8ΐη 6θ1ΐ6|ζίΐΏυ8 & ηοΙ)ί8 ρΓΧΙβΓ ιη6η(ιιπι »ιι( τΗαρβ- 
γ&γΙ &υΐ ΐ2α(ΐ2Γί \ί()6Γ6ΐαΓ. ΡυβΗΐ αΐίςυβ ε&Ι1ί(1υδ, Ιιγρο6τίΐ8, ϋΠ)Ι)ίΓΐ09υ8, Γ2ΐΐ83Γπΐ8• 86ΐιί3ΐη&1ί€υ8, (γΓβη^ 
1108, &ΐΐ8ΐη6η ίηςβηίο 6( 6Γυ(ϋΐίοηβ ηοη ολπιίΐ, ζ^ ρΓορΐ6Γ68 6 οΙιογο βοήρίοΓυπι ςυί ΓιΙ)Γί8 8ΐι*ΐ8 Εοοίβδίβρ 
ρΓοΓιιοηιηΙ ηοη οιηηίηο 6{ί6ίβπ(1υ8 68ΐ., ΡγφΙθγ 6ρί9ΐοΙ&ιη 6( ΠΙ>Γυπι (|υο8 λ(! ίπιρΐ]|;π&η(Ι&πι ρΓθ6688ίοιΐ6ΐη 
5ρίΓΐια8 82ΐη€(Ι 6ΐί&ιη 8 ΡΙΗο 6Χ8ηΐγί(, 61 &οΐ& ρ86ΐκ]ο-6οη€)ΙΊί δυί ουπι (1ο€αιη6ηΐί$ 8(1η6χΐ8 ({υφ 6Χ αγΜιΗο 
6ΐ 8&(Ί8 Ιπιρ6Γΐΐ6 βπχίΐ, ηιΐιΐΐ Γ6Γ6 Ιη ο»υ88πι 8€ΐιί8ΐη8ΐί8 86τίρ5ί( ; 6( 8οηρΐ8 6]η8 ΙιοάΊο, υΐ ηοΙ)ΐ8^νί(ΐ6ΐυΓ^ 
ηοφίο τοΗίΑΐΙ, η6<|ΐΐ6 ρ8€ί Ε6εΐ68ί£ πΐΐϋ ΓλΙίοηο οΙ)6886 ρο88αη(, <1ιιιη 6 60η(?3 8ά Ιΐί8ΐ0ΓΊ8ηΐ άΟ^ΠΙΑίΙβ 6( 
τί6{88Ίΐιι4Ιπ6β 86ΐιί6πι&1ί8 θ6ΐιπ68η<ΐΑ8 πιίΓ6 ίη86Γνίυηΐ. Μ60 8ΜΙ6 λΟλ ρ86ΐι<Ιο-87ηο(Ιί ΡΙιοΙΙμιφ ςα« &(Ι 
ϋΐιπυιιι 877 ΓοίβτΙυΓ, ρΗηαπιη Ιηΐ6|[Γ& 6<ϋΪ8 8αη( 8 Κ. Ρ. Ηλπίυίηο 806ί6ΐ8ΐΐ8 ^68α ρΓ68ΐ)γΐ6Γ0, €οηι 8886η8α 
βίβηαβηίίβ XI 8ΐιπιιιιί ροιιϋβοΐβ (ά). 

Νοη 681 ί|[!(αΓ 6Ιιγ ςν» ίατηΐάϋ ηβ ορ6πι ΡΙιοΙϋ ΜΙ τοΗΐλΐι 6«ι1ιο1ί6» οΙ)8ΐηΐ, βοΐ 6*08» 86ΐιί8πΐ8ΐί8 

ρΤθ46β86 Ρ088101. 

<ίιιβΒΤ6ΐ ςαί8 ίοη»86 ςαοιιιο<1ο οΠίιοάοχΪΜη Ρΐιοΐϋ, ίη 86ηρΐΐ8 ςα£ 8<1 86ΐιί8πΐ2ηοηρ6ηίη6ηΐ, 8ηοΙ>ί8 
Α886Γΐ«ιη, 6οιΐ6ί1ί6ΐηιΐ8 6ΜΙΙΙ &0ΐΐ8€οα6ί1ϋ VIII, ςυοιΐ ίη ΡΗοΐίηηι ρβτνβηοτηιη άο^ίηαίηηι ΰινβηίοτβηι ιιιι>ΐλΐ6ΐη• 
ρΓοηυηΐίΑνίι ? 

Η68 οηιηί (ίί£Βου1ΐ8ΐ6 αίΓεί. Ναγγ^Ι βηίπι Δη3δ(88ίυ8 Βί1)1ΐοΐ1ΐ66αΗυ8 ςυβ ηιϊπι 68ΐΠ4ΐΊΐ8ΐ6, ηοη Λά «8βο• 
Γ€η(ΐ8ηι 8υ8Πΐ ορίηίοηβηι, 86(1 8(1 (6υΐαη(ΐ8πι ρα8ΐθΓ8ΐ6ΐη νΐ|;ίΐ8ηΐί2ίηι 1{;ιιαΐϋ, ΡΐιοΐΊαβ €υηι ηιαχίιηο 868η- 
ϋ8ΐο β(ΐ6ΐίαιη (ΙοουοΓίΙ δίη^υΐοδ, 1)οπιίη68 (ϊυαδ Ιι&1)6Γ6 βηίπιαβ , υο8ηι τΑϋοηίΐΙβηι 61 8ΐί8Πΐ ίΐοίαιβίβαι• 

ι ΡΓΧ16Γ63, 811 Αη&{>(88Ίυ8, 61 Βΐίυ(1 ίηίςυίϋιΐίδ βυ» Γ6(ί3€υ1ϋΐη, ςαο ηεηίοδ δίιηρίίοϊυηι €8ρ6Γ6ΐ, Ιοχβηβ» 
ςυοΙ(ΐιιοΙ 8(1 6χΐ6ΓίθΓ6Πΐ 8ΐ) 60 (ϋ5θίρ1ίη8ω ίπδίΓϋβηίΙί ν6ηί6ΐ)αηΐ, ρΓορηο 56πρΐο 8ροη(ΐ6Τ6 00£6ΐ)3ΐ 86 
866υη(1υηι Π(ΐ6ΐη Γΐιοΐίί (16 ΟίϋΙβίΌ οΓϋϋίΐυΓΟβ ; ςυ88ί άίχχ β(ΐ68 6886η1, αηα δοϋίεβΐ εΐιΠ8Γι, 61 8ΐΐ6Γ» 
ΡΙιοΙίί': 6( Ιιοο ηίΐιίίοπιΐηυβ 68ΐ1ί(ΐ6 πιοΠίυβ, υΐ 6οηιηιυηίοηί8 8υ96 ςυο$€υη(ΐυ6 νβΐ (]ΐιοιηο(1ο6ΐιηςυβ Ια- 
(|υ6ΐ8 ίΓΓβ(ίΓ6ΐ ; 6( 68861 Ιπιρο55ϋ)Π6 86 υη(|υ8ηι 6ν6Πί, ςυβηι ηίπιΪΓυπι 6οη$ΐ8Γ6ΐ (ο( βχί8ΐι:&Γ6Γ6 Γ8(ίίεί1)υ3, 
(Ιυιη Ιιΐ8 η66 ηΠαιπ Μαη^ ηίβΐ ηυαηι φ56 Ι6η6ΐ'β1, ΙιαϋβΓβ ςιιοςυο ηιο(1ο 1ίουΐ856( : ςυο(1 ηιαχΊαιιιηι 80.8η- 
(ΐ8ΐΰΐη ηιοη8ΐίΙ)ΐΐ8 6Χ6ίΐ8νΙΐ/ (1Ί66ηΙί1)υ8 : Ιΐαηε, 8ί ΡΗοϋυβ Ιΐ26Γϋ8ί8Γ6ΐΐ8 Γυβπΐ, (ΐ6ΐ>6ηΐ Γιΐϋ ηοδίπ &υΐ β(ί6ί 
68ΐΐΗ>ΙίΓ» ιΐ686Γΐ0Γ68 6886, 3υι ]υΓαηΐ6ηΙί ν6ΐ 8υΐ €ΐιίΓ02Γ3ρΙιί (Γ8ηδ£;Γ6δ80Γ6β ? 6Γ3ηΙ οηίπι ίηΐ6Τ60δ ηοη- 
ηαΙΙί 6ΐ8τί88ΐηιΐ8 ηβΐΗΐίΙιυβ οΗυη(1ί : η3ΐη 61 3η(6 3ΐιηο$ 3)ΊςυοΙ Ι(ΐ6ηι ΓΙιοΓκί8 (Ιυ3Γυηι αηυηιςαβιηςιιβ 
Κιοαιίηοιη «ηίβαβΓυηι 6οη8(5ΐ6Γ6 ρΓ»(1ίθ8ΐ)3ΐ. Οαί οιιυι λ ΟοηβΐηηΙίηο ρΙιίΙθ8θρ)ιο ηιη^^η» 8»ηοιίΐ3ΐίβ υιγο, 
ίοηΐ88ίηιο 6]υ8 8πιί60, ίηοΓβρ&Ιυβ ίυίδδοί (ϋ66ηΚ6:€υΓ Ι3ηΐυπι 6ηΓ0Γ6ΐη Ίη ρορυΐυηι 8ρ3Γ|;6η$, (ο( 3ηίηΐ88 
Ιηΐ6Γ666ί8ΐί ? Γ68ροιΐ(1ίΐ : Νυη 8ΐιΐ(1ΐο ςυ6ωςυ3ΐη ΐ9Β(ΐ6η(1ί, Ι3ΐί8, ίη(ΐυϋ, (ϋοΐ3 ρΓορο»υί, 8β(1 ρΓθΙ>8η(Ιι (|υί(1 

ρϋΙη&Γ6Η3 Ι^αΓίΙΙδ β^εΓβΙ, 81 8ΙΙ0 ΐ6ΐηρθΓ6 (ΐυ»1ί1>6ΐ Ιΐ«Γ68ί8 ρ6Γ 8γΙΙθ([ί5ηΐ08 ρΙΐίΐ08θρ)ΐ0Γυΐη 6Χ0Γ13 Ρ316- 

β66Γ6(, (|«ιί 8θΐΙΪ€6ΐ ΥίΓΟδ 6χΐ6ΓίθΓί8 88ρί6ηϋ9β Γ6ριιΙί856ΐ : νεΓοπι ί^ηΟΓ^νί ηιβ 8υΙ) Ιια]υ8 ίοηιίΐο ρΠφΟδί- 
ϋουίδ ΐο( «ΑίπίΑδ ίθΓ643β8υΓαιη. \ά φιοά ίΙΐ6 : Ο 83ρί6ηϋ8 ιηυικίί ςυ» ίηίβΐυΑίυΓ 6( <ΐ68ΐηιίΐυΓ Ι ^3^ι^8ι^ 

(γ) Υίΐα 8. Ι^ηαΐϋ^ ορ. Η3Γ(1. Ααα €οη€, V, 959 ιΙΐ3 δυρρο8ΐΐίΐί3 6χ ρ3Γΐ6 6(ϋ(ΐ6Γηΐ. Ι!8Γάιιίιιυ8 63 ίο- 
4ί α€4ξ. ί^ψΛ ρπηιυ8 ρΓΟίυΗΐίηίΟΓ Αεία οοηάΐ. VI, 213. 

((/) Β6ν6Γ6£;ιιΐδ ίη Ραιιάβ€α$ €αηοηιιηι^ Ι. Ιί, 8εΐ3 ΡΚΛΡΑΤΙΟ ΙΝ ΡΗΟΤΙΙ ΟΡΕΚΑ. ▼ 

ΜβΐΜΐΒ Ια ηιιΐΐίΐυάίηβηι ΐ!ορίο$» ΙιιγΙ)», βΐ ίβηοΓ&βΐί ςιΐ6ΐηϋΙ)βι βχ Ιιίβ οιηηίΙ)υ8 τυΙηβΓαικΙηιη• €&τ\& οιηηί- 
]>ο« ΙΙςαβί, ςιιία βίοηΐ οοιιΐι, <ιυ8ηΐιιιηΙί1)«( βίηΙ νΛΛ^ίύ βΐ βρβηί, 81 Γαιπυε ραΙο&Γυπι ίιη6Γ]&οα6Γίΐ, νκΙβΓβ 
«ΙίΓΑ ηοη ροΜυηΐ ; Ολ 0€υ1ί ιαρίβηΓοΕ (υ»» ςυ&οΙιιηιΗΙ)6( βίηΐ ιη&ιι;»! 6( ραΐυΐί, &ν4πΐϊ3^ Ι8ΐ)ΐβιι 6ΐ ίΐινίιΐίφ 
ίαπιο ρβιιΐΐιιβ οΙ>ο«θ9ΐΐΐ, ΐΓΒΐ»ίΐ6ΐη ΙυβΙίΙί» υϊ4€γ<) ηοη ρο«8ΐιηΐ ; αο ρβρ ίά τβρυιη ββΐ ςυοά άΊύ&^ ηβπΓιίΗΜίι 
Ιΰΐιι Ιυο ρυΐΑ•$6 β$ββ ΐΑάβαϋυιπ» €υιη βιβ ο1)ΰΦ03ΐυη) 86Π8υηι ρΓ»(Ιίοΐί8 αάνβΓ^ιιιη ραΐΓϊαΓΰΙιαιη ρα88ίοηί- 

1)118 1ΐ&Ι)6η8, η60(ΐυί(1'6Π1Ϊ8βΠ8φΓ36νί<ϋ8ΐί (β). » 

Νοη (1αΙ)ί(ο ςηίη Άά ίίΧΛ ΡΙιοΐΙί 868ηά&ΐ9ΐ λΙΙικΙλί ΰοηοίΠυηι οβουηι. τιιι, υ1>ί ΡΙιοΐίυπι νςΐυΐί ρβητβΓβοηιηι 
όο$ηΐ3ΐυηι ίηνβηίΟΓβιη ρβκίπη^^Η. Ρογγο ηβςαβ ϋβ ΓαΙβα Ιιαο θ]υ8 άοοίπηα, ηβο άβ λ\\ιβ ρ6τνθΤ8ί8 (Ιθ($ιη»ώ- 
1>υ8 1ιι1ίΙ)Π8 6]υ$6ϋΙ(ΐ8, ςιιο<1 8€ΐ&ιη, ςυί(1ςυληι θ€θαΓπΐ. Ιηο06η8θ ι^ΙΐυΓ ρ^ϋβ ρβΓΟίίΓΗ ρο88υιΚ« 
111. — - Οε ίβηίαϋΜ φάϋίοηίδιίΒ οηιηίηηι ορβτηιη ΡΗοιϋ» 

Οα&ηίΑ 6 οοηίΓΑ υΐί1ϋ8$ βχ ϊΐΒάβηι 86πρ(ΐ8 ίιααπΗ ροβΒΚ» ΐββίβηΐυΓ ]υ(|[6δ οοη^Ιαβ νίΓοηιιη <)οοΐθΓυιη 

69Βρίν8| Ιϋ&Α ίπΐ•ΐΓ» ΪΑ ΙΐΟΟ 1ΙΒρ608ί, »( βΰπρί^ ΡΙΐΟΐίΐ ίη ΙΙΟυηΐ νβΐϋΐί €0Γρα8 €θ11«6(9 βάοΓβηΐυΓ, 6( 6ΐη6η()8* 

ΙΪΙΙ8 ςίΜίαι ρΓΜβηι ίη Ιαοοοι ρΓΟίΙίΓβηΐ. 

Το&Ιί8 «ϋ 0« Β9ΐΓ|;6ητ€Βΐ1)6Γ« ία <ϋ88βΓΐΑϋοη« <|Μ&πι ϊπΓγα βιΐίπιυβ, ΑηίοηΙιιηι Ο&ϋΓοΓυιη, ΙιιιΙο υρβΗ οΐιιη 
ίη8θ4ΐ«880• ι Δηίοηίυβ ΟϋϋίθΓΜ9 ΖίΐΦ^οΐΙιΐυδ, &ίΐ, ιοϊγα νυηι &8$ί<1αίΙ&ΐβ υη1ν6Γ82ΐ ΡΙιοΙϋ ορ6Γ:ι €ο11ί{;6η(ΐ9 
οιιπινίΐ; β^Ιιίοηβιη Ι^ηιβη 4ϋϋ|;6ηΐθτ ρΓ9ρ8Γ»(Απι αΑ ίιηβπι ρβΓάιιοβΓβ ηοη ρο(ιι!ΐ (/)• ι 8οπρΐ2ί €αΐίΓοΓί 6< 
ορβΓΑ αΙ) 60 ΐΓλη8ΐ8(8(, ίη 1)ίΙ>1ίοι1ΐ6θ& δ. Μ8Γ€ί ΥβηβΙϋΒ δβΓΥ&ηίαΓ, υΙ>1 Β. ΗβΓ^βηΓΟβίΙτβΓ β&(ΐ6Πΐ οοηβυΐηίΐ. 
ΝοΙηα ΐαηΐθΐι ϋλΐυπι ηοη θ8(» οΚ) 9η{α8(ί$ιιη ΐ6ηιροη8, 61 Ιοοοπιηι άί8ΐίΐηΐί8Π], βχ 1&1)θΓί1[)υ8(1οοΐί88ίιπί ΟαίΙ- 
ίοΓί, υΐΙΙίΐΒίβιη αΐκ^ηαπι ίη 1ΐ8ηο οάΐιίοοβιη ηο8ΐΓ&ια ϋβητ^Γβ• 

Εχ ΑΐΜΐ9ΐίΐΜΐ8 ΤΗνιι1ϋοη&ϋ>α8 &οη. 1724 ηοτίπιυβ β<ϋιίοο6πι οιηηίυαι οροΓαηι ΡΙιοΐίί Ιαηο ΐβιηροΓίβ 85 
Λιΐ€ϋ8ίιιίΜ0 ρ«ΓΜη» ^ν^ν^ ΐ»η)^η »<1 οϋΐ^αορι ρβΓ(1ιιεΐ2ΐ ηοη 68ΐ {(^). 

ΜιΐΓΐίιινΑ 6βΗ)6|-ΐα8ν »Ι)Χ)8« ϋοι^Γββ&ΐίοηίβ δ. Β1:ΐ8ϋ ίη δίΙγΑ Νί^;», αηηο 1759 Ι16Γ 68ΐ1ίβυπι Βυδοβρίι, 
Ιη (]υο οιΐίιοη οιηηίυηι οροΓυπι Ρΐιοΐϋ ίηοηΓηΙ. £η3ΓΓ8η8 βηίηι βϋ ςυ» ΡαπβίΙβ οϋδοητΑνοΓαΚ» 8ίο 8βπ1)1( : 
• Ρ• Ο^ΙβΙ ορβπίοΐ 481 ^ιί^ηί ΡΙκοΐϋ• 8θ<1 ροΓ άοοηΓδυαι (Ιβπιυπι ιηηΙΐοΓαπι αηηοΓϋπι ρβΓΓβοΐιίΓαηι ββ 
8^η( ϋι ίη ΑοΓβ »Ι»(ί8 €οη8(ί(νΐη8 ; «Ιβ ςιιο €|ρο ίηδί^ηία ςηχνίδ οοιίηαΐα» 8ηαι βχ 6Γαάί(8 ρ1αοί(1ί38ίιη8- 
ςυβ βωινβηΑίΙοιιβ ίη οιογ»β(«Γίθ 9• Οίοηρίί οαχη βο ΙΐΑΐ)ί(8 (Α). > 

Τνιάβη, 168(6 οαπΙ. Α. Μ8ί, άοβϋΒδίπιυβ ΜοΓβΙΙίυβ, ίη ϋαίαίορο ΰοάίΰΗηι ν$η$ΐ0τηηι^ ρα^. 99, ςαβηι ίη- ^ 
8ρΐ€6Γ6 ΐλθ1ίΗ8 1Ι0Α Ιίβαίι : Ι €θΒ8ρ•β(οαι 6<1ίιίφΐιί8θΐοαία0) αρβτααι ΡΙιαίιί 6οη€ίηη;ινϋ, » 
Γί. -^Οβ ρτίνηα ^06 ^άΜϋηβ ομιιΙιιιιι ορετηηι ΡΗοίϋ. 

Νβηιο ί(ί(ηΓ ΙΐΑΟίβηηδ οροη οηιηία ΡΙιοΐίί οοΐΐβ^ίΐ : ςυοθ ηο8» ςοο8ά ΙίουΚ, ]8αι ρηεβί^ηιυδ. Ε9ί βηίβηι 
ίη ςηίηςηβ ραπβδ (Ιίτίέίπΐϋδ, φίλταη ρπαΐλοοηρίβοϋιατ ορβΓΕ ίη &* δβΓίρίαΓαιη 8«η βΧ6|[βΐίβΑ; βββιιηιία. 
ορβπι άθ{;ιηΑ(ί€β; (βϋίλ» ορβΓ8 ρ8ηΒηβϋ€&; ((υ&Πί» ορ6Γ8 ΙιίΜοΗΰΑ ; ηυίηΐλ ορβΓ» βΑηοοίοΑ : οιΐΜΐί3ΐ 8υ• 
1608 ςηλΙηοΓ νοΙηηιίηίΐΝΐβ; ΟΙ, €11» €111 61 €1Υ» Ραίτόίορία ηο8(τ9Β 0γ»6» (ΐ686Γίί)6η(υΓ. 

1)6 8ΐη|[υ1ί8 4|υ«Ηΐ8πι ηοΐ8ΐ>}ΐΒθ8, <1ί€ΐιιή (Ιβίηοβρβ» θβ ορβΓΐ]>υ8 ΡΗοΐίί, ίηβάίΐίβ• άβροΓάίΐίβ, &Ι(|ΐΐ6 βϋαιιι 
(16 οηιί88ί8, ΥβΙ ςυΐ8 &Γκηιη6ηΐί οΐθΓβ ρΓοίαηί •υη(, γβΐ ςηοά 8ίίο ηοπιίηβ ]8ΐη α ηρ1)ί8 Μχλ βιηΐ. 

Υ. — Β$ ρήηιο νοίηηΐίηβ /ιη}ΐί$ €άίίΙοηί$, 
Υο1ιιπ)βη ρΗιηηηι 8θ]8ι ορβη ίη 8. 5θΓίρΙιΐΓ8ηι οοηΐίηβΐ, ίηΙβΓ ςιΐδΒ βηιίηβηΐ Ριΐ9&8(ίοη68 Αη)ρΙ)ϋοβ1ιΐ3η20, 
ςο» 6(8ί, ΐ|ηθ8(1 ιη8)0Γβηι ρλΗβαι» οίΓΟ^ι 5. 5οηρ(ιιτ&ηι τβΓββηΙυΓ, ηοηηηΐΐα Ι^ιηβη 8Γ(;ηηιβη(8 ρΐιίΐοβορίιίεα 
6( 1ιί8|0Γΐ€9ΐ ΑΐΙίι^ιιηΙ, Νυΐΐο βηίηι ΟΓάίηβ» ηίβί ίοηαβδβ (6ΐηροΓί8 ςυο 8βΓίρ(2Β ίυβΓηηΐ, ίη οοάίοίϋηδ άίδρο- 
κιιηΐιΐΓ» 86(1 ρτοιηί8βυβ, ϊνα, ηΙ ηοη ΐβηιβΓβ ίηςηίβίνβπηιυδ, ςυί(1, οιηηίΙ)α8 ρβΓρβηβίδ, ιηα^ιΐδ βχρβίίίΓβΐ, 8ΐιΐ 
€001068 βΦ€ί8 οβυΙί8 6Χ86Η1>6Γ6 6Ι δβςηΐ, &αΐ <ιμφ^(ίοηβ4 ΑίρρίιίίοβΙιί&ιηΑβ ίαιία ΟΓϋίηβηι ϋΙ)Γ0ΓυΒΐ 
8. δβηρίοηθ* ςιιΐ)»» ΓββρρηιΙβιιΐ» <1ίβροη6το? 

Ργϊιηο &ριι<1 ηο8 Ιιοβ ροδίβΓίαβ οοηδίίίυπι ρηκτλίαίΐ, ςαίλ 1ίί>ή ιΐδοβ ίΒβίΙίοΓ ίιιίηταβ ^ϋβίαΐΗΓ» 8ί ςυΐίΐβια 
ΓβΓβ 10(8 6οΙίβ€(ίο €θΗΐπΐ6η(8νίί8 ίη 5. ββηριηηηι 6οα8(»|; (ηηι β(ί<ιια ςαί» οιίΓυαι τίιΐβή ρο(6Γ8( (^νβ^- 
8(ίοη68 ρΓοίαηΑδ, ια( ρΙιίΙοδορΙιίβΑδ, ς«8Β8ΐίοαίΐΗΐ8 80Γίρ(υτί8(ίβί8 ρϊΐ88ίηι ιηίδΰβη. 

Νίΐιίίοιηίηιΐδ (αηάβπι ρΓ2ΒΤ8ΐαΙ( οριηίο άθ6(ί88ίη)ί Η6Τ[|;6ΒΓ0611ι6Γ, ςηί βυη 4ίΗ||[βη(ί88ΐηι&Βΐ ορβπΜ» 6θΗο> 
€88δβ( ίη €0ΐίΐ|^6η(1ί8, 6πιβη(ΐ8η(1ί8 6( 6ΐα6ΐ(ΐ8Π<1ί8 Ρ1ιο(Η φι»δ(ίοηίΐΝΐ8 ΑηιρΐΜίθ6ΐιί8ηί8ν ί8βίίία& (ίί]ιι<1ί«α?θ 
ρρΐυίΐ <(αββη8πι ίυβήΐ 8ηο(θΓί8 πιβηδ β( ίηίβηϋο. Ιδ, ςυβκδίΊοηβ πΐ8(υΓ6 ρβτρβηδβ, ρυ(ιινί( ΟΓάίηβηι βοίΐίβίι 
Υαιίθ8ηι ςηί οαιηίηπι ρΓ96$(8η(Ιδ8ίηΐ!ΐδ 6δΐ8(ΐ8Π)υ88ίηι ββςηβηάοΒΐ ββδβ, 6( 8β6υ(«8 68(, ρτ9Ββίρυ6(ΐιιί& Ρίιοϋυ^ 
ίρδβ ςαχδ(ίοη68 8 8β δο1α(8δ, Ιιοο ΟΓϋΙηβ βχ ίηϋηδίΓΐλ θίβροβυίβδβ νίάβΙαΓ, ςαο ν&Η6(8(6 ρο(ία8 ^υΒ» π^φν 
ιηβ(ίιο<1ί ίβαοΗ ρΐ8β6Γβη( ; πιίηυδ 88Π6 ρΐ8βί(υΓ8, 8ί (]υηηινί8 8(1 ίϋβω 6Γυάί(ίοηίδ |[6ηιΐ8 &ρβο(οη(> τβΐυΐ» 
ηιβηΐΙ)Γ8 αηίυδ οοΓροπδ (ϋδ06Γρ(α, (1ίνβΓδ88 βΙ 8βίυιιβ(88 δβάβδ ίηΐβΓ αυβίοΓίδ ορ6Γ8 οβοϋρλδβοαι. Αβοβώ* 
ηυοά, ορβ ΐ8ΐ>υΐ8Γαπι, ςυ88 0• ΗβΓ^βηΓΟβίΙιβτ €οηΓβοί(, οΐΒηί& βοηηιθ(ΐ8 οηΐίηίδ Βΐβ(Ιιθ(1ιοί ο1>ΙίοβΓί ροβΜΐϋ• 

(0) Αρηά Β8γ4. Αΰΐβ^οηπ/. Υ,752, 75.5, ίηΡΓχΓ. δ€πΙ)βΙ)8ΐυΓ : ι Οη (ΓαΥΒίϋβ ίοί έ υηβ έά\ύοη 09 

εοοβίΐϋ Υ11Ι, ΡΐιοΐΊοδ ρΐυδ βιηρίο (|υβ (ουίβδ ββίΐοδ <}ΐι*αΑ 8 ναβί» 

{ή Υί(Ι. ίηίΓ8 Ρτοΐ€βθτηβηα αάφΛ(Β$ίίθΜ» ΑικρΑί* ]υδαυΊα. > Μέηιοήα άβ Ττένοηχ^ 1724, ρ8£^. 76^ 
/οΰ/ιιαηέ», ρ. 14, 6( Ρνϋήβ. ΒίΙ>ί. Ονωοα (• XI, (η) ΜΐΠίπ! ΟβΓϋβηί 8)}1).,6ΐβ.,/<έ;ΓΛ/βΐ}ΐαιιηί(;Ηηι, 

ρ. 547 βάίΐ. Ιΐ8Γΐ. α€θ€ά\ΐ ΙίαΙίοίΐηι βί ναΙΙίοηη, ρ. 522, βϋί(. 1«. Τ>> 

{3) Εχ Ι'Οη^ίίηο β(1ϋοπ1)υ8 Αοηαϋαπι ΤήναΙι. ρίδ δ8ηΙ)1α8ί8ηί3 1775. ▼1 ΡΚΛΡΑΤΙΟ 1Ν ΡΙΙΟΤΙΙ ΟΡΕΚΑ. 

8βϋΐιΐι 8υιηιΐ8 6γ^ο οπίίηβιη οοϋΐείβ Υαΐκαηι ςυί 4925 &ί({η8ΐ1υ8, οιηηΐιιιη, υ( Ο. Η6Γ|[6ηΓ(ΒϋιθΓ βυΐυ- 
ιηαΐ, ρπΕ5ΐ&ηΐΐ8δίιηί, ςοΊ δχουΐο χιιι 6χαΓ&Ιιΐ8 68ΐ, βΐ ςυχβΐιοηββ 315 οοηΓπΐ6( , ρηκκοΓ αΙϊμ ηοηηυΙΐΜ 
(\\ΐΛ ιιυιηβΓΟ οαι-βηΐ. ΝυηςυΑίη Ι&ιηβιι αδεβηάβηΐ »<1 ηυιηβηιιη 444 (|(ΐβιη Οοΐοΐβπυβ $6 Γβρ6Η$8ε βεΗΙ»!! 
ίη €0(ϋ€6 €Ιο!1>6ηίηο (ί) ; 86<1, ηί Γ&ΙΙογ, ()ο€ΐί88ίιηυ8 νϊΓ ηαιηβΓυιη ςυ»8ΐίοηυιη ίη€Αυΐα8 οοηίαάίΐ οοηι 
ηυιιιβΓΟ ςαο ίρ86 €0<ΐ6χ ίη 1)ίΙ)1ιοΐ1ΐ66& €ο11)6ηΐη& Ιη8€Γί1)6ΐ>&ΐαΓ ; ηβιηο βηίιη ΐϋηΐβιηι ςυχΒΐίοηυπι οορ'υιιιι 
ίη υΐϋβ 6θ<)ίοί1)α8 οΙ)86η'»γίΐ. 

Ουοΐ ςοφβΐίοηββ 5ί§[ί1ΐ2ΐίιη α Ι^οΙΟο» αΙ) Αηΐ. δοοαο, & ο&Γ(1. Μ&Ίο, βάίΐ» ΓυβΓυηΙ, ςυο «ηηο 61 ςυβηΐ^ι 
€υΓ3? ςυοΚ ςυ»8ΐΙοιΐ68 ίρ8β Ο. Η6Γ§6ηΓ<Β(ϋ6Γ 61 οο(1ί€ί5υ8 οΐίΐηαβοηρίίδ Ιιίο ρπιηυιη ρΓοΓβτΐΤ ςυοΐ 3(11ιυο 
6(ΐ6η(ΐ£ 8ΐιρ6Γ8υη(, Γβρβπβΐ ΙβοκοΓ ΐΏ 1υουΙβηΐί38ίπ]Η Ο. Η6Γ£;βηΐ'0θΐ1ΐ6Γ ίϋ8$€ηΑ(ίοη6, ςυαιη ρΓΪιηο Ιοΰο ίηΐ6Γ 
ρΓθΐ6(|;οιη6η& ρηοαί νοίυιηίηίβ ορβΓαπι Ρΐιοΐϋ 6(Γκϋιηα8. 

Νοΐ8ΐΙ>ίιηυ3 Ι&ηΐιιω« ρΓχίβΓ οίχϋεβδ ηοληυβεπρίοβ. ίη ςυίΚ)υ8 ςυχδΐΐοηββ Αηαρίιίΐοοίιίίΐηχ οοηΐΊηβηΐυΓ 
6( & Ο. Η6Γ|;6ηΓ<£ΐΙ)6Γ ίηίΓ8, ρ8]|[. 14, Γ666ΐΐ8βη1υΓ, όΛή €θ(1Ίθ68 ηοηηυΙΙοβ ςυο8 Ιιΐβ ▼6Γΐ)ί8 οοιηιηβιηοηΐ 
Ο. Η2186 ίη ηοϋ8 βυίβ 8(1 άί&ΙοβαπΙ ςαβηι Μ^ηυβί Ρ9ΐ3βο1θ|[υ8 ΟοπδΙ&ηΐίηορ. ίπιρβπιΐΟΓ ΑηογΓ» ίη βΑΐ&ΐΐλ 
Η3ΐ)υίΐ6ΐιπι ςυο<1&πι Ρ6Γ8&, άβ ρΓ»8ΐ&ηΓΐ9ΐ Γ6ΐί|[ίοηί8 €1ιπ8ΐί2ΐηχ βίΓ^ΙδΙίΑΐβ ΙΙϋβι Μ&1ιαπΐ6ΐϋη«. ι ΑηρΜΙοοΙιίλ 
Ρΐιοΐϋ• &Η, Α ηιυΐΐίδ Ι^αιί^ΐ» βΐ Ιβηίαΐα, 86(1 ««1 Ιιόο Ιεαιρυβ (&ιι. 1807) ηυηςυ&ηι 6<1Η9, 6Χ8ΐ&ηι ίη ςοΚαοΓ 
ΐΜ>ηΐ8 60(1ί6ί1)υ8 1>ί1)1ΙοΐΗ6€« ΟφββΓ. Ρηηβίβηδίδ : ΟοίβΙίηΙ&ηο, η"* 270 ορίίπι» ηοΐ», ΡΙιοΐΙο ί6Γ6 €θ»νο, 
<16 ςηο ΜοηΐβΓ&Ιοοη. ΒΜοίΗ. €οιι/. Ρ»Π8. 1715, ρ. 525; α1ΐ6Γ0 Α6|[ίο, η. 4228, 8»ο. χι; ϊβΓϋο ίΐ^αι Κ6- 
βίο 4229, (ΐ68€Γίρΐο 6χ €0(1. πιοηΐίβ Αΐΐιο, ]υ88ΐι €1ΐΓγ89ΐηΐί ΝοίλΓίΒ, ςιιΐ βπιΐ ΗίβΐΌδοΙγπιίβ ρ&ΐΓί&ιτΙια, 
&η• 4747 [Υίά. Ι.β Οπίβη, Οήβ绀ΗΗ$ΐ. Ρ&πβ. 4740, 1. ΙΠ, οοΐ. 526) ; ςιΐΒΓίο, η. 00. δυρρίοαιοηΐί, άυοίκιβ 
100118, <ΐ68€Γΐρΐο ΑΥΟπιπι ηο8ΐΓθΓυπι »ΐ3(β, 6χ Κβ^ίο 4228,ςυ6πι 8αρη<1ίχί 0)•* 

€ο(ΐ6χ Υ&(ί6&ηυ8 1923 (|ΐΐ6ηι βοςυίπ^υΓ ΙηΐβΓ φ]9β8ΐίοη€8 ΑπιρΙιίΙοε1ιί&πΑ8 6χ1ι*ι1>6ΐ ηοη ]ηο6Μ ΡΙιοΓιί 
ρρί^ΐοΐΑβ, ςυ&8 ΜοηΙ&ουΐίαδ νβΐιιΐΐ 6ρί8(ο]&8 6(ϋ<1ί(. 11 1 86Γί68 ςυββίίοηαπι οοπιρίβτβΐυτ, 6ρί8ΐοΙ&8 ίΙΙλβ 
€1 Ιί1>Γ0 6ρί8ΐο1&ηιπι ίηΐ6Γ ςηΦ8ΐίοη68 ΑπιρΙιί1θ6ΐιί2^ηλ8 ΐΓΒηβΐυΙίηιυβ 61 8υο Ιοοο 6(1ί(1ίηιιΐδ ; 6ρί8ΐοΐΜ &αΐ6ΐη 
Γ6ΐί<|ΐι&8, ιιΐ 8ΐ8ΐίηϊ ϋίοβπιυβ, ηοτο 0Γ(Ιίη6 άίδροβαίαιαβ. 

Ιη Ιιί8 ςιι»8ΐ1οηίΙ>υ8 ΑπιρΙ)ί1οοΙ)ί3ηί8 80ΐΥ6η(1ί$^, ΡΗοΐίυδ ηοη 86Πΐρ6Γ 61 ρΓορηο ίοηΐο ηβροηβίοηβ» 

1ΐ9ΐυ8ίΐ, 86ϋ 9ΐ1) 2ΙΙ16ΐ0ΓίΙ)η8 ςυί 3ηΐ6 ΐρβΙΙΠΙ 8€Πρ86ηΐηΙ 638 ηΐυΙυ3ΐα8 68ΐ• ΤΙΐ60(ΙθΓ6ΐί ρηΒ86ΓϋΗ1 8€ηρΐ« 

βιρί1:ιΙ, ςιιίη 6υηι ηοπΐ2η6ΐ ; &Ιίθ8 ίηΐ6ΓρΓ6ΐ68 3. δοηρΙυΓ» &(1 11((6ηιηι 6Χ86ΓίΙ)ίΐ, Ι&οίΐο οοηιπι ηοιηίη6 ; 
&<ΐ6οςιΐ6 ρΐβ^ίί Γ6118 6886 τ'κΙείαΓ. 

Α1>8ίΐ 111 ΡΙ)οΓιυπι βΙ) οπιηί ρΐ8^ίο 1ί1>6Γΐϋη 6886 (1!68Π), βιιπι & ίοΓίο 6ΐ6ΐΐ83ή οοη ροιβίΙ, ί<1 ςιιοά ία Ροίηιπι 
δίουΐυπι οοπιηιί^ίΐ, υΐ ίηΓΓα 08ΐ6η(1αιη; 61 ρηΒΐ6Γ6& Υ6Ι6Γ68, •ηρρΓ688ί5 ηοοιΙηί5ν8, (πιη8θηΐ96η(1ο, ^ηνοπι 
8(ΐ8ρί6ίοη6η) <16 ΐΜ>ηΑ Α(ΐ6 8υ& οπιηΙηίΐο<ΐ3 6Χ6ίΐ6ΐ ! 

ΝίΙιί1οπιίηα8 ζά 6ΐ6Υ&η<ΐ8ΐιη &€€υ8&Γιοη6ΐη ίη 1ρ8ΐιπι Ιβίαπι Γ3γ4(, ςιΐ0(1 ςϋββδίίοηεβ ηυ» ΑπιρΙιίΙοοΙιίΑη» 
3ρρ6ΐΐ3η(υΓ, ηοη οηιη68 αΙ) ΑπιρΙιίΙοοΙιίο ίρ8ί ρΐΌροβίΙβΒ ΓαοΓΪηΙ^ 86(1 αΙ) &1ϋ8 νίήδ βίνβ 6€6ΐ68ί&8Γΐ6ί8 βίνβ 
89Β6υΐ3Γί1>α8, ςαί ίη ηΐ64ίΐ3ΐίοη6 836Γ3Γαηι ΙιίιιβηΓυω, ν6ΐ 61υ(1ίο ΐΙΐ6οΙθ|[ί£ αυΐ ΙιίδίοΓΐ», Ιΐ9ΚΓ6})αηΐ ; ίάβοςυβ 
ΦΙ (βιηροΓβ Γ68ροη(ΐ6Γβ (ΐ6ΐ)αίι, ςιιίη «(1 ίηιΙθ^βιηίίΑπι τοηΙ^ίοπι η666883Γίυπι ΐβπιρυδ 1)3ΐ)6Γ6ΐ, 36 ρΓθίη(ΐ6 
3ΐίθΓυαι (1θ6ΐτίη3πι ίη ρΓορηβ Γ68ροη83 (ΐ6Γίτ3Γ6• ϋυιη βαΐοαι, ίη 6<ΐ6η(ϋ8 Γ68ροη8ί8, ίηΐβΓΓΟ^αηιίηηι υΐί- 

1ίΐ3(ί Π13χίπΐ6 ρΓ08ρίθ6Γ6ΐ, νβΠ8ίΠΐίΐ6 ηοη 681 βυπί Ιυηο Γ3Π13ΠΙ (1θ6(ί ίηΐ6ΓρΓ6ΐί8 3ΠΐΙ)ίνί886, 3υΙ 86 ηΐ6ΓίΙί8 

αΙΊοΓαπι 0Γη3Γ6 νο1υί886. 1113 3Βΐ3ΐ6 1ϋ)π Γ3Γίοΐ'68 6Γ3ηκ ςιΐ3ηι υ( <]υί8ςα6 3(1 608 €οηδυΐ6η(1θ3 ΙιογΙαγϊ 
ρο886ΐ; ηοη οηίπι οηιιιίυηι πΐ3ηίΙ)υ8 ΐ6Γ6ΐ)3ηΐαΓ ; ςηΐ 60Γυηι 3υοΙοηΐ3ΐ6Πΐ 3ϋ1)ίΙ)6Γ6 €υρί6ΐ)3(, Ιθ€3 οοΓυηι 
Ιαυ(ΐ3η(ΐ3 η€668δ3ηο 6](δ€ΓίΙ)6Γ6 (ΐ6ΐ)6ΐ)31. Τ3η(ΐ6ΐη νίχ οταά'ι ροιβδί Ρΐιοΐίυπι ίΐ3 δίΙ^ίπιείΙρβί ίΠυ8ΐβ86 υΐ 
8ρ6Γ3Γ6( Ι3ηΐυπι ρΐ3({ίυηι (]υ3ηΐυηι ίη 86Γίριίδ ΤΙΐ6θ(1θΓ6ΐΙ 6οηιηιίδί8δ6 66ηδ6Γ6(ιΐΓ, (Ιίη (1θ6(θ8 νίΓΟδ Ι316Γ6 
61 ίπιραη6 ρ6Γρ6ΐΓ3Γί ροΙυί8δ6. Ηίδ ί|;ίΐιΐΓ (16 63υ8ί8 Ρ&οΐία8 3Πςιΐ3ΐ6ηα8 3 ρΐ32ίο 6Χ€η83η ροδ86 νί(ΐ6ΐυΓ• 

Ει Ιΐ960 ^6 (ΐυΦ8ΐίοηί1)υ8 6]ιΐ8 Αηιρ1)11οο1]ί3ηΐ8 άίοΐ3 δίηκ. 

Ργ»16Γ ί1ΐ38 (^αχδΐίοηοδ, νοίυπιεη ρπηιυπι οροΓυπι Ρϋοΐίί 6θη(ίη6ΐ ίΓ3{ηΐ6ηΐ3 6Χ6(^6(ί63 6]η8(ΐ6ηι, ςο» 
61 €αΐ«ιΗι ΡαΐΓΐιιι• 60ΐΐ60ΐ3 βυηΐ, 6( ρηκοίρυβ 1>γ6?6 €οαιπΐ6ηΐ3ηαπι ίη83π6ΐυπι 1•υ<^ιη, <ια6ηι €3Γ(1. Α. Μζί 
ρΗηιυβ ΜάϊΙ ίη ρηπιβ 6(Κΐίοη6 ρήπιί ναΐυπιίηίβ Οοΐίοοίίοιιίδ 8€Γίρΐ0Γυπι Υ6ΐ6Γυπι. 

ΥΙ. — θ€ $$€Ηηάο νοίαηΐίηβ Αιι/ΐίΐ €άΗίοηί8, 

8θ€ΐιη<1υηι νο1υπΐ6η 1ιυ]υ8 6(1ίΐΊοηίβ 6οηΐΙα6( οροπι (1θ|ρη3ΐΪ€3, ρ3Γ»η6ΐί€3 6( Ιιί8ΐοπ63 ΡΙιοΓιί, 6Χ06ρΐα 
Βί^ΐΜίΗ^α^ ϊά 691 : ϋοηιτα ΜαηίοΗ^Βα ίί1)Γ0& ςα3(αοΓ, 61 1ϋ)Γυπι /)β 8ρίτΗϋ$ εαηαί Μι/ϋα^ορία^ Ιιοιυί- 
ΙΐΜ <ιυίηςυ6, 0(ΐ3• Ιτ68, 61 ΕρίβίοΙβΓυηι 1ίΙ)Γ0δ ΐΓβδ. 

1)6 <|υ3ΐηοΓ 1ίΙ>ή8 €οηΐΓ3 Ιΐ3ηί6ΐι»08, 3 ςυί1)υ8 νοίυπιοη οπΙίΐϋΓ, 56ΓΠΐοη6πι ρΓίπιαπι ίηδίίΐυϋπ^αδ. 

(>>η8ΐ«1 Ηίίίοήαιη Μαηί^Ηωοηίηι 86υ Ραϋ/ίααηοΓκιη, ςα» ίη €θ(1ίοίΙ>υδ ηΐδβ. ΡβίΓΟ δίΰυΐο ιηδΟΓΪϋ'ιΙυΓ, 
61 8α1ι Ρΰΐή ηουιίηο 3 Ρ. Κ3(ΐ6Γ0 6(ίίΐ3 β8ΐ, Γ6Γ6 ;3(1 ν6Γΐ)υυι οοη8θθ3Γ6 €υιη ΙίΙ)Γ0 ρΓΐηιο (}υ6ηι ΡΙιοιίαδ 
€0ηΐΓ3 Αΐ3ηί6ΐι«08 6ΐ3Γ3νίΐ. 1(1 6αηι ο1>86Γν3886ΐ 63Γ(1. Α, Μβί, ίη(ΐϋίδίνΗ υίΓυηι ΡβίΓαδ δίουΐυβ ΡΙιοΐίυηι 
6ΐ86Ηρ86ΐΊ(, ¥61 6 €οην6Γ8ο Ρΐιοΐίαβ Ρ6ΐΓαυι, 64 πΐ2α)ί^6δΐ6 Ρ61Γ0 Γ3ν6ΐ, ΡΙιυΐΊυιη ρΐλ^ϋ ΐικΙΐΓβαβ 30ϋυδ3ηδ. 

δεηίοηΐ'ΐφ €3Γ(1. Μ3ί 3(11ι£Γ60. Αι ραίο ιιυϊβδίίοηοδ Γ6δΐπη|;ΐ (16Ι)6Γ6 3^ ρΐ'ίπιααι 1ί1)Γαηίΐ Ρΐιοΐϋ ; 1ίΙ)Γ0- 
Γΐιιη 6ηίπι δβουηιΐί, Ιβηίί 6ΐ 4υ3ηί 3ρυ(] Ρ6ΐΓυηι> δίοαίιιπι ηηΐίαιη οοουπ-ϋ νβδΐί({Ίυπ). 5Ί ΡΙιοΓιυδ, ίη Ιιίδ 
6ΐ3Γ3η(1ί8 1ί1>Γί8 ρΐΑ^'ίΑπυηι ββίι, εοΠβ ΡΰίΓΟ 5ίευ1οΙ)36 ίη ραπεηίΐιίΐ (ΐ6ΐ>6ΐ, 86(1 3ΐΐ6Γί δΟΓίρίΟΓΐ ιηίΐιί ί^ηοΐο 

(ί) 00161. Μοηηηιβηία ΕοοΙβζ. ΟταεοΒ, Ι. III, ρ. 556. €.-Β. Η386, Ρ3Γίδ 1810. — Νοίίΰβ ά*ηη οηντα^ε άε 

ιΙ$ ιηωΐΗίοήΙιι νβτηρετεητ ΜαηηΰΙ ΡαΙέοΙο^νβ, ίηήίηΐέ : '" 
Γταη€€^ ρ3Γ ανεΰ κ» ρτο[β9ί€ίίΓ ύιαΗοιηέίαη, ρ'<ΐ)(. 34. ϋνεε• άε Ια ΜϋοΐΙίεί^ηβ ίηηιέήαίε άβ " ΡΚΛΡΑΤΙΟ ΙΝ ΡΗΟΤΙΙ ΟΡΚΗΑ. γιι 

Οιιο<1 »(! ρΓΐιηιιιη 1ΊΙ)Γυηι οοηίΓα ΜβιηΙοΙιββΟδ δρβοΐαΐ» 66ηΐίο Ρΐιοΐίυιη βΧ8€ηρδί886 ΗίβίοΗΑπι Μ^ηίοΐιβθο- 
τυιη 8 ΡβίΓΟ δίουΐο €θΐηρο8ίΐ9ΐαι ; ί^ςιιβ €θ11ί(;ο ηοη 6ζ βο Ι&ηίαπι ςιιοϋ Ρβΐηιβ 8ίοα1α8 ΡΗοΓιο δβηίοΓ ββΐ, 
8ίςοί<ΐ6θΐ ιη64ϋο 89ΒουΙο ιι αοτυίΐ, αΐ ηο(3τϋ ΜοηκΚοΓβ (ϋεζοήρίοτ. &ιαιίη, Ι. II, ρ. 1δ8) ; άυιη ΡΙιοΐΐΜβ 
υβςιιβ &<1 βηβ8 6]υ8(ΐ6Πΐ βββουΐί ΔοΓαίβδβ ΟΓβάίΐαΓ, ηοπιρβ 3(1 ϋηοαιη 891 ; 86<) βΐίϋπι ςυίβ ΡβίΓυβ Ιη ίρ8& 
Ηί8ΐθτΙ« 8ΐιβ ηλΠΓ&ΐ ββ Γβίαΐίοηβιη ΙΙΙ&πι 66ήρ8ί886 ροδίηυ&ηι, οιγοα ίηΐΐΐΑ τ^^\ ΒαδίΙϋ ιιηρβΓ&ΐοηβ ΟΡ. 
ίη Απηβοιβ βΐίη ιι?1>β ΤίϋπΰΑ & Μ&ηί€ΐι«ί8 «(ϋβοϋίβι, ριιΐιϋοα ΐ€£;2ΐίοη6 ίυηοΐυε Γυί886ΐ, €1 ΜαηίοΙιβίΟΓαπι 
ιΙοβηΐλίΑ 61 ηιοκβ, ρπΒββηβ (Ιίάίοίδββΐ• Ιιηο &<1 6ρί8θοραιη Βυ1§;2ΓίΦ 86ηΙ)ίΙ 86 6]υ8 ρΓβοίΗυβ ιηοίαιη ίυί886, 
υΐ ϋΐ&πι 1ιΐ8ΐθΓί2ΐπι 6θΐηροηβΓ6(. ϋΐ^ίηυβ ΙοςυίΙιΐΓ νβΙυΐΙ 0€αΐ3ΐυβ Ι68ϋ8, 61 ςυλβΙ γ68 6η3ΓΓ2(2ΐ3 ίρ86 ^688ΐ8< 
861. ΤοΙθ8 \^^\Λΐ 6οη(6Χΐυ8 Ρ6(Γυιιι δίουΐυιη Υβΐυΐί Η1)π λοοίΟΓβπι 6χ1ιιΙ>6(. 
Εα Αΐιΐβη ςυ» τβηιπι &06ΐ0Γ6ΐη 468Ί|;η3η( οιηίΐΐΐΐ ΡΙιοΐίιιβ ; €«(6γ& ΓβΓβ &ά ▼6Γΐ)υπι (Γ&η80Γϋ)Ί( ; ςυ3 άβ 

€«1188 Α ρΙ^ΚίΟ ΥΙΧ 6Χ6Ι18&ΓΙ ρθ(68ΐ. 

ΡΓθ]υΓ6 Ρ6ΐπ διουΚ ίβΐ6ίαιιΐ 6ΐΐ3πι ΙΓ68 86πηοη68 οοαίΓΑ ΡΑίιΓιοΊαηοβ, ςυο8 03Γ(). Α, Μαι ρηπιοβ βάίάΐΐ 
ιηίοιηοΙΥ ΙϋονίΒ Βϋϋοΐίιβΰω Ραίηΐϊη ; ι\\\ 6ηίηι 86Γΐιιοη68 ΙιίδίΟΓίΦ ΡααΙίΰίαηοΓυιη 3ΐ!ςυ3 ΓΑΐίοοβ οοΐιββ- 
Γ6ηΙ, 61 600610 8θτί1)6η<1ί |[6η6Γ6 6ΐα66ηΐ;6ΐ8ί ςαο3(1 οορί&πι (1θ€ΐπιΐ£ 61 νίηι Γ3ΐιοοίηϋ ιηΊηΪΓη6 οοηβρίουι 
τί(Ιβ&ιιΐαΓ. ^06 3Η(|ΐΐ3ηΐιι1ηιιι ρ1υ3 η6Γτί 61 νί0θΓΪ8 Ι)3ΐ)6(υΓ ίη 1ίΙ)η8 η, ίιι 6ΐ ιν ΡΗοΐϋ, ςυαιη ίη (π1)υ8 
56πηοη11>ιΐ8 Ρ6ΐΗ δίουϋ; ςααηςιιαιη η66 ΗΜΡΙιοΐϋ ίβςυιριίΓΑΓί ροδ8ίη( Γι1)η8 ςιΐ08 οοιιίπι Μ&ηΐ6ΐιχο8 
οΗιη 6<1Μ6ηιηΙ ΑΓ6ΐΐ6ΐ3ΐΐ8, Οίάγιηαβ, ΑΙβίΕοάβΓ Ι«76ορο1ίΐ3ηα8 6Ι 83η6ΐιΐ8 Λυ^^ιιβίίηυβ. ΑΐίΑπαβη οιιιΐλίρΓ6- 
Ιίο ηοη βυηΐ (ΐ68ΚΊΐα(ι, ρΓ»86ηίπι ςα!3 8ΐ3ΐιιιη οοηΐΓθν6Γ8ί» ΊΗα 961816 αςίΐαΐ^Β ά66ΐ3Γ3ηΐ. 

1•ιΙ)Γυιη ρΓΪηιιιιη ΡΙιοΙίί ]3ΐη ρπ^6ΐη Οπ&οο-ΙιαΙίηβ 6(Ιί(ΐ6Γ&( Ο. Οβ ΜοπίΓ^υοοη Ιη ΒίύΙίοίΗβοα βυ» €οιι/Ι- 
ηίαηα. 0• ΙΙ^οΙΟαβ, ςυΙ ςιιαΙυΟΓ Η1>γο8 βίοιυΐ 6άί(ϋ( Ιη 8υί8 Αη€€άοΐί$^ ΐΓ3α8ΐ8ΐίοη6ΐη 1•3ΐίη»πι Μοπιίαηοοηϋ 
ςϋ3Β ίαάΐίβ 61 6ΐ6([3η8 681 3(1ορΐανί(. ΤιίΙ>α8 Γ6Γκ|υί8 Γώηβ 3ρρο8υί( ΐταη8ΐ3ΐίοιΐ6ηι οΙ>86υΓ3ΐίΐ 6ΐ δ«ρ6 ίηΐτί- 
031301 61 ίιηρ6(ϋΐ3ΐη. 

Τ3ηΐ3 6ηι<1ίΐΙοη6 (16 ΗΚ)γο ΡΗοΐϋ ςαί'5ρίπΐ»< $αηαί Μΐβ$ία§οοία ίπβ6ΓίΙ)ίΙιΐΓ, <1ί886Γί( 0. Ιΐ6Γ|^ηΓ(Βΐ1ΐ6Γ φΛ 
ορυ8 ]|06 ρήοιαβ 3πηο 1857 οχ οο<ϋοίΙ)ΐΐ8 ιη88. Ιη ρυΙ)1ίθ3πι Ιιιοοπι ριοΐυΐίΐ, υι (Ιβ 6ο πια1ΐ3 (ϋ886Γ6Γ6 ρΐ3ηβ 
3υρ6ΓΤ303η6υιη 8Η. 

Αΐ(3ηΐ6η οροΓΦ ρΓ6ΐίίιιη 6Ηΐ 6( Ιιίο 60ΐηπΐ6ηΐ0Γ3Γ6 ΐ|υ»$ΐίοπ6ΐη ςυ3ηι (ΙοοίίβδΙιηυβ βάίΐΟΓ 8ίΙ)Ίπΐ6(ίρ8ΐ 
ρΓθρο8υ{(> ηο ρΙΟΓυιη ιη6ηΐ68 ηίπιίιιηι ρηκοοουρβί. ΙηςυϊΓϋ ηβαιρβ υίΓυοι 8ίΙ)ί ΙίουβΓίΙ, η66η6, ίη Ιαοοηι 
ρΐΌΐβΓτο 1ίΙ>πιπι ςαΐ 6θη(Γ3 <1ο2ηΐ3 Δάεί οΐ άοοίήηβηι Εοοίββί» (ϋίήκίΙυΓ, 6( 3£Γηΐ3ΐΐΥ0 ΓΟβροηάοΐ, Ιαηι 
€|ηί3 3Γ£υοΐ6ηΐ3 Ρΐιοΐΐι ίηβΓηιβ, οηιπ'ώυδ ηο(3, 61 ρΙιΐΓΐββ €οηΐΓίΐ3 8υηΐ, ΐιιπι ςυί3 οχΐι^αίοαο 8€ηρΐί ογϊ- 

|μη3Γΐ8, Ιΐί8ΐ0Γί3 60ηΐΓ0Τ6Γ8ί» ΠΐυΗο Γ3€Πίυ8 6ΐυ€ί(ΐ3ΓΊ ρθΙβ8ΐ. 1(1 ΠΙβΓίΙΟ 38δ6ηΙαΓ. Ργ£16Γ63 ίη 6άίΐΙοιιί8 

5096 46Γ6η8ίοη6ΐη ρΓοΓοΓΐ 6Χ6η)ρΙαιη 03Γ(1• Α• Μαι, ςαί 80Γΐρ(3 0Γί(;6ηί3• Οίόγηή , ΤΙιβούοή Μορ8ΐΐ68ΐ6ηί 
6Ι 3Ηοηιιη Ιΐ2βΓ6ΐίοοΓαπι 6 13161)ΓΙ8 60<1ί€αηι ίη ρυΙ^Ποαοι 1υθ6πι ΐΓ3χί( 8ίη6 (Ιίδρβηάίο, ιηο οαηι ρΓοΓοοία 
Τ6τίΐ3ΐί8. Ει 83η6 6χ 6ΓΐΌη1>α8 οΙ)8θΐ6(ί8 ςυίβ (ΙβίΓΪηιοηΐιιηι 03ρ6Γ6ΐ? (2αΐ8 (Ιβύίρϊ ρθ886(? (2α Ι8 ηοη Ιπαπι- 

ρΐΐνπΐ Τ6Γΐΐ3ΐί8 3|(ηθ8€ί(?, 

νί^οΐ, 6ςυ!(ΐ6πι ί3(60Γ, Ιΐ3€ΐ6ηυ8 ί3ΐ83 ορίηίο ΡΗοΐη; 86(1 3Γ2υπΐ6ηΐί8 3 ΡΙιοΐίο ρΓθΐ3ΐί8 ΐ3πι ύία άοΓοηάΙ 

ΐηίηίΠΙΟ Ρ0Ι68Ι, ηΟΟ Γ6ν6Γ3 <ΐ6ί6η(ϋ(υΓ. €θηΐΓθν6Γ8ί3 6ηίπΐ 3 ΡΙΐΟΐίο 6Χ€ί(3ΐ3 (013 ▼6Γ83ΐ)3ΐαΓ ίη 3Γ^ααΐ6η(ί8 

ΐ]02Ρ θζ πιΐίοηο (1ΐ6θ1θ|^03 άορΓΟπιαηίαΓ, ρΓοροηβηάΪΒ 61 3|[ίΐ3η(ϋ8 ; Ηχο 3υ(6πι (ϋ8ροΐ3η<1ί Γ3(ίο, ρπΒίοΓςηβηι 
ςοοά Ιη 8€ηιΐ3ηόο πΐ]^8(6ήο 53. Τηηίΐ3ΐί8 ν3ηΐ8δΙηΐ3 681, (οΐ3 β( ίηΐ6^Γ3 8υΙ>ν6Γ(ί(αΓ 61 ο1)πιΙ(υΓ 3υ6(οΓί- 
(316 ν6(υ8(Ιβ8ΐηΐ0Γαιη Ρ3ΐπιπι ςηι, άία 3η(6 ΡΙιοΐιΊ (6πιροΓ3, ςυχδΐΐοηοπι άβ ρΓΟΟΟδβΙοηο δρίΗίαδ 83η€ΐί 3 

Ρ31Γ6 6Ι 3 ΕΐΙΙΟ, 860 3 Ρ31Γ6 ρ6Γ ΡίΙΙοΟΙ, ςοοά ΙάβΠΙ 68ΐ, ΟΟη ΐ3ηΐ0Π1 3Κί(3Γαη(, 86ά 6ΧρΓ6β8ΐ8 ΥΟΓίΐίδ Ιη 
δΟηβΟΙΟ Ε€θΐ68Μ6 0€€ί(ΐ6η(3ΐί8 (ΐ6&ηΐ6Γυη(. ϋΐ (Ι6 5δ. Ρ31γΙΙ)08 1•31ΐηΐ8 Ι3€63ηΐ08, ςΟΟΓΟηΐ 306(0Γί(3ΐ6η) 

ρΓ«ΐ6πηίΐΐ6Γβηοηρθ88οη!θΗ6η(3ΐ68, 66ηο οβηίοδ 68( 830€(υπι Αΐ1)3η38ίοαι, 83η€(οοι Βαδίΐΐοοι, 83η6ΐοοι 
θΓ6§οήοοι Νγ886ηοη, 83ηοΐαηι Ερίρ1ΐ3ηίαοι 6( 83η€(οοι ΟγΓίΙΙαηι Αΐ6Χ3η(1ήηασι, ίη 3ηΐ6€68βοαι <ΐ3ηιη3880 

ΟρΙηΙοηΟΠΙ 3 6ηΒ6ί8 ρΓθρθ|;η3(3ΠΙ <ϊθ ρΓΟ€688ίθη6 δρίηΙΟδ 83η€(Ι 3 80ΐ0 Ρ3(Γ6• 

0θ3ηάο τ6ΐ6Γοηι δοΗρίοηιπι ΐοβϋηοη», ΡΙιοΓιό Ιβηοΐ3 3οΐ 3ΐ) Ιρβο 63ΐ1ί(ΐ6 (Ιΐ88ΐηιαΐ3ΐ3 » Ιη €0ηΐΓ0ν6Γ8ί3 

ρήπίαΠΙ ρΓ0ΐ3ΐ3 Γθ6Γθη(, Ιη(6ΐΐ6Χ6Γ0ηΙ 8€ΐ]ί8ηΐ3(ίδ ρ3ΐΓ0ηΙ, 3Γ£[0Π160(3 ΡΙΐΟϋΐ Τ6Γ6 1α(63 61 8ΐΓ3αΐίη63 6886, 

61 3ά ηιοηοσΐ6οΐ3 (Γ3(1ίΐίοηί8 δίϋΙ Γ660ΓΓ6η(Ιυηι 6886» ςοο 3υο(θΓί(3ΐ6ΐη ν6ΐ6Γαηι 8Ι1)Ι 3<1Υ6Γ83ηΙΐοηι 6ΐα(ΐ6- 

Γ6η(• Οοοά 60Π1 ΙρδΙδ ρΓΟ νΟίΙδ ηοη 6606Γ6(, (68ΐΙΐηθηί3 3 63ΐΙ|θ1ίθί8 130<131^ 6 00<1ίθ1Κ>ΐ18 ρ388ίΠ1 6Γ3(ΐ6Γ6 

εοΒρ6ηιηΐ, ο( οοηι?ον6Γδΐ3 (Ιο ρΓοοοδδΙοηο δρΪΓΐΐοδ 83θθϋ ίη 60ηΐΓ0Τ6Γ8ί3ηι ά6 3ο1ϋ6οΐ1οίΐ3ΐ6 οοάίοοιη 

ΥβΓίΟΓΟίΟΓ. 86(1 ςθΐ3 001Η68 ΟΟάίΟΟδ 60ΓΠ10ΐρ6Γ6 ΟΟη ρΟΐΟΟΓΟΠΐ, η60 0ηΐηΐ3 Υ6(6Γ0ΠΙ Ρ31Γ0Π1 Ι6$ΐΙηΐΟθΐ3 
8ίΙ>ί 60η(Γ3η3 6Γ3(ΐ6Γ6ν 3Γ|[0ηΐ6ηΐ3 3 €3(1ΐθ1ίθί8 ρΓθΐ3ΐ3 ΠΐΥίΟίΟΠΙ ΥΙ^ΟΓΟΠΙ Γ6ΐίη06ΓΐΙηΙ, 6( Ιηί(|θΗ38 νΙδ3 
6βΙ 8ΐΙ)ίηΐβ(ίρ8ί Π16ηΐΐή. Η38 Υί€ί8δΙ(υ(1ΐη68 ]αΠ1 8θΙ)ί6Γ3( 00ηΐΓ0Υ6Γ8ί3 Π16(ϋθ 8»€θΙθ XIII, υΙ ΥΊϋ6Γ6 681 ίη 
8€Πρ(ί8 (]θαί881Π)Ι 6( 06ΐ6ΐ)6ΓΓΐηΐ1 Υ6€θΙ, ρ3(Γΐ3Γ€ΐΐ» €θη8(3ηΐίηθρθΓΐ(3ηί, (|θί ρΓΟ ΟηίοΟΟ 60θΐ68ί3Τθαΐ 
110301 ΟΟΓϋΙ Ιΐ3Κ)6ΐ)3ΐ, ηΐθΙ(3 ρη&6ΐ3Γ6 8€Γίρ8ί( (Η)^ 060 ρ3Γν38 €3ΐ30ΐί(3ΐ68 6( ρ6Γ86€θΐίθ068 ρ388α8 68(. 

Ρθ8Κ|υ3αΐ ί30(0Γ68 8θΙ)ί8Π13ΐί8 Ώ6()06 ΰΟΓΓΟρίίδ ΟΟΐΙΙοΜδ ί6Η€ί(6Γ]3αΐ ρα{η3Τ6 ρ088βη(^ 3(ϋη0Γ6(ϋ1)Ι- 
168 8θΙ)(ίΙίΐ3ΐ68 61 {03υ<1.ί(38 ΧςαΙΥ003ΐΙθηβ8 €0ηίυ26ΓαηΙ, ςα3Γ0ΠΙ ρΓ9Β0ΐρθ38 Ιρβίδ δΟρρβϋίΐβνίΐ 660Γ|[ίθ( 
€]φΠ08> Ρ08( Ϋ660υΠ1 ρ3ΐη3Γ0ΐΐ3 €θη8(3ηΐίηθρθ1Ίΐ3ηυ8, 6( 6]αβ(ΐ6Π1 ΥβΟΟΐ ρΓ3*€ίρ008 3(ΙΥ6Γ83η08• δ6Γ 

η6(ΐη6 1ΐ2βθ 3ΐ*ι;οηΐ6ηΐ3 υΙγοπι 3 δΐυάΐο ρ3Γίΐυπι 3Η6ηοπι πιονοΓΟ οη(ΐ03ηι ροΐΟΓοηΐ : 6Γ£;ο ηοΐΐο πιίηυ* 
3Γ2θηΐ60ΐ3 ΡΙιοΐΙί. 

(λ) ΡΓΧ€ίρυ3 θ]Ηδ $οήρΐ3 €θΠ6(;ι( ΑΙΙαιίυδ ίη Ι 61 11 βαχ ϋτΛοΐοί οπΗαάοχΛ (όπιο, Ποαιχ 1656. ν«ιι * ΡΚ^ΕΡΑΤ10 ΙΝ ΡΗΟΤΙΙ ΟΡΕΚΑ. 

ΑΓ||;ιιιη€ηΐ2 Ρΐιοΐϋ ρΓΟ ρτο€6β•Ιοη6 δρΐΓΐΐυβ βαηοιϊ α $οΙο Ρακγθ, ςυ» Υθΰοο» ΓβΓβΙΙΗ (/)« Ιΐ3ΐ)6ηΐαΓ Ιιΐβ 2ά 
('&1θ6ηι ΙιΙ)Γί Μ^ϋαρορίω^ 66(1 &Ιίο ΟΓϋίηβ ρΓοΓβΓυηΙυΓ. Εχ Μ^$ίαροβία <ΐ6€6Γρΐ« νίϋβηΐυΓ, 61 ίη ιηαΐϋβ €θο- 
βοηαηκ «Γ^ιαιηβηΐΊβ ςυ» ΡΗοΐίυβ &() Ιυ€ΐΐ(ΐ3ΐη <ίΑΐη(ΐ6ηι ο&υβαιη 6το1νΓ( ία βρίβίοΐλ •αα αά αηΗί€ρί$€ορηίβ$ 
ϋιτοηοί ρβτ ΟτίΜΐβτη^ ςυ» ηυηβ χιιι« βδΐ (Ι. Π, €θ1. 721). 

ΑΙίετα ραη αΓ^ηιηβηίονΜίη ςαββ ΡΙιοΐίο ΐΓίΙ)υυηΙυΓ, β^ίιιβ 6Χ 6]ιι&()6ΐιι ορ6ΓίΙ)ΐΐ8 άθβυαιρίΑ οϋ^ Ιοαιροι^ 
δ€ίΗε£ΐ ΑΙβχϋ €οιηη6ηί» ςαί αηηο ϋ16 ΟοΓβΚκιΙ ; ηβπι Ιιίβ ν6Γΐ)ί& βθτίΜ ίΐΐ» &Γ|;ιιιη6ηΐ0Γυΐη »1>ΜΐτίΐαΓ : 
ι Ι(1ςα6 βχ αοαπιΊηβ 8Αρΐ6ηΐί»»ιηί ίιηρβΓ&ΐΟΓίβ ΑΙβχϋ Οοιηηβηΐ ρΓοιϋΗ ; Ιιαο βηίοι ρΓορΟΜϋοηο ιι•αβ 6»1 
ευιη.οοηίΓΑ Μβ(ϋο1&η6η86ΐη βρίβοοραπι άιβριιίΑΓθΙ (Ιιί€ 1• 11» €θ1• 399). » 

Η»εΐ6ηυ3 άβ ορβΓΊΙ>α8 Ρΐιοΐϋ (1θ(;ιη&Ιί6ΐ8» 

Ορβπι 6|α8 ρ&Γχηβΐίο^ βίΐίπιαβ «{ο» ]Ααι ρΓ'κΙβ/η, ΐ^φΊβ πιιιιιά&ΐιι ίοβτυοί. ΝοηηηΙΐΒ βάΐιαο Ιο €θ4Ή:ϋ>β8 
η)αηυ8€πρΓΐ8 ϊίΐβΓβ ηονίπΐϋβ. (Ιυο αυΐβιη ρΓΟ νίήϋυβ υΐίΐίϋιΐί υΙγογοπι (1θ€ΐοτυπι ΙηββΓτΊακκιυβ, ρτοιαίίαλυβ 
ΕΙβηοΙιυιη ΙΙοιιιίΙίιίΓυιη ΡΙιοΙϋ ςυ» ίη €0(ϋαΙ>υ5 Μθδ(ΐιΐ6η8ίΙ)υ8, 16816 €οιηΙ)6ίΐ8ίο» 8€Γν&ο(υΓ (»ι)• ΕΙβηεΙιυιη 
ίΙΙυπι εοηΓβΓ6η(]θ€ΐΙιη 1ιΐ(ϋθ6ΐια]ιΐ8νο1υιηίηί$ΙΙ, νί(ΐ6ΐ)Ίΐυηυ8ςυΐ$(ΐυβςυοΐ ΙιοηιίΙΊχ ΡΙιοΐίί 2ΐ<]Ιιυ€(ΐ68ί(ΐ6Γ6ηΙ(ΐΓ. 

ΙΙοιιιίΠΰβ Ρΐιοΐίί, 6181 &(! νίιη 61 6ΐ6(|;2ΐη1ί3ΐη ΙιοπιίΙί&Γϋΐη τείβΓοιη Ρ^ίΓυπι ποίηίίηβ ρ6ΐΙίο((2ηΙ, Ιαηιβη 
οιηιιί ιηβΓίΐο ηοη άββίίΙυυαίοΓ, 86(1 ]υΓ6 ιηβπίο »(ΐαίρ&Γαη ρο8$υηΐ 86Γίρΐί8 ορίίαιΟΓαιη αυοίοΓαηι ίΐΐίϋβ 
«.ΐ&Γΐ8, 6Χ. (;γ• ββοΓ^ϋ Νίοοιη6(1ί6θ8ί8, Νΐ06ΐ3β ΡαρΙιΙϋβοη^^ 6^ 1•6θηί8 8λρί6ΐιΐΐ8. ΑίίοΓυηι «αΐβαι 56Γ)ρΐ3 
Ιοη^β 8υρ6Γ»ηΙ. 

Εχ Η5π8 )ίβ2ΐ3 οηΐΐοηβ 61 πιβίΓΟ 86Γΐρΐ!8 ΡΙιοΙϋ 3^ΐΏ0(1ατη ρ^ιιεα 8αρ6Γ8υηΐ ; η6€ οβΠιιιη 68ΐΡΙιοΐίαιη 
ιη(ΐΙ(08 86ηρ8ί886. Οάα$ ηονβιη 6ΐ8(ίΓΐ886 ίη οοιί. ηΐ8. 6ο1ΐ6|;Γι ΟίΑΓοηιοηΙ^ηΙ Ρ&Γί8. δο€. ^^5α, ΐταιϋΐ 
Ουιΐιπ (Ι. Π, οοΐ. 206). ΟοΙΙβ^ίηυβ οιηηί& ({ΐιχ ]&πι 86ηΐ6ΐ ΐγρίβ η)&η(1αΐ& 8ηηΐ. 

Α (]υο €οη8Γιιυίπιιΐ8 ΟιιχδΐΙοηβδ Αη)ρ1ιίΙο6Κί)η&8 6(Ι6Γ6 ]υχΐ3 0Γάίη6Πΐ (]υ6ηι 6χ1ιίΙ>6ΐ €0(ΐ6χ νΑΐί(^η(ΐ8 
49!ί3, οπΙο 6ρί8ΐοΐ3Γυιη α Ηοιιΐιΐΰυΐίο, οΙ) &υ6ΐθΓίΐ3ΐ6ηι 8υί οο(1Ίοίδ, 3(1η)0(]υπι ν6ΐ6Γϊ&, δβΓν&ΐυβ, α ηοΐιίδ 
86Γν3π ηοη ροΐυίΐ, 60 (ΐυο<1 86Χ3|;ίηΐ3 2ΐυΙ οϊΓοΙΙβΓ βρίδίοΐ», ν6ΐυ1ί 0αΦ8ΐίοη63 ΑηιρΙιίΙοοΙιίαη», ίη]ΐ3υ(1&ΐο 
<;(Ηΐί€6 ν&Ιί€3ηο ϊηδβΓυηΙυΓ. Νονυηι ίΐ&ςυ6 0Γ(1!η6Π] 2(]ορΐ3νίηιιΐ8, ΙοΙεπι 86Π6ηι βρίδΙοΙαΓυπι ίη Ιγ68 1ί1)Γ08 

(Ηνί(ΐ6η(68, ςηΟΐυΠΙ ρΓίηΐυ8 ΰρίδΙΟΐβδ 3(1 Κθΐη3ηυΠ) ρθΐηίβθ6Π1, 3(1 ρ3ΐΓί3Γ€ΐΐ38, 3(1 3Γ€ΐΠ6ρί80θρθ8, 3(1 ίπι- 

Ρ6Γ310Γ68 6ΐ 3(1 ρηη€ίρ68 ; 86ειιη(1υ8, 6ρί8ΐοΐ35 3(1 6ρίδθορο8, οΐ6Γίεο8, πιοη3εΙιθ8 61 ηιοηίλΐϋδ; Ι6ηίυ& («η- 
(Ιβηι βρίδΙοΐ38 3(1 ΐ3ίεο8, οίϋείβίβδ, 61 ηΐ3ςί5ΐΓ3ΐϋδ 8«ευΐ3Γ6δ εοιηρΙεείΊΐυΓ. Εχ Ιπ(ϋε6 3υΐ6Π) ίο ςυο ηονυδ 
οΓ(1ο ευηι νείβΓΪ εοη)ρ3Γ3(υΓ , Γπεϋβ 6Γίΐ υηίευίςυβ ίη ηο8ΐΓ3 6(1ίιίοη6 ΓβρβΓίΓΟ 6ρί8ΐοΐ38 ςυ« ]υχΐ3 0Γ(1ί- 
ηεπι νβΐ6Γ6ηι βΐίειιΐή !3α(ΐ3ηΐιΐΓ. 

Οπ)η€8 6ρΐ8ΐοΐ38 ΡΙιοΙίί Ιιαείβηυδ ΐγρίδ εοηιπ)ίδ838 6(]ίηιυ8, ρΓ3&ΐ6Γ υη^πι »(! ρ3ΐη3Γε1ΐ38 0π6ηΐ3ΐ6δ 61 
ΙΚεοηοιηιιηι Αηΐίοείιεηυηι (ΐυχ ίηείμίΐ : Μεγίστων μέν &νίυΟεν, ςυ» 86πιβ1 6(1ίΐ3 681 α Οοδίΐΐιεο ίη πιη88ί- 
ηιο νοΙυπιίιΐ6 ςυθ(1 1η80Γΐ1)ί(ιΐΓ : Τόμος χαροίς, 6Ι ηαΐΐίβ 6χρ6η8ί8, ηυΐΐπ ρΓ»8ΐί(3 (1Ι1ί(|;6ηΐί3 ο1>Ιίη6Γβ τοί 
^Η8ρ^^6^6 φοίυίηιυδ. 

Ρίηεηι 6ρΐ8ΐοΐ« 2 3ά Κΐ6θΐ3«ιηΐ Ι, <πιβηι ^τx^ι Γ686ε3ν6πιηΐ, ςηί3 3υεΐοπΐ3ΐ6ηι 83ηεΐ96 86(1ί8 λρο8ΐοϋ€» 
8υρΓ6ΐη3πι 38β6Ηΐ, ηοΚιίβ 8ΐιρρ6(ϋΐ3τϋ 63Γ(1. Μαι ίη Νονά Βί^ΙίοΐΗ, ΡαΐτΗΜ, ι. ΙΤ. ΤΓ3η8ΐ3(ίοη6ΐη Ι^ΐιηιιηι 
ίηΐ62Γ3ηι 3 Β3Γοηίο 36ε6ρίηιυ8. 

ΥΠ. — ϋ€ ίβτίίο €ί ηπατίο νοίηιηίηε Αη/νβ Β4ιί{οηί$» 

Ιηΐ6Γ ορ6ηι Ηίδίοηεβ ΡΙιοΐίΙ ΓβεβιιδαΙηιΟδ ΒιΗίοιΗβΰαίη 6]υ8, ςιιία 3(1 Ηί$ίοτίί\μι Ιίΐίβταήαηι^ υ( &ίυο(» 
ρ6Γίίη6ΐ. Ορυδ ^ζηά^ 6( 6Γυ(1ίΐυηι 6χ ορίίιηίβ 6(11ΓιοηίΙ>α8 Ιιίε Γ6ρ6ΐίπιυ8. Τεχίαηι βΓ^κουπι « ΒβΙϋιβΓο 
<πΐ6η(ΐ3ΐυπι 61 ΒεΓοΙίηί 3ηηο ί9ίΙ ίη)ρτ688υηι ο1)Ιίηα1ηιυ8, ευΐ ΐΓ3η8ΐ3(ίοη6ηι 1<3ΐίη3ηι Αη(. δείιοΐΐο 3•* 
86Ηρ(3η), 6(3ΐ ίρδίαδ ηΟη δίΐ, 3(1(Ιί(1ίηιυ8, ςαί3 Π)6ΐίθΓ6ηι η6ςα6 6θηίΐ66Γ6 η6(|υ6 Γ6ρ6ΓίΓ6 ροΐυίηυδ• Τβχ- 
Ιηηι 3υ(6ηι ίΐι(6(;Γηπι ύβηυδ, είδί 6Χ06Γρ(3 ηοηηυΙΐ3 ν6(6Γυηι 3υεΐθΓαπι 8υΐ8 Ιοείδ ]3ΐη 3 η<>1>ί8 ίηιρΓ668Α 
ΓυβΓΪηΙ. Νοη (1βε653( εηίπι, ό5 1)Γ6ν68 6ΐ ;ρ3υε38 Γ6ρ6ΐίΐίοη6δ, ορυδ ,ΐ3ΐΗί πιόπιβηΐί 8οίη(ΐ6Γ6, οι <)α38ΐ 
ίιηρβΓΓεείαπι (Ιόεΐίδ νίπ3.οίΪ6ΓΓ6. 

υιηιιη Βί6/ιοΐλ^£α ΡΙιοΐίί, ςιΐ3Η8 ηυηε 1]3ΐ)6ΐηΓ, (οΐ3 3 ΡΙιοΐΊο ιρδο 86ηρΐ3 8ίΐ? 3η ίυ6Γί( ρο8ΐ6Γίοη 
9&Ι316 ίηΐ6?ροΐ3ΐ3, υ( 8α8ρίθ3ΐθΓ, ίη ηοΐίδ 8υί8 8(1 8ιιί43Πΐ Κϋδίειρυδ, 3ρυ(1 1. Α. Ρ3ΐ)ηείυηι, Βί6/. 6τα!€. 
6(1. Η3Γΐ68. (. χ, ρ. 680 ? ηοη 681 ΐΗΐ]α8 Ιοεί ίη(]υίΓ6Γ6. 

Οαηι ΒίδΙίοίίΐ€€α9ϊίοιη ιιηΐυδ νοίϋηιΐηίδ 8ρ3ΐίο εοηΐίηοΗ ηοη ροΚιιίΐ, πι«')]οΓ6ηι 6]υ8(!6Π) ρ3ΐ'(6ΐη, ίη ςυ3 00- 
ά6Χ ρππιυδ 6ΐ 86(|η6ηΐ68 3(1 (1υεβηΐ68ίηιππι ςα3(ΐΓ3§;β8ίιηυηι ηοηυηι τεοεηδβηΙυΓ, ΐ6Γΐίο Ι)υ]υ8 6(Ιΐΐίοηί8 
νοίιιπιίηβ (Ι680ηρ8ίπια8 ; 3ΐΐ6Γ3πι ν6Γ0 ρ3η6ηι, ίη ςυ3 εοιίεχ (Ιηοεηΐεδίπιυδ ήπίηςυβ^βδίηιυδ 61 |86(]υ6ΐι(68 
ιΐ8<|06 3(1 Οηβπι ορβΓΪδ Γ6ε6η&6πΚυΓ, ίηίΐΐο τοίϋιηίηίδ ςηβηί €θΙΙοε3νίη)ΐΐ8. Τοίυηΐΰη ςυλΓίυη) ρβΓύοί^ιιΐ 
ορ6Γ3 €3ΐιοηί63 ΡΙιοιίί» ςσί1)η8 Μοπίΐιιηι, Ηίο ηση ίορ6ΐ6η(1απι, ρΐ'^ιιΓίδίηιυδ. 

ΟΙεοπιυδ Ι3πΐ6η Ιιίε ρΓ3ΒΚ6Γπιίΐΐί δ^ιτββο^οη ε3ηοιιηπι ςαββ ορροπυηίαδ ευπι εοηιπΐ6ηΐ3Γίί8 ίΒ3ΐ83η)οηί<!, 
Ζ0Π3Γ9 6Ι Αη8ΐ6ηί, ίηΐβτ βεήρΐβ δχευΐί χιιι 6(ΐ6ΐυΓ; 86(1 Γ66υ(1ίαιυ8 Βψιία^τηα ΰαηοηητη ^ Νοτηοΰα- 
ηοηβηι^ Ιη 63 ΓθΓηΐ3 , 61 60 0Γ(1ίη6 ςυί1)υ8 35 ίρδο ΡΙιοΐίο 6οηιρο8ίΐ3 Γυί8δ6 νί(ΐ6ηΙυΓ. Ουί3 Ι3ηΐ6η Ιη 
Ιιίβ €θ!ΐ6εΓιοη(1>υ8 εοηίΙεΊεηίΙίδ 3ϋε(0Γ 63(1επι (!οευηιβηΐ3 ρΐυπεβ ρΓοΓβΓΐ, Ι6χ1υ8 δ6πΐ6ΐ 6(1ίΐ08, ηοη Γ6ρ6ΐί- 
ιηιΐδ 3ΐϋ8 ίυείδ, 86(1 υΙ>ί ΓεροΓίη ροδδίηΐ 3εεπΓ<Ίΐ6 ίηιίίεβηιυδ. 

δ6η6ηι σρβΓυιη ε^ιοοηίεοΓυηι Ρίιοΐίί εΐ3υ(1(ΐηΐ ΕΓ0ΐ6η)3ΐ3, δευ ίηΐ6ΓΓθ23(1οηοδ Χ, ίη ςιιίΙ)υ8 3υ^ΐοΓ ϋίερο• 
δίΐίοη6Πΐ 80301 6 86(^ ρ3ΐπ3ΓεΙΐ3ΐί ίη]υ8ΐ3ηι Γυίδ86 (ΐ6ΐηοη8ΐΓ3Γ6 οοη3ΐαΓ, 3Γ|;υηΐ6ηΐί8 ίικΙίΓεεϋδ, ηεο 

(Ο €Γ<Β€ί(Β οτίΗοάοχω, ι. 1, ρ, 154 εΐ δες. ^ο»ι>η. άε ΒεηρΙ. βηΐ. Ι. II, εοΐ. 210. 
(ηι) Αΐίυηι €3ΐ3ΐθ£υπ) ΙΙοηιΐΠβΓυηι ΡΙιοΙϋ δυρρε(1ί(3ΐ Ου(1ίηυ$, ΡΒΛΡΑΤΙΟ ΙΝ ΡΙΪΟΤΠ ΟΡΕΚΑ. « 

Ηβη• β^βοΐΐβ, Οριΐ6θοΙαιη Ιιοο 1>Γ6τ!β8ΐιηυιη ρπιηιιβ Ιη 1υο6ΐη ρτοίπιιΗ Ρόηίαηϊ (Ιη Νονί» ά€ΐί€Η$ ^πΛάί- 
/οπιιιι, 1. 1 , ρ. )0), ςιιί οαηι ίηΓΟΓβ ^8ιη86^ι^8ι^€0, 61 ρΜβίιηο ίηβυια 1β|[ΐιιη ααϋ€ΐ)Γί5ΐί)ΐΗΐπΐΒΐ οΙ>€9Ρθ»•» 
ΓβΙΟΓ, βίϋβιη λ<Ι(Ιί(Ιϋ ρΓ»ί»ΐίοη€ΐιι 61 ηοΐ&9, ηοϋ Ι9ΐιιΐυπι 8»€βΓ(Ιοΐ6, βοά ςυονίβ €Ιιτί$ΐί&»ο ίη4ί||;η«8• 
Εΐ8 ηηΐϋυβ Γπι^ίβ 6$86 €Γθϋί<1ίηΜΐ8, ιΐ6 ρΓοίηάβ &1)}β(:Ίιΐΐιΐ8• 

0φ(6Γ& 8€Γΐρΐα €&ηοηΙο ΡΗοιϋ ιηβηΐο ΙβικΙβΐ <1θ€ΐ{88ίιηιιβ 1. 8. ΑβββηιβηΙ ιη ^%^€ 8υο €αη» ΟπΜία/Ι, 
1. 1; ρ. 55 βΙ 8€ΐ|., ιι1>ί 08<6ΒύΗ ςυ9ΐη11 ΙιβΒΟ 8ΰπ{>ΐ& ΓβοβΗΐ Β&ΐβϋΐηοιι, ΐΜϊβηΐβ Ογχοοπιοι οοοπίβΐ», β1 
10(2 Ε6θ1β8ί2ΐ ΟΗβηίαΙίβ, ςιΐφ ίη ΐυβηΗβ (ϋ8€ίρ1ίη& βοείββίββίίο , ρηκαραβ 6θάΐ6ί)ιυ8 ΡΙιοΐη, 69Ρΐ6η8 
ιι<*([;]€«ΐί8, 118» 681. ΝοίίΐΜΐιι Α€86ΐη&ηΙ 60ΐηρΐ6ΐ ρτ9κί»ιίο Α ^Λ^ά. Μ^Α 8ι^ηΐαρΐΜΐί ρηΒΐηι$8β, ςυλίη ΙβοΐΟΓ 

8110 Ιθ60 ΤβρβΤίβΙ• 

Ει ||«6 ά6 ΡΙΙΟΙΚ 86Ηρ(ί8 » ΟΟΐ)•• 6(1ίΐΐ8 ά\€ίΛ βΐπΐ. 

Νηηο (Ι6 «ΐ6ρ•Γάίϋ8, ρηΒίοπηΙββίβ• ΐΒ6<1Ιΐί8, «αϊ ί^Ιβο 886τΙρΓΐ8 ΙίΜ8 ροιποβ Μΐιηοη6ΐΜΐ& βαρβηιιιιΐ• 
ΙίΙΙΙ• «— ϋ€ <φ€ήΗ$ ΡΗοΐΗ άβρβτάϋΐί, ρτίΡίβηηηΜ €ί ΪΜάίΓη• 

Ι* ΡΙιοΐΐθ8 ΒΰτϊρβΚ 86(3 0€ΐΊΐ1& €0η€ΐ1ϋ ΟΒουιηβηΙοΙ , <|υο(1 ηηιιςη&ηι Γοητο€3ΐυιη ΓιιΗ. Ηβ ιηΠΙβ 6ίτοΙΐ6Τ 
5υ1>86ΓίρΓκΗ]68 ίΙεΐ2ΐ8 ^ιΧάΜίΙγ ιιΐ η8ΓΓ3ΐ Αη9ί81«δ)υ8 β)1οϋοι1ΐ€€3Γίυ8 8υρΓα ΙαυύΒΐυδ. ΙΙΙβ Μ18 οαιη ίη «ΙηοΗυβ 
€οϋΐ€ίΙ)υ8 6ΐ6§ληϋ88ΐιιΐΐ8 61 ά6ρί€ΐί8 86Γίρΐ» ίυΐ886η(, Ιη οοηοίΗο Τ111 ρυΙ>1ί66 Α»ιηιιιί8 ΐΓϋ^ίΐβ βιιηΐ, αο 
ρΓθΙη46 ηοη 6Χ8Ι3ΒΙ• 

^ ΡΙιο(ίιΐ8 6ζ ο^ρΐΐβ 8110 6θΐηρο8αΙΙ Α€({| 60ΐΐ6ί1)Ι ςικΗΐ ύη^ϋ βηηο 878 ο<^1βΐΝΪι(ιιηι Γαί886 6οηιη Ιβ^ηϋ» 
Ηοιη&ιιι ροηΐίΑ6ί8 61 62Βΐ6Γθπιιη ρ3ΐΗΑΓ6ΐι&Γαιιι Οηβηΐίβ 6Ι Λ^ρίΙ. Οη8ΐΗ)ΐΐ8ΐη ιιιη6 β^ηοιίαβ Ιιβ&)ίΐ3 ίυβήι, 

€6ηθ 66ηίυβ 6»1ΒΗΠΙ»β 6|;ϋ 76^ Ιθΐ6Γ&νΐ9, ςΗ9Β 68111 ^{1986 61 ΙθΙβΓ888β ηλΓΓ8( Ρ1ΐ0<ίΐ»8. ΗαΠΟ ΡΙΐΟΥΐί ρ86α<Ιθ• 

87ηθ4ΐυιη βπΒοί ρΓΟ Ο6ΐ8το €θη6ΠΊο οκονιηςιποο 1ΐ8ΐ)<Μΐΐ, Γ?ρυ(Ιί8ΐο 0€ΐ8Τ0 οοηβΠίο νότο, ίη ςαο ΡΙιοϋαβ 
ϋ€ρθ8ίιιΐ8 61 6Χ€οαιιηυηί68ΐυ8 681. ΝοηιιηΙϋ ΐΑΐηβη η€0 \βΓυπι εοηοίΠυπι τιιι, 2ηηΙ 869, «66 06ϋ({ιιπι ΡΙιοΐίί 
ηιιηΐ878 Γ666ρβΓυηΐ, 8Ϊ4υί(ΐ6Πΐδ7ηο<1ιΐπιΡ1θΓ6πΙίπ3πι<Β(•ιιπ•οηΐ6α>ιι 6οιΐ6ί1Ι»ιη 06ΐ8νυπι 8ρρ6ΐΐ6ηΐ. δίο ηβςοβ 
€0ΐΐ6ΐ1Η Ι^α^ιίαηβηδίβ ιι, η6€ Υΐ6ΐιηβηΑί8, ^6^I^8(6ΠΜί16η8ίιιπ1 ιιΠ&ιπ ?8(Ιοη6ηι Ιΐ8ΐ^Ι; 86<1 ϊηιιηβΓΚο. ιιΐ ρ8ΐβ(• 

Αϋΐη ρ86υ(!ΐο87ηο(ϋ ΡΙιοΐΙΊ βηηΙ 878, 6ΐ8ΐ βοϋΐ'ιβ β1η(, 6χ 6θ(ϋ€6 Υ8ΐΐ68ηο, 6νπι ρ6^π1^8•^οη6 0ΐ6ηΐ6ΐιΙΐ8 XI, 
οΐ 8υρτ8 ]8η) ηοΐ8νίιηυ$, 8 Ρ. Η8Γ<Ιυίηο βάίο 8ηη( ; 86(1 ςιιΊ8 ίηΐ6Τ Α618 6θΐΐ6ΐΙίθΓαιιι ρΓορτίβιη βοΚβπι 
1}8ΐ)«'ηΐ, 61 8ΐ) ϋ8€ΐ6ΐη 86{υη{ΐ ηοη ρο88υηΐ, 68(ΐ6ΐη 1ιί6 ρπείβΓπιίβιπιηβ. δυρΓ8, ¥8ήί8 8ΓΚ«Βΐ6ηϋ8 οβίβικϋ- 
ηια8 Α€ΐ8 ί1ΐ8 ηοη |[6ηυίη8, 86(1 ηιβΓβ Ω€(ί1ΐ8 6886. 

5* ΡΙΐοΐϋ 8^ηα^§€η εαηοηηηί οπιιβίιηυδ ο1> €8ΐΐ888 ςιΐ88 δυρη 8ΐΐ6^τ{πιιη• 

4* Ρ1ιοΐιιΐ8 8€ηρ8ϋ ΙιοιηΊΓι»8 ρ1υΗπΐ88 φίοπιηι βΙβηοΗυηι 6Χ €οη»1)6β8!ο 6<ϋ(Ι!ιηο8. Οιιοπιϊιιο^ οιηη68 
64ΐ6Γ6πιυ» ηηΗ8 8!ί8 68ΐΐ88 ίιι'α, ςηβπι ςαο<1 ηυΙΙιιπ) 6Ζ6ηιρ{8Γ 68ηιηι ηο1)ΐ8 6θπιρ8Γ8Γ6 ροιιΐϋΗηυβ. 

5* ΡΙιο(ίιΐ8 (ΙίβίΐυΓ (16 ευΐΐιι 88. ίι»8|;ΊΒυηι 8€Γίρ9ΐ886, 86(1 β]ιΐ846ΐη δΟΓίριί ιιαΙΙιιπι Τ68ΐί|[(}ιιπι Ιιιν6ηΙ, ρηβ- 
ΙβπΗοΙαηι 86ηη6ηΐ6ηι, ςιΐ6ηι Β8ηϋίηι, ίη ΟαίαΙ. ΰίΜίοΐΗ, Ιαητεηί. Ποτοιϊ. κ 1, ρ. 454, Γ6είΐ8ΐ ιΧρήνβις 
«ατά ΕΙχονομΑχιον έχ τών συγγραμμάτων Νεχηφόρου χα\ Φωτίου, των πατριαρχών Κωνσταντίνου ττι^λβως 
χα\ θ(οθώρου Χτυδίτου. Ιϋη6 88η6 ηβηο 60111^61 ΡΗοΙΙυπι βχ ίη<Ιυ8ΐΗ8 46 οοΐ6ΐΐ(Ιί8 Π)α8|;ίηίΙ)α8 86Γίρ8ΐ886•. 
ΡιβΗ βηΙΐΒ ροΐνίΐ ηΐ 6Χ ΙίΙΐΓίβ ςιιοβ άβ 8Γιο 8Γ|;ιιπΐ6ηΙο 6Χ8Γ8Τ6Γ81, ηπίδ Ιχρήσεις Πΐ88 6οηιρθ8ΐΐ6ηΐ• 

6* Ν686ίο 8η 8 ΓώΓΟ 8 Β8Β<ϋηο ηοΐ8!ο ι1ίν6Γ8υ8 8ίΐ Ι1ΐ6 ηη6πι Ι.8ΐηΐΗ»€Ίσ8, Ιη €οηι»ι^ιΐ. ίη ΒίΗ. ν%ηάοϊ>^ 
64. ΚοΗβΗΙ,ΓΙ. ΙΥ, ρ. 55β, 8(1 60(Ι. 157, η. 5» Ι18 6χΙι{Κ)6ΐ : Φωτίου ιβατριάρχου χα\ ββοδιΟρου του Στυβίτου• 
ΕΙχων λέγ<τ«( ιταρά τ6 Ιοκχβν •;&λλο βλ φυσιχ)) «Ιχών, χα\ &λλο μιμητιχή * χ. τ. λ. ι ΡΙιοΐϋ ρ8ΐΗ8Γ6ΐΐ8» 

€Ρ. 61 Τ1ΐ60(1θΗ βΐη<ϋΐ:6 Ι68ΐίηΐ0ηί8 (]« 886η8 ίηΐ8|^ΙΙΐΐΝΙ8 61 (Ι6 (1ΗΚΜ*6ηΐΙ8 {ηΐ6Γ 886Γ88 ίηΐ8^1η68 61 Κΐθΐ8• > 

7* 86ΐΐ6ΐ>ΐ6Τ ίη ^ΛίαΙοφ^ ταίΜηηέ Λύ» ΐΜΜίι^α ά€ Ο^νύ, ρ* 42, Οβηέτο 1779 (8ρ. Ι. Α. Ρ»Κ)Η6. Βτ^/. 
€^. ι. XI, ρ. 19), Ι8α(ί8( ΡΙιοΐίί.ΗοσιίΠββ Ικβ, 61 ΓΓ8(;η6ΐι&8 86Γ]ρ(ί €ΐι}ν8<ΐ8ηι 6οηΐΓ8 ΜβηίβΙίΦΟβ, ςυοά 
«Ιηηι ύϊΛΰηίΙ 8 ϋΙ)Γΐ8 86€«β(}ο νοίυηίηβ Ιιυ]υ8 6(1ίιΙοηί8 6(11118 η66Β6, ίη(ΐ8|^Γ6 ηο» ροΐυί, 61 ιηϋι& 
ίηβοπιρβηυπ) 68ΐ• 

8^ Ι^ηοτο Ρ8ΗΙ6Τ 8η ΡίΜηϋ Ατ^ΐΜΐιια έΜθάύ€9ΐη••ΐίίί0^$ΐ%€α ΦοηίτΑ ρτοα$9ί&η0ΐη 8ρΙήίη$ Μάηεΐ^ 
•Ιΐαηι Λ ΨΙϋο, 4β ςοίΐπΐδ Β8η(1ίηΙ ϋαίοΐ. Ιβκινιιΐ. Ι. III, ρ. ^4, 6οην6ηί8ηΐ 6υηγ 8ΐ*||οηΐ6ηΐί9 8 ¥6060 Ρ6ία« 
ΐ8Γΐ8 61 8 ηοΙ>ΐ8 Ιιί6 6(ϋΐΊ8, ν6ΐ ορυ8ουΙυπι ()ί8ΐίη6(υΒΐ ΰοηβΐϋυβηΐ. Ροΐο β8 ί(}6ηϋ68 6ββ6. 

9* Οα(1ΐΑα8 ίΐΜΐί68ΐ : Φ»τΙόυ. . • *Αγΐι>γα\ χαΐ &πο&{ξ£ΐς άχριβείς συνβιλβγμέναι Ιχ τβ συνοδιχων χα\ Ιατο- 
ρ(χών γράφων• (Οφΐηηέηί. ά• 5αιρΙ. μ^Ιμ. 1• II, ρ. 201), ςο88 8 Σ ίηΐβττο^βίίαηΜ^ΗΒ Ηβ ραίηατΜι %η}η$ι^ 
^€αη 4ί8ΐίη{^υ6η(ί88 6886 8υΐυηΐ8(• 

19* Μβηι Ον(1ίηυ8• ι^ιη^ο/νιη β4η ΐ68ΐ8ΐυΓ ίη 60(ί• ιβ88• 6Χ8(8Τ6 8 Ρ1ιο(ίο (τοιηροιίΐιιιη ρτο 0$ φί9 
ϋτάιηιηΜ $ίΐίηΐ «)μ•(:ο|η, άβ (|υο ϋιπιΙ)6ΰίυ8, 1. τιν, ρ. 455. 

ΙΙ"* ΕρίΙοΜ^ Ηί$ίατί0ί €€€ΐβ$ία$ΐί€Λ Ρ/^ίΙοϋοΓ^ϋ, άπλ φωνής ΡΙιοΐϋ ρ8ΐΗ8Γ6ΐι« 6Χ818( ίηΐ6Γ 60(Ι.ηΐ88. 1)1- 
ΜίοΐΙΐ66« Βθ(1ΐ6ί8ηβΒ (Β8Γ006. 60(1. 142, η** 7, ρ. 145) ; (Πτ6Γ88 &Η ίΙΐ8 ηυ» ίη Μι^τίοΙίίΙίΙίο θ€ουΓΓίΙ 
61 8η)ρ1ίθΓ (ΟΐΜΐίη., Ι. II, εοΐ. 208). 

12* Ηί6ΐι4^ΐ6ηι Ρ86ΐ!υιιι &^ησρ$ίΜ Ιίο$»ο€αησηί$ ΡΙιοΐίΙ νοΓδίΙυδ 8€ηρ8ΐ886 ίβηιηΙ» Ιηΐ6Γ ςνίηςαβ €«τ- 
Μΐηα ροΗΐί0α Ρ86ΐΓι 8|^»ορι{β ί1ΐ8 (ΐιΐ8Γΐαπι Ιοουπκ οεοιιρβΓβ (ΙίΰίΙιΐΓ. 

1Χ• -7 θ€ οιΐΰτϋηί ΡΙιοΙίϊ φιω αϋο ηοιηΐηΒ ^ιιαιη α ηαδα €άίΙα «ιμΙ, €ίηηηι(€ηίηΐΗΤ. 

15• υΐ)6Ηθ8 4« αρίβη $^ησ(α$ (|υί ρλδβίηι 0€6υιτίΐ, 6χο€ΓρΜΐ8 68ΐ 6Χ ΡΙιοιίί 6ρΐ8ΐ τιι*, &(1 Μί6ΐΐ86ΐ6ηι 
ΒυΙ|;8η» ρήηοίρβηι, ({υ» ίη Η86 6()ίΐΐοη6 Γ6ρ6ΠΐυΓ, Ι. Π> οοΐ. 651. , 

Ι4« υ^εΗ^άΰ ΜΜοΙαίίοηεαά ΕηίβΙίίαηι, ςυβιη επηΓ8(Ι. Κΐΐΐ6ΓΗα8ΐιΐ8,. 8ηηο 1601, 6γ• 1.81. ΝιΐΓ6η1)6Γ8*η 
€4ί(1ιΐ8ΐιΚ> ηοπιίΒ6 Ρλοΐϋ, 68(6)α8Ί6Πΐ Ηιοΐίί 6ρί8ΐοΐ8 245, 8ριΐ(1 Μχ)ηΐ86αι1υπι• χ ΡΒΛΡΑΤΙΟ ΙΝ ΡΗΟΤΙΙ ΟΡΕΒΑ. 

Λ5^ Οριι$€υ1υιη ϋβ ραίτίατΜζ ίη}η$ΐ£ €μ€ΐί$9 ([ηοά ΐΑα(ΐΑΐ Ι. Α. Ρ&1>Η€ία&, ηοη ^ί$ΐιη|[06η4ΐιιιη 6$1 9 
άβεβίΏ ίηίεηοραίίοηίΰίϋ^ ςνλβ βχ Νονί$ άβΗεϋΜ ετηάΗοτηιη Ροιιίαηί &(Ι Γιηοιη Ορβπιηι ΡΙιοΐίί βϋίίΐίιηαβ. 

16"* ΡΙιοΓΓι Εχ€€τρία €9 Α$ίΒή»$^ ςυ» 6οιηΙ»6§βιαβ β(1ί<ΙίΙ, βχ ΡΗοιϋ Βί1^ΐ9σίΗ€€α (Ιββυιηρίιι 8υιιΙ. 

17* εοΐ6)6Γίιΐ8 ίη Μοηϋηΐ€ηΐί$ ΕοΰΙειια Οταοϋ^ Ι. 111, ρ. 104, ρηιουβ ρΓΟίυΙίΐ ορυιβοΐϋΐη ίι& ιηβΟΓί- 
ρΐυπ) : ^η^ά ηοη οροπ^αΐ αά ρταί$€ηί€$ νίίίΒ ηιαίβ$ίία$ αΙί^ηάΒτβ. Ουία οΗιη !ιιΐ€ΓΡ1ιοΙϋ Ερ»Ιο1α8 ββτν&Ιυιη 
681, ΠΙυά ϋ(Ι βηβιη ΠΜ Ιβηϋ βρίβίοΐΑΓυηλ ίη ηθ8(Γ& βάΐΐίοιιβ €θ11ο(»νΐιηα8• 

48<» ι^31>I)6υ8, Ιη €αίαΙ, οοά. ιηιι., ρ. 114, ΙβυάλΙ Ρΐιοΐϋ 8^ηορ9ίηί Ιο§ί€<Β ΑτηίοίβΙκίΒ^ 61 ΡαΙ^ηοίυβ, βχ 
Ουάίηο, Α886Γίΐ Ρΐιοϋί 5|^»αριίιη οαΐβ^οτίατνη ίιηαιίβΐ&ιη 6886 βοιηπιβηίΑΓίίβ ΡΙιΐΙοροηί 61 Αιηιηοηϋ Ια 
Αη8ΐοΐ6ΐ6ΐη. ΙΙΙί ΑΐιοΐοΓββ ΡΙιοΓιο πουΐΐο ΑηΐίςιιΐΟΓββ 8υηΙ. €αΓ(1• Μαί Βΰήρί. ν€ΐ€τ. 1. 1, ρηβί. ρ. χιν, ιηοηβΙ 
ί1ΐ8ΐ8 8ΐβηορ»β$ ηοη ύί8ΐΊη((υ6η(ΐ88 6886 ζ Οηαι^ΐίοηίίίΐΐΜ ΑηρΜΙοΜσηί^. £( Γβνβπι <|ΐι«8ΐίοα68 ΑαιρΚιίΙο* 
€ΗΊ8η» 157 &ά 147 οιγοα Ιιοο 8ΐγαπΐ6η1πηι ν6Γ8&ηΐαΓ• Ηί6, Ι. 1, 6ο1. 759 61 86<}• 

Χ. — /)« ορ€τί(^η$ ΡΙΐΌίίί ατρηηβηίΐ ρτο^αηΐ. 
19* ^6^ιηπ68 66Γ2ΐΓ(Ια8 Υθδ8ίυ8 ίη ορ6Γ6 Ββ Άηίοτκί^ Οτωοι», ϋΐ). ιι, ο. 25 (ΟρβΓ.^ Ι. IV, ρ• 147) ίιβ 
86ηΙ>ί( : ι ΡΙιοΐίί ρΑΐή&ΓοΙιββ Ηί$ίοΥί4ΐηι άέ τΗβΙοΗΒημ άεοαη 6Χ8ΐ2ΐΓ6 \^ο ίη ηοπιοηοΙαΙΟΓΟ ΙΙοΙ)6Γΐί €οη« 
8(8ηϋιιί. > 06 1ΐ06 ΙίΙίΓΟ 8ΐί9ΐπι ηοΐίϋβιπι ηΗΐΙαοι Γ6ρ6π. 

^0« Ιβχίΰοη Οτωοηηι 8υΙ) ηοπιίηβ Ρΐιοΐϋ ΐοτηιζ ίη 4*, &ηηο 1808, υρ$ί8β6(ϋάΊ( Ο. ΗβΓπι^ιηη. 1>ίΙ>6Γ 8υ- 
Ι6ΠΙ ρ8υΙο ρο8ΐ ίΐ6Γυπι 1^ρΐ8 ΙιηρΓ688υ8 68ΐ Ιιοο (ίΐαίο : Φωτίου του πατριάρχου Λέξεων Συναγωγή , β εοάίοβ 
ϋαΐΒαηο ά€9€τίρ»Η Βίΰατάίη Ροτ$οηΗ$^ 2 νοί. 8*, €2ΐηΐ&Ι)Γί§ί» 1822. ΡοΓβοηυβ ίη 1*€χί€ΐ ρΓ^Γ^Γιοηβ ηιοηβΐ 
υ. ΒίοπιΓιβία, ίη 66η8ηΗ8 εϋίη6η8ί1)υ8« ρ^Πβ χι.ιι, <16 Ρΐιοΐίο ρΓΧοΙ&Γβ 86πρ8ί886• Ου^ίη. (Ι. Π, οοΐ. 206) 
8€τίΙ>ίΙ ΡΙιοϋί Ιΰχίύοη ίη-4*, 6(1ίΐηιη ίαΐ886, Κίΐοηίί, 8η. 1706, 6( Ιη οοάά, πΐ8δ. ίη8£ήΙ)ί <|ΐΐ8η(1οςιΐ6 ΡΙιοΐϋ 
ραΐΓ• €Ρ• ΕίίβΜ^Ιο^ίαΐίηι ηια^ηνιη. 

XI. — /)β ίύ ηηί «η είηαάαηάι» ορβη6ΐΜ ΡΗοίη ιη$ίΜίατΗηί, 

21* Ργ3κΙ6γ 608 ςμΙ €ο1ΐ66ΐίοη6ηι 0ρ6Γυιη Ρΐιοΐίί ρΓχρ8Γ8Γΐιη(, 1&υ(]αη(1ί 8υηΐ 6(ί8ηι II ςυί ορβΓ» ραηί- 
οα1&η8 6η)6ηϋαΓ6 ν6ΐ6ΐϋ6Μΐ8Γ6 οοη8ΐΐ8υηΙ. 5ί βιΐ68 ΑηηαΙίδία Γπ>ιι/(ί€η<ι6ιιι, Βθ6πΐ6Γα8 άβ οοηιροηοηιίβ 
οονα ΐΓ8η8ΐ8ΐίοη6 ΐΔΐίηΑ Μι/τΜίδϋΙ^ 86υ ΒΜοίΗβοΒ ΡΙιοΐίί, ΰο^ϋΑνίΐ. {ΜέιηοιτΒ» άβ ΤτένοΗΧ, 1 701 , ρ. 286.) 

22* £8αΜΐ6Ηΐ 8ρ8η8πι 0Γη8Γ6 ε<»ρ6ΓαΙ ΟΙ&αάίαβ €8ρ6Γοηί6Γ ΡΑΓίδίβηβίδ, &(1]ιιΐυ8 Ηα Ρ81Γ6 Τοοιηβηιίΐιβ 6ΐ 
Ε1ϋ68θυρίη,6ΐ]8πι ^αίηςυλ^^ίηία ίοΐί» ΐ7ρί8ίπιρΓ6886Γ&ηΐ,ιια8η<1οΕ. Ουρίη ίη βχβίΐίυπι ωί^βυδ 68ΐ 61 οά'ΐ' 
Ιίθ(ΐ6Γ6ΐ1οΙ». (νΐά. &υρρΐ6Πΐ. ΜοΓ6ή 1749, 1. 1, ρ. 228 6Ι Ο. ΟβΙϋβΓ. Ηί${.άβ$ έοήν. 0€€ΐέ$., (. XIX , ρ. 43^.) 

25* ΤΓΑηβΙ&ϋο 68ΐ1ί€α (ηαιη οτΑΐίοηιιηι Ρΐιοΐίί οαπι ηο(ί8« ίηδβτίΙυΓ ορβπ ςυοά ίη80Γί1>1ΐυΓ : Ηίϋοήε 
άεΙΆοοάέοΜ άβ$ ίη$€Γίραοη$ βι Μΐ€$44ΐίτΒί9 (. XVI, ρ. 98. Ραπ8, 1751• Οβ Ρΐιοιίο βοπηο 1ι&1)6ΐυΓ ίη 6;ι- 
(Ιοη 6θΙΐ66ΐίοη6, Ι• XIV, ρ. 180 βΐ δος. Ρ&Γΐδ, 1743. 

24* Αηηαί€$ ΤήνΗΜ€η$€9 {ΜέΜοίτα ά€ Ττέναη», ρ• 1944, «η. 1722);ίΓ8βηΐ6ηΐ8 βχδοτ'ώυηΐ Ιηηδίαΐίοηίδ 
Ο^ιΐίΐε» 6ρί$1οΐΑΓΐιπι 11 61 12 α<1 Ιϋ6ΐΜΐ6ΐ6ΐη III ΒαΙ^ΑΓί» ρΓΐηρΙρβπι, ςαααι νβτδίϋαδ δΟΓίρίαΐπ 6(1ί(1ίΐ βυΰΐοΓ 
69ίΙΙα8ΐλ06 ΙίίαΙο : ι Μαχίη^Μ ροητ Ια ΰοηάϋΐί^ άα ρήηοε ΜίεΗβΙ, το%ά€ Βαί§ατΐ0, ρβΐΓ ΒοΓη^Γ*! ΤΙΐ6«ιΙιι, 
οΟβΠ λ Ι^ηΐδ XV, Ραήδ» 1718.» 

XII. — /)β Ιμ ίΐΗί αΟα €ί ίΰήρία Ρ^οιϋ ^Ιηειάατηηΐ, 

Αα6ΐοτ6δ 6Βυιιΐ6πΐΓ6 ^ηΙ άβ «οΐίδ 61 δΟΓίρΐίδ Ρίιοιϋ ηοιίιίλαι 6χΐΜί>6ηΐ, τίχ ροβδΐΐκΐβ 6δ(. Οιιοίςιιοί οηίπι 

11ΐ8ΐι>ή&ιη £€6ΐ68ί« τβΙ Ηίϋίοτίβιι δΟΓίρίΟΓυαι βοβΙββί&δΙίοοηΗΐι «αΐββΓυηΙ , ΡΙισϋΙ ^βϋα 6η8ΓΓ8Γυη( 61 (Ιβ 

^αδ ΙίΙ>τί8 ββηίβηϋαπι ρΓΟίαΙβΓαηΐ. Ιοίβτ νβίβΓβδ ηβιηο » ΙηΐβΓ ΓΟββηΙΙοΓβδ δοΐί ρπ>ΐ6δΐ8ηΐ6δ βιιηι Ι•«ΐ(1ί1)ΐι• 

ρπΜΐβοιιΐί δΐιηΐ, ηοιι ^υοά ΙλίκΙβ ιΙΙβηα» δίΐ, δβά ςιιίΑ 86<ΐ6ΐα «ροδίοΙίβΑπι , ςυ&ηι ίρδί οϋίο ΙιβΙιβοΙ, &ϋ(Ι«* 

€16Γ 8£;βΓ68δυβ βδΙ. 

Εα (}ΐΐ2Β 8 ΡΙλοιίο νβΐ ία €|{ιΐ8 <^ιΐ8λ. |;θ81& 8υηΙ ίυδβ οηαΓΓ&ΐ ΒΑΓ^ίιΐδ, ου]υ8 άίοΐΑ €0ηβΓηΐ8ΐ Ρ8|[ία• ίη 
ηοΐίδ δοίδ 3(1 ΑηηαΙ, Β^Γοηίί, Μυΐίλσι Ιαοοπι ίιίδ |[68ΐίδ «ΟΓαηάαηΙ βΐίδπι δουι βοηοίΙίοΓυαι. 

Ββ ΙίΙ>Γίδ Ρΐιοΐίί Μ611Γ816 δοτίρββτιιια 1«8]»1ιβυδ, ΰΐΐνβ, ΟΐΜΗηυ8» Ι. Α. Κδΐιηβίοδ, Β«ρίιι, Βοηι Οβίΐίβτ, βΙ , 
υΐ 9υ<1ίο, βΐΐδπι ΒοΜίΙιβιΐδ ρ^ιγΙαγοΙμ ΗίοΓΟδοΙγαιίΐΑηαβ, ρΓΟ ΟπΒοίδ, ίη ΡΓ^ϋ^ϋοηβ νοίιιηίη» ςαο^Ι ία 
8€Γί1)ίΐυΓ Τόμος χαροίς, 2ΐοηο 1705 ι^^ρΐβ 6(1ί1ί. 

Β***^^ 8 <1β€βπι1)ΐΐ8 1860. 
^..β, Μ. ΡΗΟΤΙΙ 

ΡΑΤΒΙΑΚΟΗ^Ε ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙΤΑΝΙ 

ΟΡΕΚϋΜ ΡΑΚ8 ΡΚΙΜΑ. 

ΙΝ ΑΜΡΗΙΙΟΟΗΙΑ ΡΗΟΤΙΤ ΡΒΟΙΕΟΟΜΕΝΑ• 

Ι. 

^05ΚΡΗI ΗΕΚβΕΝΚΟΚΤΗΕΚ, 8. ΤΗΕΟΙ.. ΒΟΟΤ. ΕΤ ΙΝ ΛνίΚΟΕΒϋΚΟΕΝδΙ 
ίΐΤ. ϋΝίν. ΗΙδΤ. ΕΟαί. ΕΤ 3ϋβΙ8 €ΑΝ. ΡΚΟΕ., ΒΙ88ΕΗΤΑΤΙΟ 
ΗΙδΤΟΒΙΟΑ ΟΚΙΤΙΟΑ ΒΕ ΡΗΟΤΙΙ Ου,εδΤΙΟΝΙΒυδ 
ΛΜΡΗ1ίθαΗ1ΛΝ18. $ 1. Π€ ΑηιρΗίΙοϋΗΙόΤΗΜ ηοΜίηβ, ύΗ§ίΗβ αί^Η€ $ύορο. Α 

Ι. ΡΙιοΐΠ ΑιηρΙιίΙθ€ΐιι& »6υ ςυχΒΐίοηββ ΑιηρΙιΠο- 
€ΐιΙ&ΐΜΒ ΑΐΥίρΙίδβίιιιυιη ορυβ ΰοιίΗΐίΙυυηΐ ββυ Ιΐΐ€$&υ• 
ηιηι νΑΠΑΓυιη όίδββπ^ιΐίοηυιη 61 <)ΐ3ΐΓίΙ)&Γαιη, ςυ» 

ΐη8ΧίΠ12ΐ6Χρ3ΙΓΐ6Τ&ηΑ 630ΓΟΓΙΙΠΙ Ι^ίΙ)ΓΟΓυΐη ΐ68ΐίιηο• 

1113 ίΙΙιιβίΓβηΐ &ΐςυβ βχροηυηκ. δυπιηιΐδ Ηοο οριιβ 
οηΐ3ΐ-ιιιιΙ ΐ3αιΗΙ)υ8 6Γυ(ϋΐί. ΡίιοίΗ ιη^^ηινιη αά ηηΰΒ" 
Βΐίοηβί άίϋοίΐίύηάΜ ραταίηηι — ιηφίΗ Μαχίηιη» Ματ- 
^ηηίνα ιη 6ρ{8ΐοΐ2ΐ &(1 βΓυύίΐοβ ΡΙιοΙϊί Βί6/ίοΙΛ«- 
€ΰΒ ρΓ9βΐηί8$& — • ί/ΜΒϋΗηηΜ β<Β $ιηί^ ην(6 ΰΟίΐίτα ιβ- 
^ταη ρΗίΙαϋρΜαηιρτοροηηηΐίίτ,£ΐ ίη άηΜ» ΙΗίετη 
«χρίίύαηύ'η^ ηΰί ρβηίίίϋτ ^ηΐ$ίξηαηι $€η»η$ €$ι αΙ>$όοη^ 
<(ίίιιβ, ηπη ίη βρίΛ βίαΐ/οταίο ορβτβ , ηηοά ΑηρΜΙΟ' 
^Αία ιηβΰήΜίΗτ, }ηη ϊΜτΗοήηβ ηοη άβηΐίτβΙΗΤ (1) ? 
ΙΙ;ιιΐ€ ΐηβίιιηβιη οοΙΙβοΐίοηβιιι Ι^ο ΑΙΙαίίΗ$ ββυ ορΗ$ 
ναΗΜΜ €ί ίΗηΙίϊραά €τηάίί%οη€ ρίΒηηηι , ΤΗ^οΙο- ^ 
^ίι ΛΟ Βαίρίητίβ €χρο$ίΐΌΗδαί η^αχίιηε ηβ^εαατίηιη 
€οιιιιηβιΐ(1&νίΐ (2) ; η6€ ηιίηόΓβ ρΓίβοοηία 8οςυβη& 
«138 αβςιιβ αά 6οιίη6ΐιΐί$$ιιηυιη Μϋίιιιη (3) άβ Ιιβιο 
€θϋ6€ΐίοηβ ορίίιηβ ηβηΐυηι ρΓΟπυοίί^νϋ, ϋοβΐ ΙΐΑυ<1 

(1) Τ6 ι^ρ^ τάς των αποριών λύσεις ίτοιμον, β1λ« 
λως τ£ χαΐ δσαι έπ\ τήν Ιε^ν τείνουσι φιλοσοφίαν 
χα\ τ6 τής θείας Γραφτές, έν οίς μυστιχώτερκ^ν τι 
έναποχέχουιτται, άγχίνουν τε χαΐ^ιερμηνευτιχδν, τις 
τφ των ^Ααφιλοχιων αύτω Κεπονημένφ συγγράμμβιτι 
έντυχών ουχ Αν είχότως υαυμάσειεν ; 

(2) Οβ ΕοεΙϋβ. 0€€ίι1. «( οΓϊβιιΙ• ρβΓρβίυ^ οθη86η8•, 
Γι1>• 11» ο. 6, η. 4, ρ. 576. 

(5) Υέΐ€ΤΗίη $€ήρΐ. ηονα ΰϋΙΙβα. Ι. Ι, ΡΓ9ΒΓα(. ϋβ 
ΡΙιοΐΊο. 

α) δΙο γ. ([• δ€ΐΐΓθβ€ΐΙι ίη Ηί»(. ΕνεΙ. (Κ. 6.) 
Ι.ΧΧΐΙΙ,ρ.2β5. 

(5) ΰίουηΐίΐΓ τΑ Αμφιλοχία , νβΐ ^Αμφιλόχεια 

ΡατκοΙ.• 6ε• ο. άβΓαβΗηΐ» φΐι ιη9ί]0Γ6 ορβΓΐ8 ραΓίβ ηοηθυιη Ιιι Ια« 
06ΐη ρΓΟίΙαοΐβ ρ&υΐο ιηοΓθ8ία8 άβ ^ ]υ(ϋ6ίυπι Ιαΐβ-^ 
ηηΐ (Α). 

2. Νοιηεη ΑηιρΜΙοϋΜοτΗηι νβΐ ΑηίρΗίΙοϋΗίύο* 
Γκιη(5) δόηίΐυιη 681 Ιιοο οραβ, ηοη <]ΐΐ0(1 6ζ 83ΐΐ6ΐο 
ΑπιρΙιίΙοοΙιιο Ιεοηεηβί <ΐ606Γρΐυπι 8ί( νεί 6]υ$ Ιβχΐυ» 
βχρίαηβΐ, υΐ <]ΐιί(ΐ3ΐη οΓιιη ΰηκίΐιί 66ΐΐ8υι$86 νίϋοηΐυ^ 
86ά ςυία (Ι6()ίε3ΐυιη Γυίΐ ΑιηρΙιί1θ€Κίο Ο^ζίββηο πιβ«- 
ΐΓθρο1ίΙ;6 ΡΗοΓιο €ΐι«Γί8δ*ιηιο (6). 1(1 ηοη βχ ΙιΐυΙο (7) 
8θΙυπι ραΐβΐ, 86(1 6(ί3πι 6χ ρΓ^Γβΐίοηβ υηίν6Γ89Β οοΙ- 
ΐ66ΐίοηΙ ρΓίΰβχα (8) 6ΐ εχ ιηυΙΗβ ςυ2β8ΐίοηί1>υ8 βρε- 
ει&Γιίεί Ιιαίε ερί^εορο ίηβετίρΐ'ΐΒ (9). ΑΓι» ςυί()εηι 
3ΐίΐ8 ρΗπιίΐαδ πιί883β ΓυεΓ3ΐι(; 4ε4 άβίηά^ ίη υηιιηι 
εοΓρυδ εοΙΙεείΒΒ ΑηιρΙιΙΙοεΙιίο ηιίΐ(εΙ)3η(υΓν (]αο ηεπιο 
ίΓε<|υεηΓιυ8 εΐ ίηδίαηΐίυδ Ρΐιοΐίυπι ()β (ΙίνεΓδίδ ςιι»- 
8ΐίοηί1>υδ εοηβυΙυεΓΑΐ. Νε(|ΐιβ άίβιείΐε 681 Ιεηιρυβ 
άειεΓπιίηαΓε, ςαο Ιιχε εοΗεείίο ρΓ0(1ίεΗΐ. ϋεεί εηίικι 
ρΙαΓεδ ]απ) αηΐε» δεπρίφ ίαεηιιΐ, (3ΐηεη πι;ι]ογ 
(ΐυβΒδίίοηαηι ρ3Γ8 ΐεηιροΓβ ρηίοήδ εχ8ί1ϋ εοιηροδίΐ» 
61 Ίη υηυπι εοΓρυ8 Γειί^εΐα ίαΐΐ, (ΐυ6ηι&4αΐ0(ΙΐΜη εχ 

νεί Άμφιλοχ^χά, λόγοι ΙερΟί χοΐ\ ίηΐήμβ'δβ ιτρ6ς 
^ΑμφιΧόχιον. 

(6) νί(1ε \νοΙβυιη €»γ. ρΜΙοΙ. βί €νίί, ί. V, Ργ9βΓ. 
ρ. Ι, Ου(1ίηυη), θ€ Ξΰηρί. Εΰοϊβί. Χ. II, ρ. 203 ; 
Μ»ί(ιιη, Ι. ε. § 4. 

(7) Ιη εο(1. ΟοίδΙίπ. Τά ^Αμφιλοχία ή λόγων Ιερών 
χαΐ ζητημάτων Ιερολογία ι κρ^ζ *Αμφΐλόχΐον, ^δν 
ό:ηώτατον μητροποΜ'ίην Κυζίχου έν 'Τφ χαιρφ του 
ττειρασμοΟ -ζητημάτων διαφόρων εις αριθμόν τριαχο- 
σίων συντεινοντων έπίλυσιν αΐτηβάαενον. 

(8) £(ίίΐ3 3ΐ) Α. δεοΐΐο ΝεηροΙί, 4814, Α, ρ. 2-5. 
(^) 0. 1 ειΐίΐβ 3 Μ3ίο, Ι. ε. ρ. 1^5. ς. 137 δε(|.» 

ψ 218,90, 119, εΐε. 

ι ^ ΙΝ ΑΜΡΠαΟΓΗΙΑ ΡΠΟΤΙΙ 4 

ίιβηιίβ ςυβΓεϋβ Ι^ηιβηΙαΓιοηίΙαδηυβ άβ ρβΓδοοπ- Α βχ ρηΠβ ορίϊιηβ δοΙνβΓίηΙ; 0Η6Γ& 6Χ 60 ρ6ΐΙΐ3 68ί, Ιίοηίι £[Γ&\ίΐ8ΐ6 61 €ΐ6 ΐΓίΙ)υΐ3Γιοηυπι πΐΑ^ζηίΙυιΙίηΰ 
ιη»ηΊΓ65ΐυιη ϋΐ (10) €| Ιίιυΐυβ ίρ&β &6 ρτφίβΐίο 
(ίοςΙ&Γ^ιιΙ. ΡοΓΓΟ 1ιθ6 ΡΙιοΐΗ βχδίΐίυιη αΙ) βηιιο 
867 υβςυβ &(1 αηηυηι 876 ρ6Γ(ΙαΓ8$ββ οοηδΙ&Ι (11); 
ΑηιρΙιίΙοο1ι1ιΐ8 νβΓΟ βαΐ) ρΓίοπ ΙΗιοιπ βρίδοοραιυ 
Γ6]6θΐο ΑιΚοηίο ΐ£ΐι&ΐϋ 88&6€ΐ& Ογζΐΰβηϋΐη 86(ΐ6ΐη 
ιι&ΰΐυβ 6ΒΙ (12), βλ ςυα Ρΐιοΐίυδ άβίικίθ ϋβΓυιη 
οοοαρΑίο €οη8ΐ9ΐη(ίηοροΙΗληο ΙΙιγοιιο οαιη Νί• 
€8εαιη ΐΓαηβΐυΙϊΐ, υΙ>ί ραυίο ρο&ΐ οΙ^ίίΐ 6Γ6|[θπυ[ηηυβ 
οΐίπι 8^Γ!ΐ€υδ:ιιιυιη βαοο668θΐ'6ΐιι Ιι&1>υίΙ (13). Ουη! 
^ιιΐβιη ίϋβπι €Γθ(;οΓίυ8 ]»ιη ίη 83ίηο<Ιο ΡΙιοΙί9ΐι& 
ηιβπΒβ ΝονβιιιΙ)Γί &ιιηί 879 1)2ΐ1)ίΐα ΐΑηςυ&ιη Μί- 
ΟΦββ &ηΐί$ΐϋ8 €0πιρ3Γ63( (14), Αιηρίιΐΐοοίιίϋδ ]&πι 
3η(6 βα (βιηροΓα β νίΐ» ηαί^Γ&δδβ ()Ίθ6η(Ιιΐ8 681. Οιιοβιΐ «ΐυοά ίρββ ΡΗοΐίιΐ8 2ΐΓι1)ί ηοη ρβυΰΑ 6Χ ίΐίίβ ]8ηι &ιιΓ- 
β6ίβηΐ6Γ Ιταοΐ3ν6ηΐ,3ϋ3νίν2ΐ γοοβ οοΓΑίιι (Ιίβΰίρυΐίβ 
6χρΙίαι?6Γίΐ ; ΙβΠίβι βχ (1ίίΓΐ6υΙι»Ιβ ορβΓίβ, ςυ^ιιι 
(ϋοΐΟΓηο ΙβιηροΓβ ορυβ 8ίΙ 8(1 Ι&ηΐ^ιη ςιι»8ΐίοηυιη 
(ϋν6Γ82ΐΓυιη η)υΙΙίΐη(Πη6ηι ρ6ΓθΐΐΓΓ6η(ΐ2ΐη(20), ηοηυίδί 
1>Γβν6 Υ6Γ6 Ιβιηρυβ ίιΐηηβ ικι^ι^ηί» »(;ί(3ΐιιιιι βυή» 
ιηοΐββίϋδςυβ βοηβββδίιιη νί(1β8ΐυΓ. Α(1(]ίΐ βΐΊ&ιιι ιπί-- 
ηοηβ ηιοιηβηΐΊ ΓΑΐίοιιβδ ο1)8ΐ&6υ1ο &{ΐβη ουίνίβ 
6β8β ροΐιιΐ$86, ςυοιηίηυβ πονυπι Ιιυιιο )8ΐ)0Γ6ΐη 8υ»- 
οίρβΓβΙ, 8ίΙ)ί Ι3ΐη6η ϋδ οιηιιίϋυβ ηβ^Ιεαίβ \ά ιηαχίιηβ 
€0Γ<Ιί Γυί886, υΐ αιηίοί ρο8ΐα1αϋοηίΙ)υ8 83ΐί8Γ&οοΓ6ΐ , 
Ιΐβςυ6(ϋ6ΐίόηί8έΐ6£[3ηΐί8ΐη κβ 6ϋΓ3886, τβΓυιη ροιίυβ 
ρβΓδρίουίΙαίβιη βΐ Ιβ^βιΚίαιη υΐίΙίΐΒίβοα. Ηίηο τβοΐβ 
δβοΐιυβ (21) ]υ(]ΐ63ΐ, ΡΙιοΐίυηι ιηυ1ΐ88 ίϋβηιΜβιη ιη8]θΓϋΐη ίΐ3(|υ6 ρ^Γΐβοι οοΠβοϋο ΙηίΓΑ βηηοβ 868- ^ (ΐα968ΐΐοη6δρΓθΓ6η3ΐ3 3ΐηίοοΓαιη6θπιηίΐθ(1ο 8θ1νί886« 

(ΙβίικΙβ οπηβΐίδ, ηβ ΙβίβΓβηΙ βαΐ (ΙίβρβΓίΙβΓβιιΐυΓ, ίιι 
υιιυιη €θ1ΐ66ΐ38 Γ3δθΐ€υ1υιη ΑιηρΙιΠοβΙιίο 8υο ι<1 
βχρβίβπΐί ΐΓβηδίηίδίδδβ. 

4. ΟοΗβοΐίο ί^ίΐυΓ, ςιΐ3ΐη ρι*» η)3ηίΙ)α8 Ι)3ΐ>6ΐηΌ&, 
βχ νβπίδ οιηηίιιο ρ3ηί1)υ8 60ΐΐδΐ3ΐ (ΙίνβΓδο ΙβιιιρυΓΟ 
80Γ)ρΐί8 βΐ δίηβ ηιβίΐιοϋο β1 ΟΓάίηβ 60<ΐ6ΐη ΓβΓβ ρ3€ΐο, 
ςυο ίη €6ΐ6ΐ)π .6]ηδ(ΐ6ΐη 3α€ΐοη8 ΒίΙ>ΗοΐΙΐ663 άίνβΓδί 
3Γ{[υιη6ΐιΙι ΗΙ^π » βορυπκΐβιη βχ66Γρΐ3 βΐ (Ιβ πδίΐβιη 
]ιΐ(1ια3 €0366Γν3ηΐυΓ, 3|[||[Γ6ς3ΐί8. Ηίηο ρΐ6Γ£<]υ 
(1ί886Γ(3ΐίθη68 Γ.)Ι «13111 6ρί8ΐ<)ΐ3ηιιη ρπ£ 86 ΓβΓυιΚ , 
ςιιίϋυδ 3(1 ρΓοροδί 138 (Ιίβιου 113168 ΐ1ΐ6θ1ο^ί633 61 ρΐιί- 

Ιθ8θρ1ΐ1638 ΓβδρΟηάβΙυΓ; Γ65ρθΙΙ83 δΐΐηΐ 3<Ι 6Γυ<11 
ΙΟΓΜίη 3ΐηί€0Γυΐη ςΐ]3Β8ίΐ3 νβπίβ ΐ6ΐυρθΠΐ)ϋ8 (1313; 876 6ΐ3ΐ)0Γ3ΐ3 Γαί(, ςυ3ΐηγί8 ηοιιηυΐΐ» ςυβΒδΙίοηββ βΐ 
ρθ3ΐ63 3(Ι]υη2ί ροΐυβΓίηΐ» βυηι Ρΐιοϋυβ οβΠιιιη 
ιιυιηβΓυιη |]3ΐΐ(1 6ΐ3ΐυ6π1 61 δοΐυηι ΐ6Γ06ηΐ38 6ίΓθίΐ6Γ 
<οηιιη6πιοΓ3ν6πΐ, ςυβοι ηαιηβΓυιη ίη ύβΐίοϋδ 1ΐ3- 
Ιυίδδβ νί(ΐ6ΐυΓ (15). 0υ3Γ6» υΐ ίηΓΓ3 νίϋβϋίιηυδ, 
ν3Γίυ8 68ΐ Ιη 4ίν6Γδί8 €0(ίί6ίΙ)α8 ςιΐ368ΐίρπυηι οιϋο 
30 ηυιηβηίδ. 

5. Αη νβΓο ίρδβ ΡΙιοΐΊυδ Ι]3η6 εοΙΙβΰΐίοηβηι (ΙίδββΓ- 
ΐ3ΐίοηυιη, ςυ38 ϋίνβΓδίβ ΐβιηροΓϋιυδ 6ΐ3ΐ)0Γ3ν6Γ3ΐ, 
ίηδίίΐυβΓίΐ, 3ηΐ6 Ιγρίδ βάίΐβιη 6]υ8<ΐ6ΐη ρΓ9βΓ3ΐίοηβηι 
(1υ1)ίΐ3π ροΐυΚ βΐ ηοη (ΙβίυβΓβ, (|υί 6απι ΨοΙβο (16) 
6χίδΙίηΐ3ΓυηΙ, ν3Π3δ ΡΙιοΙίί 6ρί8ΐοΐ3δ Ιιίηβ ίηάβ Γυΐ&δβ 
€0ΐΐ6€ΐ38 6( ΑπιρΙιίΙοοΙιιοΓυηι ηοιηίηβ ρθ8ΐ63 ίηδί^ηί" 138, ίάβο ςυοά Ρΐιοΐίο ΓΓβςυβηδ ϋιιβΓ3Γαπι 6υιη |^ 6ΐςυ3ηινί8ηοηιιιι11χΟί3(ή1>Φΐη6Γ3 6χύ6Γρΐ3 νΐ(ΐ63η- ΑηιρΙΓιΙοοΙιΊο €θπιηΐ6Γθίυηι ίηΙβΓΟβϋβπβΐ. Ββά 6(]ίΐ3 3 
δ€οαο ρΓ<£ΓαΙίο (Ι7)οηιη6 ϋιώιυπι 3Πΐον1(. ΡϋΓδρίευβ 
βηίιη Ρΐιοΐίϋδ ί1)ί<]6ηι ΐΓ3<]ί(, 8ίη|;υΐ3 8υ3 ζά Υ3Γί3 

ςΐ1»δίΐ3 Γ68ρθη83 86 ίΐβΓβΚίδ ΟυΓίδ ΐΓ3εΐ3δ$6 61 ίη 

ιπιυπι οο1ΐ6§;ί886 (18) ; ηβςυβ δΐΊβηΙίο ρΓββΙβπΐ (;γ3- 
νί58ΐηΐ38, υι ίρδβ 3ΓΜΐΓ3ΐ)3ΐυΓ (19), Τ3ΐίϋη68, φιχ 
ίρδυηι (ΙβιβΓΓβΓβ ροΐαβΓίηΙ 3ΐ) 6]υδπΐ0ϋ[ί ηονο ΐ3ΐ)0Γ6, 
ηυβηι ΐ3ΐη6Η ηίΐιίΐο δ6θίυ8 3ηιί€οηα^ίΐ3ηΐ6 δυδοβρίΐ. 
ΗαΓΗΠ) Υ6Γ0 Γ3ΐΊοηυαι , ςυ» Ρΐιοιϋ 3ηίηιυΐΝ ίηϋβ 
ΓβρβΙΙβΓβ νίδ» 8υοΙ« ρΓίπΐ3 ίη 60 Γυί(, ςυο<1 Ϊ3η) 3η- 
163 ηιυΐΐΐ 83ηοΐθΓυηι ΡβίΓυηι 63(]6πι ()α3£δίΐ3 πΐ3χίιη3 ΐυΓ (2ϊ) 61 Ιη 3ΐϋ8 ίηΙβΓΓ0β3ηΐ68 πιΟΓβ 3πΐ1(|υο ΰ€ΐ 
<ο1υηιπιθ(1θ3ρραι-63ηΙ(!23), Ι3πΐ6η ρΙϋΓχςυβ νβΙβΓυ ιι 

δΟΓίρΐίοηβΠΙ 6Γθ16Π13ΐί€3ΐη β( €3ΐ6θΙΐ6ΐίθ3ηΐ οιιιιιίηϋ 

δβςυυηΙυΓ, ςυ»; |3ηι (Ιυάαιη 3ϋ 6θ6ΐ68ί38ΐίοΪ8 δεπ- 
ρίοπϋαδ ία6Γ3ΐ 3(]1ιϋ)ίΐ3. 

5. δαηβ 8ίπιί1ί3 ρίαπβ ορ6Γ3 8ηρρ6(ϋΐ3ηΙ ηοϋίδ 
Ρδ6υ(1ο]ϋ8(ίηί (24) βΐ Ρ86υϋθ3ΐ1ΐ3η38ϋ (25) δβΓί- 
ρΐ3 ; ηβε 1υη£;6 3ΐ)1ιΐ(ΙυηΙ ΕυδβΙιϋ ε%ι>3Π6η8ί8 ΟηΰΒ- 
«>οη««(26), Η68γεΐΗί(1υ1>ίθΓαηι 8οίηίίοΜ9, (27) Β33ί1ϋ 
Κβ^ηΙ» 313 1)Γ6νίθΓβδ (28), ΰίαΐο^ί 8:ιηεΐο €.£δ3ΐ'ίο 
36εΓίρΐί (29), Τ1ΐ6θ<ΙθΓ6(1, ίη ΟααΙεηεΗαιη Οπα^ϋο- (10) 0. 78. υΙ)Ι εοπιηΐ6ηιθΓ3ΐ του χαιροΟ τ^ βαρύ- 
τα-ρον. — ς. 21,ε.7(Μ3ί, 1. ε•ρ 74), ς. 23 (Μβί, ^νοο, 
€οΙί, ι. IX, ρ. 26,27), (1.119 (\νο1Γ. Ι. ε. ρ. 708δ6(ΐ.), 
(1. 148, βίε. 

(11) Υίϋβ ε1. }»%βΐίΙηΙοίνβ άε Ρ/ιοΙίιιι, ΙίΙ). νιιι, 
ρ. 529ηοΐ6 1,6(1ίΐ.;2. 

(12) νί(ΐ6 1.6 Οοίβη, Οη^ηΐ. ΰΗπίΙ. Ι. Ι, ρ. 757. 
/ι 3) 1(1 ΐ6$ΐ3ΐυΓ Νίε6ΐ33 03νί<] ιη \Ίΐη 8, Ιρηαϋΐ^ 

(Μαηδί ΰοηοΊΙ. XVI, ρ. 289.) ΟΓ. 1.6 Οιιίβιι, 1. ε. 
ρ. 6*7. 

(14) Μ3η8ί, €οη€Η. Ι. XVII, ρ. 373. 

(15) Οι. 8εοΐΐιιπι, Ι. ε. ρ. 2, ηο1.3• 

(16) νν^ΙΓ. Ρι•3βΓ. είΐ. ρ. ιιι. 
<17|Εϋ. είι. Ν63ρο1. ρ. 113. 

(18) Ρ. 3 Δεύτερους ήμ^ απαιτείς πόνους χα\ τ^ 
εΙς δγκον τήν γραφήν απελθείν.... δχεις όπερ {τη- 
σας. 

(19) Τοσούτων χα\ τηλικούτων 5ντων των πρ6ς 
τάναντία φερόντων. 

(20) "Οχλον τοσούτον θιελθεΐν συχνόν. 

(21) ι., ε. ρ. 2, ηοΐβ 1. (22) €Γ. ννοΙΗϋπι, ΡΓίβΓ. ρ. ν, βΐ ρβ^. 730-800. 

(23) Μλί, Νου. €οΙΙ. ι. Ι. ΡΓ%ί. 

Π (24) ^ηω^ιίοη$»€ί Κ€$ροη$, αάοπΗοά, 146 (Ορρ. 
^ι18ι. 6(1. νβιιβί. 1747, ρ. 743 δβς.). ΟϋΗΐβΐίοπβ^ 5 
ΟΙιηδΙΐ3ηοηιηι 3ά ΟΓχεοδ εΐ ϋΓβΡεοΓαπι 15 3(1 ΟΙπί•• 
81131108, (]υ» άίνβΓδββ δυηΐ 3 δθ1αΐίοηίΙί)υ8 εοιη- 
ρβη(1ί3Γίί8 3(1ν6Γ8υδ ρί6ΐ3ΐ6ιιι, ςυαδ 4υδΐίηο Ιπΐιυίΐ 
Ρΐιοΐίπδ (ΒίΙ)Ι. 60(1. 125). 

(25) Οα(αίίοηβ$ αά ΑηΙΙοοΗαηι^ ίη 5. ΒοτιρΙηταπι^ 
(ΑΠι;ιη38. Ορρ. Ι. Π, ρ. 268 δ6(|. 6<1. ΜοιιΐΓβυοοη). 

(26) Ζητήιχατα χα\ λύσεις. €Γ. Ο^ίη, Εναηρ, VII, 
3.; Μ.ιίαιη Νοϋ.ΟοΙΙ. (. Ι, ρ. 1 86(ΐ. 

(27; 'ΑπορΕαι χα\ επιλύσεις δίνβ συναγωγή απο- 
ριών κα\ επιλύσεων έχλεγείσα έν επιτομή έχ της 
ευαγγελικής συμφωνίας του αγίου Ησυχίου πρεσ- 
βυτέρου Ιεροσολύμων (60(Ι. 43 ΟΓ^ρΙΦ Γ6ΓΓ31£ 3ριΐ(1 
Μ3ίυπι Νου. ΡΡ. 6ί&/ιο//τ. Ι. VI, ρ.ιι, ρ. 539 ίηιΐϊ- 
631.) ΟοΐβΙ. Μοη, €0€ΐ. Οτ. νοΙ. III, ρ. 1-52. 

(28) "Οροι χατΑ έπιτομήν. ΡΙιοΙ. 60<Ι. 191 ; βαΓ- 
ηεΐ'ϋ ΡγφΓ. ίη Ομρ. Ββδίΐ. Ι. II, § 11* η. 33 8ΐ.'(ΐ« 

(29) 03ΐΐ3η(1. Βί\>1. ΡΡ. 1• \Ι, ρ. 3-152. 5 ΡΚΟΙΕΟΟΜΕΝΑ. Ο 

η$$ (30), Λο|;ιιβΙΐηί 6ΐ Ρβοα^Μυ^ιΐδΙίηί (51)ιιοηιιπΙΐ9 Λ οχ 3ΐϋβ Αΐΐ6ΐ«)ηΙ>ϋ8 οχρϋ^ΐα, 8η νβΓΟ βήΐοηι αυείοΓΐ κοηρίβ, 68η€ΐί Μαχίιηί 1ηίβτνο0αΐίοη€$ βΐ Λοίπϋο- 
η$$ (3%), 0Η€βίίίοη6$ €ί ν€ίροΜίοη€» ΑΐΙΒ&ΙΙΙ$ίθ δί- 

ιΐ3ίΐ« οοηαιπΗίιΙΙβΓ λ()]υ<ϋ€8ΐββ (35). Η» Αη&8ΐ8ΐ5ϋ 
<ία9Ρ8ΐίοη6δ οβηΐυιη ςΜίη(|ΐ黧Ίη(ίΐ φι^ΐιιοΓ βηΐΐιο- 
1θ£ΐβ (|α96(ΐ8πι 8ηηΐ βχ ΐ65ΐίιηοηϋ$ 8. δοπριυι*9β 6ΐ 
Ρβίτιιιη, 1)Γ6νί& ρΙβΓοιηςαβ Γ68ροη8& ο«ηι «Ιβιηοη- 
βίΓϋΐίοηβ 6χ Γ6ν6ΐ&Γιοηί8 Γοηΐΐϋυ» ρβιίι», βΐ ΡαίΓυιη 
ορ«Γ& ίΙ)ίϋ6ΐη &1)ΗίΙ)ίΐ8ΐ (34) (ΙίΙΐ£βιιΐ6Γ 8υηΐ ίη<ϋ€&ΐ&. 
ΤΙΐ€θ(1θΓ6ΐο ίιηρΓίιηίβ ^υείοΓ υ8υ8 €8( (35)• 1η 1ιί806 
ορβΓίί>υ8 ιηυΐΐφ ςιΐ9Β8ΐίοηβ8 ιηο<1ο, ηυοά Γβηυβ, 
ν6Γΐ)οΙβηιΐ8, νηοάο^ ςυο<Ι ίΓΰςιιβιιΙίυδ, (ΐυο3(1 ββηΐβιι- 
ιί&ιη ρΐ3ΐπ66οη8ρίΓΑηΐ(36) . Ι&πκΙυάαηι 3ρυ<Ι6Γ9β008 
€θΗΐρΊ1»Ιΐο»68 Ύ9ίτ\χ ά^ΐ^οίηια ηονοηιπι ίη^επΠ Γγο- 
€ΐιιυιη 8υρρΐ€ΐ)2ΐηΙ, 9α€τα ΡαταΙΐ€ΐα Ίη υβυ 6ΓαηΙ, £ΐΐ(|ϋβ ρβΓβηΐί ΐπ6υβη(ΐ0 8ίηκ, βη ύβηιιιιη «ι ςιίΑ. 
Ι6ΐιυ$ Ιυιη ρΓορπο 6]υ8 ίιι^βηίο, Ιιιιη αΐΐατυπι Ι&ΐιο- 
Γϋ)υ8 8ίιηα1 β80ΓίΚ>βηιΐ3. 

§ II. — Αη ΡΗοϋπε ιί^/^ιι/απιπι ([ηαίίίοηηηι 
αηαοτ [ηβτιΐ, 

6. ΙηηυΚ ίρ86 ΡοΙΙιίαβ (40) 86 ρ1αΓ:ι βχ ^ηΐίηαίο• 

ηΙ>υ8 Ρ8ΐΓί5υ$ ΰο11β§;ί38β βΐ υϋβΓίυβ βΧ€θΙΐΗ886 α(1- 

(ϋΐί8 118, ({υ;» ρΓορπο ίρββ Μαπβ 8υοςυβ δΐιιϋίο €θΐη- 

ροβυβΓ&Ι, α(ΐ60(|υ6 ΐιιπι βυ», (υαι αΙίβΜΐ ίη Ηηιιηι 

0θ9(1υη3&86. δ»»ρβ «Ηβ^;»! ΡβίΓβδ, νβΐιιΐί ΒϋΗΪΗυιη, 

ΑΐΙΐίΐηβδΊυιη» ΟΓβ^οπιιιη Νβζίβπζεηυιη, 01)Γγ8θ8(ο* 

ιηυηι,νυΙί^αΐυπιΟίοηγβΐυιη, Μαχίιπυη), &1ίθ8(|αθ(41). 

ΥβΓυπ) €0πιη)υηΊΐ6Γ (ιιηο δοΐυηιιηοϋο 608 αάάιΐΰίΐ 

υΙ)ΐ 1>ΐ'βνϋ6Γ 3ΐΐ|«ιβ ο5ΐΐ6Γ υολπ) αΙΐβΓ&πινβ 60Γυιη 

ςυχ Ιΐΐ68ίη ςυ£ΐπι1ί1)64 Ιΐιεοΐοκ'κ^πι εχ ΒίΜίίβ βΐ Ρα- Β ρΓοΓεΠ νβΙ Ιβη^ίΐ δβηίβηΐίαηίΐ. Αίβηίηι 4»η8ΐ3ΐ ιιιγ 4Γηιυ8 οοπιρΓθΐΑ53ηΐ, βίεαΐ 1.6οη(ίυ8 Βγζ8ηΐίυ8 Γβ- 
«ί8$6 εοβηθ8€ίΐυΓ (37), ]ϋΐη €αιαΐ(β ΡαΙγοπι ίη 83- 
«Γ08 υΐϊτοβ €χρο8ίιίοιΐ68 εοϋοο3ΐ)&ηΐ (38), αίςυβ 
«χίη<ΐ6 3ηιρΙί88ΪιΐΜΐ 8υρρ6ΐ6ί)&ΐ ιη&ΐ6Γί3 ρΓΟ ηονίβ 
βοηιρβΓ €θπιρίΐ3ϋοηίΐΜΐ8 οοηδαβηιϋς βΐ ν6(υ8ΐίοη1)ΐΐ8 
αΙί&Γυιη 1υ€υ1>Γίΐΐίσηυηι «ΟΑ^βίοηβ άίίΑπάίβ. Μιγά 
<}Γ£θθΓαιη ΓβοιιηϋίΐΑΐβ βχδΐΐηοΐ» ίη €θΙΙί|[6η(Ιί8 βΐ 
«χοΓηληάίβ ϋηΐίςυίΐ^ΐίβ Ιΐΐ683ηη8 (Ιοεϋ νΐη Γ^γο 
<ιηίΰ€ 0€€υρ3ΐ>8ηΙυΓ, Ιιίβςυβ Ιρ86 ΡΚοϋαβ,βί ϋΐί- 
<|υοΐ 6]ιιβδεπρΐ3, φΐ9β 6]υ8 νβΗ ΓοΒίυδ «χδίβΐιιια, 
«λΰίρι&3,.«ΐςυ« ίηΙιίβορβΓΑ ρΓΦββΠίηι ροΐβιηΐο» (59) 
ΑηηηηιβΓΑηϋαβ €886 ▼ίϋβΐϋΓ. Ιι^βά ορβτβΒ ρΓβΐίυιη 
(υ6Πΐ, ΑοεαΓ&ιίυβ Ιηάα^&Γβ, αη Ρΐιοΐίί Απιρίιίΐοείιία 

{30) Ορρ. 1, ρ. 1 86(1. 6(1. δίΓΠίοηίΓι. 

(31) Αυ|$. 1ί5. Ββ άίν€τ$. φίΰΒίΙ, 83. — Ι/ώ. π, 
Όβ Λίνβτ». ηηοίεΐ. αά 8ίίηρΙίϋίαηηηι ; — Ιΐΐ). Ι)β οαο 
4ίΐβ?<(ίοηί6ιυ, Ώ^άΐη. — ΟικΒΛίίοηβί ίη ΜβρίαΙειι- 
4;Ιηιιη, 616. 

(3^) δ. Μαχ. 11(1 Τ(ιαΐ8δ8πιηίΐ, 1>β νατΗ$ 8. Ξοτί- 
ρΐΜτα绀Β9ΐίοηίΙ^Η». — Ιηΐεττοραΐίοηβ$ Η τβ8ροη$ίθ' 
ηε% 8611 άΜα (Ορρ. 6<1. Οοηιϋβί. Ι. 1, ρ. 1 86(1• 

ρ. 500 86(). ) 

(33) δ. Αη881Α5η δίηλίΐφ ^Η4Β»^^οηβ$ βί ταροη- 
-^ίοηεί άε ναήή ατραιηβηΐή^ Ογ. «κ ΙαΙ, ουΓβ 4&€. 
<;Γ6ΐ86Γί, Ιιίξοίί)!. 4617, 4. {Εχ €οό. Μοπ&ϋ. 53 

«ΙΐΑΓί. 89β6. XVI, ί. 153 86(1. 207, Μ6ΙΙΐ1)Γ• 89Β€. XIII 

ΐ. 94.) 

(34) ΝίηιίΓυιη ΐΓ6ηχυ8, ΒαδίΙίυδ, ΟίΓγβΟδΙοηιυδ, 
υΐ6ΐ'(|ΐιβ 6ι'6{(0γΊιι8, υΐ6η)η6 Ογηΐΐιΐδ, ΐ8Ϊ4ΐθΓυ8 Ρβ- 
ΐΜδ'.οΐα, ΕρΐρΙΐΗηίυδ, Ρ86υ(1οιϋοηγ8ίυ8, Μαχίιηιΐδ, 
4ο3ηη68 ϋΐϊιΐιαευδ, ΤΙΐ6θ(1θΓ6ΐυ8 «Ι ΑροΛίοΙίοω ΟοΗ" 

5) α. Αηα8(&8. ς. 27, ρ. 282, οαπ) Τ1ΐ60(Ι., 
ΐ|. 66, ίη 6ϋη., 3, ρ. 51 86ς. Αιι»5ΐ. ς. 28, ρ. 284 
4ΐ6 ΑΗγαΙιχ €ΊΓ6ΐιιη€ί8ίοπ6 ; 6υπι Τ^6(μΙ,, ς. 68 ίιι 
β•*ι;68. — (]. 29, ρ. 292 8€(ΐ. ίη ΕχοιΙ. ιν, 21, ευηι 
ΤΙκΗΧΙ. ς. Η ίη ΙΙχοιΙ. — ς. 24 ρ. 266 ίη ββη. ι, 
26, ο•<ηι Τ1ΐ60(1. (\. 20 ίη 6(:η. — ς. 25, ρ. 278 Ιη 
06Μ. VI, 1, 2, ουηι ΤΐΐιΐΟίΙ. (ΐ. 47 ίη Οαι\. — α, 34, 
ρ. 308 ί:ι ^ιιη1. χχιι, εηω ΤΙ)60<1. (]. 42 ίη Νυιη. 
— (|. 35 ρ. 510, ουηι Τ(ΐ60(1. «ϊ• 40 ίη Εχοίΐ. — 
<|. 37, ρ. 314, οΐιηι ΤΙ)6θϋ. (]. 43 Ίη Οευΐ. •— ς. 39 
ρ. 3Ι8δι.*ς., €ΐ•ηι Τ(ΐ60(1. (|. 63 ίιι 1 ϋ6{;. χχνιιι. 

(36) ΟοηΓεΓ Αη38ΐ. ς. 14, ρ. 166. Ρ». ΑΐΗβη. 
α. 86 3(1 ΑηΙίοοΙι., ρ.288. — Αιΐ38ΐ. α. 87, ρ. 488. 
■ ^- - — ^ 56, 162Γ98 Γ6Γ6 &ηΐΙ(]ΐιίθΓυηι 80Γίρ(0Γυιη (Ιίαίπϋλδ ΡΙιο- 
ϋυη) 16610 60Γυπι ηοιηίηε 1ηΐ6Γ(1απι άα υογΙκ) αά 

ν6Γ))υΠ1 (ΐ686Γίρ8ί886 8ίΙ)ί(ΐυ6 3ρρΓ0ρη3886. 1»ΠΙ ΙΥϋΙ- 
6(18 ρΓθ53ΐ>ίϋΐ6Γ 6Χρΐ3η0ΐίθη6ηΐ ίη βρ* 3(1 6θΙθ$8. 

€. ι, ν. 15, 6 εΐίΓγδΟδίοηιο 1)3ΐΐ8ΐ3πι ]υ(1ίΐ'3νίΐ; Μαίυβ 
ν6ΐΌ ίη(]ίθ3νίΐ (43) ρΓθ1ίχ3ηΐ ίΙΙβηι όβ νίΐ» (6γ- 
ιηίηο (1ί5ριιΐ3ΐίοη6ηι, ςα» ςυοΒδίίοηβ 66η(68ΐηΐ3 ςιια- 
ιΐΓ3||;68ίηΐ3 ηοη3 €0ηΐίΜ6ΐιΐΓ, ίη (1υο1)ϋ8 3Γπ8 Υαΐί- 
63ηί8 6θ(]ίοίϋυ8' ϋβηηαηϊ ραΐτίατϋΐιω Γοβίαπι ϋί^Ιη- 

Γ3Γί. 6Χ €ΐυ3ΐ}υ8 ^6 ΒίΙ)ΓΐΟΓυΠΙ 0ΐ)66υΠΐ3ΐ6 (Ιί$8βη3ΐί(>- 

ηίϋυδ ιιΙΐ6Γ3η) (44) 6Χ ΡοΙι^εΙιτοηίί ρΓοΙο^ο ίη ^οι)υηι 
6886 (ΐ6δαη)ρ(8ηι, ςηχςΐίοηβπι (Ιβ (ΙίνβΓβίδ δοηρίυ- 
Γ3Γυιη Υείεπδ Τ68ΐ3ΐη6η1ί 6(1ίΐίοη11)υ8 (Οι^οίδ) (45> 181. β. 87, ρ 
, ρ. 320. — Ρβ. Αΐ1ΐ3η. (ΐ. 52 3(1 ΑηΙ. ει (|. 57, |ΐ 

ρ. 372. Ρδ. ΑιΙΐ3η. ({. 18 ίη Ερρ. ΡιιιιΙί ρ.'328. 

— ς. 88, ρ. 488. Ρδ. ΑΐΙΐ3η. ς. 112 (113; ρ. 294. 

— 11.114, ρ. 588. Ρδ. Αιΐιαη. ς. 102,103 004) 
ρ. 192. — (|. 117, ρ. 660. Ρβ. ΑιΙωη. «|. 278, 
^79. — II. 118, ρ. 564. Ρδ. ΑΐΙιαη. ίΐ. 43, ρ. 278. Ο — ς. 95,ρ. 514. Ρδ. ΑΐΗαη, ς[. Ιΐβ. — η. 89, 
ρ. 492. Ρδ. ΑΐΙίβη. ς. 16, 26, 32—35. — (ϊ• 5, 
ρ. 90. η. 15. Ρ». ΑΐΙΐ3η. (]. 92, ρ. 289. Ργφ16Γ63 
οοηί. Αιιβδί. ς. 81. Ρδ. ΑΐΙ)3η. (|. 115 (3ΐ. 114). — 
ΑηβδΙ. ς. 135. Ρβ. ΑιΙιαη. (]• 93. — Αηβ&ΐ. (\, 8. 
Ρδ. ΑΐΗαιι. ς. 97. — Αη3δΐ. ερίδΐ. 23. Ρ.•;. ΑιΙιαη. 
<). 48. — Αιΐ3δΙ. ς. 31. Ρδ. ΑιΗβη. 4|. 12, €:»^3Γ. 
(1ί3ΐ. Ι, (]. 49, ρ. 33. — Αηβδί. ς. 21. Ρ$. Αιΐιαιι. 
(|. 56. Οεηιυη) εοιιΓεΓαδ Ρδ. ΑΐΙΐ3η. ΙηΙβψρτ. βχ 7, 
Τ. (ϊ. 56, 67, οιιιηϊΗβοιΙ. <\. 59, 47 ίη Οεη. —Ρ». 
ΑΐΙ)3η. ς. 9, 3(1 Αηΐίοοίι., ρ. 270; €υηιΤ1ΐ6ο«Ι. ({• 11 
ίη Οεη. — Ρδ. ^1^81^η. (|.47, ρ. 493;6ηηι Τΐΐ60(ΐ. ς. 
40 ίη 06υΐ6Γοη. -^ Ρδ. 4ιιδ1ίη. ς. 26, ρ. 483 δ6(ΐ. ευιη 
Τ1ΐ60(1. (1. 20 ίη Εχοά, 
(37) νίίΐ6 Μβίιιιΐι Νου. €οΙΙ, Ι. Ι. Ργ!«Γ. ρ. ι,ιν. 
(58) Υίιΐ6€ΙΐΓ.Λνο1(ίιιιη, ΕχεηίίαΐίοηεΒ ίη ϋαίβηα» 
Ραιηίηι6Γα;€ϋηιηι, \νίΐΐ6ΐηΙ)6Γ{;%, 1712. — ϋιαιηεΓ. 
Ργ:χ:Γ31. 3(1 €3ΐ6η3ΐη ίιν £ν3η^. ΜπΙΐΙΐϋϋί 61 Μ3Γ6ί, 
Οχοηίί 1840, ρ. χιιι δβς. 

Ι) (59) Ηιι]υ8ΐηθίΙί δυπί Ιϊ1)6Γ Οβ 8ρηίΙη$ ίαηαί ηι^- 
είαρορία 3 ποί)ίδ 6(ίϊαΐδ; 6163 οηιηϊ3, (ΐυ9Β3(1 |]3ΐΐ6 

0ΟΙΙΙΙθν6Γ8ί3ΐΙΙ ί»ρ60ΐ3Πΐ. 

(46) Υί(1β ςη;£δΐίοιΐ6ηι 240 ηυηε ρηπιυπι 3 ηοίπδ 
6()ίΐ3πι €3ρ. 1, 61 (ΐηχδΐίοηεπι ρΓίιη»ιη 3 Μ3ίο 
{Νου. €οΙΙ. ι. 1, ρ 202) ρυ51ί63ΐυιηο3ρ. 10. δίβ 3ΐΙ 
61 1). 37 (860111 ρ. 85) Γ6δροη(ΐ6Γ6 ββ 3(1 ρΓοροδϋ3ΐη 

(Ιί1&6υΙΐ3ΐ6ηΐ ε3 ςΐΙ» Π)3]θΓ6δ ά^ 63 6Χ60Κίΐ3ν6Ι'ίη( 

(*Α κα\ τοις τςρ6 ημών ι?ερΙ τούτου πεφιλοαόφηται 
τοϋ ζητήματος.) 

(41) ΑιηρΗίΙ. ({. 54 ο. 113, 120. 6(1. δ€0(1ί. — 
ς. 119 (3ΐ. ς. 141.) ρ. 712. 713.6(1. ΙΥοΙίίί.-ρ. 161. 
(,31. (ΐ. 19η ρ. 799. 6(1. Υ^οΐαί. ^ ({. 80 ρ 439, 
6(1. Β3δη39ϋ. 

(42) \νο16ιΐδ ι. 6. ρ. 800. ΡΓβΒί. ρ. πι. 

(43) Υεΐί.δΰήνί. Νου. €οΙΙ. ι. Ι, Ργο16|[. <]β 
ΡΙΐϋΐίο § 4, ρ. 41 - 45, 6(1. 1825. 

(44) (1. 152. 

(45) ί|. 154. 1 ΙΝ ΑΜΡΗΪίΟΟΠΙΑ ΡΗΟΤϊΙ 8 

οχ Ρ&βιΐ(1ο-ΑιΙι&ιΐ88νο 6( Ερίρΐιαηΐο ΙβοοΓρίΑΐη, |>1υ- α ΐ«ΐίοηί1)ΐΐ8 >ιΐ6ΐ)»ΐ*ϊΓ (51), ΙιΙο ίη ΡΗοΐϋ Γαυογοοι άίοΙ ηΒ[ΐ& ϊη ^υ8Β8ϋοηβ (1« Ιθ€θ ϋβιΐθΒβοβ ο• ι ν 96 (46^ ^ι 
ϋι ϋί^ββΠΑΐΊοιίθ (1β νο1υηιαΐί(ϊυ9 κηοπΓ:€ί!» (47), ;ΐι 
ςυβί Ρΐιοΐίυβ υηυιη ββηαιιηι ΜΑχίΦαιη ^«Ι•θ€&ΓβΗ'' 
ηίθηΐο ΐπιοίΑπίβοι οοιηιηβιιιοηΙ, ^(Μιαιι^ Οαίηα$€ΦΗθ 

7. 8ιμ1 ςοο<1 Ιΐ8ίυηι Γο^Ι ηοβςββ ]Αΐη &ΓιΙ)ϊ (48) 
ρϋΐβίοοίιηαβ, Ιή^ίκΙβ ι4υ»8 6χβ(;βϋ0β8 ςιι«ΐΒ8ΐίοιΐ68 
«χ ΤΗβοάοτ€(ο\ιι^νίζΑιηρΗιΙ(κΙήαΙηη&\νί\\ΐ ΡΙιοΙίυβ, 
ηβ 8611161 ςυίϋοπι 6]ϋ8 ηιβηΐίοηο ί&οΐ». Ιηΐ6ΓΓ0{[3ΐΙο- 
η68 ρΙβΓυπκιυβ οκϋ^ιη 8ΐιηΙ, Γ68ροη8ΐοη68 ρΓορ6- 
ιηοϋαολ ϋ8(ΐ6ΐη ν6Γΐ)ί8 60Β€ίιιιΐ8ΐ«, ηοηιιιιΙίΑ (ΙθουΓ* 
ΙΑΙΑ» »1ί» 2ΐιηρ1ίΑε&ΐ3, ρΐυπιη» ρ^Γυαι ίιηιηυΐαΐΑ 
€οη8ρί6ίυιιΐιΐΓ (49). Υίχ υΙΙ» Ιη λιΐ8 ΓβρβπίαΓ 86η- 
Ιΰπϋα, ςυ» η(Αΐ ]ληι &η(6& λ Ο^ή 8ηΐί8ΐίΐ6 Γυοη'ΐ ρο»8;ΐΜ, ςιιϊ «ι; Ιιί8, (1( ςιιιϋιιβ 86ηηο 681, ςυΐΜΐίοηί- 

1Τ*.Ι8 *«0!1ΙΐΪ8ί <1^ ν6Γί>0 Λά Τ6Γ^:ΐΙΑ6υΐη 6Χ86Πρί886 νί- 

(«βΐιΐΓ, ςιΐ6ΐη η^ύ ηοιτ.ίηβ Ιβηυβ »<1<Ιϋ6ίΙ, ηβο 803 ειιιη 
Αΐιβι.18 οοιι]ϋη|$ί(, Υβηιιη ροΐίυ8 λΙΙβηα ηιΙ)] Ι3ηςιι»ιη 
ρΐ3^8(0Γ, υΐ 3ΙΜΓΙΙ, οιποΐηο νϊη(1ί€3ΐ, ςαο<1 6ΐί9ΐη 
8ρ66ΐ3ΐο ρήδοΟΓαιη 1ΐ3€ Ιιι Γ6 πιίΐίοΗ ]η(Ιΐ6ίο κτ»ν6 

ΜΐΙΐνΟ 66Β86ΓΙ ά^ϊ)βΙ. Αθ66(1ίΙ, ^00(1 ΪΗ 6ΐαα<]8η(!ί8 

836Γθηιηι 1^^^^^^^ιη ]ο€ί8 ηΐΝο ςυίόοιη €Ητγ808ΐο- 
ιηοηο, ()06ΐη ρΐιηπιί Ιυη€ ηοε(υηΐ3 (ϋυΓΟβςικηιηΐΗΐ 

ν6Τ83ΐ)3ηΙ, 86(1 ΐηίηυ8 ηΟίαΐΒ 3ΙΙ610Γ6ΙΙΙ, 3(ΐ60 ρΓ6!^86 

ββ^αίΚΐΓ, 6αίιΐ8 6χρίΐ8ϋο Γοι*ΐ3886 ηοη 8ΐ3Γιιη 8|η<ν- 
864?Ιΐ3ΐυΓ, <|υ(Μΐςα6 ίρ86, ςυί 8<Ιοο ρτ<Νΐί£[α8 ίη Ιβυ- 
(Ι«η(ϋ8 ΡλίΓΪΐΜΐβ αΙίΐΗ 60ΐηραΓ6ΐ, γίηιιη(Ιθ€ΐί88ίιηιΐΗΐ, 

€01 ρίβηηΐλ (Ι6ΐ)6ΐ)3(, Ι)ΟΒΟΓ6 Α€ 1»1<ΐ6 ρΗν3Γ6 ρβ- .6χρ?6983. ΜΊΓυηι 83η6 νί<]6ΐθΓ ςυο(1 ΡΙιοϋιΐ8/ςυί ΒβΗβ8 8ΐυά6( ^52). Αΐΐϋΐηβη ίοβίυπι β]α8 ]υ(ϋ€ίυιη ιι1ί1)ίγ 61 ςυί(1οιη ίη ΝονΜοαηοηβ^ ςυί 6ζ Β3(υΓα μια 
ιΐ6υΐίς«ΐ8ΐη 3<ΐ60 8ΐΓί€ΐβ ]υ(ϋ63ή ροΐβΓΒΐ 61 ςαοιη 
ί^ΐΒ 3ΐ> αΓιο €θΐηρο8Ηυιη ίρ8β Ιαιιΐυηιηιοάο 866αΒ- 

4(8 Ουτ'» Γ6ΐΓλ€ΐανίΐ, ςΟλίη 86Υ6Γί88ίηΐ6 608 038ΐί- 
||;31, ςυί 3ΐί6η08 ΐ3ΐ)0Τ68 8ίΙ>ί 3ΓΓ0^Γ6 36 8η1>πρ6Τ6 

Βυ8ί Γαθπιιΐ (50), 60 α8ςυο ΤΙΐ6θϋθΓβΓι 8ροΙη8 803 

8€Πρΐ3 6Χ0ΓΒ3\6Γϋ 311603^06» ς038ί 803 6886η1, 
3Κ)9<|06 ηΙΙΟ ρθ<1θΓ6 ν6Β4ί(ΐ6Γίΐ. Ν6(|0β ΤύΓΟ 63 ((Οί* 
1)08 ίΙΙΟ Ιη8ίΚ»ΐ8 836Γ0ηΐη υΐΐΜΓΟΓΟ'ηΐ 6Χρΐ3Β3ΐΟΓ 86- 
0161 6X6083)931, (ΙοίΙΙ ΥθίΟβίίΟΓΟΙΙΙ Ρ3ΐΧαΐ1Ι ίθ46ΓρΓ6• 

(46) ς. 36. 

(47) ς. 80. 

(48) 1)188611. ά6 Αηηρ)ΓιΙθ€ΐιϋ8 ιη ΕρΗ6Πΐ6π4ίΙ)»8 
ΐΙΐ6θΙθ2ί6Ί8 ΤυΙ)ίιΐ2βη$ίΙ>υί» (ΤΜηρ€Τ ίΗβοΙνςηεΗβ 61 ίικίο 6ΐιΐ66ΐ, ςοοά Ι3ηι ίθ8ί|;η6ηι Ιηΐ6ΓρΓ6ΐ6ΐη Βί* 

ΜίΟΓΟηΐ €98(6Η8 ρΠ»Ιθΐ6Τίΐ, 6ΐ ΒβΟ ΙΒΙΒΟβ ΟβΠΐΙΐΙΙ 
681, 3ΐϋ8 ίη Γ6ΐ>08, θΙ>ί Τ|Υ60<1θΓ6ΐί 6Χρθ8ίΐίθ ΠΐίηΟ!» 
ρΐ36θίΐ, 3ΐ)63ΡΙΐΟΙΙθ1Β ρΓ0Γ808 Γ60688ί$86. δίβ• V. ζ^ 

Ρ&οΐίο ρβΓΐΓ36ΐ3ηΓι ςυ.«8ΐίοηβηι, οϊιγ 430οΙ> Ι^ρΜβιιι 

0ηΧ6ΓΙΙ (&5), 1ίΐΐ6Γ3ΐΐ8 Τ1ΐ60<1θΤ6ΐί 6χρΐ3η3(ίο (54) 

Βοη 8(Ι60 3ΓΗ8ί866 ν1<<6ΐα?; 3Πηη(ΐ6 6ηιπι ρβΙίΐ8η]ο- 
Ιίοηβπι• Βυηοπι ίη 3ΐϋ8 πι&ΐ6ηΐ8 Ιοβ||;6 <ΙΙν6η3ηι » 

ΤΙΐ604ΐ0Γ6ΐΙ ΐηΐ6η>Γ6ΐ3Γΐθη6 3ίί6η 6Χ6($68{η, ΙηβΙΙί» 

τβΓΟ ηοηηίδΙ ρ3οο3 ςο»(ΐ3ηίΐ βχ 60<ΐ6πι 34ΐορΐ3ΐ (55). 
Ιιΐ8ΐ6ΐΐΗπι ίη Βί^ΙίϋΐΙαόα }«η» εαηοηΜ ν^/. Ι. II, 

ρ. 792) 63 ίη ρ»Γΐβ ς03ΐη Γ6ν6Γ3 6886 ΡΗοΐϋ 600860* 

Ιίυηΐ 6Γ0(1ΐΓι, (ΐ6€ΐ3Γ3ΐ, ηοη ρΓ»66(1βηΐ1αιη ΐ3ΐ>0Γί- 

1)08 <ΐ6Γ0|;»η^υπι 68$β ηβο 608 ίη ρΓορηοπι οβοοι 

ΌααηαΙ$€Μίΐ) 3η1ιί 1858, Γ38€ίο. ίΙ, ρ. %58,' 277, η ίοΓηπι εχοιηρίο νβη6η(1θ8. "Οπερ ιτολλους πολλάκις 278. ΝίΗΐίπιΐη ςυβΐβϋοηββ 249 — 200 36€0Γ3Ι6 Γ6 
«ροιΐ(ΐ6ηΐ ΤΙι^1θΓ6ΐί ςς. 5, 7, 18, 19, 20, 57, 47, 
^8, 65, 92, ίη 06η6:»ίη ; ς<ι. 261 — 269 ; ΤΙ}6θ<1θΓ6ϋ 
φΐ. 6, 10, 14, 24, 27, 40, 48, 00, 68 ίη ΚχοΟηπι; 
({.270 — 272; Τ1ΐ6θ(>θΓ6ΐί ^η. 18, 19, 23 ίη 1^6- 
νίΐίοοπι; αιι«&ΐιοη68 274—277; Τΐΐ6θ(1θΓβϋ ης. 
1, 10, 18, 34, 37 ίη Νοπι; (Ιβηίςοο ηη. 279-'281 ; 
ΤίκΗκΙοπΊί ({ς. 40, 42, 45 ίη ϋ6Μΐ6Γοη. 

(49) 8μ66ίηιίηί8 ίηϋΐ3Γ ί8ΐ3 4ί3Η)0&. 

Αηιρίι. ς. 249 (Μ3ί, Τΐΐ6θ(ΙθΓ6(,. ([. 5 Ιη 
Νον. ίοΙΙ. ι. IX, ρ. 116, 66η. ρ. 6, 7 6ϋ. 8ίΓ- ^ 248). 

Έλέθιον τ6 ερώτημα* ό 
γάρεΙπών,'Κνάοχή έποίη- 
αεν ό βε&ς τ6ν ουρανδν χα\ 
τήν γήν, οΰχ άιδΜν δηλο- 
νότι Ιφη την γήν, ίφι! 4έ 
ούχ θτι ^ν ή γη άιτολύ- 
τως, άλλ' ην άχατασκβύα- 
στος • ίτι γάρ άόρβηος ήν, 
4πιΧ3ΐμένου του Ο^τος, 
χα\ άκατασχβύαστο;, μη- 
Ηηυ) χοσμηθεισα βλάστη 
χ. τ. λ. €ί. 0%8• βίαΐ* 
1, ΐ|. 63, ρ. 38. 
τασχβυαστος, τουτέστιν υιοηΊ. 
Ήλίθιον Αγαν χα\ άνέη- 
τοντλ έρώτημβ * ό γάρ 
βίκων * Έν άρχ|} έπο(ησεν 
ό Θεός τ^ν ούρανόν χαΐ 
τ1)ν γήν, ούχ αΐδιον Εφη 
τήν γήν, άλλα μετά τόν άλλως τε ουδέ απλώς ου- 
δέ άϋολύτως είπεν ό συγ* 
γραφεΐίς,ή δέ γη ήν,άλλά 
το έξης συναρμόσας * ή δέ 
γή ην αόρατος χαΊ άχα- 
έγένετο μέν ύπ6 του τών 
δλων βεοϋ, ίτι δέ αόρατο; ήν επικειμένου του ύδα- 
τος, χαΐ άχατασχ60αστος, μηδέπω χοσμηθείσα τ|| 
βλάστη χ. τ. λ. 

ΑιηρΗ. (]. 204 (Μ3ί, 1. 
6.11. 417, α. 249)• Έναν- τίά μέν ά/Λήλοκ, άλν 
έναρχαΐα τοΙς ,άνθρώποις- 
άμφότερα...>.άλλ' δτι μέν 
ούχ άναγχαΖοντό σχότο,', 
δήλον... Γ68 8β«|ΙΙθηΐ0Γ ρΐΌρ08ί- 
110068 3 ΡΙΐΟΐίο ΟΒΐί8δ« ; 
Ρ&3ΐπΐί €111 6ίΐ3ΐίϋ ΟΐΙΌ- 

1)1406 681. άλλ* άτι μέν 
οΟν άναγχαΐον τδ σχότος« 
άχρύβώς μεμαθήχαμεν... 
(50) ΡπκΓ. ίη Κοηιοΰαηοη€Μ (9ρυ(1 Υοβϋοιη 6( ή ά'κο^ία του έξ οικείας έπιγνωσΟήναι σπουδής 
«ολμήσαν συνήλαβε, χαΙ χλοπ^ τών άλλοτρ(ων όφρΰν 
άνασπάσαι σοφίας ήπάτησεν. * 

(51) Τ1]6θ(1θΓ6ΐο8 ΡγοΙοιι^, ίη 6χρο$ίΙίοη6πι Οαπ- 
Ιίϋί οβηΐίοοΓΟίο (Ορρ. 1, ρ. 995 βϋ. δϊΓπιοο(1) 1ο- 

6ΐ0Γβ8 ΙΐΟΓίβίΟΓ 6( ΠΐρΒ6ΐ, 06 ίοηοπΐ 1)3ΐ)6Τ6 Τβΐίοΐ, 

8ί ςοί<Ι Ρ3ΐπ5θ8 (ΙίοΙοηι ίο 8θΐ8 6οη)πΐ4>ηΐ3ηί» ίη- 
ν6ηί3ηΙ (τους έντευξομένους παραχαλέσαντες, μή 
χλοπην ημών χατηγορείν, εΓ τι τοΙς Πατράσιν είρη- 
μένον έν ταις ήμετέραις εδροιεν έρμηνείαις); οοιιΰ- 

ΙβηίΟΓ 6ηίΐ»ι, ίη^οίΐ, 61 η08 3ΐ) ίΐΐίβ 3η838 6ί ΠΙ(ί«)»68 

6χρΐ3η3ΐίοηί8 ίΒν6ηί8$6; 68( ν6Γ0 1]06 ηοη ίοποιη, 
86ϋ ρ3ΐ6Γη3 1ι»Γ6<1ίΐ38. Εΐ 41ί3 ςοΙ(ΐ6αι 3ΐ) ίΐΐ» 80ηψ13 

(1311108, 3ΐί3 ν6Γ0 3 001)18 ίρ8ίδ Γ6ρ€η3 3(Ι]ί6ίηέυ4, 
<|ΐΓ9»Ι}06 οΙΐβήΟΓΙ ΐ3ΐ)0Γ6 30 Γ6ρέΐίΐίβ 00Γί8 ίη(1ί2€ΙΐΙ, 

3ΐηρ1ίΙί03Ηΐθ8. (Όμολογοΰμεν γάρ χα\ ημείς παρ' 
έχείνων τάς ά^ορμάς εύρηχέναι της σαφηνείας* 
Ιστι δέ τ6 τοιούτον ού χλονί), άλλα χληρονομέα πα^ 
οΟρανδν ή σΟν τφ ούρα- |^ τρφα • χα\ τά μέν παρ' έχείνων είληφότβ; τίθεμεν, 
νφ δεξαμένην τδ είναι• "τά δέ αύτοΙ έπεξευρόντεςπροστίββμεν,τάδέ επεξερ- 
γασίας δεόμενα διευρύνομεν.) 

(52) Ιο Βί1)Ιίο11)6ϋ3 8θ1οηιηιθ(1ο 6θ.Ι. 201 Τΐιοο- 
(1θΓ6ΐοηίΐ θεσπέσιον , 61 μαχάριον άνδρα, 6]θδ4ΐυ6 
ςοχ8ΐίοη68 ίη 0εΐ3ΐ6θο1)οιη ορο8 η)3χίπΐ£ οΐϊΐίΐα- 
118 (χρήσιαον εΙς τά μάλιστα) νο€3ΐ. 

(53) (ϊ.2363ρο<1 ΜϊίοΐΒ, Νβυ. οοίΐ. ι. IX, ρ. 115. 

(54) ΐ1ΐ6θ(1οΓ. ς. 84 ίηθ6Μ. ρ. 61. 

(55) ΟΓ. ϊίιβΟίΙοΓ. ίϊ. 2 ίη (ίκιι., ρ. 5, 4. ΑηιρΙι. 
70 (03ΐΐ3ηα. XIII, ρ. 707; λΥοΙΓ. Ι. ο. η. 687 86α.) — 
Τ1)60<1. ς. 24 ίο ββη. ρ. 25^ 26 ; ΑοιρΙι. α. 51 (Μβϊ, 
ι. IX, ρ. 53.) — Τ1ΐ60(1. ς. 27, 28, 35 ίη 06η.,φ. 29 
86<|. ΑηιρΙι. ς. 14 (Μ3ί, 1. 6. ρ. 14. 15.) — Τ1ΐ60<1. 
ς. 59. ίη ϋ60. ρ. 54.; ΑηιρΙι. 70(Μ3ΐ, 1. 6. ρ. 85.) 
— Τίΐ6θϋ. ς. 46 ίη Οβικ; Αιηρίι. ς. ϋ (Μβί, Ι. β. 
ρ. 12) ; — Τ1ΐ60(1. ς. 41 ίο Εχοϋ. Ρΐιοί. 6». 147, 
ρ. 204, 660 ΑηιρΙι. ς. 82. - Τΐιβοά. α. 1 ίη 1 Ρ3ΐ'3ΐ. 
ρ.^67-371 ; ΑοιρΙι. 295 (Μ3ί, 1. ο. ρ. 148). Τ1ΐ6θ(1θΓ6ΐί ς<μ ίτι 66η. 
ρ. 7, 8. ΙιΙβηΐϋίϋίιιίΐίυοι. 
Τη 9 ΡΚ01ΕΓ.0ΜΕΝΑ. ^ 10 

νίϋβΐαΓΡ1ιο1ία3,ςα»ορΐιιη& ΑΓΐ)ΐΗΐΌΐ)ΜαΓ,βθ(6([ί8$6, Α ΐβΓβα ίΗ88 ςιΐΦ$ΐίοηβ8, ^ Ερί8ΐο1!3 ίη Η&ϋΟ οηί ΓοΓίΑβββ ΑΐηίβΟΓυιη υΐίΐϋαΐΐ ϊηΐβΜοβ» ηοηηιιΠ& 
ίηΐ6Τ6ΧΓβΓρ(& Ιιβ5«1)8ΐ ]8ηι (Ιία βιιΐβ οοΙΙβοΐιι, (ΐυοΓαηι 
ίοΓΐα836 Α0010Γ68 ποπ Αίπρίίυι 6]υ8 ιηβηιοΗθΒ Οΐ)- 
τ6Γδ3ΐ)ληΐιΐΓ, ιΐυβηίΑάΗΚκΙαιιι 61 αΙΗι βηκίίϋβ οοδ- 
ηυιι<|θ•ιΐλ αοΰ'Μΐίΐ. 

8. €<£ΐ6Γαιη »Πλ8 ςαοςιιβ ςηβΒβίΙοηββ 6Χ ρΗ- 

8ϋί8 3Π€ΐ0Γϋ>υ8 Γ68θ1νίΙ ΡΐΐΟΐίΟδ, ςυ&8 ν1ΐ 0111068 

4>6(6πηίη&Γ6 ροΐ6Ηιιιιΐ8, €υπι ιηο(1ο ηοπ ΑΐηρΠαβ 
«χδίβηΐ ν&Γία ορβη 8 ΡΗοΐίο ρβΓΐα8ΐΓ3(8 6( ϊη ϋ|(- 
ήο^ιΗιο ι*6€608ί(8. Οαοπιιη ίη ηυιηβΓΟ ΙοΙ)ΐ 1ίΙ)Γ08 
ιΐβ ίηοΑΓίι&ΐίοηβ 61 £(ΐ1θ|[ϋ ΑΙεχΑο^πηί (ϋβρα- 
Ι&Ιίοιΐ68 οοηίπι Νον3Γιαηθ8 (56) ροη6Β(Ιοβ οβηββο, 
ςα1ΐΜΐ8 ίη ΑηιρΗίΙο€ΐιΗ$ υβυιη ίυί886 86ΓΐρΙθΓ6ΐη 6θ1ΐ6€Γιοη6ΐιι Γ6ΐ8ΐΙ» 801)1 (65), ΡΙιοϋί ίρβήΐδ ίηι;β- 
ηίο (Ι6ΐ)6η ρΓόΙ)^ΗΙΗ6Γ €6η86ΐηυ8• Ηίη€ υηΙνβΓκιιηι 
ΑΜρλι'/ο^/ιίοηιιη 00Γρα8 6 άυρΓιεΙ ίοηΐβ ιηίΐη858β 
ι1ΐ060<1υιη €31, ςυο^ά ιη8}θΓ6ΐη ςιιΜειη ρ&Γ(6ίη €Χ 
νοΐιΐ8ΐιοηιιη ιιυοίοΓυιη ΠΙ>Ηβ ΓΓϋ|;πΐ6ηΐί8ς(ΐ6 6χΙηιΙβ 
06€6Γριίδ, ςιιο&(1 &ϋ& ΥβΓΟ 6Χ ίΓαοΐιΒϋδ 8ΐιΐ(ϋοηιιη 
ίρβίυι^ 6θ1ΐ66ΐοή8, ςυΐ ποίπ) 388ΐ(1υίΐ3ΐ6 &η)ίεο$ €ΐο- 
η608ηιΐ6 81108 0(1 ιη9]0Γ6ΐη ϊη ϋίββ ρΓοΓοΰίαιη αΝ 
ϋοτ6ΐηηιΐ6 86ΐηρ6Γ Ιυιη ίη 8ϋ€Γ8 Ιαη ίη ρΓοΓϋΐηλ 
8θί6ηϋ& |;Γ&ύυπι ονβίιβΓβ &(}ηίΐ6ΐ>3ΐυΓ. 

$ ΜΙ. Ό€ ιηαίβΐίη αο τβΗζ άβ ψιΐΙίΜ α^νηί Αηι- 
ρίΐίΐοΰΐίίαηοί ηη<Β$ΐίοη€$, 

10. ϋΐν6Γ8ΐ88Ίπΐί ΟΓϋΐοίδ 80 ((βηβΗδ 6886 αΓ^Ο- ηοβίηιπι 6(^&ΐίο ςα&ΓαπκΙ&πι ςυ»8ΐίοηυηι ουηι ^, ιηβηίΑ ίη Αη)ρ1ιί1θ€ΐ)ϋ8ρ6ΓΐΓ&€ΐ8ΐ&6Χ8υρ6Γίυ8ΐΙίΓΛί8 Γη^ηβηΙίβ ίη Βΐ5]1οΐΗβ68 86Γν&(ί8 ίη(1ί68ΐ• Ργ9β81ο 
ίρβί 6Γ8ηΙ ^υ8ι^ηί 8ο1υ1ϊοη68 ύυ1)ίθΓυπ) (57 ) 6( 
ρΙυπα Μίΐχΐηιί βοηρίβ (58); ηοηηυΙΙ» ςυο^υβ Αηι• 
ρΙιίΙοοΗί» λΟίηΙΐΜοπι 08ΐ6η(1αηΙ οηπι ΙιοπιΠίλ «Ιβ 
ιηοΓηιιΙίοηο, ςη» ΟΙΐΓχβοβιοηιο ΐΓΐΙιυΙΐιΐΓ (59) 61 
€Μΐη Ρ86α(1ο»(ΙΐΑηΑ8ϋ βΟΓίρΐίδ (60). Μυΐΐα Ρ;ιΐΓυπι 

ίΓ8$ηΐ6ηΙ« &1ίί18 ή6ρ6Γ<Ιί(Α, 1Ϊ661 Ιβοΐο ΑΟΟίΟΓυΟΙ 

ηοηιίηβ» ίη ΑηρΗΗύϋΗηΜ β^ΓταΐΑ τΜβηΙηΓ, ςυΦ 
ν6!αϋ ΑηΐΗοΙοβία 8βα ΑοΓίΙβ^ίυπι 6χ ΡίΐΐπΙ)υ8 8ρ6- 
6ΐ2ΐΗ ρο89πη(, ηοπ β66υ8 86 Μί/τΙοΙίίΗίοη, άι^βτΒο ια- 
ιιΐ6η 6θη8ίΙίο »€ 8θορο 6ΐ9ΐ>0Γ8ΐυιη• Ιη ΙΙίβΐΙοΜΙίο 
^8ιίοη6πι Γ6ϋ(ΙΗ ΡΙιοΐίυβ άβ 1ίΙ)Π3 ζ 86 ρβΓίββίίβ 6χ 
οιηηί|^6Γ6 (1ί8θίρ1ίη8ηιπ), ίη ΑηιρΗϋοΗιΗζ ν6Γό 

<1ί(1Ϊ€Ι|)ΐ8ΐβ8 ν8ήλ8 8θ1νίΐ 86 η)8λίΠ16 ΐΗ6θ1θ^Ί688 , ί8π) ΙίςυβΙ. ΤΓ6β (8ηΐ6η 618^868 <1ί886η8ΐίοηυη) Ιίοβΐ 
(Ιί8ΐϊη|(υ6Γ6. Ου8Γυπι ρπη)8, οηιηΐιιιη (11ΐί88ίηΐ8 6X6- 

^6ΐί088 6( Ιΐ6ΓΠ)6η6υΐίθ83 60Πΐρΐ60ΐίΐϋ Γ (1ί8(|»ί3ίΐίθ^ 
η68, 8ΐΐ6Γ8 4θ2Π18ΐί€88, (6ηί8 ύ6ΠλαΠΙ ρΙΐί1θ8θρΙΐίθ85,, 
ηΐ7ΐΙ)θΐ02ί€88, βΓ8ΐηΠ)8ΐί€88 6ΐ ]ΐ18ΐΟΓί688 ΡΟηηΐΐϋΑ». 

ςυ»8ΐίοη68 8θΙνίΐ. €ϋπι Υ6Γ0 ηυη6Γυ8 6Χ6£;6ΐί68Γυιη 
ςυ8Β8(ίοηυηι 1οη(;6 ο»Ι6Γ88 8ΐιρ6Γ6( 61 8 ροΐΐοπ ]υΓ0 
(Ι6ηοπ)ίη8ΐίο β8(, π)6πΐο υηίν6Γ8ΐιηι ΰοπρυβ 6Χ6£;6^ 
ΐί€8Γυπι (ϋ8ςηί8ίΐίοηυπι 6θ1ΐ6€ϋο ρο(6πΐ 8ρρ6Π8π. 
11. δ86Γ0Γυη) Ι/ίΙ)ΓθΓοηι Ιΰχίπβ υ1ΐΓ8 140 ςυχ- 
8ΐίοη68 6χρΐ8η8ηΐ, ςυ8Γυηι οοηιρΙηΓβδ έναντιοφωνίας 

86» 8ρρ8Γ6ηΙβ3 βΊΜίοΓΙΐηΐ €θηΐΓ8(1ί6ΐίθη68 6ΐαοί- 

ϋ8π( (64), 8Η« ν8Γί88 Ρ8(ι*υη) 6χρο8ίΐίοη68 ΓείϋΓυηΙ 
86 <1ΐ]α(1ίθ8ηΙ (65), 8ΐίφ (1ϋθ€υΙΐ8ΐ68 δοΐνυηΐ 6Χ οο- ίΙΙίο ροΐί88ίπιυπι 8ηοΙθΓ68 60Γα!))ςη6 1ιΙ)γο8 6ιιγ8Ι, £ ο^βίοηβ Βί1>1ίθΓυπι ο1)θΓΐ88 (66). Εφάοιη ίηίβηίαηι Ιΐΐ6 ν6Γ0 Γ68 ίρ888, 4ΐθ6ΐΠη88 6Ι (Η60Γ6Π18(8 ; ίη 60 

υΐπιηιςυ6 ορα3 60η60ΐι)8ΐ ηιιοά ΐ1ΐ688υΓ08 Γβοοηιΐίΐ 
ρ8ΐπ8ΐίο» 6ηΐ()ίΙίοηϊ8 61 8υπίθ(1ίη8 ςυχιίβηι 68( 
υΐίΐίηπι ν8Γί8Γυπιςα6 6θ(;ηίΙίοηυπ)• 
9. Αΐΐ8αΐ6η βί ρΙαΗπΐ8 βχ 8ΐίί3 Ι)8η8ΐΐ Ρΐιοίίηβ, 

ηοη ρ8υ68 ΐ8Π16η ίρ86 ρΓΟρΓΙΟ Ιΐ8Τΐβ 6ΐ8ΐ)0Γ8'νίΐ• 

ΡΙαη ΑίηρΗΗοΰΗίΜ ίη86Γυί( 6Χ ίίβ ςυβ^ ιη 8υ(!ίΙο- 

ΠΙΠΙ 08001 Οΐίαΐ 60η86ηρ86Γ8ΐ (61) , ρΓ3β86ηίπ1 (|008ά 
ϋί8ΐ66ΐί688 61 ρΙΐίΐ080ρΙΐί688 ςθ968Γΐθη63 (62). Ργ9&- 

(56) ΒιΜ. €θά. 222 εί. Απιρίι. ς. 188, 190, 
191. 6. 

(57) ΒίΙ>1. 60(1. 280 ϋΐ). π. Οι. ΑηρΙι. <\. 132. 

(58) Οθ2β8(ίοηβ8 οη9β(1»πι άοκπΐ8ΐίε» ΡΙ>οΐί8ΐιί8 

ΒίΓ8ίηΜΐ63 8«1> δ. Μ;λχίηιΙ ηοηιίηο ίηβυηΐ 6θ4. 
οηαο. 6γ. 10 οΙ)8η. 82βε. 16 ί. 688 — 691. Οββίο- {) 
Γοηι 81Ί3Β (]ΐι:£8ΐίοη68 ί6Γ6 60ΐΐ6η) ιηοίΐο ρΓορο8ίΙΐ£ 
3ΓκβΓ 8ρο(1 Μ2χΊπιυη), 8ΐΊΐ6Γ 8ρη(] Ρΐιοΐίυιη 8θ)νυιι• 
10Γ« €Γ. Μ8χίιηί 0. ίη δεηρί. 1, 6, 12; 61 ΑπιρΗ. 
ς. 2, 4, 8. — Μ8Χ»ηιί 0. ίη δοπρί. 22, 44 ; «ΐ 
ΑηιρΗ. (]. 7, 25. — Μ8χίυιί 1)οΙ>ί8 βΐ ΟυϋβϋΙ. 4, 26; 
βΐ ΑιΐφΙι. ς. 112, 149. — Μ8χίηιί 0ιιΙ)Ί8 6ΐΟοΐ6δΙ. 
27, 47 ; 61 ΑηιρΙι. ς. 42, 222. — Μηχίηιί 0πΙ)ί8 
61 ΟιίΛβΙ. 66, 75, 78; 61 ΑηιρΗ. ς. 114, 254. 514. 
— Μ^ιχίιηί £χρο3. ίη ρ88ΐ. 59; (Π ΑιηρΙι. ΐ\, 287» — 
Μ8χπη. Οβ νατη» 61 άί(βΓΜα>α9 Ιοάα^ 6(1. Ργ. ΟΕΙι- 
|6Γ, ΗαΙίε, 1857, ρ. 248 — 252; 61 Αηψ»». (Ι- 78. 

(59) ΡΙιοΐ. ΒίΙ)1. 60(1. 277, Ιιοηι. 2, ρ. 845, 844. 
€ά. Η(Β<6ΐΐ6ΐ. α. Απιρίι. 161, 162, 

(60) Ρβ. Α(1)8η83• <ι. 13, ρ• 285. Αη)ρΙ). <ι. 49, 
)15;«1 Ρδ. ΑΐΙΐ8η. (|. 59; Απιρίι. <]. 100. 

(61) Οοηί. ςηΦδΙίοη6ΐ77 6ΐ78 8 ηο1)ί5 ηυπο ρτί• 

■ΒΟΐη 6(1ίΐ88. 

(62) 0. 137-147. 

(65) 0. 81-118, 171>-173, 193 222. Εΐίίΐηΐ ςο368ΐίοη6δ 1)13 (67) Υ6ΐ 16Γ (68) <1ίν6Γ30 ιηοίΐο βχ- 
ρ6(1ίαη(0Γ, (ΐαοά ίη(ΐ6 ροΐίδδίπιοπι 6Τ6ηί8δ6 ρυΐ8Π)089 
ςοο(1 ΡΙιοΐίοδ ηιθ(1ο 8(1ίν6Γ8ί8&α6ΐοη1)θδ8θ1οΐίοη6Π\ 
ρ6ΐΐ6η(, ηιοάοί(ΐ6αι 8Γ|;απ)6ηΙοπι, ςοο(1 ]8ηι 8ΐ)8ΐίίδ. 

Ρ6ΓΙΓ8618Ι0ΠΙ 080Γρ8Γ8(, ίΐ6Γ8ΐΟ δΙΟ(1ίθ ρ6Γ 660161• 

ίρδοαι 6ηο6ΐ68Γ6 60081(18 ΓοοΓίΐ. Μ8]θΓ ρ8?8 ςο»* 
βΐίοηοαι ςοίηςοο Μογδίδ 1ίΙ)Γ0δ, Εεοΐ6δί8δ(βη, Ρβ^Ι- 

ΟΙΟβ, Εγ8ηβ6ΐί8 61 ΡδΟΐί ΕρίδΙθΐ88 Γ68ρίθίΙ ; Γ8Γίθ& 
86η(6η(ί26 1θΙ)ί 86 ρΓ0ρ1ΐ6ΐ8Γ0ΠΙ, ΑΰΙΟΟΟΙ 8ρθ8ΐθ1θ? 

αοίΡδίίοηβδ Ι, 21, 28, ΡΗο^ίο (πΙ)Η6ηά83 ρ(ΐΐο. 

(64) 0. 2, 7—9, 12 (Μ8ί, Ι. IX, ρ. 5, 9, 1», 15), 
19 (11>ί(1. ρ. 18—20) 30, 35, 57 δ€θΙΙθ8, ρ. 45 
»β(ΐ. 81 δβ(|., 248 (\νο1Γ. ρ. 585), 6ΐο. 

(65) V* βΓ. (|. 47, (Μ»:, ρ. 56 96(ΐ.) 222 (βρίδΐ. 
13α). 309 (ΥοΙΓ, ρ. 701), 70 (Μ8ί, ρ. 85)* βΐ6. 66) V. «Γ. α. 5 (Μ8ί, Ι. 6. ρ. 4, 5). 

67) V. βΓ. ΙΟΟϋδ €6068. IV, 7, ΙΓ8013Ι0Γ (Ι. 71 61 

109. (Μ8ί, ι. IX, ρ. 57; βρ. 211, ρ. 309) ; Κοπι. ι. 13, (ΐ. 91 61 284 (βρίδΙ. 164. Ηλ\. 1. 6., ρ. 142) ; 
ΜαιιΙι. XI, 11, 0.222 61 309 (βρίβΐ. 155, ρ. 180; 
\νο1Γ. ρ. 701) ; Μ8Γ6. ιιν 35, (]. 45 6ΐ 215 (Μ8ί, 1. 6. 
ρ. 30, ρρίδΙ. 132, ρ. 171) ; ΜβΙΐΙι. ι. 20. <ΐ. 22 βΙ 
100 (Μϋΐ, Ι. 6. ρ. 21, 6ρί8ΐ. 182, ρ. 270) ; (;8ΐ8ΐ. ν, 
15, α. 54 (Μ8ί, Ι. 6., ρ. 58) βΐ 148; ^08η. νιιι, 44, 
ο. 47 61 241 (Μ8ί, ρ. 36 ; ΥΥοΙΓ. ρ. 675) ; Βοηκ χιι, 
20, α. 52 6ΐς. 79, ρ8Γΐ6 ιι (Μ8ί, ρ. 56; ν^οΙΓ. ρ. 689 
86(1.); Ρ88ΐ. Ι., 6,0. 56,238 (Μβί, ρ. 61-115); Οοη. 
IV, 8, η. 11-104 (Μβι, ρ. 10; βρίδΐ• 205, ρ. 300>• 

(68) ΡΓθΙ)Ιβπ)8 ίΐίικί εοΓ Μογδβδ, ϋβη. ι, 1 δβα.«. 
ηοη 6θπιπΐ6θΐθΓ8ν6ΓίΙ Γΰκηυιη 6(»1θΓυηι, ςπίκδίίο. 

86Χ18 (Μ8ί, Νον. ΟΟΐΙ. Ι. Ι) (Ι6€ίΐ118 (]ΐηηΐΑ 61 Ρ8Γ» 

ρπΊοΓ ςοχΝίΊοπίδ δορίιιαςβδίωΦ ηοη» (>νοΙΓ• 687)^ 

ρ6ηΓ80(αΕ1^. 11 1Ν ΑΜ1 ιιαοακίΑ ΡΗΟΤΙΙ 12 

Γυαι 6(£&ΙΙιοΓιο:ιηιιη εμΊ»ΐοΙ»Γυιιι βχροηυηΙϋΓ. ΡΙΓι- Α Γ&ΐίοηβ πμ ρ3π ΓβΚοίΐΑΐβ ^ηυοΚί^ηΐνΓ, ςιΐ6ΐη»(1ίηο- 1οΙθ|(Ίΰ83 8»'ρβ οΙ>56Γν&ϋοη6$ ρΓοΓϋΓΚ Ρΐιοΐίι» (69;» 
Γ6Π(ΐυί88 ηοιιηυ1ΐ£ΐ$ 3ΐιΙίι|ΐι&Γυιη νβΓ$]οιιιιιη Ας^ιίΐ», 
δγιηιη&€ΐΓι βΐ Τΐΐϋοιίοΐίοηίβ ηοΙί)ί$ $υρρ6^ίΙαΙ (7ί^), βΐ 
8θ1)π&ίη ρίβηιιηςυβ βοςυίΐιΐΓ ίιιΐι^ιρΓβίαηϋϊ Γ2ιΙίο- 
ιιοιη, ςιίΑ &11β{;θΓί5ΐ&Γυιη ίιηπιοάοΐ'&ηΐΊαιη βΐ ρβΓνβΓ- 
&ίΐ&(6ηΐΓ6$ρυίΐαΰε&$Ιί23ΐ(71).ηο(|α6 13Ι1Ι6ΙΙ ιυ^&ιΐουιη 
Ββαβυπι Γ6ρΓθΙ)&1. Ιηιο δβρρβηυιιιβίΌ Υοΐβπδ ΤβδΙα• 
ιηβηΐί ΐ)'ρί Ι31Λ αϋιηοϋυιιπΙ[ιΐ5(Γ»πΐυΓ(72),6Μί(ΐ6Γ9β 
(ΐρίΓίΐυδ, γράμματι πνεΟμα, ρΓδΰΓβΐ'ΐαΓ (73). Νοη 
€ΐιιΐ€ΐ3(|ΐι1<1οη) $οΓκ)6,\ϋΓυιηρΐ6ΓΗ(|υϋ ροΓδρ'κυθ βχ- 
|ΐΐ3η»ηΙιΐΓ; ν^ηβΐ^δ Ιηπιβη βΐ οοη&ίαιίδ ^ηΐίςυίοΓυηι 
υ8ΐΐ8 Ιΐ05 €0ΐυιηειιΐ8πυδ 6Χ0ΐη8ΐιΙ,6Χ «ιυίϋυδ ρΙυΗηια, 
ςα% Ραυίί Ερί&ΐοΐ88 ί1Ιυ8(Γ;ιυΐ, δοΐιοΐία ίη ΟΕουπιβηϋ 
οοιηπιβιΗαποδ ΐΓ3η8ίβΓυη(. (Ιυιη ηβο (Ι68υη1 ίΠαίτύα^ ίη ςυϋ>υ8 ΡΙιοϋυβ ιιίηιίβ 
8υο ίιΐ26ηίοίη(ΙιιΙ({6ΐ6ΐ ιηθ(1ο1)Γ6νίΐ8ΐί88ΐυ(1ίο, ιηοιίο 
νβΓΐ>θΓυιη86ηΐ6ηιΐ8Γυιηςιιβ€*ορί2ί οΙ>8€υΓυ8 Γιΐ. ΝβςίΜϊ 
8ΰΓίΙ)6η(ϋ |[6ηα8 Οίχίβηι ]υ(1ί6βή ιώοαΙο ροΐβδί , Ιιιιη 
ςαοι] βχ (οΐ βυοίΟΓλϋαδ ρΐαηβ <1ίνβΓ8ί8 βίη^υίαπαιιβ 
6ΐθ€ΐιΙίοηί8 ΓοΓίηα ϋίδΙίηοΐί8 ρΙυΓίιιΐ3 (ΙϋΓίν:ιΐ3 ΓυβΓυιιΐ, 
Ιυιη ςυθ(1 ίρ86 ΡΙιοΐίυβ» ςυί οιη ίη{$6ηΐ6ΐη 1ϊΙ>ΓθΓυοι 
ΰορίαΐΜ βνοΙνβΓϋΐ, α δβίρδο, ςυοιΐ αιΐ «ΙίοΙίοηβηι βρβ- 
εΐαΐ, ίιιΐβΓάϋΐη όίδΓ,Γβρβί. 88ϋ6ΐΐ6ΐηοί§[ηοΓ:α,<|υ3ηΙο- 
ρ('Γβ (ϊΓαιΙίιίϋδίιηιΐδ νίι* 8 οπηιΐίιία ρΐ'ίδοοηιηι ΑίΓΐϋο- 
ηιηι 8ίιηρΙί€ίΐαΐ6 61'6ΐ6β8ΐιΐί& ϋβϋβχβηΐ, (ΐυ^ιικιυο 
ΐ'ίίΓο ριΐΓίοΓβαι ϋίαιη (Ιίεβικίι πκχΐυηι &1ϋ£;6πι, ςυβιη 
86 ρΐυΐ'ίιηί ΓαοβΓβ 8χρ6ΐιαιπ6Γ0 ρΓ0ΐ68ΐ8ΐυΐ', ηιιβιη- 
ςυβ (1ί8€ίρυΗ8 Ι8π(ΐυ3)η δΙυιΙίοΓααι πΐ6ΐ;ιιη ρΓυροηίΙ 12. ΚΑ »1ι^Γ3ΐη 8611601 ςυο(] αίΓιηβί, εΪΓΟιίβΓ 50 ^ ρΓΟδβςυβικΙυηι. ΟγαΓιο 6]υ8 δχρβ »ηφϋ1ΐ88 ρΓθ]ίοίι 
(ΐυ:(;8ΐίοη68 αΓ^υιηβιιία (Ιοξΐη3ΐί68 ρΓΟΒβςυυηΐυΓ. Ιη 
Ιιίδ ηιγ8(6ΐΊ3 Τπιιίΐ8ΐΐ8 61 ίηε^Γπβϋοηίδ ριίιηυηι δίΐ)! 
ΙοΓϋηι νίηιΙίο»ηΐ, (ΐ6ςυΠ)ϋ8'83ρριυδ (74), οίδΐ ίπΐιτ- 
ιΐυιη δυΙ)ΓιΙίιΐ8 (|υ8ΐη νβπϋδ , άΙδδβπΐυΓ ; ροίβηιίοφ 
(]ΐ!0Γ|ΐΐ6 ίη ί^ηΐΊηοδ 0ί8ΐπΙ)9Β ηοιι (ΙβδυηΙ, (|υίΙ)θδ ςυΰο- 
(!;ιιη ϋοπυη) (16 ρΓθ€68δίοιΐ6 δρίιίΐυδ δαηοΐΙ 6Χ Ρ8ΐΓβ 
Γίΐίο'ΐυο 8τβ:υη)6ηθ ίπιρβίυηΐυΓ (75). Τραοΐαΐαβ νβΓΟ 
ύβ νοΙηηίαΐίΰΗί ρηοηιί€ί» 8υ1)ΐί1ί 8Γ2ΐιιη6ηΐ8η(ϋ 61 
8Γ§αΙί6η(1ί ηιο(1ο Γααΐβ €2Βΐ6Γ0δ βυρβΓαΙ. ΡΓχίβΓβα 
<1θ£;πι» (16 Φΐ6πιίΐ8(β ρ<£η8Γυπι (ΐ6Γ6ηϋίΙιΐΓ , τβαΐίβ 
€1)ΐΜ»Ιί ίη £υ€ΐ)αΓίδΐί8 ρΓ9686ηΐίΑ, 1)8ρΐί8Πΐιΐ8 ίη 
ΤπηίΐΑΐίδ ΐΑπίυηι ηοπιίηβ «άηιίηΙδίΓΒηϋυδ, ρβΓρβίυΑ 
]>68ΐ3Β Μ8Γί£ νίΓ£ΐηίΐ88 ΙΐΗϋίΙ ιηΰοιι^Γοβ νίηάίοαη- 
ΙϋΓ (76). 0Γη8ΐυιη(^υ6 ηίηιίυιη αίΐ60ΐ8ΐ ; 8ΐίΙ)ί νΐϊά'ιοτ αρραΓΘΐ 
8ΐςυ6 Ιιυηιί ρΓορ6πιθ(]υοι Γβρβηδ ; οοηοίδ» ίηΐ6ΐ*ϋυΒ> 
(ϋ8ΐβ€ΐί60Γυηι ηιοΓβ, 8ΐί8δ Γΐΐ6ΐ0Γυηι ροδΐ6ποΓίΗ χ\\ 
ί]θΓίΙ)υδ ΙιαυιΙ 1)6ηβ 6θΙΠ£8ΐί8 δΐιρί'α ηιοίΐιιπ) οπιη«ηλ 
Γ6ίβΐ'ΐ8, πιοίΐο 6ΐ3Γ8 οιηηίηο 61 ρβΓδρίϋΐια, ηιοϋο ο1>- 
8ευΓί8^ίπΐ8 61 οιηηί ^Γ8ΐί8 ϋβδίίΐυΐα (82)• \6Τ8ίρ6ΐΐ6Χ 
Ιιοωο 8ΐγΙο ςαοςυβ 8686 ρΓ0(1ί(« 

15. ϋΐυά (Ιβηιυπι πιοπ6η(]ιιπι , ηοηηυΐΐα ηοη άΛ 

€8ΐΗθΗθ96 (ίΟΟίΓΐη» ηΟΓΟΙΑΠΙ ηβΟ 8('€υΓ8ΐ6 61 οβυΐβ 
88118 ϋίδρυΐαπ 61 8ΐ)5ΐΓυδ2Ι ςαΧ;ΐΐ8ΐη 6Χ 8Γ6θρ8£ίΐΙθύ» 

86πρΐΐ8 Ιιβυδία ίη Οοςηιαίίά» άίαΙηΙίί$ οοηΐΐηβπ». 
ςιι» 8ϋη8ΐη ίηΙ^^ΓρΓβίαΙίοηβπι » 6ΐδ1 ηοη 6Χ6ΐυ(ΐ6Γ6^ 
(^ 8(ΐ8ΐιΐ6η άίΙΒοίΙβιη αιηιιίηο Γ6<]•Ι6Γ6 νΊ(ΐ68ηΐυΓ. Νο» 
68 ΙαηΙαηι , ςυ» 8<1 €οηΐΓον6Γ8ί8ΐη 1.8Γιηο8 ίηΙοΓ 
αίςαβ ^^^ί^09 8((ίΐ3ΐ8πι, 86ΐι, υΐ Γ6€ΐίυ8 ΙοςυβηιιΐΓ» 
ζύ (1θ|;ηο3 άβ 8ρίπΐιΐ8 δπηοΓι 6Χ Ρ^ΐΓβ Ρίΐίοςυβ ρΓο- 
668810116 ΓΰΓϋΐυηΐυΓ, νβιυηι βΐ ςα36(ΐ3αι αΐί», ςυ9& ίη 
1ιίδ66 ςα3Β8Γιοΐ)ί1)υ8 ο€θΐιιτυηΙ, δυίδ ρΐ6ΐ'υηκ)υ6 Ιοΰί» 

8ΐ) 6(1ίΐΟΓϋ)υ8 8(1ηθ(8ΐ3 8 {[Γ3νί1)118 86 0ΟΓιΐ3ΐΪ8 ΐΙΐ60-> 

Ιο^ίδ Ιιαο ίη ρ3Γΐ6 ρ(>Γδΐηη||;6η(ΐ8 8υηΙ. ΙιΟουΐΊοηο» 
8ϋβρ6 αΙ) 6€θΐ6δί3δΐίοο Ιοήυβηιΐί υ8ΐι (1ίΙί6Γυηι 61 (1ίί£- 
€υ1ΐ8ΐίΙ>υ8 8υηΙ οΙ)ηοχί;κ, ςααηιηι Ιαηιβη ιιι9]ογ ρ3ΐ& 
ορροηαη6 6χ 8ΐϋδ Ρΐιοΐϋ ίοοίδ 6χροηι ροΐϋΓίι. 8ϊο 
ςυαπιΐο άβ ΟΙιπδίο Ιοςιιβηδ. ι Νηη ΐΑΐηβη 1)θπιίη6π» 
Οβυηι ίαοίιηυδ» ίηςαί(, &1)8ΐΙ (83), » ί(1 δίηίβίΓΟ 
8οοίρί ηεςαίΐ, €υπι 86Χ66ηιί8 Ιοάδ ΡΙιοΐίυδ δΟΒΠ) <1ϋ 
ίη€8Γη8Γιοη6 όοοίΓΐηαιη ΙαευΙβη^βΓ 6χροη8ΐ. δα^ρβ 

1)Γβνί88ίΠ)& Γ68ρθη8ίθη6 ρ8ηΐΐη ρΓ0ΐΐΧ8 (ϋδδβΠΑΐίοηβ 6ΓΓ0η8 αη)Ι)ΓΦ (}υ8β(ΐ8Π1 ΐ6€ΐ0Γ6η) ίβΓίαηΙ, Γ8ΙΌ νβΓο 
1ΐ06 ΑπίρΙΐϋΟΟίλίΟΓαηΐ 0ρ6Γ6 ΡΐΐΟΐΐυδ 6νθΙνΐΙ 61 ϋίΐΐ- 8ρ6Γ(ί 6ΓΓ0Ι'6δ. 8β(1 ]8ΐη 8(1 ρΙϋηίοΓβηι ηο^ΐΓΐ ορ6ΐί& 
8ΐΓ8νίΐ. ηθΓΐΐί8ΐΙΐ, 8(1 68 ηϋ» 84ΐ ρΓ3Β!>6Πΐ6ηΐ 6ϋίΙίοη6ηι 8υ1ΐ5ί• 

14. Ιη Ι8ηΐ8 γ6γιιπι ϋίδ€6ρΟΐίοηυπϊ(ΐυ6 η)οΐ6 πιί• <^^λ Λί(\μ^ αϋπιίηίοΜία ρΓ8:δΙίΐ6Γαηΐ, αηίηιυιη νβΓ^ 

ΠΙΠΙ 8806 1ΐ8υ<1 681, (\υθύ ηοη ΟΠΙΡΙΑ 68(ΐ6ηΐ ρΤΟΓδΟδ Ι8πιυ8. 13. Τ6Γΐίο (ΐ6Π)υπ)Ιοοο νεηίυηΐ (Ιίν6Γ8ί 8Γ(;ιιη6ηΙί 
(|υχ6ΐίοη6β. Μθ(]ο ΑπδΙοΐ6ΐί8 68ΐ6$0Γί8δ (77), ηκΜίο 
Ρ8ΐΓυπι (6( ςυί()6ΐη ΟγοκογΗ Ν8ζί3ηζ6ηί, ΟγΓίΠί 61 
4θ3ηηίδ εΐίιη8θΙ) (Ιίϋΐα (78) ευπιηιβηΐΒΐυΓ ΡΙΐοΐίιΐδ. 

Α(Ι Ιΐί8(0η8Π) ΙίΙΙβΓ3Γί8Π1 δρ66(8ηΙ (]υπβ 06 Αδΐ6Πί8 

οι (Ιβ Ευ86ΐ)ίο ^φδ8^^6ηδ^ άίδρυΐ3( (79) ; αϋ οιγίΐιο- 
Ιοξί^π) ςυ» Ηβ Η6Γευΐ6 Αηΐ3ΐΐίΐ63β οοπιυ |;68ΐ8ηΐβ 
(]ί8δ6πΐ, ϋά ρΙιίΙοΙο^ί3ηι 1)Γ6νίδ ϋ6 \βΜ εΙμι Γ6(1ιΐη- 
<)9ηΓΐ8ΐΓ8ί'ΐ8ΐυ8 (80). Κ8ΐίοη68(ΐυ8<ΐΓ8(;6δίαΐ8ΐίδ ΐ6]υ- 

ηίί 6ΐ 8ΐ3ΐυΐ2£ 8ΐ> £6616818 ίΓΓ6βυΐ8Γίΐ8ΐί8 6Χ (Ιΰΐβΰΐα 
ΟΟΓρΟΓΪΒ βΧςυΪΓίΐ, (16 ί<ΐ6ί8 Ρΐ8ΐθηί6ί8 , ϋβ ((6η6Γ6 6( 

8ρ6θί6, άβ $ιΙ)7ΐΐ8Γϋπι ηοπιβΓΟ, όβ ηΐ8(;ηβΙ6, ιΐ6&ηηί 
ιη'ιΐΗδ, άβ Κ3ΐ60(11δ, ΝοηΙβ 61 1(1ί1)υ8 8ΐϋ8(|υ6 1)Γ6νίΐ6Γ 
8(|;ίΐ (81). Τοί 86 Ι8πι όίν6Γδ8 8Γ[(αιη6η(8 ρ8Γΐίηι (69) ν.βΓ. ς. 4,21, 153. 

(70) V. «ρ. ς. 42. 

(71» 0.70(Μ3ϊ. ι. ο•, ρ. 83). 

(72) 0. 516 (Μ3ΐ, ρ. 156) ; 295 (Μ3ί, ρ. 149). 

(75) 0. 59 (Μ8ί, ρ. 67): 265 (Μ3ί, ρ. 129). 

(74) ϋ. 171, 181 δ6ς., 1^3, 19ο, 225, 225, 228- 
251. 

(75) δΐ6 Γ6Γ6Π6Γ6 ΟΟηΑΐΟΓ 8Γ$ζυΠ)6ηΐΗΠ1 6Χ Ρ3ΐΓ0ΐη 

ΙοοοίίοηίΙιΐΐδ (ΐ6δυπιρΐυηι, αυί1>ϋ8 δρίπΐυδ Γίΐϋ ίηΐ8($ο 
ϋίοίΙϋΓ (ς. 235; Μαί, ρ• 113), 8Γβιιαΐ6ηΐυηι 6χ ηιΐδ- 
8ίααβ (Ι6ην8(υπι (ς. 188) 86 (!6πΐϋ(η ίΙΙυ(1 (|υοαυϋ, 
<{υο(1 ίη Ρΐιο(ΐ3η8 1ιγροΙΙ)6δί ΓΙΙίυηι 6( δρίΓϊΐυηι κα- ΙΓ68 ΓθΓ6 6θηΐβηάίΙ (π. 28). 

(76) 0.13,43,73, 171. 

(77) 0. 137, 147. 

(78) υ. 78, 233, 243, 273. 
(79)0.512,221. 

(80) 0. 106,107. 

(81 (1. 130, 20, 77, 150, 131. 334, 242. 

(82) ϋΓ. 68 ςυ9Β άίχίηιυδ ίη Αηίηΐ8(1ν6Γ8ίοηί1)υ3 8(1 
Ρΐιοΐϋ />« 8ρίήΐη 5. ηιίβεΐα^ορια 1ί1)Γαπι, § 1, 
ο. 8. 

(83) ΟΓ. ([. 184. η ΡΚΟΙ,ΕαΟΜΕΝΛ. 14 ( IV. — 1)β ΰθάίύϊί^ηη ρηΐίοΗΗΒ φιΟ^ΗΒ ΑπιφΗιΙο- Α ΑΓΰΐι<)ία2^6Χ3ΠΐνΗ, ςυίχΐ Ηοιηΰβ Ια 1)ΐΙιΙίοΙΙΐ0€α Βηι- 
... #„ι. „ 1)βΠΐΓΐ:ΐΙ13 €Χ81&( (90), 3ΐΐ6Γαπι ρθ8$ί(ΐ6ΐ Ι)ΐΙ)1ίθΐΙΐ6€α 

Μ^Γα^ηα ν6η6ΐ0Γυιη βοςυβ υ&αβ 631 Αηίοηίιΐδ €ίΐ- 
(ϊΓοΓυδ Ζ3€7ηΙΙ)ία8, ςυί ιπΙγα ουπ) α35Ί(1υίΐ»ΐ6 υηί- 
Υ6Γ82ί Ρ1)0(ϋ ορβΓΑ οοΠίξ6η(Ι& €ΐΐΓ3ΥίΙ , 6(ϋΓιοη6ΐη 
Ιαιηβη (ΙΐΚ^βηΐβΓ ρΓ%ρ2ΐΓ3ΐ3ΐη ϋιΐ Γυιβιη ρ£Γ(!αΓ6Γβ 
ηθςυΐνίΐ (91). Ε €οί8ΐίηί3ηο ν6Γ0 €θ()ίθ6 Ρρ^ηοίδουδ 
Οΐοη3ΤΝίυ8 (Ι3ΐηυ8&ΐυ8, αοηο 1732, Αιηδίβίοάαιηί ϋβ- 
Γυηοΐυδφ δβχΐ&ιη οίΓοΊΐβΓ ραΠβιη ηθ8(Γΐ ορβπδ (ίβ- 
δΟΓΪρδΗ 61 6υπ) €οΙΙ)6ηιηο οοίΐίΰβ οοιηραπινίΐ (92). 

Οη&ΐη 3 ΐ36θΙ)0 ^6ΐ8ΐ1ΐ6ηίθ 3666ρ(»Π) ^θ1(ΐ(18(ΐ6ίη(1β 

3(11ιίΙ)υιΙ, 611ΠΙ βχίηάβ 46 (]ΐΐΦδΙΐοπ6δ ραΜίεί ]ηΓΐδ 
Γ3οβΓβΐ. (95). 

18. ΕϊδίΗΐ ρΓ96(6Γ63 ίπ Γ6£ί3 Ν63ρθΓα3η3 1)Ί1)1ίθ- 

,^^^ . ^ 11ΐ663 60(ΐ6χ ιηυΐΊΙυδ 18 Αιηρ1ιίΙθ€ΐή3η33 ςιΐίΒδΙΐοηβδ 

? ? Τ»"."!"; . -Γ ''*" **"" *' '" *'^""' ** ««"Ιϊηβ"» {»»). <1"0 ρ**» «««β (83) ίο»""*» ΑηϋΓβ- 
ιΐΜΐιόβ (86) 515 (Ιΐ3ΐη1)9Β ηυιη6Γ3ηΐιΐΓ, Γβ'ψδ3 ΐαπιβη 16« Οοιίίοββ ιη3ηιΐ8€ηρΐί , ςπΙ ΑιηρΙιί]θ€ΐ)ΐ3η38 
ΐ)ΐΐ9Β8ΐΙοη68 8αρρθ(ϋΐ3η(, νΒΜβ ΐηΙβΓ 8β όίίΤβΓίιηΐ. 
Νοη οιηηθβ ςηβί'δΐίοηβδ ίη 6(η16πι 60(1ί66 ΓβρβρΐυηΐιΐΓ, 
3ΓΓι 3ΐϋ8 ρ1υΓ68 Τ6ΐ ρ3ϋ6ίθΓ68 6λ)ιίΙ)6ηΙ, ΒοηηιιΐΓι 
υηλίη ιαιιΙηπι ϋΚβΓθΐηνβ ^ί886η3(ίοπβιη. ΟυβίιιΟΓ 

ν6Γ0 ΓΟίΙίΟβδ ΐΙί(!θΓ63 36 ρΓ9!δ(3ηΐίθΓ6δ ΗϋΟ ΙΙδ€[ΙΙβ 

ιιοιΊ βυηΐ. Οιιοηιιη ιιιιυ3 68ΐ0οί3Γιηί3ηυ8 & ΒβΓΠβΜο 
(1« ΑΙοηΐΓβυοοη (84) ϋβδοηρίυβ ηυιηβΓΟ 270 δί^ηηΐιιβ 
6ΐ 388 ςιΐΦ8Γιοη68 οοΗϋηβηβ 3ΐ) βιχίβηι 6Γυ<]Ιίιίδ$ίπ)ο 

VΪ^Ο Γ6€6η8ί(38. ΜοΙίΟ 1θ€θρΐ6ΐίθΓ 3(11ΐΙ10 681 ΟΟϋβΧ 

Ι^οΠίηί (85), ςυί υτϋβηο VIII δυπιΐΏΟ ί^οηΐίβοβ ίη 
ν3ΐί€3η3ΐη 1>ΐϋ1ίοιΙ]6€»ιιι ι1ΐ3ΐυδ 6δ( ί1)Η]υβ ηυπΐ6Γ0 βΐ 3ΐί38 (ΐυ38(]3ΐη €θΐιΙίηο(, ςυ» ιιι 8«π6 1ι3Γ. ηοη 
Γβ66ΐΐ86ηΐιΐΓ. ΤβΠίιΐδ 681 0θ(ΐ6Χ €ο11>6ηίηιΐ8 η. 444 3 
4θ3η. Β3ρ(• €οΐ6ΐ6πο εοιηιη6ΐηοΓ3ΐυβ(87),ηυιΐ€ Ρβ- 
ή•Ϊ6ηδί8, η. 152 (88), ςιιί ςυο3<1 ΟΓϋίηβπι ηυιηβ- 
τυιηςοβ <1ί886η3ΐίοηυπι ουιη ρτχύΐαο ν8ΐΐθ3ΐιο 
ΰοη€θηΐ3ΐ. 0ιΐ3ηο8 βδΐ Ηβ^ΐυβ ΤβυΓίιιβιΐδίδ, η. 51 
(Ι> ▼ ΊΙ) α Ρ3δίηίο (89) (ΙβδΟΓίρΐυδ , 83Βου1ο (Ιεοίιηο 
ςυίηΐο 6Χ3Γ3ΐυ8 61 οαιη ΟοίδΙίηίβηα ςυο3ΐ1 ρΥίοΓβδ 
458 ςοχδΐίοηβδ 6οη86ηΐΊ6ηδ; ρΙυΓβδ Ι3ΐηθΐι ίΙΓιπδ 
ρ3Γΐ68 Ιιίο (Ιββοίιιηΐ 61 ηοηιιίδί 297 αυ868ΐίοη68 ιιυ- 
ιη6ηηιιΐΓ• 

17. Ροιτο ρ1ιΐΓ3 δυηΐ αρο^ΓβρΙια 6χ Ιιίδ ροΙίθΓίΙ)υδ 
οοι1ί€ί1>υ8 (Ι6δυιηρΐ3. Ε ν3ΐίΰ3ηο 3ΐ1ϋπιιη ΡΓΑπείδίΐΐδ ^ ηιοΓβΙβ. δίιΐδ (96) 61 Αη|;6ΐυδ Αηίοιπυδ Βεοΐΐυδ (97) ιΐδί δΐηιΐ. 
Ηίδ 36ε6<1υηΙ ρΙυπηιΊ οοιϋοβδ, παί Βΐίηυοΐ Ι3ηΐιιιη 
δΐιρρ6(ϋΐ3ηΐ ςυββδίίοηβδ, ιι( 638, (|υ» <16 Απδίοΐβΐΐδ 
03ΐ6£:οηίδ 3^11111 (98). ΟυχδΓιο (16 υΙ)1ς(πΐ3(6€Ιιιίδ(Ί 
€0πιρ3Γ6ΐ ίη 60(Π6β ΤΊΓΐ3ηο 6οιηΙ)6θ8ϋ (99), 1η οοιίί• 
€ϋ)υ3 (1υοΙ)αδ ν^Ιίεβηΐδ (1), ίη Μοηβοβηδί 6γ, 104 (2),^ 
ίη νίη(!οΙ)θηβη$ί β) 61 Εδ60Γί3ΐ6ηδί (4) ; ςηΰ^δΐΊο ά& 
\οΙυηΐ3ΐΐΙ)α8 ^ηοιηίοίδ (5) ίη Υ3ΐΙίο6ΐϋ3ηο (6), Μο- 
ιΐ366ηδί (7)6( νίη(1ο1)θ06η8ί (8)•1η3)ϋ3πΐ3ηυδ6πρ- 
Γΐ8 3Ηφ ςιΐ2£δ(ίοη68 86α. ροΐίαδ63Γαηΐ(]6ηι ΓΓ3£;ηΐ6ηΐ3 
ρΓ0δΐ3ηΐ, υ( ςυ$8ΐίοηί8 165 ρ3Γδ ςυφ(ΐ3ηι δΐιΙ> 
ρΓορηο ιίΐυΐο ίη ν3ΐίθ3ηο (ΐυοά3πι 6θάίθ6(9) 6(3ΐί3. 
ρΙυΓ» 3 Γα1)η6ίο (10) ί3ηι ιη38η3 6χ ρ3Γΐβ οοφπιβ- (84) ΒίΙιΓιοΐΙΐ6€& €ο1δΓιηί3η3, οϋηι δ69πί6Γί3η3^ 
Ρ3η8ϋ8ΐ715ί. ρ. 526 δβί|. 

(8Π) ΥίιΙβ Ι/οΙΙίηί Ε{ΐί8ΐο]3δ, ρ. 526 ; ΑΠαΐίιηη, 
^€ ΕΰΰΙβίΐ, Οήβηΐ, ^1 θ€αά. ρβτρβίηα εοΜβη». ΙΊί>. η, 
€. 6. η. 4; Μβίυιη, ΡΓ»ί. οίι. ρ. χιν, 

(86) Πίναξ ζητημάτων ρΓ2εηιί88α8 «".δΙ ίρδί οροη ; 
ηυηιβΓΟΓυπι Υ6γο 86Γί68 ίη ίρδΟ ορβΓβ αϊ) βοιίβηι ϋίδ- 

ΟΠ'ρίΙ. 

(87) ΜοηηΐΛ. ΕϋοΙβ». Οτ(Ρ€ω, Ι. III, ρ. 556. ΛΥοΙΓ. 
€ϋτω ρΐίίΐοΐ. ίπΐ., ι. Υ, ΡΓίβΓ., ρ. ιιι, ν, νι. 

(88) €31310809 πίδδ. 1>ίΙ>1. (οΐίιη) Β6((ίχ, Τ. Π, 
ρ. 259. Ουθ3ΐΙ οο<ίί66πι 1228 ρ»ηΐ6Γ οΠπι <:οΙΙ)οηί- 
ηιιπι, 83Β6. XI, 6ΐ€0(1ί66πι ϋί,Μ 6 οοίΐίοβ πιοηΐίβ ΑιΗο 
|υ$8υ (^ΙΐΓ^δϋηΐΙιΙ ΗίβΓΟδ. ρ3ΐΓΐ3Γθίι8Β (ΐ636πρΐυηι 
3κ:<'υΓ3ΐίθΓΐ5ιΐ8 ηοΐίΐϋδ άβδίίΐιιΐί βαηιυδ. 

(89) €(Ηϋο68 ηΐ88. 1>ίΙ)1Ίοΐίι. 116^. Τ3υπη. ΑΐΗβηβί'ί, 
Τβυηηί. 1749; ί. ρ. ι. ρ. 108 δ6ς. 

(90) €Γ. Α1ΐ3ΐίυπι, Ι. ο. 

(91) 4 Απίοπίιΐδ Κατήφορος, Ζ3€γηΐΙιίυ8, ρΓ68ΐ)γ- 
Ι^Γ, νίΓ β^Γβ^ίχ 6Γυ<1ΊΐίοηΪΗ, 1ίη^υ3Γυιη ϋΓΧΟββ, 1•3- 
Ιΐη:ι% Ιΐ3ΐίε» ρ6ηΐιΐδ, «Ιοοίυδςυβ ρΙιίΙοδορΙΓίληι ηοη 
ΑΓΐ6ΐοΐ6ΐί€3ΐη ιηοάο, 86(1 Γ606η(ίοΓυπι ςυο({ΐΐ6, η60 

ΙΙΐίΜΙδ 836Γ3Π) ΐΙΐβΟΐΟ^ίβΠΙ, άίνίΟΦ ^ΟΓίρΐυΓ» ρ6Π« 

1118, ββεΓΟΓυη βΙοςυίοΓυπ) ρηΒεο. Ρυίΐ 6ΐ ίρδβ άο^ 
οίοΓ νβη6ΐίί8 ίη Ρΐ3η£[ίηί3ηο οοΐίβ^ίο. > Ιΐ3 06Π)6- 
Ιηυβ ΡΓΟΰορίηδ ίη Ηβ€€η»ίοηβ ίηεάηαα βτηάΐίοτηηί 
^^ίΒ^ϋ^ι^ηι, ηίΐ6η8β ^υηίο 3ηιιί 17206Χ3Γ3Ι3 (1*'3ΐ)ΐΊε., 
Άί>1. ϋπΒϋα, ι. XI, ρ. 547, η. 87, 6(1. ΗβιΙοδδ). Οβ 
Ιιοο νίΓΟ ιηΓγο ρ1υΓ3 (ΙαΙ^ίπιυδ. Ηίο πιοηβηιΐιπη, ίη 
«]υ8ϋ6πι 8ο1ΐ(τ(ίΐ8 οίΐβΓί εοιίίεβηι (ΐυοςυ6 ΡΙΓιΐΗϋεΙ- 
ρ1η6η86πι, 6Χ ςυο ΑηιρΗίΙοΜα 6οη)ρ1ϋν6ΐ'3ΐ, ηίΙ)ίΙ 
Ι3ΐηβη άβ 6ο<1βηίΐ ρ6ουΠ3ΐ'ίΐ6Γ 3(ίηοΐ3Γί. 

(92) Ιη Ιιίί»ΐοήα επίίεβ ΕρΙιβηιβπάηηι ΙΙΐίβτατ., 

ΙΗΓ. 

(95) ί. ΟίΓ, \νο1Γ. ΡΓαίΓ3ΐ. αι.. ρ. τιι. 

^Ι)1^0ΐΙίθβ8 ηΐ83. Ογ. Γβ^. 1>ίΙ;1ϊθΐίΐ. ΒθΐΙ>0ΠΚ'»!3 Ιί 83ΐν3ΐθΓ6 ΠγτίΙΙο (ΙββοηρΓι; Νββροΐί, 1852, Ι 
ρ. 181. 

(95) ΝβΓΓ^ίΛνοΙΓιαβ,.Ι. 6. ρ. 3. ι €οηιρ3Γ3ν6Γ3ΐ. 
ίΙΙυπι (Ν63ρο1ίΐ3ηυιη οοώ'εεηι) οΐίπι Αηίοηίπδ €3- 
Γ306ίο1»8 61 Βοη¥3ΐη ητίβ6Γ3( 3<) Ι/6οη6πι ΑΠβΓιυπι, 

3ΐΜ 6υιη(ΐ6πι.3 ΝοορΗγίο Κοάιηο, ιηοηβεΐιο Ογμηο, 
6δ€Γίρ1υη[ΐ, Υ3Γϋ8 ΐ6εΐΙοηί1)υ8.νβΙ 6ΐη6η(ΐ3ΐίοπίΙ)ΐΐ8. 
3(1 ιη3Γ|;ίη6πι ίη8ΐΓυχ6Γ3(. Ηα]ιΐ3 τογο 3ρο8Γ3ρ1ιί 
6θρί3 υικι ευπι 6ρί8ΐοΐ3 Α4Ι«ιΐίί&(1€3Γ306ίο1ιιηι 3(ΙΙιΓιε 
6X8131, Νββροΐί ίη δί^.ΑροδίοΙοΓαιη βιτοΐιΐνίο, υη(1(3 
3ΐί3πι δίΙ)ί ίεοίΐ Νίεοΐ3η8 Ρβίοοηίιΐδ 3ΐ)1)38, ςιιί 3ηηο 
1719 οοηνβΓδίοηεπ) 6]υ8 1.3ΐίη3ηι ρπείο ρ3Γ3νίι. », 

(96) Αη(ΐΓ6<«ί1 Ρτοάνοηιη* άβ ΑηΒθά$ιη ΝβαροΙιίαη, 
ΰίϋΙιοίΗ., ρ. 81. 

(97) Εχ Ρ1)οΙϋ ΑίηρΗΗοΰΙιϋΜ ςΗ8Εΐΐ3ΐη , Νββροΐί, 
1814, 4. 

98). νί(1β ΟυόίηυΓη, Οβ ίΰήρ,ί. βοαίβ». υρδ 1722, 
ι. II, ρ. 207 214. Η3δηιΐΗ^δΙίοπ6δ δβοΓδίπι (ΐ6δεΓίρΐ38 
6('υ(ίίΐί θ(Μΐ ρ6€υ1ί3Γ6 Ρ1)οιϋ οριιβ Ιΐ3ΐ>υ6ΓυπΙ. 
(99) ΒΜίοίΗ. €οη€ίοηαΐοηα, 1; ΡΓϋϋΓαΙ., ρ. χχχνιιι^ 

(1) €ο(1. Βί-8. ν3ΐίε. 108 ί. 24 1)., 25 3. Οθ(1. Ρβ- 
131. ΥβΙ. 262, Γ. 202 3, 203 Ι). 

(2) νΐ(1β ΑΓ6ϋη. Ββίΐτα§β χην ββίείιίοΙιΐ^άβΓ Ιί* 
^βταίητ. (Μοη3εΙιίί, 1804), Ι. VI), ρ. 4, 586. 

(5) νίη<1οΙ). 6γ* Ιΐΐϋοΐ. 26(Κο1ΐ3Γ. ΒίΙίίΧαί.,'^ΙΙ. 
155). 

(4) ΡΙΰβΓ, ΙΐΊηβτατ. ρ6Υ Πί$ραη,<, ρ. 187. — Ε. 
Μί1ΐ6Γ, 03ΐ3ΐ. ιηβδ. 6γ• 1)ίΙ)1. Ε^εοηβΐ Ρ3 η δ, 1848. 
(Οοά. Εδο. Υ, ι.., ρ. 15, η. 249 &»:€. 16), ρ. 19ϋ. 

(5) ΕδΙ. α. 80. 

(6) βοϋ. Υ3ΐΠεβ!Ι. Ι,ίΐ. Β., οοϋ. 20. 
[Ί) Μοηβο. ϋΓ. 52, 152. 

(8) Οθ(1. Υίηαοΐίοπ. Οι•. ΙΙιβοΙ. 208, η. Ι.3ηι!). Υ», 
ΑηΐδΙβ1ο<ΐ3Πΐί, 1754, 8, ρ. 96, ίιΙ ίρδβ 1ι*6ΐ3- ρ. 15. 

(9) Οθ(1. Υ31. 450, ί. 15ο 3. 

(10) ΰίΰΙ, ί^Γ., ι. XI, ρ, 27, δΟί^. 52-55, β*Ι. 1Ι«γ168^ . 15 ΙΝ ΑΜΡΗΙΙΟΟΠΙΑ ΡΗΟΤΙΙ )β 

49. ειιιη ν^ΐίαιπυ» οοιίβχ 1923 οπιηίαιη, ςαοί- ^|^ 21 . Νοηη»! ρ6Γ ρΑΓΐ6$ 6Γ^ο ΑηιρΙιΊ1θ€ΐιι»η« ςη»- ηυοΐ Ηυο ιΐ8<|«ιβ ιηηοΐυβηιηι, ΙοοπρΙβίΙί^βΊηιιΐίι βΐι €1 
896ου1ο ΐβΓίίο ()6ΰίοιο οηιιβοΓΪρΙυβ ιηιι11ί8 €θΐηιηβη- 
(ΙβΙϋΓ Ιίΐυΐίβ, ρΓ» θ9Βΐοη8ίη Ηβο ηονα ΑΜρΗϋοΜα' 
ηοτνηι βΗίΙίοηβ, (|ΐΐ3ηΐυπι Ίά ϋβτι ροΐυΐΐ, ηοΓίη» 
;ΐ(ϋη$ΐ2Γ 1ΐ3ΐ)βη(1α8 6886 νίϋ6ΐ>3ΐυΓ. Ουβιΐίΐιη νβΐΌ Γ3- 
ιίοηβ ιά ίυβπΐ ρβΓ&οΐυιη, ρβαείβ βχρΙίΰ9ΐ)ΐΐυΓ ίπΓβ- 
Γίιι», ρη8ΐ68(;[υ&ιη βα, ςιι» |]υΰΐΐ3«]υ€ Ιη ΛιηρΑί/ο- 
εΗϋ» ρηί}\\€2ί Ιυοβ (ΙοηΑηιΙίβ ίαβΓβ ρΓΧβΙίΐΑ, βυεείιιείβ 
6χρο8α6ηιηυ8. 

§ V. — Οβ ΑίηρίΐίΙοοΜαηΐ» ηΐΜΒ$ίί<ηΛί^Μ9 Ηπζ Μ^ν^ 

€άίΐί$, 

20. 1.60 Α1Ι»ΐια8, ςυΙ Ιιοο οραβ (Ιθ€ΐί88ΐιηυιη β( 
6Γυ(ϋΓΐ88Ίιηυηι ΐΑίιΐυπίιΙβιη εαιη Γιη6ΐ8 6( 1)])ΐΐί8 εοΐ- 
ΙαοίΗΠ ν6ΐΐ6ΐη6ηΐ6Γ<)οΐ6ΐ)Α( (ϋ), ηοηιιυΙίΑ 6ζ 60(Ιβπι 8ΐίοη63 6ναΙ)$«ΐ»ρ Γυ6Γ6α6 ρβΓ ΓΓ8(;ιη6ηΙ«ρΓίοιαιη ςυ» 
Ιιιιη ΑΗ8ΐίυ8, Ιιιιη ΡΓ»ιια86α8 ΤυΓπ&ηυβ, ίίοείβίλΐίβ 
Ιθβυ Βοάαΐίβ, «η ιηβϋίυηι ρΓοώιχβΓβ (46). ΙιΙβιη Ι&ιηεη 
ΤοΓΓίβηυβ β 0(Μϋ66 Β»ν»Γί€0 86Χ ς«9β$ΐίοη68 1•»ΐίηθ 
ρτιιηυιη ιη 6&ηί8ϋ βγΗο^β (17) βνυΙρτ6Γ8(, ςοβ- 
Γυιη 16x108 βηκουβ ηοηάαιη (υηο ρτοάιΗ. Γ6(πΐ8 
δΐ6¥3Γϋιΐ8 (18) τΰΓΟ, 6]υ8(ΐ6ΐιι 80^9118, ςιιβΜΐίοοβιη 
(Ι6 ΥοΙυηΐ3ΓιΙ>ιΐ8 ||;ηοΐΝίεί8 6Χ Τυητίβηί νβηιοηβ ρυ- 

1>Ιΐ€ί *]υΓί• ί6€ίΐ. Η88 ΤβΓΟ άί886Γΐ&ΐίθη68 9^ ΐ8υ<ΙΐΙ-> 

Ιί88ίπιυιη ΑηιρΙΐίΙοϋΜοηίηι ορυ8 ρβΠίηβΓβ ΐ((ηθΓλ-• 
ηιηΐ θτικίϋί (19); ρηιηυβ ]. Α. ΡβΙιποιυβ (30) <ιΙ νΙ-* 
<ΐ6ΐιΐΓ, ί<1 &ν8ρίοιιΐιι& 681. Αηηο ΗείΐΜΐύ 1644 Ρηιη^ 
6180118 6οηιΙ)6Δ8ίθ8 φΐ»8ΐίοη6ΐη οοηΐΓ» υΙ>ί(]υίίΗ98 
ί8ΐ80β9ϋ€ϋ ΑιηρΙιίΙοοΙιϋ ίη8€ηρΐλπιικΜηΙη6θ(Ιί<)ίΙ(21) 
Ιηΐ6Γ(Ιαιη 8ΐη8 ορβηϋιιβ ίπ)πιί86υίΙ (12)« 6(Ιίιίοη6ΐη Β (ςιιβπι «ΤΓΟΓθηι ΑΙΙλίιαδ (32) <1βΐ6ΐί(), άέίηά^ ν6Γ0 ΐΑΐηβη, ςυηιη αηίπιο οοηοβρεΓ&ΐ, ηοη ρβΓΓεοίΙ. ΗυΙΐί 

ΐΐ6ΐη(]6 6Γυ(1ίΐ{ 6}υ8<1βΠ1 ΟρβΗβ 6(]ίΐίθη6ΠΙ ρΓ36ρ»Γ2Ι• 

Ι)»ηΐ, υΐ €»ρ6ΓοηηΪ6Γ Ρ8ΓΊ8ΐ6η8!8 ρΓθΓ688θΓ (15), Οίο- 
η7»Ιϋ8 ε{ΐίηιι$3(α8 Αιηδΐ6ΐο(ΐ3ΐη6η8ΐ8 (Η), Νιοοΐ3ΐΐ8 
Ρ3ΐ<•οηΙιΐ5 Ιΐ»1υ8 (15), Αηΐοηίιΐ8 ΟλΚίΓοΓαδ βπκουβ, 
Αη(]ΐ'68)ΐΐ9 Ν63ρο1{ΐ3ηυ8. δ6(Ι οιηηββνίΐα ίυηοΐί 8υη( 
ηοπίΐαηι ρβΓΓεοΐο ΐ3ΐιυΓ6. ΡΓοχίιηυβ ]3ΐη »ά ιη6(3πι 

3666886Γ31 β3(ίΓ()Γυ8, €υ]ΐ18 8ΐΐ1(1ί3 ίη(ΐ6ί68&» ρΙυΓ68 

ηΐ3ΐιιι$€ηρΐί ΐοιιιΐ (68ΐ3η(ιΐΓ Υβηείϋδ• αΐί <ϋχίιηυ8, 
3886Γν3ΐΙ. ΗΙο ΑιηρΙι}ΙοοΙΓΐ3η38 ςΐ13β8ΐίθη68 €0ΐΐ6£;6- 

Γ31, 1ι3ΐίη3 Υ6Γ8ΐθηβ 61 ηθΐί8 ίη8(ΓΙΙΧ6Γ3ΐ; ί(]6ΙΙΙ 

ΡΙιοΙϋ β^ι^ι^ο^ηβ^αη^ 86α Ή^^ήοΜϋοη Γβΐίοίυδ <|ΐΐ3πι 
9Ι1Ι03 Αη(ΐΓ6Μ $ο6οΐ(ιΐ8 1•3ΐίη» ΙΊη^υβΒ τβάάιά^ν^ί; 
οιιηοΐλ ρεηβ ορυ86υΐ3 ΡΙιοΐϋ ηοιηίηβ ίηδίβηίι». (|υχ8Γιοη6ΐη </6 Αχί^πίι 3ΐ) 60(ΐ6ΐη ΑΙΐ3ΐίο 30Γθρΐ3ηι 

(23). ΡΓΟϋίίΐ ρΓφΐ6Γ6& 0ρ6ηΐ Κΐ€)ΐ3Γ(ϋ Μοη(86ΐιΓιί 

3ηηο 1651 Ι40ηάίη6η8ί8 ΡΙ)0ΐί3η3ηιιη βρΐ8ΐοΐ8ηιιιι 
6(ΙίΙίο» 6Χ ςυί5υ8 ιηυΙΙβΒ (24) ΑιηρΛί/ο^Αίίι (υ6Γ8η| 
Ιη86η3*, ηβςαβ Ι8ΐιΐ6ΐι 6» Ιιιηε 6βυ ρ»η68 ηοβι^^ 

0ρ6Γί8 8{1ΐίΐ36 ίυβΡυΐΚ. ΙΚ8 ΙΟΙΟ 8»04ΐΙθ ϋ66ίΐΙΙ0 8βρ• 

ιίιηο ηοηηί8ΐ ρ8υ68 6Χΐοΐοορ6Γ6 8θ|(ΐη6ηΐ8 ροΚ>Ιίο«ιιι 

1ϋ€6ΠΙ 8$ρ6Χ6ΓυηΙ. 

22. ΙΙ8]0Γ68 ΡΓ09Γ688ΙΙ8 η80(3 68ΐ 1ΐΙΐ]υ8 Ορ^ΓΪ» 

βνιιΙβ3ΐίο 8«€ΐιΙο (Ιβοίιηο θ€ΐ8νο. Αηηο 1715 Μοηΐ6« 
ΓβΙοοηίυβ ββα Β6Γη8ηΙα$ ά^ ΜοηΐΓβοΰοη άαίο 
€οί8ΐ!ηΐ8ηι οοϋιοίδ ίηάίοο ςιΐ8ΐυθΓ ΑηιρΙιί1οοΐΗ8η89^ 
ΐ|υΦ8ΐίοη68 βναΐββνιΐ (25% ςαβΓοπι Ι3ΐιΐ6η ΐΓββ ]3ΐη 
ιΐαϋυιη ρΓ0(ϋ6Γ3ηΐ : ρήπ)8 ϋβΗβΓευΙβ ε6ΐι 6ρί8ΐ.209; {ηΐ6Γ ςη» Ιβηΐβη Ι)811<1 ρ8υ68 8υηΙ ρ860(]6ρΐ9Γ8ρΙΐ8, ^ 9^1^61*8 άβ ΕΐΙ86ΐ)ίθ €9Β88Γί6η8ί ίηΐ6Γ ΡΙιοΐϋ 6ρί8(θΐ88, 

ίη αηιιηι €0π]ιιηχ6Γ8ΐ, ^ά^ο ιι( ηοηηίδ! ροβίκηι» 

ΟυΠΒ (ΐ6Γυ6Γίηΐ ^ά ΡΙΐΟΐϋ 0ρ6Γ8 ς08ΠΙ 6Χ8ϋΙΙ881ΐη6 
0νΐιΙ|;8Π<!8. ΜϊΓυηι 681 Ικοο έ8ΐίίθΓί 8ΐαϋ1ί8 101 <1θ6ΐ08 
νίΓ08 ΐΑΐυί886^ (|υί ρ08ΐ 61101 801 <16 ΡΙΐΟΐίΟ 86Ηρ- 
86ί6 ΜΙ β]υ6 0ρα860ΐ8 β4ί(ΐ6Ι1ΐηΙ• 8806 €8Γ<)ίη8ϋ8 
118108 6Χ 1ϋ8Γ6Η(|θϋ8€8ΐίΓθΠ8ηί8ίη8ΐ£[η6 οοοιοιο<1οοι 

ρ6Γ06ρί8$βΐ, ηοηηοΙίΒ 8€6αΓ9ΐίΜ86ΐ6|[8ηΐίοβ(|α6«ΐΜϋ»- 

.«^61, 81- ηομ 61 ίΐΐΐ886ηΙ 68, ςο» ΠΙΟ Ιοί ΐ8ΐΚ>ΗΚ>08 

6X80118118 8ίΚ){ ^οη1ρ8^^ν6^81, οοιοί Ι81|)6η 8ρο(1 ρ08ΐ6- 
ΓΡ8 Ιαυάε ρητ^ΐοβ, ςο80ΐ ]ογ« ορϋηιβ οι6γΗο8 Γα6Γ8ΐ• 

(Η) ΑΙΙΐ|ΐ. ^ϋηί^α ΗοΗίη^βτ. ο. 17, 0.266. 
(12) 8^ηίαρί»αιεέ€Εηβα»ίήηι^βο^ 0.2, Ώε 5ίηι«ο• 

ϋί^ΙΜ, ρ 5. 

(15) Τ6816 Β88θ8|[ίοΊη ΑηΐΐςηΙί ί^ζϋοηίΙηίΒ, 6(1. 
ΑοΙν6Γρ. 1725, Γ. ΐοπι. II. ρ8η6 ιι, ρ. 378, (14) \¥οΙί. €ηνα!. ΜΙοΙ. βί οτΐϋο. Χ. Υ, Β88ίΐ6«. 
1747. 4. Ρηβί. ' • 

(15) ^οΙΓ. Κ 6. Γ8ΐ)Ηαα8, Β^Η. €τ. ι. II, 
ρ. 27, 6<1. ηον. 

(16) Ββίβη», ερίιΐοΐατ. Ροίϋίί.^ ρ. 24, 65 ; Νοί. Ιη 
€οη$ΗΜ. αροϋοΐ. VIII, 41, ρ. 155; ΠΙ>. Οβ μη 
οτάίηαηάί ηηηί$ίνο$ ΕοοΜίΡ, ρ, 155. ΑΗ81.6• ΐίοΐ- 
1ίη($. ρ. 266, 267. Ρβϋπο. ΒιΰΙ €τ. Ι. ο. 

(17) Αηΐιφί, Ιεοΐ. Ι. V, ρ. 188 8βίΐ. 6^. νβΐ. Ιη• 
Κθΐ8ΐ. 1604. 

(18) Αηαατ. αηίίφι. (β<;|., ^η^οΐδΐ. ^616, 4, ρ8([. 
437 8β<ι. 

ί19) Μ8ίπ8. Ργ«Γ. 6ίΙ. 
20 ΒΗ €γ. ι. XI, ρ. 25. 6<Ι. ηον. 
21)0ρρ. ΑπιρΙιΗοοΟΗ, Αη(ΐΓ62» €Γ6ΐοη8ί8 6ΐΜ6τ 
ΐΗοά. ρ. 226. 

(22) Ώ0 ΰοη^η*. 1. ο. ρ. 576. 0. €οηι1)608ίΙ Αβ- 
ς€η$ίΐί α^ίοτ€$; ΒΜοίΗ. ΡΡ. ύοηάοηαίοήο!, Ρ8Πδ, η. 144; Ι6ηί8 άε ΑβκΗίι Ιη ΟοπιΙΐϋββϋ Αηϋίαήφ 
Αονο. Αηηο ν6Γ0 1723, 1, Β88η8£;1ιΐ8 ηον3ΐη Η. 08^ 
ηίδϋ ΑηΐίηηατΜηι Ιεοΐίοηηηι οϋίΐΊοηβηι ρΓ06αΓ8νίΐ9 

Ιο ςΐΙ8 (ρΓ»ΐ6Γ 008ΗΙ) 01986119110066 8 ΤθΓΓί8θα 

1.8ΐίη6 6(ΙΙΙ» ΟΓ3Β60 Ιβχίο, ςπ6η) ο. €8ρ6Γοηη)6Γ 

8θ1>ΟΗΟΙ8ΐΓ8?6Γ81, 6ΧΐΐίΙ)ίΐ9β Γυ6Γυηΐ (26). Τ81Ι(ΐ6ΐα 
4. €Ι)Γ. ΛΥοΙίΐΟβ 4|08<ΐΓ8{(ΐηΐ8 86Χ ςθ»8ΐίθ068 6Χ6{(6- 

11688 8θΙ) ΙίίοΙο ΑηιρΗΗοΰΗιαηατΗηι Μά'ιί (27), ςο» 
6χιη(ΐ6 ίη Ρ8ΐηιηι ΒίΙ>1ίοΙΙΐ668ΐη 68ΐΐ8θύΊ8ΐαηι Ιγ8ιι8• 
ΙΟΓοηΐ (28). ΟοΜ τοτο Μ. ^. Ιυβίοβ $ιρί6Γ (29) Ιΐ90 

1662, 8. ρ. 152. 

(25) Αηοΐατ. ΡΡ. Νον. 1648, ρ. ι, ρ. 279. ΕβΙ 68 
ςυβΡδίΊο ίη €οίδΙίη. €θ()Ιθ6, ς. 127, ιην8Γΐ6., 512. 

(24^ ννοΐβοδ ουηιβΓ8νί1 65 6ρί8ΐοΐ88 ΑηιρΜΙο^ 

^ Μί» Ιη86η88. δοϋ 6Χ 00(1. ν8ΐ. ΡΓ9ΒΙ6Γ Η88 7 βΓΐ» 

8(Ι(ΐ6η(ΐ9β 8υη1 (6ρίδ1. 54, 77, 155, 205, 219, 228, 
241, ςο3β 8ρα(1 Μοηΐ6Γ8ΐ6οηίοιη Γ6δροη<ΐ6η1 ςυββ^ 
«ΐιοιιίϋυδ 222, 239, 167, 127, 135, 156, 157). Εΐαη8 
6Χ ίΙΙΙδ 65 1)18 ηυΗΐ6Γ8ΐ8 ίαίΐ; οίιιιίΓοιο 60ΐ8ΐ. 165, 
ςυ» ίο €οί8ΐίηί8οο οοϋίβο 1>1β οοΰΟΓπΐ (ρ. 255» 271) 
)0 Υ8ΐίο8ηο Ι8ηΐ6η ιιοηηίδί Α6η;6ΐ (ς. 90). 

(25) ΒίΙ)1. ΟοίδΠο. ρ. 546.348. δοηΐ νβΓΟ : ς. 129» 
Βε ΗεηηΙβ ΑηιαίιΗεω εοτηη ρβτεηίε (Υ8ΐ. η. 107) ; 
(|. 125, άε Αϋεήιε (ΥβΙ. ς. 512 ) ; ς. 166, Βε Εη-^ 
$ε^ίϋ (Υ8Ι.(|. 351); η. 160; Οε 8ίΰ^11ί» (Υ8ΐ. ς. 64). 

(26) ΤΙί€9αητΗ$ ηιοηηηιεηίοτηηί ε€εΙε$, ει Ηιιΐοή^ 
ςοτΗίη, ίίνε Ηοογ. ΟαοίδΙί. ίί€€ΐΐονε$ αηΐίηηΛ αά <^- 
ρΐί/οηιηι οτάνιειη άί§ε$ΐίε9 ΑηινβΓρ. 1728, ί. 1. 11, 
ρ. 11, ρ. 579 86α 

(27) ϋητίΒ ρίιύοΐ. βί ετΗ. 1. Υ, ρ. 651-Η5. 

(28) ΟβΙΐ8η(Ι. ΒίόΙ.ΡΡ. ι. ΧΙΠ, ρ. 695-752, Υα- 
Π61. 1779. 

(29) Η8Γ]68δίυδ ίη Γ8ΐΓί6Ίί ΒιΗίΰξΙιεεβ βτάεα^ π ΡβΟϊ,ΚβΟΜΕΝΑ. 

ιη τ^ ρη6$<ίΐ6Η(, ηοηώιηι ρ.αυίιηςδ Γβρ6ΠΓ«. Ηβ- Α $ VI. — 
ίρ$0 βΦοιιΙο ΐ€€Ϊ&ιο θ€ΐ«νο βιβυηΐβ ΐ!28 (Ιί&ΐηΙ)» 
βχ ΑιαρΗΙΙύ€Ηίί9 ρ^I>Iίαιι» Γ;ιοηλϋΙ : 71 ιιρν<1 Νοι•• 
ιαοϋΐΐαηι : Β^ριΐιί 1. Β&3η^^ί«ιιη (30κ 2 ^ρηά Οοιιι- 
Ι)66&ία•ο» υια βρικί ΜοίΜβΓιιΙοοιιΐΦΐη (31)» 46 λραά 
\νοΐηϋαι. 

^. 8φεαΙο ϋβΐϋυιη ιιο8ΐτο Α. δεοΐΐυβ (32) ρτίιηαιη 
17 <]υ£$ΐίοη68 ηονϋβ ()β<ϋ4 υπΑ ουιη &1ιλ« (|υιιιη 
(^οιιιΙ)6Α$ίυ8 ηιυΐιΐλπι άβά&τΛΐ^ <ιαβΐί8ΐΐοιΐ6ΐιι νΙ(Ιβέί€6ΐ 
<'οηΐΓ8 υΐ)ίςαί8(ιΐ8 (53). Αη^βίαβ υθγο (Άτάϊη9ί\\Β 
Μαίυβ Ι^Ό ηον&$ ςίΜΟβΙίοηββ «ν«ιΙ|;ηνΐΐ (34); (]υχ 
ν«τΓ0 ΓβίρΒΑ &οΐ4ΐιιι ίΠ €0η8ΐΗΐϋΐιι(, €υιη .ίηΐβΓ Ιι&β 
ΐΓ68]:ιιη «ηΐθβ ΓΗβηηΐ ρυΙ)Π€&ΐ96 (35). ΙΙίηο α 5οοΐΐο 
€ΐ Μαίο 164 ςυχ^ιίοηββ α»!» βιιηΐ, ςιι» ουιιι ΐΙΙίβ 
128 }3πι 2η(6Α 6(1ί1ίδ ίαοίϋΐιΐ 292. 

24. ΕυπιιΙβηι ςυ«£8ΐιοηιιιιι £<)ίΐ3Γαπι Βυσιβηιιη 
ί^ηι 6ίβ8€ΐ6Γ (36) αηηοΟνβΓαΐ, 8β(1 βζ ΓβιΙβο οιηιιίηο 
Γ3ΐ€ΐι1ο; η^ιηι οιηί88ί8 ββρίβιη ςαχβΐίοηίΐιυβ, ςη» 
νβΓϋ 001068 ίηΐ6Γ 6ρί8ΐοΙα8 Ιβ^^υηΐϋΓ (37), (οΐίάβιη 
&Ιί»Η 1>ί8 Γ6ϋβη8υίΐ (38). 

25. Νοη 681 Ιιυ]ΐ]8 ΙοοΙ 8ίη^υΙθΓυιη βιΙΊΐΟΓυιιι ¥βΙ 
ηιβΓΪΐΑ βχίοΙΙβΓβ νβΐ ιΐ6β1ί{|;βηΐίίΐ3 §€6υδ8Γ6• Νοη 
οιιιη6δ η8<ΐ6ΐη 6θ4ΐί€ίΙ)ΐΐ8 η>&ιια8επρ1ί8 υΐβϋαηΙυΓ, 
1160 63<)βπι ιη6ΐ|}θϋο ρΓοεβάβϋαηΙ ηβο ρ&Γΐ άχρ(βε£χ 
ΗΐΙΐ()η68 ρΓ£|)»Γ3ΐ)»ιιΙ• Οϋο&(1 Γ6ί 13ΙΙΙ6Ι1 8ΐιιιιιη&ια 
υΐϋίΐ6Γθπιη68 ορβΓ&ηι ηαν^ϋαη! ίΐΐυβίιΐ 83ηβ ΐη(6Γ 
ρο8ΐβποΓβ8 0Γ260Ο8 βοπρΚοπ, ςυβιιι &1ϋ ηίιηίίδ 6Χ- 
ΙυΙβΓΟηκ 1&ιι<ϋ1)α8, 8ΐϋ ]ιΐ8(ο Ιβνίοπβ ρΓ€ΐϋ χβΙίπίΑ- 
Γυηΐ, ορβπςυβ, <]υο(1 ΐΒίβτ 1(ΐ6θΙ(^ί€2 ίρ8ίυ8 86πρΐ«, 
4]ΐΐ2ΐηνί8 ηοη Ίιιΐ6£;Γυπι 6χ 6]ιΐ8 ^η^βιΓιο ρποίβοίαπι, 
ρπιηαπι Ιαιηειι Ιοουιη ηβπίο οϋΐίιιβί. Τοί νβΓο ίη^ 
8ί^η68 νίπ, ηυΐ ίιι 1ιοουρυ8 8υα 6θη(ιι1βΓΐιηΐ 8ΐαίΙλ;ι, 
1ρ$ίυ5 ηυοςηβηΐΒίζηχ 8αη1 6οαΐΗΐ6α<1»ΐίοιιί. 18 

Ιμ ρτΛΜΜί ΑΜρΜΙούΜαηαναηι ηΗοαίίοηηΜ ι. XI, ρ. 26 ηοΐαΐ ίβία :;Μ. 1. Ια8ΐυ8'δρΪ6Γ ίη ^ίΐίβη- 
1}€τρ%€ΐί€ ΑΛΐη€τΗηηαβη ηεΐ^ϋτ ιΗ^Ιο^^ύΗβ^ ρΜΙο- 
»ορΙίί$€ΐΐ€^ Ηί$ΐοτΗ€Μ^ ρΗΗοΙο§ί$€ΐί€ αηά Ιίηίί$€ΐίΰ 
Μαίβηέίΐ. ι. Ι, \\Γί(ΐ6ΐηΙ)βΓ|;{Β 1738, 8. (Υίιΐβ ΕρΗ^-' 
ψηβΗά ϋίί, 1,ιρ%. 1738, ρ 695 δβςΛ 6(1ί(1ίΙοΙ)86Γν3- 
ϋοη68 ίη ΡΙίοίη ΑηρΗΗοΜα βΐ ιη ηηβ ςιιχ(ΐ3ΐη 6Χ 
ϋΐίβ ΑηρΗΟοΜίΛ ιιοηιΐιιηι ριιΙ)Ιί68(8. ΟοιιΓβΓ ΚοηΙββ 
ιη 1ιίρ$»• Α11β06ίη€%ηβτ Ιιίβταή$οΙΐ€ΐ Αη^βίηβτ^ ιι. 97, 
ρ. 92ι 86ς. Α, 1801, ιιΐιί ρΙϋΓΑ άβ 8ρίηο, ΟοηΓβΓ 
1^1 8νρρΐ6πΐ6ηΐυιη 8(1 ίηΐτοάηύίίοηβηι Ηί9ΐ. Ηηηΐί. €γ. 
11, ρ. 47.» — Υβηιηι ιηίΓαπ 8υΐ9ίΐ, ηυο(Ι ηοΐϋιιβ 
ηυ1ΐ3ΐη ηιβηΐίοηοπι Γ6€βηΐ 1ιιι]υ8 δρίΓϋ 6]ιΐ8<)υ6 Ιβ• 
Ικιηιπι, 61 Μαίϋδ ο58βΓν&ΐ 8β ηυΙΠϋί ηοΐίΙίΑΠί <1β 
|Ϊ8(Ιβηι η3Η€ί8€ί ροΐυί886. Νοδ ΙίθυιΙ ΓβΠ€ΐοι*6δ Γαί- 
πιυδ : ΐιινβηΐηιιΐδ ({υΙ(ΐ6πι οίΐΑΐυιη &1> ΗβίΓΐβϋδίο /η• 
άί€αΐ(ίΤ€ίΐι ΙίρίίβηΜειη^ ύ• ά, 29 ^αιι^^ 1801, η. 97, 
ρ. 926 86<ι., 86<1 (Ιβ Γβ ϊρ83, (|υ» ίη ςαβΒβίίοηβ 68(, 
ιΓιΙΓιΙ 6βΓΐί 6χρΊ803Η ροΐιιίιηυδ. 

(30) ΝίηιίΓυηι (Ιί886ΐ-ΐ3ΐίο <]υ»Γΐ3 βιρικ! Βαδηα^ιυπι, 
ίη ΑηιρΗίΙθ€Ηα$, ίιι Ιγ68 86613 6δ( ςαϋ68ΐίοη68 61 (Ιίδ- 
β6Γΐ3ΐίο ρΓίηΐ3, υΐρο(6 8θ1υηι Ι^3(ίη6 6(ΙΊΐ3, Ιιίο ηοη 
681 ηιηη6Γ3ΐΐίΐ3. Ηίηο υη3 ουιη ςυχδΐίοηβ <16 £;ηο- 
ιυίοίδ νοΙϋηΐ3ΐί1)υ9 8, Γβν6Γ3 Ιΐ3ΐ)βη(υΓ. 

(5Π δοϋ. 3ΙΙΙΡ3 ίηβ(1ίΐ3 ϋβ 8ι6^//ί8, ρ. 150. 

(52) Εχ Ρΐιοΐϋ ΑηιρΙιίΙοΰΗίΜ αυ^βϋαηι Ν63ρο1ΐ, 
1814, 4. 

(35) 0. 38 ; βΰοΐΐο, ς. 57, ρ. 88 «βη. 

(34) Υείετητη Βΰήρίϋτηηι Νου. €οΙΐ€€ί.^ (, Τ,(ΐ6Ηί( 
90 ςυ$68Γιοπ68 υη» ουπι νβΓδίοηβ 1•3ΐίη3; 1• ν6ΓθΙΧ, 

130, 3ΐί38 (ρ. 1-158), 8θ1(ΐηΐΠ)0(1θ βΓ3Β66. 

(35) ΝβΗ). (|. 259, Νθ9. ΟοίΙ. Ι. IX, ρ. 1 14 63()6Πΐ 
^Μ €πηι ςηηΒδίίοηβ βιΗΐο 3|ΜΙ(Ι 63ΐΐ3η<1ίυιη, 1. 6. 
ρ- 705. <|. 87; <|. 247 Λ'<Η>. ί.ν«. Ι, 6, ρ. 116 ©ηιίρυι ^6. εηιίη6ηΐι$βίπια6 Μ3ίΗ8 ρο8ΐΓ6αΐ38 οβηΐυπι 6( 
ΐΓΐ^Ίηΐ3 ςη»8ΐίοη68 Ιγρίδ ηΐ3η4]3η8 οβηδυίβδβ τ'κίο- 
ΐ*ΐΓ, 8Α ρυη6 οπ)ηΐ3, ηα» ηοηάαηι 6(1ίΐ3 ίϋ6Γ3ηΐ, 
ΛηψΗΙίοΜα ριιΙ>1ί6ί ]υΓί8 Γβοΐδδβ ΙοΙυπιςυβ Ηυηβ 

<1ί8β6Γΐ3ΓΐθηυΠΙ ΐΙ)683υΓ11Π1 3ΐ)8θΙνίδ86 (59). 56(1 Γ6ηι 

ιιοη ίΐ3 δβ Ιΐ3ΐ)βΓ6, 6χ ν3ΐΐο3ηΐ 60(11618 ίη^ρβοΓιοηθ 
6ΐ Ίηό'ιάΒ Οοίδϋηίληί 3 Μοηΐ6Γ3ΐ6οηίο (Ιβ86πρΐί 

6θΙΐ3ΐίθηβ 83118 6(Ιθ6ΐΐ ΐ3ΐη βΓώί (40) (Ιθ6ηίπ)ΙΙ8, 6Ι 
Ρ3Π16Γ Οδ(6η<)ίΠΐυ8 8αΙΐ6ΠΙ ΙΠ^ίηΐ3 (ΙΐΙ38 (|11£8ΐίθη?8 

3^I1υ6 Γ6πΐ3η8ί886 ίη6(1ίΐ38, 6( η6«|υ6 ν3ΐί63ηιιηι 
60<]Ιγ6πι ϋδ, ςαα; Μ3ίυ8 (16<16Γ3Ι, ίυίδδβ 6χΙ)3υ8- 
Ιυιη. 
Β 27. ΙΙΙ €[υ3ηΐ3 ηΥ3χίπΐ3 Οβπ ροΐ68ΐ ΰβτΐίΐυιΐίηβ 
ΐΗΐπ)6Πΐηι ΙΐΑΓππι ςιιχδΐίοηιιιη (1βΐ6Γηιίη3Γ6πιιΐ8, 6ο- 

άί668 ρθ4ίθΓβ8 60θΓ6Γ6ηι1θ8 6886 8ΐ3(υίωα8. 111160 

3ρρ3Γ6ΐ>3ΐ Τ3υηη6η86πι οο(Ιΐ66ΐη υηβΐΒ βοΐιιηι €οη- 
Γιη6Γ6 ΐ|α»8Γιοη6θΐ (41), ηυ« 6φΙ6γΪ8 (ΙβδΐΙ; 1ΐ36 
()6ηί)ρΐ3 εοί8ΐΐηί3ηυηι οπιηΐ3 8υρρβ4ΐΐΐ3Γ6, ςοΦ ίη ΗΙο 
6Χ8ΐ3η1; ρΓ»ιβΓ63 €οί8Γιηί3ηϋπι, Ιί66ΐ 308ς(ΐ»5ΐίοη6β 
Γ606η863ηΐηΓ, Ι3ηΐ6η ηυηηίδί 306 Γβΐρ83 βχΐιί- 
])6Γ6 (42); ν3Γκ•3ηυσι νβΓΟ ιι11γ3 313 ρπ» 86 β6ΓΓ6• 
<)η3Γυπι ρΙΟΓΡδ 3 €οί8ΐίηί3ηο 3ΐ>8υηΙ; ηυπΐ6Γ08 
(Ι6πιαπι 3ρυ(1 Μ»1ηπι ηοΐ3ΐθ8 ίη ρΙαπίΗΐδ 6886 ΙηγΙ>3- 
Ιθ8, 6ΗΠΙ Ιόοιη ηΗηΐ6Γα8 <Ιίν6Γ8Ϊ8 (]υ2£8ΐΐοηϊΙ)αβ ίαβ• 

ΓΙ4 3$8ί^η3ΐα8• 0α3Γβ ρ08( 10( βηκΙίΐΟηίΠΙ 6ίΓ63 Ιιοο 

ορυβ ΐ3ΐ)0Γ68 ηοηιΐυηι ροΐυίΐ Ιοίίιΐδ 6θΙΐ66ΐίοηί8 
οΓίΙο 36 86γ168 η6<|υβ ηυιη6Γυ3 ςϋφδΐίοηαηι 3<1 
3ηιυ!>8ίιη (43) «ΐ6ΐ6ηηΙη3Η• δρ6Γ3ϋ3ΐηυ8 ςυίϋΰπι 
ρΓοηιίδ83πι (ΙυΊυηι οηηΐϋΐη ΑηιρΙήΙοΜοτΜΜ 6(1ίΐίο• 
ηβηι, ςιίΑπι ίη βΓβκιήΰβ το^ηο Οοηδίαηΐίηυδ (ϋοοηο* 

ουπ) ίΙΐ3, ςη» 6Χ8ΐ3Κ βρπίΐ β3ΐΐ3η(]ΐιιη) Ι. 6. ρ. 707, 
ς. 99; (\. 172 Νον, ΟοΙΙ. Ι. Ι, ρ. 519 δβη. ββίΐβιη 
ιυηι Ρΐιοΐπ «ρι^ΙυΙβ 51, ρ. 90-94, 6ϋ. 1.οηιΙί- 
ηβηδίδ. 

(56) Βί$ΙοΓ. Ε€ΰΙβ$. ι. Π, 8661. 1, §45, ρ. 548 
6(1 ίι. ιβηΐ». 

(57) δ6ίΙΐ6βΐ Υνοίβυηι 86ου(ιΐ9, ηαι 65 βρΐβίοΐβδ 
ΑηιρΑίΙοϋ/λίΜ ηΐ86ΓΐΗ8 ρηΙανίΙ, 6Μηι ΐ'6ν6Γ3 δίηΐ 71. 

' {\Ίάβ 8υρΓ3 ηο(. 24) δ6Χ (|υ9Βί«ιίοη6δ Ιιυ]Η8 οΓ^Ιίπίδ 
. οηΓίδΗ ; δ6ρΐίηΐ3Πΐ ?6Γ0 ηοη ηονίι, 6ηηι Β:)δ继ιο 

ΡΓ0 0610 64ϋΐΊ8 8βρ1βΠΐ 13ηΐυηΐ 386Γίρ!>11. 

(58) Μοηΐ6Γ3ΐοοηίο Ιηΐιηίι 4, €οηι1ν669ίο 2, ΥΥοί- 
βο 46, δοοίιο 18, Μπΐο 150 ς»»8ΐίοη6δ. δ^ιΐ πη» 
560111 68ΐ 63(1βηι 6ΐιηι ΟοιηϋβΠδϋ (]η. 60ηΐΓ3 11 Ιμ- 

[> (|υί&ΐ38, ΙΓ68 3 Μ:πο 6(1ί(» ]3ηι ίη 3ΐϋδ ίυβιβ ιιυηιβ- 

Γ31%, ΙΓ68 3 ΜθΙΐΐ6Γ3ΐ€θηίθ ρυ1)1ί63ΐίΒ ί3ΠΙ 6ΐιηι 

6ρί8ΐο1ίδ ηηιηοΓπΐΦ 6Γ3η1. • 

(59) Υίϋβ ΝοΌ. €οίΐ€οΐ. Ι. IX, ρ. 158, ηοΐ. 
ίιη3ΐ. 

(40) Ιη άίδδβΠβΙιοηβ ΕρΙΐ€ΐη€Ηάί(>η9 ώβοΐο^ΐάί. 
7ιι6ίη§ίαιΐΜ ιη86η3 (ΓΗ€Μιΐ0βΓ Τ/οίοΙορΜείιε ΟααΠαΙ• 
$€ίιήμ), 3ηηο 1858; Γβδοίο. Π, ρ. 281. 

(41) δ6ί1. α. 190, φίΛ ιιοΙ>ΐ8 68ΐ <]. 524. 

(42) Ν3ηι υοίδΐΐη. η. 90, 63(1βηι 68ΐ6ηιη (]. 169 
ίη Υ3ΐίο. 681 ιιη3 η. ζ26 ; 6( Οοίδΐ. ς. 255 03ιΐ6ηι 6αηι η. 271 (Υβΐίο. α, 90.) 

(45) £χ 60 ςιιθ(1 κίιοΐίηδ ίη ΒιϋΙΙοίΗβεα ΐ6Γ66ηΐ08 
ΙίΙ)Γθδ Γ666ηδ6ΐ'6 νοίπίΐ, <}υοΓυιη ηοηηίδί 280 ρο8- 
δίϋβπιυδ, 3Ηο8(|α6 3(11)υ6 Γ6€6η86ΐΐ(1θ8 8ΐ3ΐϋίΐ, 6οη- 
6ΐυ(1ί $3η6 ροΐ6Γ3ΐ« ηοη ίυίδδβ ρΓϋΒίΙχυηι 66Γΐυηι ηυ• 
ηιβΓοηι 6ΐ 6θΙΐ66(ίο»6ΐη ίρ89ηι δβιιβίαι 3ΐ1(1ίϋ3 ηονΐδ 

ϋΐ3ΐΤϋ)ΐ8 6Γ6Τί85^• 19 ΙΝ ΑΜΡΗΙΙΟΟΗΙΑ ΡΗΟΤΙΙ 20 

ιηυ» Ηίβηβο ΜαΠίο ηηηί 1857 νΙία ίιιη€ΐυ$ ραηδ&β Α 29. 8θ(1 ίβηοη 8θΙαβ6Χ8(ίιΗ ίΓυοίυβιηβί ίιΙηβΓίβ• <1ίθ65&ΙυΓ (41), ίιι Ιιιοβπι ρΓ0(ΙίΙιΐΓ8ΐη ; Ιιυο ιι^ηιιβ 
Ι3πΐ6η1 «3 5ρβ8 ίη Γβιη Ιΐ3υ(] ΐΓ3ΐι$ΊίΙ. Εςυίάβιη ϋία 
ϋ68ί(Ι«Γ3ΐ3Π[ΐ βιΙίΓιοηβπι ίηιβίΓα ρΓΧδίοΙαίηβ ]3ΐη αηΐο 

€0116^61*3111 ςΐΙ» ΟρρΟΓίαΠλ 6Γ&ηΙ 3(1 30€υΓ3ΐίΰ8 άβ 

)ιθ€ ορβΓβ ]υ(Ηοίαιη ΓβΓβικΙυπι, 36 ΐΑπϋεπι θ663$ίο• 
ηβιη 1136: υπ «υιη 6(ϋΐ3Γυιη (ΐυ.-βδίίοηυιη ηυιηβΓυιπ 
3ΐΐφΓΐ3η(Ιί 61 3ΐΐβ6η(]ί. ΟαοιΙ ςυο ρ30ΐο ΐ30(υίη βϋ, 
]3ΐη ρ3ΰ4'ί8 6δ1 6η3ΓΓ3η(]αιη. 

28. €ϋπ:ι ιηβηββ ΟοΙο1>ΓΪ 3ηηί 1857 Βοιη» ΥηΓι• 
ο;ιηο8 ςυοδϋβιη 60ιϋΓθ$ ίη5ρί6θΓ6ΐιι, οίΐ3ΐυπι ]3ΐη 
(*θ(Ιί6οιη η. 1925 ηοΐ3ΐυιη, ι]υο Ειη. Μ3ΐιι$ υδαβ 
ίυ6Γ3Κ, ρβΓίυβίΓΑΥΐ 61 υηΊν6Γ$3ΐη ςυ9Β5ΐίοηαηι 8β- 
ηβιη υο3 ουπι ϋΐίςυοΐ ηοηάιιιη 6<1ΐΐί8 >]υ]υ8 ορβΓίΒ 
ρ3ηΐ1)υ8 ()β86ηρ8ί. 86<Ι ΝονβπιϋΓί ιηβηββ ιηβϋίο ΐιι ςυοϋ 21 ηα868ΐίοη68 ηιΐΒ6 ρΗιηυιη «ϋβικΙ» ιηίΐιί ίιι 
ρΓοηιρίιι 8υη( ; νβΓυιη βΙ βχ βΜΊηβ 3€ ββηβ ςηβΒ- 
βΐίοηαιη 63Γυιιΐ(Ιβιη οαιηβΓίιΐη ρΓθΙ>3ΝΗοΓ6ηι άβ• 
ΐ6|;6Γβ ϋ6υΐ(. 1η Υ31ί€3ΐιο ροΓΓΟ 8υηΐ 17 ςι.3Ρ8ΐ?οιΐ'!^$, 
ςοϋ)υ8 €οί8ΐίηί3ηυ8 03Γ6( (47), 61 ν3ΐΐ€3ηυ8 8οχ 
(Ιβ8ΐίΚυί(υΓ ςυ9Β8ΐίοηίΙ)υ8, ςη» ίη €ϋίδ1ίηί3ηο ρΓΟ- 
8ΐ9η( (48) 61 υη3 ίΙΐ3, ςυ3ηι Τ3υπη6η8ί8 ρΓορπΗΟΐ 
5ΐιρΓ3 (1ϊχίιηιΐ8 (49). 5ί 3(1ι1ίπιιΐ8 ΟοίβΙίηίβηο ^οάι^ϊ 
ςΗ6πι 506 (ϋ3(Γί1)3δ 8ΐιρρ6ΐ1ίΐ3Γβ ηονίιηυδ, 17 ίη εο 
(Ι606ί6η(β8 6Χ ν3ΐί63ΐιο 6ΐ υη3πι 6Χ ΤβυΓίηβηδί» 
524 ςυχ8ΐίοη68 Ι)3ΐ)βΙ>ίπιυ8. Ρ3ηΐβΓ δι Υ3ΐί€3ηο οο- 
(Ηά πΐ6ΐη1)Γ3 (ΐ6θ6ί6η(Ί3 3(1(ϋιηυ8, 3(1 βυιικίβπη ηα- 
ηΐ6Γαπι (ΐ6(1ϋ6ίηΐ(ΐΓ (50). 11 1 τβΓΟ νβπυδ ΰοίΐίουηι 
θΓ(Ιο πΐ6Πυ8 (Ιίδρία ςυ63(, ΐη(1ί66}>, ()ΐιιΙ)υ8 ίη(6Γ δβ ρ3(Γί3ηΐ Γ6(ΙΪΓβ 6(>30ΐΐΙ8 ίπΐρ6ΓΓ601ϋΐη {3ΐ)0Γ6Π1 Γβΐί- ^ 0θηΐρ3Γ3ηΙ(1Γ, ΐ6Χΐυί 8υ1>]66ΐηιυ8. 

({υϊ. δ6(]υ6ηΐΙ βηηο Υβη^ϋίδ ίη Μ3Γ6ί3η3 1>Ί1)Γιο- 

Ιΐΐ603 6]υ8ϋ6ηΐ Υ3ΐί63πΊ 6(Μΐί6Ί8 3ρ08Γ3ρΗυΠ1 11301(18 

8ΙΙΠΙ, ςαοιΙ 8ί1>ί Αηίοηίϋβ €αΐίΓθΓθ8 οοη)ρ3Γ3ν6Γ3ΐ, 
ςαί 6ΐ 1.3ΐίη3πι ν6ΓβΙοη6πι 0(ηηΐαπι ςυβΒδϋοηαιη 

4]ίΗ{;6η(6Γ 6Χ3ΓίΐνίΚ 61 3(Ιη0ΐ3ΐΪ01ΐί1)ΙΙ9 30X11. Εχίη(1β 

63 ({ϋβΒ ιηιΐιί Ίη Ιοη^ιΟΓίΙιυδ ρηΒδβΠίιη ςιΐ988ΐΐοηίϋυ8 
()66Γ3ηΙ €0ΐηρΐ6νί (ϋχΐυηιςυβ Ογχοομ ςυθ3(1 υη- 
(ΙβοΊιη άβ €αΐβροήΐ$ ΑπδίοΐβΠβ οοηιπιβηίΑΐίοηβδ 
ηίΓδυδ Γ60θ((ηονί, ςΐΐ38 ΐυηο 8οΐ3δ 6(ΙβΓβ ρΓορο- 
8ΐΐ6Γ3ΐη, 60ΐΐ6ηις(ΐ6 ΐβιηροΓβ 6( 1^3111)31» ν6Γκίοη6ηι 
ςη^ϊδίίοηυπι ςυ3ΐυοΓ(ΐ6€ίη[) (45) ηοη(]υΐΒ ϋ<]ί(3Γ(ΐηι 
ΐΓ3η8€ΗΙ)6η(]3ΐη ιιΐ3]οπ 6Χ ρ3η6 ουπινί, ς(ΐ26 Ιυοβ 

ΟΠΙΟίηΟ ά'ΐρίΛ νί83 ββΐ. δίΟ ΐ3η(1βΠΙ ί(6Γ3ΐΟ ΐ3ΐ>01'β 50. ^3Iη Ύ6Γ0 3ηΐ6 ηθ8 6(1!ΐ3Γυπ] (|(ΐ9β8ΐΐοηυηι 
Ιβχΐυπι Γβοο^ηοδΟβΓβ οπιη6δςυ6 63δΙ•3Γιη3 ίηδίΓυβΓβ 
ν6ΓδΊοη6 η6€ (βηιροΓίδ Γ3ΐίο η66 ηθ!)ΐΓθΓυπι η6§;ο- 
(ίοπιπι ηιυ1ιίΐυ(1ο δίη6ΐ)3ΐ; Ηίηο ]3ΐιι ρυΙ)ϋ63ΐ3 ΓβΓβ 
οιηηΪ3 ίηΐ36ΐ3 Γ6ΐίη(]ΐιίιηυδ. Αιΐ3Π)6η (19Ι3 ορροπα* 
ηϊΐ3ΐβ 6θ(1ίθ6ΐη Μοη3θ6η86πι 555, ς(ΐί ΡΙιοΐίϊ Ερί$ΐ0' 
Ια$ οοηϋηβΐ (51), οοπι Ιιθη(1ίη6ηδΐ 6()ί1ίοηβ οοηΓβ* 

Γ6η()ί, ηοηηυ1ΐ38 6ΟΓΓ60ΐίθΠβ8 61 ν3Π3ΙΙ16δ Ι60ΐίθ1ΐ68 

6υ(${;6δδί(η(ΐδ ςϋ03(1 ςυ3£δΙιοη68 6Χ Ρΐιοΐϋ βρίδίοΐίδ 
ίη ΑηιρΗΗοΜα (Γ8ηδΐ3ΐ3δ. €9Βΐ6Γυπ) 6ΐ 3ΐίΙ)ί 3(1 ιιο- 
Ι3νίιηυ8, ςυ3ΒηοΙ)ίδ ίηΙβΓ 3ΐί3 δ1υ(1ί3 θ€ουΓΓ6ΐ)3ηΚ 
βυίδ Ιοοίδ ορροΓΐυη6 3ΐιίπΐ3(1νΡΓΐ6η(ΐ3. ΙςίΙαΓ ουιη 
3ΐϋ9 (ΙίδΙβηΙί ΐ3ΐ)(Μ'ί|}υδ ηβ6 ρπυδ ηοτ» βιΐίΐίοιιΐ νίρϊηίί €1 νηαπι ςυβΒδίΊοηβπι (46) 6γ8606 ηαίΐιί οοιη- ^ ΑηιρΙιΗοΜοηιηι ίηίβηΐί 3ΐηί6ϋπιιη Ιιοη3ΐιι 3(1 ίη- ρ)Γ3ν6Γ3(η, ςυχ ηοη(1υπι ναΙ^3ΐ3Β ΓυβΓ6; οΐ) Ιβπο- 
ροίΗδ 3ηςιΐδΐί3δ ηοη οπιηβδ ίηβ(1ί(38 οοΙΙί^βΓ^ ΙίουίΙ 
61 Γ«1ΐςιΐ38 δοΐυπι 63 η)6ηΐ6 ρβΓΐ6(;ί» ιιΐ (16 Ρΐιοΐίί 
ορ6η1>υ8 3€(υΓυ8, (\υιά δίη^^υΐ» 6οηΓιπ6Γ6ηΐ, Ιΐ3ΐ)β- 

Γ6Π1 6ΧρΙθΓ3ΐΗΠ1 ; ΙΐίπΟ ρ3υ63 ΐπίΐΐί ίη 86ΐΐ6(1ί8 3(Ιηο- 
Ι3νί Ηυίϋ δϋίϋοίβηΐίβ δΟΟρΟ, 09616Γ3 ίη '3ΐί3Π1 0063- 
8ίθΙΙ6ΠΙ Γ6ΐηί1ΐ6η8, ς 03 Υ60βΚί38, Ι1ΓΙ)6ΠΙ ηΐίΐΐί €ΐΐ3- 

τίδβίιηβπι', βΐ Μ3Γ6ί3η8ΐη Κ)ί1)ϋοΙΙΐ663ηι , ίηβ'^ηί 
υΓΐΜΐηΐΐ3ΐ6 οίΑΓίβδίιηί 0. ΥβΙβηΐίηβΙΙί β]υδ(ΐ6πι ρΓΧ- 
ίβ6ΐί 3(11ιιΐ6ςΓαΐίθΓβηι,θ6θ ρΓορΊΐίο Γ6ρ(^ΐ6ΓβΠΙ.0υ» 
8ρ68 Ιιυο υδςυβ ίη Γ6πι ηοη ΐΓβηβίίΙ• Ναηο νβΓΟ 

8€Πρΐ3 0163, ςϋ» 6Χ ΟίΓΟςυβ ίΐίηβΓβ Ιΐ3Π€0 Γ6ρ0Γ- 
ΙΑΎ6Γ3Π1, Γ6€θ11ί||[6η8 60ΠΐηΐΟ<ΐ6 6<1ίΐ3ΓΙΙΠ1 ΙΐΟΟ ΟδςΗβ 

Απ)ρΙιίΙθ6ΐιί3Π3Γυηι ς(ΐ96δ1ίοηυπ) ηιιπιβηιηι ηον3 36- 8ΐ{;η6ΐη Ιΐ3ηο ΡβίΓΟίη 66θΐ68ΐ3δΐί€θΓυΐΏ(ΐυ6 8θπρΐο« 
ηιηο 6οΙΙβοΐίοη6Π] οοηΓβΓΓβ 3]ί(|ΐιί(1 ρΓο νίηΐχΐδ ηο- 
βίΓΪδ Ι3α(1βπι (ΐ66Γβν6Γί(ηυ8 : 63 φΐίβ ηοϋίδ ίιι 
ρΓοπιρίυ 6Γ3ηΙ, 1ΐΙ)6ηΐί 3ηίιηο 8ηρρ6(1ί(3νίη)υ8 Αμ- 
ρΗϋοΰΗίαψ ςυ» ηυη6 ρππιυπιυηβ 6υηι β(1ί(ίίι ηοη(!υηι 
Ηυο υ8(|υ6 ίη υηυηι οοΐΐβοΐίδ ίι> π)64ΐίιιιη ρΓΟίΙβυηΐ. 
ϋ6ίη(Ιβ 61 υη(ΐ66ίπι ί1ΐ38 (ΐυχβΐίοηββ, φί» ^άβη&Λ 
δΐιρβΓδυηΐ, βυίδ δί^ηΑνίοιοδ ηυηΐΰπδ, υΐ βΐ Ιοίίηδ 
ορ6Γί8 ρΓΟδρβεΙυδ ρΐ3ου8 03( 61 οτάο Υ3ΐίθ3ηί οο^ 
(Ιΐάδ, ςυο3(1 6]υδ β6η ροδβίΐ, οοηδβΓ^^βϊαΓ. δυρβΓ- 
681 υΐ» 81 ςυίά 1ΐ0€ ίη ορ6Γ6 ρΓΟ (βπιροηδ 1)Γ6νίΐ3ΐβ 
ηιίηιΐδ 00ΓΓ66ΐυπι 6ϊ6χροΙΊΐαπι (Ι6(ΐ6πηιΐ}8, δΐ ςιιίίΐ 
Ιη 63 ρΓονίηοί3, ςυ3ΐη δυδοβρίπιυδ, ηβ^ΐ6Χ6ηπΐ(ΐ$» 

(|υθ(1 Πΐίΐΐίπΐβ 6Γ31 ρΓ£ΐ6Γ6υη(ΙΐΙΠΙ, (1θ€ΐί Ι6€ΐ01'ί& €683ίθηβ 3 Π16 3υ((6Γί ρ08δ6 31ΐίπΐ3(Ιν6Γΐί 6ΐ ΟΠΠΙ Ο ν61ΐί3η) ίηΐρ1θΓ6ΐηυ8 , ςΐΙ6ΠΙ (1ίίΟθΙΐ1ΐ3ΐ6Π1 Γ6ί 61 63, ςυ» 8υρ6Γ6Γ3η1 6(ΐ6η(ΐ3, ΟΠίηίβ (13Γ6 Ιΐ6(1(Γΐνβ• 
ΓίΠΙ, Μηΐρ1υΓ3 ΐ3Π16η Π13]0Γ6ηΐς(Ι6 ρ3η6Π1 (Ι3η(ΐ3 

6χίδΙίιιΐ3\ί. Ουφ ΠοβΙ 1)Γ6νίδδΊπιο ΙβηιροΓβ 6Χ 6Χ6ηΐ- 
ρΐ3ΓίΙ>υ8 ιηβηυβοηρίίδ 1)3υδΐ3 ηοη ίη{;Γ3ΐ3 ΓοΓβ 
6Γυ(Ιίΐί8 8Ρ6Γ0, ςαίϋοδ ουηο 515 (^υΰΒδϋοηβδ ρΓ3δ8ΐο 
6ηιιιΙ. Ι3ηΐί ηβ^οΐίί ιηοΐβιη, ςηο (]ί6ρ6Γδ3 (Ιί8]66ΐ3(ΐιΐ6 
ιη6πι))Γ3 ίη υηυηι οοΓρυδ οοΙΙί(;(ΐηΐυΓ 3£ Γ6€6η8 
(ΙβΙβοιίδ, 3υ{;6ηΐυΓ, δβΐίδ ]3Πΐ 1ΐ2ΐΙ)6Γ6 ρβΓδρβοΙιιιη 
οοηΓκΙίιηυδ. (44) Υί(1β ΕρΗβηΐ6Η<ί€» ΑηαΗ$ίαηα$, — Αϋρβηβίηβ 
ΖΗίΗη§, 3ΐιηο 1857, η. 100 'δυρρίβπι. 

(45) 8υπΙ ({(ΐχδΐΊοηβδ 15. 77, 78, 6( ο^ρΙργ» 8β- 
ςιιβηΐΊ ηοΐ3 Γ666ηδΐ(χ ρΓ»Κ6Γ, ς. 145, 147, 154,226, 
242. 245. 

(46) δυηΐ ςί]. 15, 77, 78, 157-147, 154, 226,255, 
24θ, 242. 245, 275. 

(47) δυηΐ <ΐ(|. 15, 142, 148, 165, 224, 225, 245, 252-254, 273, 276, 287, 514-517. 

(48) 1ηίΓ3 (Ι. 518-525 {([. 95-97, 108, 288. ΜοηΙ- 
Γ3υ€.) 

(49) 0. 524. 

(50) ΝίιηίΓυω 517-^7=524. 

(51) ΕδΙ €ΐΐ3η306υ9 ίη 4, 8»^€. Χν 6( XVI• 3 (1(10- 

1)υδ (ΙίνβΓδίί* οοηδΟΓίρΙυδ. (ΙΓ. ιΐ6 βο Αι-βΐίη : Β,ϋΐΐτά^^ 
ζητ €α€ΐι%€ΐα0 άβτ Ιίίεναίητ^ Ι. IX, ρ. 899-906. ΪΙ ΡΚΟ£ΕΟΟΜΕΝΑ• 

108. ΟΗΚΙδΤΟΡΗΟΚΙ \νθΙ.ΡΙΙ ΡΚΛΙΡΑΤΙΟ 1Ν ΡΗΟΤΠ ΡΑΤIιIΑΚ^Η^Ε 
0ϋ^8Τ1ΟΝΕ5 ΑΜΡβΙΙ,ΟΟΗΙΑΝΑδ ΟϋΑδ Ε01ΒΙΤ ΑΟ ΟΑΙ^ΟΕΜ 
νΟΙ-. V ΟΟΚΑΚϋΜ ΡΗΙΙ.. ΕΤ ΟΙΙΙΤ. ΙΝ Ν. ϊ. 
ΒΑδΙίΕ^Ξ 1741. ΟυίϋςυίίΙ ίηΙβΓβϋ οΐϋ ((Ιαιη €ατα$ ρ/ιΗοΙοςί€α$ βΐ Α νίβιιηι Γαίΐ Ρι•»ηο. Οοΐϊΐϋβίΐδίο, ςιΓι Γβδροηβυιη 37, €ΤίΙί(:α$ ίη ί^. Τ. 6ΰΓΐρ$ί&56ΐη) Γοΐίηιιυιη ιιιίΐιί βΓίΙ, 
1(1 3(1 ιϋνυΙ§;3ΐΐϊ1αιη ρ^Γΐ^ιη ληχρΗίΙοοΗιοτηηι ΡΗοΐΗ, 
8ΐ11ια6 ανεκδότων, ςιιβιη ίη οίΐΐοβ οοιίδρία^ οοη- 
Ιυΐί. 06 Ιιοο ορβΓβ ίΐα Ιι:ιΙ)β. Εχδίαΐ ίΙΙυίΙ Ρβπβϋβ 
ιιίΑίια, ςυ» δΰεεηΐυπι χι ΓβΓβΓΐ, βχ3Γ3!ϋΐη ίιι οοίϋοβ 
ιη6ΐιιΙ)ηιη&06ο 270 1)ΊΙ)1ίοΐΙΐΓθ9% εοί$1ίηί2ΐηΰβ, οΠιη 
δβ8υ6Γί»ιι%« οιφιβ 0&ΐ9ΐοξυπι ίικΙβΓββδφ ρΓΧ8ΐ3η- 
Γΐ5»ιιηί ΒβηΐϋπΙί ΜοηΙβΓ&Ιεοηϋ ίηϋυδίη» (ΙβΙιβιηυβ• 
1ιΐ5€ΓΊρΓιο, 6Χ «(Ιβ ΟίΙ&Ιο^ί ί11ίϋ<<, ρ. 526, ίι& Ιια- 
1)61 : Τά Αμφιλοχία, ή λ(5γων Ιερών καΐ ζητημά- 
των Ιβρολογίαι πρδς *Αμφ(λ<5χιον, τδν δσιώτατον μη- 
τροπολίτην Νυζίχου, έν τψ καιρφ των πειρασμών, 
ζητημάτων διαφόραιν, εΐ^ άριθμλν τριακοσίων συν- 
τειν^ντων έπίλυσιν αΐτησάμενον. Ιιΐ βδΙ, ΑηιρΗιΙοΜα^ 
<€ΐι ^τηοηβ$ βί ηΗ(ΐΒαίοηβ$ ιαοτοί αά ΑπιρΗίΙοΰ/ιίηηι, ^ 
Μαη€ίί$$ΐιηηί» ϋί^χίά ηιβίτοροΐίίαίη ^ ^αί, ίοηροτβ 
ίεηίαϋοηηηι^ ^««ρβ^ίοηαΜ ναΗβπιηι, <ιη(β ηητηβτηηι 
500 ΰοηβΰΐΗηί, ΒοΙπίίοηύϊη βχρβίΐβταί. ΙηβΟΓίρΙίο Ιιφο 
68(1βιιι Γ»1ίοο6 ίη €0?ϋΰ6 ΝοϋροΙίΐ8ηο, άβ (|υο ιηοχ 
«ϋΰβιηιιβ, ΐ6(;ίΐυΓ ίη ΕρΙΐ€ήΐ€ήάα>Η$ ϋηβνατϋ» νβηβίί9, 
Ιυϋίοβ βϋίιϊβ, Ιοπΐ• XXXII, ρβ^. 72. 

Εχ ίΗ3 νβΓΟ 8ρρ3Γ6(, *Αμφ(λ($χια, ν^Ι, υΚ ΑΙΙα- 
Ιΐυβ 3ρρο1ΙαΙ, *Αμφιλέχεια, νεί, υ( αΐϋ, *Αμφιλό« 
χιχά, ϊά^ο 8ρρ6ΐΐ3Γί, ςιΐΟίΤ Πβ$ροηία \\\λ 3(1 Αιη- 
ρΐηίοοίιίϋΐη, ρΓΰΒβϋΙβηι βγζίοβηιιιη, ρβίβηΐβιη, βίηΐ 

ρβΓ$6Πρΐ3. ϋ3ν6 ν€ΓΟ 0Γβ<ΐ38, <1β Οΐηη1Ι)Ιΐ8 Ϊ13 6886 

Ιΐ3ΐ)βη(]υιη. ΙΐϊΕρηίοΙί$ Ρΐιοΐίί, 3 Κίεΐι. Μοη(3€υΐίο 
β<Ιίιί$, 86Χ οηιηίηο ΑιηρΙιϋοεΙιΊΙ ηοιηβη ΓβΓΰηιηΐ. ϋ€ ίη€ίνοηη黀ήρία ΡΗΗ Οβίίαίβ ίηΐ6Γ ΑιηρΙπΙοοΙΓπ 
Εχ€€τρ(α^ ρ. 226 ορβΓυιη 6]ιΐ8 6χ1ιίΙ)υίΐ, Γβ€ΐ6 ί<ΐ60 
ηοΐ3ΐη8 3ΐ) Α)ΐ3ΐΐο 0$ €οηί€η$ίοη6 Ε€€ίβ$. Οοάά. εΐ 
Οτΐβηί, ρ. 576. Αι ίρββ 6οιηΙ>6ίΐ8ίιΐ8 6ΓΓυΓ6ΐη βυυπι 
3|ζΐιονΗ ίη Π€€€Μίΐί» α»^/ο^ί6ιι« ΒΐΙ}ΙίοΐΗβ€α ΡαΙτηνα 
ΟοηΗοηαΙοτΙα^ ρ. 152, ςυί ΙίΙ)6ΐΙυ8 860Γ8ίιη ρΓΟίΙηΐ 
Ρ3Πδίί8 1662, 8. 

Οιιο<] 3(1 3Γ£[υιη6ηΙιιιη οοΐΐβοιίοηίδ 1)υ]υ8 8ρ€€ΐ3(, 
ιη3χίηΐ3 ίΐΐίυδ ρ3Γδ ίη ίΙΙιΐδΐΓ3ΐι<ϋδ ΥβΐΰΠδ 61 Νονί 
ΙιΐδίΓΐιιηοηΐί οπιουΐίδ (Ιΐ(&(:ί1ίοηΙ)υδ 060ΐιρ3ΐυΓ. Αβ- 
|{(ΐυ3 Ρ3Γ8 ηυοο ΐ1ΐ6θΙθ(^ί€3, ιιυηε ρΙιίΙοδορΙιίοΒ ν3Γϋ 
ς6ΐΐ6ΓΪ8, ηαιΐ6 (;Γ3ΐπιη3ΐίε3, ηυηο Πηίοήα εοϋΐε* 
$ία^1ί€α €ΐ ΙΗίβταΗοί €3ρίΐ3 ρ6Γ86ςυΊΐυΓ. 

ΟοΙΙβοΓιο Ιρδ3 ηιιηςίϋΐιη 1(ΐ6•{πι νί(1ίΙ, ςυβιηνίβ 
111311(1 6Χ3Γ3Ι3 ίπ νβπίδ 1)ΊΙ>ΙίοΙΙΐ6εί8 βχδίβΐ. Ιη 03ΐ1ί3 
Ρ3Π8ϋ8 1)ί1)Η(>ΐ1ιοε3! 0ο11)6Γΐίη3 βΐ ^ο^8^^ιη3η3 ίΙΙΙυδ 
εορί3ΐη Γ3είυιιΐ• Ργϊογ ίη ε(Μΐΐε6 444, «^υ^πι ίΐ3.(]6- 
8εΓί1)ίΐ ^ο. Β3ρΓΐ8ΐ3 ΟοΐβΙριίυδ ίη Νοίΐδ 3(1 Ιο- 
ιηυιιι III ΜοηηηΐύηίοτΗηι Ε€€ΐβ$ί(β Οτωοα^ ρ3|[. 556: 
4 Α(]ν6Γ8ϋ8 Η3ηίε1ΐ3Ίε3πι ΙιχΓβδίη Ρ3ΐι1ίεΊ3ηλπι 1ίΙ)π 
ΡΙιοΙίΙ ς(ΐ3(υοΓ, ΕαιΙιγιηίο Ζί^3ΐ)βι»ο νίδί. 6Χδΐ3η( 
00(1. €οΙΙ)6Γΐίπο 444, υπ3 ευιη 6]υ8()6πι (Ιοείίδδίηή 
νίΓΐ ΑηιρΙύΙοΜη^ ηΐ ΟϋΠίδδίηιίδ ίηιΙΊεϋδ (ΐ6ρΓ6- 
Ιιεηϋί, ςυ3πινΐ8 Ιίΐυΐο, ε3ρίΐβ, ε3α(ΐ3 ΐΓυηο3 δίηΐ. 
ΡοδΙβποΓ ίη οο(Ιίε6 270, οϋπι 159 6Χ ςυο, ςυοιΐ 
ιηο(Ιο πιοηυΐπιιΐδ, Β6Γη3Γ(]υδ ΜοηΐβΓηΙεΟΗίυβ 61 1ί• 
Ιυΐοδ 61 ΙηίΓΐ3 508 Β68ροη8θΓϋηι εχΐιίϋυίι ίη ϋ3ΐ»- 
Ιο^ο β'ώΐίοΐΐι. ΟοίδΙίηίβη», ρ3£[. 525 δ6(ΐί|.,8(ΐΙ)]6ειί8, Εχ Ιιίδ ΐΓ6δ Ι3ηΐυιη 6Χδΐ3ηΐ Ιη ΑηιρΗίΙοΜί»^ η6πιρ6 Ο 8ρ6είπιίηί8 Ιοεο, (|α3ΐυοΓ Ββδροηδίδ, ρ. 546 86(ΐς. 6ρρ. 157, 165, 178, ευπι (|υίΙ)υδ 6Χ3εΙβ οοπγεηίαηΐ 
Γ6.φοη83 162,255 61 178. Τπεδ οχΚθγα ν6Γ0 ηεηιρβ 
168, 198 61 207 Ιηΐ6Γ Β€9ροη$α ϊΙ\λ (ΐ68ί(ΐ6Γ3ηΙυΓ. 
ΛΙ) 8ΐΐ6Γ3 ρβΠβ ίη ΑνηρΜίοΰΜή Βΰδροπδυηι 141, 
ιΐυοίΐ Ιΐ3ΐ)65 ΙηΓΓ3 ρ. 708, ίιΐ8εΓίΙ)ίΙιΐΓ ΑιηρΗϊΙοεΙΓιο, 
ηποϋ ΓΓυδΐΓ3 ηυχπδ ίηΐ^Γ Ερί$ίοΙα$. Ρι-%16Γ63 πιυΙΐ3 
Η6$ροη$α^ ίιι ΑηιρΗϋοΰΗηΒ 6Χδ(3ηΐί3, 6ΐί3πι ίη 6ρΙ• 

8ΐθΐί:$ (660 ΠΙΟΧ 08ΐ6η(ΐ6ΠΙΙ18) Ιε^ΙΙΙΐΙυΓ, 86(1 3ΐίθΓαηΐ 

ηοηιΐηίϋυδ Ιη8εΓίρΐ3. Ιΐ3 Ββδρ. 166 6:»ΐ6ρί8ΐο1α 15ο, 
ςυ» Ι3πΐ6η ίϋί (1οη8ΐ3η1ίηί Γγ31π8 ηοιη6η γ6Γ6γ(. 
ΡΓθρ(6Γΐΐ3 ίΐ3 ροιίη» 8ΐ3ΐυ6η(1ιιπι ρυΐο, ί|00(1 ν3ΓΊ» 
ΡΐιοΙϋ 6ρίδΐο1:6 Ηίηο Ιη(ΐ6 βΐηΐ εοίΐϋεΐχ, 61 ΑηιρΗίΙΟ" 
ιΐήυτηηι ηοηΓίΜβ ίηβί^ηίΐββ, ί(1ϋο, ςιιο<Ι ΡΙιοΙίο Γγ6- 
ςυβηδ Πΐΐ6Γ3Γυιη ευιη ΑπιρΙιΐΙοοΙιίο εοπ)ΐη6Γ6ίυπ) ςυ» Π10Χ 3ρρ6ΐΐ3ΐ)ίηιυ8. Ιιι 1ΐ3ΐί3 Κοπΐ3 (Ι\ιρΐ6Χ 
ορ6Π8 6Χ6ΠΐρΙυιη 6χΙιίί)6(; 3ΐ(6ηιπι ίη ΒίϋίίοίΗβεΑ 
ν3(ίε3η3, 8ΐΐ6ηιπι ίη Β3Γΐ)6Γίιΐ3, 3ΐ(]υ6 Ιΐ06(|υί<>6ηι 
ΡΓ3ηεΐ8θί ΑΓευ(1ίί ηιβηυ (Ιεδοηρίυπι. ϋβ υίΓοςυβ 
168118 681 1.60 Α1ΐ3ΐίυ8 ίη 1ϋ)Γίδ 111 <16 ΕοοΙεύω Οο- 
ΜβηΙαίη €ί ΟτίβΗΐαΙί$ ρβτρβίηα €οη$€η$ίοηε^ 115. η, 
€. 6, ρ. 576. ι Ορυδ 681, ίη(ΐιιίΙ, ν3Γίυηι 6ΐ υιυΐΐί- 
ρ1ίθ6 6Γυ(1ίΓιοιΐ6 ρΐ6ηυπι, Ιΐιεοΐο^ίδ 30 δοηρίυπο 
6χροδίΐοι*ίΙ)υ8 πΐΑχίιηθ η6068δ3Γίυηΐ, εοςαε ηΐ3(ΐ;Ί8 
8ΐιιρΐ6€ΐ6ΐΐ(1υιη, ςυο(Ι ηοη 3ΐίΙ>ί, ςα3ηι ίη Υ3ΐιε3η3, 
ηυηο ρο8ΐΓ6ΐηυπι εχ Ιί1)Π8 £^ο1Ιί3ΐιί8, 8υΙ> υΓΐ)3ηο ΥΠΙ 
ίηνϋεΐηηι, ςυθ(1 ϊρ86 βείλπι, 6Χ816Κ. • Εΐ ρ3υεΊδ ίη- 
ΐ6Γ]6ε(ί8 : ι Οριΐδ Ιβιη 4ΐί(|;ηυηι 6ΐ (Ιοείυηι, 3 Ργβπ- 
είδοο ΑΓεΰ(1ίο, Νυβεαηο άεπιαπι ερΊδεορο, νίΓο ίηΐ6Γε6δδβΓίΐ. Τβεβο ηοηηυΙΐ3 ίη Ιιίδ Ιΐ3ΐ)6η, ηυ» ^ ΟπΒείδ ΐΑΐίηίβςυε Ιίΐΐεπδ Ιοη^β (Ιοειίβδίωο, ηιίΙΓι• ηοη Ι3ΐη Ιΐ€$ροη§α^ ςυ3ΐη Εχοετρία ςυ«(ΐ3πι τεΓε- 
ταηΐ, (|υ96 Ρ1ιοιί(ΐ8 6χ 3Πίδ, ν.ε. Οΐιι^δΟδίοιηο, εΐε., 
ρυΐίίΐ. Υί(ΐ6 6χ %τ, ίηΓΓ3 ρ. 750, 800. 1(1 οεπυηι 6δΙ, 
ΛηφΙιίΙοεΙιίο, εμίδεορο ΙεοιιΙβπδί , ηοη (π1)υ6η(ΐ3 
€^6» <1ιΐ96 ία ΑηιρΗΗΌ€ΐία& ΙοςαοΐΟΓ. Ηοο (|υί(ΐ6ΐβ ηυο δΙιΐίΙίοΓυηι ί3πιίΙί3Γίΐ3ΐβ εοη]υηεΙί88ίπιο, 1)ίβη- 
οίιιιη 3ηΐ6 ίϋΐο Γυηείο, ε1ΐ3Γ3εΙβΓί1)ϋ8 βίβ^βηΐίδδίιηίδ 
(Ιί1ί(ζ6ηΐίδ8ίηΐ6 (ΙεδΟΓίρΐυιη, ίη βυα 1)ί1)1ίοΐΙ)6ε3 Γ6ρο- 
βυίΐ 1)οη3Γαηι οηιηίι«η βΠίυηι εΐ (ϋδε1ρΙ1η3Γϋΐη 
Γ65ΐ3ΐΐΓαΙθΓ, ΓΓ3ηοί8€ϋ& Β&ίί)6πηιΐ8, ρα1)ϋο» οιη• 23 ΙΝ ΑΜΡΗΙΙΟΟΗΙΑ ΡΕΟΤΙΙ 24 

ιπϋΐη οοιηιιιοαιίΒΐί «Ιηϋβ ϋΐϋίΐ^^ΐί. ι Οο οοΟίοβ ίΐΐο Α Μίηίαηί. Ιΐ^ςυβ Μΐ αΙ ^6 ίπΙβ^ΓΟ Αη^ρΜΙοΜοΓΗ,η 
1.οΙΙί&ηο νΊ(ΐ65ί8 ίρ^ΐυβ 1.ο11ίηί ΕρΐαοΙοί, ρ. 526. Ργ«16Γ Ιΐ3Βε ϋΜίοΐΙιβοαιη Τίυήηβηδβιη €]α5(]βιη 
ΟΡ6ΓΪ9 βχβιηρίυαι ΐΜΐΙ>βΓ6 €0ΐι$1α1 βχ ΕρΗ€ηΐ6τα>ν$ 
Ιίΐίετ. ν€ηβίί$, ΐοπι. VI, ρ. 478. Αϋ ϋΐΛ ίοοβϋίΐ ο- 
(Ιβχ Μβ^ροΠίΑπυ», άβ ςυο ΑΙΐ3ΐία$ 1. ο. !ΐ& : < ΑβιιΊδ 
ηΠιίΙοιιιΐιια$ βίβρβίβ, ΝοβροΙί ίηνβηΐυδ 68ΐ οοάβχ &η- 
ιϊςυίββίπκΐδ, ίιηο ΓΓυβΙυιη ΑηΙίςυίδδίιηί οοϋίαβ, ¥6- 
ιιιβίαΐβ 6Χ6δυιη, ρπηοΐρίο βΙ Ιΐηβ ιηυίΠυιη : βχ βο 
ΐΓ&ηβοηρΐ» (Ιιιίπα βΐ δοΙυΐΊοοβ» ¥ί|(ίη1ί, οαπα ρΙυΓ» 
ηοπ 655βηΙ, βΐ Λά ιηβ, νβΐυΐί ΙΙ)68ααΓα3 ίη^ιβηβ, 
ΐΓ3ΐΐ5ηιί$83 βυηΐ &Ι) βΓυϋίιίδβίιηίβ νίΓΐβ, ({υί ορ€Γ2<η 
δΐιαιη Ιη ί1Γι$ ίΠαβίΓαηίΙίβ ρο11ίθ€ΐ>3α(υΓ; νβΓυιη, οαηι 
8θίνί$5βηΐ, €υ]υ8 ίΠα 6Γαη(, 61 οραβ ίΐ](6{;Γυιη βχ β«)(]Ίεβ βο^ίΐ6ΐηυ8. 

Ηί, ςυοΒ (Ιίχί, οοθίβββ βΐ ηηιηβΓΟ β( οΓάίηβ Ηβ- 
βροηβΟΓυιη θίίβηιηΐ. 1ΐ8 βχ β(κ1• ν&ΐί€9ΐηο Κβ- 
ιροηδ» 515 «ρρβΙΙ&( ΑΙΙαίΊαβ , Ώε €οη9€η$ίϋηβ, βΙο• 
ρ.576.Αΐ(|ΐιβ ΐοιίιΐβιη ίη €οΙΙ)βΓΓιηο βχβΙαΓβ ίηΐ(»11βχί 
βχ ίΠβ, ςυ3πι Ιΐ3ΐ)βο, ΑπιρΗΗοΜοτΗίη ρλΠβ. Ουΐ 
βηΊιη βλπ) βχ βοΊβΙίιπ&ηο (Ιβδοπρίαπ) ουιη €ο1Ι>βΓΓιηο 
οόΐιΐυΐίΐ, Ργ2ι逕 Οίοιιχ$. €Αΐηυ9&ΐυ8, (Ιβ ςοο ιηοχ, 
αΓκίυοίίββ ηοοηβΐ, Ιιοβ νβΐ ίΙΙυϋ Γββροηβυιη Ιι&ϋβΓί 
Ιη €ο11)βΓΐίηο ηιιιηβΓΟ 5, β. 4, βχ ίτβάβάηι Πϋ», ί\Μ9& 
βυρρ;! 500 ίη ΟοΙϋβΓϋηο ιΐΐο βχδίβηΐ. Ιΐ2ΐ 8ΐ1 Αβ- 
βροηδυιη 416, διάτ( πρωτότοχον ό Θε6ς τ^ν Ισραήλ 
χαλεΐ, Ιβ^ο, βλδίΑΓβ ϋΐυά ιιυιη. 5, βχΐΓβ<ΙβεΊιη 8ΐ3Γβ, ηββΙβχβΓϋΐ,ΐ. ι Ηϋπβ ίρ8ϋΐη οοάίοβιη ηοη ίΐ3 ^ Ρΐ^^β^ δΟΟ βίαό Ηβδροηβυιη 125, 1β|;ί ϋ1υ(Ι ηαιη. 10, ρήϋβιη (ϋ1Ί|;6η(ίυ8 (1β8βΓΐρ8ΐΐ νίΓ βΙαΓυβ 3βΙ)&8Γΐ2ηυ8 
Ρ^υϋ, ίυοβηβίδ, ίη βρί8(. Λά ίΠυ8ΐΓ. δοίρίοηβιη 
Μ^ΙΓβΙυιη, ςυ» ίη Η8(1βπι ΕρΗέτηεήάιΙίία Υβηείη 
ΐοιη. XXXII, ρ. 58 8βς(|. 1β£[ίΙυΓ. Ι1)ΐ ςυΐϋβιη ρ. 65, οο- 
ϋβχ Ιιίο ^ηηοΓοιη 600 8βΐ3ίβιηΙιαΙ)βΓββΙ&ηηο1717βχ 
ΑνοΗηο 55. Αρο$ΐοΙοηίΐη ίη ΒίΙ>ΙίοΐΙ]β€βιιη ΟββββίΓβλίη 
Υίη(ΙοΙ)οηβη8βιη, υη» βυιη οο(ϋοί1ί>υ8 &1ίί8 οβηίαιη βΐ 
3πιρ1ίυ8 , (Γ8η8ΐ3ΐυ8 6886 (ΙίοίΐιΐΓ. ϋοπιρβΓίΐνβΓϋΙ 
ίΙΙυηη οΐΐπι Απίοη. ε^ΓλοβίοΙυδ, βΐ Βοηιαπι πιίββΓαΐ 
9ά Ι,βοηβιη ΑΙΙβΙίυιπ, ςυΙ βυιηϋβιη, & ΝβορΙιγίο 
Ηθ()ίηο, π)οη&€ΐιο Ογρπο, ϋβδοηρίαηϊ, ναΓϋβ Ιβ- 
6(101)11)118 τβΐ 6ηιβηϋα1ίοηί5υ8 8(1 πΐ3Γ|;ίη6ΐη ίηδίΓΟ- 
χβΓ&ΐ. Ηυ]ιΐ8 νβΓΟ 8ρο{;Γ3ρ1ιί βορία υιΐ8 βυιη βρί8(οΐ8ΐ 
ΑΠβΐϋ 8(1 ε8Γ866ίο1υιη βιΐίιυο 6Χ8181 ΝβιιροΗ ίη ίΐΐο βχ ϋ8(ΐ6ΐη (Γ6(1β6ΐιη 8υρΓ8 500. 01)86Γν8νί ρηβΙβΓβα, 
ίη Γ.ο11)θηίηο υοηηϋΐκιυβη άβδίάβΓαη, (]υ9β βχδίαηΐ 
ίη €οί8ΐίηί3ηο« Ηαο ρβΠίηβυΙ ϋυο ίΙΙ», ςυ« ΐιιίΐλ 
1ΐ8ΐ)68, ρ. 684, 1166 πιίηυβ Ββδροιίδυιη 95 βΐ 96, βίβ. 
Ιη Γ.οΐ8ΐίηί8ηο &ριΐ(1 ΜοηΐβΓ&Ιβοηίαιη ηαηιβτβιιιίαΓ 
ΚβδροιίΒ» 508. ΡοΓΓΟ ογ<Ιο ΕββροηδΟΓυιη βιΐίυβ λ(ςιιβ 
&1ίυ8 68( ίη υίΓοςυβ βοίΐίββ Ρ^ιΗδίβηβΐ• Ουλοανίβ 
βιιίιη υΐβΓςυβ υδςυβ ^ά Κ68ρ•77 δίϋί Ιηνίββηι βχββίβ 
Γβ8ροηίΐ68ηΙ• (ΐυο(1 &<1 βΦίβΓΑ Ι&ιηβη αιίιηοίΙυΐΒ ιι 86 
ΓΑίΙοηβ ΟΓάίηίδ (1ΐ886ηΐίυηΙ• 

Ουο<] 8(1 ΑηιρΙιΗοΜα ίρ88 ερβα*!» 8βχΐ8 ΰίι^Ιΐβτ 
ίΙΙοΓυηι ρ8Γ8 ίη βρΐ8ΐο1ί8 ΡΙιοιίΐ, <|υ88 βπΝίίΙβ Κί- 
6ΐΐ2ΐΓ<1ί Μοηΐ8€ϋΙϋ ίη(1υ8ΐΓΪ3β (1βΚ)βιηυ8, βχδίαΐ. 111ο • 
Γυιη (ΐ8ΐ)ο 1η(1ί66πι ίη βΓλίίαηι βΟΓοπι, ςυί ίοτΙβΒββ ΟοίδΙίηίαηι 8βοιι(υΓυ8, ίΐΑ ςυίιΐβπι υ( ΙίΐΐβΓλ γ• Αβ- 
»ροη$α ΑπιρΙιΗοΜοτηηι^ β. νβΓΟ Ερί$ΐϋίαΛ ΡΙιοΐϋ ίη- 
(1ί€β(. Γ. 128. β. 208. Γ. 129. β. 209 γ. 150, β. 210. 
Γ. 151. β. 211. Γ. 152. β. 215. γ. 155. β. 214. γ. 154. 
β. 216. Γ. 158. β. 246. γ. 159. β. 247. γ. 140. β. 248. 

165. 6. 157. Γ. 164. β. 158. γ. 165. β. 159. γ. 166. 

144. Γ. 200. 6. 50. Γ. 201. β. 51. γ. 202. β. 53. 

225. 6. 55. η 224. β. 56. γ. 225. 6« 57. η 226. 

58. Γ. 227. β. 45. γ. 228. β. 50. γ. 229. β. 54. 

250. β. 58. Γ. 251. β. 61. γ. 252. β. 62. γ. 255. 

65. Γ. 254. 6. 64. γ. 255. β. 72. γ. 256. β. 74. 

257. β. 75. Γ. 258. β. 76. γ. 240. β. 102. γ. 241. 

125. Γ. 249. β. 127. γ. 245. β. 129. γ. 244. β. 152. ί?5. Αρο$ίνΙθΓΗηι ΑτΜνο, υηίΐβ 8Γι»ηι 8ί1)ί ΐ^οιΐ Ο ΑηιρΙήΙοΜα βιΙβΓβ ίηδίίΐϋβπηΐ ♦ ΟΓίΰηβω βοϋίοίβ 

Νίβυΐ. Ρβίοοηίυδ, 8ΐ)1):)8, ςυί &η. 1719 βοηνβΐ'βίοηβπ) 

θ]ΐ18 Ι.ΑΐίΐΙΒΠΙ ρΓβΙο ρ8Γ8νίΐ. ΙΠο ρΟΓΓΟ βοιίίββ €θηι- 

ρΓβΗβηιΙαηΐυΓ \ί^ίηΐί Ι8ηΐυηι Γβδροη88 , ΑυβίοΓβ 

Α!ΐ8ΐίο, Ι. €. νβΐ 06(0(1β6ίηι,βχ οοηιρυΐο δβΐ). ΡαηΙι 

1.6. υΙ)ί δΙη^^υΙοΓυηι Ιΐΐαΐοδ βΐ ίηίΐία, 8()]6618 8β0ΓδΊηι 

1.8ΓΙΠ8 γβΓδίοηβ, 1β|[ί8 ρ. 66-72. Κβδροηδοιη ρΓΐπΐϋ'η 

ΓβίβΓΐ ηυηιβΓϋπι 25,υ1ΐίπιυπι νβΓθ45, ςυί οοη]υη€ΐί 

6οηβ6ίυη( ηονβπκΐββΐπι. Ηυίβ δί 8(Ι<ϋ(1βΗ86ρίδΐοΐ8ηι, 

6υ]υ8 ίηίιίιιηι ίΙ)ί(ΐ6πι, ρ. 72, ροδΙ ίηδβηρίίοηβιη 

ΟρβΓΙβ Ι6{[ί8, δυΠΙΠίΑΠΙ, &1) Α1ΐ8(ΙΟ(1υ6ΐ8Π1, Ι)8ί>6ΐ)ί8. 

Ηίδ ίΐ3(ΐυ6 νί($ίη(ί Πβδροηβίδ δβΐ). Ραυίί, ρ. 66, 
ηίΐιίΐ 8ί( 6886 βοιηπιαηβ βυηι ΚΓβββηΐίδ ϋ1ί8,&(1 Απα- 
ρΗϊΙοΜηηι (Ι8ΐί8. Ε^ο ΥβΓΟ βχ Ιηιΐίββ βίχΐίβίβ Οοίδ- 
Ι1ηί8ηί ΑιηρΜΙοΜοΓΗΜ ίηΐβΐΐβχί , 06ΐ0(ΐ66ίηι ί1)ί 
Ιβ^ί ίπ<ΐ6 » ηυηι. 24 8(1 41. Εο(ΐ6Πΐ βΐίαπι 0Γ<1ίηβ 
(πίδΐ ηυοά Κβδροηδυηι 55 ηιυΐαίο 0Γ(ϋηβ• ρο«1 59 
ΐ6(;8ΐυΓ), 8ΐςυβ 8<1βο αηυπι (8η1αιη, φίοά ίη Νβα- 
ρο11ΐ3ηο 68(57, βΚ ίηβίρίΐ : "Οτιιμένή του Θεού 
πρόνοια, χ. τ. λ. ίη €οί8ΐίηί8ηο ΐΐΐο βοίίίεβ (ΙβδίίΙϋ- 
Γ8η.Α(ςυ6 ϊαϋ<ί (Ιβ Νβοροΐΐίβηο ίΐΐοοοϋίββ 8υ(Ιΐ6ί8ηΐ. 
Υίίίβο ρΓΦίβΓβα 8 ΟαδίηιίΓΟ Ου(Ιίηο ίη 6'οηΐ)ΐιβηΙαη'ί< 
ύβ $€τίρΐθΓίΙίη» β€θΐ€$ίΜΐ. (οηι. II , ρ, 205 , αίΤβΓΓΐ 
ηΊΙ)ΓιοΐΙ). Β8ν2Π68πι, 6υ]υ8 60(1ί6β175, ΛηιρΛί/οΰΑία 
ΡΙιοΐίί €οηΐΙη68η(αΓ. λΐ Ιη ΟαΙαΙο^ο βοιίίβυηι Ογ»- 
60Γυπι ][)ίΙ)ΓιοΐΙι. Βανβπβ;», ρ. 67, η. 175, Ιΐ2Κ6 Ι8η- 
Ιιιηα ίηΐ6Γ 086(βΓ8 βΙίΟΓυηι Ιβ^^υηΙυΓ ; ΡΙίΟΐϋ ραΐήατ-' 
4ΐ€ί άε ίηάηΗΐΜΰήρΐβ ΕίΙϋάίνίηίίαίββχ Αη/ιρΜΙσΜο; 
υΙ)ί ρΓοβυΙ <1υΙιίο 1βκ6η(ίυηι 6δ( βχ ΑιηρΗίΙοΜί$. 1π 
1)18 βηΙιη Ιιοβ ^υ2Ρ8^(ιιιη Ιββ'ιΐιΐΓ, η. 57» 60(ϋ6ΐ5 Οοί- Γ. 245. 
β. 151. 
Γ. 255. 
6.164. 
Γ. 260. 
β. 182. 
Γ. 267 
6.165. 6. 155. Γ. 246. β. 154. γ. 248. β. 147. γ. 249. 

Γ. 250. β. 152. Γ. 251. β. 155. γ. 252. 6.156. 

β. 157. Γ. 234. 6. 161. γ. 255. β. 165. γ. 256. 

Γ. 257. β. 167. Γ. 258. β. 176. γ. 259.6. 177. 

6.178. Γ. 261. 6. 180. γ. 262. β. 181. γ. 265. 

Γ. 254. β. 187. Γ. 265. β. 192. γ. 266. β. 196. 

β. 205. Γ. 269. β. 145. γ. 270. β. 162. γ. 271. 

Γ. 272. β. 165. Γ. 275. β. 166. δαπιπια οιη^ 
ηίηο 681 65. 

Νοη (ίβδαηΐ ρΓΦίβΓβλ τίπ βηκίίιί, ({οί ηοηηυΐΐΰΐ 
βχ 1)18 Π68ροη88 6(1ί(ΙβΓυη(. ΙηΐβΓ Ηοδ βδΐ Ι8υ(ΐ8ΐίδ- 
βίηιυδ €οπι1)6ίίδίυ8, ςιιί, (ΐυο(Ι 8υρΓα]9Πΐ ιηοηυί^ 
πιυδ, Ββδρ. 57. ϋβ ίηαταίίη$(Ύίρία ΡίΙη ΰβίΐαίε βχ 
ΤίΙΊ^ηο οιχίίοβ. (νί(ΐ6 6]ϋ8 ΕβύεηύΙοζ αηΰίον» Βί" 
ΙίΙίθ(Ιΐ€ΰ(Β ΡΡ. ϋοηάοηαίοήα:^ ρ. 152.) ΙιιΙβΓ ΑηψΗί• 
Ιο€ΗΗ δΟΓΪρία, 61 Ηβδροηβ. 125, άβ Α$1€γμ ρίπτώια^ 25 ΡΚΟΙΕΟΟΜΕΝΑ. Μοιιΐ6Γ>ΐ€θΐιί(ΐ$ ίιι 0&ΐ9ΐθ{;ο ΒίΜίοΐΙιβο» ΟοΪ8ΐίηί&η:Β» 
ρ. 346 βςς. ςιΐϋΚιιΟΓ οηΐηίηο Α68|Κ)η>&; ιιβιηρβ 125 
(ίβ Αα€ηί3^ ίίΙ9,4£ οοτηΗ Αι»α1ΐ1ΐ0ω^ 160 ά0 8ί^9^^ 
/μ, 61 166 άΒ ΗαίΤ69Ϊ Εη»βΙ}ίί Ία οοηιηΐϋΐιβιιι υΒυιη 
0Γ9Βΰ« 61 1>&1ίιΐ6 ρποϋυχίΐ. 1]1>ί νβϋηι, ηοΐββ» Κββρ. 
ϋ5 ά€ Α$ΐβτα» ΊάΒίη 6β86, ςυοιΐ £οιηΙ)66&ίυ8 6<ΓμΙ6*• 
Γ8Ι» 129 νβΓΟ 6( 166, ίιι Ερίβίο/» ΙΡΗοΐΗ» ί11ϋ<1 βρίβΐ. 
209» Ιιο6 Ααΐβιιι βρίβΐ. 144 ]Αΐα αηΐβ 6(1ί1υιιι Ιβ^ί» 
Νβο οαιίΐίβηϋί 8ΐΐίΐΙ «Ιϋ» ςυαβ 66ΐ6ΐ)6ΓΓ.> ^Ιο• Α11)6ΐΊί 
Ρ&1>Γί€π ιιοβίή ν6τΙ>ί8 ίπ Βα>ΙίοίΗΛ€α ΟτΛοα^ νοί. 
II, ρ. 362, &ρρ6ΐΐ2ΐΙ>ο. ι Ι^σουιη, Ιηι^υίΙ, 6χ ςιΐ3^8ΐ. 
85, ρΓ0(Ιυΰίΐ ΑΙΙβίία» €αρί1β !2, ΒψιίαριηαίΗ ά€ Εη* 
§βΛΐήηί^ιΗο ; «ϋαη 6Χ ςο«8ΐ• 157 ίιι ΠΙμό Οφ 8ίηαο^ 
ιΗ^Μ, ρ. 6. ΑΙίιι Ιοοιι Ιβαιίιιΐ ΡΓλθ€. ΤιΐΓη&ηιΐ8 ίιι 26 
Αηιβίβίο^λπιί ιη3ΐυΓ6 άβίυηοΐί (ΰυΐ 
ρηεΙβΓ »1ΐα ΑΙρΗοηβΐ €ί2ΐ06οηϋ Βα^ίΙοιΙΐ6€αηι κηί« 
νεΐ'$αΐ€ηι, (|ΐΐ02ΐ1 ί11&, ιη2ΐηυ 6χ»Γ&(λ, ΰίΓουηιΓβηυΓ. 
61 8ριΐ(1 ιηβ ςηοςυβ 6Χ810Ι, 6( Ηύΐοήαηι €ηίί€αηι 
ΕρΗβηιβήάηΜ ίΗίεταήατΗΐη^ ΟβΙΙ. Αιηι>ΐβ!ο<1. 1734, 
8, 6(ϋΐ3(πι, (Ι6ΐ)6ηιυ8,) 2ΐ€€6ρ6Γ&ΐ. Οαοιυβαΐϋδ ςυί(ΐ6ηι 
Ιοίαιη οραβ (€υ]υ8 ρηπίΑ 6ΐ ΐβΓίίϋ ρβΓβ ΓΓυ8ΐΓ3 ίιι- 

16Γ 8€ΐΐ6έΐ38 6]υ8 ({υΚδίΐβ 68() Πίαπυ 8υα 6Χ ΰ0(ϋθ6 

ΟοίδΗηΐαηο (ΐ686τίρ86Γ8ΐ, 6ΐ ουηι €ο1Ι)6Γ(ίηο €θΐιιρ&- 
Γ&ν6Γ&Ι, ίιηο 61 ίηίΐίυηι ιηΐ6ΓρΓ6ΐ&ΐίοηί8 1.&ΐίιΐΦ, & 
016 ηοη γί8Φ» ί666Γ&1. 1(1 ίρ86 ΐπ Ηί$ΐοΗα ΰήίίεα 
ΕρΙιβηιεηάι/ίία, ρ. 96, (68ΐ»1υΓ, (|υ6Π)3(1ιΐ)οϋυιη 
&ΙΙ16 Ιιοο ςαίηςυβηηΐυω ρ6Γ Ιίιίβηβ ηιίΐιί βί^πίΐίο;!- 

\6Γ&(, Ρ2Γ8Γ6 86 Οΐΐΐΐΐίυπί ΡΙΐΟΐίί (ίο €υ]υ5 Β'ώΙίΟ' 

ΙΗεοα Γ666η86ΐΐ(ΐ9 6ςο ηυηο νβΓβΟΓ) ορβΓυιη, αίςυβ ί)«/4Ί»ίοΜ €ρηΐ<ΛατηΜ Ρ^ιαί/ίπΜΐ (ρ. 24 6ί 165) 61 Β ίιιΐ6Γ 1ΐ£6 ηοηαίη&ΐίιη ΑηψΗίΙοΰ/ΐίοτηηι 6(ϋΙίοη6ΐη• ίιι Νοίί8 &ά €θΛ$αίΗαοη£Λ αρο$ίοΙίΰα$ (VIII, 41, 
ρ. 155), 066 ηοη ίη 1ί]»Γ0 Ββ /ι*^• οτάΐηοΛέί ηίηΗ 

$ίΤΟ€ Ε€€ΐ€$Μ^ ρ• 155. > 

δυρ«Τ68ΐ• ΐΗ (1β ϋ8 άίοιιηι» ςα» ίρββ 6|0 6χ 
β|$Γβ§ίο ορ6Τ6 Ιη €ΐιΐ66 Ιιιι}ιι» νοίνιηίοί» 6ΧΐΑί1)αί• 
Ρ6Γν6ΐΗΐ &<1 ιηβ ίΙΙ» ΑπιρΗίΙοΜοτηηι ρλΓ8, ^ιι8β ίηϋβ 
Α Κ68ρ. 14, €0(ϋ€ί8 €οΪ8ΐίη. υδςυβ Άύ Β68ρ. 201 
Ιφίητ, Β6ΐΐ60 ΗΙαβι ΙϋοβΓ&Ιΐΐ^ΙΙ ?ιγι Γ6ν. 6( οΙαπ8- 
^ίιηί, ^ο. 4ιΐ€θ1»ί \ν6ΐ8ΐ6ίπίί, βραά ΑΐΒ8ΐ6ΐ. €αιιι 
πι»χίηΐ6 ΗΐΙ«Γ88 6I6([Αι>^^ο^6» 0Γη«ηΐΙ&, €ΐιί Κΐϋ€ ηο- 
ιη'ιιΐθ ι^πιΐκιβ 1ΐ9ΐΙ>βο &90<ιυ6. ΙΙΙΰ τ«γο βαιη βχ 86- £χ 68 ί^ίΐυΓ ϋΐοηιηι ρ&Γΐβ, «ιυ^ηι 1ΐ8ΐ)60, ϋΙ» 86ΐρ|;ΐ, 
^α» λα 6χρο8ίΐίοη6θ) 1θ6θΓυιη (ϋΙΒΰίΙίοΓυηι ΝονΙ 

Ρ(Β()6η8 8ρ6€ϋΐηΙ, 00118818 ΐΑΙΙΙβΠ 118, ςιΐφ ]3ΐηι ίη- 

Ι6Γ Ερ'ηίοΙαι ΡΑιοϋί Ιβ^υηΐυΓ. Νοη οηΐβΐα, ί8ΐ60Γ, 
69ΐηκΐ6ΐιι Ιιίηο (Ιο€ΐΓίη8ηι, Ιιίηο ϋί1ί(ΐ;6ηΐΐ8ηι δρίηηΐ. 
Ρΐ6Γα(|α6 181116η ίΐ8 6οηιρ8ηιΐ8 8υοι, υΐ ]υν8Γ6 6Ι 

(ΐ6ΐ66ϋΐΓΘ ρ088ΐη( ΐ601θΓ6ΐη• 111ΐ8 ίΐ8ςΐΙ6, €0Γ(ΐ8ΐ0 
16610Γ, ΓΓυ6Γί8, 6( 1ΐη31 ηΐ6€υΐη 060 ο. Μ. (;Γ8ΐί88 
8068, ςϋοά €υπ8 1118 ρ6Γ6οί6η(1ί8 «ι ν8ΐ6ΐα(ϋΐΐ6ΐη 6ΐ 
Ρ8ΐί61ΐΐί8ΐη 6ΐ6ΐη6Ιΐ(6Γ Οΐΐ^ΐ 8ΐ( ΐ8Γ|[ίΐΙΙ8. 1ΐ8 Υ3ΐΐ6 ίϋ 

()οιιιΐηο, 6| $ηρρΐ£ηΐ€ηία, <|ΐΐ9Β βυρΓΑ ρΓοηιίβί, 8υο οΐίοαβ ϋΙ^ΓΟΓυαι Ργ811€• Οΐοαγκϋ €8»ιιυ88(ί, :ιη• 1732 θ ΐβηιροτβ 6Χ8ρ60ΐα• 

III. 

ΑΝΟΕίϋδ ΑΝΤΟΝΙϋδ δΟΟΤΤϋδ * 

Ι-Ε0ΤΟΚ1 ΒΕΝΕΥΟίΟ 

δΑΙ,ϋΤΕΜ. Οιπη ϋΐυά 8ί( ιη πιοτβ ροβίΐυπι , Ιη8(1ΐαΐο(|ΐΐ6 
δΰΐ-ίρίΟΓυπι, 111 ρυΙ>ϋθ2Β 1υεί8 υδυπΑΠί ϋαπ) βυΊβ Ιιι- 
ίΜΐ1)ΐ•8ΓιοηίΙ)υ$ ΐ8Γ(;ίαη1υΓ, ]8ΐη υβςυβ 8ΐ) 6χοη1ίθ (ϋ* 
1ίς6ηΐ6Γ 6χροη8η(, ςυ'ώυβ ροΐίδβίπιιιπι (Ι6 €8α8ί8 »ά 
111^8 8ϋ1ηιιιηι βρρυΐβήηΐ; ηιοιιίΐιιπι (6 νοίο, 8ΐηΐ66 
Ιρχιογ, ηοη υηαπι Γυΐ886, ςη9Κ πιΊΙιί 8ΐϋ8, 8ΐ(|ΐΐ6 8ΐϋ8 
ο66υρ8Γιοηΐ1)α8 ίπ)ρ1ίί-8ΐο, 8(1 1ιθ€ ορυδ, ηηΜβ ϊΠυιΙ 
6υηςυ6 βίΐ , 8β8Γ6<Ιίβη<1ιιηι , ρβΓδβςυβηάαωςυβ ^ 
ηιαχΊπιο ίαίΐ ίΐιοί18ηΐ6ΐιΙο• Ρππιυιη €ΐ. νίπ ^08ηη^8 
ΑηϋΓ6δϋ Κ6|;ίχ 1)Π)Ιίοΐ1ιβ09£ ρΓβΒΓβοΙΙ, €υ]υ8 6γιι(ΙΊ- 
Ιίοηί 80 1)6ηβτοΐ6ηΐί2β ρΐυηπιυπι οιβ ()6ΐ>6Γ6 ηοη 
όίΙΒίβοΓ, 8υ€ΐθΓίΐ88 61 ίηιρ6πυηι υΓ($6ΐ)8ΐ : 18 βηίηι, 
ρΓ6ΐίθδΊ68Ίηΐ8 ςυββςαο 1)ί1)1ίοΙΙΐ669Β χβιμήλια ουια 
8Ί1>ί ρΓοροδαοηΐ ίη &ρπουπι ρΓοΓβΓΓΟ, ηοΐυΐι 1ι»ο 
ΡΙιοΙίΙ Άμφίλοχ(β,86ΐι,ϋΐ8ΐίί δοπίιηηΐ, Άμφιλοχεία, 
νοΙ ΆμφίΑοχικά, ίη Ιβη6ΐ>Ηδ ]8€6Γβ : 80 ηιΐΐιί ρΐα- 
Γίιηίδ 8*ώί ηοηιίιιίΐίυβ (ΙβνίηοΙίδβίιηο Ιιβηο ρΓονίο- 
€1801 Μάίϋϋ» βΐ 6<1ίΓιο, νοΓδίοςυβ βΙαοΓΐ ΛηΙιηο 8ΐΐ6- 
66ρΐ8 οΐ8ΐυΓ6 8(1 οχίΐυοι ρβΓΥβηίΓΟί. ΟβδΓΟ ΗΙιιϋ 

(*) 1^»Γ8ΐΐο ορβηβ οαί ιίιιιΐιΐδ Εχ ΡΙωβί ΑιηρΛί- 
ΙοΜα ηΐίαίίαιη, Ν»^8ρυ1ι, 1814. 
(1) Βαΐδαηιο ίη Νοηιοοαη. ΡγχΓ81• ίη υ η. ηιϋιί Πθ68( υδυΓρ8Γ6, ςηοά ΤΙΐ6θ<Ιοη]8 Β8ΐ88ηιο, 
ϋυπι 61 ΡΙ^οΐϋ Νοηιοοαηοηβτη οοηιηιβηΙβΓοηΐΓ, &« δβ 

ϋϊχιΐ : Εί τ( μή χαθηχον ΐιως γέ γραπτά κ έν 

τα?ς έρμηνβίαις, άξιούσθω γνώμης *ού8& γ^(ρ 

ήμέτερον τόλμημα τδ του πονήματος μέγεθος, αλλά 
τής Ιξ ανάγκης υπακοής αποκύημα• 5ί φίΐά (οΤ" 
Ια$$β ηΐίηη$ €οην€ηίαΐ9 $€τίρΐητη αί,.. ίη,,„ ίηίεΤ' 
ρτβίαΐίοηίΐίη»^ νβηία άίρηνηι ΗαΙ}€ίοτ ; ηβηπΒ «ηίηι 
ηο%ΐ€τ 09ί αη$η$ ηία ίη€ηδτααοηί$ ηιοΐα, $6ά μ- 
€€6εαη(κ οΐ^βάίβηΐία ραηκ$ (1). 

ΡΓ9616Γ68 6γ96€8ΙΠ6;6, 8β ΐ1ΐβθ1θξίΓ96 βΓΗΐΙίΙίοπίβ 

8ηΐ8ΐοπ1)υ8 ηΐ6 δΙίςιιίίΙ νοίυρίβϋδ, ηο (Ιίοβηι υΐίΚ(8- 
Ιίδ, 8ΐΐ3(υΓηιη &ιιΙιιπι»1)8Πΐ ; 8ί ίδΐΐιβκο ΡΙιοΐΗ \ζ1' 
ψανα ΐγρίδ 6νυ1|;8ΐ'6ΐη, 80 1•8ϋη8 άοη8ΐνπι οΊτΊΐηίο. 
0ρ6Γ8 6ηίΐϋ νίη, ηοηηυΙΙίδ Ιίοοκ ΟΓΓοηΙιυδ 8£Γοοΐί, 
Ιβτηοη έν λόγοις ονομαστότατου, υΐ ιηηυίΐ Ζοη8- 
Γ88 (2), 8Κηυ6έπ\ σοφίςι γνωρίμου, υΐ ΟβϋΓβηοδ (λ- 
ΐ6ΐυΓ(3), ιη&χΐπΐ8ηι 8ί1)ί 86ηφ6ϊ βχίδΐίιηαΓιοηοπι 8ο 
Ι8υ<ΐ6πι €οη€ίΙί8ΓαηΙ; ίθΗ> οοηιηιοιίο βυο οβηδίιΙβΓΟ 

(2) ΑηηαΙ. Ιίΐ). χνι,.ρίβ. 127, Υεη. 17^9. 
(5) Ηί$ΐϋτ. Ουηιρΰηα. ρος. 433, Υι^ηοΐ. 1729. π 1Ν ΑΜΡΗΙΙΟαίΙΙΑ Ρ1Ι0ΤΙΙ 

Ο&ιΙΐοΓιοοβ, 51 Φ»ΙβΓ» 6ίυβ4ΐ6πι ι^υοίοΗβ βοήρία ίη Α 8€ΓίρΐθΓβ8, βο ΡΙιοΐίυβ ίρ&β, ι^υείοΓ 9ΐίθ(|ο{ 4)ί86ηΐ8- Ιυεβπΐν 9ΐ5ρβΰΐυιη(]υ6 ρΓθ(1ιιθ6Γ6ηΐ, ηονίβδίιηυβ ίΙΙβ 
(ΙβΙΐΓΐιηΙίυηι 6Γ<£θΐι1θΓυιιι ηΐΑίΙβιιβ 1ι60 ΛΙΙϋΐίυδ (1ί- 

8(ΐΙ 118510)6 <]θΰθίΐ (4), 

Οβίπϋβ ρΓ£€ΐ8Γ0Γυιη ςυοΓϋΐη(ΐ8ΐη τϊγοπιπ) ιηβ 
βχείΑρΙιιιη οοη(ΐΓηι»νίι : οιιην <*ηΐιη ρβΓ Ργ^ποι- 
8€υιη ϋοιηΙ)6Ω8ίιιπι (5), ΒΑπιαιιΙυιη ΜοπίΓ^ιιεο- 
υίαηι (6), 61 ΟΙΐΓίδίορ^ιοπιπι ^οΐϋυηι (7) ηοιιηυΙΙαδ 
ρ2ΐπΐ6ΐ' ΑιηρΗίΙοΜαηα$ ΟηίΒίΙίοηιί$ ίιι €θΐηηιυιΐ(Μη 
υ8απι 6γχο6 61 1.9ί1ίιιβ ρΓοΙϋΐΑβ νί()ΐ88βιη : 80 ρΙυΓ3 
Γ6ΐί(|υ3Γυιη άποσπασμάτια α ιιυρβΓ ΐ2υ<!3ΐο ΑΙΙ&ΐίο 
(8), 61 & ΡΓ8ηοί8ϋθ ΤϋΓΓίαηο (9) ίιι ιιιβϋίο ρθ8ίΐ8 
ηοη ίβηθΓ3886η) ; 60Γυιη(]υ6 6<ϋΐοΓ68 1)θηα, υΐ ίΙ& 
ϋίεΑίη, |[Γ&Για ^1) ΠαΰΓ&Γϋσι Γβρ. βηίιηαϋνβηίδββηι 
6ΐ06ρΐ08 : ρ&Γ χςυιιηιςυβ ϋυχΐ &(1 β&αχίβηο ^ιά- βίιηυίϊ, 8 ρπ8€8 *ΑττιχισμοΟ βΙβ^ΗηΙία (ΐ686ίνβΓΐιιΙ• 
61 ςυ&ηία (Ιβηίςιιβ ο1)β€υιίΐ8(6 βχ βοϋβιη δοηρίίοιιίβ 
νίϋο 86Γΐηοπ68 ρΓ3β86ηίιη διδασκαλιχοί οΙ)νοΙν8ηΐυΓ. 
Υ6γΙ>8 βηίιη τεχνικά, 61 ςιΓκΙβιιι σχολαοτιχά, ςυ» 
Ιυηο ΐ6ΐηροΓίΒ ρβΓΟΓβΐΜΐβΓβπΐ ; «ΓςυηαβιιοΓιοηυηι 
€'3νΐ1Ι&ιίοηυιη4υ6 8αΙ>ΙίΙίΐ8ΐ68, ςυίΙ>υ8 ίηςοηϋ «ς-υ*• 
ηκΊ) 8686 ]8€(9ΐ)2ΐΐ; 86 ρβΓίοιΙοΐ'ϋΐη μεγαλοχώλων 
πηρΙίε2ΐ8 -ρΓϋ1ίχίΐ88, ίη ςυ8 ρΓ96€Ίρυυ8 θΓ8ΐΐοηίβ 
ουίΐυβ ϋθη8ΐίΐυ6ί)8ΐυΓ, 8αηΐ ςυ3Β(ΐ80ΐ ν6ΐ(ΐ1ί ίιηρ6<1ΐ- 
ιηβηΐβ, ςυ» ΐ6ΰΙοΐ'ί Λύ ββηβυιη Γ6016 Ι6η6ΐι<1υιη 
μΐ6ηΐί4ΐ6ΐΐ) ο1)]ί€ίαηΐυΓ. Ουο Γ86ΐ»ιιι 68( υΐ 8<1 αουπι 
οηιηββ ί8ΐ0Γυιη Ογχοοπιπι Ιηΐ6ΓρΓ6ΐ68, ϋαιιι ρΓ^ε- 
ί8υΐυΓ, ϋοηαιη 8 ΐ66ΐοπ1)ΐι$ ρΓ666ηΐϋΓ νβηΐαιη, υϊ 
8ίΙ)ί παροράματα, Ιη ςο» ρΓΟ ν6η6ΐιϋοηιιη ορ6Γυηι Ιί8ΐηίιΐ6υηϋ8ω, νίή1)ϋ8Γΐ06ΐίιηρ8Η1>υ8,6θηΐ6ΐι<ΐ6Γ6. Β(Καΐ€υΙΐΑΐβ ίιιοί^ΗιιΙ, ΠΙ)6ΐιΙβΓ ί^ηοΜίιιΙ. Α€66«1ίΙ ΡγοΓ601ο 1)86 ίη Γ6 Ί11α(1 6^0 6θη8ΐΓιιιιιι 866υΐυ& 8ΐιιη« 
ςυο(1 ρΐυήηιΐ ]8πι ρΓί<1βιη 8€πρΐ0Γ68 8υ866ρ6Γ8η( ; 
υΐ 86ΐΙί€6ΐ ςοαπι 66ΐ6ΐ)ηΐ8ΐ6πι Ιίϋ6ΐ1υ8 η)6η8 βχ 6()ί- 

(ΟΓΙβ ηΐ6ΓίΙΟ ηΟΠ ρ0886ΐ 8ίΙ)ί νίη(ϋ68Γ6, 1ΐ8η€ ρ6Γ 

Ρ!)θΐ)ΐ ηοιη6η 80(ΐαίΐ'6Γ6 νί<ΐ6Γ6ΐυΓ. 

Ρθ8ΐΐ'6η)θ ίά 86668811, Μ) ςυο, Ι8ΐη6ΐ8ί ηιυΐΐί ρυβ- 
ηΐβπ) ΐ|ΐΐ8ΠΐϋϋΠ) 86ΐιΓιβηΙ Ι6νίΐ8ΐ6ΐη ; ΐυ Ι8ΐιΐ6η, Ι6- 
6ΐθΓ Ηυηί)8πί85ίηι<>, ςυί Ιιοηιίηυη) ιηβηίβηι Ι6νί88ίιιιϊ8 
Ιΐ)ΐ6Γ(1υιη Γ8ΐίοΐ)ίΙ)υ8 π)ονοπ, 80 ν6Γ88η ηοη ϋαΐή- 
Ι88,ΐ8η1υπ) οΐΐ(|υ6 ροηϋ6Γί8 &((ηο8668, ςυ»ηΐυη) 8ΐιί* 

ΐησ Ιίΐηί)8ηΐί 8(1 (ΐ666Γη6η<1υΠ) δ3ΐί8 688β ρ6Γ8ρ6Χ6- 

ηβ. Νο8ΐΐ ηΙιηΐΓϋΐα 8(1 ρΓ2βοΐ8Γυιη ίΐίικί Ρΐ)θΐϋ Φι- 
λοτέχντ}μα, ςυθ(1 Μυριόβιβλον, 86υ ΒιΰϋοίΗβΰα ίη- 

δϋΓΐϋίΐϋΓ, ίΐΐΐ6ΓρΓ6ΐ8ηΐ1αΐη, ρ08ΐ 6Γ£68ΐη ΟθΒ8θ1)6ΐίί 

6(1ίΐίοη6ΐΗ 8ΐΐ6Γυιη 860ΐΐυη) ορίίηιίδ &υ8ρί6ίί8 ΐη•^ 
6υ1)υί886 (10) : η60 16 Γ8ΐΓιΐ, ςυ8ηι 1)6η6 68 Ι6ΐηρβ- 
81816 ίη ΦΩΤΙΟΥ 86 ΣΚΟΤΤΟΥ ηοπιίηί1)υ8 1υ86πηΙ 
6Γυ<1ίϋ (11). €ιιηι ίΐα<|υ6 1ΐ8ΐ6 6|$ο <|αο(|υ6 ρ6Γ8ρ66ΐ8 

Ιΐ8ί)6Γ6ΐη, ίη 63ΠΚΐ6ηΐ 8Γ6η8Π1 ΐηΐΐΐί (ΐ6866Ιι(ΐ6ηίΙΐΙΠ) 
ρΐΙΐ8νί; 6ΐ €6ηθ υηίν6Γ888 ΙΐΙΐ] 1180)0(11 0ί8ΐπΙ>88 6 
ν8Γΐ68Π0 00(1ίθ6 6Χ86Γίρΐ88 Γ»6ί1ί 06(^0110 θ1)ΐίηυί8- 

860), ρΓ0(1ί(1ί886η)(ΐα6 ίη Ιυοβιη, ηί8ΐ νοΐΐ8 ιηβίβ 
ηιυΙί8 61 £;Γ8νί8 οΙ)8ΐίκί886ΐιΙ ίη)ρ6ί1ίιη6ηΐ8. 

Ηοΐ 8ΐιΐ6ΐη ςυ»8ΐίοη(,8, υΐ ίη 1.8ΐίηυηι 86ΓΠ)οη6ΐη 
ΐΓ8η8Γ6η'6ηΐυΓ, (|υ8ηΐυηο 1ι&1>υ6ΐ*ίηΐ ϋϋΠ6π1(8ΐί8 86 
ΐ8Κ)0Γί8, ίΙΙί υΐίςυο ρ6Γ8ρίοί6ΐιΐ, (^υί ίρ888 ηοη Γ8ρ• 

ΐ;ηΐ, 86(1 8116016 Ι626η1 ; η66 ίΐυ8ί68 ρ08ΐ 8ρ6Γΐ8η) 8(1 
56118111η νί8ΐη νί(ΐ68ΠΐυΓ, 86(1 (ΐυ8ΐ68 Γΐ16Γίΐ)1, (Ιυο) 68 φΐθ(1 ΡΙιοΐίυβ ίη 6ρί8ΐο1», <|α8ηι οιιιη Ιιίδοβ ΟίβββΓ- 
ΐ8ΐίοη11)ΐΐ8 8(1 ΑιηρΙ)ί1οοΙ)ίηιη ιηίαίΐ, ίρ86 ίη^βουβ 
Γ8ΐ6ΐυΓ 86 ηοη βΐαδοταΐαηι ΙοϋπΗοηοη^ $€(1 οΜα 
ηΗαηηε νο€αΙ>Ηΐα 8<ΙΙ)ί1)υΐ8^6 (Ιϋ) : υΐ Γοη888ί8 
ίηηη8ΐ &6ϋΐΐΓ8ΐ8σι 86 η6βΐ6χί88β (Ιίΰΐίοηοη), 8ΐ(|ΐιβ 

8(ΐ60 Ι66ΐ0η1)α8 ρ1υ8 ΐ8ΐΚ)Γί8 Γ6ΐίςΐΐΐ886 ίο)ρ6ηϋ6η- 

(Ιυο). 

0(1» οοΒΐ )Ι8 86 Ι)8ΐ)68ΐι(, ηοποοΙΓίδ ίη Ιοοίδ, υ( 
Ρ8ΐ>ίί ν6Γΐ>ί8 υΐ8Γ, περιφραστιχώς, $αι ρ/»η'6Μ< ίά 
ν€τδί$^ ηηοά ν,ηο ν€ΐ ραη€ίοήΙ}η$ ιϋΰί ροίηί$$0ί^ «4>- 
ρΙκαηάΐΑίη οηΓανί (15). Ν6()υβ 1)υ]υ866 ηιο €0η8ί1ϋ 
ρ(£πίΐ6ΐ ; 8υη) 6ηίη) Τυΐΐϋ 6Χ6η)ρ1υα) 860ΐι1υ8, (ΐηί 
ηβ€ Ιαηιεη^ ίηςυίΐ, βχρΗηύ νετδνηι ε νβνδο »£<;««»« 
βηΐ, ηί ίηί€Γρτβΐ6$ ίηάί$€ηί ίοίβηΐ ; ΟΗΐη 9Η ν^τΰηηι^ 
' ηαοά ίάβηι άβύίατβΐ ηια^ί* ηύηίανε ΜίΙαίιιηι. Εςαί- 
ύ€Ηΐ $οΐ€ϋ «/ια/η, ηηοά ηηο Ονωά^ *% αϋίετ ηοη ρο** 
8Μΐη, ίύεη ρ/ιιπηι» ν€τΰί$ βχροηετε (14). 1ΐ8(|υ6 ν6Γ- 
βίοηβη) χαζά λέξιν, υΙροΐ6 ηιίηυπ ορροΓΐαιΐ8(η ίη- 
ΐ6Γ(1ϋθ) Γ6]66ί, Ιυο) ςυί8 6ΓΧ68ηίΐ'£ Ιίηβυχ ίη^β* 
ιιίυπ) 8 1•8ΐί8ΐί 8ΐ)Ιΐ0ΓΓ6Γ6 νίίΐ6ΐ>8ΐυΓ, Ιυιη (^μιλ ρβΓ- 

8ρί6υϋ8ΐί η)6ΐίϋ8 60η8υΐ6Γ6, 8ϋ η)θΐ68ΐί8 ν6Γΐ)0Γυηι 

8ηιΙ)8{;ίΙ>υ8 ΐ66ΐθΓ6ΐη ηοη ΙθΓςυ6Γβ ηιί1)ί ρΓθρο8υβ- 
Γ30). Ηαηο βιίαηι ο1> €8υ88η) ηοηηυη(|υ8η) ίη ν6Γΐ>ο- 

Γ(Ιΐη (]6ΐ66ΐυ9 61 6θ11θ68ΐίθη6, ϋ1 ρΐ8ηίθΓ6ΙΜ ΐ6^6ηϋ- 

Ιουβ 86η&υο) 6χροη6ΐ'6ηι, 8ΐ) 1η60ΓΓυρΐ8 1.8ΐΐηί 

86Γηΐθηΐ8 ίηΐ6(;Γίΐ8ΐ6 €0η8(ΐ1ΐ0 Γ66688ί : 8ί({υί(ΐ6η) 8ΐ) 

1)υια8ηιοϋί ορ6ΓίΙ)ΐΐ8 ηοη 6ΐθ6αιίοηί8 Οογ68, 86<1 
\6ηΐ8ΐΜη) ΓΓη6ΐιΐ8 6Χδρ66ΐ8ηΙ 6Γυ(Ιίΐί. Ει ηίο)ίΓυπ) (Ι6ΐίΐ68€6ΐ>8ΐ, (ΙίΙΙ(56ηΐβΓ 6χρ6η<ΐ8υ1. Οοηιρ6Γΐυιη 6δΙ ρ €1βη)βη8 Αΐ6Χ8Π(ΐΓΐηυ8 βρΰΠβ ρΓ0ΐίΐ6ΐί8ΐυΓ 86 ίπ 6ηίσ) ν6ΐ ίρδίδ 8(1θΐ6δ66ηΙϋ1ί8, (|υί 6γ9?6»8 ϋα6Γ88 

νίχ 8 1ίη)ίη6 88ΐυΐ8Γυη(, ςυ8η1ϋΐη 8(1 η)8πιιβ6ΐ-ίρΐο« 
ΓϋΟ), ςυ^Β ηοικίυη) 1υ66ΐη 8δρ6Χ6Γαηΐ, )'66ΐ8ηι 16- 
0110060) 8(8ΐα6ηϋ8ηι ίη8υ(ΐ6η)υδ : ({υβηιυη) ηΐΰϋίί 86νί 

(4) Οβ Εθ€ΐβ%1<Β θ€€ΐά, €ί Οτίβηΐ. €ΟΜ€Μίθη€ 1. 

)Ι, 6. ϋ, ρ. 576. 

(5) Ιη ΑηιρΙιΐΙο€'ΗΗ, Αηάηω €τ€ΐεη$\$^ €ί ΜβΙΙιοάΗ 
Ορ€τ. Εΐ6$ρ(ίη8ΐιο) 37 1(ΐϊι 6ΐ1ιΐαοι ρ8Κ. 226, 6ΐ 
Κϋδΐ'ΟΟδυοι 115, ίη Α%Ητ%ο ίο 08ϊ66 ^,Αηοίατϋ Νο- 
ναξη ι. Ι. 

(6) Ιο .ϋαίαίορο Ι^ϋίΙίοιΙΐΘϋω €οΐ$ΙίηΊαη<Β 1)8ΐ)60((ΐΓ 
ςα8ΐυθΓ Ι)η]*.ΐδΐηθ(1ΐ Γββροοδϊ (1ϋί{$6ηΐ6Γ 6(1)18, €ΐ 

ΐΐ8ΐίθ6 νθΓ88 ρ&(|[. 546 βΐ 86(|(|. 

Π) Ιη €ηή$ ρΙιΗοΙο^€ΐ$ βί €ήίί€ί$, Ιοη). V, ρ;ι^. 
<^6Ι 6ΐδ6(|(]. οΙ>ί δοηΐ Γββροηβλ 12^9 86α ηοδίΓ.δ, οΐ 
ρίαπηιαο), 1)ΐ'6νΙοΓ8• 86Γί1)6θ(1ο 6ΐ6|[8ηΐί8η) μήτε μεμελετηχέναι, μήτε 

έπιτηδεύειν τους γαρ των λέξεων έχομένους, 

κα\ περί ταΟτα ασχολούμενους διαδιδράσχει τά πράγ- 
ματα, ηβηηε αβ'€€ΐα89€^ ηβο {πη^ε $€€ΐαΐηηί.„. €04 

(8) V. 8^ηΐα^ίηα άε Εη^αϋήηιΐβΐΙιο, 68ρ. 2 ΰε 
8ίηιεοΜΰη$^ ρ'Λ^, 5. 

(9) ϋβ[βη$ίο ΕρίϋοΙατηηι ροηΐίβοαηι, ρβ^^. 24 βΐ 
165; ϋε ]ΗΓε οηϋηαηάί ιηίΝΪκίΓοι ΕνεΙε^ία^ ρ8^• 
15ο. 

(10) νί(ΐ6 6(111)00601 Οοΐοηί^ 8η. 1611. 

(11) ^8IΩοι^(18 ρΓ9Β86Γϋοι, 86 Ρί6Γ86οηφη8, ςαο$ 
\ί(ΐ6, οίδί ρί£^6ΐ, ίη ΡΓθΐ6ςοο)6ηίδ 8(1 6(1ι(ίοο6ΐη ηι 

(Ιο ΐ8υ(ΐ8ΐ8ΗΙ. 

{Μ) νί(ΐ6 ρ.ι^ϊοβοι 5. 

(13) ^'«"ί• οταΐ. ΙίΙ). VIII, 6. 6, 61 Ιίΐί. «, €. 1. 

(14) ί>«/ίηί6ιι<,1ίΙ).ιιι,€.15. 29 ΡΚΟΙΕΟΟΜΕΝΑ, 30 

Γκίιη, ^ϋί α άίΰβοηί(^Η$ ρ$ηά€Ηΐ^ €ΐ ίη ίίβ οΰοηραη- Α ί^^ί !^<ιη^ (ΐΙ 'φ^Α €;φΊΐ0 Γβοβηββ&ηΙυΓ. Αΐ 6([ο , ηί^Ι 
ΙΗΓ, ίμ«« τ€$ 6ΐ[ιιρίΗΗΐ (15). ΑΙίΙ)Ί ςυοςυβ ίρββ ά& 
β«, Έμο\, ίηςυίΐ, πρόχαχΛΐ βύγ>ωττ{αν μήποτε ζη• 
λοΟντα» άρχ&1σθ«( μόνφ τφ α1ν({ασθαι τ6 νοούμενον* άποίφ & ονόματι βηλοΰται τοΟτο, δπερ ιταραστήααι 
βούλομαι, ούθέν μοι μέλει. ΜίΙή ρτορο$ηηΜ β$ί 
«Ι €ΐθ€Ηΐίϋη€ηι ηΜηςναηι α^βααηζ ύοηίζηίη^ <ίηι, ύ 
€θθίΐαίηιη νηεηη άβοΙαΓ^ηι ; ηηαηαηι υβτο ίϋηά νο€€ 
^χρίΗβΐητ, ίΙ^Μά €χρϋηετβ υοΐο^ ηαιαηιβαίηΐ0τβ$ί{{{}). 
Ουθ(1 βιυΐβιη 8(]τ1υ$ ροΐί8$ίηιυιη ίο ουιαηιϋδ νβι&ίο- 
ηϊΐιυβ 3(1 Ιιι^υβπιοίϋ Γβ)ζϋΐ8ΐιι ϋίΓί^οικΙυβ βίΐ, ίυ$6 
άοουίΙ Ο. Ηί6Γ0ΐι^ηιυ8(Ι7). 

Νθο ιοίηυβ ΓοΓί&Βββ ρΓοΓαίΙ παρενθέσεις, ςυββ ίη 
αύτογράφφ άϋβτΛηΙ^ ρΓΟ Γ6 ιι&Ιβ ϊηΙβΓββΓβΐΰ , ιιβΰ 
ιιοη 6( ν6Γΐ)α &ϋ€ΠΐΓυιη υΐΙβτ&Γϋΐη, αΠοΓυηκιαβ ΓαΙΙογ, ΐιι ηηηυΙίοΓβ» ιιΐίςυβ ραΓΐ65 ΙοίΑΐη ογαιϊο- 
ιιβιη (]ί8ΐη1)υι : ςυ&ιη ίιΐΒΐίΐυιΐοηβπι ]ϋπι υθςυβ &!> 
6χθΓ<1ίο 8α8€6ρ(&πι, οοη86ΐιΐ&ηβυιη Γυίΐ νβΙ ίιι ηιιρβΓ 
ηιβιηοΓΑίο Γη^^ηιβιιΙο ρ6Γ$6ςυί; βκ^υβ 3(Ι60 ςυο4ΐ 
υηο ν3ΐί69ΐηί εοϋΐοίβ ΟΑρίιβ οοίΐΙΙηβΐυΓ, ίιΐ 8%ρβ 
ίΙυοΙ>υ8ίηηο8ΐΓ&β(1ίποηβ οχρίθΐκίίδ αοοοααιηοϋ&ΐυΓ. 
δ('11ί€6ΐ ρ6Γ8υβ8υιιι 65ΐ ιηίΐιί 63ΐη \οΙιιρΐϋΐ6ΐα ρ6Γ 
1ιυ]ιΐ8ΐηο(ϋ κεφάλαια ΙβεΙοπΙιυβ 6οη€ί1ί(ΐΓί, ςυβιιι 
ρβΓ Ιηρίϋβδ ιηίΙϋϋΠΑ ηοΐ3ΐιΐ68 ρβΓοίρβΓβ Βοίβηΐ νία- 

ΙΟΓβ8 (18). 

^^1ηιν6^οςυ^(I<]υί<^ εοί8Ηιιί:ιηο, Τ^αππεηδί, Υ^ΐί- 
οαιιο, «ΰ ΒβΓίιβπηο πίδΒ. 30€6ρΐυπι τβίβΓίιηυβ, ίη 
ηοΐυΐίβ 800 1ο€θ 8ο1))βοΚί8 ρΓθβΐ«ί)ίιηοΓ. Αι ϋαο ςοί^ 
ίίβηι ρποΓΑ δίοίΐυίιηυβ Ηβ ϋΙί$ Κηΐυπιιηοίΐο (Ιοίιίκι- βοτίρίΟΓΟΟΐ, βίνβ άχριβώς» 8ί?6 μεταφραβτιχώς αά^ Β ϋοηίΐιυβ €0η8υ1βΓ6, ςυ&8 ηοϋΐδ ρππιΙ (|Μα;$ΐίοιιυπι ΐΙυοίΑ €ΗΤ»ίνο^ ΟΙ ΗίαηΙ, €ΐΐ3Γ&0(6Γβ 6Χ80η1}6Γβ : 

Ιιο€ βηίηι, ςυοιΐ ηιίΐιί ηοη πιυΐΐοηι η6£;οΐϋ Γαοβδ^ίι» 

ίθΓΐ3886 3ΐΙθυ1)ί ΙβΟΐΟΓΪ 6ΓίΙ 3({]0Π16ηίΟ. Ρ|'»Ι6Γ<$3 

οΐ» Γθ ηοη <1υχί ]θ€3, υη(1β ίρ;»» νβΓ^α άββοωρίλ 
8οηι, ίη ίηΐ3 ρ^^ίη» ογ3 ίηάίϋ^ΓΟ : Λ^ άέηΐίΐιΐΡί νοΓ- 
8100601 ΙΑΧ 86θίθΓυιη 3 ΡΙιοΐίο 3ΐΐ3ΐ3ω, ΰοηι ηο- 
βΐΓ3 Υα1β3(3, ςυ3ίη Ιϋ>ί, ΙβοΐΟΓ, Γϋοιί1ί3ΓίθΓ6ηι Τ6ογ» 
€οηιηιοΐ3Γ6 : ρβαοίβ Ι3ηΐυηι βχοβρίίβ Ιοιί^» ίη ςυί- 
1)08, ηΐί πιοο6ΐ)ία)α8, θΓ3ΐίοηίδ οοηΐβχίοδ 3ϋν<$ι-33Γί 
νίιΙβΙ)3ΐυΓ. 

ΡοΓίΌ 6£0 ρυηΰΐυοι ίΐΐοϋ, ςοοά βηαί€ τοαηΐ, 
ςαοΐΐϋδ ρβΓίβΰΐυδ, οοοιρίβίοδςαβ ▼«Γΐ)οηιηι 3Π)1)ίΙυδ 
3ΐ>8θ1ο(3: περιόδου δί^ηυιη ροδΙυΐ3ΐ)3ΐ, πιβο ]ογ6 ίπ- 
«βφοί; ηυοά ςαΐιίβπι ηοη δβπιβΐ 3|;6η(1οπι πιίΐπ νβΓδΟδ 3ΐΐα1ϋΓηη(; ουπι Ίΐ08 (1υηΐ3Χ3ΐ ΒϋΓη3Γ(Ιη^ 
λ1οιιΐί3θθοοίοδ (19), 30 ^0δ6ρIιυδ Ρβδίηίϋδ (10) βάί- 
(ΙβΓίηΐ : ροδΐ6πθΓ3 3ϋΐ(:η) ίη ΟΦίβΓίβ ()ίίΒΓυ1ΐ3ΐίΙ)υ8 
πιίΓοηι ςο3ηΙοπι ηο8]ϋΥ6Γοηΐ; δίηυίιίοπι νίή ρΓββ- 
οίαπδδίπιί »(μιβ, 3ΐςη(5 Ιιιιηιβηίδδίηιί ΗίβΓοηγπιοδ 
Αηΐ3ΐίυδ Υβΐίοβηββ |}ί[)1ίο11ΐ€€χ βΰπρίΟΓ, 61 4οα€ΐιί•• 
ηιιΐδ Ρΐ3 β3Γΐ>6πη»ί ρΓφΓΰΟΐΟδ 63, ςυ» 3ΐ1 ΙοοΙιοιιίδ 
6η:βη(ί3ΐίοηβπι, 3υΙ £0ηιρΐ6ηΐ6ΐιΐαηι δ πάνυ Αηϋη:- 
δίΐϋ» ροϊ»ΙυΙαΥ6Γ3ΐ, €ΐιη) 60 δυηιηιη Ι)6ηί^ηιΐ3ΐβ 
(-οιπηΜΐηίΐ3ΐ'υηΐ. ΟχΙβΓΠΠΐ υΙ>ί σφάλμα, 6]υδςηθ 
διόρθϋ)μα Γ3ΰίΙί ηβ^οιίο ρ3ΐ6ΐ}3ηΐ, 3θΙ 3(1 ΐ300Π3Πΐ 
6χρ1<5η4ΐ3ηι δβηδοδ ,π)6 Γβοιβ (Ιοεοϋαΐ; ηοΐυί νίποδ 
3(ΐ60 οοοδμίΰΐιοδ ρΓΟ γ6 ρ3ΓνΊ πιοηΐϋπΐί ο1)Ιυη(1<:Γ6, 
δ6(1 ηΐ6(1ίθ3η) ίρ^β πιβηυηι ςο<1ί€ί Μ(1ηιονί, 3ΐηυ6 ίιΐ ίϋϋγ 6υπι ίη €0<1ί€6 ηθ2»ΐΓθ, υ(ί βΐ ίη ΟΦίβΓίβ €]θδ- Ο άβ ηιβο Γ6δΐίΙοί, ςιιο<1 61 ίο ρα^^ίη» €;ιΐ€6 ίη4ΐί€3ΐυιη ιΐ60ΐ χΐ3ΐίδ, Γ3Γ3 3<1ιηοϋοιη βίκιΐΕ (ΙίδΙίηοΙίοηίδ οο- 
ουΓΓηηΐ. ^οίη 6ΐί3ΐη (1ί8δ6Γΐ8ΐίοη(.*8 δίη(;υΐΗ8 ίη ςυ»- 
<ΐ3πι νϋΐυΐί 03ρίιιιΐ3 (]ί8ρ6δ06η(ΐ38 6υΓ3νί; Ιυιη ηο 
<1ίνβΡδ3δ Ρΐιοΐίί 3ηίπΐ3(1ν6Γδίοη6δ, €οηΗη6ηΐ3ΐίοη6δ- 
ςυο ηηίι*3 συνεπείςι Ι6|;βη(ΐ3δ ρΐ'οροιΐ6Γ6Πΐ ; Ιοπι ηβ 

ίπΐρ3ηΐ38 ίρ83, ^0» ίπΙβΓ 16Χ108 36 ΥϋΓδίΟΟίδ ρΓΟ- 

1ίχίΐ3ΐ6ηι ρΙβΓυηιςυο ίη(βΓ€6ϋί(, Ιοΐ3 ίη 63πιπΐ(ΐ6Πΐ 
(ϋδ86Γΐ3ΐίοηυηι ΐβΓηιίηοπι Γ6]ί66Γ6ΐηΓ, 3(ςυβ ί11υ(1 
ηβδοίο ςοίά 3&)ηοΓπΐ6 Ιπΐο6ηΐίηπι 060ΐ08 ροβδβι οΓ• 
Γ€η(1βΓ6. Ηθ8 3υΐ6Πΐ διαμερισμούς, <|οίΙ>υ8 €3Γ6( 
ηοδίΓΟπι, ίη ν3ΐί€3ηο η)8., υη(ΐ6 η)8κη3πι ςοχδΐίο- 
ηίδ 55 ρ3Γΐ6Πΐ οΙ)ΐίηηίηιυ8, Γίΐ6 %%ο 86Γν3ΐοδ νβρβή ; 
Ιηιο ηοΐ& ΐΐυ2Ε(ΐ3Πΐ ηηηΐΰΐΊΟ» ίη η)3Γ£;ίη6 3ρρί6ΐ3Β οοηβρίείβδ. Α1ί38 (Ι6ίπ4ΐ6 ηοΐ3δ Γβρβηβδ, 6( ΓθΓΐ3δδ6 
ηοη ίηιροηυη3δ, ςυίΐιοδ 3Γκ|ΐιίϋ <16 ΡΐιοΙί3η8 «ιυ»;- 
8Κίοηίδ8θΙυΓιοθ6 (1ίδδ6Γ3ΐη, 61 ΐ)υί(1 €3ΐ1ιοΓΐ6Χ Εοοίβ- 
81» δόγμασι Γ6ριΐ((Π<*1, ςυίιΐ 3ΐ1ν6Γ8υ8 ΝΟοαίοΓ^ ηο- 
1)Ιδ ρΓ0(ΐ68δ6 ροδδίΐ, ςοίίΐ (Ι6ηίΐ{υ6 ορθοδόξων 8€Γίρ- 

ΙΟΓΟΠΙ Κ6ίΐί8 8ϋίΓΐ'3(;610Γ, 63, <|ύ3 ρ3Γ βΠΐ Ι>Γ6νίΐ3ΐβ 
6Χρ6(1ί3ΠΙ. 

ΟυΙ(Ιςυί(1 3οΐ6Π) Ιιαο άβ Γ6 δίΐ, ι Ουθ(1 (Ιίχί, > υ( 

υ. ΒβΓη3Γ(1ί νβΓϋίδ η(3Γ, ι 3ΐ>δςΐΙ6 ρΓ3Ρ]θϋίθίθ 83116 

<Ιί€ΐ3 δίηϊ 63ηίιΐ8 83ρί6ηΐί8. Κοηΐ3η9Β ρηΒδβΠίπΓ 

Εεοΐΰ^ί» 3υ^ιο^^ι3ι^, 31(]Μ6 6Χ3πιίηί Ιοίυπι Ιιθ€ 

Γ686ητο; ίρίΐίυβ, δί ςοί(1 3ΐίΐ6Γ 83ρίο, ρ3Γ3ΐα8 ]υ(Η- 

οίο 6ΠΙ6η(ΐ3Γ6 (11). > IV. 
ΟΑΚΠΙΝΑυδ ΑΝΟΕΙ.Ι ΜΑΙ ΡΚΛΙΡΑΤΙΟ 1Ν ^ϋ^Ε8Τ10ΝΕ8 ΑΜΡΗΙΙ.Ο0ΗΙΑΝΑ8 
ΡΗ0Τ1Ι ΡΑΤΚΙΑΜΗΛ; ΟϋΑδ ΡΚΙΜϋδ ΕΟΙϋΙΤ ΙΝίνΟΙ.. δΟΙΙΙΡΤ. 
ΥΕΤ. ΝΟΥΑ αΟΙ-Ι.. ΥΑΤ. ΑΝ. 1825 ΕΤ ΒΕΝϋΟ 1831. Ι. €οά€χ Υαί. ΑίηρΗΗοοΙίίοηίίη ΡΗοιϊί. ΟηβΡδΙίοιιβδ 
ΑιηρΙ]ίΙοοΙιί3η« Ι3ηΐ3πι ρΓθρ6Πΐο(1υπι ίη 83εΓί$ 
ΡΙ)θ(ίί δοηρίίδ, (Ι03ηΐ3πι 6]ο8 ΒΙ^Ι%οίΗ€€α ίη ρΓοΓ3- 

(15) $<Γθΐηαΐ, ΙίΙ>. ιι,ρη(;. 165. 
«Κ») η'ιά. Πϋ. ι, ρ3|. 115. 
17) Ερίδίοΐ. 49 61 57 3(1 Ρ3ωπΐ3€Ηίοπ)• 
^18) 1(1 06ΰίηίΙ Βοΐίΐίοδ Νυπ)3ΐί3οηδ Ιύπίτ. Ιίί). 
η» τι*Γ8. 7 61 86ς(ΐ. 
(19) €αίαίο$Η$ ΐΜοώεΰΛ ϋοηΐιηίαησ^^ ρβ^. 5^8 ί ηίδ, ί3ΐη3ηι ο1)ΐίη6ηΙ. ΡΓΐηιυδ 83θπ ορβΓίβ (8>6 ίιΐ 
ΑηφΗΗοΜα^ δίνο ΑίηρΗίΙοεΙήαηοΜ 0Ηα$αοηα$ ()Ι66γ6 
π)3τίί)) ηοΐΗί3πι νΗΐ||[3Υίι 1«ο Α1ΐ3ΐίη8 (1) 1ίλίΐςΐ6 

6( 8βς<|• 

(10) €αΙαΙορη$ ΜΙίθίΗ€€ω Γακηη^ηείι, Ι. Ι, ρη({» 
111 6ΐβ6α(|. 

(ϋ) Εριεί. αά•€αηοηΐϋϋ$ ΙηράηηΜία^ ςυ» εβΙ 
174, ρ3§. 179 6(ϋΙ. Ρηιίδ, 1719. 

(1) Οβ ρ€τρ. €οη$. Π, 6, ρ. 576. 31 ΙΝ ΑΜΡΗΙίΟΟΗΙΑ ΡΗΟΤΙΙ 31 

ορυβ ναΗυπι 6( ιηυΗίρΠά βΓυάίΐίοηβ ρίοηυαι, ΐ>ιβο- Α ^^^ ηοη ΙίΙΐΓβηιιιη ΐ8ηΐιιιηιιιο<)ο (Ιινβηυπι βιΗΠιβΐ, 1θ|;ΐ8 910 86Γ!ρΐυΓ» ίηίΟΓρΓβΐίΙ^υβ ιη&χίιηβ η60688« 
ηυΐϊΐ : ηυοί! 6^ο ϋοοΐί$8Ίιηί ΑΙΙ&Ιϋ (Ιβ ΡΙιοΙίηηο 
βαίρίο ]υϋ]€ίυπι , ηβοίβηοί οηΐίοΊ ιη^ΐονοΐέικΐ» 
ΥΑΐϋβ αιιΙβΓβΓΟ. ΙιΙβιη ΑΙίαΐίυί; ηοβ άοουϋ (Ιβ ρρ»- 
€ΐ&Γ0 ΑιηρΙήΙοΰΙΐίοτνηι Γοϋίοβ ν»ΐΊ€9ηο, ΙΐΓΐιαηο Τ1ΙΙ 
ροιιΙίΓΐΰβ ηΐΒχΊηιο β 1•οΙΓιηί ΡύΙΐΓίιιί ρρίδοορί Ι)ίΙ)Ιίο- 
ΐΙιβοΑ Ίη ΥβΐΊΰβηιιιη πιί$;Γ&νΗ. ΐ!;χΊδΐίιη(ΐΙι&( 0ΐιΐβηι 
Α1ΐ8ΐίυ8 ϋη'ιΟΗΠΐ β8$6 ΑηιρΙιίΙοΜοτηηι Ιιαηο οοιΙΙ- 
060), <1<ΐΐηρΐο ΝρβροΓπ 2)110, ά& ςυο ηιηχ <ϋ€βιηυ8, 
ίΓΑ^ιηβηίο. Ρο$Ιβ8 Ι^ηιειι ιιΐίςυοΐ αΐίί ίηηοΐαβΓυιιΐ» 
ν6ΐυΐΊΤ8υπη6η$Ί8Η6^ίυ8 31 (2); €οΪ8ΐηιίβιια8 270 (5^; 
€οΙΙ)6ΓΐΙηυ8 414 ρΓί8ΰΐΐ8• υΐ λίυηΐ, 886€υΙ1 χι, ςιιί 
ΐ)ΐιιΐ€ 681 Η6§;ίυ8 Ρ8πκί&ευ8 4577 (4) ; δβνίηίβηοδ 
Γ606η8 Ρ^Γΐδίαΰαδ, (Ιβηκίΐβ βΙ ίρβθ Κβ^ίυβ (5). ΜΙιΙο νΐΐΓυπι 6ΐί&ιη βυρίηιιιη βίβοΰίςυβ ββηηοηίβ ρΓορύ 
ί§η8Γυη. ^ίΐυΓ βχ8εΗΙ)6ηΚί ιηΠιί ςυκβίίοιιβηι ρτί- 
ιη8ΐη ΑιηρΗΐΙοΰΙιίβηβιη, »<! νβίβΓΑ ΙΙΙλ ίΓ&^πιβιιΐλ 
Γ68ρΐ€ΐβΐΗΐυηι ηοΝ ββιηβΐ ίιιίΐ {([Η» ίη νοΙαοΐΜβ 
ϋθη8βΐ'ν8ΐ2>]3η) <Ηλί), υΐ ΠΗγαπι ηονΙ ιηβη4ί8 ($γ»- 
νίδβΐηιΐβ ιηβϋίοίιΐ3ΐη Γ»(βΓ6ΐη, πιβ^ςυβ β^ίΐίοηβ Ιΐ3ΐκ 
Ι&Ικϊΐη 6Χε1υϋ6Γ6πι. Οοϋβι βΓ(^ο ΥαΐΊΰΑίιαδ ρίβηίβ^ 
8ίιηυ8 0ιι»*8ΐίοη68 ΑιηρΗί1θ€ΐιί8η&8 545 οοιιΐίηβΐ. 
Εχΐη ίη €(κΙίΰβ ββ(|υυΒΐαΓ &1Ϊ8 ΡΗοΐϋ Ορβη ; ιιίηιί-^ 
Γυιη 1.) Ιιΐ6ϋί1υ8 61 Ιΐθ8ΐ1ιο1ί6υ8 ά^ δρίηΐυβ 8&ιΐ€ΐί λ 

8θ1θ ΡϋΐΓ6 ρΓ0€685Ϊ0η6 ΗΙΟβΓ, Οβ ςΟΟ ΠΟβ ίπίΓΑ Ιο^ 

ςυβιηοΓ. 2.) ΑΙίυβ (Ι6 βίχΐβιη «Γ^ιαιηβπίο Ρΐιοΐϋ Ιί- 
1>6ΐΙιΐ8• ηβιηρβ ίρββ 86οαηϋΑ βρίδίοΐ», ςιιη ίο Μα»- 
Ι&ουΐϋ 6<Ιίΐίοιιβ 0€0ΐΐΓΓίΐ, 1ιΐ6 «111609 ηβνο Ιίΐυΐο βροι^Γ&ρΙιυηι β ΥαΓιοαπο αΙ) Αταιάιο οΓιιη βχρΓββ- ίηδίΓοΙίΗΓ : Έτέρ* Ιχδονις πβρΥ του Αγ£ου Πνβύ- 8υιιι« (Ιβ ςυο ΑΙΐ3Γιυ8 Ιοοο ρΓΦ(1ί6ΐο : ιηίΐΚο ί(6ΐιι 
»ροςΓ»ρΙιυιη α Ιίαιηα^αίο 6υΓ9ΐυιιι 6 €οί8Ηη}3ηο 
ςαο ΥΥοΙΠαβ υ$υ8 681 (6) : ιηίΐΐο <ΐ6ΐΓκιυ« Μΐ866ΐΙθ8 
<1ίν6Γ8:ΐ!υη[ΐ 1)ίΙ)ΓιοΐΙιβοαΓυιη οοϋίοβ^, ίη (|ΗίΙ>α8 ορ6• 
ΐ'ίβ ραπίουΐ» 8ΐί(ΐυοΐ ίηβιιπί, νβΐυΐί Τίΐΐβηηβ Οοιη- 
ΐΗ•α»ϋ (7) ; ΒαναΓίουβ β Μ^οΙ&ο Αη(ΐΓβ8ίοςιΐ6 οοικ- 
ηΐ6ηΐϋΓ8ΐιΐ8 (8) ; νίη<1ο1>οιΐ6η8ί8 29 (9), ίιι ςυο 681 
ΡΙιοΙϋ δγηορ^ίίβ οαΐβ^οη&Γυιη Απ8ΐοΐ6ΐί:», ςυβπι 
ιιοηηϋΐΐί (ςιΐ08 ίηΙύΓ €8ν«υ8) »Κ) ΑιηρΗΊΙοΜΜ ίιη• 
ηΐ6ΓΪΙο ιϋ8ΐίη§ουη(: ϋβηίςυβ 61 Υαΐίεβη! ηοηηηΐΐί 
ΐΌϋί€68 ΓΓ3£[ΐη6ηΐ3ΐ οΙίςαοί ΑΜρΗΗοίΗίοτΗΜ ίοηυίΐο 
€οηΐίη6ηΐ ίη Μί806ΐ1ί$ : <1β ςαΙΙηιβ οηιηΙΐΗΐβ «ϊτβ 
Ιοη((ίπςυί8 βίνβ 6ΐιαηι ΙΙοηίληίβ ρ&ηιηι ηιϊΐιί 1>1)0- ματος- Έξ&δό^η έν ΐφ πατριαρχείω μετά τΙ)ν έπανο^ 
θον της εξορίας ; 8€Γίρΐυ8 ιιιηιίΓυπι λ ΡΙκ>Ιίθ 1ίΚ>6ΐΙυ8 
ροϋΐ Γ6(1ίιιιη) 8ΐ) 6Χ8ί1ίο. 5.) Εϋηντι ΐη 0(κ1ί60 8υηι 
ΙίΙιΗ ΡΗοΐίΐ <|ΐΐ(ΐιαοΓ &ϋν6Γ8ΐΐ8 Μ&ηωΗβΒοβ, (|«κ>ηιιιι 
ρΗιηιιιη ΜοηίΓηιιοοηίυβ 6 οοϋίοβ €οί8Γιπίίΐηο (II), 
|Γ68 Γ«»Ι)ςΒ08 ΐνοΙΑαβ βϋίίϋΙ (12) «χ ΗοΙ^Ιβηίιιηο 
οο<Ιί€6, ςυβιη & ν3ΐΐΐ68ΐιβ ηο8ΐΐ'ο Γυκϋββ Ιιαυ8ΐυηι 
8υ$ρ««>&ΐυΓ ^β^Iί8δ^ΗI6 6(1ϋθΓ, 6(^0 ύ^ϊο ηηΐΐυβ <)α- 
Ιιίΐο, (μίΑΒίΙοςυίιΙβπι 6ΐί»ιη οίΑυβυΙβ, ςιι» \νο1Ιία 
ίη»ρ6ΓΓ6€ΐΑ νί<ΐ6ΐυΓ, ηοη βΙίΑ ίη €0(1ίβ6 Υ^ιΐίοαηο, 
ιΐυβπι ίη Υ^οΐϋί «ΙίΙίοηβ 681• 

II. Ραη ΑνηρΜΙοαΜοτηηι αηίβ/ίΜ έά'ιία, €υηι 
ρ1υΓβ8 ί^ίΐυΓ 6Χ8(3ΓβηΙ ίη ΕυΓορ» Ι)ίΙ»ΗοΙΙΐ6€ί8 Αιη- Γ&ηϋυπ) 681, <ιαί ηιιΙΙ& ΙιΟΓυπι ορβ 6(^60, «]υ&ηϋο- (ΐ ρίξΗοϋΗίοτηιη €θϋί«68ν ρΓίηιυβ ΡΓβηοΊβουβ Τιιηί^ιιΐ» ςυίϋ6Π) Υ^ΐίοληυπι ςυβπι 8ΐιρΓ3 ϋίχί ρίβηίδβίιηυβι 
!ι&1)60. Εβί &ιι(6η) Ιιίο 1)οηιΙ>^€ίηυ8 ίη-ΓοΙ. 8«€υΗ 

ίοΓΠΙβ XIII, 6ΐ'8*03Ι ηίΟΠυ 6Κ'($3Πΐ6Γ 8€ηρΐιΐ8. ΟΙΗπ) 

Ι;)πΐ6η Ιιιιί€ οθ(<ίοί <1:ιηιιιιι ϋυο οοηΐί^βΓβιιιΙ; ρτί• 
κιιπι ηηοίΙ ι.•ίυ8 Ιοίία αϊ) ίη86ίιο 1)ί1ι1ΐορ«'£ο ρβτΐιΐΓ- 
));ι|^& 8«8(]6<|α6 Γυ6Γ&ηΐ; ί16ΐΊΐηι ςυοά 6]ιΐ8 1η(ϋ€6» 
ρΓΐιηυιηι^υβ ορ6Γί8 ΓοΙίαΗΐ ΙοΙ^ΐΙ» ΜΙ ηιαιΙοΓ ρ&Γΐ'ηη 
^ο^^υρ6Γαηι : ηιοχ Ι&ηΐ6η (1θ€ΐυ8 ίΐ1ί(|υί8 ηα&ίοιίχ 
0Γ(1ίη6ηι ιη8ΐΑΐΐΓ8νίΐ, ΐη ηΐΗΓςίηίϋυβ 8€πΙ)6η8 ςιια 
ςηοϋ(]υ6 Γοΐίυηι ββόβ 68861 €θ1Ιθ€8ΐΜΐοηΐ : ΐιιηι ΙΙΙί 
ίηίΐίθ ρ688υηΐ(Ι&Ιο, ορβ &1ΐ6Γίυ8 6Χ6ΠΐρΙαΓίδ, 8ηρ- 
ρΐ6Πΐ6ηΐυιη ίοοίΐ Γβ€6ηΐί ιηαηυ, ίη νυ1|$8Γί 6ΐι;ΐΓ>βι 
66Γίρΐυπι : βίο Ι&ηιβη υ( Υ6ΐ6Γΐιπι ςικχιιιβ ίοΐίοηιτη 
ΐΑοίηίθδ 860Γ8ΐηι ΐη νοίυιηίιιο οοη8βΐ'ν»η(ΐ38 οηπιν6- 8. ^. 6 Βαναηοο 6θ(ϋθ6 Αη»ρΙ)ίΙοϋΙιίιιη88 8«χ ςυ£6• 
8ΐίοη68 ίηΙβΓρΓ6ΐ&(υ868ΐ; 6»β4η6 Οαηίδίο Απηο 1(>74 
ίη ΑηίϊίμιατΗΐΗ Ιαύαίοηνηί 8^1(ο^θ 1ιβΐίη6 («ηΐιιηι 
6(Ι6Β(ΙΑ8 €οη€68βί( (45)• Εχ 8υηΙ ίη ΥαΙίο&ηο €0* 
<)ίθ6 180, 181, 112, 185, 186 ; ηαηι ΤυΓΓηηί ρείηιαπι 
Ιη 6θ<Ιίοβ ηοη Ιπνβηίο; ςηαΓβ 61 ΒαβηΑ^ίυ» οιιηι 
»ηι>ο 1725 ϋβηΐδίυιη Γ6ρ6ΐ6Γ6(« 61 6γ9βοιιπι οφιογ»*- 
ταπί Ιβχΐυπα 6<ΐ6Γ6ΐ (14), ρππι&ιη ΐΛί\ί\β ΐηπίιιηι- 
ιηοϋο ροβιιίΐ, <|υί& 6γ»€Θ ηοη 1ι;ι1>οίΐ. Ρογγο ΐυΐΓΪ»• 
η 118 λ\Μ <)ΐιο<|ΐΐ6ΛιηρΑί/θ£Αία πιβοιΟΓανβΓβΐ, ηβηιρβ !•4ΐ 
Ερ%$ΐ. ροηί, ρ. 124, 165, αϋ €οιι«ΐ. αρ. νιιι, 6, /)< βητ. 
οτά. ρ. 155; (|ηοϋ6Γυ<Ιίΐί ]αηΐ(1ία(Ιίχ(*ΓηηΙ. Ρθ8ΐΟ:*ηί- 
βίιιπι &ηηο Ι616Ρ6ΐΓυ8 δίβιναηίυδ δ. 4. ρΓοΙίχαΐΗ ΡΙιοίΐί 
ΑηιρΙιΐΙοοΙιί&ηΑΠί (16 ΟΙΐΓΪβιί \Όΐιιηΐ&ΐιΙ>υ8 ||;ΐ)οηιί€ί8 ΓΐΙ, η66 ςυί()(|υ3πι νβίβπδ δοηρίυπ» ρβίίκβ ρ883υ8 Ο (ςυχ ίη οο(1. Υ&Ι. 68ΐοεΙθ268ίπι&)6θ<ΐ6πιΤυΓΠ«ηοίη- 8ίΐ. 1ΐ18ΐ!ΐυΓ9ΐί 60(1ί€ί8 ΠΙ6ΓίΙυΐη Αη(ΐΓ68ίϋ8 (10) ΑΙΙα- 

Ιιο ιη1>υίΐ. ΙΙΙαιΙ Ι&πιβη ί&ΐ8ί88ΐπΐ6 & ηββΰίο ςυο 

Γ6ΐ3ΐ0Γ6 (ΙίΟΐυΠΙ ΑΗ(ΐΓ68ίθ Γϋίΐ, Γ666η(ία 86ίΙί66ΐ 1ΐ«0 

δυρρ1βηΐ6ηΙα ΑΗ»ιίυηι πι&ιΐϋ 8υ& < οη8€ηρ8ί886 : 681 
ΐΊΐίιη π)ίΙιί ▼υI((0^υβ ηοΐίδδίηια ΑΙΙαιίί ηΐ8ηυ3, α 
οιι]υ8 ίηϋοΐβ 1οη^6 &1)68ΐ 8υρρΐ6Πΐ6ηΙθΓυπι &6πρΐιΐΓΑ, ί 

(5) 

1 α8ΐ!ΐΙθ£[.ρ. 108* 

ΜοιιΙίαυΰ. ΒίΗ. €οί$1. ρ. 525. 

€ο|6ΐ6Γ• Μοηη», ΐοπί' 111, ρ. 556, 6ΐ €»1&1裕 

Κβ^;. Ρϋπ». 6γ. ιοηι. Π, ρ. 259. 

ΜοηΐΓ»υο. Βΐύί. ηΐΜ, ρ. 1051. 

ΡγχΓ. α4ΐ €ητ. ρΗίΙοΙορ\ ιοιη. ΠΙ, ρ. 7. 

ΙΗΰΙ. ΰοηο. Ιοιη. Ι, ΡπνΓ. ρ. χχχνιιι. 

^οΙΓ. Ρι'φΓ. ρ. ν;' Αιιάι*. ρΓΟίίΓουι. 8ά ηΐ88• 

ρ. 81. (6ΓρΓ6ΐβ 6(1ί(1ί((15) ;ου]η8 ΟΓβεοιιηι ϋ6ίη(Ιβΐ6χΐοη) Β^β- 
η8{;ίυ8 8υρρ6(]ίΐ8νίι (16). ^8πι ςιιί& 0:ιηί8ίιΐδ αίςυβ 
5ΐ6ΐ7&Γΐίιΐ8 (ΐυ»&Ιίοη68 1ΐ88 δυΙ) Ρΐιοΐίί ςιιί(ί6ΐιι, ηοιι 
Ι8ηΐ6η ΑίηρΗίΙοΰΗίΟΓΗΐη ^ ηοιηίηβ 6<Ιί(ΐ6πιιιΙ, Ιήηϋ 
ΛοΜΊΐ υΐ (|υΙ ϋΓαϋίΚί (Ι6ΐη06ρ8 (Ιβ ΑίηρΙιΗοΜη Υβΐ'Ιϋΐ 

Γ6€6ΓυηΙ, ίί ρΓ9•(1ί€ΐ3ηΐηΐ 86ρΐ6ηΐ 6<11ΐίϋ110ΐη η686ίΓ6 (9; 1.ίΐπ)1)66. ι. ΥΙΙ, ρ. 146. 
10) ΡγοιΙγοηι. ρ. 85. 
ίήΒί^Ι.ΰοηΙ. ρ. 549 8<]. 
12) Αηβΰά. ΐοιη. Ι 61 II. 
(15) £ι1. νοί. Ιθΐη. Υ, ρ. 188 86ς(ΐ• 
(14) Τοιη. Π, ραιί. ιι, ρ. 420. 
(15 Αααατ. ρ. 457. 
^16) Τοηι. II, ρΑη.Η,ρ.439. 3.1 ΡΗΟΙ,ΕΟΟΜΕΝΑ. 34 

νΜβ&ηΙϋΓ; ςυοΓυη ίη ηιιτηβΓΟ βυηΐ ΟοιηΙιβΙΙδίηβ, Α Ιυίΐ ({9) : &προΓ€$ΐ ί^ΊαΐΓ υΐ ΜοηίΓαυοοη'κιβ •€ή-> ΑΙΙ2ΚΠΙ8, ΜοηΐΓΑυοοηίυ$, λΥοΙΑυβ, ϋιιΙΙ&ικΙίυβ, Λη- 
(ΐΓ6<(ίη8, δϋοΐΐηβ. ϋηοβ ίοΠαβββ ΡαΙ>Γί€ίυδ ίη Ογ. 
ΜΜίοΙΙιβΰα ΙιιοιιΙ)Γ8ΐίοη6$ ίΙΐ3$ 3(1 2ΐπιρΙιί1ο(ΙΓιοΓυιη 
8]τηο[^6η ρβΠίηβΓβ 8υ$ρΙθ9ΐυ8 θΜ. ΡείανΙυιη 
(ΙβηΙιυβ ιρβυιη ιηίΓΟΓ, ΐ}υι οιιιη ίη ΟρβΓβ βυο 
ΐΚβοΙο^οο (17) (Ιβ πιοηοΐΙιβΠΐΙβ (ληιΐίιι <)ί88βΓ8(, 
ΡΙιοΐϋ Ιβπιβη ΟριιβουΙυπι ιΙ$ νοί«ιι<α<ί6ιΐ8 ΟΗήϋί 
ρηοίΗίΟΜ^ ςικχΙ β]α8 (ΐΓ|[ΐιπ)6ηΙο οοπιπιοιϋΜίηιιιπι 
<*Γαΐ, ρβηίιυβ ί^ηοητβηΐ, ΐο( ΙιοβΙ 8ηΐ6 9ηηο8 βΐ» 
βίο8 50<ΐ8ΐί1>ιΐ8 ΑΙ 1.8ΐίηϋΠ) Γ&οΐυπι 61 6(1ί1υιη. ΤβΓ- 
ΐΚΐ8 ΑπιρΙιΐΙοοΙιίοΓυπι βιΙίΐΟΓ £οπ)Ι>6Π8ίυδ 681, ςιιΐ 
»ηηο 16446 6&Ηίε&ηο ΤίΓιί 6<Ν)ΐ€β ΑπιρΙιΠοοΗίϋηβπι 
ςιΐ3»Ιίοη6πι ρΓοίυΙΗ οοηΐΓβ υΙ)ίςυί8(3$, ςυ» ίη Υβ-• 

ϋ€Αηθ €θϋί€•.6 Ιη668ίΠ13 ΟΟΐΑΤβ 681. βΓΑΤίΙΟΓ Ι2ΐηΐ6η ρΐΐυηουΐαηι άβ δί1ιγ1Γΐ8 ρηιηυδ ρΓΟίαΙβπΚ ΙΙίΓυιη 
<|αΙηΐυηι ΑπιρΙιίΙοοΗίοηπη 6(ϋ(0Γ6Πΐ δρίβπαπι (ίίΰ&πι, 

1)90(1 8λΐί8 8γ|0; 6( Π16ΓίΐΟ ί(Ι (1υλ>ί(0. Ν&ΠΙ Τ1ΐ60• 

ρΐιίΐυβ (]υί<ΐ6πι Η&ΓΐβΒίυβ ββηιβΐ βΐ ιΙεΓυπι 8ίΐ (20) 
ι ^υβΐυπι δρίβηυιη «ηηο 1738 ςιιοάαηι ίη ΓιΙ)γο 

ΟβΓΝΙβηΐΓλ ΗΐΙ^Ιία 86ΓίρΙθ ίΐ6<1ί886 βΐ1ηθ(2ΐΐίθΠ68 3(1 

ΡΗοΙΙί ΑηιρΗΐΙθ€ΐιϊα, β( ίη 6η6 (|υ:6(Ι&πι 6Χ Ι)ί8 Λιη- 
ρΙαΙοΜί$ ηοηιίυπι 6(ϋΐ«. > ^&πι τβΓΟ ςυί() δρίεηυβ 
ίη 60 6βηη&ηίοο ΙϊΙγο, ςυο 6;ΐΓβο ρο8ΐΐ6πΙ, ηθβοίο ; 
80(1 ςυοηίίΐπτ νί(ΐ60 66Γπι&ηυ(η Ηοηιίηβηι 6Γυ(]|ιί88ί- 
πιυπ) \νοΙβυπι ΐηβηηίο ρο8ΐ δρίβΗί Ιί1)Γυηι νίχ 
6ΐ8ρ80 ΑηιρΙ)ίΙο€ΐιί8ΐι&8 (ΐυ8»ΙΙοη68 (ΙβρΓοιηβΓβ, ηί- 
1ιί1ςυ6 (16 δρί6ΓΪί €υη8, ίη ΡΓχΓβΙίοηβ 60!ΐ6Γ(Μΐυίη 
6ΙΙΠ083, (ϋ€6Γβ, η68€ίο, )η(]ΐΐ3πι, (|υί(Ι 6^0 ϋβπιοηι 6]Ύ8νΙΐ ηοη ίη(6ΐ1θ€ΐο οοιίίοίβ (ίιηΐο €οηι1>βϋ8ίυ8» ^ Ι6π)ρ6π1)υ8 1θ€οςιΐ6 (ϋβίΑΠβ ()6 δρίβΓΪί ορ6Γ6 ]η(1ί• ίΐ8 υΐ βοπρίΑπι 8(1 ΑιηρΙιίΙοοΙιίαιη & ΡΙιοΓιο (ΐυβεβιίο- 
ιΐ6ΐη, ρΓΟ Αηιρ1]Ί1θ€ΐ)ί( 8€ηρΐο ναΙκ8ν6Γίΐ« δ6(1 άοίη 
«(Ιιηοηίΐοβ 8ΐ> ΑΙΐ8ΐίο εοπιί)6η8ίυ$ Γ6ΐΓ8(^&νί( θγγο- 

Γ6ΐη, 81(106 8ΐΐ6Γ8ηΐ 8ΐ» 60(ΐ6ΐη Α1ΐ8ΐίθ 36€6ρί8Π1 (Ιβ 

Α8ΐ6ηί8 (ΐ]09Β ίη €0(1. ν8(. 681 512} 6χ1ί(1ί( ΑηιρΙιίΙο* 
6ΐ»ί8η8ΐι? ίη ΑΜΰίΛΤίΗΜ ΡκΐηΐΜ, ρ. 279; τβπι οβ&Ιβ* 

ΓΟ(ΐαί Ι8ηΐ ρ»ΓΟΠΙ 8(1ΙΐΟ0 β(1θ6ΐθ8, οι 86ΓίΙ>βΓ6 ΟΟΠ 

6ΓυΙ>ιιβηΙ 8ηιΙ)ίκ6Γβ 8β (|θί8ηαηι Ιιίο Ρ1ιοΐίο8 Γο6τί(, 
(ΐαί 8(1 Απιρίιίΐοοίιίοηι (|υ!68ΐίοη68 ηιίβΟΓίΐ. Ι{[ηοΓαΙ)8ΐ 
βοΐίΰβΐ €οηι1)6θ8ίθ8, ςο» Α1ΐ8Γιο8 ίη ΙίΙ>Γ0 Βε ΰοη^ 
9$η$Η »ηρβτ ΑίηρΗΗοΜί$ 8οηρ86Γ8ΐ; ςυί8 ηίιηίηιαι 
6θ(1οιυ 8ηιιο 1648 (νπι €οηι&>6α8ίθ8 ΑΗοΐαήΜίη^ Ιοηι 
ΑΙΐ8ΐίυ8 νοίοηιοη βοοηι Ώ€ οοΜ^Μη ίπιρππίθίΜηΐ• €6ΠΙ, 400(1 8Ρΐ8ΐ6 ρ8Γ 6ΐ ίη 1ίπΐίη6 ν6Γ8808 ΑΥοΙΑΟδ 

ηοη 8(|;ηο\ίΐ. δοςοίΐοΓ ]8ηι 86χΐο8 πιοΐΐο ρΓ!Β(1ί6ΐίι 
6ορίο8ίθΓ ΑπαρΙιίίοεΙΓιοΓϋπι 6(1ίΐθΓ Υνο1βθ8, 8 ςυο ίη 
ρΐιίΐοΐοίζίπδ 6υη8 ΑιηρΙιίΙοΰΙιίβη» (|θ9β8ΐίοηβ8 (|04• 
(ΐΓ8ΐζίηΐ8 86Χ (8 74 8(1 119) 8ηηο 4741 ροΙ>1ί68(» 
ίιΐ6Γοηΐ; ςο» ιΐβίηιί• 8ηηο 1779 ίη ΟαΙίαηάίαηα 
ΒίΗίϋίΙιεϋα ι. XIII, ΓερείΊΐ» βοηΐ. ΕΙ ςοί(ΐ6ΐη 8(1ν6Γ- 

808 68Π8η(ίίθΠΙ 6Χρθ8ΐθΐ8Γ6 ίίθ6Γ6(, 60Γ 60ηΐΓ8 111- 
8ΐΙΐ0ΐη01 800Π1 Π)ίηθΓ8 Ρ8(Γ0ηΐ ΟρβΓΑ ε0866Γν8η(1ί, 

ςιιβΚ8ΐίοη68 8 \νοΙΗο 6(1ίΐ88 Γβ€6ρ6Γΐ(, 8ηΙίςοία8 

6(Ιίΐ88 ρΓ8Ρΐ6ΓΠΐί86Γίΐ ; 1)181 ]8Π1 (1ίΐΐ886ΠΙ ί^ΠΟΐββ 

68ΐΐ8η(1ίο Γυί986 €:νΐ6Γ88, 1(1 ςοο(] 6]οβ ςαο(ΐοβ 
ΡΓ»*Γ8ΐίο 88ΐί$ ()6ΐηοη$ΐΓ8ΐ. Ιηΐ6Γ 608 (|οί (Ι6 ΑηίρΗι* ΟοβΓίοδ ΑΜρΗΗοΰίήυτΗΐΛ 6(1ΗοΓ ΜοηΙί8α€οηΗΐ8 ^ ΙοΜη νκΐ^αηϋίβ βοΙΓιοίΐί ΓοβΓοηΐ, ρΓ0χίηΐ08 ηο1}ί8 631 (18), ςοί 8ηηο 1715 νοΙ|;8νίΐ ςο8ΐοοΓ, η6Πΐρο 
<|6 Η6Γεαΐ6 Απ)8ΚΗοββ εοηια ςοδίβηιβ, (Ιβ δίΙ>7ΐ!ί8, 

(Ι6 θ688Γί6η8)8 ΕΐΙδΰΒίί Ιΐ2βΓ68ί, (16 Αδ(6Πί8 (ίπ ΥβΙ• 

€0(1. 107, 150> 221, 512). ΡίοΓβοΐο ΗοηίΓαοοοηίοδ 

(16 0ηίν6Γδ0 Ρ1ΐΟΐί8ηθ 0ρ6Τβ 1)6η6 ηΐ6ΓίΐΙΙ8 681, Οθ]θ8 

ίηΐ60Γαιη (ΐ68€Γίρ8ίΐ ίηϋίθ6ηι, (ΐο«8ΐίοηοηι 8€ίΙίθ6ΐ 

0€Ι0 61 (Γ666ηΐ8ΓυΠΙ : 86(1 Ι(ΐ6Π1 ΠΙ82ηθρ6Γ6 6ΓΓ8ν)1, 

ρΓίιηυιη (]οί8 δβ ϋίχίΐ 6ϋ6Γ6 6Χ ΑιηρΙιίΙοοΙιίίδ ςοβΒ- 
βΙΙοη6δ ίΙΙ&δ, (Ι02Β πΐ8]0Γίδ πιοπλοηΐί οδββ νί(ΐ6ΐ)3ηΙοΓ ; 
<|00 ]θ(Ιίαο ηίΐιϋ ίη6θΝ$)(ΐ6Γ&ΐίθ8, ηίίιίΐ ΕλΙδΙοδ βεπ 
ροΐοίΐ. Νκιη δί (|θίδ ΑιηρΙηΙοοΙιία α πιβ ηοηε 6(1ίΐ8, 

ίΐ6ΐ1Ι(|06 ϋί8 8 δοΟίΙΟ \νθ1Ιίθ(|Οβ νθΙ{;8(8, 6001 ίιίδ 

Ι)Γ6νί6θ1ίδ 86 ν8ΐ(ΐ6 Ι6νί1)08 ΙΙοηΐΓ8οοοηιί 60ηΓ6Γ6ΐ, 

ρΓΦρ08ΐ6]^8ηΐ Η6Γ6ΐ6 180(1601 ρΓ»(ίί£8ΐ8ΐη 60Ι1ΐρ€Π6(• 8Βΐα(6 ΓοίΙ πολυΐστορ Αη(ΐΓ68ίθδ, νίΓ πΐ80ηο8 η)6ί<ιοβ 

(ίΟΜΙ νίχίΐ 8Π)8ηΐίδδίθ10δ, (|θί (16 8η66()θΐί9 Ν68ροΙί- 

181Ι3Β 1>ίΜίοΐΗ66Φ ΡΓΟίίΓοηιοαι 80Γϋ)6η8, ΑηιρΙιίΙο• 
6ΐιίθΓηπι ςοθ(1(ΐ8ΐη ΓΓ8{;πι«ηΐοπι (ίΐο οοηιιη6η(]8νίΐ, 

8Κ|06 Οΐ 1θ66 (1θη8Γ€ΐΟΓ, ΐη8|;ηθρ6Γ6 80610Γ Γϋί(• 

Ουο(1 80ΐ6ΐη Δεη ορΐ8νίι Αη(ΐΓ6δίο8, ίά ιηοχ πΐ8(ζη3 
61ΙΠΙ 180(16 ρπΰδΐίΐίΐ \ίΓ ίΠοδίπβδίιηοδ Αη([6ΐο8 

δ6θΙΙΟδ, Κ)ί1>11θΐΙ)ΘΟΦ ρθδ( Αη()Γ6δίθΠ1 ρΓ3Βε68, 6( Γ6- 

βίοΓοη ρηη€ίροπι ίη ΙίαβΓίδ ίηδίίΐοΐΟΓ. ΝίπιίΓοηι 
ίδ, ςοί ^€ρ(ίιηί 6(1ίΙθΓίδ Ιοοοπι οΙ>ΐίη6ΐ, 8ΐηρΙιίΙοο1ιί8 
(ΙΐΗχΙβνί^ίηϋ, ΡΓ3616Γ ΡΓ8ΒΓ8ΐίοη6ΐη, εηπι βοη ίηΐ6Γ- 
ρτ6ΐ8ΐίοη6 δ€ΐιο1ίΙδ(]Ηβ Νεαροίί Ιγρίδ 6Χ60(1ί(; οδοδ 

6ΐί8Π1 ν8ΐί68ηί ΟΟίίίείδ δΟρρείίίδ 8ΐί(|00(, ({088 οΙ. 
ηθδ(6Γ Απΐ8ΐίθ8 8(1 6001 δοΐιοιίδίΐ. Αΐηρ1)ί1θ€ΐΐί8 ^οη1 6ΓΚ0 ΜοηΐΓ8α6οηίοδ (]06πι νοί^ανίΐ ίη(1ΐ66ΐη 8ΐ) Π ί^ίΐοΓ 8ηΐ6 ιαο 86Χ ^ά\άιί θ8ηίδίθ8, δΐβιν8Γΐίθ8 1, βπίΑΐΗίοηδί 8Γκ|υο βεοερίΐ, ίρδΡ ν6Γο 60(ϋ€ειιι \ίχ 
&δρ6χίΙ? Αίίθ(|θίη τίχ ίίβή ρο(6Γ8ΐ υ.Ι νίΓ δοπιαιοδ 

ΙΟΙ 100^18810188 8ΐ()06 0ρΐίηΐ8δ 1θδΐΓ8η8 ςθ8Β8ΐίθη68, 
η6(^ΐ66ΐί• Ιΐίδ, 1>Γ6νίθΓ68 ίίΐ88 80 Ι6νί(ΐ6ηδ6δ 6ΐί|;6Γ6ΐ, 

5οοςο6 ρΓ96οοηίο 8ΐςα6 ίιοηοΓΟ ΐ]τροΓοπι π]αεΐ8Γ6ΐ. 
δ64ΐ 6η ΓΟΐ'δΟδ ΙΙοηΐΓ8οοοηίθ8 ρϋ6€8νί( (Ιοπι 1)8β 
4|αχ8ΐίυιΐ6θΐ88 660 ίη6(1ίΐ8δ οπιηβδ ?Μΐ^8νί(. Ακιοί 
ϋβ Αδίβηίδ ςυβΒδίίοηοιη ]8ΐη ρυΜίοί ]υπδ ϋοπι1)6Δ- 

8108 ί<ϊ66ΠΐΙ : (|α3ΒδΙίθη(!8 (Ιο 1ΐΦΓ68ί Εθδ6ΐ)ίί 6ΐ (16 

Ιΐ6Γ6θΙβ ίη ΡΙιοΐίί 6ρίδΙο1ί8 πιοΐΐο &ηΐ6 8 Μοη(8€θΐίο 
«ϋίιΐδ 066αΓΓ6ΐ)8ηΐ ; ί(1 (|οο(Ι ^Υοΐϋοηι οεΠο ηοη 18- 

ίΙ7) ί>€\η€ατη. \\\ι, ιχ. 
18) ΒώΙ. ΟοηΙ. ρ. 546-348. 
19) ΡγχΓ 8(1 Οηγ. τ. 111, ρ 7. 

Ραταοι.. Οβ. ΰ1. €οπι1>6Γΐδίθ8 II, λΙοηΐΓ8θΓθη1οδ Ι, ΥνοΙΩοδ ςο8(ΐΓ8• 
^ίηία 86Χ ])Γ6νίθΓ8, δεοΐΐοδ (1οο(ΐ6νί|τίηΐί. δοη)ΐη8 
ίΐ8ςο6 8ηΐ6 016 6(1ί(θΓοηι ΑηίρΗΗοΰΗίοταΜ^ 74. Οοΐ8• 
Τ08 (ΐ6ηιοιη 6(1ίΐθΓ 6(;ο βοπι» ςοί νί|;ίηΐί 8ΐυρ1ιί1ο« 
6ΐιί8 1ΐ06 νοίοηιίοο 6χ1)ί5βο : ηο^Γβ €6ηΐ(;η8Γίθ8 

]:ΐΐη ηθΠ16Π18 ρΓθρ6ΐηθ(1θ01 6Χρΐ6(0Γ. Αΐ(|υί 60<Ι6Χ 
¥81108008 ΐΓ6(ΐ66ίηΐ 60η1ίη6( δΟρΓλ ΐΓ606ηΐ8. δ6(1 
(80160 δΟίΠΙΟδ Γ6ΐί408 6Χ Ηίδ ΟΟΟίρΙΟΙ*» ίθΐ6Γ 6ρί- 
8ΐθΐ88 8 Μθηΐ86ν1ίθ 6(1ί(88 ]&ηΐ(1ίΐΙ 6Χ8Ι8Γ6. ΙΟδΟρεΓ 

6^0 (ΐ6(1ί ορ6Γ8η) ο( ΛιιιρΑιΤο^Αία ρΐ6Γ00)(μΐ6 ίοη^β- 
δίαα, (ΙίΙ&Ιίδ 1>Γ6νίοιϋΝΐ8, 8(1 6(ΐ6η(1οιιι (Ι•1ίκ6Τ6ΐη• 

(20) δαρρΐ6Πΐ. 3(1 ΐηΐτοά. ΑΙ«. ίίη^. €τ. Ιοη. Π, 
ρ. 47; 61 8ύ(1ί(. 8(1 Γ8ΐ>Γ• ΒιΜ. ϋτ. Ιοηι. IX, 
ι>. 26. 

2 35 ΙΝ ΑΜΡΗΙ100ΗΙΑ ΡΗΟΉΙ 3β 

0υΊΙ>υ9 Γΐΐβ ρβΓρβηδΙβ, άίιη'κΐίαπι ΓβΓβ Οροήβ ρ&Γ- Α Ιαπι τί€65ίπι&ηι• (οιη λΐίββ αΐίςυοΐ, Ιαιη ^ηίςιιβ Ιβιη ροιΐ ιηβ ϋϋΐιυΰ ίηβϋίΐ&ιη βυρβΓβδδβ ίυάίοο. 

111. ϋ€ ηιβα €άίΐίοη€, ^^^η 6<)ίΐιοηί8 ίηβ» ηΐίο 6ΐ8ΐ 
8ίηιρΐ6Χ 681, Ι9ί1)0ΐ-β Ιϋΐηβη 30 (ϋΟΐ€θΙΐ8ΐθ ηοη €&ΓυίΙ. 
Νλΐη ιη ρπιηΊδ Ι2ΐιΐα!η ορΰΓϊβ ραηβηι βχ βιιΐϊςαο 

0.0<1ί€ββΧδ€Πΐ)βΓβ, 8ρ1β ΐΙΐίβΓβΓβ, οηΙ)0(|;Γ8ρ(ΐΐ& ρ»Μ- 

8ί8ςιΐ6 ίηΐ6Γρυη(ζβΓ6, ηιβικί'ΐδ 6ΐί8ΐη αΐίςυοΐ ρβΓρυΓ- 
^»Γ6, ηοη Ιβνίββίπιοπι ηβ^οΐίαπι ΓιιίΙ. Εο 8εεβ88ί( 
ΙιΑίίη» ΐιιΐβΓρΓ6ΐ8ΐίοπΊ8 6)υοιιΙ)Γ8ΐίο, <|η& Ρΐιοΐίαιη 
«606888 ΓΙΟ (1βοΐ9Γίΐηϋυπΐ ρυΐανί , ρΓθρΐ6Γ 608 ηυΐ 
6Γ9β€6 ηβδοΐαηΐ νβΐ ηυί 6γ9Β06 86 86ίΓ6 δΙιηπίΑηΙ. 
δοιΐ Ι8ηΐ6η υΐ πιίοΓ οόίΐοΓ β6Γ6πι, ραυΙο ΙηευΗΊοΓ 
ιπΐβΓρΓ68 νίίΙβη πΐ8ΐϋί : ίυίΐϋΓ ςυί(1ςυΐ<1 ιηβηΐι ρή- 
ιηαηι οοευΓπΐ, \ά ί6Γ6 οαίαπιο ρίηχί, οχροΗπ »ιι(βιη 
8βΓηιο ηοη ροΐ68ΐ, ηΙδί ςηβπι (Ι6€6η8 ηιοπι Ιίηι^^- 
νβΓίι. ΟυΓΑνΙ ΐαπϊβη υΙ>ίςυ6, αΙ ΟΓβΒΟβηι νβπΜΙβιη 
Ι,Λΐίηα δβΓΥίΓβΐ ΐΓβηδΙαίΐο. Αιίποΐαΐίοηββ «ιπίΐβ δϋΐΗ 
Ιβχϋί; ΙιΙδ βπίιη ΙβοΐοΓββ 6»Ρ6Γβ ΓίοΊΗϋδ ροΐβΓαηΙ: 
ΠίΙ)ϋθ8ηιπι 8ΐιΐ6ΐη &α€ΐοπΐ8ΐυπι, ςυηβ Ιοί » ΡΙιοΙίο 
ΐ8α(Ι&η(ιΐΓ, 86ΐ1βδ ρΓορΓίαδ ίη 1ί1)Γί ηΐ4ΓβίηιΙ)υ8 <1β- 
ιηοηδίΓ&νί. Οΰ%δΐίοη6δ ΐρδβδ, ςυ9β ίη €θ<ϋθ6 οοη- 
ΐίηβηΙΟΓ δΟΓ'ώυηΐυΓ, ίη ηιΓιουΙοδπιίηοΓβδίϋδΐίηχί, 

(1(υθ 86ΊΓΐ06ΐ ρ6Γ8ρί€ϋίΐ8ΐί 86ΓΠ)θηΪ8 €0ηδϋΐ6Ι'6Π1, 6( 

ϋδ ηιιί 1θ6θ8 οίΐαΙ)υηΙ Γβπι οοπιπιθ(!»η(ΐ Γ9Ι66Γ6ιβ• 
0φΐ6Γ0(ΐηί 0Γ<)ίη8ΐ(*πι ηυιηβπιπι, ςηο τιη8ςυ»ςυβ 
φΐϋββίίο ηοΐΑΐυΓ ίη 6θ<]ίθ6, ίϋΰΪΓεο 86Γν»νί, η( ηβ 
Ινηι ςΗί(ΐ6Πΐ 6ίΐ8η(ϋ γ&Γιο ταπβΙυΓ, ουηι ιιηίνβΓδυιη 
οριΐδ βΐΜλΙ)ίΙ. ΙΙΙιμΙ νβΓίδδπιιβ Ι6δΐ&π ςυβο, πΐ6 <1β 
€θι)Ί€6 ΥιιΐΙοληο ΑηιρΗΗοΜα οηαη'ιυηι ί6Γηΐ6 ροΐίβ* 
δΐηίΑ ϋ606Γρ8ί886 ; (|ΐΐ3Β πιπιίΓυηι νβΐ ΐθβ8 ρΓθΓιχίι&ΐ6 Β ^60•"> ϋ<)6&(. ΒίΙ)1ίθΓυιη Ιοοοδ ηυί Γ6ρα{[η&ηΐϊιιηι 
8ρ6θί6ΐη Ιΐ8ΐ>6η(, Γ6616 οοηοΠί&ηΙ 60η)ρΙΐ1Γ68 6Χ Ιΐίδ 
(|υ3ΒδΙίοη68, υΐ6, 23, βίο. Νοηη6 ίρδα ΐΙιεοΙοζίβΒ 
ρ6η6ΐΓ:ι1ία οβΓηίιηυδ ίη ςυ»8ΐίοηί1>ιΐ8 <1β 1)8ρΐί8αο 
6ΐ ίΐβ τΐΐβρ (οΓπιίηο ? 1]ιίςιΐ6 6ΐ ϊΗ» ϋβ ροΓδοηβΓυιη 

άίνίηΑΠίη) ρΓ0ρΓί6ΐ8(ίΙ)Ι18 ρ6Γ8Ιΐ1)ΐίΐ6δ ρ6Γ(ΐυ6 »0£ΙΑ- 

Γ&13Β βυηΐ. Νοηηβ (Ιοηαυιη 6οπιροη6η(Ιί8 η)θπ1>ιιβ 
ρΓΟδΙίηΙ ίΙΙ» (Ι6 Ευ6ΐΐ3Π8ΐί3, 61 06 ΡΓονίίΙβηΐία, 61 
<16 ί;6Π)ρίΐ6Γηί8 806ΐ6ΓυΠ) ρο6ηί8? 

ΙΥ. ϋοηΐΐονβηίίΒ αΐϊηηοΐ ά€ ατηρίηΙοΜίΜ. Α|[β 
Τ6Γ0 ςυί<ι Ηοο οραδ 9(1 Αιηρ1ιΠθ€ΐιΐυιη 8€π1)ί νί(ΐ6- 
ιηοδ, ηβηιο «χίβΐΐιηβΐ, οηιηβ ί(Ι ςυβηίΐίβ βιΙ> Ηοο 
1ιοιηίΐ|^ ΓθΓΐ6 ρΓοροδίΙίβ Γ68ροη()βΓ6. ΕδΙ βηίπι Ιιίο 
δοΐβπιηίδ προσφωνούντων ηιοδ, υ( οΙ> €»ρθη4ΐαιη 
80ΓίΙ)6η<1ί αη$8ηι, Γβηι είιΐδηιοϋ'ι Ιίη^&ηϊ. δίο Ευββ- 
1)ίυηι δίπιυΐαναδδβ ρυΐο, ϋυπι 8(1 ΒίβρΗ&ηυιη Μ»η- 
ηιιηις(ΐ6 86π1)6Γ6ΐ. δίο ΤΙΐ6θ<1οπΐδ Μορδυΰδίβηυδ, 
16816 ΕΙ)6ίϋβ$α Ιη €8ΐ»1ο|{ο, δίη^ιι!:! ρΓορ6 ορβηι 
Άά 8ΐηίοθ8 ηιίδίΐ, ςιι»βί 8ΐ) ϋδ Γ0§[8ΐυ8 ΓιιίδδβΙ : 6( 
810 &1> 8ΐίί8 Ε6εΐ68ί;£ Ρ3ΐΓϋ)υ8, η60 ηοη & βοπρίΑΓί• 
1)υ8 6ΐΙιΐΗϋΐ8 ί8εΐί1αΐιιπι δοΐηιυδ. ΡΓοΓβοΙο ΡΙιοΐίΐ 
Ιι&8ςυΦδΓιοη6δ ηοη &(! αηυπι πιίδδ&δ ίυί8δ6 ν6ΐ ίηϋβ 
ρα(6ΐ, ςυοά 6Χ Ι)Ϊ3 εοπιρΙυΓβδ ίη βρίδίοΗδ ζά ν>- 
ηοδ ηιίΐΐυηΐιΐΓ Ηοπιίη68 : Ιυιη €ΐΐ9ηι ςυοιΐ Ιοΰΐ πιυΐιί 
ίη €οηιπΐ6ηΐ&ηίδ 1>ίΙ)Ιίείδ & ΡΙιοΙϊο ΐΓ9€ΐ8ΐί, <ΐ6ΐη(1β 
Ιη ΑίηρΗίΙοΜα ΐΓΑηδΙβΙί Γυ6ΓαηΙ. Εγ^ο 6χ Ιιίδ ΓβοΙβ 
οοηοΙυάίΐυΓ, ΡΙιοΙίιιη ουηι ηιοΐΐβ ίη ερίδίοΗδ, ίη 
€θΠ)ΐη6ηΐ8(ίοηίΙ)ΰ8, ίη ΙιοπιίΙίίβ, ϋβ δ^ιοη (Ιοοίπηβι 

άί886Γυΐ8δ6( , 3(1 6X11*60100] ρΓ»θΐ3Γ6 6( υΓΐ1ί(6Γ ^ , -, — -— ^- Γ - ^., — « — ^, — ... !,.«,«. 

νβΐ αΓκοηίθηΙο £[Γ&νί 61 Ιΐΐ6θ1θ(;ίοο , ^61 (Ιο* ^ 60βίΐ8νίδ86 ()6 οηίνοΓδίδ δοπρίίβ Ιιίδ 808, 

οίηη^β »1ιίΐα(1ίη6, νοί ηονίΐ8ΐ6 9ΐίςυ8 οοιηιη6η<]8ΐ)8η- 
ΙΟΓ, 6ΐ ηυ» 06^06 ουηι ΑιηρΙηίοΜη 6<1Ηί8, η6ςαβ 
ΓηΓΗθδ<:ηπι 6ρίδΐοίί8 εοη((Γθ6ΐ>8ηΐ. ΡΓθΓ6εΙο ίη Ιιίδ 
Ι&ηΐ» Γβί 1)οη2β οορία 68(, υΐ (ΐυ^δ (16 1ιθ€ Ορ6Γ6 
Ιαο(ΐ6δ ΑΙίΑΐίοδ, ¥^οΙβαδ, Αη(!Γ6δίθδ, δ€θΙΐθδ8ΐίΙ(ΐυβ 
ρΙοηο 0Γ6 ρΓ2Β(1ίθ3ν6ΓοηΙ , 6&δ ηβπιο, οι δρ6Γ09 

Ιΐίη)ί88 ίθ(!Ϊ6ϊϋΟΓ08 8ίΙ• ΜίΙΐί Τ6Γ0 00||[ίΐ8ηΓΐ ρ6Γ0ΐ1• 

ηιηι νί(1βπ δοΐβΐ, ςοί β6π ρο(ο6Πΐ οΐ ΡΙιοΐίοδ ίο 
8;6ειιΐ8πί)0δ ϋοπδ ιιιοη6ηΙ)ο 8ςυ6 ▼6Γ8αΙο8 08^06 &(1 
6ρίδοορ3ΐοηι, 8(1 ςοβηι Ιβίοοδ δυί)ίΙο βν6€ΐ08 ΓοίΙ, 

18018(0 (1ίτίθ8Γαηΐ δοηρΙΟΓΑΓΟίη 81(|06 8ΐ)8ΐΓΟδίθΠ8 

ΐΙΐ6θ1θξ;ί» ηοΐίιί8θΐ Γ»οοΗΑΐβηιηο6 &ιΐ6ρΙοδ Γο6ΓίΙ• 
Τγ68 Ιαοιβη ίο 1.8ΐίιιί8 οοοοΓπιηΙ Ρ8ΐΓίΙ>οδ, ^υοδ ιη ηοιιιη εοΓ• 
ροδ εθΑ66Γ¥3θ(Ιίδ ; ςοοιΐ εοηι πι1α6Γ6ΐ ΙιοηοΓίδ βΓ^ο 
8(1 80110001 ΑηιρΙιίΙοοΙιίοηι, ηοοιβο ιθ(1β δΐι1>οηοπι 
6δ(, νοί ΡΙιοΙϋ ΐρδίοδ ν6ΐ ροδΐ6ΓθΓθπι νο1οηΐ8ΐ69 
Αιηρ/ιί/οΓ/ιία. ^801(Iίο ςυί(ΐ6οι <1οΙ^ίΐ8νί( Ρ8ΐ)Γίοίο$ 
(21) ιιοηι 8αεΐθΓ6δ εαίβη^Γοπι 6ν8ο^6ΐίθ8Γηηι Ιοοοβ 
ΡΙιοΐίί, ςοοδ ί(ΐ6ηΙίά60) ρΓοΓ6ηιη(, 6χ ΑιηρΜίοΜί$ 

ΠΙΟΐΟΑίί δΐηΐ, 80 ροΐΐοδ 8ΐ) 6]θδ(ΐ60Ι {|ϋί 8ΐ1(]08Ι)(1θ 

6Χδΐίΐ6ποΐ εοηιηΐ6οΐ8ηί8 6ν8η||6ΐίοί8ΐ Εικο οΐΓΐιηιςαβ 
ί8εΐοοι ]θ(1ίοο ; ηεςαβ 8θ1οο) 3ΐ)δ €8(6η8Γθοι 8ν- 
οΐοπΙ)θδ, ^βΓοοι αϊ) ίρβο ΡΙιοΙίο ίη8ΐ6Γί80ΐ 68ηΐ(!6ηιι 
ηοη οηο ίη Ιοοο ηβςοο δβοιεί θδθΓρ8ΐ8οι βχίδΐίπιο• 
Ναοί ο( ίο 08ΐ6οίδ Γ68ρδ6 ρίοπεδ ΙοοΙ ΡΙιοΐίβηί οο• 
οοΓΓοοΐ, ςυί ίο Αηιρ/ίΗοϋΗϋί^ φΐ» ηοηο οοΒοη Φ<]υοίυΓ6ΡΙ)θΓΗ ίθΒ6θίο ορροο8θΐοδ; Ιήςοβ 8θοΙ |) ηονίοιοδ, οοο οοο>ρ8Γβοΐ. Ει ίΐοΐιΐβοι δ<ΐ[ιο!ίοΓοοι Ογρπ8αο8, Αοι1)Γθδίυ8, 8ΐ(]υβ Αυ^οδΙίοοδ ; ({οογοοι 
ρΓίηιυβ 8 ΓοΓΟ 61 1ιοοοΓίΙ)θ8 8ί1 δαηοίηΑΓίυοι 8ΐιΙ)ίΐο 
ΐΓ80δίΊΐ, 61 18ΠΙ60 ίο Αουΐίδδίοΐίδ Εοοίοδίφ Ιΐΐΰοΐο^ίδ 

ΓΟρΟΐΑΐΟΓ. δ60Ο0(ί08 8 δ360υΐ8Π ΙιίςΐΙΠ» ρΓβ6Γ6ϋΐ0Γ& 
91(1 Ηΐίθΐ88 Γ6ρ«ΐηΐ6 Γ8ρΐ08, ΟίΙΐίΙοηΐΐουδ 1801801 010Χ 
οϋί(1ίοίΙ δ8εΓ96 (ΙοοίήοΦ οορΊ8ΐη, ςΐΐ80ΐ8ΙΟ 6ΐΙΐΐ8 
6]08 0ρ6Γ8 ()6ηΐθη«ΐΓ80ΐ *, ρΓ9Κΐ6Γ ίΐίΐΙ <|036 06ΐ6ΐ>€Γ- 

ηαΐ8 οΐίιη, ηοηο βηιίβδα ςυ6ποιθΓ. Αυ||[υδΐίοοδ ίΐεηι 

ρΓΟΓλΟίδ 8ΐ0(1ίί8 08ς06 8^ 8(1θΙΐ801 38181601 ίοοΟίΠ- 
ΙΟδ, Ι)Γ6νί ΙΟΟΧ 018X101001 001018 ΐΗοοΙΟ^ίβΒ 1θ0160 
Ιηθΐ8Γθίΐ. ^^01 ςοί 880Γ86 Η6ΓΟ16Ο6υΐί096 0800068 

€02[οοδ06Γ6 ανοί, Ι8 Ρΐιοΐϋ ρήοΐ8ΐο <|υχ8ΐίοη6θΐ| 
(2!) ΒώΙ. Οτ. 6(1. ηον. 1. XI, ρ. 27. ΡΗοΐίί 8(1 1•οθ8ηι ίοοιίίίοπιτο 6^ο ίρ86 ίη ρηηιβι 
Ιιυ]υ8 νο1(ΐιηίοίδ 6(1ίΐίοοβ δρβοίιοβη οχΐιίΐιαί ρο&8 

Αρθ1Ιίθ8Γίυηΐ ; ρ1θΓ8 (ΐ8ΐΟΓυδ• Οίδί ρΐ6Γ8ςθ6 8^00- 

γΊδδβο) ίο ΑηιρΗίΙθ€Ηη$ \6ΐ ίο Ερί$ΐοΙί$ ρΓορβ η^Ι 
υ6γ1)(ιοι Γ6ρ6ΐί. Οο8ηι Γ6ηι 01 ΙοοίοιΊΙιυδ ρΓΟίιβη, 

ί(1θΠ6ίβ 8Γ200160ΐί8 ρ8Γ060(1θηΐ 000 6δΙ. 

Α. Μ8ΐΐΙι»ί Ιοουοι χι, 17, ςοο 8ίοιιΐ ροεΗ €α;Ι• 

010108 «θΜ8, 610• ίπΐ6ΓρΓ6ΐ8ΐΟΓ 118(1601 ν6Γΐ)ί δ ΡίΐΟΐίΐΐ 8 

Ιυηι ίο €81608 Υ8ΐΐ0308 00(1. 758, ρ. 28, ΐυιη ϊη 
ΑηψΗΗοΰΗίαηα ({οβΒδίίοηο 54, & δοοίΐο 6<1ίΐ8• 

2. Ιιθ08Β Ιοοοδ II, 35 : £ΐ Ιοαιη ίρ$ίη$ αηίηανη 
ρ<ΓΐΓαιι<ι6ί<, 61ο•ι ΙΠοδΙταΐΟΓ & ΡΙιοιίο Ιοαιΐιι ϋ9ΐ6ΧΜΐ 37 ν«ΐΐ03η& οοά. 1933, ρ. 63, Ιυηι οΙμι» 
1θΰΙιί3η& (|υ9Β&Ιίοη6 176. 

δ. ι^η^. XIII, 14 : Η6$ροηάβη$ ατΜ$^ηαρο§η9^ 
Υ6Γΐ)ί άποχρ{νομαι ηοΐίοηββ ν&Γίββ βηαοΙββηΙυΓ & Ρ1ιο< 
Ιίο Ι^ΓβνίΚ'.Γ ίη €3ΐ6ΐι& ν8ΐίθ9ΐη& ΙΘ53, ρ. 568, Ιυπι ρΓΟ- 
ϋχίαβ 61 <1ο€(ίϋί( ίη Ααιρίιΐΐοΰΐιίαηα α ηιβ βάίίβι 21• 

4. Ι.ΙΙΟ• XVI, 26, ύβ βρυΐοηβ 61 Ιλιλτο ΡΙιοΙϋ 
Ιοου$ 6βΙ ίο ΟλΙβηα ΥϋΙΐΰ&ηα 759, ρ. 66, ςιιΐ 8€γΙ•> 
))ίΐιΐΓ ίη βρίβίοΐΑ βϋίΐλ 52. Ρογγο β( Ιοουδ αϋνβΓδίιβ 
Οπ|;6ηΊβ βτΓΟΓβσι ϋβ ροβοΐδ ρ6θ€3ΐοηιιη ηιίηίιηβ 
9βΐ6ΠΗ8, ςυί ϋήάβιη ρ&υοίβ ν6Γΐ)ί8 ίη εαΐβη^ ροιιί- 
ΙιΐΓ» 18, ίηςυβιη, ρρφίβηηίαΐΙιΐΓίη 6ρί8ΐοΐ3 52, 8β<1()6 

€0 €0ρί08β ίη ρπΐη3 <Ιί886ΓΐΙυΓ• 

5. ί<ΐ€. XXII, 36 : Ννη€ ^ιιΐ ΙιαΙ^βί χαοϋηίαηι^ βίο. 
Ι«οοιιιιι Ιιοηο ΙΓ0€1&1 ΡΚιοΐίαβ Ιη ε&ΐβη& Υβΐ. 1933, ΡΚΟΙΕΟΟΜΕΝΑ. 38 

ΑηιρΗί - Α '^ων σταυρωσάντων έχχαλούμβνον μυσάττεσΟαι την 
ωμότητα* οΰδλ τήν Καίσαρος επκτείσουσι φιλ£αν« 
Ούκ εΤ φίλος, λέγοντες, του Καίσαρος, εΐ νελράν δί- 
δως τϊ γ} κατορύττεσθαι • άπροφάσιστος, ζΐ βούλει 
μόνον, ή «λήρωσις της αΙτήσεως. Τούτοις τήν του 
Πιλάτου χατ•«ψδων ψυχήν, τυγχάνει του σκοπού, κα\ 
λαμβάνει χαθαιρεθέν τ6 σώμα του Ίησου, κα\ τής 
συνήθους άξιοΙ φροντίδΟς. 

Υ. ^&ηί)νβ^ο υ( & 86ίρ$ο ιηυΐκβ βυιηρβίδββ (23) 
Ρΐιοΐίιιπι νίιΐίπιυβ (ιιβιη ρίαπι ηοΙ>ί8 ρβΓΒβςιΓι οοη 
\αεαΙ>&ΐ), 1(3 βυιη ηοη ρ^υΰ» ({υοςυβ αΙ) &Πί8, ρΓο γθ 
ηαΐ& νβΐ ρΓοαΐ ίηβΐίΐυΐ» βυχ ΒβηρΓιοηίβ πιΐίο ρο- 
8€6ΐ)2ΐΙ, Ι3θίΐο 1ίθ6([2ΐυεΐθΓυιη ηοηοΊπβ, $αιηρ8ΐ$86ΰθΐη« 
ρβΗπιυδ. Ιπ 6χοΓ<Ιΐο ςυβεδίίσηίδ άβ νο1υηΐ8ΐίΙ)υ8 
^ηοιηίοίβ, 8ίΐΡΙ)0ΐ1υ8 86 ΐάοίΓΰο Ιιβπο 1οΰΐιΙ)Γϋΐίοη6Πΐ ρ. 357 , ί(€ΐη(]υ6 &ιηρΓΐ88ΐιη6 ίπ Απιρ1ιϋθ6ΐιίατΐ3 Β ίη^ίπιβΓβ, ιιυία πβιηο 6 88ηοΙί8 άί|ηί$<]α6 οΙ>56ςηίο 
ρπιη& ςυχδΐίοηβ ίίδ(ΐ6ηι Γ6Γ6 ν6Γΐ>ΐ8 ιι1βη8. 

6. Ι^αο* XXII, 44, Ιθ6απι ά^ βυάοΓβ εΐΐΓίβΐί 83η|^ί- 
1160, ίιΐ69ΐη(ΐ6ΐη 86η(6η1ί8ηι ίί&ϋβηιηυβ νβΓϋίδ 6χρ1ί- 
€31 ΡΙιοΐίιΐ8 ΐυιη ίη €&ΐ6ηί8Υαΐ. 759, ρ. 211; 6ΐ 
1933, ρ. 562, (υπι ίη ορίδίοΐα 138. 7. Ιιυο. ΧΧ1Ι1, 25. 0ί886π1 ΡΗοΐίυβ ίη €3ΐ6η& 
ΥλΙ. 758, ρ. 78, <16 ΟΙΐΓίδΐί βΑηςυίυβ Γ6(1βιηρΐίοηί8 
ρΓθΓιο, ςικκΙ ίρδίιιη ίίδάβιη Γβΐ'β ν6Γΐ)ί8 ϋΐ ία Αιη- 
ρΙήΙοοΗί&ι•& 24 

8. 1^υ€• XXIV, 31. ν6Γΐ)α Αρβπί «κηΙ οεηΐί βοπΛίη 
60ίΐ6πι ιηο<Ιο 6χρΙίθ3ηΐιΐΓ 8 ΡΙιοΐίο ίη Οβίβηα Υλί. 
739, ρ. 253, 8ΐςυ6 ίη Απιρ1ιΊΙοεΙιί8η& ςιιχδΚίοηβ 
ηοικίυηι 6(1ίΐ8 14. 

9. ίυο. XXIII, 50, άβ ^ο86ρIιο 8ΐ) ΑΓίηη»ΐΙ]9β8 η8Γ- 
ηΓιο 681 αρυίΙ ΡΙιοΓιαηι ίη1ΐίθ6ρί8ΐο1»9Ι. Υ6Γυηι 
Γ3(Ι«ηι 8επ1)ΊΐαΓ ίη Οβίεηπ Υαΐ. 759, ρ. 244. Αίςυβ 
60» νίχ (ΙιιΜίο ςυίη βχ ί1ΐ8 ΡΙιοΙίί ΟΓΑΐΊοηβ ίη Οο- 
ιπίηί 86ρυ1ΐΰΓ8ηι, ςυ^ηι 6οηιΙ>6£8Ία8 (22) ί η Ναζα- 

ΓΪηίΒηΟ €6ΐ1ίε6 νί(1ίΐ, 86ϋ Ι|υί8 ε8Γ6Κ>3ΐ βΧΟΓϋίο 6(Ι6Γ6 

ηοΐαίΐ, νίχ ίη^ηααι ϋιιΙ>ί(ο ςυίη Ιιοο ΡΗοΐϋ 6ΐ6(;αη8 
άποσπασμάτιον ϋβ Ιοδβρίιο βΙ) ΑΓίπι&ΙΙιβΒΑ Υ&1ί68- 
ιιαβ 66ΐθ£8Γίιΐ8 (ΐ666Γρ&6ΓίΙ, ςυοά δρβείποΐιιίδ 1θ60 
ιιοη 016 ρί^βΐ 6Χ8€π1>6Γ6. Ρ6Γ£;ίΙ βιιίηι 8<1 Ρΐ1»1αιη 
^086ριιυ8, ευπιηυΰ υΐ 8ίΙ>ί Οη-ί8ΐί οοι-ρυδ οοποβϋαΐ 
οοπιρθδίΐ8 οΓΑΐίοηβ 816 ίΙβριβ€3(υΓ '. Δός μοι, φησ\ν 
ό Ιωσήφ, εΐ βούλει, θάψαι τ6ν νεχρ6ν του ΊησοΟ, 
δν οΐ γνωστοί πάντες φχοντο χαταλιπόντες, οδ πολ- Ρ&ΐΓί1)υ8 6&Π1 α(Ι Ηςυίϋβιη ρβΓϋυχίδδβΙ, νβΐ (|υΙ(1- 
ηυ^πι ΓΓυ^ί ϋβ Ιιοο βΓ^ιιιπβηΐο ϋίχίβδβΐ, ιηΑ^ηο Μα- 
χίπιο βχεβρίο. ΡοΓΓΟ δίαΐίπ) ΡΗοιίυδ ρΐαηβ λΛ νβΓ- 
1)υπι 6χρίΐ2Γ6 ίηάρίΙ δ^ηοΐί Ιοηηηίδθ8ΐη886οηίορυβ 
ϋβ ύάβ 0ΓΐΙΐ0(]0Χ8, δΐιρρΓβδδο 8υοιοπβ ορβπδςαβ 
Ιίΐυΐο : ςυ^ιη τβιη ϋβρΓβΗβηϋβΓβ Ηοβΐ οοπιραΓΟίο 
ΡΙιοΐΐί Ιβχία 611Π1 Οβιηβδοβηο Ιιβςαίηίί 1. 1, ρ. 187 
δβης. Νβςηίϋ ϋ6 Αη8δΐ8δίί 8ίη»ίΐ9β Ηοάϋρο ϋίο»πι, 
ου]υδ 8Βςυβ ϋβΠηίϋοηβδ €ΐ&ηι ΡΙιοΓιυδ 86€ΐ8Π νίϋβ* 
ΙυΓ. ϋΓκιυβ ΡΙιοΐίυδ ίη ΑιηρΙΓιΙοεΗίαηα ςυ»!«ΐίοη6 
40, αηοη^^πιο βοΰΐΟΓβ ββ υΐί ϋίοίΐ, ςυβιη Οαποα* 
δοβηαπι ίηΐ6ΐ1ΐ|;βη(1υιη 6δ86 Ιβηιρβδίίνβ ιηοηυίΐ ηοδ 
ΡΙιοΓιί ίηΐ6ΓρΓ6δ €ΐ. δεοΐΐυδ. 0ϋ3Β8ΐίοη6πι ΑπιρΗί- 
Ιοοίιί^ηαπι 8ηιρ1ίδ8ία)3ηι 149, ϋβ νίΐχ ΐβΓπιίηο υηί- 
νβΓδβηι ηυΐΐο νβΓΐ)θ οοπιπιυΐ8ΐο Ρΐιοΐίαδ β ββηηαηΙ 
ρ8ΐΓί8Γ6ΐ)8β ρβηιι βϋ δβ οΐ&ιη ΐΓαηδίυΙίΐ. ΙΙβιη ςυ»- 
8ΐίυη€υ1αιη 152 ϋβ οΙ)86υΓί(8ΐ6 3. δβπρίυΓ» ΐΑοίΐβ 
&ϋ νβΓίιυιη βυιηρδίΐ Ρΐιοιίυβ β ΡοΙ^οΙίΓοηίΐ ρροΐο^ο 
&ϋ ^οI)πηι : ςυβΒ Ι)Γ6νί8 Ιυβιώραΐίο, ςυί& ηοη βχδΐ^ΐ 
€υπι βχΙΟΓίδ ΡοΙγοΙίΓοηίί βϋ Ιοϋυιη βχεβΓρϋδ, α ηιβ 
ΙίϋβηΙβΓ βϋίΐΑ Γυίΐ. Οβηίςυβ ηιιβΒδίίοηβπι 154 ϋβ 
νΑΓίίδ Β'ώΙίοΓυπι 886Γθπιιη βϋίΐίοηίΐιυδ (8€ί(β βϋ 
νβΓίιυπι ΰχ^επρδίΐ Ρΐιοΐίυδ βχ βϋίΐΑ ρδβυϋο-ΑΐίΐΑ* 
πΑδίί ςιιβΒδίίοηβ, βίνβ βΓίΑπη βχ ΕρΊρΙιαηίί Ρκηοπο : 
ίϋ ςυοϋβ^ο δβηΐίβηδ, δβπρίυπι ρΓΧίβηηίδί. Οχί^το- 
(]υί ηβ {[ΓΑνίυδ ΑΟβιΐδΑΓβ ΡΙιοΐίυηι νίϋβΑΓ, Ιιοο ςυο- 
ςυβ ο1)δβΓν8ηϋυπι βδΐ, Ρΐιοΐίαιη ίρδυπι ίη 8ΐιο λοι μέν συνέ^2&εον έπ\ τψ πάθει θεατα\, νυν δ* οΟδε\ς ^ ΑηρίΐίΙοΜοτηίη ΡΓΟΟΒΠΐίο, Ιϋπι βΙίΑΐη ςηββδίίοηβ ύπέμεινεν, ούβέ των φίλων, ενταφιαστής* άπεστί 
σοι φ<&β•ος βασιλείας • τέβνηχεν ό τδ κράτος μέν της 
Ιξουσίας άρπάσαι κατηγορούμενος, μίχρι δέ κα\ αυ- 
τής προφάσεως ίιΟώος ύφθε\ς παντδς αδικήματος• 
δν προφητοκ;όνος γλώσσα κα\ φωνή κα\ χείρες, σου 
δοκοΰντος φέρειν φιλανθρωποτέραν ψηφον, ύπ6 κρί- 
σιν ήγαγον θανάτου• δός μοι χάριν όμολογεΐν, δι' ής 
έτερους ουδέν ζημιοίς• ουδέ γάρ ούδ' ό των Ιου- 
δαίων δχλος άνιάσεται γ8 μαθόντες τδν έχΟρδν κα- 
λυπτόμενον. ΜδΙλλον μέν οδν δυσχεραΐνουσι κα\ νε- 
κρδν τλν ύπ' αυτών μυούμενον βλέποντες • τοΰτο 
μέν τήν αυτών μιαιφονίαν τψ σταυρψ θριαμβεύ- 
οντα, τούτο δέ των όρώντων τδν Ελεον ^λκοντα, χα\ Ι, €3ρ. 10 (ςαο ροδΚΓβιηο Ιοοο ϋβ δηρβηοΓίΙ>υ8 Βί- 
1)1ίθΓυπ) ίηΙβΓρΓβΓώυδ οιϊγα ουηι τβνβΓβηΙίΑ ΙοηυίΐϋΓ), 

ΠΙΑηϊΓβδΙβ ϋίββΓβ, 86 80€6ρΐί8 6Χ ιΙΙα νβΐυδί&ΐβ 86- 

ιηίηίϋυδ, 1οη{;6 8€θϋΓ3ΐίθΓ68 βοηίΓΑϋίοΓιοηηπι 8υ- 
Ιυΐίοηβδ ίη ιηβϋίυηι ρΓοΓβΓΓβ. Ιιίςυβ Ρΐιοΐϋ ϋίοίηιη 
ηβςυβ ΓαΙδυιη, ιι( ρηΐο, ηβςυβ 8γγο^8ιι5 βδΐ ; ηιίΑη- 
ϋοςυίϋβιη Ιΐ2β ΡΙιοΙίί ςακδίΐοηβδ ββυ ϋίΙΙίβ» δβυ 
Ι1ιβο1ο^ί€2Β, βίδί ηοη οηιηβδ ρβΓΐ ροηϋβΓβ 86 ϋί^^ηί- 
ΐΑΐβ δαηΐ, ΐΑπιβη νβΙβΓαηι ηιυΙΐοΓαπι ϋβ βίπιίΐί τβ 
8οπρΓιοηί1)α3 ρΓ96δΐ8Γβ νίϋβηΙΟΓ : βΐ ςυίϋβπι, βχβιη« 
ρΐί 2ΐ*^^>^ 9 €χδ8ΓοηΜ8 ΕυδβΙιίί (Iυ2η3ιίο^^I^08 
βναη^βΐίοίδ, ςαοηϋηυδ 1ΐ88 ρΗοΐίαιίΑδ Αηιβί^^ΓΑΠί, (22; Απείατ. ηον. ΡΡ, ρ. 1605. 

(^3) Ιϋ ίΑΐϋΐΟΓ ίρδβ Ρΐιοΐίυ8 ρΐΌΟβηι. ΑΏΐρΙιίΙο€ίί. Αριιϋ οΙ. δβοΐΐυπι. 39 ΙΝ ΑΜΡΗΙΙΟΟΗΙΑ ΡΗΟΤΙΙ 40 

V. 

ΕΙϋδΟΕΜ ΟΑΚΟ. ΜΑΙ ΡΚΛ2ΡΑΤΙ0 ΙΝ ΟϋΛδΤΙΟΝΕδ ΑΜΡΗΙΙΟΟΗΙΑΝΑδ 

ΟϋΑδ αΚΜΟΕ ΕΒΙΒ1Τ ΙΝ δΟΚΙΡΤΟΚϋΜ ΥΕΤ. ΝΟΥ. 001.. Τ. IX, Ρ. 1-158, Κ0ΜΛ:.1837. Οβ ΡΙιοΐϋ Αιηρ1π1θ€ΐιί&ηι& ηυχ8Γιοηί1>υ8 ρ&ηίιη Λ 
6ΐΙΐΓΐ8 ρ&Γΐίιη ίη6(1ΐ1ί$« άβςυβ ίρ$&Γυπι νί^ηΐί 6Χ 
ϋοϋίοβ ΥαΙΐεβιηοα ηιβ ίβιιηρπιΐβιη (ϋνυΙ^αΐίβ, »1)ΐιη()6, 
Όΐ ρυΐο. (ΙίδδβΓυί ίη νο1υιιιίηΐ8 ρΗΐΒί ΡΓχΓ&Ιίοηβ• 
Νηηο 6&Γυιη(]€ΐη ςιΐ9Β8(ίοηαιη 8ρο{;Γ&ρ1ιυιη βχ ΥαΓι 
οιιηο ΰθ(Ιίθ6 βυιηρίυιη ίοπβ ηαοΐυβ, οοηβιΊΐυι 
άβαιςυο ςοί(Ιςυί<1 ρΓΧ£ΐβ^π ορβπΒ ϋΐΐΐιυο ίηνυΙ^Αΐυιη 
$υρ6Π3Γ3ΐ, ΐγρίβ οοπιπιίΐΐ6Γβ ; βχΰβρίίβ Πδ, <ιυφ βίβί 
Ιίΐαΐυιη ΑηιρΗΗοΜοτηηι (;βΓ6ΐ)&ηΐ, ιιΐΐιίίοιηίηαβ 
&Ιί1)ί, ρυΐα ίηΐβΓ ΡΙιοΐϋ Ερί$ΐοΙα$^ μίχι 6Χ$ΐ2ΐΙ)3ηΐ : 
ςυ&ηςα&πλ ηοη ίι& Γαί ηιΟΓΟβυβ, υ( βί γ68 &ϋ1)Ι 
ίηΜίπΙυιη, 1>Γ6νϊθΓίΙ)ΐΐ8 &υΙ ()ίν6Γ8ί$ υ6γ1)Ϊ8, ϋίοΐα 
¥θΙ ΑϋυηΙΐΓ&Ια Γυί886(» 63ηι ί(1αΓεο ρπΒίβηηίΚβΓβιη• 
Ιιβίίηαιη ϋυΐ(;πι ςαχβΐΊοηυιη ΊιιΐβΓρΓβίαΐίοηβιη ηοη 
&(Ιάί4ΐί» ςιιίιι Π16 Γββίίη&Γβ οροΓΐβ1)Αΐ : αιι&πιβη 
«ι^ααιβηίΑ 8ϋ1ΐβιη Ιιίο ί&Γιηβ βχροη&πι, ηΐ Οη&οβ ^ 
ί^ιίΑΓί Γ6ΠΙ ιηΐ6πιη δυπιιηίβ Ι^&Ηβ (ΙβΙΊϋβηΐ. Ρογγο 
ίη β<ϋΐίοη6 ςιΐ!<ΐ6ΐη ηυηΐ6Γ&η(1ΐ 0Γ4ϋηβπι, υΐ 681 ίη 
€θόί6Ίί)υ8 , οοηΒβΓΥ&νί , υΐ 8ί &Ιίςα&π(1ο Ιοίυηι 
ΑιηρΗίΙοΜοτηηι ορυβ υηο νοίυπιίηβ οοιηρΓβ1ΐ6η(1&- 
ΙυΓ, 8υυηι αηβςνφςυο ςυχδΐίο Ιοουηι οοουρβΙ : Ιιίο 
ΐΑπιβη ΙιΑίίηο&Γβυιηβηία οοηΐίηα&ΐίβ ηυπ)6Π8 80η1>ο• 
ΡΗοίη ςνΛ$ίίοηΜηι ΛηιρΑι/ο^Αίβιι/ιηΐΜ ΟΧΧΧ^ςηίΙίΗί 

ΑΐΓ0ΗΜ6ηΐα. 

Ι. δΙ βθριίπιο (Ιίβ Γ6<ιυί6νΐΐ 06υ8 α ΰυποΓι$ ορβπ- 
1)α8 80*18, ςυοηιοϋο 88ΐυΐ3Γ6 ΡαΐΓΐβ ΥβΓ- 
1)υπι 3ίΙ : Ραίβτ ίΜΐι$ κχ^ιιβ ηιοάο ορ€^α^Η^^ 

2. ΟϋΓ Οοηιίηυ8 ΙυΐΙ ηβιι , ηοη αΙίΑ ηϋοηβ , ^ 

ΟίΒοί οου1θ8 ρβίδ&η&νίι. 

3. Οιπιΐ 68(, οάίβηΐβ» 6ΐίαπι €3Γηαΐ6ηι αιβοαία- 

ΐαηι 1υηί€απι. 

4. δι <ιυΪ4ΐ(]υί(1 η«€688Ίΐ3ΐι ΗυΙ)]9ΐε6(, πιτίίαπι τίο- 

]6ηΐίχ ρ^ΓβΙ, ρΓ96ΐ6Γ6&ςυ6 ηβ0β$8β 681 86&η- 

ά&ΐα ίη ογΙ)6 ΰβπ, Ιι^υά ]υ$(β(ϋπ8 (ΐ6νον6- 
ΐαΓ ηυί Γαΐι] 60&6ΐυ8, νβΐ ροβηα ρ6€ε&1ί ϋβ 60 
8υπιίΐηΓ• 
5• δί βπ68 βΦουΙΟΓυιη ]αη) ίη ηθ8 ρ6Γν6η6ΓυηΙ, 
ςηίΙ)υ$η3πι 8£6υ1ί8 ϋίνΐΐί» ΟΙιπδΓι ηοΐιίβ 
08ΐ6η(ΐ6ηΐυΓ. 

6. €υΓ 061 ϋΐίί (ΙίοιιηηΐΓ ηβήυαςο&πι ρ60€λΓ6; 

1ιο8 ααίβηι δοπρίυΓϋ 6886 α986τί( ςαί ρ6Γ 
ιιςϋ^ηι 61 βρίΓίΐϋπι ((βηίΐί 8υηΐ; 61 ΐΆχα^η 

Π)υ1ΐ08 66Γηίπΐυ8 , ηυί, 6ΐί8Π)8ΐ 1>3ρΐ!8Π19ΐ6 

αάοριίοηβπι 6οη86€υΓι Γα6Γίη(, ηίΙιϋοηιίηιΐ8 

Ρ6608η1. 

7. Ουοπιθ(1ο 11ΐ6οραΐΓ6 ι1ί€6η(6 03νί(!6, Ηομο 

βκκΙ (βηηηι άίβ$ έτ/νβ, 616., ΑΙΙυβ ίΙ1ίτΐ8 δαίο- 
ηιοη 1ι&η6 ρΐΌΐυΙίΐ 86ηΐ6η1ί&ηι : Κ68 πια^πα 
Ιιοπιο, 61 ρΓ6ΐίθ8ΐιηι &1ίςιιΐ(Ι 68ΐ νίΓ. 

8. €υΓ (]ϋ6ηιοηί&€θ ιηθΓΐ>ο οοΓΓ6ρΐθ8 6ν&η{;6Η8ΐ]ΐ (!) Οθ6(ί88ίιηη8 νΪΓ ρυΐϋΚ Ιοίαηι 6θ1ΐ6€ΐίοη6ηι 
Λπιρ>ιϋθ6ΗίθΓυπ) Ιιί8 6<!ιΐί8 <ιυΦ8ϋοηίΚ)υ8 βι1)8θ1νί, &ρρ6ΐ1&( Ιυη&ΐίοοΒ. 
9. €υΓ, 6ΐί3Π)8ί Α(ΐ3πι ρ66ο:ινΐ(, 61 ροΒηαΙι π)οη:8 
(ΐ60Γ6(ο ρ6Γουΐ8υ8 ίυΚ, ηί1ιίΙοηιΙηυ8 6]υ8 
ίΙΙίυβ ίηηοΰ6η8 ρΓχηιοΠυαδ 681. 

10. Οίιοϋ πιΙηίη)6 Γ6ρυ|^η8ηι (ϋοΐ» (οΐβί &1ίΐ6Γ ςηί- 
1)ηδ(]8τη ▼ί(ΐ6ΐβΓ) : Ερο ι^ηί ηΐ ηΐΗηάηη ;«- 
άίΰβηι ; ί(6ηΐ(ΐυ6 : Λο» νβηί ν( ηινικ/κιη ;»• 
ύίΰβηι^ $€ά νί ηιηηάν$ ρβτ τη€ »αίνβίΗτ. 

ϋ. Ουί(1 65ΐ, Αρ€Γίί $ηηΙ 0€ηΗ «οη<πι? 6Γςυοηιο<1ο 

ρΓ9&66ρΙΐ ΐΓ&η8£[Τ6δ8ίθ ¥101 &ρ6Π6η<]Ιί ΟΟυΙοβ 

1)&1)ΐιί(. 

12. ΟυΓ ΐ6ΐΙαΓ6ηι Μ07868 ίηνίδίϋίΐβπι «ρρ6ΐ1λνίι« 

13. 6αΓ Β6υ8 6δυηι 6&Γηίυπι » Γ6Π8 (Ιΐ866ΓρΐΑ-* 
ΠΙΠΙ Ιιοπ)ίηϋ)υ8 ίηΐ6Γ<1ίχίΐ. 

14. Ουοπιοιίο ίηΐ6ΐΓΐ£[βη(1υπι ίΙΚυϋ : Νοη αρρατΜ$ 
υα€ηη$ οοταηι ηιβ. 

15. ΟυοπκχΙο ηοη Γ6ρυ([η8η( (ΙΙΰΙλ Ικβο, η^ιηρβ 
Οιη»ία εταηί ναΐάβ ίίοηα ; άβίηιΐβ ν6Γ0 ιΐίδΐίη- 
οΐΐο, ςυ3 &1ΐ9ΐ &η1πι&1ίλ (ϋ6ΐ& 8ΐιηΙ ηιαη(ΐ3, 
8ΐία ίηιπιυηϋΑ. 

1β. €υΓ νίΓ αΐ) ΙΐΦΓβδΙ Γ68ίΚ6η8, βί ιηο(ίο νΐΐβιη 
ίη€οΙρ3(&πι 1ΐ3ΐ)6&1, 3(1 8αο6Γ()οΐίυηι αϋηίιΐί- 
ΐυΓ; ςαί 8υΐ6ΐη οοΓροΓοίδ ηΐλουΐίδ ίαβτίΐ 
!ηςηίη8(π8, 6(ί8ηΐ8ΐ ρΓ8νί8 86ΐίΙ>υ8 &Ι)8ΐίηοφ- 
γΙΙ, ηίΐιίΐυπιίηυδ »(1 8866Γϋοϋυιη ηοη ρτο* 
ιηον6ΐϋΓ. 

17. €υΓη8πι 3ηΐ6ςυ8Π) Ιθ86ρΗ (16 άΙηηΗΚ6η(1& ΜίΓΐβ 
οο£[Ίι»Γ6ΐ, 1ΐ:ΐΜ(Ι ΑδίΙΐίΐ &η(ΐ[6ΐη8 6θβΐΐ&ϋοη6ΐη 
63ηι 8ηΐ6Υ6η6η8 ; ν6Γυηι ρο8ΐ(|α»ι» 3 €θ(ιϊ- 
ΐαΐίοηβ 3(1 3εΐυπι ϋΐ6Τ6ηΗ, ΐοη6 38ΐίΐΗ? £| 
ουΓ νίΓ^ίη6ΐη, 3ο$6ρΙΓι υχοΓΟΠΐ ϋίχίΐ. 

18. ΟυΙά 8ί{;ηίΑθ3η( ν6Γΐ>λ : Ε€€β Αάαιη ίαηφιαηι 
νηη$ €Χ »ο(ί< (α€ίΗ$ βϋ, αά ^οηί ρΓονΙ^Μβ 
€θ0ηίΐίοΗ6ηι. 

19• Οαίίΐ 8ί^πίαο3ηΙ ΠΙ3 άί€ΐ3 : Οηιηί ί€ΐηροτ€ 
ν08ΐ€$ ίηω »ίηί ΰοηάχάα^ ηβφιβ οΐ€Ηηι άβ$Η 
ΰαρϋί ίηο ; α οαιΗ §αρί€Ηΐ€$ ίη ΰαρίΐβ €]η$. 

^• Υ6γΙ)3, Οηαηαηι βϋ ηιαίΒτ ιη«α, €ΐ φίίηαίη 
$Ηηί [τα(Γβ$ ηιβί, ςυοπιοίΐο ιιιΐ6ΐΗ(;6η(ί& ? 
ΜιιΙΙΙ 6ηίπι Ι)ίη6θίΓ6η(ϋ€οΗ 3η83ηΐ8υηιρδ6Γυηι. 

91 . Ουοπιθ(1ο ϋιοίηπι ίΐΐυιΐ βηΐίςυΐβ : Οαι/νιη ρτο 
οοαίο, ΒΙ ά(ηΐ€Μ ρτο ά€ηΐ€^ ηοη Γ6ρη]{η3ΐ 
Ιιυίο ^1610 : Ε^ο απίΦηι άπα νούί»^ ηβ ηιαίο 
τΒίΗίαίη ; $βά «ί (ξηη ίη άεχίετα ρβηα ίε ρΒτ* 
^ιι88«π^ Η ρτωΙ»€ΐ0 Βΐιαηι αΐί^ταιη, . 

22. €ιιπι Οοηίηυδ 4ΐίχ6Γΐΐ : \ολ €$ιί$ €χ ραίτβ 
άίαΜί, ηυχΓΐΙυΓ ςυοιηηαηι (1ί3ΐκ>1υπι ιΐίεβΐ, 
6( <ιυ6ΐηη3ηι (1ΐ3ΐ)θ1ί ρ3ΐΓ6ΐη• 

23. Ουοΐη3ηι ϋΐφ 8ίηΙ| ςυχ Οοπιίηαηι υη^^υβηΐο 
υηχ6ΓυηΙ. 

24. ΟϋοπκκΙο Ϊη4€ΐ1ί{[6η(]ιιηι ί11α•Ι : ΟηοάΙίΰβΐ ρί€* 
ΰαίπηι τβηίίίίβΐΗΓ Ήοηίίηίδηί; Ι»Ια$ρΙίαηαηίί 

86(1 Γ3ΐϋΐΐΙΓ, ηΐ ΡΓ01)31 ΐΐ0Γ(ί88ίπ)υδ Η6Γ(ζ6ηΓ06ΐ1ΐ6Γ 

ϊη 8υ3 ϋί88βΓΐ3ΐίοη6 5ΐιρΓ3 64ϋ(α. Εριτ. 41 2$. ΡΗΟίΕΟΟΜΕΝΑ• 42 87. 

28. 
£9 

10, 

31 

53. 54. 
55. 

56. 
57. 

58. 
59. 

10. 
41. αηΐβπί αάνΰΠΗΜ βριηίηηι «αηβπιηι ηβηηβ ϊη Α 
Ηοΰ $(Β€ηΙο νεηία άαίήΐην ηεηΗΘ ίη /ΉίιίΓΟ. 41. 

€υηι 1)68ΐυ8 Μ&ιΌυβ 6ν&ιι^<^Γι$ΐ9ΐ ΒϋΓίρββηΙ : 
Εχϊ€ηιηί ΰορηαΐΐ €]η$ ηΐ εηηι εοηιρνβΗβηάε' 45. 
ΓβηΙ, άί€€ΐίαιιΐ βηίηι ιριιιιη ίη»αηίτβ ; ςυβιη- 
Πλια «βηβυιη Ιιυΐο τ6Γΐ)0Γαιιι 8ΐΓυ6ΐβΓ» ΐπ- 
Ιιυβηΐββ, ΙιαικΙ ρτθ€υ1 6ταη|;6ΐί€& ιΐ3ηΓ9(ίοηβ 

€ιΐΓρΑπΐιϋ5υιιι Οβυβ ΰοηββτβήΐ, βίςηίάβηι ίΙΙίΓΟ 
Ηοιηίηβιη βχ 6ο <ΐ6ρυΙ»(ΐΓυ3 βηΐ. 

Οίνο ιηοηβιιΐβ &ρο8ΐοΙο : 8ί αητίβΗί ίηιηιίβι» 
ΙκΐΜ, Γί6α ίΙΙατη : »ί $ΐΐίυ€Ηί^ ροίΗηι έα ; ίιοΰ 
€Μηι α^€Μ^ ΐρηβο» ΰατίίοηύΐι $Ηρβτ οαρηΐ ε}Η$ 44. 
€οη0€Τ€$; ςυοπιοϋο ΙηΐβΙΠ^ϋΐιιιιβ ΠΙυϋ, ββΓ- 
^οηβι ίςηβο» ΰοη^ετα ινφβτ οαρηί β}Η$• 

ΟιιοπκμΙο ιη(β1Γΐ£οη(Ιυιη ϋίαιιπ) ΐΠαιΙ β Οοο Β 
Ηθ7$ί : Ε€€€ ΰΟΜίίΐΗΐ 1€ ΡΗαταοηη ϋεηηι, 45. 

Ουοιηο^ο ίηΙβΙΠκβικΙυιη οροβΙοΗουπι ^Ίοΐυιη : 
Οιιοά $ί ίηνί€€ίη ίηοΓά€ΐί$ αο άευοταίχζ ^ 
€αν€(β Μ ίηνί€€ηι ΰοηέηηαηιίηΐ^ βΙο. 46. 

Ου^η&ιη ββιΚβπΐία $ιΦ$ίΙ Ιιίβ τβΓίίβ : Γ6ιν»η- 
ηηβ ρταάκαίηηι ββνίί ΕναηρβΙΪΗΜ Ηθ€, άίοβίητ 
€1 ηποά Ηαϋ (βαΐ ιηπίχετ^ χη ηιβιηοτιαηι €)η$. 47. 

Ουίηηιη οοιι^ηιβηΐΙοΓ ΙιοηββίΊοΓςυβ Μΐΐ8υ8 Ά 
ηοΙ>ί8 €ΐοο^ί1&π ροδδίΐ ν6Γΐ>0Γΐιιη ίΠοΓαιη : 
Τί^ί $οΙι ρΰΰϋανί^ ΘΙ ηαΐΗΏΐ οοταηι ΐ€ [βά^ ηί 
ίΗ»ίίβ€6ήί ίη $€ηηοηα>»$ Ιημ, €1 νίηΰα* αιιη 
ί^ί€ατί$» 48. 

€υΓ Κ)9ΐρΐίζΑηΐϋ)08 56Γν»Κοη8 (ϋ8ΰφΐι1ί8, ^οιιη• 
1168 9ΐ(Ι1)α€ 5&ρΐίζα1)3(. ^ 

€υΓ ίη Οβηββί Μογ8β3 ριΙηοΐρΌΐη ΙιΐιηίΙϋΒ Ε^ία 
ΐ;6ηθΐιΙο§ί&8 Γ6€6η8οη8» οβίΜΟτμπϊ ςυίάβιη 49. 
ιιυ<1& ροηίι ηοΗΐίηα ; ικΐ ^η&ηι βυίβηι άβνβ- 
ιιίβηβ : Ηί€^ Ιηςυΐΐ, ιηυεηΗ ^αηύη ϊη ά€$€τ(:ο^ 
άπη 8€€ροηη ραΐή$ »μί $Η(>}ηραΙία ραΗ€να ? 
ςυί(1η8ηι 6Γ£0 ι^ ίηνβηϊΐΤ 61 οαΓ ιηβιηοΓί» 50. 
4ϋ{0ΐΐ8 1ι&1)6ΐυΓ. 51. 

Ουίΐΐ 8ίκηί0θ2ΐΐ ίη ΟβιιΙβΓοηοηιίο : Οηοά $ί 52. 
ίβάίβ€ανβή$ ηοναη άοηΐΗΐη ήηΗβ ΰοηηίάειη 55. 
ήηρΜίλ^πι, ηοη [αήβΜ ΰωάβη άυηΐί Ιηω• 

ΰϋΓ νβΐ&ηΐ6 Ιβ^β ΙβρΓΟβΊ οοηίαοΐυπι; ββουβ, 54. 
ίιηριίΓυοι Γογθ ςοί (βΙί^^βΓίΙ, υ8ΐιυ6 8(1 νββρβ- 55• 
^8Π} ; €υηι «^αίάϋοι ΙβρΓοβαιη βΑηβνιΐ δβΓν^ΐΟΓ, 
ϊρ8υιη Ιβιί^ίΙ , βΐίαπίδί ν6Γΐ)0 88ιι8Γ6 ροΙβΓ8ΐ. 56• 

Ουίιΐ 8ί^Ι6Γ8ηΙ νβΓΐ)» : 8ρ€τατ€ 1\0€ί^ νϊνβηΐ^ηι Β 
αη€ίη ρταβ^ιανε Ιεοηι €χαίηοΙο. 57. 

Ουί(Ι 8ί^ηίΩθ8( ΕοοΙβδίΑβΙβ ϋιοΐυπ) : ΜΊΟλ 58. 
ραηβηι ίπηνη ίη $ηρ€τβ€ί€ηι αφια, €ΐ€ηίιη ϊη 
ίηηΐΐχίηάίηβ άίβτηηχ Τ€ρ€ηβΛ ΠΙπηι. 59. 

Οοί(] Βί^ηίΟοβΐ : ςυί ΓογβΑοι Γο<1ί(, ίη ίρ$Αθΐ 
1η€ί(ΐ6ΐ. 60. 

Ουίηαπι €81 86Π8ΐΐ8 ν6ΓΚ)0Γυπι Άρηά Εοοίβδία- 
βΐ6ΐη : Οηχ %ηα [ηη^ΐί^ ρϋήοΙχίαΐΗτ χη χρύ$^ 64. 
$% (οΠβ $$αΐΓχ$ ύχΜεηί ; α χρ$β [α€Χ€ΐη 
Iιι^^α^^£, €ί νχτα τοδοταδίΐ; βΐ α(ίη»άαηΐΙα 62. 
νχη, ίαρχΜίχα^ 

Ουο βρβείληΐ νβΓ&α : ββηβταίχο αΙ>Η, βί ρ€η€^ 63. 
ταίχο νϋΗχί ; ί€ηα αηίβηι ωΐεηιχίηκ $ίαί. 64. 

Ουβιηηαηι δβηβαιη οοηΐίηβηΐ ν6Γΐ)8 : Ε$ί /κ- 
«III 4/ΙΙΙ ίίΐ ]α8ΐιιχα $ηα ρβτΗ ; €ί €$1 ίΐι;ΐΜ(Ν« ίη ίπα ίηίΗϋίίχα ρβηηαη^η». 

ΟυοιηοιΙο ίηΐ6ΐ1ίβ[βη(1υπι ί11υ(1 : 5ί αηΐεηχ χη* 
)χαΐίΐχα ηο»ίνα Ββχ )ΗίίχίΊαηχ ΰοηχηίΒηάαί. 

8χ ρβηηβήΐ ^κ» Γβηΐηιη ΙχΙ»βτο$^ «ι ηιηΙΐο$ 
αηηο$ νίχβήί, βί ςηαηίοζόαηφΛβ άχϋ$ α*ίαίί$ 
/^α^ΐΜπΊ, ηοη $αΐχα1>χ1χίτ [εΙχΗίαΙβ, ηβηχα χΙΙχ 
Μμν/ΐΜΓα βήΐ, Βίχχ Μβ/ίΐΜ ε$Ββ <ρ$ο ιι6οηί- 
νχιιη, ηηοά ίη€α»$χίηι ν^ηί^ β^ΜφίΒ ηοηχβη 
οϋεχιΙχίΗΓ αη€Μ$^ ηβηηβ εηχηχ $οΙ$ηι νχάΗ απί 
ηονίί. ΙΙαίο ηΐλ^ίβ ςυβιη ίΙΙί Γβςιιίββ ββΐ. 
Νβπιρβ 1ιθ€ (Ιίοΐιιιη ςιιθ(1η&πι ]υ(1ίοίυιιι »ιιΐ 
ηοιίοηβηι βχΙιί1)βΓ6 ροΐβδί. 

Ουί(1 8ί{ξηΊ0ε3ηΙ ν6Γί)8 : Υχυε ίη οοηο^ εΐ νΐάε 
ίη άίβ ηιαία ; νίϋβ, 8ίςυί<ΐ6ΐη Ιιοο €οη8οηαπι 
ίΐϋ Γβοίΐ 1>βιΐ8 ΰίΓ€α 1θ(|υ6ΐ8ηι, ηβ Ιιοαιο 
ςυί(Ι(]υ8ΐη ρθ8ΐ ββ Γβρΰπ&ΐ. 

0α3Βη8ΐη ίηΐ6ΐΙί§^βη(ί3Β βίηΐ ρβΙΙίοβ» ΙυηίοΦ, 
ςυί1)υ8 Αάαηι 61 Εν» ροδί ρΓ»ν8Γί€8ΐίοη6ΐη 
ίηάυΐί ΓυβΓαηΐ. 

Α(1 ςυαηιπΑπι 86ηΐ6η1ι:«ιη ηο8 νοι•αηΐ ίϋ« 
Υ6γ1>8 : Νοη Υ€€ΐ$ οδίηΙβΓΧί^ τ$€ί€ αηίβη ηοη 
άχνχ$€ή$ ; ρβε€α$ιί ? ^κΐβχο^, βίο. 

Οίνο Ρβυΐο (Ιίοβηΐβ : Αάααΐ ηοη β$1 άε€βρΐΗ$^ 
ηχΗϋβν ΛΗίβηί άε^ρία ίη ρτΰεναήΰαίχοηβ (υχί ; 
νβτηηιίαηιβη ρτορίετ Ιίδβνο* ραηβηάο* $€ηα^ 
ΗΙηγ; ΐ|υοπιθ(1ο ίιι(6ΐΙί|[6ΐΐ(ΐ8 8υη( νβΓΐ>Α , 
ρτορίετ ΙχΙ^$το$ ρατίέηάοΒ ββΓνα6ίικΓ. 

Οαοηιοόο Οβυδ ιιΙ)ΐ4ηβ 6886 ϋΙοϋΟΓ ; €ΐ ςαο- 
πιθ()ο ^I^88οIν^ ρο38υη( (Ιο1>ίΐ8ΐίοη68 , ςΐϋβ 
9(1ν6Γ8υ8 1ΐ8η€ 86η(6η(ί8Π) 8 ηοηηυ11ί8 ρΓο- 

ίβΓυίΐΙϋΓ. 

Ουηι Οβυβ ίρββ ΗβΙ)Γ8ί6υπι ρορυΐυιη Ιη δβιηα- 
πΐίοηηι 61 ^υι18^^υη1 «ϋνίββπΐ, 8ί6υΐ ίρ86πΐ6( 
δ8ΐοιηοηί 86 ΓαοΐοΓΟίη (ΙίχΙι, €αΓη08 608 γ6- 
ρΓβΙΐ6ηι1ίηιυ8 ςηί α Οβο (Ιίνίδίοηβπι ρ88δί βυηΐ. 

Ουοηαοϋο 6€Βΐί 6η8ΓΓ8η( κίοπαιη 1>6ί. 

Ουί(! 681 : ΙηοτερΜίί ρεηίεζ^ βΐ ρετχΗ ίηιρίιιι. 

€υ]υ8η8ηι βδΐ ίϋ8 νοχ : Οχιίι βζΐ ηΐε ηχ ρΙοτίαΤ 

Οατ Ι^Ιϋίΐη Ιβπιρυβ (|υ8(ΐΓ8£;€η8Γίο <1ί6ηιηι 
υιιιηβΓΟ ρηβΟηίιυΓ. 

€ιιπ) ρΓίπιο^βηίίαιη Οβυδ ΐ8Γ86ΐ6ΐη 8ρρ6]ΐ8ν6ΓΊΐ. 

06 6ΐΙιηί60Γυιη δβηίβηΐϋβ, ςυ» ίη δοηρίαια 
ηθ8ΐΓ8 Γ6ρ6παπΐαΓ. 

Τί8Γ8ΐη, ίη(ΐυίκ, 8οπρΙυΓ8, ίη εβρίΐβ ροηΐιίβχ 

|[6Γ6^1. 

Ουοπιοόο Ι6{;3ΐυ8 τβηίΐ ΙϋιπδΙυδ «*) Ρ8ΐΓ6. 

€υΓ 0101888 νΐ8ίθη6 188188 (16 €(Β1ο ΐ6ΓΓ8ι{υ6 
(ϋ8δ6Τΐ(. 

Ουοηκχίο ίηΐ€ΐΠ£;βη(Ιυη[ΐ ίΠυι) άβ ^οικ> (ΙιεΙαιη ; 

ΜαΙεά'ιεΙα άίε$ ηηα ηαΐΗ$ «ιιηι. 
Οαΐ(1 681 ίΙΙϋά : Ρ$ν ηιειηείχρίηηχ ^ηνανί^ ίηιιιΙί( 

ΒθΜίηΗ$, 
Οιιί<1 68ΐ : Ει ίααηι ίρ$χχί» αηίηιαηχ ρΙαάία$ ρετ^ 

ΐταηιχΗΐ: 
Οαίιΐ 681 : Λο/ί/β χηρεηιι$εετε χη αΐίετχιίτηηχ^ 

ηε ίηνχεεηι ΐηάκεηιχηχ. 
0ιΓιη8ΐη δυηΐ ηιοβοΙΓι 6ΐ ζηοβεΐι». 
Ουί(1 681 &ρο8ΐοΗΰυιη ίΙΙυϋ : 8χιΙ>}(€ΐχ εϋοίε 

οηχηί Ηηηχαηα ετεαίητω ρτορίετ ϋοηχχΗΗχη^ 

Ιαη^καιη Ιϋ^εΠαίε χίίεΗΐε$» 43 
05. ΡΗοτιι ΡΑΤκίΑκαΗΛ αρ. α 67. 

68. 

69. 
70. 

71. 

74. 

7δ. 
74. 
75. 76. 

77. 

78. 
79. 

80. 
81. 5! 06υ8 υΙ>ί(ΐυβ ββΐ, οηπίΑΐη 8ΪΙ οαΐυιηηίιι Λ 
«(ΙνβΓβυβ ιηγδίβΓΗΐιη, ρΓ9β86ΐΙΙί3ΐ €]υ8 ίη Γβ- 
ιηίηββ υΙβΓ0? υΐίςυβ, &Ίΐ &ϋν6Γ83πυ$, Ιι&ιΐ(1 
681 οαΐυηαηίλ ρΓΦδβηΐΙιι Οβΐ ίη Γβιηηι» υΐβΓΟ, 
δί€υΙ α1ί1)ί υϋίιμιβ; νβΓυηαβιιίιηνβΓΟ ιηΰ2ΐΓ« 
πϋΐίο ΟβΙ 6Χ ίρ82ΐ, ςηί Γιβί'ί ροΐυίΐ? 

υΐΓϋΐη (Ιχιηοηεβ βΰΐνβπηΐ, ςυο(Ι 8ΐ ΓβδΙρυίβ- 
ββιιΐ, νβηίαιη ρβοΰβΐί εοηδοςιιβΓβιιΙυΓ; βη 
ροΐΐυβ (ϋνίηα 53ρί6ηΐι& ββιηεΐ 3πιί$88, 1)υ]α8 
<ΐυοιΐυβ Γ€ί ηοΙίΐΊ3 βροΐίαΐΐ ΓυβπηΙ. 

ΟυΓηβιη ΐοΐυβ ΙβρΓΟδυβ ίη |Τ6$ΐ3πΐ6ηΐο Υβ- 
16Γ6, Ηΐυη(1α8 εχί8ΐίπι&1)αΐυΓ ; ΙβρΓΟδυδ ΐ)(ΐΐ6ηι 
βχ ρΑΠβ, ίιηιηυη(1υ8. 

ΟοΓ δρίηΐυβ άίείΐυΓ Ρίΐϋ ίιη2λ([ο? βΐηυΐηίΐαι 
€8Ι Ργ(Ιΐ3|;0Γ60Γυω (|υ8ΐ6Γη1ο• 

€υΓ Ιαρίάβιή ^8^ο1> υηιεπί. Β 85. 84. 
85. 86. 

87. 

88. 
89. 
90. 

91. Τ'ώί $οΙί ρ€€€ανί, €1 ηιαίηιη οοταηι (β (βοί^ ηί 
υΊηοα$ οπιηΐηάκαή^, 

8€Ϊο^ ηηοά ίη ιη^ ηοη ΗαΙίίΜ {\ά 681 ίη ΰατηβ 
ιη«α), δοηηιη. 

ΟοΓ 8(1ιηοη6ηιυΓ Γ6ηυηΐί8Γ6 δ&ΐ8ηφ, ηοη Ιίβηι 
ρΓ«νί8 ΙιοηηίηίΙ>θ8. 

ΟυΓ δλΐηοη» ίηιΐίΐυπι ηοηιβη οοπΓββδΟΓίβ. 

ΟαΓ οηιοίύχυδ £1)Π5(υ8 ίαβηΐ. 

Οηοηιοάο »ρθ8ΚοΓιοιιπι <1ίοΐυηι 8ψια ηοη $κηί 
βάΜη»^ $βά ιηβάϋΐ'ώνα οαπι Οοοιίηίοίβ νβΓ- 
1)18 : ΡΊά€Λ Ιιια ίαΐνηηι ί€ βάί ; 61 : Εαηά 
ροίΜί $ί0Ηα ίαατε ρτορίετ βοΐπηι χηοτβάηΐϊ- " 
ίαΐεηι ; 61 €ΐιηι 68Β(6Ηδ 6]υ8ηΐ0(ΙΊ» 6οηοί1ί&1)ίΐυΓ. 

δί Ι6ΐ1υ8 6Γ81, ςαοηκκίο Γαα» 681 ? Αίΐ βηίαι :.^ 
ΤεΙΙη$ εταΐ. 

Βί 1υο6ηι 1)608 €Γ69ίνίΐ, ηβςυαςυβηι ίρ86 βΐ 16- 
ηβίοπίδ ΓθοίΙ; 6αηΐ6ηίηιΙι»οίηΙβΓ866θη(πιπ&• 

€υΓ Γ6Γ88 61 Γθρίίΐί» 06ϋ8 €Γ6Ανίΐ. 

ΟυίηΑΐη άίχίΐ 06υ8 : ¥αΰίαηίΜ Ηοηΐίηεηι αά 
ίίηαρηειη α ΜΐηιΗΗΗάίη&η ηοΚΓαιη. 

Ουί(1 681, &(] ίπ)»|^ίη6ηι. 

Οαί ϋβαπι 8ρρ6ΐΐ8ΐ!8 1)οηυπι, οιιγ 6ί(ΐ6πι Ι8η- 
13Π) (1υΓίΐί6ηι 8αη1)αί(ί8? €Γυ<ΐ6ΐίΐα3 6ηίπι 
αίςυβ βΦνίΐία 68(, βχί^υί €ίΙ)ί 08υδα Ι^ηΐβιη 
ροβηαιη Ιηαίς6Γ6, ηοη 8θ1υιη ρ6€63ΐηΐϋ)υ8. 

νβηΐΐη 6ΐί8Π1 ίρδΟΓΟΠΙ ρ08ΐ6Γί8. 

0υο8η8ΐη 06ί Γι1ίθ8 Μθ3Τ$68 αρρεΙίΑνεπί. ^ 

1.6£;6 ηοηΊυπλ ροδίΐα» ςυ» ροίΓοκι οίΑίΓεηιςαβ 

Γ6ν6Γ6Γί ]υί>6Γ6ΐ, 0υΓη8Π1 ΟΙίΑΠ) γβίαΐί ρ8Γη- 

6Μΐα ά8ΐηυ:ιΐαΓ. 

αΐΙΓΙΙΑηΐ ΟίΑΠίί ρ60ε8ΐ0Γί8 Οΐίϋδ (Ιίΐ6€ΐυ8 681. 

€υΓη8ΐη ΑΙ)γ3Η8πι €Γ6(Ιβηΐί8 Ιίΐαίο ίηδίβηίΐυΓ, 
ςυί Οβο (ΙίχβΓίΐ : Οηο ίίρηο αρηοίοαπι^ ηιβ 
ΗΙαΜ {ΐ6ΤΓαηή (οτβ ρο$$€ΜηΓηηι. 

Ουαηι οΙ> ΟΑυβ&πι ΙϋοΐΑΐυΓοιιπι Ι8€0ΐ)0 8ηςέ1υδ. 

Οιι]υ8η&πι Γ6ί 8ί£;ηυπι ΓαίΙ» Γυϋυηι 8Γ(Ι6Γ6 6( 
ηοη οοπιΙ)υπ. • 

1•€ρΓ8 πι&ηυί ίη]6€ΐ8 οητ. 

ΟϋΓ 8η^6ΐυ8 Μθ]Τ86Π ίη(6ΓΪηΐ6Γ6 νο1υ6Πΐ. 

ΟυΓ Γιΐ£;απι ρΓορ6Γ8ηΐίΙ)υ8 ίιιιρ6Γ8νίΐ 06υ8 ρα- 

8θΙΐ8ΐί8 8θΙβΐηηί(8ΐ6Π) ρ6Γ8^6Γβ. 

Ουοηιο(]ο ίη(6ΐϋ{;6η(1υπι ΐΐίικί βροδίοΐί : Οηιηβ$ 
ίη 3!ου»€η Ι^αρίίίαΐί 6η»ηη$, οίο., υ8(ΐιΐ6 ζά ρβίτα αΗί$ηι €ταί €Ητί»ίν$, 

92. Ουοιηοόο, ]υ8ΐίκΐ8 ιηοοίυηιί , ργο ρ8Γ6ηΓιΙ)υ8 

ρϋΗίαηΐυΓ ΓιΙ>6π. 

93. Ουί(1 6δΙ, ΰοηβ^υηΐυδ ίηΓαπδ. 

94. €υΓ ΐ3ΐ)6Γη8οη1υηι Οευδ (ίεπ ^1Iδδ6^^ι. 

95. €ιιη8ΐ)υΐ8δ ΜογδΟδ 6θηΓΓ6ίζ6ΐ'11. 

96. Οΐ10ΐηθ(ίθ ν(!8ΐίηΐ6Πΐίδ ΐ6ρΓ8 8€θί(1β1)8ΐ. [Ι21Φ• 

97. Οαίιΐ δί^ηίβοαηΐ ϋιΐΦ ΑνίευΙ» ρηο ηιαηϋ8ΐο ο(>- 

98. αΐΗΓ ρΓΟοαΙ ΐ8ΐ)6Γη8€α1ο Οβυδ ]υδδΊΐ ρβουιίεβ 

6δυί 8ρΐ8δ οοοί(1ί. 

99. 6υΓ ηυπ)6Γ8π ροραΐυηι Οβοδ ηΐ8η(ΐ8νίι. 

100. 6υΓ Γ8Γΐη8 Ιιογ4]68068 ρΓΟ 68, <ια» δυδρβοΐα όβ 

3ΐ(]υΙΐ6Γίθ βΓ8ΐ, 0ίΓ6Γ6ΐ)8ΐΐΙΓ. 

101. €υΓ ρβεθ8πΐί5υ8 δίΑΐίπι ροβη» ίιτο^8ΐ)8ηΐαΓ. 
10^. ΟυΓ 86<ϋιίθδθΓοηι Ιΐιυπ1)υΐ3 βεηαΓί ()6ροδίΐ& 

Αρυϋ 8ΐΐ8Γ6 Οευδ ίηιρ6Γ8ν6ΓΪΐ. 

103. €υΓ &1θ3Τ5ί 61 Αεγοπι ίη()ί^η8ΐυ8 68ΐ Οβυδ 

ρΓορΐ6Γ 8ςα2ΐιη 6 ροίΓα εύαοΐΑηι 

104. €υΓ οοβίηπι 61ΐ6η*8ηιΐ6&ΐ6δΊηνοο8π]υδδηηΐ68ΐ. 

105. Ουοπιοίΐο ίηΐ6ΐ1ί|^βη(1υπι ΐΙΙυίΙ : Ια?ΐαηιίηί« ρβη- 

ία, Γ»ιη ρορηίο φ5, 61: Ηνίο αηχίίίβηΐηΓ 
αηρβίί Ώβί, 

106. ΟυΓ οΐ) Ι6ν6 6ΓΓ8ΐυπ) Ηογδ6δ ]υδδυδ βδΐ 16γγ8Π1 

ρΓοευΙ 8δρΐ66Γ6, Ιίΐϋο 8υΐ6πι ρορυΐυηι ίηϋυ- 

06Γ6 νείίΐϋδ. 
197. ΟυίίΙ 6δΐ, ίη πιοάίοο πιίΐιί ρ6Γ8υ3(!ΐ6δ υΐ ΟΙιγϊ- 

δΐίαηιΐδ β8ηι. 
118. Οαί(1 βδΙ,ςυίρΓχΩηίΙιΐδεδίΡϋίυδ Οβϋη νίι1ιιΐ6. 
189. Ουίιΐ 68ΐ» ρΓο1ήΙ)ί(ηδ δϋπι υδςιιβ Αίϋιυο, ςυο- 

ηιίηυδ ίΐ'ηοΐυηι βϋι^υεηι €3ρ6ΐ'6ΐιι. 

110. Ουίά 68(, ]ϋδΐΐΐία 8υΐ6ΐη Οεί ίη ίρβο Γ6Τ6ιαΐιΐΓ. 

111. Ουί(1 δί£[ηΊ1ί63ΐ «ίΐοΐϋΐη ΐΐίικί οροδίοΐίοϋηι : 

ΎταάίΙΒ ίρ$»ηι 8αίαη(Β» 

112. Οαί(1 6δ( : Ιη βηβηι ρτορίετ βαιη ηηω Ικετεάι- 

(αίβηι ΛΟΠίίΗΓγ 
115. ϋοηιίηβ, ηε ίη (ητοΓΒ Ιιιο ανρηαί ηιβ^ ηα^αβ ίη 
ήα ίηα ΰοτηρίαί ηιε, 

114. Οϋία ΰοηίητίίαΐα »ηιιί οαα ηιεα. 

115. Οοηιίηε, αά Η οίαηιανι, εχαηάί ηιβ, 

116. νο€€ηΐ€α αά Οοηιίηηηι ϋΐαηιανί, νο€€ ηιβα Βο^ 

ιηίηκιη άβρτ$€αΐη$ $ίΐηι, 

117. Ουίϋ 6δΙ, (ΐυο<) ΜίεΙιοΙ Οανίιίί 1)6η6(1ίχίΙ. 

118. ΟυΓ 08νί(1 6ρΙΐ0(1 ίηιΐυΐυδ 6δΙ. 

119. Οϋίϋηίω &{{6ΐ)3ΐ Αάαηι ίη ρ8Γ8()ίδθ 

120. ϋυΓ δϋΐ) ν6δρ6Γ3ηι ίηιιηοί3ΐ)»ιαΓ Β^ηαβ. 

121. ΟϋΙά 6δΙ, Ροηαη αηιιηι ηιεηηι ίη ηηΙ>€, 

122. ^ϋδ1υδ Νθ6 ουΓ 6ΐ>Γίυδ ϋ6ρΓ6ΐΐ6η(1ίΙιΐΓ| ιΐ6(|υβ 

ροβηαδ άαΐ. 

123. Ουί(1 6δΐ, ΟοηιΙηΒ^ ηοη€$Ϊ€χαΙίαίηίη €οτ ιη^ικη. 

124. Ου8 (Ι6 08υδ8 ίη ΓαΙ)ϋ, ηοη αυίειη Ιη αΙΊο &γ- 

1)0Π8 (ζ6η6Γ6, Μογδί Οβυδ 8ρρ8Γα6Γίΐ. 

125. £υΓ α 060 ρ6ΓηΓΐδδυπι δΐΐ, «Ιίνυηι Ο^νίϋβηι ίη 

Ι3ΐβ (8η1ϋΐη(|υβ ρ6θοηΙιιιη ίηοίι1θΓ6. 

126. 06 ρορυΐί (ΐ6δ6Γίρΐίοη6 δϋΐ) 08νί(1. 

127. €ηΓ 08νί<1 ϋίοΐυδ δίΐ υιγ δεουηϋυιη οογ 06ί 

128. €υΓ η)8η6 ϋ6ρ1υ6Γ6ΐ ίη <ΐ6δ6ηυη) ιηαηηα. 

129. €υΓ 8 Ό60 <ϋοΐαηι Αί)Γ8ΐ)αιηο : Ροηαηι ραΰΐαηι 

ηιεηηι ιηΐβτ ηιε βΐ 1€ 
150. Ρύ 436θ1)0 €1 1ιί3. 45 Αϋ ΑΜΡΗΙΙΟΟΗΙϋΜ ΡΚΛΡΑΤΙΟ. 46 ΦΩΤΙΟΥ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΑΕΟΣ 

ΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 

Η . 

ΛΟΓΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΡΟΛΟΓΙΑΙ. 

ΡΗΟΤΙΙ 

ΡΑΤΒIΑΚ^Η^ε ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙ,ΙΤΑΝΙ 

ΑΜΡΗΙΙΟΟΗΙΑ 

8ΐνΒ 

ΙΝ δΑΟΚΑδ ΠΤΤΕΚΑδ ΕΤ Οϋ^ΕδΤΙΟΝΕδ ^IΑΤϊιIΒ^Ε• ΟΡΟΣ ΑΜΦΙΑΟΧΙΟΝ ΤΟΝ ΟΣΙύΤΑΤΟΝ ΜΗΤΡΟ- Α 

ΠΟΛΙΤΗΝ ΚΓΖΙΚΟΤ 

ΕΝ Τ9 ΚΑΙΡ9 ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ 

ΣΥΝΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΕΠΙΑΥΣΙΝ ΑΙΤΗΣΑΜΕΝΟΝ. 

Της σΐϊουδης σου τ6 γνήσιον δυσωπηθείς τήν σήν 
άφήχα «ρ^ς πέρα^ έλθεΓν, ώς έλπίσας, αΓτησιν • χαΐ 
τοι ιεολλά ήν, κα\ κράτος εΐχβν, & τήν έμήν γνώμην 
έχεΙΟεν άνέστελλεν. *Εν μέν δτι περ ούχ ολίγοις τοΙς 
«ρ6 ημών Ιερων άνβρών τά πλείστα των σων άπο- 
ρημάτων της δεούσης διακρίσεως Ετυχεν. "Ετερον δλ 
δτι ήμΤν αύτοΖς ούχ όΧγα τούτων άλλαχόθεν έπιλέ- 
λυται. Οΰ μήν &λλά χα\ δχλον τοσούτον διελθείν συ* 
χν6ν άπαιτεΤ χρόνον * καίτοι του καιρού συνεσταλ- 
μένου κατά τήν Οείαν του Κήρυκος ψωνήν» χα\ όψέ 
τυγχάνοντος • ήμΤν δέ ούχ\ τψ χοινψ λόγψ του αν- 
θρωπίνου βίου μόνον, άλλα γε κα\ νυν, κα\ τφ Ιδιά* 
ζοντι 6 καιρός, ώς όρέίς, ύποστέλλεται. Πώς δ' &ν 
πλήθος ζητημάτων εΙς τριακοσίων συγκεφαλαιούμε• 
νον αριθμόν (μέχρι γάρ τοσούτου τ6 περί ταυτά σου 

' II Οοτ. VII, Ι 8ς. 

(1) ΒβνβΓ» 6|υ8 6ρί8ΐοΐ3$ &1ΐςΌα ρΓΐιηυιη 6ΐ ρϋΠβ 
^7 ΟΓΧΰβ Ι3ηΐιιιη 0&ν!(1 Ηοβ&οΙιβΠυβ Αυ^^υβΙ» Υίη- 
«ΐ6Γΐ€0Γυπι 311.1601,216 ϋβίηάβ υιΓινβΓδβδ 255, βΙ 
ςυίιίβηι 1.8ΐιη& τβΓβίοηβ (ΙΊΐ3ΐ3δ ΚίοΗϋΓΐΙιιβ Μοηΐ3•> 
ευΐίυβ 1.οο(ϋηί 1651 ριιΙ)1ί€ί ]υη» ΓβϋάίϋβΓυηΙ : βκ 
«ΐυββϋ3Πΐ ιιυΙίΑ ΓβΓπιβ ν6Γΐ)οηιιη ϋίνβΓβίίαιβ, (ΐυαηΐυιη 
βχ Ηίβ, ςυ38 ΜοηΐΓ9ίυ€θηίο« 6(1ί()ί( ίη Ιυοβηι, 1ιυ€ 
ιΐ8(]υ6 ΠουίΙ βΓυβΓβ, 1ιφ6 ΐρβα αΓ^ιιιηβηΐ» ΐΓ&οίαπιηΙ• 
ΐ8θΓυηι ηυιη6Γυ8, νίϋοϋοεί 65, &() ςυΊιιΐ8ΐη απαΐβΓ 
ίιι(βΓΓθβ[3ΐίοηυιη ρ&Πβιη, ςυ3Γυιη 8γ1ΐ3ΐ)υιη ουιη 
οοϋΐεβ ϋοΙβίΗΐίβηο οοΐΐαΐυηι βυ» ν6Γ{»ίοηί ρΓΰΡίβχΐΐ 
ΟΙΐΓίΕίορΙιΟΓαι ^οΐ&υβ, ρΓΟΚβηϋίΐιΐΓ. Νβο δοΐυηι ίιι ΑΟ ΑΜΡΗίι,οεΗΐυϋΐ 8ΑΝετΐδδΐΜΐ]Μ εγζιοι 

ΜΕΤΚΟΡΟΜΤΑΜ, 

ουι νΑΚίΑκυΜ ^υ^£δτιοΝι^Μ δοι,τιτιΟΝΕΐι 

ΑΟ Τ^ΐεαΕΝΤΑΒϋΗ υδΟϋΕ ΝΙΙΜΕΚυΜ 
ΤΕΜΡΟΗΕ ΤΕΝΤΑΤΙΟΝΙΜ ΡΙ.Α01ΤΑΥίΤ. 
ΤβηίΙβιη 8ΐυ<]ϋ Ιιιί 8ΐη€6ηΙ&ΐθ ρβηηοΐυδ, υΐ ρβΐΐΐΐο 
Ιιιιι 8<1 βη6ΐη, αΐΙ 8Ρ6γαΙ>Α8, ρ6Γ()υοβΓ6ΐαΓ, &€(]ΐιί6νί : 
6ΐί8ΐη8ί ιηυ1(8, βΐ ({υίάΰηι ηοη Ιβνίβ ιηοιηβηΐί Γο- 
ΓβηΙ, ςυβΒ Αηίιηαπι ιηβυηι ιηιΐβ 8νοο»Γβηΐ• Ρπηιυιη 
6Γ8(, ςυοίΙ 886Γ0Γαιη νίΓΟΓυηι ρΐυηπιί βιιΐβ ηο8 ίη- 
ΐτιοΛίΛ ΙιβΒΟ 8Γ9υιη€ηΐ8 ηΐ8χΙιη3 βχ ρβΗθ (ΙβΙήΐΑ 
€ηυΰ)«8ΐ•ίοη6(Ιοη8πιιΙ. ΑΚβΓυπι, ςυοάβΟΓΟΠιάβηο ηοη 
ρ8υ€3 8ΐίΙ>ί ρβΓ ηο8 ιρβοβ οχρΐ8η&ΐ8 6ίη( (1). 
ΝΊΙιίΙο ιαιηβη ιηίηυβ Ι&ηίαπι ρ6Γ€υΓΓ6Γβ ιηιιΐΐίΐιι- 
όίηβπΐ ϋίϋΐυΓπί Ιβηιροπβ ορυ8 681 ; 8ΐ<|υί Ιβηαρυ» 
Ι)Γ6ν6 681, υΐι ίβΓ( ϋίνίη» Αροβίοϋ 86η(6ηΓι& ^ 
6ΐ ί»6ΐυ8 8ϋ68ΐ Ύ68ρ6Γ ; ηοΙ>ί8 βαΐβϋ! ηοη 60 Ι8η* 
Ιιιπι δβηβα, ςυο (16 ΙιυπίΑΠΑ νια ϋίοίΐιΐΓ, 8β<1 6( 
ΐη ρΓ«8βηΙί, 6( ροεαΠβΓΐ Γ8ΐίοη6 Ιβιηριιβ, υ( ρΓθ1)β 
ηο^ΐί^ &υΓυ|;ίΐ. Ουοιηο(1ο λυΐβιη ϋβΓί.ροΐΟΓαϊ, ιιΐ &γ- ΙΗ(βΓί8 ΑιηρΜΙοοΙπο πτϊ88ί8, ςικιηιηι 86ρ(6ΐη ρΓοίιι- 
Ιίΐ Μοη(3ουΐίυ8 ; 86(1 ίη &1ϋ8 ςαοςυβ 8(1 ρΙυΓβπ 8υ» 

Ι6ΐηρ68ΐ8ΐί8 ρΙΐϋοΙΟΚΟδ 6Χ8Γ8ΐί8 ^18 ΐρδί88ίπΐί8 ίη- 
ΐ6Γ(Ιΐΐηί1 ς»2β8ίΐί8 88ΐί8ί8θίΐ. ΟΐΙ8Γ6 81 ϋβΙυΓ 6θη]θ* 

€ΐαπ8 1οου8, ςιιοά ίαο6Γ6 νβΐ πιΟΓΟβίβδίηιί ΙιοηιΙηββ 
Ιη Γ6 ηοη Ιηΐ6Γ€6ΐΐ6ηΙ, ΡΙιοΙίυβ, ορίηοΓ, ηιυΙθ8 ίϋεη- 
ΙίιΙβιη ςϋ3Ρ6ΐΐοη68 ρΓΟ Γβ η8(» βπιΙοοΓοηι οοπιηιοιίο 
8θ!ν6Γ8ΐ: άβϊηύβ ν6ΐο οηηοΐ»;, ηβ ΐ8ΐ6Γβηΐ, ααΐ (Ιί8- 
ρ6Γ(ΐ6Γ6ηΐυΓ, ίη υηυηι ί886ίοιιΙαηι ίΌΐΙβοΙ», 8«ο 
Απ)ρΙιίΙθ€ΐιίο 1(1 ΓθΓΐ2ΐ8ε6 ουρίοηΐί, ρ6ΐ6ηϋ<}υ6 γο- 

ΐηί85Φ 8αΓΐ(• 47 ΡΗΟΤΗ ΡΑΤΚΙΛΚΟΗΛ ΟΡ. 48 

ΐ;ιιιη«ιιΐ0Γυιη ιηιιΐΐίΐυϋο, ςυ» »(1 ΐΓ6€6ηΐΑ Γβνοο&η- Λ φιλότιμον τήν παρουναν ήμίν στενοχωρ(αν ?:λατΰ- 
ΐιιρ ΰβρΊΐα (δίςυίϋβιη Ιιυο υ$(|ΐιβ ηο&ΐΓβδ ρΓβ'^βηΙβδ νειν ένόμι«ν) ούχ\ χα\ συχνδν συναναλώσηται χρ<5- 
!βιιιροη8 8ηςυ5ΐΐ3$ Ιυυιη ϋβ ]ιί$€β Γοϋη» &ΐυϋίυηι νον, χα\ τήν ήμετέραν σχολήν Ιχβιάιτηται. 
ρΓοΙλίαιιϋαβ (Ιυχΐι), ει ηιυΐΐυιη Ιβπιρυβ ιιοη οοιιβαηιβΓβΐ, 6( οοβΙγ» νίΐ2β ΐΓ&ηςυίΙΙίΐαΐβπι ιιοη ρβΠαΓ- 
1)3Γ01 (2) ? ΟαΙ«1 νβΓΟ ςυοά Ιιι Ιΐ85€6 ΐηΐ6ΓΓθβ&1]οηβ8 8ρ8Γ8ΐιη 
ιηίλιΐ ρΓοροη6ΐ)88• ιηβςυβ οοΓαηι 8ΐΐ(1ί8ΐι ρΓορηο ογ6 
ηυα8()8πι 68Γυιη ρίβη&β Γβ<1(ΐ6ΐιΐ6ΐη (οοηββηίληβαπι 
ρΓΟίβΟΐΟ 681 8υ<Ιίΐ8Γ(1Π1 Γβπιηι 8θΓν&Γβ ΐΗβπιοΓίαιη): 

ηυηο αυΐβιη ηονυπι ιηβ ΐ3ΐ)0Γβιη 8(|[^Γ6(ϋ, 685(ΐ6ΐη- 

<]ϋ6 ια νοίαπίιίη Γβόααϋβ ^^ Ιβ ρβΓνβηΪΓβ 6χΙ1α{;ί18δ. 

€αιη ί^ίΙυΓ ΓΑΐίοηβδ Ιιί8 (|υθ(|ΐΐ6 ιηίηοΓβδ ροΐυίβ* 

86η( ίιηρβάπηοηΐυιη οΙ)]ί€6Γ6, 61 (|ΐη(1βιη 3ΐϋ& 8ΐ1 

6.Τ0υ88ΐίθηΪ8 8Γ{;υΐη6ηΙΐΐηΐ 688601 8&ΙΊ8, 6^0 ΐ8Π1βΙ1 

ιιιίιιίπιβ ίρ8ί8 υΐ8Γ : ν6Γυπί) Ι8ηΐ6ΐ8ΐ κοί αο ΐαιιΐβ 
81111» ςυ» €οηΐΓ3πυηι Γ6ςιιίΓ6Γ6ΐιΙ, 1ΐ3ΐ[>6$ Ι!ΐη<ΐ6ΐιι, 
Νΐί ]3ΐη ρη(ΐ6πι αΐβϋαιη, ςαοιΐ ρο5ΐαΐ83ΐΐ; ίΐ^ \6Γ0 
υΐ ποη 6ΐ;ι1)0Γ8ΐ8ΐη 1υ€8ΐ9Β 1υ6υΙ)Γ8ϋοηί8 ΙοουΙΐο- 
ιΐ6ηι Γ6ρ6π:ΐ8, 86(1 ο1)γί& ςυχςυβ νο6&1)υΐ8, 6ΐ <|ΐΐ8β 
ΐ60ΐ0Γβπι 2ίά (ΙυΙιίοΓίιιη 8θ1υΐΐοη6ηι εοιιιβηϋβιιΐβιιι 
ΓβΓυιη ιηυ1ιίΐϋϋ1ιΐ6 ηοη ίιηρίίεαιιΐ. Τυ ίηΐ6Γ63 ηοιι 

ΐηθ(1θ, 111 63 ϋοηαβ, 6Χρ6ΐ6Γ6 ηΟδίί, 61 «6θίρ6Γ6 : 

86(1 ιηίΐιί, 81 Γΐ'υ8Π8 Ιιοο ιηαιιβΓΡ, υβςαβ ιη6ΐΊθΓ νί- 

ύοή ρθΐ6Γί;$. 

Οϋ^ΕδΤΙΟ Ι (7). 

ΡΗοΐΗ ΑκηρΙύΙοΜα $ίοβ αά ΑηιρΙΐίίθ€ΗΪΗηι Ο^λιοϊ 
ιηείτοροΙίΙαΜ »α€τοτηηι ίβηηοηντη ΰοΙΙβαιο, ίη 
ηηα ^ικριΐίοη^ι (ΐ€ 8€ηρίΗτα άίνίηα ιοίνηηΐην. Ρτν^ 
€βρ$ αηίβηι ρβΓρβηάιΐΗΓ ίΙΙα Οοίηνη ]ιι$$ίβ άίΰβηΐη^ 
€ Νβ ΙιαΟ€αΐί$ ΛοηαΜ , ηβηηβ εαΐεεαηιβηία , ηβ/^ηβ 
ρ€ταηί. Ιΐ^ι», ηηηϋ ν€το ηηί Ηαΰβΐ ^ηιιη^αΜ, ιιι- 
»ηαί ρατϊίβτ €ί ρβΓαηι^ ι €ΐ Γ^/ί^κα. 

ε<)Ιΐ8 8 €8Γ(1ίΔ9]ί Αϊ 
6ΧΡ£^6ΐίθα άβ ν6Γΐ)ί8 

ηηίν&τίήη. 

Ι. Οα6ιΐ3ΐίοη68 οιιιΐΐφ 8αηΐ, ςυββ 3ΐ)8ηυβ ρηκγιο 
86ηηοιΐ6 80 ν6ΐυΐι ρηΒραπιΐΐοιιβ (ϋ88θ1νΐ ιΐ6(ΐυ6ϋηΐ 
Αβί 8€ (ϋ8ρ6η88ΐίοηί8 Ιιυ]α8κηο(Ιί , ρΓουΙ 66Γΐβ ςυί- 
ό&ιη 6ΐί5ΐΙΐϊΐ&ηΙ 8ΐςυ6 υΓβιΙηιιΙ, Ιαλ ςιιοςυ6 ρηκίβηβ 
ιηΐ6ΓΓθ^8ΐίο Γ&ΐίοη6ηι 8θίδΓίΐ3ΐυΓ. Οα8ΐηοΙ)Γ6ία ρΓββ- 
ίϋπ οροΓΐ6ΐ, 86(ΐ6ΐη(|υβ ίαιΟΓ» (Ιοΰΐήη» 8ΐιΐ608ρ6Γ6; 
ηοη οιηηία γΊ<ΐ6ϋθ6ΐ ςπ» ρυ^^ιι» 8ρ6θί6πι ρπ» 80 
ί«ΓυηΙ, Γ63Ρ86 ριι^η8ΐιΐί8 οοιηρΰππ. Μυ1ΐ8 ςυίρρβ 
8Φρβ νί<1βηΐθΓ 8ΐΙ)ί ιηγίοβιη 8(1ν6Γ88Γΐ , (]υ8ηςιι&ιη 
68 ιηιηίπιβ ίΟ 86 Ιΐ856ΐιΙ. Ν6ςυ6 6ηίιιι ΐβιη6Γ6 8υΐ 
ςαοπιθ(1θ6αη(|υ6 Γβρυ£[η80ΐί8 βχδίβΐίΐ 8ίνβ ίη 86Γπιο- Τί δ^ σποράδην αυτά «ροβεβλησθαι τά έριατήμα- 
τα, καΐ τ6 άκοί3σαι παρόντα της ημετέρας γλιίιττης 
ένίων αυτών αφαιρούμενης τ6 &πορον (τ( γάρ έν6ν 
τά ήκουσμένα μνήμην φυλάξαι), συ δ^ δεύτερους 
ήμας απαιτείς πόνους, χα\ τ6 εις δγκον τήν γραφήν 
άπελθεΐν. 

"Οτι των είρημένων εΓην (δ) έλάττω χωλύσαι. χα«- 
περ έτέροις ήρχεσεν άν εΙς κωλυμάτων ύπόθεσιν, ού 
μίν οδν ταΰτα ούκ αΐτιάσομαι • πλην τοσούτων γε, 
κα\ τηλικούτων 5ντων των πρδς τάναντία φερόντων* 
έχεις, ώνπερ φθάααντες Ιφαμεν, δπερ {{τησας, ο6 
Ιέξζι μέν έξειργασμένη καλλωπιζομένου του συντά- 
γματος, τοΖς έπιτυχοΰσι δ& των όχομάτων, καΧ & μή 
ταίς των πολλών άκοα?ς περ(οροκ6ν νουν τών ήπορη- 
μένων έκκαθαίροντος. Συ δέ μή μ<5νον αγαθές ήσθα 
ζητεϊν, ' καΐ λαβείν, άλλα καΐ της δωρεδίς από- 
λαυε ιν (4) όφθε(ης μοι σπουδαιότερος. ΕΡΟΤΗΣΙΣ Α'. 

Φωτίου ^ΑμξριΛόχια ηρδς "ΑμφίΛόχιοτμητροχοΧΙ' 
ττιτ ΚνΟηου Λόγωτ Ιδρωτ σν4^0)•ή, έτ ν ζητή- 
. ματα της ββίας Γραρης, διοΛύ^ται (5) • ωτ προ- 
διβνκρινεΤταί ζό δεσχοτικόν εκείτο χαράγγεΛμα 
τό Μγοτ' ι Μή ίχετε ζών^ν (6), μήτε ύΛοδή" 
ματα^ μήτε Λήρατ • άΧΧά γντ ό ίχωτ βαΖάκ^ 
τίοτ^ άράτω ομοίως «αΐ πι'φαν^ » καΐ τά έξής^ :β1ο Μβίο Υεί. κήρί. Νονά ΟοΙΙβΟΐοηβ, Ι, ^. 
ΐΓίδΙΙ ΜβΙΙΙι. χ, 9, 10; ίαο. ιχ, 5 ; χ, 4 ; χχιι, 1-47, 6(1. 1831 . ΟαβΜΐίο 1ΐ6Γΐηβ06Όϋ(» 6ΐ 
ΜϋΓΟ. ¥1, 8 61 «(β αηΐϋοβΜ ΕυαηρβΙίοτυΜ α\ Πολλά τών άηορημάτων προκατασκευής δεΤται, 
χαΐ τήν λυσιν ύποφεύγει χωρ\ς έπιοΰσαν προκατα- 
στάσεως. Τοιαύτης τιν6ς οΙκονομίας λόγον, κατ* 
ένίων δόξαν καΐ ύπόληψιν, κα\ της σης -συνέσεως άπ- 
αιτ£ϊ τδ ερώτημα* διόπερ εκείνο δεί προειρήσθαι, κα\ 
προλαβείν τήν τάξιν εΙς μάθησιν, δτι οΟχ δσα φαι- 
νομένην υποβάλλει μάχην, ήδη καΙ τ^Ι αληθείς όρ5- 
ται μαχόμενα • πολλά μέν γάρ φαίνεται πολλάκις άλ- 
λήλοις άντιπίπτοντα, ούκ Ιστι δέ' ούδΐ γάρ ούδ' 
απλώς κα\ ώς Ιτυχεν ή μάχη συνέστηκεν, ούκ έν λό- ^«^ — ^«^^-..^-^.^ι,-ο— ™.«— «..«.-- «^....χ^ γοις, ούκ έν πράγμασιν, πολλών δ^ περιστάσεων 

ιιίΙ>α8 δίγβ Ηΐ Γ6ΐ>ιΐ8 ^68118, Υ6Γυηι 68 6 Βΐυΐΐαηιηι ^ συνδρομή ταύτην συγκροτεί κα\ συνίστησιν. Κα\ ούκ 
€ίΓ€υιη8ΐ8ηΐί8Γυιη οοπουΡδυ 6Χ8Ιιγ{;ΊΙ &Κ|υ6 €Γ63ΐΙυΓ• Ιργον τούτο συνιδείν * ού γάρ δσοι τά παλαιά φιλοσο- 
Ν6ςα« 1(1 60||;ηίΐα (ϋϋΙοΠβ 68ΐ : ηοη δοΐυπι 6ηίιη4ΐαί ψείν κα\ τά ^ητόροιν «ράττβιν έγνώκασιν, ούκ έν 

ΝΟΤΛ. {%) 01)ίΐβΓ 8ηίιη8(1ν6Γΐο ςηοά ηιιιη6Πΐ8 ίδΐ6 Ι6Γ- 
66ΐιΐ6ηηηυ8 ΡΗοΐίο 3(Ι(>ο ίη άβΐίοίίδ Γυΐδδο νί()68ΐυΓ, 
υΐ 3ά ϊρ^υηι €0ΐΙί66β αυοςυβ, (|υϋ)υδ ίη δυα ΒϋίΐΊο• 
Ιΐαοα Ηΐ6ΐηοΓ3η(ϋ8 ίιιουηιϋίΐ, 8η)6ΐ τ6(1Ί(;6Γβ : δίςοί- 
«Ιβαι έστι δέ ταύτα, ίη(|θί(, είκοσι δεόντων έφ" ένΐ 
τριακόσια, δπηί ίη (€0(Γΐ€68) ηηο βΐ νΊβΐηΐί α /^γ- 
€€ηΐηΜ ά^β€ίβΗΐβ$, Ιιηο 61 6]υδ 6ρίδΙοΙφ, (ΐυχ 
|ΐο8ΐ Ι3ΐι1υιη ΙιΙιΓΟΓυηι η3υΓι-3{;ϊυιη ΙιαοΙβπυδ οοΑίι^ί 
ροΐαβΓυηΙ, βΐ Ιυείδ ΐΐδυΓ.ι ίΓυιιηΐϋΓ, 3 δίηιϊΓι 8υιηηΐ3 
Αίοη ηίπιίδ 3ΐ>δυηΐ. ΙϋείΓοο ιμΙμΙ 6δΐ, ςυοιΐ ΡΙιοιίυιη 
Ικιηο ηυη)6Γυιη, υΐ αίυιιΐ, Γ0ΐυη(1υηι ρΓο ν6Γ0 36 
ρΐ'ορπο 3(ϋιί5υί686 ιηίΓ6(υυΓ. 

(5) £ΐ7εν )ΐ3ΐ>6( €0(ΐ6Χ, εο(1 ίαοίΐί ηβ^οΐίο ϊά οααι εΓην 6οηΓϋ&υπι 3Γΐ)ίΐΓ0Γ. 

(4) Α(1 σύνταξιν ρΐ3ηίθΓ6ηι ηΐ3ΐ.6Πΐ απολαύων. 

^5) Τϋϋΐυιη ςιιπΓΐδ 3ριι<1 Μαίαηι Γ6ρ6ΓίΐυΓ ιιιΐΰςιβ 
Γ6ΐιιΐ6η(1υιη ρυΐ3νίηιυ8. Εοιτ. 

(0) ΗίβΓοηγιηυδ, Αάυ. Λούη. ιι, 6, (τε ίη ζοηα, 
Ζοηα βΓ^ο (ΙίοΊΐιΐΓ ρΓΟ ΟΓυηικιιβ. Ρογγο ίπ οοιίίοί- 
Ι)υδ ν3ΐΊ€3ηίδ 1.31. 5740 ϋΐ 4008, 8€πρΐ» ρΙυΓΐπ)3 
οοουιταηΐ οίΓΟβ (ΐυΰβδΙίοΐ)6ηι (!β ρβυρβΠαΐβ Οίκΐδίί 
61 3ροδΐοΙθΓυιη. Ει ςυ'κΐβπι 1πι]υ3 ρΓϊιη» ηπιρίιίΐο- 

€ΙΓ|3Ι1Φ ίη^6Πδ ΐΓ3€ΐυδ Γ66ίΐ3ΐαΓ 61Ϊ30Ι ΐΠ €3ΐβΙΙ3 ίπβ- 

(1ΐΐ3 ΝΊΰβί» 3(1 Ι.υ€3πι. 

(7) Ογ(1ο ςυ»€ΐίοιιυπι ςυβηι Ιιίο (Ιαπιυδ 6 £0<1κ-6 
ν^ιΐοϋϋο (Ιοδϋΐηριαδ 681. Εοιτ. 49 ΑΟ ΑΜΡΗΪΙΟΟΗΙΙΙΜ ΟϋΛδΤίΟ Ι. 50 

τούτοι; μ^νον πολύ χα\ &πβι/>ον νικονοηθέν τ6 θιάφο- α νβίβιτβ (Ιθ€ΐΓΠΐ&8 ρΓοίΙΐβικΙββ ο( ΗιοΐΟΓίοαβ απββ ρον, Οστερον &χρι6ε(ας ^ιχαζούσης, βναψορδς άψείΟη 
ΙλεύΟβρα * &λλά χα\ Ιν αύτ^ γε τ{ χαθωμκλημένη 
των κολλών χρήσει ιιολλά μέν απλώς οΟτως άχουσαι 
φαίνεται μάχεσθαι* χριθέντων δέ, εΙς συμφωνίαν ή 
μάχη μετέικεαεν. £Γ τις ούν τί)ν μίν έν τ)) άνά χείρα 
ίμίΧίψ φαινομένην στάσιν της άληΒους μάχης άδεχά- 
στφ γνώμτ^ διαχρίνει, αφορίζει 64 χαΐν τοις τ^ν φιλ^ 
σοφον χαΐ (Ρήτορα βίον Ασχουμένοις τά μαχόμενα των 
φαινομένων, έπ\ βλ της ΙεροΙς ημών φιλοσοφίοις ού 
τ^ α6τ6ν διασώζει νόμον, άλλα χα\ τήν έπιπόλαιον 
άνχιλογίαν εΙς άσπονδον έχβιάζεται, οίτος χαΐ χωρίς 
τίνος αίτιωμένου συχοφάντην έαυτ6ν χαΐ φαΰλον χρι• 
τ)}ν άποφαίνει. 6Χ€Γΰ6η(]»8 8ίΙ)ΐ 8ΐιπιρ8βηιιι(, οηυΐίαιτ) ίιι Ιιίδ λΚ^πβ ίη- 
Οηίΐ3ΐη (ϋ800Γ(ϋ&ιη οβΓηοΓβ βίϋί ρΓϊηαριο τίϋβηίαΓ, 
<]υ% ηιοχ Γββ (1ίΙί[$6ηΐ6Γ ρβΓρβηδίΒ αΙ) οιηηί ΰοηΐΓ»- 
(Ιίοΐίοηβ 3ΐϋ$ο1νυιιλιΐΓ; νορυιη βΐΐ&ηι ίη ίρ&ο ί&ηιί- 
Ιί&π νυΙ^ί αβυ 1]3υ(ί ρβιιοΑ ρποηο ααϋίΐυ νίιΙβιιΐιΐΓ 
Γβρυ^η9Γ6, ςυί1)ΐι$ βά ΐΓϋΐίη»ιιι Γ6νο63ΐί8, ϋοηΔίΰΐυ» 
ίη οοα€θΓΐ1ί0πι νθΠίΙοΓ. δι ςυίβ ί^Ίΐιιι* Γβπιπι (|ΐιοΐί- 
όί3ΐΜΓαιη &ρρ9Γ6ηΐ6πΐ4ΐΐ88βιιβυιη, ΐηοοη-υρίο ιηοιϋί» 
]υ(Ιί€ΐο, 3 νβΓ3 (ΙίββΓβηΐΐβ (ϋβοοπήΐ; ίΐβιηςιιβ ίιι 
ρΙιίΙοβορΗίο,ιβ Αΐβοίρϋπίβ βίςιιβ ίη ρΗβΙΟΓίΰί», » <)ί- 
β€0Γ<1ίΙ)ΐΐ5 ίο $ρ6€ί6ΐη ρυ^ιι&ηΐί» νβΓβ ϋί$1ίη$[υί1 ; ίη 
8α€Γ3 νβΓΟ Β081Γ& άθ€ΐΐ'ίηα θΟίΙβηι ]ΰΓβ ηοιι Β^ιί ; $βΛ 
Τ6ΐ 8υρ6Γβοί»π3Πλ (]υ8ΐηΙί1)6ΐ νβΓίοοΓυπι ρυ^ηβιη ^ά ΐη8θΐΗί>ί1βιη νβϋβτβ ηίΐίΐυΓ οοηΐΓ&ϋίοΐίοοβιη ; Ιιίΰ, ίηςυ&ηι , ςυίη ορυ8 αοουβ^ίορβ βίΐ , 8γ€ορΙί8ηΐ8πι 86 
ιιι&1υιη(ΐυβ]ιΐ(1ίθ6ηι 688β ρΓ0(1ί(. 

Ρ'• Αύτίχα γοΟν ινα άτΛ της των πολλών συνηθείας Β 2« ΡΓθίθ€(ο υΐ Α Γ6 88(18 οοπιπιυηί 6λ0Γ(!ί8Γ, Ιιο- άρξωμαι, δ φόνος αύτοΤς χαΐ ιηλιτείας έατ\ φύλαξ, 
χαΐ μύσους ύπόθεσις * χαΐ δΙ} χαΐ ή έμιιορία χόσμος 
τ^ ιιόλει» χα\ Οβρις ούχ Ιλαττον.. Κα\ πώς ούχ έναν* 
τία ταΟτα ; "Ότι φόνευε ιν μ&ν ούχ ίξεστιν εύεργέτην, 
ούδΙ 7(θλίτην εΟνουν τ^} πόλει - ούδ* εί τις αναίτιος * 
πολέμιον δ& χα\ χαχοΰργον χα\ προδότην Αλλως Ινδι* 
χον τεθνάναι. ΚαΙ δή χα\ τδν άλλοτρίους γάμους δι* 
ορύττοντα« έπ' αύτοφόρψ άλόντα, κύριος έ(ϊτιν δ ήδι- 
χη(ΐένος χα\ του είσπράττεσθαι τήν δίχην * Ιξω δέ 
του μύσους λαβών, διχαστήν άλλον έπιζητεΣ του &γ• 
χλήματος. Πάλιν βσοι τ6 ταπεινών σχήμα της πολι- 
τείας υποδύονται, (μπορίαις τήν πόλιν συναύξουσιν 
Οΐ δΐ στρατηγείν ή δημαγωγεΐν ή τά τοιαΰ'ΐα τα• 
χΟέντες, εΙς έχείνην χαταβαίνοντες τήν πράξιν, ηιί€ί(ϋυηι 6( Γ6ίρυ1)Ιίθ2Β Ιυΐΰΐ» ΟΓβϋίΙυΓ 8ρυϋ νυΙ^υ8, 
ίϋβηιςυβ ιη8ΐ6Π8 8€6ΐ6Γίε. Τυιη ιηβΓΰαΐυΓλ (ΙβοοΗ 
8ίηιυ1 οίνΐΙ>υ8, 8ίηιυ1(ΐιιβ (16(Ι6€0Π 681. Ουί<Ιηί ί^ίΐαΓ 
1ΐ9θ€ οοΒίΓΑπα βυπί ? ςυΐ8 νί<ΐ€ΐίθ€ΐ ηβςιιβ ϋβηβηιβ- 
Γίΐυιη θΰοί(ΐ6Γ6 ΙίοβΙ οίνύπι, ηβηυβ υΓί^ίβ 8ΐυ(1Ιο8υηι, 
ηιο ςα«ηινί8 ίηηοουυκι : Ιιοβίοπι νβΓΟ 6Ι πυιΙβίίοΗηι 
61 ρηκείρυβ ρΓοϋίΐΟΓβπι, «ςυυηι 68( ϊηΐβΓβΰί. Ριβ^ 
Ι6Γ6& ςυί 8Γιβηθ8 11ι&ΐ8ΐηθ8 νίοΐαΐ, βί ίη ΓλοίΐΐΟΓβ (Ιβ- 

ρΓ6ΐΐ6ηϋ8ΐυΓ, Ιί€6( €0η]υ8ί Ι»80 ρ€6ΐΙ38 <16 ίΐΐο 8υ« 

ηΐ6Γ6 : 81 Ι8ΐπΐ6η 8Γιυηϋ6 Γ86ΐηυ8 €0^π0868ΐιΐΓ, βΓππιι 
]ιι<1ίθ6ηι 68088 ροβίυΐβΐ. ΚυΓβυβ 1ιοιηίη68 οΙ>5€υΐΌ 
\ίΙ» {[βηβη ύοάΐύ^ ιηβΓοίηιοηϋβ 8αί8 €ίνίΐ»ΐί8 οοιη- 
ιιιο<ΐ8 3111^601 : ςυί νβΓΟ 8υΐθΓ()ίιΐ68 ιηίΙί(8Γ0δ• 8αΐ 
€ίνϋ68 ιη8};ί8ΐΓ8ΐ08 , 8υΙ 8ίπιί1ί8 η)υη€Γ8 (;6Γυΐ)(, ΙιΙ της πολιτείας έξυβρίζουσι τ6 αξίωμα* χαΐ των ^ 81 »άίΙΙ& η6£[οΐί8 86 ΓοΠο (Ι6ΐιπιΐ8η(, νίΐ»8υ»(1ίβηί παραδειγμάτων ούχ §στι πέρας τω βουλομένφ δια- 
περάνασθαι. Όρας ώς πολ>ά μεν φαντασίαν παρ-* 
έχεται αντιθέσεως, εξεταζόμενα δέ τήν συμφωνίαν 
ασπάζεται; Ούτως ούν χα\ έπ\ της ίερ5ίς ημών 
Γραφής δέον Οεωρειν, ής (&ητ6ν χα\ τδ σδν πρόβλημα, 
4:ρδς δ δηλονότι διετυπώΟη χα\ τ6 βλον του λόγου 
ηροοίμιον. 

γ*. Μωσής ό νομοθέτης είπε, μάλλον δ' ό χοινδς 
κα\ πλάστης χα\ νομοθέτης δι' αυτού, « Ού φονεύ- 
σεις • ι χαΐ πάλιν • € Θέσθβ Ιχαστος τήν εαυτού 
^μφαίαν έπ\ τ6ν μηρ6ν, χα\ διέλθετε χα\ ανακάμ- 
ψατε άπδ πύλης εΙς πύλην διά της παρεμβολής, χαΐ 
άποχτείνατε Ικαστο; τ6ν άδελφδν αυτού, κα\ ίκαστος Ιαΐ6ΐη ϋ6<ΐ660Γαηΐ. Νυΐΐοβ βχβηιρΙοΓυιη ίίπί8 6Γίΐ, βϊ 
ςυΐ8 010018 ρ6Γ$6ςυί νβΐίΐ. Υί€ΐ6ΐΓ υΐ πιυ1ΐ8 βρβϋίοηι 
ρΐ'» 86 ΓβΓΟπΐ €0»ΐΓ;ιΗβΐ8ΐί8 , ςυββ πιοχ ρβΓρβηβα 
€0η60Γ(ϋ8ΐη ιυβηΐυΐ' ? Ιΐίβ ί]|[ίΙυΓ εοπ8ί(ΐ6ηΐίοιιίΙ)ΐΐ8 
ιη 830Γ8 ςιιοςαβ δ€ΓίρΐυΓ3 ηθ8ΐι-3 υΐί οροπβΐ, €υ]ϋ8 
68ΐβίΓ8ΐΗΐη ϋ1υ(1 4|υο<1 Ιυ πιί1ιίο1)]ίεί8, 61 6υ]υ8 (ζΓΑΐία 
ΐοΐυηι 86Γηιοπΐ8 1)υ]ιΐ8 ρΓ»ηιίυιη 8(1θΓη8ΐιιη) Γηΐΐ. 

5. 1.62ί8ΐ8ΐ0Γ Μθ868 (ΙΐΏο ν6Γ0 εοοιπιυηίδ οιιπ'.ιιιηι 
0Γ6810Γ 61 1θ^ί8ΐ8ΐθΓ 0Γ6 β] υ 8 Ιοςοβη») 811 : ι Μοη 
Ο€θί4ΐ68 ^*. » Β)ΐΓδυ8((υ6 : ι Αθ6ίη§ίΐ6 υηυ8ΐ|υί8ςιΐ6 

18(08 6086; ίΐΟΐ6 86 €ίΓ6υηΐίΐ6 688(Γ0Γυΐη ρ0Γΐ8$ ; 

Ο6θί<ΐ8η( 8ίη{;ιι1ί Γγ31γ6Π) βιιιιηι 6( η6€6883ηυιη 30 
ρΓΟχίιηιιιη *. > ΟοΙ(]ηί ί£[ίΙυΓ όί€ΐ3 1ΐ9β6 ιιΐϋ1ιΐ38. τ6ν πλησίον αυτού, καΐ έκαστος τδν Εγγ^στα αυτού. > |^ 038(168 Ιβ^^ 83ηοίυη(? ηίδί (]υί3 ΐπ(6ΐ1ί^ίπιυ8 μ3Γ- Πώς ούν αύται αί φωνα\ τήν αλλήλων ού νομοθέτου 
σιν άναίρεσιν ; "Η δηλονότι ού φονεύσεις μέν τ6ν αν- 
αίτιων • τδν δέ γε θανάτου Ινοχον, κα\ τδν πατρφο\>ς 
νόμους ένυβρίσαντα,'είδώλοις τε τ6 τού Πλαστού σέ- 
βας άναψάμενον, φόνφ κολάσεις. Έάσειν μοι δοκώ 
τό• € Ού μοιχεύσεις, • κα\ τό• • Αάβε σεαυτφ γυναί- 
κα πορνείας κα\ τέκνα πορνείας. > Έχει γάρ τι κα\ 
τοϋ ζητουμένου βαθύτερον (8) • πλην δτι περίστασις 
χάνταύθα ποιεί τήν φαινομένην μάχην μή μάχεσθαί' 

** Ε»ο(Ι. XX, 13. • Εχο<1. χχχιι, 27. • ϋδβο ι, 2. 

ΝΟΤ^Ε. 
(8) Υίά68ί5 Τ1ΐ6ο<1οιΐ Μορδα68(6η[ ίπ(6Γρί6(3ΐίοιΐ6ηι 086» ρΓορ1ΐ6(α:. €6Π€ΐυηι 6886 ίπιιοχίο ; πιοηίδ αυ(6πι Γβυηι, ηΐ (\\ύ 

ρ3ΐΓί88 16^68 ▼Η>ΐ8νίΐ, ίΐ6ΐ)ίΐυ'πΐςΐ16 €Γ63(0Γί θ1>$6- 

ςαΐϋΐη 3(1 ί(ίοΐ3 (Γ3ΐΐ8(α1ίΐ, Ιιαηο, ίηςυβαι, ηβοί 6886 
(Γ3(]6η(1υηι. 1•ί1»6ηΐ6Γ οιηίκο Υ6Γί)3 ι Α(ΙυΙΐ6Γίυπι ηβ 
Γ36ί(ο ; > 6( : 1 €3ρ6 (ίΙ)ί ΓβηιίιίΑπι ηιεΓ6(Γίο6ΐη, 8ο 

111>6ΙΌ8 00(1)08 6Γ63'; Ι )ΐ3ΐ)6η( «πίπΐ 3ΐΐίθΓΟ|η 

ρΓ8886η(ί (ΐα8βδΐίοη6 86Π8υπι : 86(1 (3ΐη6η Ιιίο ηυοςηο 
6ίΓ6υη)8ΐ3ηπ3 ΓβοΚ, υ( 3ρρ3Γ6η8 ρυ^η3 τββρββ ηοη 
ρυ($06(. Ηαα(11ί66( Ώύ ρΓορ1ΐ6(3ΐη ιοαου, Γιο^ιι»» 51 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚΙΑΚΟΗΛ €Ρ. 52 

ιι»θ(1ο ςαοΠΙ)θΙ, τίοΐιή. Ηβί ΙβΒίβ» ϋΙαβΟΓββ ρυ6Γί, Α Ούχ ίξεστκν βίς β(οΰ «ροφήτην ΰβρίζβιν* ού χ6ΐρ\» ςιιί οαιη ρρορίιοίαιη η»υί Ιι&Ι)υίβ$6ηΐ, οοηνΐοίδΐ 5υ& 
οοΓροΓυπ) 8υρρ1ί€ϋ8 ΙυβΓυηΐ \ ΟχΐβΓοςυί 61 λΐίιιιη 
{ιινβηΐ68, ςυί ςυΙ& ρΓορΙιβΐ» ίΑοίβιη ηοη νβΓίιβΓΑνίι, 
ίη «χΐΓβιηιιπι βχίΐίαηι ίη€ί(ϋΐ '. Οαοάςυβ ιη&|;ίδ 
άϋΒευΙΐβιΐβιη γο1»ογ&1, βΐ ί11ο$ ςυΐ ίη]υηί ίυ6Γ»ή( 
ίβη Ιίΐηίανίΐ, 6ΐ βαιη δίοαίΗΐβΓ ςϋΙ αΙ) 60 ΓαοΙο ίιηΐ• 
ΐαικίο <»ν6Γ»1, αΐίϋ ίβπι ίην&$ίΐ• Ουίά Βί%ο1 ηοηηβ 
Ιιβρο 6οηΐΓ&π3 βυηΐ ? Μίηίιηβ ι^βηΐίαηι. Είβηίπι 
ςυφίίαιη ρΓορπο ]α(1ί€ίο ίηβΐίηοΐυςυβ 8υ8€6ρΙ& , 
ρΓ0ΐ*5υ8 ιιυη Ιίοβηΐ : νβηιιη ιιΙ)ί Οΰΐιβ ]υ5δθΓί{, 61 
ββηΙβηΐΐΒ οοΒΐίΙα8 1&13 ΓυοΓίΙ, ηοη βοΐιιπ) ν6Γ5ο ηοη 
Ιί€€ΐ Ιθ€υ8 Ιιαυ^Ι ββΐ, νβΓυπι βΐί&ιη ίηοΙ)86(|υβηΐβιη 
ροΒΠλ &^6^ι>3 ΰοηδβςυΐΐϋΓ. ϋίΓυπκιυο Ι^ίΙυΓ 83ϋπι- 
Γυιη Ιιίΐΐ6Γ0Γυηι 6Χ6ΐηρΙαιιι ΑρρβΓοηίβηι οοηΐΓβήβ- ού γλώσση , ούχ έτέρφ τρότχψ τινί* χα\ μαρτύρκον, 
^αίβες Αθύροντβς χα\ κροφήτην ιτοκούμενοι γέλωτα, 
άντ\ σχωμμάτων σωμάτων είσεπράχθησαν δλεθρον - 
άλλ* εύρή^εις τινά, έτεεί μ)) του προφήτου τήν 5ψιν 
έπάταξεν, δτι τήν έσχάτην δίχην Απέτισε* χα\ τ6 
χρατύνον μάλλον τδ Απορον, τους τε πρ6ς Οβριν έξ- 
ενεχθέντας 6ηρ(ον έσπάραξε, χα\ τ6ν εύλαβηθέντα 
τήν μίμησιν, θηρίον Αλλο διέσπασε. Τ£ οΙ)ν &ρα ούχ 
εναντία ταΟεα ; Ού μέν ούν ουδέ πολλού δεΙ* ούχ Ιξ- 
εστί μέν γάρ ούδ* δλως οίχεί^ χρίσει χα\ όρμ!) άνερβ- 
θισόμενον * έπειδάν δέ βεδς χελεύη χα\ ή ψήφος 
Ανωθεν φέροιτο, ού μδνον ούχ ίχει χώραν τδ Ούχ Ιξ- 
εστίν, άλλα χα\ τήν παρημεληχδτα πιχρως ή δίχη 
μετέρχεται. Έχάτερον ούν των Ιερών γραμμάτων Ιαίοπι ί1ι$ρβΙ1ί(; &116Π1Π1 ςαίάβπι ηοχϋ 61 ίηηοχίί ^ παράδειγμα τήν δοχοΰσαν έναντίωσιν άττοσχευάζε- €ίΓ€ΐιιη3ΐ8ηΐίΑ; &1ΐ6Γυιη & άίνίηο άβΟΓβίο 61 ΙιοηιΙ- 
018 νο1υιιΐ3ΐ6• 

4. ΜυΙΐ3 ήυοςυβ αΐίλ ςοφ &1ίΐ6Γ ρυ(|;ολΓβ ▼ίιίβητ 

ΙυΓ, ρ6Γρ6ηδί8 Γ6€Ι6 ΟΙΓΟυΠΙΒίΑηΐϋβ, 3(1 €0η86η8υπι 

ΓβνοαιηΐυΓ. (<Ι ν^Γο »ΰ€ί(ϋκ ηυηο Ιοοο, ηυη6 Ιβιη- 
ροΓ6, ίηΐ6Γ(1υη) ςυοςυβ ρ6Γ80Η&. Εΐ βυηΙ ςυί(ΐ6πι 
ίο.ΐ6ΐηροΓ6 <1ίίί6Γ6ηΐί» ηοη ραυο», ηιυΐΐο &υΐβηι ίη 
ρΰΐ-βοιια ρ1υΓ68; <1οιηίηα8 6Κ 8η5(ϋΐυ8; (1υ\ 61 ϋυ* 
€ΐη5; ίηί1ί2ΐΐ8 6ΐ ίηίιίΑΐυβ; (1ΐ$€ίραΙα8 61 η&^ίβΙθΓ; 
Βοχίυβ 61 ίηηοχίυ8• Βαΐ'βαδ 6θοιηιυηί8 6δΙ ρβΓβοηφ 
<Ιινί8ίο, ίιηαιυίλΐίο 6]α8(1βηι ν6ΐ βυρροβίΐΐο. Ν^ηιςυο 
αΓιβ 8ρ6€ί68 €οη8υΓ](ίΐ πιυΐβίο ηιΟΓβ, ηιαηβηΐΰ ρβΓ- 

80113 ται * τδ μέν έχ της του ανεύθυνου χα\ υπευθύνου δη- 
λονδτι περιστάσεως, τδ δέ παρά την θείαν ψήφον χα\ 
τδ άνθρώπινον δρμημα• 

δ'. Πολλά δέ ΧΛΪ άλλα τ^^ν Ιν άλλοις μάχην προ- 
φα(νοντα, των περιστατικών δρθώς διακριθέντων, 
εΙς συμφωνίαν μεΟίσταται * Αλλο δέ γίνεται ποτέ μέν 
παρά τδν τδπον, Αλλο τε παρά τδν χρ^νον, ενίοτε δέ 
χα\ παρά τδ πρόσωπον• Έχει μέν ούν χα\ ό χρόνος 
διαφοράς ούχ δλίγας, πολι> δέ τδ πρόσωπον πλείους * 
Αρχοντα χα\ άρχόμενον * είσάγοντα, είσαγόμενον * τε- 
λειοΟντα, τελειούμενον* μαθητήν» διδάσχαλον χα\ 
τδ αίτιον χα\ τδ άναίτιον * χα\ χοινή πάλιν του προσ- 
ώπου τομή, μεταβολή τούτου χα\ ύπαλλαγή * Αλλο ; 9Γΐ3 ηΐΓ5ϋ8 6απι υηί ταϊ αΐία βιιρροηίΙυΓ. ^ γάρ είδος αποτελείται, του ήθους μέν μεταπίπτοντος. ΥβΙιΚί, Γ6(;6ΐη, ΓϋοίΙ Οβυβ δαυίβιη, 6ΐνί€ί&8ίηι 6ί<ΐ6ηι 
Γ6||[ηιιπι λϋΐίΐηΐΐ. ι ΛϋΙιυο Ιγ€8 ιϋ68 61 Νίηίνβ 8ΐιΙ>• 
ν6ΐ'ΐΰΐυΓ*; ι 6Χ8ρ6€ΐαΐ 3υΐ6ηι αΓΐ>8 ρΓ»8ΐίΐΗΐαηι 
Ι6ΐηρα8 ΙΐΙ)6Γ3 πΐ3ΐο 6( Η1ίΙ>3ΐα. 56Χ€6ΐιΙα αΐίλ 5αηΙ, 
€1036 ροΓ ηιΟΓυηι ηυΐαΐίοηβιη ρ6ΐ-8οη3ηι 8ΐιΐΜΐΐνί- 
ιίβηΐίβ, πιβηΐίε Ιυηιυΐίαιη α<1 ςυίβίβπι νοο^ηΐ. Ι&ιη 
(|υθ(1 ΑαΓοη ρφπαβ ηοη (ΙβάβΓίΐ εοηίΐαΐί \ιιυ1ΐ, ςιιο 
ΙοηιρθΓ6 3ΐ1ιη68 6ί(ΐ6ηι ΰΓίαιίηΐ |;ΐ3ϋία8 υ1οί866ΐ)3ΐυΓ, 
ί(Ι ίρβυιη, Ίη(|υ3πι, Αΐϋβ οαυβίϋίπιριιΐ&Γβ 1ί€6ΐ, αίςυο 
6]υ8 Γϋί Γ6ρη||[η3ΐιϋαηι 8(1 !κςυίΙ&ΐ6ΐη ρ6ΓΐΓ3ΐΐΰΓ6. 

1ΐ:((Ι116 ρ6Γ$0η3ΓυΐΙΙ (1ΐν6Γ8ίΐ38 ηΟη η)6(1ίθ€Πΐ6Γ 3(1 

6οη6ί1ΐ3η(ΐ38 (ϋ88οη3η1Ϊ35 ταΐβΐ; (ΐυ3η(1ο<)υίϋ6ηι 6ΐ 

3ΐί» 1'68 αΐ'€:ΐ ρ6Γ80η3η) ρΓ3β€ίρΐΙβ 3ΐ<|υβ 3ΐ> 63 ΠΙΟ- 

ηΐϋΐιΐυπ) 3€οΊρί(]ΐιΙ. Εΐ ςυίϋ^ηι ίη 636Π8 1ΐΐΐ6η8 του προσώΐΐου δέ διαμένοντος * χαΐ Ιτερον πάλιν δταν 
άνθ* έτερου Ιτερον ύποβάλληται * οΤον έβασίλευσεν 6 
θεδς τδν Σαούλ, χαΐ πάλιν άφειλεν αύτδν της βασι- 
λείας * € Έτι τρεΧς (9) ήμέραι, χα\ Ν«νευή χατα^ 
στραφήσεται. > χα\ μένει χρόνον ή πόλις της προθε- 
σμίας ελεύθερος του πάθους άπείρατος * χα\ Α)Λα δέ 
μυρία τ^ μεταβολή τών ηθών τό πρόσωπον μεριζό• 
μένα, τών λογισμών τήν στάσιν χαλεΤ πρδς διάλυσιν. 
Τδ δέ τδν *Ααρών μή δούναι δίχην της μοσχοποιίας« 
δτε τδ ξίφος τους μετεσχηχότας της αυτής αίτιας 
έδίχαζε, χαι είς Αλλάς μλν Εστίν άναφέρειν αίτίας, 
χα\ τ6 άντιπίπτον έχείθεν συνάγειν εΙς τδ άχόλουθον, 
άλλ' ου ν γε χα\ ή τών προσώττων έτερότης ού μιχρδν 
διαλύσασθαι τήν έναντίωσιν, εΓ γε μάλιστα χα\ τά ιηιιΐΐα 61 ίΐ'6ΐιιΐ6η8 681 οΙ> ρβΓβοηβΒ 6ίΓ€υηΐ8ΐ3ηΙί»ηι Ο Αλλα περ\ αυτό τε χα\ έξ αυτού λαμβάνει τήν πρό- ν3Γί<ίΐ38. €οπιρΙυΓ3 ίΐβπι, (|υ3! <ΐ6ηιρΐ3 ίη86ίΐί3 ιη3- 
Ιίιίβνβ ΐ626ηΓΐ8, ιιίΙΓιΙ (ϋ«8οηυηι Ιΐ3ΐ)6η(, ηϋιίίοπιι- 
ηυ8 66υ ηυΐΐο υβά^ίο οοη$οη3ηΐΐ3πι ηβοοίβοί 
ςυΰαηΐ, οΙ)]ί6ΊυηΐυΓ. Ιί. Εχ 1ιυ]ιΐ5η[)0(ϋ ^ν%ο ίηδ6ίΐΐ3 τβΐ πιαΙίΓιβ ηΐ3η3( 

ϋβηΐ (]ΙΙ368Γ|0 ίΙΐ3, ι Νβ 1ΐ3ΐ)63ΐί8 Ζθη3ηΐ η64|1ΐ6 63ΐ- 

€«τ8η)€ηΐ3η6ςυ6ρ6Γ3Πΐ : ι Ιυηι 6ϋ3πι, ι ιΝιιηο νβΓΟ (|υί 
1ΐ3ΐ)61 εΓυωβηβπ), 8υπΐ3ΐ ρ3Πΐ6Γ 6( ρ6Γ3ηι : <|υ38 
^ IV Κβ^. II, 24. • 111 Κ6([. XX, 35. • Ιοη» ιιι, 4 οδον * Αλλά πολΟ μέν χα\ πολλαχού της θείας Γρα- 
φής τδ ποιχίλον της έν τφ προσώπφ περιστάσεως • 
χα\ πολλά «αρά τήν Αγνοιαν ή χαχουργίαν του θεο>- 
ρήματος ούχ έχοντα μάχην, ώς μηδ' άποστροφήν εύ- 
ρείν δεδυνημένα συμφωνίας, προτείνεται. 

ε'. Έχ τών τοιούτων τοιγαροΰν άγνοημάτων ή 
χαχουργημάτων χα\ τδ ι Μή έχετε ζώνην μήτε υποδή- 
ματα μήτε πήραν, ι χαΐ τδ » Ά)^ νυν δ έχων βαλάντιον 
άράτωδμοίιυς χα\ πήραν * ι χα\ ι Ό μή έχων πωλήσει ΝΟΤ^Ε. 
(9) Τρεις ρτο τεσσαράχοντα Ιΐ3ΐ)68 6ΐΐ3ΐη 3ρυ<1 €οιΐ€ΊΙί3ΐΐοη6Πΐ ςαβηιϋβιη Ι6{;08ί8 3ρυ(1 Αα2υ8ΐΙηυηι, Τΐΐ60<1οηιιιι Μορβυ68ΐ6ηιιαι 60ΐηπι• ίη ^οη»1η,' βΐ 
3ρυ^ ρ»6υ(1ο-Ογπ11υυι οοηιηι . 9ΰ(ΐα6 . ίο Ιοπαοι ϋ€ ΰίν. Ο» XVIII) 44. Μ Αϋ ΑΜΡΗΙΙΟΟΗΐυΜ ΟϋΛδΤΙΟ Ι. 54 

τά ιμάτια αύτοΰ κα\άγοράσβί μάχαιραν,ϊ ώς εναντία Λ βί ςαΐδ ηοη 1ΐλΙ)6ΐ, νββίίιηβηΐλ 8ϋ» ν6η<Ιβ( {;ΐΑ4]}υιη• προβάλλονται χαΐ μαχόμενα. ΈγώδέοΟπω μέν λέγω 
τά άλλα, άλλ' έχεΤνο, «ως ή των [ϊητών εφεξής χα\ 
χατά συνέχειαν σύνθεσις ούχ έδυσώπει φυγείν τήν 
χής μάχης ύπόληψιν, παραπίμται δέ μ&λλον ΙλθεΙν 
έπ\ ζήτησιν χα\τ6 βάθος άνιχνευειν τοΰ προστάγμα- 
τος ; "Αμα γάρ χα\ έν τφ άχαρεΤ μήτε λήθης έμΐϋΐ- 
«τούσης, μήτε γνώμης άστατούσης, ού μήν ουδέ 
ρΐας Ισχυούσης, άλλ' ουδ' ακοής τό διάφορον υποβαλ- 
λομένης, πώς ένην τδν αύτδν τάναντία έπισημαινό• 
μενον νομοθετεΐν αίρεΐσθαι & χα\ φεύγεκν προσέτατ- 
τεν ; Άλλ' ευγνώμονος μέν Γσως άν είη λαβείν εν- 
τεύθεν της θεωρίας ύπίθεσιν • τ6 δ< κα\ ^ητώς τδν 
χρόνον άμείβειν χα\ τό7ς ^ςιδιουργουσιν άντιστήσεται• 
βτι γάρ φησιν, ι ^Απέστειλα ύμΛς • — Νΰν δέ λέγω ςυβ βιηβΐ• > Ε^ο νβΓΟ, λ\λ\% Ιιιΐβήηι οιηίΒ8ί9, 111υ<1 
ΓΟ^ο, ευΓ ηοη ο» ηα» ιΐιΐ οοηδβςυβηΐύΓ όΐουηΐυΓ» 
ΰοηΐβχΐυβςιιβ £(Γυ€ΐαΓΑ» βυββοβηηΐ Λά βχοΐυάβιι- 
ά&ιη οιηηβπ) Γβρυ(|[η&πΐΐφ ορίηΐοηβιη ; ίηιο νβΐΌ ηοη 
ιπιρυΐβπηΐ αά οχςυ'ΐΓβηιΙυιη αΐΐΐυδςυβ ν68ΐί||[«η(1υηι 
ρίφοβρίί 86η5ΐιηι 8Γ0&ηϋπι ? ΝυΙΙο βηΐιπ ίηίβηβοΐο 
Ιοπιροηβ βρ&Ιίο, η6(ΐιιβ βιιΙΐΓβρβηΙθ ο51λνίοηο, ηβφιβ 
ιηβηιίβ ίηοοηβίΑΠίί», ηοςιιβ νί 8ΐί(|υα ίη^Γαοηΐβ, ηο- 
ςυβ τυιηοΓβ ςυοΙίΙ>6ΐ Γβηι ()ίν6Γ$9ΐηι 8υ))]ία6ηΐ6, ςιιί 
ββη ροΐβΓΑΐ ϋΐ Ίϋβπι ΟθηΐΓ3Γί& 8ΐρρΓθΙ)8η3, 6&<1θΠ1 
ίϊιοβΓβ ]υ1>βΓ6ΐ« ςυ» οβνοΓβ ίιηροΓ2νβΓ&ΐ? Ιιιιο Ιιο- 
ιηίηί8 ρΓαιΙοηΐίβ βηκ Ιιίηο βυηιβτβ βχρΓιο^ιηιΙ» ι-^ί 
ΑΓ^υιηβοΐιιηι. Ιϋα<1 βΐι&ηι εοηίΓαάίοβηΐίυιη ΙβνΚαΐΐ 
β<1Υ€Γ8ΐιΐοΓ, ςυοά (ϋνβΓδα ΐ6ηιρ()Γ& <ϋ8θΓΐ6 δοΓναΐοΓ ύμίν > άλλφ δέ χα\ άλλφ χαιρφ έτέραν χα\ έτέραν Β ΙηηαίΙ; βαηι βηίιη, ήι<ιυίΙ, ι Μί8ί τοβ; --- Νυηο έναρμόζειν έντολήν» ού μδνον ούδΐν Ατοπον,. άλλΊσΟ' 
&νε μάλλον οίχειότερον, ή εΓ τις .τά αυτά προστάττει, 
τοΰ χατά τδν καιρδν διαφόρου Ιξ άνάγχης ζητουντος 
διάφορα. 

ς^'. *Αλλά γάρ οΟτω των είρημένων διεσχευασμέ• 
νων, τινές προχε{μενον έπιλυόμενοί φασι τδν χοινδν 
Δζσπότην τον>ς μαθητάς πάλαι μίν παιδοτριβουντα, 
καΐ πρΙ^ τδ της άχτημοσύνης είσάγοντα στάδιον, 
μηδέν αυτούς των προσύλων χα\ χαμαΐ χαθέλχειν δυ* 
ναμένων έπιτρέψαι συνεφέλχεσθαι, μηδ* &ν εΓη οΓς δ 
^έων βίος οΐίτος χα\ πρδς τήν φθοράν έλαύνων συν- 
έχεται • εΓωθε γάρ πολλάκις χα\ μάλιστα τοΙς άτελε- 
στέροις ή των άναγχα(ων μέριμνα, χαΐ των περιττών 
χα\ υπέρ τήν χρείαν τήν σπουδήν χατ' ολίγον συν- 
επισύρεσθαι, χα\ πολλήν τζ ψυχί| τήν λύμην συγκατ- 
εργάζεσθαι. Αιά τοϋτο, φασ\ν, 6 Σωτήρ άρτι μυστ- 
αγωγουμένοις άπεΐπε τδτε μηδέν τοΙς μαθηταίς των 
γήινων χα\ σωματικών συνεφέλχεσθαι* ύστερον δέ τδν 
αγώνα διηνυκδτας άνύβριστον, χα\ πειραν δσον Ιδεί 
δοντας έν οΓς του σαρκιχου κατεφρόνησαν, βτι δέ χαΐ 
του σωτηρίου πάθους λοιπδν έστηκότος, μεθ* δ πολλών 
πειρασμών νιφάδες τους άγωνιστάς περιστοιχίζει ν 
ήφίεντο, κα\ χειμών ανυπόστατος διωγμών χα\ θλί- 
ψεων ύπεδέχετο, διά ταύτα τήν τών μετρίων κτήσιν 
Χ2\ & συγκροτεί τήν ζωήν μή δια^^υήναι, συγχωρεί. 
Τοΰ γάρ της φιλοχρηματίας πάθους τών αποστολικών 
ηθών τε χα\ τρόπων έξ αυτής κρηπίδος άνατραπέν- &υ(βπι άίοα Υθ1>ί8. > 4λπι 4|αθ(1 (Ιίν6Γϊ»ί8 ΐβπιροΓί1>υ8 
όίν6Γ8& ρΓ9606ρΐ& οοπ^^Γυ&πΐ, ποιι 8θ1ϋηι ηοο 651 
λΙ>8αΓ<1υπ), νοΓυηι οΐίϋΐη ςυ&ηιίοι^υβ &ρΐΊα8, ςυαηι 

81 ςυίβ 68(16111 ίΐηρ6Γ6ΐ, 61*180)81 <ϋν6Γ8ϋ&8 ΐ6Π)ρθΠ3 
η606888Γίθ (ϋν6ΐ'88Π) Γ6Π) ρθ$Ιυΐ6(. 

β. Ου» ουπ) ίΐΑ 86 Ιι&Ι)6&ηΐ, ηοηηυΙΠ ιιΐ ρΓΟρο- 
βιίαπι ςυ%8ΐίοη6Π) δοΐν^ηΐ, λίαιιΐ εοπ)η}υη6πι ϋο- 
ιηίηαπι άί8οΙρυ1θ8 οΐίηι 6Γυ<ϋ6ηΐ6πι &ΐ(ΐυ6 Ιη ρ8υ- 

ρβΠλίίδ €υΓΠΟϋΙθ 6ΧβΓ66ηΐ6η)• ηΐΐ11:ΐ 608 Γ6 ΠΙΒίβ- 

ΓΪ&Ιί 8ΐςιΐ6 ΙιαηιΙ 06ρΓίπ)6Γ6 ΒοΠΐ» $ίνί$86 9ΐ)ΓΪρί, ηο 
ίΙΙί8 ΓθΓΐ6 ίΐυχυβ Ιιίο αιιιη<1υ8, ηυί &(1 ίηΐ6Γ)ΐιιπι (Ικ- 
αΐ, 2μΙ1)2ΒΓ6Γ6(. δοΐ6ΐ 6ΐιίπι 8χρεηυη)6Γ0, ρπΰοίρυο 

ίηΐρ6ΓΓ6€ΐΙθηΙ)Ι)8 , νΐΟΐΐΙβ η6€68$&Γϋ ουΓΑ , ΓβΓΙΐη 

(|ΐιο^α6 8υρ6ΐί1υαΓυιη (|α88(]υ6 υ$ιΐ8 ηοη ροΒίυΙ&Ι 
' ρΗΐιΙαίίπι δΐυϋίυηι ϊη^βΓβΓβ, η)υΙΐυιη(ΐυ6 8ΐηπη« (Ι6» 
ΙηιηβοΐΜΠί λίΓβΓΓβ. ΡΓθρΐ6Γ63, <1ίουηΐ, δοΓν&ΐοΓ 
ηιφβΓ ίηΗΐ8ΐΊ8 όίδοίριιΐίβ ίηΙβΓν1ίθ6ΐ>λ(, ςυοιηίιιυβ 
ΐ6ΓΓ6ηί8 Γ6ΐ)υ5 ϋθΓροΓ6ΐ8ςο6 (ΙΊ8ΐΓη1)6Γ6ηΐαΓ. Οβίηιΐο 
8α(6πι 8ΐ§;οη6 ]απ) ΙιοηοΓίΙΐοβ ρβΓαοΐο, (Ιοεαπιβηίο- 
<|υβ 83118 βιΐίΐο ςυαηΐορ6Τ6 62ηΐίΐΙΐα βροΓΠβΡβηΙ, 
Ποπιίηίοα ΐηδπρβΓ ρ888ίοιΐ6 ίηδίΑηΙβ, ρο8ΐ(ΐυ:)Πΐ ΐεη- 
ΐΑΐίοηί1>α8 ίηιιΐιιη6Π8 ΑΐΙιΙβΙ» ρΓορβηιοιΙυιηοΙίΓαβιιϋί 
6Γ8ηΙ, Αΐηυβ ίηΙοΐ6Γ3ΐ)Ί1ί ρβΐ'δβευΓιοηυπ) 3η(^υ8ΐί3- 
Γυηιςυ6 ρΓοοοΙΙφ ο1)]ίοίΰη(1ί ; ίιΙοίΓΰο πιοϋΐο» Γ6ΐ 

ίΑηΓΐ1Ί8Γί8 ρ088688υΠ1 60066(11 1, ςΟΟ 86^1661 νίΐλ 

8υ5ΐβηυιι*€ΐυΓ. Ν0Π)ΐιυ6 αν3ΐ Ίΐί» νίΐίο 6Χ αροδίοΐίΰ» 
ιηοπϋυδ νίΐαςυβ ίυηάίΐϋδ 6ν6Γ80, ρ6Γδ6ευΐίοη6 
»αΐ6ΐη ν6ΐ)βιη6(ΐΐ6Γ ίΐΙ<ιυ6 πιΙοΐ6Γ3η(1αιη ιη πιο(1υπι τος, χαΐ τοΰ διωγμού σφοδρδν κα\ άνυπόστατον ττνέον- 1) ΟππΙβ, »(]υαη) 6ΓαΙ 8θΐ3πΐ6ΐι 8ΐΐ(]ΐιθ(1 36 Ιβοςυβοι τος, έχρήν τι παραμύθιον εΙς έφόδιον φέρειν τής 
πανταχόθεν επηρεαζόμενης ζωής * κα\ ούδ* έν ούδ* 
δλως θατέρ^ της εντολής ή έτερα λυμαίνεται * ώσπερ 
ούδ" εί τις στρατιώτην μετά νίκας καΐ τρόπαια τών 
πολεμικών αγώνων τέως άπάγων δίδω?ι πιείν κα\ 
δσα εΙρήνη χαράζεται * ή εΓ τις εΙς διδασκάλου μέν 
φοιτώντα &λ>.αις συνασχεϊ μελέταις, τόν έφηβον δέ 
διεξιόντα βαθυτέροις νόμοις κα\ ύψηλοτέραις έγγυ- 
μνάζει θεωρέαις * καΐ ποίμνιον μέν άλλοις έθεσι κα\ 
θεσμοίς εύθηνε?ται, τδν ποιμένα δέ ούχ ή αυτή τοΰ 
βίου τρίβος κατευθύνει. ζ', *Αλλ' ούτω μέν τίνες ε!ς συμφωνίαν τάς Ιν τοί; νίΐΐίουΠΙ 6ίΓ6υη)Γ6ΓΓ6 νΐΐ» (|α3(1113ν6Ι'5υ8 63ΐ3ΐηίΙ»- 

ΙΊ1)Ι18 3ρρ6ϋ(«. Νβςα6 3ΐΐ6ηιΐΓυιη ρΓχεβρίυπι 3ΐ> 
ΑΐΐβΓΟ ρΐΌΓ8υ8 ΙχϋίΙΟΓ. Υβΐυΐί 5*1 (|υί8 ηι1ΙΊΐ6ηι ρο8ΐ 

\Ί610Π38 3(ςυ6 ΐΓΟρχα 1)6111618 66η3ΐηίηίΙ>ϋ8 3ΐί- 

ςοΑηϋία δυ1)ϋυ66Π3 • ροΐυ Γϋ6Γ63Γ6ΐ νεί 6Χΐ6Γΐ8 
ςυΰβ ρ366 8ϋρρ6(1ίΐ3ηΐυΓ. Υεΐ β'ι (|υί8 ρυεπυιη ιΐυπι 
ίη 1α<1ο πΐ3|{ί$ΐΓί ν6Γ83(υΓ ϋβΠίβ ηυίΙ)υ8ΐΐ3Πΐ ίπι1)α6- 
Γ61 Γοϋίπιβηΐίδ, Ιαπ) ν6Γ0 ίη 6ρΙΐ6ΐ)08 ρΓΟίΙιιείυιη 
^3νΙθΓί5ιΐ8 Ίη5ΐίιυΓΐ8 66ΐ5ίοπ5θ8^υβ Ηοείπηίδ 6Χ6Γ« 
66Γ61. β6ηΊ(|ΐΐ6 ηυ! |;γ6χ 651, 3ΐη8 ηΐΐϋυδ βκιυβ 
ρΓΧ56πρΐ1$ 1>βη6 86 1)3ΐ)6ΐ; ςυί 3υ1βπι ρ38ΐθΠ8 ηιιι- 
η6Γ6 Ιυη^ΗυΓ, ηοη 63ϋ6ΐη νίΐφ 86ΐη1ΐ3 6οη)ΐηο(ΐ6 
υΐίιπΓ. 
7. 5ίϋ 6Γ$ι;ο ηοηιιυΙΗ δεΓίρΙυΓαΓοηι ναπ39 δεοΐβη- 55 ΡΗΟΤΠ ΡΑΤΚΙΑΚαΐΛ €Ρ. 56 

ιΐαβ 8(1 οοηοοηΐιιιιη ΐΓ&ΗαηΙ. ΑΙΠβ νβΓΟ ηυ8Μΐ3ΐη α ι^ητοΓς συνάγουσι «ίβνοίας• οΐ βλ τά μέν Λλλα των 

προτεθβιμένων οόχ ίλαττον άγαπώσι * «1Ία>, ρΐ'%ΐ6Γ ρΓβΜΐίοΐιι», 5θ1ηιίοη69 Ιι&υιΙ ιηίηοβ ρΐλ 
€6η(. Αίιιπί {(κίΐυΓ, ςυο ΙβιηροΓΰ (ϋβοίριιΐί ρπιιιυιη 
6Γυ(1ί6ΐΐ2ΐηΐυΓ 90 ιγΓοηυηι οΓΐΙιηβιη ΐ6Η6ΐ)8ηΐ, οριιβ 
Γυί8Β6 ϋΐ ηυΙΙί &1ϋ Γβί ρλΠβπι ΐπΙ)υ«Γ6 εο^ίΐ8ϋοηυηι 
ρβΓποίΐΐΟΓβηΙυΓ ; ακ ιιίηιίΓαπι Βά €(1ί806η(1»ιη αχ6Γ- 
ΰβιΐίΐ&ιηςιιβ δβΓνβίΟΓίβ (Ιοοίπη&ηι ΐοΐ« ιηβηΐβ Υλε»• 
ΓβιιΙ: ρΓβΒββηίπ) ςυίληι&^ίβίοΓ ίρββ 8<ΐ6Γ8(, κιιρρβ- 
(Ιίΐ3ΐ>&ΐςυ6 6χ ΙβιηροΓβ ηοη βοΐυιη 68 βίαβ ςυίϋυβ 
τιία Γΐιίΐ, ΥβΓίιιη 6Γΐ3Πΐ πΐ8ΐιιυ3 βΟΓυπι ίΐλ ΗηρΙβΙ}8ΐ, 
ιι( ί1ΐ8ΐ»0Γ3(&9 6ρυΐ88 πιυΐΐίβ (υΓΐ>ί8 ίιηρβηΐη ροβ• 
Ββηΐ. 56ϋ βιιίιη ουιη ]8ΐη ίρϋΐ 1ιηρβΐ'Γ«€ΐοηιιιι ΓαίΙί- 
ιη6ηΐ& 6χε6$$ί8$βηΐ, βΐηυβ 8 5ΐ8ΐυ ροΓίβοΐο ριορβ 
8ΐ)68β6πΐ, ιη8|;ί8ΐ6Γ 8υΐβπι ρΓ»8θηΐί8ΐη 81180) Υϋΐυη- 
ΐ8Γί8 88ΐυΐ8ΐ'ί(|υ6 ιιβϋβ ρ8ΐιίο ροδΙ ίρδίδ βΓβρΙυηυβ φασί $έ των 
μαθητών ιερότβρον μέν εΙσαγομένων καΐ τελβιουμέ- 
νων τάξιν έπβχόντων, άναγκαίον είναι ιτερ\ μη5έν 
Λλλο τους λογισμούς μ«ρ£ζβσθαι έπιτρέπειν, δλον δέ 
τδν νουν πρδς τήν μάθησιν των σωτηρίων χα\ μετα- 
χβίρισιν έπεστράφθαι• Λλλως τε χα\ του διδασκάλου 
παρόντος καΐ παρέχοντος αύτοσχεδίως ούχ δσβ μόνον 
ή φύσις ούχ Ιχουσα λύσιν Ιχει, άλλα χα\ χείρας ^λ- 
λοΓς πλήθεσι τροφήν άγεώργητον ύπηρετου μίνας. 
Επειδή δέ αύτοΙ μλν τήν των ατελών ύπερανέδρα- 
μον παιδαγωγίαν, έγγυτέρω δ* έγένοντο του τελείου, 
αύτδς δί ήδη τφ έχουσίφ χα\ σωτηρ{φ Οανάτφ της 
σωματικής αύχοΟς άποστερειν έπλησίαζε παρου- 
σίας, κα\ προς γε τ6 κήρυγμα αύτοίς έγχειρίζειν. β8δβΙ ; Ιυιη 6ΐί8ΐη ρΓ»(ϋ€8ΐίοιΐ€ΐιι Πδάβπι οοιηηιίΒ- Β καΐ εις διδασκάλων χαΐ ποιμένων προνόμιον άναβι• 8ΐΐΓα8, 81(1116 8(1 ιη9([ί8ΐΓ0Γυιη ρ3$(0Γυιη(|υβ ρΓ»- 
Γ028ΐίν8ΐιι ρΓΟίηοΙυΓαβ; Ιυηο βθ8 8(1πιοηυίι,ιηίυίηΐ6 
6{»86 νβΐίΐυιη ςιιοιηιηυδ ιΐ6(!6888ηυπ[ΐ νίΐβκ γί81ιοιιιη 
866υιη ΓβΓΓβηι : ςυί ιηοδ βο ΐβιηροΓβ ίηοβρίυδ, βυΓ9β 
ςιιοηαβ 88866ΐί8 ίιηρβηάβηίΐβ; οηυιη (Ιβθίι ; Ίά ςυοιΙ 

6Χ ίρ8>« Γ6ΐ)υ8 (Ιβίη<1θ*^68ΐί8 €0((ηρ86βΙ*6 ΙΐΟβΙ. Ν8ΙΙΙ- 

ηιΐ6 8ηΐό ρο(ΐ68 βροδΙοΙΟΓοη) ρΓ6ΐί8 (ΙοιηοΓυιτι 8|[γο- 
Γυπιηαβ 8ΐΐ8ΐ8 ροιΐ6ΐ)ηηΙ : νΐ€ί38ίηΐ(|α6 βίη^ΐίδ Μ 
ςυοϋ υ&αί 68861 8υρρ6<ϋΐ8ΐ)8ΐαΓ. 

8• ΙπδυρβΓ 8ΐία(1 ς(ΐθ(ΐυ6 ρΓο^ΰΙαΓβ €οη8ί(]6Γ8η(1ιιιη 
6χΗίΙ)6ΐ]ΐ. ϋΓβαΐΟΓ ΐρ86 οιιιηίυιη Γβιυιη 6ΐ οοηββΓ- 
ναΐοΓ, <1υιη οιαιιί €ϋΓ8 ΐ6ΓΓ68ΐπ ϋίδοίρυΐοβ ρθ886δ- 
8α(|υ6 8Γΰ6ΐ)8(, ιη8Γ8υρίαιη Ι8ΐη6η ΗαΙ)6ΐ>8ΐ, 61 <|ΐΓι βάίειν, άχώλυτον αύτοϊς τότε τά αναγκαία της ζωής 
Ιφ^δια φέρειν άποφαίνει •δ:;ερ, έχεΤθεν φυ&ν τήν αρ- 
χήν, καΐ τήν τών διδασκομένων πρόνοιαν έκαρποφό- 
ρει, ώς έπ* αύτοΙ; ίστι τοΙς ίργοις προΐδν (δε?ν* κα\ 
γάρ παρά τους πόδας τών αποστόλων τάς τιμάς τών 
οίκιών καΐ τών αγρών φέροντες έτίΟουν, καΐ έδίδοτο 
έκάστφ καΟ' δ 4ν τις χρείαν εΐχεν. η'. Άλλα χα\ τούτο χαλώς έπιΟεωρεΤν ύποτίΟεν- 
ται. Αΰτ^ς δ Δημιουργός και συνοχε()ς του παντ^, 
δτε συμπάσης άπηγε τους μαΟητάς περιπαθείας 
προσύλου χαΐ κτήσεως, γλωσσόκομον είχε κα\ τους 2ΐ1ί(1ιιί(1 ίΐ)]Ϊ66Γ6η( ιιοιι Γ68ρυ6ΐ)8ΐ. Οιΐ8Γ6 Ιΐ06 ςυοηιίβ ρ ?^λοντας άπεδέχετο* ώστε ού τδ μή χεκτήσθαι ρΓΙλϊΟΟρΙΟ Ιΐ3υ(1 ρΓΟΓδΙΙδ 0ρί1)υ3 ίηΐ6Γ(Ιίθί(, 86(1 1)6 

1Γΐ8 δΐιηυδ οΐιιιοχϋ 80 άβάΐίϊ : η8ΐη 61 ίρ86, υΐ (II- 
χίιηυβ, ηοη 1ΐ8ΐ)6η(Ιο 1)8ΐ)6ΐ)8ΐ : ηβπιρβ βββηΐίηιη 
ΐ8ηΐυιηα)θ(1ο (ΐ8α98, 6ΐο1)6θπιηι 8θΐ8η(ΐ88 8η{^ιΐ8ΐί88, 
8ΐ(ΐυ6 8(1 η6(^88ίΐ8ΐί8 (ΐ6ρΗΐ8ίοη6ΐη ςυ8πΐ(ΐ8πι 8ΐ(]υ6 
ιΐ)6(ΐ6ΐ8Πΐ. δίοιιΐί βΓ^ο ηιΊπίιηβ Γ6ρυ(;η8ΐ)8ΐ, ίμδΐιπι 
Γ6ΓΓΘ ΙοουΙοδ, 111*18 δίηιυΐ ίηΐ6Γ(1ί66Γ6 ςαοηιίπϋΗ 
ηιΓκ1(](ΐ8πι ΓϋΓιπ6ΐ'6η(; ίΐ8 ηοη 68( οοηίΓΑήυπ), οΐίπ) 

ςΐΐί(ΐ6ΐη 608 8(1 8$ρ6Γυηΐ ρ81ΐρ6η8ϋ8 8Γ(1ϋυηΐ(}Ιΐ6 

€ΐι1ηΐ6η εοοίβηιΐίδδβ ; ροδΙβ8 ν6Γ0 ιηο(1ίθ8 Γ6ί η6• 
ηϋ888η» ρο88688ίοηβ ιηυΐΐίδ 86 8θΙ1ίε11υ(ϋηίΙ)υ8 
6χρ6(Ιίνί886, 30 δυηπηαΓυηι 8η$^υ8(ί8Γαιη 8θΐ8ΐΓι6η 
οϋΐίηιιίδδβ. 86(1 ρΓ«ΐ6Γ Ιιφο, Ιιιιο ν6Γ0 ίπ ρπιηϊΒ, 
ουαι \ί(ΐ6Γί8, &ίυηΙ, ρ8υρ6ΐ'ΐ8ΐί8 ρΓΦπιίαηι (1ίνίΐί8$, απλώς, άλλα τδ μή τούτοις Ιχεσθαι κα\ προσηλώ- 
σθαι, χα\ διά της εντολής ταύτης χωλύεκ * έπεί κα\ 
αύτδς, ώσπερ ίφημεν, εΤχεν ούκ Ιχων * Ινεκεν γάρ 
τών δεομένων, κα\ παραμύθιον τών άπορουμένων, 
και τής ανάγκης άποστροφήν τίνα καΐ λύσιν/ύσπερ 
0*3 ν ούχ εναντίον αύτδν μέν γλωσσόκομον φέρβιν, 
εκείνους δέ μηδ^ συνεπίφέρειν δλως άπαγορεύειν, 
ούτως ούχ &στιν εναντίον ουδέ πάλαι μέν αύτους 
πρδς τδ της άκη^μοσύνης τραχύ τε καΐ δυσπρόσοδον 
ανάτρεχε IV, Οστερον δέ κα\ τ^ συμμέτρ€]> τών αναγ- 
καίων κτήσει τών πολλών άνίεσθαι πόνων, κα\ τής 
έσχατης ίχειν παραμύθιον στενοχωρίας. 'Αλλά γάρ 
κα\ πρδς τούτοις, μάλλον δε πρδ τών είρημένων, 
δταν Γδης, φασ\, τής άκτημοσύνης άθλον τδν πλου^ Ιηπι (ΐβπιυια 6θ|[*ιΐ8η(1ο €ΐ8Γίυ8 ίηΐ6ΐ1ί£;68 ηοη 6886 Ο τον, σαφέστερον άν έπιστήσας συνήση ώς ούχ Εστίν 1ιχ€ 1η\ί€6ηι ρβΓ6ΐηρ1οΐ'ί8, η6(]ΐΐ6 ρυ£[η8Γ6 ηΐ3η(ΐ3• 
Ιυιη ηοη ροδδίιΐβικίί ουιιι ίΙΙο (ΐυο(1 6|ιΐ8 Γ61 οορίαηι 
ίαοΊΐ : (1υηιιηο(1ο ρηιΐδ ί11υ(1 άβ 1)οηιίη6 ρ6ουηί8 

ρϋΓΐΙΙΓΐ)8Γί 8θ1ίΐΟ (ΙίοΙίΐηΐ ρυΐ68; ρθ88688ίθ 8υΐ6Π1 

1*61 Γ8ΐηί1ί8η8 ναουυηι 16 ρ6ηυΓΐ)8ΐίοη6 ΓβΠηίΐυβΙ. 

ΟΐΙθη)0(1θ 6ηΊπΐ ΠΙβΠΐίδ 1ίΙ>6Γ8Γΐΐ88 61 ρ8υρΰΓΐ8ΐ!8 

£ΐι1>Ππ)6 8ΐυ(ϋυιη υ)υ1ΐίρΙί66ηι ορυηι πιίΓ3ΐ)ί1οηιςυ6 

€0ρί8ΐη ρ8ΓβΓ6ΐ 80 ς6Πηίη8Γ6ΐ, 81 ΓΟΓίβ ΟΟηΩΙ^βΓΰΗΐ 
ίηΙΟΓ 86 ]|Ι818 ρθ88688ίθ 6ΐ ρ31ΐρ6Γΐ8ΐί8 (1υθΐΓίη8? 
Ουΐη8ΐη ΥΟΓΟ 681 1ΐυ]ΐ18 Γ6ί Ι68ΐί8? ({υίδ ΛάβΟ 8βΓ- 

ιηοηίδ χυοίοίΤ ηίηιΊιηιιη ίρδβ οοηιηυηίδ ΙιοπιΙηυηι 
δοΓνβίΟΓ 80 Οοηιίηυβ, (|ΐιί ρΓορπ8 ομοιη ρροριοΓ 
6001 (1θ86Γ6ηΐ68, €6ηΐυρϋο6ΐη ΓΓυοίυπι Γοΐ8ΐυΓθ8 
<ΐ6ϋυηΐΊ8νί( : ιι^ςυβ 1ΐ80ΐ6ηυ8 ρΓκιηίυιη οίΓουιη- άλλήλων αναιρετικά , ουδέ διαμάχεται ή εντολή του 
μή κεκτησθαι πρδς τήν έπιτρέπουσαν κεκτήσθαι, άν 
τδ μέν συνάττΓΤ^; δηλονίτι τψ έμπαθεΤ, ή κτήσις δέ 
σοι τοΟ πάθους ελεύθερον. Πώς γάρ &ν τδ άφΐλάργυ- 
ρον τής γνώμης κα\ τδ τής άκτημοσύνης άνυπέρ- 
βλητον εΙς τδ πολλαπλάσιον καΐ θαυμασιώτερον 
έβλάστανεν &ν, καΐ έκαρποφόρει της περιουσίας το 
άφθονον, εί διά μάχης άλλήλοις ή δικαία κτήσις 
καΐ δ τής άκτημοσύνης λόγος προΐεσαν; ΚαΙ-τίς 
μάρτυς ; τις δέ παραστάτης τού λόγου ; Αύτδς 6 κοι- 
νδς του γένους Σωτήρ κα\ Δεσπότης, δς τοΙς δι' αύ- 
τδν λιτηυσι πάντα τά αυτών έχατονταπλασίονα λή- 
ψεσθαι έπηγγείλατο* κα\ ουδέ μέχρι τούτων τ6 
δπαθλον περιέγραψεν, άλλ' ετι πρδ; τδ μείζον, κα\ 57 ΑΟ ΑΜΡΗΙΙΛΟΗΙϋΜ θυ>Ε8ΤΙΟ Ι 58 

ούδ' δσον !ίτιν εΙι:εΓν μεΤζον, εξαίρει χα\ ύπερτί- Α βοπρδίΐ, 86<1 ηοα^ίβ βχΐιιϋΐ 64 €αιη(ΐ1«ν11, ίΐ» α{ βησι • τήν γάρ των ουρανών βαοιλείαν κλήρον αΟτο?ς 
επιφέρει. 

θ'. Τοιαύτα μέν οδν χα\ οι μετά τοΟς πρώτους 
συμψωνεΤνάλλήλοιςτά Ιερά χατασχευάζοντε^ λ((για.* 
χαΐ δτ^λον ώς έχατέρα μοίρα διά της χατά τ6 πρ69-> 
ωπον ττεριστάσεως έλχύσαι τήν λύσιν ένεδυναμώθη 
του άπορήματος- ίτεραι δέ παρ" δσον έπήλΟομεν 
δόξα ι έχ των αυτών μ^ν έγγυς έχείναις αφορμών 
Εσχον τήν χίνησιν * οΟτε δΐ τα?ς ιςρολαβούβαις οΟτε 
πρ6; άλλήλοις τά αυτά διασώζουσι τέλη * άπ^ μέν 
γαρ της τών προαώπων έτερότητο;, χαΐ αύταίς τ6 
&πορον λύεται. Αέγουσι δέ τ^ν μέν προτέραν έντο• 
λήν,ί;τις τ?)ν της άχτημοσύνης είσεφερε νόμον,πρ^ς ηίΐιίΐ ιη3]υ& ιΐίοί ςιιβαΐ: ΓΟ^^ηί νίιΐβΐίΰβΐ €<»ΐ65ΐί8 11α^- 
ηίϋΊΐαΐβιη ίΙΓιβ 3<1]6€ί(. 

9. ΗβΒΟ αίαιιΚ^υί ροδίΠΙοβ ρποΓ68 άαιιΐ ορβΓ&ιη» 
υΐ &2Ι0Γ& οΓΑουΙα ίηΐβΓ &6 οοη^οηβηΐ. Κΐ 8»ηβ 6χρΙο• 
Γ8ΐυιη 6§( ρ3Γΐβιη υΐΓ&ιηςυβ & ρβΓβαιίΦ οίΓοπια- 
βίαηΐία αά εοηϋίΓιαηϋ^ιιο (1υΙ)ϋ 8θ1ιιΐίοιΐ6ΐη νίΓββ 
οοΙΙί^βΓβ. 03ίΐ6Γ» νβΓΟ, ςυ&πΐυηι ιιονίιηυδ, β^πίβη- 
Ιίφ βχ Π$4ΐ6ΐη ίβΓ6 ρπηοίρϋ$ ιη»η»ηΐ; ηβςαβ ι&ιηοιι 
8ίν6 ΰυιη ρποπΙ>α8 βίνβ ιρβ» 8€ευπι αά Οηβαι υβςιιβ 
οοη$οηΐίυιη. Ναιη βΐ ίρ$3Β {ΐυίιΐβιη α ρβΓβοηβΓυιη 
(1ίνβΓ8ίΐΑ(6 ςυΰΒβϋοηβηι 8θΙνιιιιΙ : ΰ»ΐ6ΓθςυΊ ρΓΐυ9 
ρΓΧΰ^'ρΚυιη , ςυοά ρΑίιρβη&ΐΊ» Ιβ^^βηι δ&ηείβΐ)»!» 
(ϋβεΐρυΐίβ ΓβνβΓ» &ΐιιηΐ ΐΓΑϋίίαιη, Ιιΐβςυο βοΙίβ οοιι- του; μαΟητάς ώς αληθώς εΙρήσΟαι , χάχεΝοις έφαρ- ^ (ζΓυβΓβ, ηβο ηοη ϋ^ Ιιοπιίηίϋιιβ ςυί Γ€Η£;ίο$ί ίηβΐίΐυϋ μόζέΐν μδνοις, χα\ βσοις τ6 της φιλοσοφίας ίντονον 
χα\ παραπλήσιον άλυτονδκά βίου μένει* τήν δ&δευ* 
τέραν ούδΐν μ^ν παραχινεϊν του π£ρ\ της άχτημο- 
σύνης τοις άθληταις δεδομένου νόμου, πρόσωπον δΐ 
ύτΓοβάλλειν μέν τών μαθητών» εις έτερους δΐ την 
άναφοράν Ιχειν, Άλλ' έχατέρ^ μ|)ν δόξη τά χοινά 
μέχρι τούτου • σχίζεται δέ τδ λοιπδν θατέρας ή ίτέρΛ* 
χα\ ή μέν πρόσωπον υποτιθεμένη δσον πολιτιχόν τε 
χα\ του μιγάδος ουδέν άνέχει, &τε δή πρ^ς μείζονα 
φιλοσοφίαν δυσανάγωγόν τε χαι δυσήνιον • τούτοις δΐ 
&ρα υπαγορεύει διοιχονομεΐσΟαι χα\ τήν τών με- 
τρίων χτησιν , χαι της τους μαθητάς άθλοθετούσης 
νομοθεσίας ελευθέρους τούτους άφίησιν* ή δ^ τους 
Ιουδαίους τών μαθητών άντεισάγουσα προφητείαν ραΓ6ΐη 8βν6Γίΐ9ΐβιη ίη8θΙυΚ>ί1ίΙοΓ ρβπ οιηηβιη νΐι&ιη 
βίΒρΙβχί 8υιιΙ. ΑΙΙβΓΟ βιιΐβιη ιη«η(1»ιο Ιίλυιΐ ΊηΠηηαΓί 
9ΐίαηΐ ΐ3ΐαιη ρβΓίθΟίίοΓίϋυδ ιΙΠ8 ραιιρεηαΐίβ Ι^^^βιη ; 
ίάςιιβ ρβΓδοπΑΐη ςιιίϋβι» ρΓβρίοικΙβΓβ ϋίβοίρυΙοΓαιη^ 
νθΐ-υαιίαπιβη &ϋθ8 1ιθΒΐΊιιβ8 Γοαρβο βρβααΓβ. Μλο- 
16ΐιυ8 ββηίβηΐί» υιπςυβ εοιηιηυηο λΠςϋίιλ ίιιβ8(• 
Οβΐηιΐο ίη (ΙίνοΓβ» ιιΐχΐΐιιιΐ :~ βίβηίιη &Ιΐ6Γ» ρ6Γ80ΐΐ3ΐηι 
ρΓοροηίΐ »1) οοιηί (|υί<|βΐη Γβ ροΗΐίθ2ΐ λο ρορπΙαΓί 
3ΐ)Ιΐ0ΓΓ6ηΐ6ΐη, €Φ(βΓ0(ΐιιί 8ΐι1>Ιίιηίοπ8 νίΐΦ Ιΐ3α(1 ο^-• 
ρ9€βηι ηβςαβ ρ3ΐί6ΐι1βιη : Ιι'ΐδ, ίηςιιαιη, Ιιοιηίη'ώυβ 
ιηοϋΐευιη Γβι Γαιιιίϋ&πβ ρθ88θ88υιη ΗΐΙπΙιαίΙ, 608- 
(ΙΐΜηςυβ Ιβςΐδ 6]υ8, ηαα: όίβΰΐρυΐίδ εοΓοηϋΙα οογΙα* 
ικίιια ίικίίοΐκ, ίηαιηυηββ ββββ 8]ιΓΚ• ΑΙΐβΓλ ιτ6γο 8€η- 
ΐοιιΐία Ιιΐ(1φ08 (ΙίδοίριιΙοΓυιη 1θ€θ ροηβαβ, ίη ρο8ΐ6> εΤναι της δευτέρας τά βήματα διατίθεται χατά Ο τΙοτίΒ ιηβικίαΐί νβΓϋίδ ν&ΐίοΊηίυιη ΰοηΐΓϋ υιιίν6ΐ'8ΑΠίΐ παντός του γένους, ήτις χαι πρ^ς.Ιργον Ιχβέβηχεν, 
Ούεσπασιανου κα\ Τίτου είς πολιορκίαν της Ιεροσο- 
λύμων πόλεως χαταστάντων, ο!, χα\ ταύτην πολέμου 
νόμψ παραστησάμενοι, μαχαίρας έργον τδ Ιουδαίων 
ΕΟνο; επέδειξαν. Τότε γάρ δη τότε οΓς μίν ή χτήσις 
Επιπλα τε χα\ δσα άλλα χομίσαι (&^δια, ταΰτα φέ- 
ροντες εις τά; έπέχεινα τ9}ς Ιουδαίας πόλεις τής οί- 
χείας άπέτρεχον μητροτϊόλεως * οΐ δ" άλλως πλούτφ 
βαρυνόμενοι, ή χαί τισιν έτεροι; τρόποις ένεσχημέ- 
νοι, οδτοι δή τί) πόλει μένειν έξαπαιτούμενοι, ξίφη 
χα\ μαχαίρας χα\ τάς &λλα; πολεμιχάς πανοπλίας 
έξωνεΐσθαι συνηλούνοντο, του πολέμου πρδς τήν 
πραξιν χα\ μή βουλομένους έπαναγχάζοντος ' χα\ 
τούτο δ)} τούτο είναι δ τ6 δεσποτιχ^ν προαπεθέσπισε 
στόμα * ι Νυν δέ• Εχων βαλάντιον άράτω ομοίως 
χα\ πήραν * δ δέ μή Εχων πωλήσει τά (μάτια αύτου, 
χα\ αγοράσει μάχαιραν* ι τούτο δ^ άρα χα\ χρη« 
σμοΤς άνωθεν προδήλου σθαι * ι Συγχόψατε τά άροτρα 
ύμων εΙς ρομφαίας, χα\ τά δρέπανα εΙς σειρομά- 
στας, ι του θείου προχαταγγέλλοντος. Ούτως ούν 
φασ\ν, ουδαμώς μάχεσθαι τ6 μή Εχειν ζώνην μήτε 
ΰτοοδήματα μήτε πήραν, πρδς τδ < Νυν δέ δ Εχων £[6ηΐ6ΐη οοηΐίηβπ αίΐ : (]υο<1 82ΐπβ βχίΐιιηι ηαοΐιιηι 
681, €υΐη Υ68ρ&8ί8ΐηΐΙ8 26 Τίΐυ8 Ηί6Γ080ΐγιη» αΓΐ)6ΐη 
οΙ>8ίι1ίοη6 αηχβΓυηΐ ; <)ΐιί ρο8ΐ 1ΐ8ΐΐ6 1)βΙΗ ]πΓΰ 8υΙι- 
αοίαιη, ^ι1^Φ03 κΐ8<ϋί8 6οη8ΐιιηβιΐ(1θ8 (Γ3<ϋ(ΐ6Γαιιΐ• 
Τυιιε βιιίιη (|υοηιιη ρο88688ίο βυρβίΐβχβηΐ θ( ηαΐιΐ- 
ςυίιΙ Γλΰίΐθ αδροΠίΐΓί ροΙβΓ9ΐ, ί(1 ίη αΐΐαβ βχίΓα ^α• 
<ΐ9β2ΐιη υΓ568 ίβΓβιιΐΡδ, & 80ίΐ ηαβίΓΟροΙί ϋίαίΐ|[ΐ6ΐ)αηΐ: 
ϋυηι 3ΐϋ ίΗίβηηι ϋίνιΐϋβ |;ΓΑν3ΐ!, βυΐ ςαοϋΐΦβΙ ιηο* 
ϋο άρίβηΐί, «Ιηπ) υΓΐ>»η3β 8(81ηηιϊ8 Ιβη0€β8 8υιιΐ» 
ιηιιθΓοη€8 βΐ βηββδ λΐ(|υβ λΙία Απη» 1)β1Ιί€Α εοοιηβΓβ 
ί68ΐΊηαΙ)&η(, Κ>6ΐΙο &ιΙ ίιΐ ίηνίΙο& υι^βηΐβ. Αίςηβ ΙίΦηβ 
Γ6Π1 ιιΐιηίηιηι Οοιηίιιίοο ογθ ρΓ9<1ί€ί ; ηυηο υθγο ςυί 
1ιαΚ)6ΐ ΟΓυηιοη&ιη, δαπιαΐ ρ»πΙβΓ 6Κ ρβπιιη : ςιιηβ &ί 
ηιιίβ ηοη ΙιαΜ, όίνβη^ΐίΐίβ νββίίπιβηΐίδ ^ΐΑίΙίιιπι 
80(]υίΓ6ΐ. Ιά ίρβυπι 3ηΐί(|υΙοΓίΐΗΐ8 ςαοηιιβ οΓϋουΙίβ 
βί^ηίΓιοαίηπι (μογαΙ, ρΓορΗθΙα όΐοβηΐο : € ΑηΐΓβι 
νβδίΓΑ ίη β^αι^οβ, 6ΐ ία1θ68 ίη 1&η€6»8 εοηοΜίΐΐβ^• » 
δΐ6 \%\ίητ νβΓΐ)» : ι Νβ ΙιαΙιββΙίβ ζοη^πι ηβηυϋ 6»Ι• 
οβ^η^βιιΐϋ ηβςιιβ ρβΓΑΠι• > ηβ^^ηΙ ρυ|[η»Γβ εηιη 1ιΐ8 . 
< Νυηο (|»ί Η&Ι)6Ι εηιιη6ΐι&ιη, 8υπ)3ΐ ρβηιβΓ βΐ ρβ* 
Γ&ηι : ςιιΐ νΡΓΟ ηοη ΙιαΙ>61, νβ8ΐίαΜΜΐΐ8ΐ βιίΑ νβηιΐβ^ 
ςΐ&ϋίυπιςυβ εοβιηβΐ• » βαλάντιον άράτω ομοίως χα\ ττήραν • δ δέ μή Εχων πωλήσει τδ Ιμάτιον αύτοΟ , χα\ αγοράσει μά* 
χαιραν. ι 

ι'. "Αλλά γε τοις ούτω τήν άπορίαν έπιλυομένοις 40. 8βι] 6ηίιη Ιιίδ πυί 1)00 ηΓιοηο οοηΙτοτοΓβίβπι άντιπεσείται μέν Γσως αυτά τά δεσποτιχά βήματα * 
«""Οταν γάρ απέστειλα υμάς, ι φησί. Κα\, ι Νυν δέ 

* ίούΐ III, 10. (ΙίΗΒΐυηΐ, ίρ8& ίοηαδδο Οοαιίηιο» υογΙκι οοηίΓΟίΙΙ"* 
ουη( : < €υπι Π)ΐ$ί νοδ, > Ιηηάίΐ. ι Νυηο αυίοπι <ϋοο 69 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚΙΑΚΟΗΛ ΟΡ. 

το1>»; > ηοη 9ΐΓπ9 $») νο1)ΐ8 ίρ$ί8, ςαοβ &ηΐ6« ρπ»- Α λέγωύμίν- > ούχ &λλοις &λλ* δμ7ν αύτοΤ;, οΟς ΐ€α\ ι1ί€»ΐιιιη ιηΐδί. ϋυ^Γο Ιοευβ ΓβάρΊοηϋ» ρβΓδοη&ηιπι 
ιηυΐ2ΐίοηί ιΐϋΙ1υ3 6δΐ. Ιιιιο Υ6Γ0 ςυίϋ οοηδβηίαηβαιη, 
▼6ΐ ςΗ6ηι ηβχυιη ΗαΙιοηΙ νβΓίια : ι Νυηβ ςυι ΙίλΙιβΙ 
ΓΓϋΐηβη&ηι, κυιηΧ ραηΙβΓ 6ΐ ρβΓβιη, > €υιη ρ8ΰ- 
ρβηαΐίβ ηΐίΐη({3ΐο?€ιΐΓ6ηίιη ρ^υροΓ οηηιιβηϋπι Ιι&- 
Ι)6Γ6ΐ,? ^^ιη ίρ&α ρβΓΦ ουιη ΟΓυΐΏοιια 3$9ΐιιηρΓιο, ςυοά- 
η3ΐη, (]υ3Β80, ^υ(I^^^^ βχίΐΊΊ ν3Γΐ€ΐηίιιιη ΐηηυίι? δβηβ 
ΗβΒΰ ορίιιίοιιυίη ^η(1ϋ{[3ΐιο 8ί ΙίϋβΓΟ ]υ(ϋΰίο ίί&1, 
ρΓ»4ΐίοΐ3Γυιιι ({ΐκΗΐιιβ ββηίβηΐί&Γυηι ηοηηιιΙΠβ οΚη 
$(8ΐ>ίι, ηβςυβ $ηΐ6ΐ ίη(1υΙ)ίαιη βοΐυΐΐοηβιη 6ν;ιϋθΓ6. 
ΝΗΐη(|υβ οΐίιη ίηΐ6Γ(ϋχί&8β ϋίβειριιΐίβ, άβίηιΐβ εοη- 
€6581586• ορ65; Ιπ8• ίηςυοπι , Ιη3η(ΐ8ΐΐ8 (|1ΐί 06Γ| 
ροΐ68ΐ υ( &€0θΐιιηιθ(ΐ6ΐιΐΓ (Ιίΰΐυηι ί11υ(Ι : ι Νυηο ςυ! 
ΙιαΙ>βΙ €ΐ'υιη6η3ηι, βυιηηΐ €1 ρ6Γληι? > ηιΐ'5υ8ςιΐ€ χηρύφσβιν "απέστειλα• ώστε νΰν ή των προσώπων 
ύπαλλαγή ούδεμ(αν βύρ{φχει χώραν Αποδοχής. Ού 
μήν άλλα χα\ τίνα λίγον, ποίον βΐ συνδιασώσει είρ- 
μ6ν τ6, ι *Αλλά νυν δ Εχων βαλάντιον άρίτω χα\ 
πήραν, ι πρί>ς τήν της ^.τημοαυνης έντολήν ; Πώς 
γάρ 4ν δ Αχτήμων βαλάντιον ίχοι ; Τ(να δέ προφη- 
τε(αν τδ προσλαύεΐν τφ βαλαντίφ χα\ πήραν τής 
των Ίουδα(ων υπογράφει χαταστροφής; Άλλ* ή 
τοιαύτη μέν Ιρευνα των λογισμών άδεκάατψ χρ'σει 
χα\ τών Εμπροσθεν άποδεδομένων λδγων &ν(οις τισ\ 
διανο(αις έμποδών &ν σταίη, χαΐ ούχ άν συγχωρήσει» 
τήν λύσιν άναμφίσβήτητον προελθε?ν * τδ γάρ πάλαι 
μέν τοΤς μαθητα?ς άποχωλΰσαι, Οστερον δ' έπιτρέ- 
ψαι τήν χτησιν • ταύταις δέ ταΐς έντολαΐς πώς δν ίΠιΐ4ΐ : ι ςυΐ &υΐ6ΐη ηοη Ιι&Ιιβΐ, ι1ίνβη<ϋΐΐ5 τββιίϋυβ ^ έφελχυσθε{η συναρμόσαι τδ, ι *Αλλά νΟν 6 Ιχοιν βα 

λάντιον άράτω χαΐ πήραν ; ι χα\ τδ, ι Ό δέ μή Εχων 
πωλήσει τδ Ιμάτιον αύτοΟ, χα\ αγοράσει μάχαιραν ; » 
ΟΟτε γάρ εΐ ταΰτα δοθείη , της προτέρας εντολής 
ουδαμώς έπιγινώσχεται τοϊς λαβοΟσιν ή φυ/^χή • 
οδ γάρ &ν χώραν είχε τδ βαλάντιον. Κα\ ή δευ- 
τέρα δέ ούχ Ιπιτροπήν εΙσάγει μόίλλον του χτή- 
σασθαι, άλλ' Ιλεγχον του μή φυλάξαι τά πρότερα • 
άλλα γάρ τοΟς μλν Εερους έχεΕνους άνδρας άγειν τε 
χρεών χαι θειάζειν της τε πρώτης επιβολής χαι της 
εύσεβούσης γνώμης• χα\ δτι τήν αρχήν της εύπο- 
ρίας έχείθεν οΐ μετ* αδτους άνεδέξαντο, σπέρματα 
λαβδντες χαΐ άπαρχάς άχριβεστέρων επιλύσεων χα\ 
τδ γε πατέρας αύτους μάλλον ήμίν επιγραφών, χσΧ ΐ;Ια(1ίυηι 6ηΐ6ΐ? ι Νβςυβ νβΓΟ, 81 ▼«! 1ΐ96ϋ οοη66(]3ίη- 
ΐΐ)Γ, ίϋοίΓεο 8ρρ3ΐ-6ΐ ρποΓίβ ηΐ3Π(ΐ8ΐΙ αρυϋ 608 ςαι 
«ΐ'ΟβρβΓβπΐ οΙ>86Γν8ηιί8 : «Γιοηυί ηιιΙΙυδ ΟΓυηβηφ 
Ιοοηβ Γ8561. ΡοδίβΓίυβ Αίαοηο ιη»η(ΐ9ΐυηι ηοη Ι3πι 
ρθ88κΐ6ΐΐ4ΐί οορΊαηι ΓαοιΙ, <}υ8πι ευρβι-ΐοΓίβ τίοΐ3ΐΐο« 
ιΐ6ΐη οο»Γ2ΐι4(. ^11» «υιη ίΐ« 8• ΙΐλϋβαηΙ, ηίΐιίΐο- 

Πΐίΐΐυβ 8α€Γ08 ΗΙθ8 ΙηΐΟΓρΓ6168 ρΓ0ρΐ6Γ 8υ2Ι ρΠΟΓΑ 

Ιβιιΐ3πιπΐ8 ρΊιιηΐ(|υ6 ληίηιιιιη άίνΐηΐ8 ρπΒ€οηϋ8 βΓ- 
ΐνπ*β (16%6(• Ορυηι ηυΊρρ6 ϋ6Γπΐ6η6υ(ί€&Γυπ) ίπίΐ'ιυπι 
ιη(ΐ6 ΐΓ9ΐ6Γυηι η, ςυί !ΙΙθ8 6θη86€!ΐΙί βυηΐ, ίηίοΓ- 
ρΓ6ΐ68, 86ΐηίηίΙ)υ8 ηίηιίΓυιπ αοοβρίίδ 86 8θΙυΐ!υηιιηι 
8ε<'υΓαΐίοηιηι ρΓΐηιίΐΐΊβ. ΙιΙηυβ ηΐ8{{Ϊ8 ίΙΓΐ5 ρΑΐΓπηι 

^υ8 6Γς& η05 3886ΠΙ• η08(|Ι16 Οίηπίβ θ1)86ΓΤ8ηΐί«6 (Ι6- 1>Ί10Γ68 ϋ6ηιοιΐ8ΐΓ8(, (|«0€ΐ πίπιίπιπι 80ΓίΐΜΐ8 60Γυπ) /ι τροφείων ημάς άποφαΤνον χρεωστάς, δτι ταΤς συντδ- €0η8(ίΙ)α8 86 ΐ8ΐ>οηϋη8, ηυηε ϋ6πιυηι &(1 »ρί€6ΐη 

Τί<)6Γβ Ιί66( 836Γ»Γηΐη 1.ίΐΐ6Γ8ΓΜηΐ ίηΐ6ΓρΓ6ΐ8ΐίοηβηι 
ρΓθτ66ΐ8ηι, η66 ουίρίΑΠί ιη8€Ίΐί9Β 8υ( (Ιυ1>ίΐ8ΐίοηί8 
βΙΙ«8Π1 ]8ηΐ 6886 ΓεΜοΙλΜ. 

11. Ουο<1 81 ίοΓΐ6 αΐίηυίβ 88η6ΐί δρΊΗΐυβ ιηβΐιηοΐα 

<ϋ€8ΐ, ρΓ9Β(1ί6ΐ38θ1Γ6η8ΐθη68*<ΐ66ΐίη8η(ϋ €8058, ρΐ6- 

Γ88<]α6 βίΓυιη ςα» ϊη ιϋνιη» δοηρίιιη νίϋβηΐΜΓ 
6θηΐΓ3ϋί€ΐίοηβ9, ίη8€ίΓΐ8 η)3ΐίΓΐ8νβ 60ΠΙΠΙ ϋβτϊ ςιιί 
16χΐα8 ϋ1θ8 ορριΐ{|[η8ηΐ ; 1(1, ίη(|ΐ]3ΐη, Γ6616 &(1ηΐ0(]υηι 
]η8ΐ6(|υ6 <ϋ€6ΐυΐ'• Εΐεηίηι ραηΊηι ϊϊλμΛ οοιΐ5ί<ΐ6Γ3ηΙ 
6ίΓ€αηΐ8ΐ3ηΓΐ88 ςιιΐΙ)ΐΐ8 Γβραβηβηΐί» ΑυΓϋΓοηίαΓ , 

ρΑΠίηΐ Υ6Γ0 ίΠΐρΓθΙ>Ιΐ8ΐβ 808 ΐϋβΪ€αΙΐ3ΐ6Π) 6Χ3^(|;6- 

ηηΐ. Αιΐ3πΐ6η ρβΓδοηβΓυπι €ΐΓ6υηΐ5ΐ8ηΐί& Ιΐ3υά 

Π18^αθρ€Γ6 ρΓ9β86ηϋ 3Γ^ΙΙΐη6ηΐ0 ρΓ0<ΐ68(, 86|| ΐρ$3- νοις αδτών έπιβολαις χα\ φιλοπονίαις, εΙς άχρον 
Εστίν Ιδεϊν τά πλείστα τών Ιερών γραμμάτων τήν 
έργαοίαν άπειληφδτα, χα\ μηδεμίαν αγνοίας ή 
αμφισβητήσεως τισι χαταλελοιπότα πρδφασιν. 

ια'. Φαίη δ' άν τις ίσως όδηγφ τψ Πνεύματι χρώ- 
μενος, ώστε χα\ τάς είρημένας λαβάς έκφυγείν, ώς 
τδ μέν πολλά τών φαινομένων εν τ^ θεία Γραψ!) 
μάχεσΟαι παρά τήν άγνοια ν ή τήν χαχουργίαν τών 
τοΙς ^ητοίς Επιβαλλόντων, δρθώς τε χα\ διχαίως εΓ- 
ρηται • οΐ μΕν γάρ ού συνορώντες τά περιστατικά 
δι* ών τά μαχόμενα λύεται • οΐ δΕ χαχομηχανοΟντες 
τήν άπορίαν χρατύνουσι• πλην άλλα γε νυν ή άπδ 
του ΐ^ροσώπου περίστασις ούδΕν μέγα τ?) παρούσΐ) 
Οεωρίςι συμβάλλεται, αυτών δΕ μάλλον τών Εερών Γυπι ροΙία8 536Γ3ηιιη 1ίΙΐ6Γ3Γυπι <ΙίΠ£;6η5 εοηβίϋο- Ο γραμμάτων ή άχριβής συνεξέτασις έζ ίαυτώ^ δια- ΓΕίίΟ, ΐΐΙ5€ίΓΐ« 60Γ(ΐ65 ρυΓίΐ3ΐ6 8υί 86η5υ8 ΙΐΙΟΟ 

6]ίοί6ΐ. 5«Ν|υβΓ6 πιβ ι^ίιπΓ εο^ίΐλΐίοη^ ΐυβ, π)63ΐη- 
ηυ6 ορ6Γ8ΐη 6οηιιΐ3Γ6. Ρηπιο ςυίόβπι Οοηιίηυδ ΙιαιηΙ 
]υ1)βΐ ιϋ8€Ίριι1θ8 €Γυπΐ6η&ιη (|[6Γ6Γ6, ν6Γυπι 605 ςαΙ 
4ΐ3η6 Ι)8ΐ)6Γ6ηΐ, ρ6ηιπι ςαο<|υ6 8ίηιιιΙ Γ6γγ6 βίηίΐ. 
Ουί, ςα»80, Ιιφ€ ίηΐ6Γ «6 <ϋ8$οη3ηΐ, νεΙ ςηοΜοϋο 
8ϋ>ί 8<1τ6ΐ'53ηΐυΓ ? ίιι όίβοίρυΙοΓυιη υυοιεΓο Ιΐ8ΐ)6Γ6 
80 ρΓ9Βϋίθ3Γβ 608 «{ηϊ ρβορΰΠβΙίβ ηΐ3η(ΐ3(ηιη οοΓβηΙ ; 

νίθΐ3ΐΟΓϋ»υ8 3αΐ6ΠΙ ίη<ΙυΙ(;6Γ6, 3ΐ(|η6 6]ΐΐ8 Γ6ί ρπΕ- 

66ρΐυιη 3η1ίςυ8Γβ• Εΐοηίιη Ιιιϋηη» ηιβηΐί 86ν6πΐ35 
Γ6|[υ1φ ίηυΐίΠβ 681; 61 ςυι δυρβηοΓβ νίΐα ηβ^Ιε- 
Ευαι 16(|;Ϊ5 ρΓβο 86 Ιαΐίΐ, 18 ίη]π(>6ΐ ιι1(6ΓίθΓ6ηι Ι6^ΐ8- 
ΐ3ΐοη8 ρΓονίάεη Ιΐβαι. εοηοβάίΐυπ 6Γ(;ο, υΐ όίχίιηυβ, 
Ιι«1ΐ6ηΐϋ)ΐΐ8 ΟΓοηβηβηι οκιαιη ρ6Γ8 ; Υ6ΐ ροΙίιΐ8 ίιιΐυ• σχεδάζεται Επιθολοΰσαν ά^νοιαν τ|) χαθαρότητι του 
νοήματος. Καί μοι συνδιασχόπει το7ς λογισμοΓς χαΐ 
συναχολούθει τω Εγχειρήματι. Πρώτον μΕν δ Δεσπό- 
της ούχ Επιτάττει τους μαθητάς βαλάντιον αΓρειν, 
άλλα τους Εχοντας, χαΐ πήραν συνεπιφέρειν άφίησι. 
Που το (νυν ταύτα άσύμφωνα, χα\ πώ; άν άλλήλοις 
μάχοιτο; μαθητάς μΕν ποιείν χα\ δειχνύναι της 
άχτημοσύνης νομοφύλαχας, τους ήθετηχότας δΕ 
συγχοίρειν, χάπ\ τών δμοίων λύειν τδ πρόσταγμα • 
ά^ίωστήματι γάρ γνώμης χανών άχριβείας άσύμ- 
φορον • χαΐ δ δους τοΤς προλαβουσι της ολιγωρίας 
τδν Ελεγχον, αύτδς αναχαιτίζει του νομοθέτου τήν 
Επ\ τοις μέλλουσι πρόνοιαν. Συγχοφείται μΕν ουν, 
ώς Εφημεν, τοΤς χτησαμένοις τδ βαλάντιον χα\ ή 61 Αϋ ΑΜΡΗΙΙΟΟΗΙϋΜ ΟϋΛδΤΙΟ Ι. « 

«ήρα * Ι) , βΐ βούλβι , προαναφωνείται της έσομένης Α Γπηι νί!»^ ςβηοδ βοηιτη, ςυΙ ρΗθΓ2 ιη9η(Ι»Ι» ιηίηίιηβ ιτολιτβ(«ς το?ς μή τά φΟάσαντα συντηρήσατιν 
τρ^ΐϋος• εναντίον δ& τ?| εντολή, δι* ής οΕ τελβιωΟέντες 
τήν όκτημοσΰνην χατώρΟωσαν, ουδαμώς Λν τούτο 
συνοραθειη. ΌρβΙς πώς έξ αυτής της λέξεϋ)ς χαθα- 
ρώς ή λύσις προέρχεται , μηδ^ν εργώδες μηδέ περι- 
νενοημένον παρέχουσα* ι Άλλα νυν, φησ\ν, 6 2χων 
βαλάντιον, άράτω ομοίως χα\ πήραν, ι 

ιβ'. Δύο τάξεις νυν, δ χα\ έπ\ πάνης &λλης Ιστιν 
βύρβιν εντολής, συνορώνται • οΐ μέν χατορΟοΰσιν, 
οΐ δέ τ6 πρ<$αταιγμα παραβαίνουσι * το?ς μέν χατωρ- 
Οωχ05ΐ χαι των μειζόνων ό πόνος πιστεύεται, τοις 
δ" έ^|δαΟυμηχ($σι, ουδέν &λλο βάρος επιτίθεται * άλ• 
λά χα\ συγχωρείται τί> φθάσαν, Γνα μή τ6 πδν έξ 
άπογνώσεως άπολέσωσι. Έδωκε τοϊς μαθηταϊς μη- οΙ)$6Γν3ν6ηιη(, ρπΕ(ϋοιΐυΓ. Υοπΐ!» \ύ ρποίβοΚ) ^ι3ιι(1 
οοιιΐΓ&πΜΠ) 3ρρ3Γ6( π)»ηιΙ»Ιο ΐΐΐί, ΰυί ρβΓίαΠί (Ιί- 
βοίρυΐί Όΐΐδβςυεηΐββ , ρ^υρβΓίίΐΐβιη ββιίαίο Γβΐίηυο 
ηιηΐ. ΥΊίΙβιΓ υ( βχ ίρ5& Ιοουιίοηο ρβΓδριοιιβ δοΐυΐίο 
Πυ3(, βίηβ υΙΙο νβΐ ΐ2ΐ)0Γβ νβΐ 3ΐιΙ)ΐίΠ ΰχοο^ίΐ^ϋοηβ : 
< Νυηο νβΓΟ ςυΐ Ιι&1)βΙ €Γυπΐ6ΐΐ3ΐη, βυηια! ραΓίΐβΓ 

61 Ρ6Γ&111 1 > 

42. Ουο5 Ιιίο Ιιοτηιηυηι ΟΓίΙίηβ;; (πΙ ίπ 3ΐίο ςυα- 
νί5 ]υ880 (ΙβρΓβΙιβηιΙβΓβ Ηεοί) τί(ΐ6Πΐυ$, : βΐϋ δοίΙΊορί 
ιη3η(1&1υιιι €υΓ&η(, 3ΐίί νίοΐαηΐ : τβα% β^ί^ηΐ'ώυ» 
ικ&]θΓί8 ςυοςιιβ ιηοϋβ ΐ!ΐΙ>0Γ ΰοποΓβάίΐιΐΓ ; &0ΰ0Γ(1ί- 
1)119 ηυΙΙιιιη ΐη$υρ6Γ ροη€ΐυ$ 3ϋ]ίεΊΐυΓ, ίηιο α ίΐίικί 
ρπυδ ΓβιηΐΙΙίΐυΓ, ηβ οιηπία (ΙβδρβΓαΙίοηβ ρβΗδίκη- 
(ΙβηΙ. ΜαηϋΑΥίΙ ϋίί«€ίρυ1ί$ ηίΙιΠ υ( ρο5$ίιΐ6Γ6ΐιΐ δέν χεχτησθαι* ουδέν αύτοίς τών αναγκαίων έπιλέ- ^ ηίΙΓιΙ ίίβ ηβοββδ&Γΐυιη, δίνβ ϊύ ρ9Γνυιη 65801 8ΐΥ6 
λοιπεν, οΰ μιχρ^ν, ο6 μέγα* ούχ ε^Ιρον άφορμήν 
ούδεμίαν ούδ* αΐτίαν πλάσαι παραβάσεως * χα\ μάρ- 
τυρες αύτο\ του μηδβνδς έν ένδεί^ νομοφυλαχουντες 
καταστήναι. • Μή τίνος γάρ, ι φησ\ν, ι υστερήσατε; ι 
οΐ δέ < Ούδενός. > ΈπεΙ οΟν δμοτίμώς μέν ή εντολή εδό- 
θη, όμοτίμως δέ τ6 της χρείας άφθονον ύπήρχεν • 
άλλ* οΐ μέν, ού δέον συνεπιφέρειν, βαλάντιον εΤχον * 
οΐ δέ της εντολής ?ίσαν • τους μέν ύπεριδόντας τ6 
πρόσταγμα , άμα μέν έλεγχων, άμα δέ άφΐε\ς 
φέρεσθαι τή γνώμη, χα\ ού συγχλείων εις βίαν * άμα 
δέ εΐ βούλει καΧ προαναφωνών αΟτοϊς της πολιτείας 
τ^ μέλλον, ι Ό Εχων, φησ\, βαλάντιον, άράτω ομοίως 
καν πήραν, ι Προανεκήρυξε γάρ ό παραβλς οΤς ίγ• ιηα^ηυιη, (ΙεΓυίΙ; ηιιΙΙ&ιη ος*€38ίοη6ΐη οηο^αιηνο 
60ΐιΠη£;6Γβ ροΐυβΓυηΐ, €υΓ οΙ)6(ϋβιιΙί3ηίΐ »1)]Ϊ€6Γ6ΐιΙ• 
Ουίη ίρ^ί Ι6$1&(ί δυηΐ ηαΙΙα 8β «"^εβίαΐβ 1αΙ)0Γ3νίδ8β 
4ΐυιη 61 ρτχοοριο οΙι^βςπβΓβιιΐιΐΓ. ι Νπηςαίϋ, ι ηΊΐ« 
« νοΙ»ί8 (ΐ6ΓυίΙ? ι Γ68ροηιΙβΓυηΙ, ε ΝΐΙιί}. > ^«ι^ιπ(<ο- 
(ΐυί(ΐ6ΐη ί^ίΙυΓ οοιηπιυηβ ω^ηίΐαΐυιη 6ΐ'3(, ΰοηιιηιιιιίβ 
ςαοςυβ ίυίΐ νΐ€ΐιΐ8 6ορί&. ΥβΓυιηίαηιβιι ϋΐϋ 6θπΐΓ& 
οβΐ6ϊυπι ΟΓυαιβηϋΐιι ΙιβϋυεΓυηΐ, »Ηί ηιαικΙβίο 8(1- 
1]9β86ΓυηΙ. 0ιΐ2ΐΓ6 ιη»η(ΐ3(ΐ νίοΐ3ΐθΓ68 δίιηαΙ ι-ερΓβ- 
ΙιβηϋΗ, 61 είιηιιΐ βιιο (|ΐΐ6ΐηςυ6 ρβηηίΐιίΐ 3Γΐ)ίΐΓίο 
ίβΓΓί, ηυΙΐ3(|η6 ▼! οο^ίΙ. δίιηυΐ ααΐβπι, 8ΐ ίΐ3 ρΐ36βΐ^ 
ρΓΧ(ϋθ6η8 Ί11ί8 ίυΐυΓ3ηι ίρβΟΓοηι νίιβιη :ι Ουί 1ΐ3ΐ)6ΐ, 
311, €Γυιη6ΐΐ3ηι, $ηιιΐ3ΐ Ρ3γΗ6γ 61 Ρ6Γ3Π1. > Ν3ηι φΛ 6ασε πράξα;, χαΐ της εντολής άλογήσας, οΓαν χαΐ ο 3ηΐ63 <ΐ6ΐΊςΐιί(, 0130(1210 €θΐιΙβιηρΙο, 18 83118 ροΠβη ικρ\ του συστοίχων τήν έν τφ μέλλοντι διάθβσιν δεί- 
ξει * τοΤς δέ καθαρώς άσπασαμένοις τ6 πρόσταγμα, 
της γνώμης αυτών άποδεξάμενος τ6 στε^ι^ν, καΙ τδ 
χεφάλαιον τών κατορθωμάτων έν αγώνος μοίρ^ χα- 
ρίζεται καΐ πρ^ τδ της φιλοσοφίας άκρον οΓς είσ- 
άχεν αναφέρει. 

ιγ'. Διό φησι πρδς έκατέρους του λόγου σχιζομένου* 
Νυν δέ δτε μάλιστα τδ πάθος ήκειτδέμδν, κα\ ό καθ* 
νμών έπΙ μέγα χρατύνεται πόλεμος, κα\ πολλών 
Ιλεγχον δώσουσι λογισμοί • οΤς μέν 6 της εντολής λό- 
γος ούδ* ούτω χαλεπδς ών ο6κ έφυλάχθη, τούτοις 
ακολουθήσει μετά τοΟ βαλαντίου κα\ ή περιποίησις 
της πήρας • οΐς δ' ανωτέρω γενέσθαι της άθετήσεως 
διεπονήθη,*ο\>τοι καΐ τ6 τέλος οίκείον τών προηγω- 4ΐΙ ςυ3ΐ6ΐιι ρυβΙβΓΟ (]υοςυβ ΐ6ΐηροΓ6 ίη Γ6 8ίιηίΙί 
«ηΐιηυηι £;68ΐιΐΓΐΐ8 βίΐ. (^οηίΓα 60Γυιη, (|υι 3€ουΓ3ΐ6 
Γ6ΐη ίιηρ6Γ3ΐ3ΐη Γ666Γυηΐ, οοη8ΐ3η8 ίη£[βηίιιιη ρΓο- 
))3η$, δΐιιηιη3ηι ςυοςυβ ρβΓίβοΐίοηοηι ίη 3§οιιί8 ραΓ- 
Ι6ηι ΐ3φ(υΓ, 608ΐ)υβ 34ΐ Γ6ΐί]|;ίθ8» νίΐφ 6αΙηΐ6η ιιιο- 

θίΐΙ8 81118 8υΙ)ν6ΐ)Η. - 

15. 0α3ΐηο1)Γ6ηι λΐΐ ιιΐΓΐ^υβ 0Γ(1ίη1, ΙίρβΠίΐο 86γ- 
ιηοη6 : Νιιηο ουιη ηΐ3χίιη6 ρ38Ηίο ιη63 3ρρΓορίιι- 
ςυαΐ, ])6ΐ1υιηςυ6 ιη3£;ηυιη €οηΐΓ8 νο8 ιη9Γ3ν656ίΓ, 
ΠΗΐΙιΟΓυιτι (Ι6ηί(|ΐΐ6 Γ6νβΐ3ΐ)υηΙιΐΓ οο^ίϋιΐίοηοδ. Ει- 
6ηίηι ίΙΙθ8, 3 (]υίΙ>υ8 8υρ6πα8 πιβικίλίαπ), Πθ6( ηοη 
ίΐ3 3η1αιιιη, τίοΐϋιιιη ΓυίΙ, 608, ίηηααιη, ρο$Κ οπυητιβ^ 
ηιιιη €0η56ςυ6ΐιΐΓ ρ6Γ36 ςυο(]ΐΐ6 α(Ι]β6ΐίο : €θηΐΓα 
ΙΙΙί, ςυίΙ)ΐΐ8 οογχ ΓυίΙ υΐ βΐ) ίηοΙ)6(]ί6η(ί3 03ν6Γ6ΐιΐ, νισμένων έπιθήσουσι * κα\ τους μέν της άκρας φι- Ο οοΓθηΊ(ΐ6πι ηοο(ΐθ6 ΐ(Ιοηβ3Πΐ ρΓίθΓίΙ)υδ 36ΐίΚ)υ$ ίηαρο- λοσοφίας, κα\ διά τοΰτο κα\ της άκτησίας χατενη- 
νεγμένους, ή τών πολλών μέριμνα καΐ ή φροντ\ς 
ύποδέξεται • οΤς μετά του βαλαντίου κα\ ή πήρα, κα\ 
Οία άν τδ εύπερίστατον έπιτάττη του βίου, ού δια- 
λείψει δι' δχλου γινόμενα • τοις δέ γε τηρήσασιν έν 
σπουίή χαΧ πόνοις τδ αγώνισμα. Έπε\ τοΰτο, φησ\ν, 
ύμιν ορθώς τβ χα\ επιμελώς διαπέπρακται , κα\ τδ 
της άκιημοσύνης άλθον ώσπερ άπραγη κρηπιδα τών 
μελλόντων αγώνων έπήξατε, λείπεται δέ παρεσκευ• 
ασμένους Ιτι μάλλον κα\ έτοίμους υμάς εΤναι νυν ή 
ιτρότερον πρδς τδν υπέρ έμου θάνατον ' ήδη γάρ 
χάγώτδν υπέρ του κόσμου ύπέρχομαι. Εϋ δέ ποιουν- 
τβς προαπέθβσθβ μέν πάντα τά του βίου • ουδέν δ' ύμΤν 
έπΐ9ύρ€ται τών μεθέλχειν δυναμένων άπδ του μή ηβηΐ. ΗΊηο β08 ςυί 3 8ΐι1)1πηί^ρΙΓιΙθδορ1ιί& ί(ΐ6οςυ6 
6Γΐ3ΐη 3 ρ3υρ6Γΐ3ΐί8 Ι3υ<ΐ6 6Χ6ί(ΐ€Γυη(, ιηιιΙΐ3Γαπι 
ΓβΓυιη 8θ11ί6ίΙυ(1ο 61 €υΓ3 6χοίρί6ΐ : 6θδ(ΐ6ΐηςο6 ρπΒ- 

16Γ 6ΓυΐΤ16Ι13ΐη 6( ρ€Γ3ΐη, 63Η6Γ3 6ΐί3ΓΓΐ, ςυ» ΥΐΙ» 
Ι8υΐίΐί3 6Χί^ί(, (υΓΐη3ϋΐΙΙ €1Γ6υΠ18ί8ΐ6ηΙ. Αΐ Υ6Γ0 

ίΠί8 ςυί 86(1υ1α 61 ΓοπΗβΓ ιη ρΓοροδίΙο ορ6Γ6 ρβΓβθ- 
\6Γ3ν6Γυη(, (|αοη!3πι Ιιοο, ίπςα'κ, τβεΐβ 6( (ΙίΙίςβιϋβΓ 
3 νο1)ί8 ρ6Γ36ΐυιη €6η3ΐηβη 68ΐ, 30 ρ3υρ6ηαΐί8 13- 
1>0Γ6ΐη 06υ ίιηιηοΙ)ίΐ6πι ΓυΐυΓΟηιιη 3(;οιιυιιι οοΐυι»- 
η3ΐη 6οη8ΐΐΐυΐ8ΐί8, 8υρ6Γ68ΐ υΐ ηυηο ηρρπιηβ ιηοηί 

ρΓΟ 106 0ΐ)6υη(ΐ3β ρ3Γ3ΐί 81(18 : 03Π1 61 6^0 066601 

ρΓΟ 01110(10 ηιοχ βυϋίΐυηιβ δοιο. ββ06 3υΐ6οι 68ΐ, 

<|υθ(1 30163 Πΐυθ(ΐ303 010013 3ΐ)]66ί8Κί8 : οΊΙιίΙ ϋ( 
Υ08 ρ6ΐΓΐ€Ϊ8( 60ΓυΠΙ| ςΐ19Β ΐΒΐρ6(]ίΓ6 ρ08860(, ςΟΟΙΟΙ- 61 ΡΠΟΤΠ ΡΑΤΚΙΑΚαΗΛ ΟΡ. 64 

ηυ$ ΐ2«1&1)υο(ϋ &<! βανητηηιη Γβί τβιιίΑΐίβ. ιιβηιρβ 8(1 Α χαίροντα; έλθεΤν έπΙ τ^ ηέννων χίφάλαιον τήν ύτΓέρ οχϋβιη π)6ί 03υ5Λ ρ;|1ΐ6ΐιϋ3ΐιι, ΡΓΟίιυιη ορρί<]ο νοΙ)ί8 
6Η( 2ΐΐ€πΙ>υ$ Πβπ, &ΐ(|υβ οχΐΓβιηυιη αιηΊουΙαιη Ιγα- 
ϋβΓβ, 61 ιηβί ξΓ^ΐΙα ιηοΓίβιη €υπι νίΐβ εοιηιηυΐΑΓβ. 
1(1 6ηίιη ΰθΐηιηο<1ί58ίπιβ οιηηΐιιιη ρΐ'»(1ίοι» νβΗίΑ 
δΐ^ηίΰοαιΚ» ΟΓυπιβη&ιη ηοη Ιια1>6Γ6, ν68ΐίιηβη(ι νβη- 
ϋίΐίο, ξΐ8(1ίυ3 : τβΐυΐί ιιβ ηονί$δίιηο ςυίϋβιη 3Π)Ι- 
ουίο ρβπίβοΐυβ ραυρβη2Γΐ8 8$86€ΐ& ρ3Γ8υΓα8 8)ΐ» νβ • 
Γυιη ΊΙΙυίΙ ςυοςυβ ΰ6$8υΓυ8, ϋυιη βχρβιΐίΐβ ϋυΓΓίΐ αϋ 
βίαιίίυηι, Ηίηο ηοη 3ΐΙ υ^ηάαΐ Αΐιΐ €ηιαί ; 80(Ι νβηάϋ 
βΐ €ηιβί : (|ΐιί1)ΐκ«•νβΓΐ)ΐ8 ηβςιιβ 1ο£[βηι ηβςιΐϋ ]υ8δΐ]ηι 
6ΐ3ΐυίΐ; 61 1&πΐ6η Γ6Π1 ίυΙυΓ3πι &ηΐ6 (ΙβηηηΙίλΙ. δά- 
Ιί€6ΐ Ιιαυιΐ ]η3η(Ιο, ιιΐ(]ϋίΐ, υΐ Ιΐ36€ Πβηΐ, 8β(1 Γαΐυπ 
ρΓ£$αΗ8 αηΐβ βϋίο), ίοΓβ υί ρρίΐκοβριί €υ5ΐο(Ιί& 3(1 
βχΐΓβωιιπ) (|υο(](ΐ6 61 {ηβι^ηβ Γ^οΐπαβ νΙ^ηι νοίιΐδ έμου σφαγήν * ξψεται πάνχϋΐς ύμ?ν πρόθυμους είναι» 
χαΐ τ6 Εσχατον άποβοϋναι ι:£ρ(6όλαιον, χα\ άλ>.άξύΐ- 
σθαι της ζωής τ6ν υπέρ έμου θάνατον. Τοΰτο γ^ρ 
σημαίνοί &ν των είρη μένων πάντων εύ9τοχ(%>τερον 
τ6 Ραλάντιον μη δχειν, χαΐ ή του ιματίου πρδσις, 
χαΐ ή μάχαιρα * ώ3ανε\ 2ταν περ ουδέ του ^.σχάτου 
περιβολαίου ό τήν της άχτημοσύνης τελεσάμενος 
φείσεται, άλλα χαχείνο δώσει χωρών εύΟύμως προς 
μάχαιραν. Διδ ού χωΛησάτω^ φησιν, ουδέ άγορα* 
σάτω^ άλλα ΛωΛήσβι χαΐ αγοράσει * &μα μέν ού 
νόμον, ούδ** έπ£ταγμα τά βήματα ποιών, &μα δέ χαΐ 
τ6 μέλλον πρχιγορεύων * οΓον, Ούχ επιτάσσω, φησ\« 
τοΰτο γενέσθαι, άλλ* είδώς τ'δ γενησ'5μενον προλέγω, 
ώς ή της εντολής φυλαχή χα\ τ6 Ισχατόν που χαΐ ηιυηίλΐ : ίΙΙα ειιίιη 8υα(!6ΐ)ίΐ νοίιίδ, υΐ ηβοβιη (ΐιιοίΐυβ ^ μέγα ύμίν προύπογράφει χατ4ρθωμα • έχείνη γάρ ΠΙΟί 63083 ΓΐΙ>6ηΐ6Γ αϋί'ΐΓβ Τ6ΐίΐί$, Οίηΐΐί 6υΓ3 8966υΐ3Γί 

\306ΐί^, ηΐΐηΐ 6θΐ'ροΓ3ΐβ$6€ΐ6ηιΐη), 6ΐιη6ΐ3 3(1 ηιβαηι 
ΓαιηυΙβίυπ) ΓοΓβΓβΐίβ. ΟυοιΙ αυΐβιη Ηααιΐ Αΐίυβ Γ6ί 

^13113 ^Ι3(1ί08 Π16Π)0ΓβΙ 3ΓΓ.3ηθ ΟοΠίίηίουδ 8βΓΠ10, 
}3Π1(.1ίυ ρ3Γα1)0ΐί8 ΐΚί 8θ1ί(ΐ18» ηί8Ϊ ΙΙΙ 608 8α» 9Ι0 

ιΐίβοΐρϋΐοηιηι ρα&δίοηίβ 8γπ)1>οΙυιη ί36ί;ιΙ, ηιαηιΓβδΙβ 
6ηυ6ΐ63( ΐιι 8υΙ>86ςπ6ηΐί1>υ8• €απι 6ηΙιη Γ68ροηϋίδ- 
ββηΐ (ϋβοίρυΐί ρΓ»$ΐο 6886 βΐ3<ϋο8 (1υθ8, ηίΐήΐ ρηΒ- 

16Γ63 3ΐ) 118 6Χ(|υΪ8ίνΐ(, ροΐ» Υΰΐ .ϋΙ ¥68160) <ϋν6η(]6- 

Γ6η(,γ6ΐ 3η ϋ, ςιιίϋυβ 68861 οπαιηΰηα, ρβΓΑΐη ςαο(|αβ. 
8υιηρ8ί886ηΙ, ηβηιιβ 3(1 3ΐίΑ8 605 ΐΓ3»8ΐα1ίΙ 60(;ίΐ3- 

ΐίθη68 ; 86(1 ι δα1ί8 681, > 311 : 8θίΠ66ΐ 8ί(;ηί9 Γ68 

ς[αΦ ροΓίβηιΙίΙυΓ (Ίΐ*€υιη86ηρΐ3 681 ; 3ΐ(|υ6 Ιιφο 3880^ 
ςυΐίη(1ο 86ορο δΐιίΤιοίιηιΐ. Τοίαιη ηυίρρβ η6((0ΐ1υηι ^ 
βΐ3<1ϋ (Ιυο 06υΓΐ8 8αΙ)]ί6ίυηΙ, 6ΐ (|υί(1 8ΊΙ)ί νβΠΐ βγηο- 
1>οΙυιη ρ3ΐ6Γ36ΐυη(. ΑΚογ 6ηΊτη ||;1α(ϋιΐ8 Οοηιίιιίο» 
ρ388ίοηΐ8 ίιη3(;ο 6Γ31, 3ΐΐ6Γ Εν3η86ΐϋ {[βηυίηοΓυπι 
61 5106 Γ(ΐ€ο ί1ί8θΐρυΙθΓυηι, ςιιί βυηυΐίβ ιιιΓι*» Ποηιίηί 
€ΐΐ3ηΐ3ΐ6ΐπ 1003118, ηονί^δίιυϋπι <ιιιθ€|α6 3ΐηΐ€υ1απι 
οχαυηΐ, 3((ΐυ6 οπιηί ΐ6ΓΓ65ΐπ Γβ, ίηιο 61 ίρ$3 ιΐ3- 

1Ι1Γ3, ηυ(ΐ3ΐί, 8ίηΐϋ1 36 Ο€038ΪΟ 3ΐΙΐΐ6ΐ38 6ν063ΐ, 3(1 

η6€6ΐη ρΓΟ ι1ϋ6€ΐο 0Υ3ηΐ68 6οηνοΐ3ΐιΐ• 14. ΑΙ(ΙΙΙ6 113 1)966 6113111 ({ΙΙ» Ίπ Π)3ΙΐίΙ)Η8 681 άΐΒ" 

ρυ(3ΐίο €0η8οη3ηΓΐ3Πΐ (ΙίείοΓυηι (Ιΐ'.πιοηβίΓΑ^, 1ΐ3ΐΐ(1 
βο»ί(ΐ6ΐη ρ6Γ80παΓυιιι (ϋβΓοΓβηΙίβ, ςιΐ3ΐη (ΙΊυΊπφ δοιίρ- 
ΙυπΒ 1θ€υΓιο ΐιίο ηοη ρ3ΐΊΐιΐΓ, 86(1 ϋθΠ86πηβηΓιΙ)υ8 πείσει χαΐ τ^ν υπέρ έμου θάνατον ήδέως έλέσθαι, 
τ^ πάσης ύμοίς β:ωτιχής ελευθέρους είναι μερίμνης, 
πρ^ς τδ μηδέν έπιστρέφεσθαι των σωματικών, τ6 
πάντα πρ6ς τήν Ιμήν άναφέρειν θεραπείαν. "Οτιδέσ^ 
μοίλλον έτερου τιν6ς χάριν τάς μαχαίρας ό τά απ* αρ- 
χής προβλήματα φθεγγόμενος αΐνιγματίζεται λόγος, 
ή σύμβολον αυτάς πεποιη μένος του τε οΐχείου πάθους 
χα\ τών μαθητών, σαφώς αναπτύσσεται τοΙς εφεξής• 
Άτΐοχριναμένων γάρ τών μαθητών ώς μάχαιραι δύο 
είσΐν, ο&θ" Ιτερόν τι προσαπήτησε παρ* αυτών, οίον 
Ιμάτιον πωλήσαι, ή τοΙς έχουσι τ6 βα).(&ντ(ον, ε( χα\ ή 
πήρα προσείληπται, οΟτε πρ6ς άλλην διάνοιαν μετ- 
εβίβασεν, άλλ* Ίχανόν έττι, φησίν • άντΙ του περι- 
εγράφη τοις συμβόλοιςτόμηνυδμενον,χαΐάρχούντως 
έχει παραστήσαι ταϋτα τ^ν σχοπόν. Αϊ γάρ δύο μά- 
χαιραι τήν χ ρε (αν δλην ύπογράφουσι, χα\ του συμ- 
βόλου τ^ βούλημα διαγγέλλουσι * χα\ γάρ τούτων ή 
μέν παραβολήν έπείχε του δεσποτιχου πάθους, ή δέ 
τών γνησίων τε χαΐ ώς αληθώς του λόγου μαθητών 
οΤς &παντα τήςείς τ6 Αεστπίτην εύνοίας άλ>.ασσομένθ'.ς 
χα\ αύτήπροσαποδεύεταιή τελευταία περιβολή * γυ« 
μνο\ δέ τών περιγείων, άλλα χα\ αυτής της φύσειος, 
χαίροντες Ιδραμον πρ6ς τήν, δταν ό χαιρός έχάλει 
τους άθλητάς, υπέρ του ποθούμενου σφαγήν.• 

ιδ'. *Αλλά τοιαύτην μέν χαι ή νυν τών (&ητών τήν 
συμφωνίαν δειχνυσα θεωρία, τή μέν τών προσώπων 
ού χρησαμένη διαφορά, δτι μηδ* επέτρεπε τούτο τή; 
Ιερόίς Γραφή; ή φωνή, υπ* αυτών δέ τών έχβεβηχό- ί30ΐί8, 6ΐ ρΓυ^Γ6(1Ϊ6ηΐ6 86ΓΐηοηΊ8 0Γ(1ίηβ 8γιη5ϋΙίθ3ΐΜ |. των πραγμάτων χα\ τής χαθ* εΙρμ^ν προόδου τοΟ 

νΔκ-ΙνΛπιηη οίι«ηίη/*αΐί«»ιΐΑηη αιίΑρί/^ηα 0»αΓδι»Ι<\ ΙιλδΙ ^^ _ι... ^.\ 1... _*.. ί—..± ... . Ι ι...,^ ν6ΐ1>0Γυπι 8ί[$ηίίΐ63ΐίοη6ηι 3ρ6Γί6η9. ΡγοΓ661ο Ιίοβΐ 
ηοη 8θ1υιη ρΓ£ι1ί€ΐί8 ιηο<1ί8 8υηιιΐ3ηΐ6ηΐυπ) ρυ^ηββ 

€09ηθ8Γ.6Γβ, 86(1 3ΐϋ8 6ΐί3ηΐ ΙΙΐυΙΐΟ 118, <ιυί (Ιίαί 8υπΐ, 

ρ1υΓί1)υ&, αυοΓυοα 6χρο8ίΐίο 3Κ|υ6 ρβΓΟβηβίο, ρ6ου • 

1ί3Γί8 €υ|υ2Κΐ3ηΐ, ηοη ρΓ9^86ΙΐΓΐ8, ΐΓ36ΐ3ΐίθηΐ8 681. 

Νίΐιϋ ΐ3Π)6η νβΐΗΐ (|ΐιοηιίηυ8 3ΐίΐ|υοΐ ρ6Γ8ΐπη]|;3ηια$, 
ήυί 6ϋ3ΐη ηοιιηιιΙΙί8 3ΐϋ8 <1υ1)Ίΐ3ΐίοηί1>«ΐ8 Ιυίβ, 8ί φΐί8 

7601 Ι60αηΐ 60η8ί(ΐ6Γ3ΐ>1(, Γ68ροη8ίθΒ6ΠΙ 8υρρ6(1Η3- 

1>υηΐ• Ν3ηι Π)υ1ΐ3 60Γυπι, ςαχ ηιίηί]η6 ίηΐ6ΐ* 86 ρυ• 
^ηβηΐ, 81 ρ3Γΐπη 86€υηι1υιη (£€οηοπ)ΐ3ηι ιΙίοβηΐϋΓ, 
ρ3Γΐίιη 86€υηϋυοι η3ΐυΓ» οηΙίη6ΐιι, Ιυ(ΐυ6 63 Π)ίη1ηΐ6 λόγου τήν συμβολιχήν τών βημάτων σημασίαν άνα- 
πτύσσουσα. "Εστί μέν ουν, έατιν ού χατά τους εΙ- 
ρημένους μόνον τρόπους τήν φαντασίαν τής μάχης 
άτεαντώσαν λαβείν, άλλα χα\ χατ* άλλους πολλφ τών 
είρημένων πλείονας, ών ή στοιχείωσις χαΐ συγχε« 
φαλαίωσις Ιδιαζούσης, άλλ* ούχ\ τής νυν έστκν ΰπο• 
θέσεως. Πλην ουδέν χωλύει χαί τινας αυτών διελ« 
θειν, οΖ χαΙ πρ6ς &λλα τινά τών σών άπορημάτων 
τοις συνεπισχοποΰσι πόρον παρέχονται. Πολλά μέν 
γάρ τών ού μαχόμενων, άν τδ μέν οίχονομία λέγτ), τδ 
δέ τής φύσεως τ6 άχόλουθον, σΟ δέ μή διαστε(λΐ}ς, 
πλάνην ποιεί αντιθέσεως οίχονομία (10) δέ λέγοιτ^ ϋί366Γη38, 6οη(Γ3ϋίοΐίοηΐ8ίαουηι Γ36ί6ηΙ. (£6οηοπιί3 

ΝΟΤ^Ε 
(10) 06 Ιιοο 836χ:ο τθ635α1ο πιυΐΐυβ 68( 5αί€6Γ«ΐ8 ίη ΤΗαοΗτο^ «ιυβιη ουη Γηιαυ 3<111>ί8• ΑΟ ΑΜΡΗΙΙΟαΗΙϋΜ ρϋΛΒΤΙΟ Ι. 66 &ν χυρ(ως {λ^ν ή του Λόγου φριχτιχή υπέρ έννοίαι^ Α νβΓΟ ρπηοίραΓιΙβΓ (ΙίοίΙιΐΓ νβΓϋί ίη(»Γη&1ίο 8ΐιρΓ« ενανθρώπησης• Κα\ χαθ* Ετερον $έ τρόπον τών άχρι* 
€<στέρ(ι>ν νόμων ή έπ( τίνα χρόνον υποστολή ή ^χολή 
ή τών &νβ (μένων εισφορά πρ^ς τήν τών 6<»χομένων 
άσΟέν&ιαν, βιοκχονομοΰντο; του νομοθέτου τ6 πρόσ- 
ταγμα. Προχύπτουσι βέ τη; προ)τη; οίχονομίας, ού- 
β^ τ![; δευτέρας έχούσης τ6 &βια(ρ£τον, χα\ Αλλοι 
τρόποι διάφοροι. Αύτίχα δ Σωτήρ ήγωνία τε χα\ 
ηαρι^τεΐιο τόν θάνατον, άλλα χα\ έξουσίαν είχε θεΐ- 
ναι τήν ψυχή ν αύτοΟ χα\ πάλιν λαβείν αυτήν. Και 
βρα ώς, ιϊ τις μή τ6 μέν τ|| οΕχονομί^ δοίη, τά δέ 
τ^ έξουσί^ τ|| θεΐχ^, έαυτδν τοΓς έναντ(οις περιτρέ- 
ψειε. Κα\ τό γε νυν της οΙχονομ£ας Ι&νομα φύεται 
μ^ν, ώσπερ εΓρηται, άπό γε τής δήλου σης την έναν- 
Ορώπησιν, ήτις χαΧ χυρίως &ν χα\ πρώτως οίχονομία οιηηβιη ίηίοΐϋ^βηΐίαπι ΑΐΙιυΐΓβϋίΙίδ. ΚηΓκυβαϋο ιαοάο 
ΟίΟοηοιηίΛ ίηΐβΙΙΐ^ΐΐιΐΓ ββνβΓΐ ]ιΐΓίίί &<Ι εβΠαιιι ΐβιΐιρυβ 
Γ«ιιιί58ΐο αιςϋ6]«$ΐί(ίυιη ;ν6ΐ ΰίί3ΐη ίιηιηυιιίιιιη ρβη- 
δίΐϋϋο ρΓθρΐ6Γ »$Γ«8 Γ6€ΐρί6ηΐίυηι αηίιηο$ ρΓ^Ββίίΐα; 
βίο νΐάϋΙΊεβΐ 1ΰ£ί8ΐ2Κ0Γ6 ϋΐ&ηϋ.αιιιπ βαιιαι ίηο()βΓ3πΐ6, 
ΕχβίβΐυηΙ Αυΐβιη 6 ρποΓβ <»οοιιοιηί& <ηο(|υβ ρο8ΐβ• 
ΓΐΟΓ ίρ88 8ΐ>Ιΐ0ΓΓ6ΐ) αΙπ ςιιοςπβ ιηο<1ί ρΙιΐΓ68• Εχβηι- 
ρΓι 03088, δβητΑΐοΓ ίΐ) η|[οηί& ροδίΐυβ ιαοηβιη ιΐ6ρΓ6- 
οβίΜΐΐιΐΓ '. Αΐ(|υι ίιΐβιη ροΐβ5ΐ9ΐβιη 1ιαΙ)6ΐ)3( (|ρροη6α<1ι 
»Βίηΐ3Πΐ, Αίςυβ ΙΐβΓυιη βυηοοικϋ βαιη Κ €οη$ΐ3(, 
11181 (11118 ρηυ8 ΐ11υ<1 (Ε€οι»οηΗ«Έ ΐ)$οπΙ)8(, 
«ΙΐβΓυιη Τ6Γ0 άίνΐη» ροΐβδίαΐΐ, ίρδυιη βο <οη- 
ΐΓ8(ϋοϋοηίΙ)η3 ίιηρΙίοβιΐυΓυιη. £( Ηοο Ιοοο <|υί- 
(Ιβιη οΜΐπηοηιΊ» ηοιηίηύ ΐοΙβΙΙί^ιίαΓ, υ( (ΙίχΙιΐΗΐβ. τψ αξιώματα τε χαΐ τφ αΐτ^ της έζ αυτής λέγοιτο* Β :ηθ8Γη8Γιο, ςπφ ρΓ^οίρηβ ρπιηίΚυβϊΐυβ ο1) άΐ^'- ού μήν εΙς δλον έχε^ν]} συμφύεται * σχίζεται γάρ εις 
βόο τέως χαΐ αυτή ' χαΐ τ6 μέν αυτής έπ\ μάίλλον, 
τ^ δ^ έπ* Ιλαττον τφ σημαινομένφ συμβιβάζεται. 
£1 μέν γάρ τις τήν άγωνίαν χα\ τήν του θανάτου 
παραίτησιν χαθ^ 5 γέγονεν Ανθρωπος λαβείν έθελή- 
«οι, οίχονομ^αν ένταυΟα τήν μίλλον προσφυομένην 
<ξει τφ κροταχθέντι ^ήματι * ει δ* αγωνιών χα\ παρ- 
«τείσθαι τ^ν θάνατον, ούχ αΟτ6 τούτο διότι γέγονεν 
&νθρω«ός τις ΰπολάβοι (πολλοίς γάρ χαΐ τών μαρ^ 
τύρω^ χα\ άβχητών έχούσιος ορμή χα\ χαρά πρ^ς τ6ν 
θάνατον), ά>Λ*«ίχονομεΓσθαι νυν τήν άγωνέαν χαΐτήν 
του θανάτου παραίτησιν είς βεβα(ωσιν μλν της εναν- 
θρωπήσεως, Ιλεγχον δ^ φθάνοντα τών ύποθεμένων 
φαντασίαν τ2» φριχτών της ενανθρωπήσεως χαΐ παρά- 
δοξον, τήν &π* (λαττον οϊίτος συναπτομένην της οίχο- ^ 
νομ!ας φοννήν πρ^ τήν της μάχης λύσιν ευρεν 
έπίχουρον * πλην άλλ* ουδέν £λαττον έχατέρωθεν ή 
Φαντασία της μάχης (λαιίνεται• ηιΐΒίβιη δυαιη 61 βΙΒοίοηΓιηπι ιιιβπίο ιΙίοίΙιΐΓ οβοοηο- 
11)18. Νβςυβ Ι8η)6η ρΓβ^ϋκΙιιιη ηοηιβη ίη Ιΐλβ ιιη8 
ηοΐίοηβ €οη8Ϊ8(ίΐ• Ναιη 6ΐ ίρ88 ηοΐιο ίηΐβΓάϋΐη ία 
<1ιια8 8€ίιΐ(1ίΐ«ΐΓ; ςααΓΟίη «ΙΐβΓλ ΟΜίμβ, ^Ιιογα ριίηυβ 
οιιιη Γβ ίηΐβΐΐββία οοη^ΓυΊΐ. Ναιη 8ί ςαΐβ 8||;οηί8ΐα 
ηιοηίβςυβ ϋβρΓβοβίίοηβιη ςυβίβιιυβ Ιιοιηο 6Τ8ΐ ίη- 
ΐ6ΐ1ί^ΐϊΓβ νοίβΐ, 18 (Β0θοοΒΐί8ΐη ρηκροβίΐο ιιοιηίη« 
ιηαχίηιβ <1ί(;ηαιη 1ΐ8ΐ)ϋ1)ίΐ : 8ίη α^ιοηίΑοι] ρ8ΐί βΐ 
ηιΟΓίβπι ιΐ6ρΓθ£8η, 1ΐ8υ<1 & ΟΙιηβΐί |ιυιη8ΐπΐΑ(6 γο* 
Ρ6161 (ρΓορΐ6Γ^ (|υο(Ιιηυ1ΐί ιη«ΓΐγΓ€8ρηςιΐ€8ΐΙ)ΐ6ΐ» 
5ροηΐ6 βίςαβ 8ΐλοήΐ6Γ &<1 ηβοβιη ρΓορβηινβηιηΐ) ; 
νβηιπι ϊάοιτού ρο8ίΙυιιι 6$86 ίη 8(;οηίβ Ιββιιιη 6Ι 
πιΟΓΓϋ^ Γυ|;8πι φρβίίνίβδβ ]υ(Γιε3ΐ)ίι« υΐ 1»αιη8ΐπΐ&ιΐβ 

8»% βυθοί Γ860Γ€(, αίςΐΐβ ΙΙΙ ίη 80(60688«Ι» βοβ Γβ- 

' (β1ΐ6Γ6ΐ, <^υί 8(1ιηίΓ8Κ)ΐΐ6 8ΐςα« ίηορίιιυιη ίπο^Γηαιίο- 
018 ορΰδ ρ1)8ηΐ88Ί9β 8δ€ΓίρΐυΓί 6Γ8ηΐ ; ςιιί, ίηςιι&ηι, 
810 ορίη8ΐ)ί(υΓ, 18 οίουηοιηί» νοο8]ουΐΗΐη*86€ΐΐΗ(]3πο 
8βη$υ 3(1 Γερυ|{ΐΐ8ηΓΐ£ οοηοΠ»Γιοηβιη αυχΠίλΐίιιιιι 
1ΐΑ56ΐ)ί( : 9((ΐαβ (8ΐη6ΐι ιιΐΓίηςιιβ 8ίιη|ΐΐ8ΐ8 Γ6ρυ(^ιΐ8ΐαω 
βχρρΙΗΐυΓ. 

45. δυιϋ αιιΐβσι ρτχΐβτ Ι)α« αΠ» (|υο^υθ Η ν^η^β 
τοοοίιαϋ ^οοηοιηίβΒ 8ί£;ΐΗθο8ΐίοηβ8, ςυβί! αιηβη Λ 
68(1601 οπ^ιηβ οιαη.ιη(. 06ηίι|ΐΐ6 8ΐί8 (ηρυαΐ6Γ3 «ιιι» 
αιΙ (ΙυΙ)ίΐΑηάυιη Ιτ&ΐιιιηΐ, ]αϋίοιο βΙ (ΙίβΟΓβΐίοηβ ηο- 
πιΐηίβ ςαο(1 ρηηοίραΙίι^Γ ύιο^ΓηΑϋοηειη 8ΐ||[ηία€»|, 
<ΐ€ο1&Γ8ΐίοη6θ) ρβΓ8ρίο«8πι οοηββηοαιιΐιΐΓ. £ΐ Ιιαο 
ςυΙ(ΐ£πι Γαΐΐοηο, ηιΗϋο ββοίαβ (ΐυβηι οΚ8, βοΐυϋοιιΐβ 
οοηιρο(«$ αβη ϋοβΙ. Υβΐιιΐί ίη Ιιοο Ιοοα : <τ εοΓ αιβ 
τήν άλήθειαν λελάληχα ύ(^ν ; > χαΐ, € Έγώ χα\ ό β ςϋ»Γίϋ8 ΙοίβΓβοβΓβ Ιιοιηίηοπι ςνί τβτϋ8(βηι ΙοουΙοβ α*. £{σΙ δΙ χα\ παρά τούτοις οιχονομίας διάφορα 
μίν σημαινόμβνα, της αΟτης δ' βμως λαχόντα γενέ- 
σβως, πλην άλλα γε νυν μυρία μέν χαΐ άλλα τών 
&1ς άπορ^αν αναφερομένων, τ{1 Ιπιχρίσει τε χα\ δια- 
λήφει του τήν χυρίως οίχονομ^ανδηλοΰντοίς ονόματος 
ή λυσις Ιχείθεν πρ6ς τ6 σαφές άγει * επιλύσεως δέ 
ουδέν Ιλαττον βιά ταύτης τύχοι &ν ή δι* άλλης εφ- 
όδου χαλ τ6, ι Ίί με ζητείτε άποχτεΤναι άνθρωπονδς Πατήρ Ιν έσμεν. • Συγχρούειν μέν γάρ άλλήλοις δο• 
χεΙ πως τοΖ; άσυνέτοις ή ^διουργοΰσι τά ^ητά • 
άλλ* δ γε σοφές της αληθείας λόγος τήν μέν τών φο>• 
νών τ} άχηράτφ χα\ μαχαρ{^ τής θειότητος υπο- 
φέρων φύσει, τήν δέ χαθ* ήν αυτήν ό Αόγος τήν 
ήμετέραν ουσία ν προσείληφεν, πάσαν διωθεϊται άμ- 
φισβήτησιν. 06χ αποστατήσετε δ" άν του είχότος χαΐ 
εϊ τις τ^ αύτ{| διαλύοιτ* άν έπισχέψει χα\ τ^, < Ό 
Πατήρ μου μείζων μού έστι * • δειται μέν γάρ συν- 
ετών χαΐ χαθ* εαυτέ τούτο τέ {ερέν χωρίον άχροα- 
τών. Μάλλον ^* άν δεηθείη χα\ τήςείρημένης φωνής 
ήτι^ έδήλου τήν Ισότητα Πατρές, συνεξεταζομένης 
χα\ συμπαραβαλλομένης αύτφ* εΐ γάρ χα\ έτέραις 
* Ι«υο. XXII, 43. * ^08η. χ, 18. ** Ιθ8η. νιιι, 10. 
Γατεοι.• 6β. α« βυαι νο1)ί8 **? *Τυιη : ι Ε^ο β^ ΡαΐβΓ υηιυιι «οαιιιβ ".• 

δΐ'ϋΙΐίβΟρρίάΟ ΙΐΑΙΙΐίΜ5ΐΙ8 Ιβνίςνβ ΙΙ|6016 ρηΒ<1ίϋ8 

οοηΐΓ^πο Ιι»ο (ΙίοΐΑ νίιΙβιιΐιΐΓ : «β(1 «ηϋη Ι8ρί6η5 
νβΓΚ84ί8 801*010 0ΐ4βηιιιι (|ΐΐ4(ΐ60ΐ άίΟοία ^ ίαιαιοη8* 
Ι6ηι1)68(80ΐΐΐυ«<ϋνιηίϋιΐί8 ιΐ8(αΓ8Βΐ ΓβίοΓβηβ, 3](#ηιηι 
3(1 11110130301 Οϋΐο 01ιη8ΐ«8 οοιοιηοοιβοι ιιοΙ>ί» 
&ιι1>8ΐ3οιί3αι Βΐιηιρείι, υοίνβΓββιη ρτοΚ^ι 3ΐο1>ί||[ΐιί• 

ΐΑ(6ΐη.Ν6ςυ63ίη8ΐ3 860ΐ60ΐί8 ΓβΟΟϋοΙ, 51 ςιιί8 60<ΐ6ΐη 
ΟΟΠδϋίο ΟΧρΙίΟΟΐ 6(ί3αΐ , ι Ρ846Γ ΐη8]0Γ 016 65( **. ι 
Ν301 01101 8306Γ ΙΐίοΙοΟϋβ ρ6Γ 86 ρΓυ(ΐ6η1β8 3Ι1(1ί1θΓ08 

ρο8ΐαΐ3ΐ, ΐαπι ηιιιΐΐο 6ΐί30ΐ οια^ΐι ΐη(ϋ^6ΐ, υΐ βαρη- 
(ΙϊοΙ» νοχ, ςυ» ουοι Ρ8(γ6 «(|υαΓιΐ3ΐ60ΐ βί^ϊΑοβΐ, 
3(1]υο(;3ΐυΓ Ιιυΐο ]υχΐ3(ΐυ6 ροηβίΟΓ. Ν30ΐ δί »1ϋ4 
"Ιοαη. χ,30. ** ^08η. χιν, 28. 

3 β7 ΡΗοτιι ρατβιαβ(:ηλ ερ, 

ςυοςυβ ροίΗΙ» ηοΙΙοηϊΐΝΐβ ιΐιιΐυΙλίΑ ίρβοηιιιι ρυ([η» Α πατροεαίς έιηβτασ(οκς ή Ιν αύταΙ; φαινόμενη μάχη €βΗ€0Γϋ!Μΐι 6χΙιίΙ)6( ; νβΙαίΙ ςαΐβ νο€ΐι1>ιιΙυιη $ηα)οτ 
ιά ΰΐαβλίη ΓβΓβιΐηρ ; «ηιιιιι «αίβηι ηλίοηκ «ςπλΗίΑ* 
Ιβιη β)(^ί1Ιοι1 ; ββςοΗυΓ ηΐ 0Μοηοιη{« ςιιΐΝίαβ ββηηο, 
ηηΙ ίη Μ ΓβοίρΙΐ Υ0€6ΐιι ηια/οΓ, Ιί1)βηιιη βττοτβ οοιη- 
ρΓθΙ)6ΐ ρβΓ ΥΟΰβιη «ηκιη Ρ^ΐΓΐβ οαπι ΡΠίο «ςνλΐίΐλ• 
Ιβηι. ΡοτίΌ ηίΙιΠ ρΓοΙιΙΙιβΙ ςιιοΒίίην» η •6ηηοιΐ6$ 
φΐί λ(ΙΙι»Γβιιΐ6 811)1 οοηίβηΐίοηβ 1&1>οπιοΐ, (ΙίτβΓηβ 
Ιιιιιο ρΓορυΙδβηΐ ΐΓ(|;υΒΐ6ΐι(ί8• Ει ςυΐ()6ηι Ιιοο Ιρβυιη, 
ϋβ ςαο ηιιη€λβΊιηα8,< Ρ&(6γ πι3]ογ ιμ βΜ,ι^ιΙϋβ & ιηβ 
ηιίοηϋ>αβ, ςυ» ιηβηίβηι &υ<Ιί(θΓΐιιιι ρβΓνίοβηιοί, 
οηηι άαΐΗίΑϋοηβ βιρβάίΐιιπιι ίαίΐ, οιιηι ργο1μ1>ΠΙ αΙ 
3Ρΐ)ίΐτθΓ ιοίυΐίοηβ. 

16. ΡΤ«Ι6Γ ΙΐΜίβηΐΙβ ^€1«, 6( ΡΓ9Β(6Γ ΒΜβββίϋΐΙβΙΙ) £ 

βΙ ίηιηιαηίΐ&ΐβιιι, ϋ ΐ|αί <Ιί0)ου1ΐΑΐ€Π) Γ&Ιυιηη!θ86 
ββηηοηββ οΙ&ηιίΐΒπΐ, βαβιαπιπι βυοηιπι $5θορΙ)&η- 
ϋ&ιη €0«Γ(;ααη(• Οιι&η βΐ οοιηιηυηΐβ Ι>οιηίηυι βΐ 
ΟΓββίορ (^βηβήΒ αΐηυβ δθηταΐΟΓ ΙΙ&νίιΙβηι, ςυϊ ρΐΝΐ68 
οΙ)Ι»ιίοηίβ εοιηβάΗ, (Ιβ \χμ )υΓβ »1)8θΙτϋ• Νιιη 
«ΐροΐβ 1β(|;Ι$Ι«(0Γ, η8ΐαΓληι Ιβ^ίι νίιηςιιο οο|ΐιο- 
•οβηι,βΐ φΐί1>ηβ λοϋΐΗΐβ ιηο(]6Γ«η4ΐΙι Ιβζ βίΐ ρο- 
8118 ρτοΐΜ 8€ί6η8, Ιη]αΗθ8 θ(ΐυΙ<ΐ6ΐιι 6Ι ςαΐ ρβρ 

€0ηΐ6ηρ(«ΐη ρ60€&01, ρΟΒΙΙΑ 4ΐί(;η08 58?ρ6 (ΐ€€ΐ8ΠΐνΙΐ : 

γβηιηίΑπίΜ Η» ςοΐΐκιβ απιΟΓ €1 τβτβΓβιΚίλ ]6|;αιη 
Ϊηβ8ΐ, 8θΐΙ ΐΗ^€β$8ΐΐ»8 Οϋπι ϊηΟπηίΐβΐβ €οη]αη€ΐ8 
8πιθΓ6ηι ΚΥ€Γ6ηΐί8ΐη(|υ6 1»1>6ί&€ΐ»ΐ» ¥6111810 ηιοΐΐί- 
Ιυόίηίβ ιιηρβΠίΐαΓ, ηβςοβ ίη Ιιοβ 8Ν)6 ι»ΐ8€ΓίοοΓ<ϋ98 
ιβθΟίίΐΜΐβ 8βιιιβηΐί&ιη ίβπ» $ιου(ί 1)68ΐαηι ςνοφιβ τήν συμφωνίαν ΐΕροήνβγκ<ν, οίον δτι τ6 μλν /»/• 
ζΐΜίΤ ζ\ς τ& αΓγιον ( 11 ) Αναφέρβτακ , τ& Α ^γ 
μηνύει της ψύηως τήν Ιβ^τα^ άλλ* ουν χαλ 6 
τής οίχονομίας λ<ίγος βίς εαυτόν τ& μείζωτ αναβΙ^χ^ 
μινος, έλευΟέραν ϊιαίρίΐΛζ τήν του Πατρός πρ6ς τ&ν ' 
Τ16ν &ά του ίτός συγχατα9Χ6υάζβ& Ισ^ητα. 06βλν 
βέ κωλύει τους τήν Εριν έπιτιΟεμ^ν αύτοίς Οποφέ- 
ροντας λόγους διαφ^ροις&ποσχευάζεσθαι ταύτηνέφ* 
όδοις* έπε\ χα\ δπερ νυν εΕρηται, • ^0 Πατήρ μου μβί* 
^ων μο»έ9τιν, ^Ιτέραις «αρ* ήμώνΐέιηφχέψεσιν, αΙ 
τήν των Ακροατών ύιοδληψιν βπε[ρε]6άλοννο, της άΐΰ^ 
ρ&ιςάνεχαθ&ρΟη, ο6 μεμπτΙ^ν» οΐμαι, τ^ιν λ^βινΑ«- 
εντρκάμενον. 

ις*. Χο>ρ>ς ^ των είρημίνων χα% καρά τήν &νάγ^ 
χην χα\ τ1|ν Α8ε«αν, οΐ εΙς τ6 &κορον έκηρ8αζόμ8νθ€ 
λόγοι συχοφάντας τους έιητιθεμένουςαύτοίς άιιιλέγ- 
χουσιν. Έξοΐ Να\ό χοινός Δενπύτης χα\ «λάβτης το(> 
γένους χαΐ £ωτήρ τόν ΔαΜ τθ(>ς &ρτους φαγόντβ 
της προΟέβεως» νόμων ^Ιηαιν άθετήφεως. ϋς γά^ 
θ<μενος, χα\ εΚ&ικ «ήν τε φύαιν χα\ Ιοχϋν τβυ νόμου, 
χα\ &ν άνομος τΐιν «ολιτε{αν^ ετέθη ^υ&μ^^ε(V, το{»ς 
μέν ύ6ρΐ9τάς, χαΐ οίς υπεροψία ιΐΜεΙ τήν παράβαβιν 
9(χαι6{ τήν 6(χην Ιν £ΐλοις ιηλλάχις &1^^χεκν * οίς 
δΙ στοργή μίν χαλ αΙβώς των νόμων, &νΑγχη ^ 
τήν στοργήν χα\ τ6 αΐδοόμενον βιά της ΑαθενεΙας 
έχλύει» συγγνώμην Φιδούς τφ λτονί^ χα^ απλάγχνοις 
ελέους τούτους Αναχρίνων. Καθάικερ Οέ χα\ τ^ Δα• 
Μ νόμων «αραβέηεως Απολύει, τοΖς ένεγχαμένοις ούχ ΟβνΜβπι άβ 196818 ΐ6κΊΙ)υ$ βΐΜΟΐνίΙ; ϋβ ςιιί ρ8η68^ ΰπεροψίαν έγχαλών τολμηααι των νόμων, της &* Ιν ιΙ»ΐοΙ«Γ8η( 1180(1 80(Ια€6πι Ιβ^^οοι οοηίβηιρίααι βζ- 
ρΓθΙ>ηο8 ; Μά (|οί8 ηβίοΓ» γο^ογ ηοη εαΐίβ ηΐ6ηΐί8 
ρΓοροειίο τ68ροηϋ6ΐ)8ΐ, ι«1 βίε ίο ϋβίοοβίοοίε Ιοοο 
ροίΗΜίβ» αΙ)8θΙυΐίοιι«ηι (Ιβεβηιίΐ €ΐβηΐ608 Ιβευε• Εΐ 
Μλ ^ιιί(ΐ6ηι €οη(ΓθΤ6Γ8ί« η•ι1ΐβ8 «ά 11ςαί<1ααι Ιιβο 
Γ8ΐίοπ6 <ΐ6<1α6αοΐυΓ. 

Ι7.€9Βΐβη8λυΐ€αΐ €ίΓ€υαΐ8ΐ8ηΐί88Γ6€608€Γ6ςΐή<Ι 

ΙηΙβτββΐ* Νλΐη βΙ Ιρββ ρβΓ 86 Ιβοκίοηΐε πιοάαβ, 8ΐ 
€01^116 εβηΐ^ϋ» ρρορηιιαι νοοίβεοηααι &66οαιπιο<ΐ6ΐ, 
κΐίΐαηι οηιοΙ «ΙαΜίιΙίβηί οΙμΙγοΙι : είη 8ρΐ8 νοοίβ 
ηιϋο 8 ει^ηίΙΙοβΙυ εοο άβοιοΐβίο^ Γβε ρ6ΐ*8ρΐ608 ίη 
οΙ»6αΓ8ηι ν6ΓΐίΐυΓ. < Ε^^ο νο8 6!6|;ί, > 8ί1 δβΓΥβίΟΡ 
<1ΐ86ίριι1ΐ8 '\ Ιΐ6πι<|ΐΐ6» 4 Νοη (49) 6{^0 6ΐ6§ί νο8 *'? 
8ί ςιιίε Ι((ΙΐθΓ οΐΓ&ηι<|ΐΐ6 βχ Ιιίε ρ6Ηο<1ί8 6θ(1βοι ?0€ί8 τ{| φύβει ^μης ο6 συμπαρατεινομένης τ|( Τ^ΜΙ^ 
χα\ τούτο λόγον αύτοίς τιθέμενος ό φιλάνθρωπος γρέ^ 
φει τήν έλευθερίαν» 1^\ πολλά άλλα των άπορου- 
μένων εΙς τ6 εΟπορον θιά της «ύτης επιβολής μεθ- 
οδεύεται, 

ιζ*. Ίί 6έ Μ τάς άλλας Ιπκξιέναι περιστάσεις; 
Αύτ^ χαθ* έαυτ^ 6 της αναγνώσεως τρόπος οίχε^ 
μέν τοίς'νοήμασι της φωνής τ6ν ήχο» Ιναρμοζόμε- 
νος, πάσης απορίας άποτειχίζει πάρο^ον * άπαλλατ- 
τομένης βλ της χαταλλήλον φωνής τφ νοήματι, εΚς 
τό άβιανόητον τ6 σαφίς καταδύεται ' ι Έγώ, φησ\ν, 
έξελεξάμην υμάς, • προς τους μαθητάς όίωτήρ* χα\, 
€ Ούχ έγώ έξελεξάμην υμάς (12) ; > £Τ τις ο& έχα- Ιοηβ ΙΙ|$ιΐΓ6ΐ; γβΐ νίοβ νβΓβ• ρηθΓ«πι ίοΙβΓίΌ^ΒΐΙνο, »μ Ο χ^ραν των προχει^νων περίοβον τφ αύτφ της φω- 

νής κατασχηματίσειε τόνφ, ή τλ άνάπαλιν τήν μέν 
προτέραν έν ερωτήσει, τήν 6έ ίί\ηίμο^ δπερ ήν της 
πρΜέρας άποφηνάμενος προενέγχο4, τά σαφή ποιή• 
σει βυστέχμαρτα, χα\ τά λαβής άπάσης ύπσρανεστη• 
κότα (πίμωμα. Ό γάρ έχλεξάμενος, είθώς τε ώς 
έξελέξατο, χα\ τοΙς μαθηταΐς τήν έχλογήν έπ\ μνή- 
μης φέρων, ώς άν τό τε άρχαΐον χρέος της εΙς α&» ΐ6Γ8ηΐ ίΐ8 «Ιί6Γ8ΐ Οΐ ρΓίΟΓβΟΙ ΟρΟΓίβΤβΙ, ΓβΠΙ ΟΙ&ηΙ 

ί68ΐ8πι 8<1 ρβηΗβχίΐΑΐββι ΐηΐΜΐ, 61 6Α <|οεΒ ουίΗ 
€τίηιίη*ιίοηΙ οΙιηοχίΒ βπιοί, Ιη €ο1ρ8 ροη6ΐ• Ναοί 

ςυί 61686Γ81, €001 6ΐ60ΐίθηί8 80» €0η8€ίυ8 68861, 
21^06 ΙΐΙΐηΟ (1ί86ίρθ1ί8 Ιο ηίβηίβηΐ Γ6Τ06•Γ6(, 06 80* 

Ιΐφΐυοι 86ίΙί66ΐ Ιΐ6η6Υθΐ6ηϋ» βτ%Λ 86 άβΜίοηι οΜί• 
γιοηίε 00610)08 οΙιηρβηίοΓι λΐΐ|06 0ΐ 608 ρτοιηριίο- " Η8Γ6. II, 25. '' ;ο8η• χυ, 16. " ^08η. Υΐ,«»71. 
ΝΟΤΛ. (11) 1)6 Υθ€8ΐ)α1ο αίτιον, 06 οΗίεΠβΙ ΡΑΐΗε ηοοιί- 

01008 61 ά6 ΙΟΙΟ ΙΐΟ€ 1θ€0 ΙΙΐ6θΙθ{ί60 16(^6818 ρηΒ0ΐ&- 

ΤΛΒ $Β. Ι^ίΓοηι αυ6ΐθΓίΐ8ΐ68 8ρ(ΐ(1 Ρ6ΐ8νίυηι, ΤΗεοΙ. 
έο§, άβ 7>ήι. ν, 5. 

(12) ΑΐιϋςΟΑ 8€ΐ1ί€6ΐ 6γΧ€0Γ0ΙΙ1 8€Γΐρ(υΓ8 08Γ6ΐ)&Ι 0018 111& ίηΐ6ΓΓθ08ηάΙ, ςα» ηυο6 ρ6^8ρ^^ο^I8(^8 ^γο- 

118 ΟΐίπΐυΓ. Κ68Ρ86 Τίχ 10 60<1ί6ΐ1>υ8 Γ6€60ΐί«8ίηΐ18 
ρΠ£(1ί€ΐ8 ηθΐ8 ΟΟΙΙβρΐοίΙΐΙΓ. 

(15) 8ί ηοιιηβ Ι,αΐίηβ ϋίεαβ, τίηι 86η(6ηΙί« Ρΐιοΐίη- 
ο» ίηίήιΐ(|;68. 69 Α0 ΑΜΡΗΙΙ,ΟεΗΐυΜ 0υ^Ε8ΤΙΟ Ι. 70 

τΙ^ (ύνοίας μ^ [^εύματι λήβης ύπο^ύρο(το^ ΜΐΙνκι- Α Γββ ιη&η(1«1ί9 €ΐίηιι<ϋ8 £λΰβΓβ(; ΙιηΜ {ΗΐΙύΙ ηοςυβ Οΐ)ν£ους μάλλον τοί; προσταττομένοις £χοι, βηλονώ^ 
ούχ &ιεαγορ€ύων ούδ* έξαρνούμβνος 5πβρ ΙπραξΒ, 
&λλ* έπιβεβαιοΰμβνο^ μόΰιλον δι' αύτης έρωτήσεω;• 
4 Ούχ &γώ, φησ\ν, έξελεξάμην ύμβς ; ι ΕΜε γάρ έν 
τηλλο^ς ύ λ^γος έχεΤνα των ευεργετημάτων ερωτή- 
ματα ιοοιεΐν, & «ερςφανεστάτην Ιχει τήν ένάργε;αν, 
χα\ ούχ Ιστιν ούδεν\ των λάβρων έξαρνεΤ<ι6αι τήν 
χάριν. Ύπάγοιτο δ' άν τφ αύτφ χανόνι χαΐ τ&, 
€ 'Εάν έγώ κερ\ Ιμαυτοΰ μαρτυρώ, ή μαρτυρ{α μου 
αληθής ίατι. > Κα\, € Έάν έγώ ηζρί έμαυτοΰ μαρ- 
τυρώ, ή μαρτυρ(α μου ούχ Ιατιν αληθής ; * ΕΙ γάρ 
χαί Μρ^ βκασχέψειτ^ δοχουν ένταΰθα διαμάχεσΟακ 
λύαιν εύρίοχει (14), άλλ' οΟν ούδε\ς &ν Ιηιτκμήαειεν 
6^ν «ρ^ς τήν δίχην, ^α\ εΓ τις μή αποφαινομένου ΐ•Ιτλ€ΐ«Γ6 ΐ|ηοϋ 6|;θΓ&1 ηβςιιβ η6§βΓ0, Μ<1 ίρΜ ρο- 
ΙΝ» €9ηβΓΐη»Γ6 ίηΐ«ΓΓθ|(»ΐίοηβ : Νοη β^Α, ίηςυϋ, 
€ΐ6|;ί τοβ ^ $(4Μλΐιβ βιιίιη ίη 56ηηοη« β» Ιιβηββΰί» 
ιιϋβΓΓθ((8Μΐ(Ιο ΓΠίΜΐΒΜΟΓΒΓβ, ςιι« ίΒ<1υΙ)Ιΐ9ΐη βνί* 
ιίβηϋβιη ΙΐΑ&ιβηΙ, «( φΜΜηΗϋ ιιοηίηί 1)«η6 Ιιιβ ιιύ- 
ίβΓίο Ιίΰβΐ ιρ'βιΐίβιιι ίηΑοί&η* 8«^β«ηΜΐ€ΐη κκυί^ια 
ι»(Ιί1 βΐίΑπι ίΙΙυά : ι 5ί β§ο ιηίΐιί ιρβί Ιββίιπιοηίυιη 
άο, ΐ68ΐΙηιοηιιιπι ιηβυπι νβΓλχ 6$Ι **• > Ιι««ι» 1 8ί β^ο 
ιηΐΐιΐ ιρ$ί ΐ68(ίιηοηΐυηι <Ιο, ΙββΙίιβοηίαιη ιηβοΒΐ β«β 
68ΐνβηιχ " ? ι Οιίληςαιιιιι βηιαι αϋ* ι|ΐιο<|Ηβ εοη* 
8ί(ΐ6Γ2ΐίοη6 ^ιννΙ ΙιΙο τίάβΐιΐΓ ρυ{;ΐΜΐΓ6 ϋίηηίΙοΓ, 
ιιβαιο αηιβη ο1>]υΓ9«1)ί4 (ϋοβπινβ ίπιρία^κΐ, βι ςιιίι 
(1ί<»( ηοιι βΜο Ιιοο η6(ριϋνυιη, Τββϋιηοιιίιιηι αιβυιη 
ηοη 08( Τ6Γ&Χ ; Μ(1 6)118 ςηι τβίβςίΐ (ΐ6ΐιιι<Ι&Κ|ΐΐ6 ίη- λέγοι τ6, Έ μαρτυρία μου ούχ άληθί^ς, άλλα διά της Β βίΐυαι Ιικίββί» βΐιιυβ ίιηρίίβίίαιη βροβίλβΐ» βΐ ΙιηρΓΟ- έρωτήαεως άπογυμνουντ^ς τε χαΐ άναχαλύπτοντος 
χ^νΛς Ιουδαίοις έμβαθυνομένην χαΐ άνελιττομέ- 
νην της άιβοστασίας τε χα\ χαχουργίας γνώμην. Ε& 
μέντοιγέ τις τάς αποφάσεις έν όμοίφ σχήματι των 
καταφάσεων τ^ αναγνώσει διεξίοι, μάχης ώς αληθώς 
έαυτ&ν χα\ ταράχρυ 1μπ}.ή9ει, χάν της θεορημοαΰνης 
τ6 θαυμάαιον πάσης επίβουλης χα\ εναντιώσεως όπερ- 
ανφχισμένον όράται. Τής «ύτης δ* άν εΓη διασκέ- 
ψεως χαΐ ή, ι Μείζων Ιωάννου του Βαπτιστου ούχ 
έγήγερται Ιν τοΙς γεννητοΖς τών γυναιχών, > Δε- 
σποτική μαρτυρία* εΐτα, ι 'Ο δΐ μικρότερος έν τ!| 
βασιλείς τών ουρανών, μείζων αύτοΰ έστι• » ερωτη- 
ματικής γάρ άναγινωσχομένης τής,ι Όδέ μικρότερο; ϋίΐΑίΙβ ίη^βιΓιαίΒ. δί ςυίβ ί|[ίΐιΐΓ αΟΙπη&ΐίοηββ βθ(Ιθΐη 
ΐ6ηθΓ6 ςυο η6{[βΐίοη68 ιηΐβΓ Ιβ^βοάυιη ρΓοηυηΐίβΐ, 
18 βηίπινβΓΟ ρυ^ηο 86ίρ8υ]η 80 ρβϋοΓΚαϋοηβ ΰοπι- 
ρΙβ1>ϋ ; 6ΐι»ιη8ί άίτίηί οτΑΓίιΙί ϋιβιιίΐ88 ιηο4ΐΓ8ίοη1 

Οίηπί Οΐ €0ηΐΓ8Γί6ΐαϋ 81ΐρβΓΐθΓ 6886 ▼!(ΐ63(υΓ• 111ιι<1 

Μί3ΐη ρζή €&υΐ6ΐ& ΐηοΙ&η<1υιη 68ΐ Βοιηίηκυηι Ιβ- 
8ΐίιηοηίυιη : ιΜ8]ογ ^0Μη6 Βϋρϋβία ίηΐβΓ ίΙΙΐθ8 ιηΐι- 
Γΐ6Γυιηη6ΐηθ8ΐιιΤ6χϋ.ι ΟβίΐΜΐβ : ιΟυΐ 8υΐ6ΐη ιηΐηί• 
η)υ8 €31 ίη κ^ηο οοβίοπιαι, Ιιΐο ηΐ3}οΓ ϋΙο . 681 **• 
Ιηΐ6ΓΓ0(;&ΐίν6 6ηΐιη ρΓοΙ&ΐΑ νο€β• ΜΊηίιηυ8«υΐ6ΐιι Ιη 
Γβ^ηο €0βΙοηιιιι ιη8]θΓ ίΐΐο 681 ? ηβςπβ ρπεάίοΐυιη 
ΐ68ΐιιηοηΙαιη ρβιίιηίΐυΓ^ ηβςαβ υΠυ8 εΑτίΠπίΜΐο 1ο• €118 8Ιΐρ€Γ€8(• Ουίΐΐ &<|€0 Πϋΐΐα ΡΓΧΙ6Γ6& 8θΐ6ηίλ 

έν τ|| βασιλείς τών ουρανών, μείζων αύτου έστι ;> φω- ορυ8€Πΐ υΐ8υρΓ8 ιΙί€(8 νβΓΐ)» ίηοΐΑΓ680ΑηΙ. δβϋ 
ν^ς, ουδεμία δή μικρολογίας ευρίσκεται χώρα, ού μην ^ «ηίιη Ιιιο Ιοουβ 8ΐί1)ί ςιΐ( άλλ* ουδέ περινοΐας άλλης δεήσεται ή τών προκειμέ- 
νων βημάτων σαφήνεια. *Αλλά γάρ τούτο μέν χά\ Ιδίας 
έν άλλοις ίτυχεν εργασίας (15). Τοιούτον άν εΓη κα\ 
τ6, € Καθεύδετε (16) τ6 λοιπόν χα\ άναπαύεσΟε ; ού 
γάρ αποφαινομένου τ6 ^ήμα, έν ερωτήσει δέ ποιού- 
μενου τήν της ολιγωρίας έπιτίμησιν * οΤς επιφέρεται 
άχόλουθόν τε χα\ συναρμοζόμενον τ6, ι Έγείρεσθε,' 
άγωμεν εντεύθεν, ι Ού γάρ άν άλλως έτοιμότερον 
ή τών βημάτων συνέπεια έλευθερουσαν ύπέλθοι ψήφον 
του μηδέν μάχεσθαι, εΐ μή τ^, • Καθεύδετε τ6 λοι- 
π^ κα\ άναπαύεσθε, ι τήν έρωτηματικήν διά της 
άλλα. 

ιη'. Καχουργήσειε δ' άν τις τών τά τοιαύτα τολ- 
μ^ν ειωθότων παρά τήν σύγχυσιν της αΙτίας τ6 χαχ- . 
ούργημα διαπλέχων, χαΧ πρ6ς τ^, ι Έάν τίς σε 
^πίση εΙς τήν δεξιάν σιαγόνα, στρέψον αύτφ χα\ τήν 
άλλην, ι τήν άντεπενεχθείσαν τφ τυπτήσαντι Δεσπο- 
τιχήν φωνήν, ι Τί με δέρεις ; ι ώς άντιπράττουσαν 
π9θ6α>λόμενος (17) • άλλ' εΙς τ6 έμφανέστατον ςΐ1<Ν|Ι1€ ρ€€Ιΐ1ίλΓ6ΠΙ ΙΜΙ€(ΙΙ8 66( 

1αουΙ>Γ&ιίοη6Πΐ. Ηυ]α8ΐηο(Ιί 6γΙ( €ΐί•ιη : < ΟοηηίιΙ* 
]&πι 61 Γ64]υί68€ΐϋ8 ** ?> ποιι €11111) ρΓοηυιιΙί&Ιίν3 Ιο- 

€υΐίθ €5ΐ, 8€<1 €]υ8 ηοΙ ίηΐ6ΓΓΟ|(ΑΟ(Ιθ 80€0Πΐΐ&ΐη 0ΐ)- 

]αΓ|;8ΐ. €υι 8€ηηοηί 6θ1)ΐ6χ!ΐυΓ €0ΐΐ8€€ΐΑη6υ8 8Γιιΐ8 
61 €οη||(Γυυ8 : ι 8αΓ{;Ιΐ6, 68ΐηυ8 Ιιίηο'*.*Ν6ςυ66ηίιη 
ρΓθΐηρΐίο8 3ΐ1ίΐ6Γ 86πηοηί8 86η€δ 8ΐι οιηιιι €0ηΐΓ8- 
(Ιίοΐίοηβ Γβϋ€ί €8ΐ€ΐιΙο 1ίΙ)6Γ8ΐ)ΐΐυΓ, ςα&ιη 8Ϊ«Ι)οπηΙ• 

118 ]8ηΐ €( Γ6ςΐΐί68€ί(ί8> ΐηΐ6ΙΤ0|[8ΐΐν8ΐη ίη 16^61146 

ρΓ» 86 Γ6Γ3( ίηοτθρ8ΐίοη6ΐη. £]ιΐ8 (|;βιΐ6Γΐ8 Ιοουη)6Γα 

8υηΐ. 

αναγνώσεως προβάλλοιτο έπιτίμησιν- χα\ μυρία 

18. Μ8Π9η6 8ΐί(]υί8 6οηιιη, ςυίΙ^υβ Ιιφ€ αηίΗΰί^ 
Γ8ΐηι1!&Γί8 8ΰΐιΙ, ν6Γ8υΐί8ΐη 8υ3ηι €υη) €3ΐΐ8» ρβΠυΓ- 
ΐΝΐΙίοηβ ηΓΐ806ΐ)Ιΐ, ϋαιη 6ί Ιοευΐΐοηί, < Βίςαίβ ΐβ 

ρβΓ€υ836ηΙ Ιη (Ι6Χ1Γ8 |[0η8• ρΓ£ΐ)6 ΗΓΐ 61 9ΐ(6Γ&η) *' ;> 

ορροηβΐ ΟΙιπβΙι Γσβροηβαηι, (|υΊ ρ€Γ€υ880Γί αΊΙ , . 
ιΟυΓ π)6 €2Β<ϋ8 '* ?» ΥβΓυπ) υΐιί ρβΓδρίΰυβ ρβίβΓβ- 
οΐυηι Γυ6ΓΊΐ οαυβ&πι γ6Ι €886 8ΐί8Π), €ηιηίη8Γιο ίΙ1ΐ€0 »Μ»αΐι.γ, 50. 14. " Ιοβη. ν, 
** Ιθ8η. XVIII, 23. δ1. " Μ;ια1ι. XI, 11. «• ΜλιιΙι. χχνι, 45. " Ιοβη. χιν, 51. ΝΟΤ^Ε. ^1 1) Ιη 8ΐηρ1ιΊΙθ€ΐιί&η« ηυβΒδΙίοηβ 98. 

(15) Ιιβ^βςιιβηΐίόηβηίΑηιρΙι. 122 (ηιιη€ 509)8ρα<1 
ΙΥυΙΗυιιι» €ΐ ιι• «ρίβΙοΙαΡΜΗ 180. (ιιυηο η. 98). 

(16) Τ6Γηιίη8ΐίο τε πι<ϋ€&1ίνί «ςοβ ηκχΐί 61 ίιηρβ- 
πιΐινί 8ρυι16Γ9β€08ρΓ0ρΓί&68ΐ.ν6Γυιηΐ8Πΐ6η ίη 1•αΐί- 
ηα ϋιι^υχ Ιιηίο 8ΐηΙ>ί[^ΐιίΐΑΐι 1οεη8 ηοη 68ΐ : ηπ^Γβ ίη νυΙ(;8(ο ΒίΙ>1ίοΓαπ) ηοείηίΓυπι Ι6χΐιι μ(6γγο|[8Γ6 
ηοη Ιί€βΐ.^ 

(17) ΟιιβΒ8ΐίοη6Πΐ Ιιαη6 αΠίβ ν6Γΐ)ί8 νβτββΐ ΡΝο- 
ΐΜΐ8€ΐί»Η) ίη Αη»ρΙ•ί1θ€ΐιί8η8 157(ηιιηο 155). ου«ηι 
\νοΙΗα5 6(ϋιΙίΐ. ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚΙΑΚαΗΛ €Ρ. 72 

Ιιοαιιηί ςυί ρβ€ΐιηΙ» αιιΐ αΚ»- Λ χαθκβταμένου» ώ; ή λΜλ βιάφορος, Οαττον άναΐ'ζίί' 71 

ι•6ΐΰΙΙΰ(ιΐΓ. Είβηιηι 
Γ»» ορηιη &αΙ ϋΟΓροΓΪ» άβΐήπίθηΐηΐΒ ρΑ88ΐΐ8 Γυβ- 
τ\ί^ ηΐίΐηά&ΐ ρ«€ί8 Οβυ» ηβ Γ6ρο|(η6(, »1<|ΐιβ ιιΙ 
οιηηιοηι ϊΐΜΐίοΙ ρβ^86^ιιι^οηβιιι Ιη]ΐιήΑ ρβριηίΐΙ&Ι. 
ΥβΓυιη βηίπΐΥβτο ιι1)ί <^ιιί$ρΐΜη βοβΙβΜλβ ιη»ηιΐ8 ίη- 
Ιαΐβπΐ, ηοη ιιΙ«1ιοιΗ ρηκϋίοίΑπήϋ ΓβΓαπι ηθ€β&ΐ, 
ϋοϋ υΐ ίιι οτΐ8ΰοηΙυιη6ΐί8 Γβιη ρηΕοίρϋβιη ρβκβυιη- 
ϋ6ΐ« ηβιηρβ Γβΐίβίοοβπι ; Ιαηο Ηβιηυιη Ιλβοά «ηιιβ 
αηίηιο Ιη)ιιτίΜΐι |Μι(ι ]οΙ)«ιηιΐΓ » ιΐ6 ρ»ΐί«ηΐΙ» οΙ)ΐ6ηΐα 
ηυ<Ι»οίθΓ6ΐη ίίΒρίαπι Γ«Μ»ιηιΐ8, ηβα βϋβηΐίο 9ΐυ|[β«- 
ιηυ9 Ιιοβίί αηίιηοβ, (]υο ρίβίλΐί ρβΐυΙ«ηΐίυ8 ίη$υ11βΙ• 
ΙΙλίίο (Ιίνυ» βΙίΑΐη Ρ&αΙυβ^ ύβιι βίιΐΰβπιβ £τ8η^β1π 
4ΐί&ΰίρυΙιιβ, 5•ρΐ6ΒΐβΓ ρη6€Αρ(ο ροπΗΐ ** . Ιϋοίιτ» 
ϋΐιβιη ΐηΙ>υηο Βοπα&ηαιη ιηοιιβΒίΐ ΓιιηοΓβιη, ηβ 82ΐ1α«- 
ί\η ρΓορΗφ, ςυ&ιη Ιβιοίΐβ €0η8θ(|υί ροΐβΓ^ΐ» «Ηγο 

ρΓΟάϋΟΓ ▼ΐ<ΐ€Ρ6ΐ0Γγ λ€ ρίβΐ&ΐίβ 06<1βΤβΙ ΙμΙΏΙοΟ• ΜβΟ 

ϋβηΐηαβ υ1)€ΤΓίιηα8 βοβ Γ€ρΓ685ΐΙ ΥύΓιι(«Ι1οηί1)η8, 
4μί Γ6ΐί(;ίοιιΙ €&1υπιηΊ28 8ΐΓυ6ΐ>3ηΐ *^ . Ει (^υ'κΐβιη 
ΙΌΓΐί88ίιηοηιι» ςυοςιιβ η&Π^ηιιιι 6|;Γ6|^υ8 οΐιοηι» 
»(1?6ηα8 ΐ]ΤΓ&ηιΐ08 ο1) 6«ΒΜΐ6ΐη β8υ8Μίΐ εοηβϋιηΐΙ 
Ιίη§υ« Αηηίβςυβ οοιιϋβ βίΓΗΐ&ϋλΐυτ, ρίβ(*ΐ6ΐη οπι- 
Γιοιΐ€ Ιυβηβ, μ 8υρ€Γ8Γκίοηί8 ίΐ3£;ίΐΐιιιη οο&γ|[ιι6ιι8» 
Οαολ(1 βηίιη Ι^τρ^ηηυβ νβΓβ^ιη ιρβαιη βοοα8&ΐίοη6ΐη 
η»Ιϊ|ΐ;ηο 8ΐ>{ιιιο<ϋ88ΪΐΒ«ΐΑΐ,ιι1η8Μΐ•τιιη 87θορΙιαηΐϋ8 
£6υ ςιιϋ>α8<Ι«ιη Τ€ϋΐ&ΐίοιιϋ)υ8 ιιΐΙιΙβίΒΐη οχοΓΟθη» ^ 
8ΐΐ6Γ6 ρΓ9Κ8ΐλΙ οΙβποβπίβΓςυβ ιιιοΐ68ΐΐ3Πΐ ρα(ί• Υ6• 
ΐ'ΐιιη ιι1»ί «αΙ«ο 8ιι1>1αΙο, ΙιιιικΙ ]3ηι ρ6Γ8οη8ΐυ8 οοη- 
ΐη Γ6Η(;Ιοη«ΐΒ »|;ι;Γ6(1ίΐυΓ Ι^ΙιυΐΜΐι, ΐιι» όβηίςυβ 
βίκηυΙ νιΗ «8Ι^ βίοιιαι Οβο ^Γ^ίαιη ορυ8 Ιοηι Ι>ο- ται τ6ν Ιλεγχον. Κα\ γάρ τφ μίν εΙς &ργύριον ή 
χτήσιν &λλην χα\ αυτό τ6 σώμα τήν ζημ(αν ύπομέ- 
Ψΐγζι μ)2;&>κβπβξιέναι, καραχβιρείν 61 χψχριχ^ των 
8λων« της βίρήνης Θβ^ έπιτάττβκ τήν έχΜχησιν• 
Έπειδάν δέ τις τάς Αδίχοος έχτ(!νη χείρας ούχ διιως 
ε!ς τι των βίρημένων τήν βλάβην ένβτ(ξε»ν ^ Αλλ 
έν τ^ του τεροσώηου &βρει τδ πρεσβευόμενον λω6^ 
σηται τ^^ν εύσέβιιαν (18), τότε μ)] φέρειν ^αθύμως 
τήν &6ριν προσταττόμεθα, μηβέ σιγ|} σιιγχαταβχευ^ 
(ειν τφ έχθρφ τ^ 7ΐρβια)λαχισμδν του σεβάσματος 
Ταύτη ν χαΐ* θείος Παύλος, &τε δί] γνήσιος του λδγο» 
μβ^η'ϊίΐί. έν σοφΐ^ τί^ν εντολών χατωρθώσατο* τούτα 
μϊν Έλύμαν τδν μάγον (10) Ιίκβουλεύοντα τφ χη.- 
ρΰγματι στερήσει των δψεων, άναστέλλων τε του τβλ- 
' μήματος χα\ δίιιην άπαιτών • τοΰτο δΙ τφ χιλιΑρχ^ 
τ*>ν Τωμαϊχ?)ν επισείων φδβον, ίνα μή, ρ§αν δν άνο6• 
σώσασδαι^ της σωτηρίας προδότης άλφ, χα\ τφ τ?ρ 
εύσεβείας ύποχαταχλινόμενος ^χΟρψ ' τούτο δΙ μα- 
χροίς Ι«ιστομ(?ων Ιλέγχοις τους τήν συχοφαντία^ 
χατά της πίστεως συσκευάζοντας. Κα\ των χαλλινί- 
χων 8έ μαρτύρων 6 ΟεΓος χορδς διΑ τήν αυτήν αΐτία^• 
πρδς τους τυράννους έπα^ησιάζοντο άπτοήτφ γλώσ• 
ση χα\ δυσωπήτοις δφθαλμο?ς τδν ΰπίρ τήςεύσεβείας 
λόγον συνείροντες, χαΐ'της ασεβείας τδ δύσψημον δι- 
ελέτχοντες. Έν οίς μέν γάρ 6 τύραννος τδν του μαρ- 
τυρίου λδγον Ινδον χαχούργως άποχρυπτόμενος 4λ• 
λαις έπηρείαις, ώσπερ τισΐ προαγωνίσμασι, τδν άθλη- 
τήν δοκιμάζει» σιγ^ν άμεινον χα\ πράω; φέρειν τήν ιιι•ηίάΓ.ιεΙί9Βΐηα1ιιιηΛβΓ^ΐ8.Μΐν6Γ8«ηΙί1)08υΙί,ηθ(ΐα6 £ ένύχλησιν • Ιπειδάν δ4 τήν σχηνήν διαλύσας, Απρόσ* ρβτ βίΐβιιΐίϋΐη ιηλίίβ Ιιί$ΐΓΐοηΊΙ»ιιβ υ^\ €υ1ΐυιη ρΓΟ- 
(ΐ6Γβ ; Ιιηο νβτα Ιιυηο 8ΐ) οηιηί ΰτίπίΜίΐαΐίοηβ λίςυβ 
ίηρβίιι νίηάίενβ, Ιαπι «βΓκΙίοιι 8€ίΠ€6ΐ οπιϋοηβίαιη 
οΐΜΐη βηίπιι 8ΐΓ6ηαΙΐλΐ6• Μθ€6ΐ &1ί(|ΐιί8 ρβΰυηΐ»* 
»9Π8, νβΐ €οηΐυηίΐ6ΐίθ89Ηη ςυοςυβ ιηιηυιη. Γ4>Γροη 
ϋβί;Γΐ? ρ»ΐί6η(6Γ ί€ΓΓ6 0€06(, οοη8ΐ3ηΐίιι ηήΐΐ{{2ΙΓβ 
ίπΐΓαιι<Ιίϋ6 Δαιηιη&ιη, (1«ιηηίιΐιΐ6 βοπίβαιρίυ ίη8&ΐί8- 
1>ίΐ6ηι &ναηΐΐ3Β 8Ηίω 1ηΙιίΙ)6Γ6. 111)1 Ι»ηβη ρΐΑου* 
Ιαήυιη 8Κ(|.υβ ίιηριοΓυπι ιηδΐ8Γ, Ιιοηβ8ΐί ιηοπ8 8886- 
€ΐ» Γ•1Η{ίοηΐ8(|υ6 ρΓ98θοη68» αϊ) Ηβηιιη νίηιιΐυπι 
1ιθ8ΐίΙ)υ8 ΐΡ9κ1ιΐ06ΐιΙθΓ ηλ8ΐί8ςυ6 ΐΓΓβΐίβηΐιιτ , Ιαηο 
Ιΐ8ΐιι1ΐ&€ΐϋ 1ιι]υΗ8Βΐ ρ•ΓΓ6Γ6ΐηυ8;86<Ι φιίά ίιιίςιια 
ρ8ΐίιηυρ ρη, 61 ςυίιι Εν80(|;6ΐ1Ι βλοηΗο νί8 ίκΓβΓ- 
ΙΟΓ, ιη6ηΙο 1ίηκα8(|υ6 &υ(ΐ6ΐ>ίηιυ8• Νβιιι οαιη ρηο- ωπον την χατά της εΟσεβείας εΙσέρχεται χωμφδίαν^ 
τότε δή, τότε γενναΐόν τε κα\ φίλον Θεφ, χαΐ της 
Δεσπατιχής εργασίας μίμησις, Αντεπεξιίναι λόγοις,. 
καΐ μή τ^ σιωπ^ προδιδόναι ταΐς χωμφδίαις τδ λα* 
τρευόμενον χρεϊττον δΐ παρίχ^ίν λαβής Απάσης χαΧ 
συσχευής, τούτο μέν Αληθέσι λόγοις, τβΰτοδέ τφ τής 
ψυχής παραστήματι. ΕΙς Αργύριόν τις έπιβουλεύει^ 
εΙς άγρους, ή χα\ χείρα δβρεω; έπανοτείν^ται τφ 
σώματι ; Ανεξιχάχως προσήκει φέρειν, μακροβυμΓ<5ΐ 
δϊαπραίνειν τδ φλεγμαΐνο» της οργής, χα\ της φιλ- 
αργυρίας, άλιγωρί^ τής ζημίας» υποστέλλειν τ^ 
Απληστοι^. Άλλ' ώς εναγείς, ώς Ασεβείς τους τής 
Αρετής έργΑτας χαΐ τής εύσεβείας χήρυχαςδ ταύτης 
έλαύνεΐ: έ^^ρός χα\ χαχοίς ναραδίδωσιν, ου σιγ^ τήν — , — „ — -, — — ^ — --^^,^^ -^-Ρ^, — , — ^ , ... 

Γ6 Γ6πιιη €θη<1ίΙίοη6 βίΙβιΚίυπι πιΙπβ νίΓίαΙίβ 8ΐ- ^ Οβριν οΓοομεν, Αλλ* ώς Αδιχα μέν πάσχοιμεν εύσε- |;ΐΓΐΙΐ€8ΐίθ 681, ρ08(6η0Γ6 ΐΑΠΙβη 81 /ΟΓΐβ Υ066Π1 

60ΐιΐίη6αιηυ8, ιιηρΐ6ΐ8(ίμ &ιιύ»€ΐ»ιη οοηΐη. 6ν&ιΐ|;ύ1ίι- 
€ΐιιη ν6Εΐ»υιη 6χ&€υβιηϋ8. βοΰντες αύτον,. άδικα δέ πάσχοι τδ σεπτδν του κη- 
ρύγματος, χα\ γνώμη **^ γλώσση πα^ί^ησιασόμεθα.^ 
ΈκεΤ μίν γάρ ή σιγή Οαυμασίας 1στ\ν αρετής ύπο- 
τύπωσις * ένταυΟα δ^ τδ σιγ^ν χαταθρασύνεσθαί τοά 
λόγου μάλλον παρακαλεί τήν Ασέβειαν. *3 Λα. XIII, 8. •* Α€Κ ιιιι,25«. ΚΟΤΛ. (18) εΐοβΓΟ ίη Οτ. ρΜΐ νβέ. \η 86η• ν, 6ΐ Ι^€ΐ8η• 
ϋιΐ8, ΐη$ί. γ, 9, €»ρυΐ άκοηΐ ραηβηι Ιιοιιιΐηίβ 8»ιι- 
αί•8ΐιη&ηι. ΡΙιοΐΐυ• Βυίβηι ηΜ%ο%^ η\Χ\ίητ. 

(Ι9) ε/μηιαβ νο€&1)ϋ1αηι 8ί(πΓιβθ8ΐ ΡβΓβαηι (Ροΐ^τ* 
οΙίΓοη. 8(1 08η. οβρ. νιι, 2). Μβ^ι 8Μΐ6ηίΐ 86ΐιυ8 Ιιο- 
οιίΒοηι Ρ6Γ8αΓαιιΐ• Ρΐιαίίο ηοιι»6ΐι ρΓορΓΟίιη. νϊΑυιη 681 Ε/|[Μα8. Αύ Ιιιπΐ€ Αοηππη 8ρο8^ΙΓ6θΓαιη^ Ιοαιπ» 
Γ68ρ6χί886 8Γΐ>ίΐΓ0Γ Μπηβη^Γαπι Ηί8(οπεαιη ίη 
£χ€6η)ΐί8 & ιηβ 6(1ίϋ8 Ροτρ\ιγτο%^η\ί\ (ι. II €ο1Ι» 
Υβΐ. ρ. 559) υ1)ί 6Χ8Ι81 6ρίίΓ8ΐηιη& <16 «Ιίο 

1ίίΛ%0 Τβ66ηΐίθΓ6 Ρ6Γ88 ρΓ»(1ΐ6ΐίθΙ1Ι 6ν8η|{6ϋ6|Β θ1>8ί• 
816010» 73 Αϋ ΑΐνίΡΗΙΙΟαΗΙϋΜ ρϋ^ΕδΤΙΟ Ι. 74 

ςθ'. Ύιτάγοιτοβ' &ν τψ αύτω της διαχ^ϊίσεως τύΐϊψ Α 19, Ρογγο &<1 6Χ6ΐηρΙαπι <1ί8Γ.ηιηίιιΐ5 ιίβΙβΓβ ΙΪΓβ4 

Αη&ηίΑΐη Αίςυβ δλμρΙιΐΓ&ιη, ςυί βρο&ΙοΙοΓυιη ρπη- χα\ 6 *Ανανίας χαΐ ή ΣΑπφβιρα τ$ χορυφα(φ ποινάς 
βΙβπραττ4μ<νοι, χαΐ ή ϊως έβδο^χοντάκις έιττά έν- 
τολή μ€τρ»Οατα τοίς Αμαρτάνουνι τήν συγχώρησιν, 
ΚλΙ γάρ διά μ^ν της εντολής αΟτός τε Πέτρος χα\ 
ήμβ?ς τά βίς έβυτους αμαρτήματα πολλάκις Αφίέναι 
διδασκόμβΟα • τήν δ* εΙς τ6 ββΤον Οβριν οΟτε «αρ- 
•ρ^ν έντολήν ίχομεν, βΟτι παρεΐΐεν έχείνβς, δς γβ 
τους ήνεδηχότας χα\ νασφισαμένους μέν τά άν^θή- 
ΙΑΐτα. ψευσαμένους & τδ Πνεΰ^χα τ6 &γςον, τήν 
έαχάτην δίχην άττ^τησε. Να\ δή χα\ 6 τοΰ χορυφαΐου 
μ&ν συν^μιλος, οόχ έλάττο9( δ^ πρεσβείοκς των Αλ- 
λων μαθητών φέρων τδ προν^μιον, Παΰλον λέγω πά- 
λιν τδν της οΙχ(»μένης Ιιδάτχαλον • άλλλ γάρ οϊ»τος 
^ θείος άνήρ έν τφ λέγειν • ι Ευλογείτε τους διώχον- οίρι ροΒηοβ ιΐ6ρ6η(ΐ6ηιπΐ *', ίΐβιηςυβ πι^ιικίΑΐυηι 
Ι11ιΐ(1 ςαο ρθΰο&ηΐϊΐηιβ ίη(1υΐ£;βη1ίβιη βορίηα^ίβδ ββ- 
ρΐί68 ιιηρβΓίιη ]«1)6ηιαΓ '*• $3ηβ Ιιοο ρΓκοβρίο Ιιιιη 
ίρ86 Ρβίπιβ Ιυπι Μ8 άβ 6θΐι^οη3ΐη(ϋ8 ιηυΐΐοΐίεβ, 
ιΐιίνβΓΒυβ ηθ8 ρβοοαίίβ&άιηοηβιηαΓ : ο«ΐ6Γθ((υί οοιη 
ΙυιηβϋαΐΝ &ϋνβΓ8υ8 Ο* ιιιη ηβςυβ ηΌ8 (ΙίδδίιηυΙ&Γβ 
]αΙ)6ΐηυΓ, ηβςαβ ίρββ ηβ^ΐβχίΐ ^ιιβ, ζ <}ΐιο Γβί ς«ί 
86ρθ8ίΙο 3ΜΓ0 ρΓ6ΐίο, 8ρίηΐαί 891)0(0 ηιβηΐίΐΐ Γΐ16- 
ηηΐ, Βοιηποο βιιρρϋοΐο οβϋοϋ ίυβηιηΐ• ΡτοΓβοΐο 
«Ιίλΐη ρπηΰίρΐι βοοίιΐδ, λίςυβ 1)3υ(] ιηίηοπ1>υ8 ηΐθ• 
πΐ<8 ίη(6Γ βΚθ8 <Ιί8€ίρυΙθ8 ρπΕΓΟ^λΗν» ΓυΙ^ι^ι^ηι 
(Ρααίαιη γιιγ8ιι8 όίοβ ηιιιικΓι ιηα^ζίβΐηιιη) ; Ηίο, Ιιι• ςοαιη, <ϋνίιιυ$ νΐΓ<(υί (1ίχ6Γ8( : ι ΒβηβάίοΗβ ρβΓ$«- 
τας όμ5ς• εύλογδϊτε, χα\ μή χαταρασθε, ι κα\ πά- Β φ,β„ιΐ,>„8 νο8.1)6ΐιβ(ΙΙοίΙββΙηβ ιη•Ιβϋί«ιΙίδ«^;.ί(Ιίπι 
λιν * ΑΛέξανδρος δ χαλχευς πολλά χαχά μοι ένεδεί- ^„„ ρο^^^^ ^ίο : ι ΑΙβχίΐιΐιΙβΓ »Γ3Γίυ8 ιηι.1ΐ3 ιηίΐιί 
ξατο, > άπολυθείη άν τη; δοχούσης εναντιώσεως* 
1δ μέν γάρ δίχηνδοΰναι τδν ί^διχηχδτα έπαρ3(τθαι, 
•ό προπηλαχισμδς ποιε! χαΐ δ πόλεμος του χηρύγμα- 
τος. ών έπαίτιος χα\ "Αλέξανδρος • τδ δέ εύλογίαις 
^μειβεσθαι τους ύβριστάς, Ιφ* οΓς εΙς ήμϋς αύτους 
τ^ν διωγμδν παλαμώνται , δ4ατέταχται. χ'« Ούχ αγνοώ δέ ώς ούχ άρβίς &πέχειν λδγ^ν τψ 
Φεσπεοέφ Παύλφ τάς περί τοϋ χαλχέως φωνάς Ινιο{ 
φασιν, άλλα πρ<$^|5η<7ΐν μοίλλον είναι των μελλόντων 
αύτδν ίη έσχάτω δεινών χαταλαμβάνειν ^υσσεβουντά 
ζε χλ\ τδν χατά της εύνεβείας πνέοντα πδλεμον^ χα\ 
τβυτα προαναχηρύττειν χα\ ύπογράφειν διά ^ημά- ^ ,^^^ ρ.ίι„„ ^ββί^ηβΓβ γβιΜβ ι11ί8 ΛςυβρΓ«4ί€βΓβ; Ι ρ08(6« Ι 

ηι&Ια ίηΐυ1ί( : ΓβΙπΙιαβΙ Πϋ Οοηαίηυδ δβοιιηιΐυιη ορβη 
6]α8**; » βοϋβιη ββΓυ^ιο 6χρθ<1ΐ«ΐυΓ αΙ) ηρρϋΓ^^ιιΐο 
οΐ)ΐ)ΐΓ2ΐ<ϋ€ΐίοη6. ΝΑΐηςοβ υ( ιιηρΓβοβίυΓ νηΐ(1ί€ΐ8Μ 
Γ60, €οη(βιηρΐιΐ8 οΐφϊο ορραβηΑΐίβ Εν3η{;6υί ίιι 

€!|ΙΗ8« 68(, «ΙΙΙΟΓΙΙΐη ΓβΙ13 Αΐ6Χ8Ι)<ΐ6Γ : νβΓυΐΙΙ 1>6Ι1θ- 

(1ί6ΐΐοηίΙ>υ8 Γβηιυιιβπιή οίΓβη8θΓ68« ςιηίβηυβ ιιοβιηβΐ 
ρ6Τ86€αΐίοη6 ορριΐ£^ιιιι1, ϊά ά^νηηνα ρΓχοβρίιιπι 09Ι. 
20. Νοη ί^ηβτο 6(|ΐιί(ΐ6πι ηβ|;&Γ6 ηοιιηυΙΙθ8, βΑ 
ηυ» (1ινϋ8 Ρ9α1ιΐ8 άα «Γ&ηο ^ίοίΐ, (ϋΓ&Γυπι γϊιη Ι)2<- 
1)6ΐ'6; 8««1 ν&Γΐ6ίηίυπι ιηίΐ({ί3 ββδ^ ροβηΑΓυιη ςυχ ίρ- 
ευιη <ΙβηΙ(ΐα« €0ΓΓ6{»(υΓ3θ «ΓλίΚ, ίηρίιιιη νκΙ^Ποβΐ (1 
ςυί ΓβΙίκ'ιΟΜί 1)6ϋιιιη <Η>ηΟλ1)&ΐ : &ΐ(|β€ !»88 ρΓ9Μ0- ταιν τδν χήρυχα • άμα μίν της τοσαύτης λύσσης τδν 
άποστάτην άπάγοντα, &μα δέ χα\ τοΤς συναθλουσιν 
«Ισάγοντα παραμύθιον, τδ δούναι δίκην πάντως τδν 
επηρεαστούν, μηδέ λαθείν έφ* οίς Ιδραυε τδ της Προ- 
νοίας άλάθητον * δι* ύν χα\ των πολλών τους όχλά- 
ίοντας άναχτώμενδν τε χα\ πρδς τδ Βα^ρεΙν Ιστι 
σ^^νορ^ν έπανάγοντα. Έγώ δ^ εΐ μ^ν μηδ^μοΰ χατά 
των επίβουλε υδντω ν τφ δδγματι μηδέ μίαν εΤ- 
^ν τοΙς άγίοις ή άγανάκτησιν ή έπιτίμηυιν, ούδ* 
αύτδς &ν άποστροφήν άλλην έποβούμην της νομιζομέ- 
νης νυνί μάχης, 1^ τήν πρό/^^ησιν ' ά)λ' δ γε μάγος 
Έλύμας πλήρης μλν παντδς δόλου, πλήρης δέ ρζ/.- 
^ιουργίας, υΐδς δ& χαταβοώμενος διαβόλου , χα\ πά- 
σης δικαιοσύνης εχθρός * χαΐ δή χαΐ αύτάς πιχρώ; ϋυπιιιη& βΐυιΐβΐ « Ιβιηΐο ΓυΐΌΓβ &ρο8(&ΐΑΐη ΓβνοοΓβ» 
61 81118 ρ^ηΙβΓ 800118 1«Ι>οηιιιι δοΐΑπαοη ιηβιηαλΓο; 
ρΓορίΟΓβα ^ιημΙ πΐΑΐβΟοαβ οηιηίηο ριιηί€ΐΐ(1υ$ Γογ6Ι• 
«6(1ιι« οηιηίΐυοηΐβιη ΡΓονίϋοηΐ!» οουΐυιη ϊάΟβ 6]υ8 
Ιβιΐβΐ'οηΐ. Α141116 ΙιΓβ ΙοοαίίοηίΙιαδ ιηυΙΐΟΓυιη άοπιΐβ- 
«18 αιιίιηθ8 οη^ί 8 ΡαιιΙο 61 «(1 ΟιΙνοΪΑη ΓβνοοϋΓΪ νί- 
416ΙΙΗΙ8. ε<]«ίϋ6αι •ί ΐΜΐ8ςιι&ηι 06η)6Γ6ΐιι βιιηοΐοηιπι 
Ιιόοιίηαιη οοηΐΓ» 4ΐθ|;ιηι^Ιί8 Ι)08(68 ίπιοαηιΐίαηι νβΐ 
ΐηνουΐίοηοιη, 1)&υ<1 8ΐΙα<1 6βυ£;ίιιιη βίιηιιΐ&ΐ» Ηιι]υ• 
Γοριι^η&ηΐΪ9Β ςιΐΦΓ6Γ6ηι ςυ&ηι ναΐίοπιίαιη. δοϋ 6ηίιη 
6ΐιηι 11)38118 ΕΙγηΐ33 ρίοηιιβ οιηηί (Ιοίο, ρίοηιιβ Γλί- 
ΙβιοΐΑ 6ΐ (ΙίαΙκ^Ιί Γι1ίυ8 (ΙίοαίνΓ, Αίςυο 0Η)Όί3 ίυβίίιίφ 
Ιιο5ΐί8 '* ; €υιηςυ6 ίίΐοαι οοιιΐίβ 306γΙ)6 ιηΐ)1ΐ6ΐυΓ ; 
ν6Τΐ>& ΐθδυρ6Γ ραΓί68 <ΐ63ΐ1)3ΐιΐ3 ** (δίνοΊδ ροη1ίηο3ΐιΐ8 αφηρημένος τάς δψεις χα\ δ χεχονιαμένος τοίχος, ]> ΐο^ί^ηΐ» οοΓ^,η ο«8θ βροβίοΐο 8βιβΙ)»1, 8)ν6 Ββοιιβ,) είτε τδ της άρχιερωσυνης έφερε τυπτομένφ τψ 
αθλητή γνώρισμα, εΓτε χαΐ μή * χαΐ δσα μέν άλλα 
πρδ Ρραχέος εΓρηται, δσα δέ χαΐ τών ^^ηθέντων πλέον 
τυανταχου της Ιεράς φέρεται Γραφής. *Αλλά γάρ 
ταύτα δη ταύτα λαμπρώς ού χοινήν ούδ* ασφαλή τήν 
διά της προ/^^ήσεως καταφυγή ν μοι δειχνύουσι. 

χα'. Πλην ήμίν ούχ ερμηνείας νυν ακρίβεια, πάρα- 
Μίγματα δδ μόνον ζητημάτων, ών ή λυσις γύμναζε- 
"ται, πραγματεύεται * έπεί χα\ άλλην τινά οίδα του 
προκειμένου ^ητοΟ διασάφησιν, ήτις χα\ τήν άράν 
«α\ τήν πρό^^ηβιν αποκλίνουσα, ούδΐν χαλεπίδν ούδ* 61 (ΐυοίςυοΐ ρ3ϋ1θ3ΐιΐ6 άΙΟα βααΐ, 61 ςυββρίϋΐβϋί^ 
€118 ίη 5Α0Γ3 ραβείαι δοΓίρΐυπ» ΓβιοιιΐιΐΓ; Ιιφο, ίη- 
ςυαηι, 6νίϋ6η(6Γ αϋπιοιίυιιι ηιίΐιί (ΐ6ΐηοηδΐΓ3ηΙ , 
ςυΑΠ) η6€ οΙ)νίυιη ΐ)6<ιιΐ6 ΐΰΐΑίιη Α(1 ρπφΙΐ6ΐΐ3ΐιι ρ6Γ- 
ίυ^ίυιη δίΐ. 

21. §6(1 Οηΐΐη 1ΐ31ΙΐΙ 30€ΙΙΤ3ΐλ ΐΐϋ6ΓρΓ6ΐ3ΐίθ, «βά 

6Χ6ηιρΐ3 η)θ(1ο ςηχδϋοηυπ), €υη) δοΐαΓιοηιιιη Ιοη- 
ΐαιιΓιη6, )ΐ)ΐΙ)ί ΐ)ΐιη6 ίη ιη3ηΐΙ>ιΐ8 βαηΐ. Ναοί οΐ αΙίΒΐ)) 
ηονί ρΓφϋΊοΐΟΓίιιη ν6ΓΚ>οπιιη (ΐ6€ΐ3Γ3ΐίοη6ΐη, (|ΐΐ8β α 
(Ηπ8 δίιηυΐ ν^ιΐκ-ιηίοςβο <)6€ΐίη8η9, ηΐΙιΙΙ £;γ3Υ6 αυΐ "Αα. ν, !. «•Μ311!). XVIII. 52. " Βοηι. XII, 14. ••ΙΙ Τίοι. ιν, 14. " Αοΐ . χιιι, ίΟ. »• Αοΐ. 75 ΡΗΟΤΙί ΡΑΤΚΙΑΚεΗΛ ΟΡ. 76 

«οιιΐϋΐη€ΐίσ8ηιιι Α1ι*ϊ8ΙΙ<Ιγο ΐηιροαίΙ. Είβηίιη ζ 1)ο- Α έφύβρςφτοντψ 'Αλεξάνϊρφ π*ρη(9η9ΐ• Τδν γάρ Κΰ• βιιηο, ηυί 6βΐ οιηηΙ$ οΐβαιβιιΐίφ Μΐυϋβςυβ ίοιιβ, 1ιο- 
ηιίηβιη ϋίαια «ΙυηΙ ΙπκΙΙίαιη ιη&Ιββαβ, !ι»κ1 β^αΙ• 
(1«ιη ρυηίβηάί <»υ$9ΐ €Γ68ΐυΓ8ΐπι βνβιη ηβ(|υ6 ίη 
63111 ληίηιβΜίνβηβΐΜΐί,τβΓυίβροκίυβ υίβι ηΐλΠι ορ6π« 
- 1)0$ ΓβνοελτβΙ βίςυβ «<1 ιηβΗοΓβιιι ίπι^βιο ΙηϋιΐΰβΓβΐ. 
ϋυ» ίιι Γ6 ςυίίΐ, ογο» <1ίπιηιιη 6&1? ςυί(1 νλΐίΰίηϋ 
ρ<Βη8ηι €ΐ&πι&η1ΐ8? δβά βηίιη «ίουΐί υηΙ ρπβόκΐϋ- 
ηιιη »6ηΐ6ηΙί&Γυιη, ιΙ& ιηίΐιί τίϋβιιΙαΓ βΐίαιη Ηυίο 
&(1υ6Γ89ιπ «ι»» ββςουηίαΓ τ6γΚ>» : ι Ουβιη ΐυ ηυοιιυβ 
ε3Υ6, γ&ΐϋβ βιΓιιη ο1)5ΐίΐΊΐ ρηβάιοιιΐιοηί ηο&ΐΓ». > 
!!«£, ίηςαβαι, ιι1η8 ΓοΓΟβββ ββηίβηΐϋβ &όν6Γ8βηΐιΐΓ ; 
ί&νβηΙ νβΐΌ ίηΐ6ΓρΓ6ΐίί>υ8 ϋβ ςνί Ιοοαηι »<! όιτζΛ το- 
ίϋΓυιιΙ. 

22. Νβςυβ %6γο ηοΐιίβ ο1>$Ιλ1>Ι( Ιιβιία» δίβρίιβ* 
ηυβ'^ ηα&ηγΓϋΐιι ρπιηαβ, ςαί ίηΙβΓΓβοΐΟΓβ• βυοβ 
1)01118 τ6Γΐ)ί& ηοη ^ίηβ τβπιυιιβπιίαβ 68(; ηβςαβ «ηΐβ 
Ιιαηΰ οοιηιηυηίβ Οοιηΐηα8, ςαί ρΓΟ 6Γαοί0γοπ1)υ8 Ρϋ- 
Ιτβαα €Χ0Γλνί( *'• Ου^ηί^α^ιη Γ6«ρ86 δβΓΥ^ΐοηβ ΟΓλ- 
110 1ΐ3ΐ)€ΐ &1ί({υ1ά λΐΐίυβ βιίςιιο &α9ΐΐ8ΐίο8, ηΗ^ιη ιιΐ 
ηυυε ία(ΐ8§&π ρΓΟ (1ί(;ηΗΑΐβ ςυο&ΐ. ΤΗυιηρΙι&Ιίβ Ιλ- 
ιηβιι ηαιιη^τΓ (ΐυίάηι ηο1)ί8 ρ&ίΓοηυ» €•υ8« Αΐΐ8ίι ? 
ςαί ^IΜ19Κ08 06Γηβη8 ίη ίη&ιιιιιιΐΜ08 γ6^0Γϋ^β(ιυ6 
6ΐ)Γΐθ8• 8θςαβ €9Β(ΐ6 ρβιιίΙΟΒ ίηιρί8ηΐ68, ίρ86 Ιαπι ίη 
ήιαπ^πύ» ηβαβ Ιιπιίηβ Υ6Γ8αη8, βΐ ]&αι 8υρρΓΐ€ίο 
λϋΙιοΓί&ΐΙοηύπι ςααηιΐίΐϊβΐ 8ί1>1 βΓίρίοηΐο, ηοςυβ 1ο- 
€αιη ο1)]ϋΓΚ9ΐΐίοηι ΐΑΓ^ιβιιΙβ, ΐΗηι (|αΙιι βυηιιηΐ άι^ 
€πιηΙιιί8 ίηιρ6η<ΐ6ΐ)8( 1ιογ8, Ιοιη ςα!» ηιιΙΙυΒ 8ρ«Γ&• 
ύβΙαΓ ίΓυΰΐιΐ8 ίη^Γβραηάί Υβΐ Αΐΐϊιοπ&ιιάί Ιιοοηίηο» Β ριον, δς έιτι φ(λανθρωπ(ας χαΐ «αρτηρίας κκηγή, 
τούτον &ποβ(δόναι φη9\ το?ς χαχούργοις ού τιμωρον- 
μενον τ6 οΙχεΤον πλάσμα, ού& χολά^οντα, μεθιοτώντα 
91 των φαύλων Εργων χαΐ ηρ^ς τήν των άμιινόνων 
ικρόίξιν |*βτα^(δϋθμίζοντα. •0 τίνος ΐν β?η άρΐί ; τίνβς 
βέ ποινάς &να6οώσης προ^^ήσεω; ; *Αλλ* ο3ν ώσιπρ 
χα\ θατέρ^ τών επιβολών, οδτω μοι ^χ£? χαΐ ταύτΐ| 
τά έφεξης^ιαμάχεσΟαι* χα\ γάρ επάγει * < Όν χα\ 
συ φυλάσσου * λίαν γαρ άνΟέστηχε το?ς ημετέρους 
λόγοις. > *Αλλ* Ιμποβών μέν τοΤς Αλλοις Γσως Ισταται 
ταΟτα - συμφωνεί βέ μ^ον τοΙς 8!ς άράν τ6 χωρίον 
άναφέρουσι. 

χβ'. Ουχ Ιναντιώσετακ δ1 ήμΤν ούβΙν οΟτβ Στέφα- 
νος τών μαρτύρων πρώτος, τους φονευτάς εύλογίαις, 
άλλ* ούχ άρα7ς αμυνόμενος, οΟτε πρ6 αύτοΰ 6 χοι- 
νδς Δεσπότης υπέρ τών σταυρού ντων τ6ν Πατέρα 
έξιλεούμβνος. Άλλ' 6 μέν του Σωτηρος λόγος Ιχες τι 
χα\ της παρούσης έρεύνης βαθύτερόν τε χαΐ μυστι• 
χώτερον * δ βέ χαλλίνκχος μάρτυς πώς ήμίν ού βι* 
αγώνος έλεύσεται ; 2τι, τους Ιουβαίους βλέπων τοις 
χατ' αυτού θυμοΤς άναφλεγομένους χα\ τ^ άπονοΙ» 
μεθύοντας, χα\ σφόΐς αύτοϋς δλους τφ φόνφ βαπτί- 
σαντας, αύτ6ς ήδη λο(π6ν έπΙ πύλαΓς έστηχώς τον 
μαρτυρικού θανάτου, χαιρ&ν δέ παραινέσεως πάντα 
τής μιαιφονίας άποτειχιζούση;, ούδεμίαν τε Ιπιτί- 
μησιν ένδιδούσης, τούτο μέν δτι Ιπ: ξυρού Τβτατο 
άχμης, τούτο δΐ δτι μηδεμία βνησις τοΤς ούτω χεχρα* ΙΙλ ρβΓ€ϋθ8; <|00<1 Γ6ΐίςιΐϋπι οπι(, 6Χ(Γβιηαιιι «Ιΐι1β1& (< τημένοις έπιτίμησις ή παραίνεσις, δ λο'.π^ν ήν, τ||ν ^τρί 8008 €2ΐηιιθ€68 βχρΓΟΠίίΙ οβοίοπι, λίςοο ιιΐ ηβ 
11118 ρ6οε0ΐαιιι ίπιρυΐβΐ, οοιηιηυηοηι Οοιηίηοιη <1θ- 
ρΓθΟλΙΟΓ. Ουιβ ιιαίβηι ΙιΙοΤ ηβηιρβ !8 ςυΐ 1οη([&ιη 
ηυρβΓ 8ρυ(1 ^α(1^β08 Γβοΐϋιγβπιΐ «(Ιηιοηΐιίοιιβιη &(- 
ςαβ ϋοοΐΓίιΐ8πι : ιάβιη €αιη 608 γί<1ί886ΐ 8^υ6Γ8ιι8 

&0ΓαΐΙΙ16ηΙ& 808 €θη(θΙΙ1»068• ΒίςΟΘ 8(1 806ΐθ8 8ΐ«- 
€ΓΙ0Γ68, ]08ΐβ 8(1Π10(1θΐη ΓβρΓ6ΐ)6η8ΐθηΙ1)α8 9ΐΚ|06 ίη- 

ιτ6€ΐίοιιί1>ο8 οηβΓ9ΐη8, ίηαΓ€οηΐ€ΐ8θ8 €0π1β (ΙοΓίβςοβ 

€6Γνί€ΐΙηΐ8, 1ΐΟΠΐίεΙ<ΐ28 80 ρΓΟΐ1ίΐΟΓ68, Υ008Υί( 8ΐς06 

€03ΓβΐΓΐΙ, 61 ρλίΓίο ΟΓίπιίηο ίιη1>υΐ08, ρΓορΙ)6ΐ8Γαπι 
βοΊϋοβΙ 0€€ί80Γί1)α8 |;6ΐιίΐ08. 0υ8Γ6 ηοη 8θ1αιη ηο1)ί8 
▼1γ Ιιί€ (;Γ8ΐί8 61 88ρί6ηΐί8 βληοίοςοβ δρίήΐα αο τΙγ- 
Ιυΐ6ρΐ6η08 ηοη 8(1Υ6Γ88ΐαΓ, νβΓοπι πιβχίπιο ί8νο( 
86 ρ8ΐΐΌ€ΐη8ΐθΓ. Οοο(1 8ΐ ▼6η88ίαΐ08 Οοηιίηί <1ΐ8θ1• έσχάτην ό αθλητής έπ\ τους φονευτλς άρπαζε ί θερα- 
πείαν • χα\ μή στησαι αύτοϊς τήν άμαριίαν τδν χοι- 
ν^ ΔεσπότηνέξαιτεΓ• Τίς οδτος; Ό μαχράν μέν αύ• 
το7ς πρότερον νουθέτησιν χα\ διδασχαλίαν άποτε{- 
νας * ώς δ* άπειθεστέρους τε το?ς παραινούσα λόγοις, 
χα\ μάλλον Ιώρα πρδς.δυσσέβειαν παροζυνομένους, 
τότε δή, τότε χα\ μάλα διχαίως, χαΐ τοΤς έλέγχουσ{ 
τε χαΐ στηλιτεύουσι τούτους ύποβαλών» άττερκτμή- 
τους τί χαρδ(^ χαΐ σκληροτράχηλους (17), φονεΤςτε 
χα\ προδότας, χα\ προγονικών τδ μίασμα φέροντας, 
&τε δή προφητοχτόνων τέχνα, δειχνί^ς &μα χα\ άπο- 
χαλών. "Ωστε ού μόνον ουδαμώς ήμΤν 6 πλήρης χά- 
ριτος χα\ σοφίας χα\ Πνεύματος αγίου χαΐ δυνάμεως 
ού μέν ούν ανταγωνιστής ούχ Εστίν, άλλα χα\ πάν- ρο1θ8, πΐ8η7πιαιςο6 ρηπΐ08• 86η(6η(ί8Πΐ ιιο81γ8πι Ο των μάλιστα συναγωνιστής χοΑ υπέρμαχος. ΕΙ δ* 6 ί80ΐί8 ίρ8ί8 8660108 68|, 88118 1ΐΙη6 8ρρ8Γ6( ίο 60(1601 

ΙηβΙίΙυΙο ίοΐ886 ιη8£ί8(Γοηι. Νβ )8θΐ 60ηιιη6ηΐ0Γ6πι 

Τ6γ1)8 : € ν08 6Χ ρ8ΐΓ6 άί8ΐ)θ1ί 68ΐΐ8 '* ; > 61 € 66η6Γ8ΐ1θ 
ρΓ^ίν8 86 8(1θ1ΐ6Γ8*^; > 61 86X66018 8ΐί8 : ςΟΟΓΟΟΙ 61 

Γ6οηι 6886 ]ο<ΐ8ί6οπι ροροίοπι ; 8ΐηιοΙςο6 60Γ0η» 
&0610Γ6Π1 Ποιηίηυιη ίη 60(ΐ6πι 866θπι ορβΓΟ ϋοϋΐΓί- 

η8(106 Τ6Γ88ηΐ6Π1, 860 ρηΒ(1ί68ΐίθηί8 8ίη66Πΐ8ΐ6 860 
ίυη4ΐβη(ίί 880^01018 8ΐ86Γΐΐ8ΐ6, 6Τί<ΐ6ηΐ6Γ 86 8ρΐ6η- 
άΐάβ €0Γ0η8ΐ08 η08ΐ«Γ Οβίβηάίΐ : 6ΐΪ8ΠΙ8ί (ΐ6ίθΐΐ6 1)0- 
1)18 ρΓ66ί1)08 81(106 ¥6018, ρθ»1 69Β16Γ8ΠΙ ΟΟίηΟΠΙ 

*> Α6Ι. τιι, 60. " ία6. XXIII, 54. ** Ιοαη. νιιι, ϋ γνήσιο; του Δεσπότου μαθητής χα\ μαρτύρων πρώ- 
τος δόξαν ήμΙν το?ς Εργοις Εδειξε μετελθών τήν αύ« 
τήν, δήλον δτι χα\ τδν διδάσχαλον * ίνα μή νύν λέγω * 
€ ΎμεΙς Ιχ του πατρδς του διαβόλου (18) Ιστέ * » 
χαί* € Γενεά πονηρά χαΐ μοιχαλίς* » χαΐ μυρία 
ά>.λα ών τδ Ιουδαίων Εθνος ύπεύθυνον, τά αυτά χαΐ 
τελεσάμενον χα\ διδάξαντα τδν στεφανοδότην τψ γνη- 
σ•φ μάλιστα του χηρύγματος, χα\ τψ δι' αίματος 
πόθφ λαμπρώς χαΐ άναμφιβόλοις ό στεφανίτης παρ- 
έστησε • χάν εύχϋ χα\ συγγνώμη μετά προχαταβ)η- 

. '' Ιΐ8ΐΐ1ι. XII, 59. ^ΌΤ^Ε. 

(17) Οο(Ι. σχληροναρδίους. (1ί8ρυΐ8ΐ ίη 8ΐηρΙι. <]α3^8ΐ.88 (ηιιη€ 241) 8ρΐΜΐ 1¥ο1- 

(18) Υοί'&Ι)υΙιιιΐ) διαβόλου Γβ^ΐ 8 τζαχρίίζ 6χί8ΐίπι»- Γιαυι, βΐ ρΓθΓιχίθ8 ίη (|Μ8(• 47 €θ(11οί8 Υ8ΐΐ€αηί• 
Γϋΐιΐ ηοοηιιΐΐί ΐοδίο Ρΐΐϋΐίϋ, (|υί (]ϋ ρ8ΐΓ6(ϋ8ΐ>οϋ 71 Αϊ) ΑΜΡΗΙΙ,ΟΟΗΙϋΜ ΟϋΛδΤΙΟ Ι. « 

Θ^Ιααν κΑ9«ν &λλην ηρονοίας τ< χα\ φιλανΟρωπ{οις Α €υΓ36 &ο «ΙίΙβΰΚΓοηίβ 6χΙι&υ8ΐβηι Γαΐίοηβηι, $όΓνΜοτ |λ£θοίον ό Χωτήρ του γένους τοίις β(ά βταυρου θάνα- 
τον αύτφ έ«2νιγχ6ντας άνέφβρλν. 

χγ*. •Αλλά ταντβ μέν Γσ»; κα\ της ΐΜροΟσης μαχρ6- 
τβρον ύΐΕοΟέσεως • χ«ρ\ς μέντοι γβ των προβχτβθέντων, 
χα\ παρά τ6 €ιττ^«ν τον 6ν6μ«τος ουνταράξοι &ν τ«ς 
τ6 βονλημα της Γραφής ούχ έν άλίγοις. ΑΟτέχα ι τά 
χαχά χαΐ ούχ Ιβτιν & μ«). χτίζει Κύριος * > χαΐ, 
« Των χαχων κάλκν οΟβινός έστιν αίτιος• ι Κα\ «ως 
Αν ονμ6ι6αα6€(η ταΟτα, εΙ μφ) τδ διτ^ν της ψωνης 
<ια(τή Μΐε ; χαχά μέν λέγ6θ6αι χυρ(«ς τά αμαρτή- 
ματα, &ν έστι χαΐ τ6 βε&)ν άναίτιον* χαχά & χα\ 
τά λυποδντα ιιάλιν χα\ ά^οι#λητα« νόσος χα\ πενία χα\ 
τραύματα, άχρ\ς κα\ βρουχος χα\ έρυσίβη χα\ χάμπη £[6η6Γΐ8 «ΙίΠΟΓββ 8ίΙ)ί ρβΓ ΟΓαοβοι οθοίβ ρΓ086€υΐυ3 

Ϊ5. ΥβΓυιη Ιιββο ίοΓί&δββ Ιοη^Ιυβ α ρπβ$«ηΐ» 
ρΓοροβίΐο &Ι)6υηΐ• Ει ςαΐίΐβπι ρΓβΒίβΓ Ιι&οίβηυβ (1ί€(»^ 
ΒοηιΙη» ςοοςυβ 8ΐιιι5ί§υΊ(«8 ΗλυιΙ γ9γο Οβη ροΐβΜ 
αΐ ββϋΐοηιηιη <ϊοηΐυΓΐ)6ΐ« Υβίαΐΐ, ι Νοη 681 ιη&ΐυιιι 
<Ιιιο<1 ηοη Γ^οΙαΙ ΟοηιΊιιυ8 ** ; * ηΐΓ8υ$(|ΐΐ6, < ΝαΙ» 
ϋυ8 ηΐλΐί βαοΐΟΓ Ι>οιηίηα8 68ΐ **• ι ΟυοπκχΙο Ιι»6, 
ίιιηιηηι, €0ΐΐ|[Γυ6ΐιΐ, πΐβί &ιηΙ)];υαιη τοΰ0ΐ>οΓι 86ίΐ• 
βυιη <1ί8ΐίη(^υ93? Μβίβι 8θί1ί€6ΐ ρπιη&πο 86η8ΐι (1Ί€υιι- 
ΙΟΓ ρ6€€αΐ8, ςαοΓΜίη Πβαβ €2ΐυ8& ηοη 681 : ιη«Ιϋ 

ρΓ»ΐ6Γβ8 8ΜΙ1Ι ίΠλ ςυ£ ΠΙθΐ€8ΐΜ «ίΟαϋπΐ, ηθΙ>ί8<|116 

4ηνιΐί8 λΓΰ'κΙϋΐΚ, ιηοΓΚ)υ8, ρ&ηρβπιβ, νυΙη€Γ«, Ιο• χαΙχάλαζα,χαΙδσαάλλαπολλάχιςήΠρύνοκα, τάςτων ^ οηβϋι, Ι>Γυ6ΐιυ8, ηιΙ>ί||;ο, βηιοβ, (;πιη(Ιο, 6ΐ (|ΐιοΙ(|υο( ΐϊλημμελούντων ορμάς άναατέλλουαα, χα\ των χηλΓ 
2ων άποχαθαίρουαα, τοις ένύχοις έπαφιέναι χα\ λέ- 
7<ται χα\ πκατεύεται * ού χαχύνουαα τ6 άνθρώπινον, 
ού& «ρ^ τ6 χείρον τ6 δημιούργημα μεταπλάττουβα, 
μή τι γένηται • άπάγβυαα 6έ των χαχννόντων μβΟι- 
λον« χα\ τ|] χαταλλήλφ του νοαούντος θεραπεί^ τ^ 
^|5ωβτηχ6ςτ1|ς γνώμης ηρλς τ^άμεινονέπανάγουσα• 
Τοιούτον &ν εΓη χα\ τδ, ι Παρέδωχεν αύτους λα- 
τρεύειν τ^ στρατι^Ι του ούρα^Λυ, » — ι Κα\ παρ- 
ϊδωχεν αύτους εΙς πάθη ατιμίας.» — ι Κα\ Ιδωχεν αύ- 
τοίς πνεύμα χατανύξεως, οφθαλμούς του μ^βλέπειν.» 
*Γής γάρ φωνής τ6 δμώνυμον χάνταύθα, ού τυχλν μίν 
βιαχρίσεως, εΐζ άτοπ^αν «υστρέφει τ6 νόημα. Πώς 
γάρ χα\ πότε ψυχιχ6ν 6μμα τυφλοί ό Θεό»; πως βέ 
«άθεσιν 6 τούτων χαθαιρέτης χαΐ άηάίψ κα\ πλάνβ € 
παραδίδωσι; Διαχριθέντος βέ τοΤς αημαινομένοις τοϋ 
βήματος, παντ6ς δ λόγος σοφίσματος απολύεται. Τ6 
γάρ, Λαρέύωχ8^ σημαίνει μέν χα\ τδ ένεχείρισβ χα\ 
πορέπδμψεν, ή συνώθχ^σε χαΐ συνήλασε• βημαίνει 
δ* ουδέν Ιλαττον χαΐ μάλιστα γε τφ βουλή μάτι της 
Γραφής χαΐ Ά τυνεχώρησε, χαθυφήχε χα\ &νέδωχεν, 
είαβε φέρεσθαι ταΐς όρμαΐς, άφήχε τ6 έχούσιον αύ- 
τοδέσποτον • ι^α^' δ οημαινόμενον ύπειλημμένου του 
ΛαρέδοΜετ^ ουδέν των παραλόγων δλως υφίσταται. 
*Αφέλχει μέν γάρ τλ θείον νόμφ φιλανθρωπίας χα\ 
προνοίας των παθών χαΐ αμαρτημάτων τδ άνθρώπι- 
νον * έπειδάν δέ μοχθηρίας ύπερ6ολΙ| τδ άναβτελλό- 
μενον της ευεργεσίας χαι χάριτος ούχ άνέχοιτο, ούδ* 
έθέλοι τφ μεθέλχοντι πείθεσθαι, τότε δή, τότεύπεν» «Κία 8«ρ6ΐιυιη6Γ0 Γ6ΐ8 ϊιηιηΗΐΐ ι (1ίνίιι& ρΓονίΗβηΙίλ 
<ΙίουηΐιΐΓ 8ΐςυ6 6Γ6ϋυηΐιΐΓ, νβΐ υΐ Γυ6ηΐ68 2(1 ρ6€€8ΐ8 
ιιιοη8ΐβ8 6οΙιΊΙ)β»(, ¥6ΐ αι Ι8ΐ)β8 8ΐ)1υ8ΐ : ηαίηίιηβ 
τ6Γ0 111 ()6ρΓ8ν6ΐ 1ιυιιΐ8ηοηι (ξβιιυβ, η6ςυ6 αΐ ρ6|ο- 
Γ6ΐη €οη<Ιίϋοιΐ6πι €Γ68ΐαΓ3Β 80» Γββΐαΐ Οβυ»; ηυοιΐ 
8ΐ>8ίΐ; ίηιο ροΐίυβ υΐ & τίΐΙοΓυιη ΐΓπϋιπιβηΓιβ 8ΐ)8• 
ΐΓαΗ&(, Αίςυβ ηΐ οοη^^ηια Ι^ΐιοηηΐίβ 61ιγ8| Ιιιΰπιηηι 
αηίηιί ραΠβπι 8(1 ηΐ6ΐΊθΓ6ηι ίΓυ|;6ηι Γ6νθ€6ΐ. Ηυ]υ8- 
ναούϊ 6γΙι 6ΐΐ8ΐη ΙοουΓιο : ι Ει ΐΓ8(ϋ(]|ΐ εο8 86Γ¥ΐΓβ 

ΐηίΐίΐίββ ΟΟΒίί *^ » ~ < Ει ΐΓ8()ί(ϋΙ 608 ίη ρ888ίθη68 

ί(;ιιοιηίηίί6 '', » — ι Ει <ΐ6(1ίΐ βί8 βρίηΐυη οοιηρυιι• 
αίοηί8, 0(»ιΐ08 116 νί4ΐ68ηΐ **. > Νλΐη νθ€8ΐ)υϋ 1ιο« 
ιηοη]ηιιΐ8 Ιιίο (ΐυο(ΐυ6, ηίεί (ΙίβοβηΐΒίνΓ, 8ΐ)5ΐΐΓ(1&πι 
86ΐιΐ6ηΙί8ΐιι ρ8Γίΐ. ΟαοπκχΙο βηίπι ιιιΐ (ΐιΐ8η4ο 8ηΙ- 
ηι» οουΐυιη 6Χ€»(^1 Οβιιβ ? (ΐιιοηχΜίο ρ888ΐοηίΙ)α8, 
ίΐΐβ (ΐαί Ιΐ8Γαιη ρυΓ£[&ΙθΓ 6$1, 61 ίιηριβίΑΐΙ 8ΐ(ΐιΐ6 6γ- 
Γοπ ΐΓ»(1ίΐ? Οί8ΐίη€ΐί8 «αΐβοι τοοα^υϋ ηοΙιοηί1>ιΐ8, 
οηαη! 68νί1ΐ8ΐίοη6 6χρ6(ΙίΙυΓ β6πηο. Νβιη τ6Γΐ>υηι 
ίταάϊάίί 8ί|;ιιϋθ8ΐ 88ΐΐ6 : 8ΐί6η» ροΐ68ΐ8ΐ4 (Ι6()ί(1ί1• 
Ιηηβηιίδίΐ, (Χ^ηιρνΙίΙ : ιιίΙΓιΙοηιίηιιβ, ίιηο τ6γο ροϋ8- 
βίιηβ 86€αιΐ(1υιιι δεηρίυΓ» $6ΐΐ8ΐιιη, €οη(;685Η, Ιιι^ 
(1υΐ8Ίΐ• ρ6ηιιί8ίΙ, ίβτή βίνίΐ Ιιηρβία 8ΐιο, 8Γΐ)ΗΓίυπι 

6886 Γΐΐ96Γυΐη ρ883!18 68ΐ : ]ΐΐΧΐ8 (108111 1101*100610 

υ«γ1)ο ίναάίάϊί ϊαίοΙΙβοΐο, ηαΙΐ8 8Κ)δυΓ(1ίΐ88 86(|ΐιίΐυΓ• 
Ανο(»ΐ6ηίπι Οβϋ8 Ιη^οηίΐο Ι}οηΙΐ8ϋ8 ρΓονιϋοηΐίϊβ• 
(|υ6 8ΐ»6 ιηθΓ6 8 ρα88ΐοηϋ)υ8 80 ρ€€68ΐ!8 Ιιοιηίη6& 2 
ν6Γαιηΐ8ΐη6η υ1>ί Ιιί, 8ΐιρ6Γ8ηΐ6 ιη8ΠΓΐ8, Γπβιιοβ 8 «ΙΙ- 
¥ηΐ8 1)6ΐΐ6Αθ6ηΐΐ8 |Γ8ΐί&ςυ6 ίιι]6€ΐ08 ίη(Ιί|;ιΐ8ηΙ<ΐΓ, 
ιιοΙυηΙςυ6 ΓΰΐΓ8ΐΐ6ηΐ! ιηοΓ6ΐιι |[βΓ6Γβ, Ιαιη (ΐ6ΐιιαιι^ δίδωσι φέρεσθαι τ!) |&ύμ|} τδ άπειθούν, χα\ άφίησιν ^ βίιιίΐ €αΓ8α 800 €00ΐιιιη8068 ΓογΗ; &Κΐαβ 8ΓΐιιΐΓί(^ άποχεχρήσθαι τφ βουλήματι, ίνα μή. έπ\ πλέον άνα- 
στέλλων χαΐ αναχαιτίζων τής (5οπης, δόξη διαφθείρειν 
τδ αύτεξούσιον- χα\ ή ευεργεσία χαΐ ή πρόνοια 
τοΖς άγνώμοσι χαΐ άχαρίστοις είς Ιγχλημα περιτρέ- 
ποιτο. 

χδ'. Κατά τούτο δή τδ σημαινόμενον έθος έστΙ πα- 
ραλαμβάνεσΟαι τοΙς ΙεροΤς ημών Γράμμασι τδ ίδωκε 
χα\ Λορέδωκβ χα\ ε Γ τι τοιούτον* δπερ ούδένα μώ- 
μον ουδέ λαβήν τ% φιλανθρωπία χαΐ διχαιοσύν^ του 
Θεού οΟδ* ήντιναούν, ώς πδίσίν έστι φανερδν, προσ- 
άπτει. Ούτω λέγεται σχληρνναι πάλιν τήν χαρδίαν 
Φαραώ * ούχ δτι λαβών εΓχουσαν χαΐ πειθομένην αυ- 
τού το7ς προστάγμασιν, είς τδ σχληρδν χαΐ άτέρα- 8ΐ>αΐ6ηάί φορΐ8ΐη ίαοίΐ: ηβ 8ί ίοΓίο ν6ΐΐ6πΐ6ηΐί«8 
ΙηΙιϋ)6Τ6ΐ 80 8ΐ8ΐ6Γ6ΐ ρΓοροϋβίοηβιιι, Γι1)6η» γοΐαη• 
ΙλΙίε Γ8€ΐι1ΐ8ΐ6ΐη ρ6δ8υιη48Γ6 νΙ(]6ΐ*6ΐιΐΓ : 8ΐ(|υ6 Ιΐ8 
1ΐ6η6ίΙοΐ8 β]υ8(1βηι τίβ 80 ρΓοτίιΙοηΐΐλ τ6€0Γ(ΙίΙ>ιΐ8 &!<- 
(|υ6 ίη|;ηΐί8 ΰπιηίηί ¥6Γΐ6Γ6ΐυΓ. 

%^. Η86 ί|;ιΐιΐΓ Γ8ΐίοη6 εοΐοηΐ δοΓίρΙυπ» ηοβίΚΒ 
γβΓΐ)ΐ8 ιιΐί ά€άίί 61 ΐτΜάΐάίί 61 ΙιοΓυιη 8!ηιϋιΙ)α8 : ΙΑ 
({00(1 ηιιΐΐυιη ρτο^Γυπι ηυΙΙβπιηυο λΐΐ88πι νΚυρο- 
Γ8θ(ϋθ6ϋ>οιιίΐ8ΐ6ΐη 8141116 ]υ8ΐίΐι&ιιι, ιιΐ ουί<ιυ6 6Χ- 
ρ1θΓ8ΐαιη 6βΙ, ρ8ΓίΙ. δίο ΓΐίΓευιη 1)608 4ΐ€ίΙθΓ ΊικΙο- 
Γ8.νί886 οοΓ ΡΙΐ8Γ80ΐιί8 ^ Ι ϋοιι (ΐιιο<1 ιΙ1α(1 ηοΗβ 
ρτϊά^ίο 8θί8ςοβ ]088ίΙ)ϋ8 ()θ€ϋ6, 8(1 (ΙοΗΓιβοι, ροηί- 
118018111, οοηΐοοΐ8οί8ηιςο6 οοηνβΠβήΙ ; 96(1 (ΐοΐ8 (Μη •• Ααιο9 III, 6. »• Ιαο, ι, 15. »» Αοΐ. νιι, «, •• Βοηι. ι, 26. »• Κοιη. χι, 8. *• Εχού. νι|, λ 79 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΗIΑΗ^ΒϋΕ ΟΡ. 80 <!3(3 οροτα υ( οογ ίϋυϋ 2ΐ) ίηοΙ>θ(1ιβηϋλ «( Γ6Γγ2- ^^ μνον χ«\ άπιιθέ; μετ<ι:)4σατο, άλλ* 9(ι μ<Οέλχ«ιν εΐ&ηο βρΪΓΐΐυ Γβνοο&Γβΐ, ρο8ΐ(ΐυ«ιη Μ^ρύηνΛ ηυΐΐο 
ιηο^ο €β(ΐ6θΐοηι ηβςυβ «1 οΙ)β(1ί6ηΐί&πι ΓβνβΓβααι 
86η8ί(, ίηιο Υ6Γσ 86 Ιοίιηη ίη οοηΐΤ3η& ΓβρυκηΜίΊ- 
ηυβ δβηίβηΐίβ οΙ)ηΓπΐ2ΐιΐβηι ; Οβαβ ςηί ηαηςυαιη 
Γι1>0ΐι τΐιη 9Γΐ)Ίΐηί Ι»(1ί(, βιτίΐ βιιιη βυλ τοίυηΐ^ιΐβ 
ΓβΓΓΐ, ηυί ιηβΐίοπ ϋοηβϋίο ηαοΓβιη |[βΓ6Γβ Γ6ου•«1)«(• 
Νβςυβ 6Γϋ 2ΐΙ)$υΓ(1υιη, βίςυίβ Ηοο ΙοΰΟ τοοοιη ίηέί^ 
τανίΐ βίο ΓΰΓβ ΐηΐ6ΐ1ί93(, υΚ άυΓυιη Γβ^ίβ €0γ Αίςαο 
ρΓφΓΐ'βοΙαιη ϋοιΐ8 6«1ίΙί8 ρΓ<Ηΐί9ϋ8 βνΐιίβηΐίυβ ΰο&Γ- 
ΐ;αβΓΐΐ, 6< οοιι(υπΐ2€ί»ηι 6]υ8 ςυβ^ί (ήαιηρ)ιο 08ΐ6η- 
ΐανβήΐ, (1β5ρ6Γ2ίυαιςυβ 61 ίηΐΓ&€ΐ&1)ϋβ ιη6ΐιιΐ8 τυΐ- 
1)08» ηοηϋυιη οποηίΐιυβ 88ΐί8 οο^^ηίίαιη, ιη^ιιιίΓβ&Ιιι 
)α66 ίιηρβηίνβηΐ. ΡΓ(Μΐί(|[ίθΓυπι β«α6 ηΐΑ^ηίίαιΙο 
ΟΙΟΙ οιυηίβ 9<1ΐΜ>Γΐ3ΐίοΐ)ΐ8 8ΐΐ2ΐ8ίαηί8ΐ|α6 Οηββ 6χ• 
€6886Γίΐ, ιΐ6ΐ|ΐιβ Ι3πιΐ6η ΡΙι&Γ90ΐΗ8 Αηίιηυπι 6χρο2ηιι- 
ν6Γϋ, ηοηηβ βυιηιη&ιη 9ΐ4]υ6 ίηβαηβιϋίΐβιη ^αΓ^^8 χα\ λναχ^ιηων της άπβιΟβίας χαΐ του Αντιτύπτυ φρο• 
νήματος, ϊκιίπερ ού^μώς «{ρκν ύιιβνδιΜντα χ«1 
πρ6ς πβιθώ μβθιστάμινον τλν ΔΙγύικτιον» άλλ* Βλ9 
(αυτ^ν ποιοΟντα του Αντιθέτου χαΐ Αντι[τβ]ταγμένοο 
βουλήματος, ό μη$αμου φΟε(ρων τ^ αύτεξούσιον Αφήχε 
τ{) γνώμΐ) φέρεσθαι τ6ν ού βουληθέντα ιηιβ6ήνακ τ^ 
χρβίττονι. £Γη β* &ν Απ^Ιύον οάβΙν χα\ βί τ<ς ενταύθα 
τ6 έσκΛήρντετ άντΙ του, αχληράν ο5σαν χα\ &πότο- 
μον αύτ^ Μ τών έπβνβχθέντων σημβ(«>ν μόΰιλον 
έξήλβγξβ, χα\ τήν άιαίθειαν έθριάμ6<υ9< * χα\ τ6 
της γνώμης άμβ^λιχτόν τβ χαΐ ΐνίατον, ο6πβ» τοΙς 
π2αιν οΟτω γνώριμόν τβ χαΐ ιηριβ^ητον περιφανώς 
έστηλίτευσβν. Ή γάρ τών θαυμάτων ύπβρβολ^^, ιια- 
ραχλήσεως χαΐ πειθούς άπάαης τους νόμους νιχώ^α, 
του Φαραώ ^ της γνώμης έλαττουμένη, «ως ουχ 
άνυκέρβλητον αΟτοΰ χαΐ &θεράπευτον τήν σχληρο- <']α<« <ΙυΓίιί»πι (1βιηοη8ΐΓανΗ? δίο 6Γ|;ο Ιοουϋοηββ, ^ χαρδ^αν παρίατη<ην; Ούτω μέν οΟν τ6, < Έ€ωχεν ό 

Θε6ς, > χαΐ ι παρέδωχεν εΙς πάθη ατιμίας, > χα\, 
ι Έαχλήρυνβ τήν χαρ^ΐΛ}* Φαραώ, » πΑσαν συχοφοΕν• 
τίας έχφεύγει περιδρομήν χαΐ βειν^ητα. 

χε'. Τ( βέ τά Αλλα με 2&1 τών ομωνύμων έπέρχε- 
σθαι ; βπου γε χα\ ή χίς συλλαβή, τους της διαστο- 
λής λανθάνουσα νόμους, ού τήν τυχουσαν σύγχυσιν 
χαΐ ταραχήν τοΙς μηδέν τούτων Ιπιχοινωνοΰσιν εισ- 
άγει. Κα\ γάρ θηλοί μέν αύτ6 τούτο χαΐ τ^ άνά χεΓρ« 
τήν έρώτησιν * συμφθέγγεται δλ χα\ τών αποφάσεων 
ήτις αύτφ μάλιστα βιαμάχεται, τ^ ούδβΐς (19). 
Άλλοτε δέ τ^ αόριστον σημαίνει * ού μήν ούδΐ θαυ- 
μασμού χα\ χαταπλήξεως τάξιν απαρνείται* άλλΑ 
χαΐ πρδς τ6 σπάνιον ύτυοφέρεται, έπιτίμησιν δλ πά- 
λιν Εσθ* βτε χα\ άμηχανίαν χα\ διαπόρησιν * δτι δέ • Οβϋίΐ 06118 ν£ΐ ΐΐ'ίΐιΓκϋΙ ίη ρβιββίοηββ ί|;ιιοιηίηί£;» 
ίΐ6η)ςα6, ι Κι ίηάυπιγίΐ €ογ Ρ1ΐ2ΐΓαοιιί8 , » (ΐυ>8- 
Ιί1)6ΐ €αΙυπιηί» ίηβίιΐί&β αείΜίηςυβ ίΓυβίήηΐιιτ. 

25. Ιβιηι (|υι<1 ορυ8 681 ηαβ €9βΐ6Γ« 1ιοιηοη7ΐηλ 
ρβΓ86(|υί ? 8ί(ΐα!ϋ6πι ν6ΐ φίί$ ΒγΙΜΛ ρηρΐ6Γ (Ιίβΐίη- 
€1101118 Ι6|[68 ρο8ί((ΐ, ποπ πιβϋίοοΓβιη ρ6ΓίυΓΐκιΐΙο- 
η6ηι οοιιΓυβίοηβηαηΐΜ ί^ηιΐΓίβ Ιι&Γυιη Ι6£[υιη 6Γ6&(. 
Οηη 6ΐΜΐη, (16 ςυί ηαοο 8(;1ιιΐ08, βγΓίαΐΝΐ ίιιΐ6ΓΓ0|[λ- 

ΙΚ>ΙΙ6ΐη 8ίΚΙΐίβ€3ΐ. ΤυΐΙΙ ν6Γ0 €αΠ1 62 ηΐΙ0(|υ6 Ι16{{91- 

Ιίοηο ϋοιιβίΓυίιιΐΓ^ ^υ» Τ6ΐ «ρρΓίηΐ6 ιΙΙί «4?6Γ8ΐιΐυΓ, 
νκω γο€α1>υ1ο βαΐίοβΐ ηεηιο. ΑΠββ βυίβηι Ιιιάββηί- 
Ι8ηι Γ6ΐη 08(6ΐΐ(ϋ(. δ6(1 η6ΐ|ΐιβ &<1πιίΓ&ΐίοοί8 βΐυρο- 
Γί8(]υ6 νΐιη ρβουεαΐ• Ουίη &ιΐ60 βκΐ ΓαΓϊΙ^ΐβαι ςυοςοβ 
ίηϋίοαικίαιη ϋ(Ι1ιΙΙ)6ΐαΓ, ηβ€ ηοη &ϋ οΙ)]υΓ^Μίοη6ΐη ; Ιηΐ6Γ(1υιιι ίΐαοςυ6 βκΐ ρ6Γρΐ6χιΙαΐ6ΐιι &Κιυ6 (ΙυΙ>ίΙ&- £ ^β^^ προσδιορισμέ το7ς φιλοσοφουσι χαθωμίληται. ΐίοη6πι• ϋβηίηιΐΰ φΐί« ΓββίΓίοΐίο η[ΐ<Ηΐ6βΐί8 ΗοιηίιΓι- 
1)08 ίϋΐηίΠ&πβ 681, η6 ΙιαηιίϋϋΚβπι ηυί<ΐ6ΐιι η6(|α6 
λΐίιι βίπιϋίΑ ηοη £ί|^ηίϋ6αΐ• ΡΙβη» 6Χ6ΐηρ1θΓθπι 8ϋ- 
€Γ9Β 1•ίΙΐ6Γ» βαηΐ : ηυ»» οΪΓουπιβίαηϋαβ οίβΐ ςυίβ 
θί806ηΐ(ΐ(, 6ΐ βυοιη οιηςιΐ6 νο€ί οΙΒοΙαοι Ιτϋΐιι•(, 
ηίΙιίΚ 8ΐϋη6ΐ (1ίο6Γ6, ςυ&ηΐίβ 6ΓΓθηΙ)ΐΐ8 ηιβηΐβιη 
8υ8πι ίηβοί6ΐ• ΑΚ1Ι16 ί<1 ίρ5& Ιθ€οϋοοΗΐη ρΓθΙ>Ιίοη6 
ρ6Γ8ρΐ€υιιιη £€(. Εχβπιρίι |;Γ8ΐί& : • 0αί8 681 !ϋΐ6 
Γβχ ^οη»**? » Ει : ι 0αί8 68 Ιυ, ιιΐ ΓβεροικΙΰλΐηυβ 
Ιπ8 ςυι ηο8 ιηί•βΓυη( ^ ? » βΐ ςυοίςυοΐ 8ίηιί1ί2ΐ ν6ΐ 
Ηΐ(6ΓΓθ98ΐίοη6πι 6ί8ηίίΪ63ηΐ9 τβΐ ηυΙίΑΒί ςυ«8(ΐβη6πι 
€θπιηιον6ηΐ. ΰηο(Ι 8ί (ΐαί8 ρΓορΐ6Γ Υ0€«1)ΐιΗ βίηιί- 
1ίΙυ(1ίηβηι, 1οουΙίοη68 ηϋοηυβ :ι Ουί• οονΗ ιη6ηΐ6πι 
Βοιηίιιί? «αΐ ςαιβ οοη^ΠίΑπυβ 6]α8 Γυι(^'? > 6ΐ : 
ι 01118 ληΐ6 <ΐ6<ϋΐ Ηϋ ;υ(. βί Γ6ΐπΙ)υ•ΐυΓ ^? > 6( : 
# ϋιι>8 «^ ΙιΟΗΐο ςηί νίνβΐ» η66 ηιοϋβαι νίϋβΐΜΐ ^"? ι 
κί (ΐιΓίδ, ιηςυ^ηι, Ιΐ8β 1θ€υ1ίοη68 ρΓορίβΓ βαπιϋθπι 
νο€Αΐ)υ1Ί ΓοποΜΐ^ πϋ 6ΜΜΐ6ΐη ηοΐιοιΐ6ΐη νΙ ρβΓίΓα- 
))61, ρΓοευΙ α4ηιο<Ιυηι » ν6τί1λΐ6 8ΐ)6Γη1)ίΐ• Οαίρρ6 
Ιιχ 6υιη η6|[«ηϋί νίαι Ιΐ8ΐΙ)6&οΙ^ Ιηΐ6ΤΓ0([Μάί τΆϋο* 
η6πι ηοΗ Γ6€ίρίυη(. Ηβιηο 6ηΜΐι νβΐ ιη6ηΐ6ΐΐι Οοηιίηί ουδέ τήν εύτέλειαν ουδέ τοιαύτα Ιτερα παρατρέχει. 
Κα\ τών παραδειγμάτων τά Ιερά γέμει Γράμματα- 
&περ εΓ τις μή φιλοχρινήση, μηδ* έχάστφ της ψωνης 
τ^ προσήχον άπονέμοι, ούδΙ λόγου δε?, πλάνης όση; 
τους εαυτού λογισμούς άναπλήσει. Κα\ τούτο χατά- 
δηλον άπ* αυτής γε της τών (βημάτων παραθέσεως * 
αύτ{χα τ^, ι Τ(ς έστιν οΐίτος δ βασιλεύς της δόξης; » 
χα\ τ6, € Τ(ς ε! συ, ?να άπόχρισιν δώμεν τοΙς πέμ- 
ψασιν ήμά; ; » χαΐ δσα τοιαύτα ερώτησαν (20) τε δη- 
λούσι χαΐ ούδεμίαν άπορίαν χινούσιν. ΕΙ δέ τις διά 
τήν της φωνής ομοιότητα, χα\ τ6, ι ΊΙς έγνω νουν 
Κυρ(ου ; ή τ{ς σύμβουλος αυτού έγένετο ; ι χα\, ι Τ(ς 
προέδωχεν αύτφ χα\ άνταποδοθήσεται αύτψ ; > Χ2ΐ« 
• Τ{ς έστιν άνθρωπο; δς ζήσεται, χα\ ούχ θψεται 
(^ θάνατον; » εΓ τις ούν χα\ ταύτα διά τ^ν αυτόν τύπον 
της φωνής πρ6ς τήν αυτήν διάνοιαν έχβιάσοιτο, πολύ 
άν της αληθείας άτυοσφαλείη* ταύτα γάρ, τήν της 
αποφάσεως επέχοντα δύναμιν, τήν της ερωτήσεως 
ούχ άναδέχεται τάξιν. Ούδε\ς γάρ ούτε νουν έγνω 
Κυρίου, ούτε σύμβουλος αυτού γέγονεν * ού μήν άλλ* 
ούδ* έστιν άνθρωπος δς ζήσεται, χαΐ ούχ δψεται θά- *' ΡβίΐΙ. χχπι. 8. ** /ο8π. Ν 2ϊ; " Κοιη. χι, 54. ** ίΙ)ί(1., 55. « ΡδΗΐ. ι,χχχγιιι, 49. 

ΝΟΤ^Ε. 
(1^ Νοηιρ6 ουδείς τις,. 1.9ΐίηο Μΐηο ψίΜίααηι^ (20) Οοϋ. ά::όχρισιν, τ^ροικίοιιειι•• 81 ΑΟΑΗΡΗΙΙΟεΗΐυΜ 0υ>Ε3ΤΙΟ Ι. 82 

νχτον * ού^* ϊχΐ^ Βί κάλιν των «Ιρημένων συμφέ*» Α ηονΗ, ν«1 ήιΐ8 ΰοηιιΙΗλΗιιβ ΓαιΙ ; ηβςιιβ «51 Ιιοιηο ρ<ταΐ» <Ι χα\ τ^} ηροό^ τον (ίήματος ού (κήλλαχται* 
ουδέ τό, € Ά^Λ[Λα'«6ς τι^ κατέβαιναν &π6 Ίβρουσα- 
>ίΐμ [ϋϋά. 'ίαραήλ } &\ς Ιβριχώ* » τ6 γάρ άόριβτον 
ή φωνΙ) νυν\ 9ημα{ν(ΐ των &λλων άποΐτήσααα • ώαιτβρ 
χαΐ τλ, < ΕΙσί τινβς των && έστη«ότων, οΓτινβς ού μή 
γ«ύσωνται θανάτου Ιως &ν ίδωσκ τήν ^σιλείαν το\3 
θεοΟι » τήν του προαβιοριαμου χρ^Ια^ άναπληροΰν • 
*Αρνε?γάρ χαΐ μνήμη μ^ν ενός «αραίί ίγματο^ τήν 
χρήΦΐν έπιΜξαι τής φωνη^, ώς οό^νΐ των κροτε- ςυΙ νίοΐυηΐ9 δίΐ, ιηοηβιηςυβ ηοη νίβαΓαβ. Νβςυβ 
)ι» ΓαΓβυβ ουΙ(|υ&πι βχ ιιηΐθϋίΰΐΐβ ]οοοΐίοιιί1)α$ ΰοη•* 
Ι^ηιοηΙ, 6ΐί«πΐ5ί ΐβπηίοΑίίο ύοοαΝΗ ιιβςυ8ςη«Μ 
ιΚβ6Γ( : ηο(|ΐιβ ίΐβιη : < Ηοιηο τΙς βΓαΐ ίΐι Γβ^ίσηύ 
ΑυΒίΙίϋβ ^*; >]6ΐ : < Ηοιηο τ\ς Ηί6Γθ$ο1;ιηί8 Ιοιί• 
ουηΐβπι Υβηΐ6ΐ)«1 ^^ ι Υοχ θηίιη Ιιίΰ οβίβικίίΐ ίηιΙοΟ• 
ηίΐυιη λΚηυίιΙ , 8ΐΚ]υ6 & . βυρβΓίοΗΙχιβ ββηίβηΐίίβ 
«1>1α(1ί(. Υοΐαϋ βΐ ιΙΙυιΙ : ι 8αηΐ τινές άο Ηίβ ρΓ»8βη 
ΙίΚ)ΐΐ8, ςυί ηοη |;ιΐ8ΐ&1>υπι ιηοποπι, ϋοηβο νΜβαιιΐ 
Γβ^πιιηι Οοί ^, ι ΓββίΗοΗοηΐΒ οίΒοίυηι ίιηρΙοΐ. δυί* 

βαρβΓϊοΓαιη οοη- ταγμένων βυμβιβάζεται. 

Αοίΐ Αΐιΐβιιι νοί υηΙυ8 οχβοιρΠ ηιοηΐΐο ιηύίοληϋο νοο9ΐ1)υ1Ι αβιιί, ηοηορβ «ιοί ηιιΠί 

£ηιίΐ. 

χς'. Τ{ναδ* Ανδχοι χοινωνίαν πρ^ςτά προλαβύντα, Β 26. 8ϋηο ςηΜ ΰοηιπιυηο Ιι&1)6ηΙ ευιη 8ΐιρΓ«8θπ 
εΐ χα\ τής φωνής απαράλλαχτος ό ήχος, τ^, ι Τις ρΐΐβ, (ΐυ«η(|α»πι νθ€ί8 8οηυ8 Ιι&υά ΙηιηιιιΙ&ΐυτ, 1θ- Ανήγγειλέ σοι, δτι γυμνός εΤ; » χα\, ^ ΎΙς σε χατ- 
έστησεν &ρχοντα χα\ διχαστήν έφ* ήμΛς ; ι χα\, 
ι ΎΙζ εΤ σύ 6 χρίνων άλλύτριον οΐκέτην; ι χαΐ, < ΎΙς 
έπάταξε τόν Άβιμέλεχ υΕόν Ίεροβοάμ ; > χαΐ, ι Τίς 
έστιν οδτος δ χρύπτων με βουλή ν; » Ταΰτα γάρ εΙς 
άγανάχτησιν μέν χα\ έπ&τ{μησιν άφορώσιν, ουδέν δέ 
δμοιον τών ιτροδεδηλωμένων παριστώσιν. Ε2 δέ τις 
χα\ ταυία είς τδν τής ερωτήσεως μεθελχύσει νόμον, 
ϊνα μή πρλς τά άλλα λέγω, άγνοιάν τε χατηγορήσοι 
του θείου, χα\ ού χαταμέμφεσθαι τάς πράξεις διά 
τής φωνής, άλλα μαθεϊν ζητειν έξ αγνοίας τδν παρά- 
σχοντα τήν του πράξαι άδειαν • ναΙ δή χα\ τδ, ι Τ£ς 
εΐμι έγώ ; Κύρι^ μου. Κύριος * χα\ τίς έστιν δ €υΙίοη68 Ι)» ? νίιΐβΐιοβΐ : ι Οαΐβ Γώί ηαηΐίβνΐΐ Ιο 
68$« ηαάυιη ^* ? ι — ι 0υί8 Ιβ Ποηιίπυπι ΰοπδΐίΐυΐΐ 
]βάί€βη»(|ϋβ ηοβίΓυηι •• ? > — € Οαίδ .08 Ια , ςιιί 
αϋϋΐιυπι βοΓνυπι ]α(]!θ88 *> ? ι ^ < Οιιΐβ ροΓΰΐΐδδΐΐ 
ΑΙ)ίαιβΐ6θΙιαπ) ^6Γοι)οαηι^ ΓιΙίυιη "*?>-; ι Ουί8 6$1 
(|υί πιο βοηίοηΐΪΗΐη 06ΐαΙ**? > — ΝΐηιίΓυηι Ιι» 
ΙοοιΚίοηοβ 8(1 Ιηϋίςηβΐίυΐιοιπ οΙιίυΓρίίοιιβιηςυβ 
8ρ6€ΐαη(, ηίΐιϋ 8ΐιΐ6ηι δίηιϋο ρΓβκιΙίααΓυηι 6χ1ιϋ)6ηί. 

Ουθ(1 81 (|υΊ8 628 Λά ίηΐ6ΓΓΟ|;8ΐ!θη!8 Τ6ςυΐ8Π1 ΙΓ8Ι)6- 

Γοι, ηοςυίά ρΓΧίοΓοα <ϋθ3ηι, ΙκηοΓ&ηΐίβπι <|ϋο<|ΐιο 
ίη ϋθο οοβΓ^υβΓβΙ ; ηβηαο «Ι) 60 ΓβρΓ6ΐΐ6η<ϋ 1ΐ80 τοοο 
8€ΐίοη68 Ηοπιίηυαι δυβάβΓοΙ, νβΓυπτ οροΓβπι (Ιαιί 
8ΐ) βοϋβπι ρΓορΙβΓ 8υ»ιη Ιη80ίΐί8πι οΐ 80181 αΐίςηίϋ. οΤχος του πατρός μου ; > έπΙ τοσούτον έμφανεστά• ^ ς»ι αΠΊ8 ΓαοοΚαΙοπι 8^6Π<ϋ 8υρρο<1ΐΐ8ΐ. ϋΐίςιιο 61 την φέρει τήν παραλλαγήν, έφ' δσον άπαράλλαχτον 
προάγει τήν φωνήν • εύτελείας γάρ δμολογίαν Ιδίας, 
κα\ τής πρδ; θεδν ευχαριστίας γνώμην άναφαίνει • 
ού μέν εΙς έρώτησιν, ουδέ πολλού δεΙ πρδς έπιτίμη- 
σιν ή άγανάχτησιν, ή πρδς άλλο τι των προειρημέ- 
νων τδν λογισμδν διαβιβάζει. χζ*. Τδ μέντοι σπάνιον εΓπερ τι δλως δηλοΤ τδ, 
ε Τίς σοφδς, χα\ φυλάξει ταύτα ; > χα\ τδ, ι Τίς Ιπί- 
στευσε τή άχο^ ημών; ι χαι, ι Ό βραχίων Κυρίου 
τίνι άΐνεχαλύφδη ; ι ΕΙ γάρ χαΐ μή πάντες, άλλ* ούν 
γΙ τίνες χα\ πεπιστεύχασι, χα\ τήν φρουρητιχήν τε 
κα\ χυβερνητιχήν χλ\ παντοχρατοριχήν το\τ\&εού δύ- 
ναμιν Ιχ τής περί αυτούς χα\ τής περί τδ σύμπαν 
ευεργεσίας τε χα\ προνοίας συνιδείν ήξιώθησαν, χα\ 
τής έχεΤθεν μαρμαρυγής τα?ς λαμπηδδσι τδν νουν 
έλλαμφθήναι. Πώς. δ* αύτίχα τδ θαύμα χαΐ τήν 2χ- 
τληξιν ούχ άφίησιν δ λέγων ι Τίς οδτος δ παράγε- 
νδμενος Ιξ Έδώμ ; > χ(ζ\, ι Τίς έστιν οΐτος, δτι χα\ 
ή θάλασσα χα\ οΐ άνεμοι ύπαχούουσιν αύτψ ; ι δπερ 
ουδεμία των προτεταγμένων φο)νών ού μέν ούν ούχ 
εΤχεν ίσχύν σημαίνειν. ΙΙροσθείη δ* άν τις τοΤς είρη- 
μένοις χα\ τδ, < Τίς δώσει τ|1 χεφαλ^) μου ύδωρ; ι 
χαΐ, ι Τίς άν με θείη χατά μήνα ήμερων τών έμ- 
προσθεν; > χα\, ι Ταλαίπωρος έγώ άνθρωπος ! τίς με 
^ύσεται έχ του σώματος τού θανάτου τούτου ; > Εύ• ίΠυ(1 : « 0αΊ8 8ΐιπι ΰ|ζθ ? Οοιηίηιιβ ιηουβ, Οοιηίηυβ ; 
61 ηα» 681 (Ιοιηυβ ρ8ΐΓί8 ηιεί *^ ? ι Ιαηΐο ηια^^ίο 
ΙίΦΟ (ϋ?6Γ8ΐι&ΐ6ΐη Γ6ΐ ρ»ΐ8ηα Γλΰΐυηΐ, ςυβηΐο δΐηι!- 
1ίθΓ6 Τ066 (1ΐ6ηη(υΓ. Βί|$ιιΙβ68ΐυΓ βηΐπι ρΓορπίβ νί- 
ϋΐ8Γΐ8 €οηΓ688ίο, £;Γ3ΐυ8ςυ6 8<1ν6Γ8υ8 Οβυπι 8ηπιιυ8• 

Νβςΐΐβ 1ί06ΐ ΗίΟ 002ίΐ8Γ6 ίηΐ6ΓΓΟ{;8ΐίθη6ΠΙ , πιιι1(ο• 

ςαβ πιΊπυδ οΙ>]ιΐΓ(;8ΐίοη6ΐη 8ΐιΐ ίη(]ί{;ηαιίοηβιη, 8υΐ 
(|υβιηΙί1)6( 6 ρΓΧίΙιοΙίδ οιυάυπι. 

27. ^Ατη 6ΐίαυι Γ8πΐ8ΐ6Π) ηυ^ιη ςυοίΐ Πί8χίηΐ6 Ιιοο 
τοοΑΐ)υΙαιη <ΐ68ΐ(^η8ΐ. Νβπιρβ : ι Ουίδ δίρίβπδ, 6( 
€υδΙο^Ί6( Ιΐ36θ••? » βΐ : € Ουίδ €Γβ(1ίι1ΙΙ «υόί- 
ΐυι ηοδίΓΟ, 61 1)Γ8οΙΓιυπι ΟοιηίιΓι οαί γοτοΙαΙμπι 
681 '* ? > Ν8ΠΙ 8*1 ηίηαβ οαηοΓι, 66γ16 Αΐίςυοΐ ΟΓβ* 
άίάοΓοηΙ ; ςυΊΙ)υδ δ8η6 οοηδβΓναΐήοοιη, Γ601π66ΠΙ, 
ϋοπιίη8ΐιιςιΐ6 οηιηίυιη Ονί νίηι Ιυπι 6 1>6η606ϋ8 ίη 
86 πιυηϋυπΐ€|ΐΐ6 Ιοίιιπι ΰθ1ΐ8ΐ!δ• Ιιιιη οΓιαηι 6 ρΓΟτί* 
ϋβηΐία οοηΐυβη ^ί^η8ηΙβΓ εοιιοβδδαπι Γυίΐ•: ηιιοηιπι 
Ιιιηαιηαηι Γύ(ϋί8 €θΙΙαδΐΓ3Γι, ηιβηΐΐδ ΐ6Π6ΐ)Γ8δ ιΐίδρα- 
ΐ6Γυηΐ• Νοηηο νοΓΟ βθπιίΓαΐίοηοπι δΙαροΓΰπιςυο- 
ρΓ0(Π( ίδ ηιιί 8ί( : « ΟυΙδ 6δ( 18(6 ν6ηΐ6η8 βΧτ 
Εάοηι *^? ι — « Ου'ΐδ 6δ( Ιιίο, €υί η)αΓ6 ν6ηΓιςιι& 
ο1)6(Ηυηΐ *" ? > ηυβπι δ8Π6 δίβηίΓΐ€8ΐυιη, ιΗ6ΐ8Γυπι 
βηίβα ΙοουΙίοηυιη ηυΐΐα ρνχ 66 ΓοΠ. Αάά^ Ιιίδ, δί 
1ίΙ)6ΐ: ι Οϋίδ ϋδϋίΐ οαρίΙΙ ηιβο βςυαπι ••?!—€ ΟοΙβ- 
ηΐ6 ροικ^ΐ ]ιιχΐ8 ηΐ6Πδ6ΐη δηροποηιηι άιβΓΟίη **? ^ 
Ει : ι ΙηΓ6ΐίχ 6^0 Ιιοπιο ί ςιιΐδ ηιο 111)6ΓΛΐ)ίΐ ά6 οογ- 
ρθΓ6 ηιοπίδ Ι]υ]α8 ** ? » 8€ΐϋ66ΐ 1ι9Γ!0 1ιοπιίη6Πΐ πι *• 4ο1> ι, Ι. *' ϋιο. χ, δΟ. *« Ιαο ιχ, 27. *• Οβη. ιιι, 11. •• Εχβϋ. π. 14. " Βοιη. χιν, *. 
" II Ηι•8• ««. 21. " Μκ ΧΙ.ΙΙ, 5. »* II Β6«. χνιιι, 18. " ΡβαΙ. ςνι, 45. •' Ιδα. μιι, Ι. " Ιδ3. ι,χιιι, ί- 
•' ΜαΓο. IV, 40. •♦ 4οΓθΐη. ιχ, Ι. •• ίοΐ) χχιι, 2. •> Λοω. ν», 2Κ 83 ΡΗ0Τ1Ι ΡΑΤΚΙΑΚεΗ^Ε ^?. Λ 

«ι^υδίϋβ «(1 ρΓ€€β8 €0ηίΗ^ΐθηΐ6αι €χΙιίΙΐ6»(, οαιιι Α χη€ μ^ν γάρ χαταφυγ))ν έξ αμηχανίες τά «Ιρημέν» ββηίθηΐίαηιιη ρηοΓΟίη ηυΐΐα €00|;ΓυυιιΙ : €( νοίΑ 
ήΐιίίίβηι ρΓΟ ΗΜίΙοΓυπι (ΙβραΙ&Ίοοβ οοηΐήιβηΐ» ηοΗ 
Ι3πΐ6η νβΐ ίιιΐ6ηΓ0|;λΐίοη6ΐιι, νβΐ ιηο<1θβΙίββ 5ί|;ηΊαΰΑ- 
11011601, νβΙ ΐηϋββηίΐυιη ςαίιΙ, νβίΑΐΐςυαιη ίηοτβρα- 
ιϊοηβαι ; ηβςυβ ΓΗΓβυβ ΓΗΓϊιβίβιη, η6(|ΐΐ6 ι^Γαΐί^Γαια 
9€ΐίοη6πι, ηβςυβ «(ΙιηίΓλίίοηβιη τβΐ 8ΐυροΓ6Πΐ. 

!ί8. ΡΓΧίβΓβλ Ιβΐυά 6(ί&ιιι ιηβουιη οοηβ'κΙβΓα : 
ιΟυίβ 4ΐ6€ΐρΐ6ΐΑοΙιιΐ9ΐΐΝΐηιι" ? €1, «ϋαβιη ιιιίααιη *** ?» 
€1 : ι 0υΐ3 ί1)ίΙ Άά ρορυΐυιη **? » ΝοηηυΙΙαιη Ιι»ο 
€|υΗΐ6πι 8ρ€α6ΐη Η&1)6ΐιΐ9 ίοΓβ ιιΐ &υ1) λΐίηυο 6 ρπΒ• 
ο^άεηΐίϋυβ ιιΐ0(ϋ8 €οηΰΙυ(ΙαηΐιΐΓ, γ6 ΐΑΐυβα ν^τζ 
&(]ίΙαιο ϋΐιΐΰ ηοη ίιινβιιίϋπΐ , $6(1 ρΓονοοηϋί 
ροιίυβ, νβΐ ιηοϋί ηββοίο ου]»» βοηίβηΐίλΐη €οηΐί• 
ηβηΐ• ΙΙΙαιΙ λυ(6ΐη : < Ου» 6ηίηι ίοπίΐαϋο ιηοβ ιι( βηλώαει, ίΐς ού^λν δΐ των προδιβσταλμέν«ιν 9υνβ[ν£}- 
χθβίη* χα\ απαλλαγής μίν έξαίτηβιν «ϊ>ν σννιχάν- 
των, ού μήν (ρώτησιν, ού6& προσδιορισμέ, ουδέ τλ 
αόριστον, ούδ* έπιτίμησιν, άλλ* ουδέ τ^ στεάνιον. Αλλ* 
ουδέ εύχαριστέαν, ή βύτέλβιαν, ουδέ 6α«μα χαΐ £»- 
πληξιν υπογράφει. 

χη\ Σνι δΐ μοι χάχ<Ινο προσβπιζήτει, τ6, % Ίις 
απατήσει τ^ν/Αχαά6 ; » χα^»* Τ(να Αποστελω ; > χαΐ, 
ίΎίς πορε6σεται πρές τ^ λαόν; > Φαντασίαν μέν 
τίνα παρέχεται ώς δυνατόν Οφ* έν των προδιευχρι- 
νημένων άναχθήναι * ού μήν γε χα\ τ{ Αληθείς πάρ* 
οδον εΰρ{σχει, Αλλά προχλητιχής μ^ίλλδν Ιστι δια- 
νο(ας, ή έτερου τινίς τύπον διασώζει. Τ^δέ, ι Ύίς 
γά/ϊ μου ή Ισχυς, οτι υπομένω ; ή τ(ς μου 6 χρόνος. βυείίηββηι ? &υΙ (|υο^ιι&ιη Ιβιηρυβ ιηβυπι υΐ ρ6Γίθ- ^ οτι ανέχομαι ; ι πώς ούχ Ιτερδν τι σημαινόμενον Γ3ΠΙ *^ ? > ηυΐιΐηί βΐίυιη 56η8ΐιιη 8ίΙ>ι «Ιβροεοβΐ, ίΐΛ 
υΐ ΰοηβϋίιιιη ηαίηΐιηβ ίη]υή(ΐιη Οβο βίΐ ? ΙΙΙβ βηίιη 
€λ1αιηΙΐβιίΙ)ΐΐ8 ρΓ6(»8α$, άυηι ¥ίι« 1)Γ6νίΐ0ΐ6ΐη νίΗυιη« 
^αβ ίηβΓηιΙΐ3ΐ6ΐη 6ΐ ρλυοίΐΑΐβιη ϋβοΙαΓΑΓβ βΙυά^Ι, 
Ιιίβ ςυ2Β (Ιίχί ν€Γΐ)ί8 61 ΗΙα 8ΐιηυ1 πιβία, 6ΐ 8υυιη οϋ 
69ΐιη<Β&ΐυιη (ΐ6Γ688ΐιιηςυ6 ιιηΊηιυιη Αρβπΐ. ΙηβυρβΓ 
ίΐΐυά : ι Νυιη ηνίβ ηονίΐ 8η βυιη <]6ρΓ6ΐιοιΐ8υΓϋ8 
β'ιπι *' ? > 61 : ι 0υί8 ηονίΐ, υίπυπι βΗ Γ6ν6Γ8ΐιηΐ8 **? * 
11960» ίη<ιυ8ΐη, <ΙυΙιΐ8ηΐ6Γ (1ίΰΐ8, 8ΐ ΐΐΑ 1ηΐ6ΐ1ί98ηΙυΓ9 
ιΐ6<ΐυαςυαιη $6ΐιΐ6ηΓΐ8ΐη ο1)βουΓ8ΐ)υηΙ, ηυΙΐ3ΐ|υ6 αιι- 

4ΐίΐΟΓ6Π1 2ΙΙΙΐ1)ί2υίΐ8ΐβ ΪΓΓβΐίύηΙ. 8ίη 6Α(ΐ6ΙΙ1 8 ρπ6- 
<ϋ6(8 8ί|{ηΊα63ΓΐΟΙ16 Γ666(ΐ6ηΙ, ρ6ΓρΚ6Χίΐ88 8υΐ1ίΐΟΓ6Π1 

οΙ>Γυβ1, €οηΐΓ8Π8 ρΓ0Γ8υ8 ϋΐί ρ6Γ8ρίοαίΐ8ΐί, ςα» 
Γ6€ϋβ ίιι(βΙ1ίκ6ΐαΊ» ΓΓυ€ΐυ8 681. Αίςυβ 1ιυ]υ8 νο€8- 
1)υϋ τις ιηυΐΐαβ 8ΐί88 <]ί(ί6Γ6ηΙί88 α ιηβ ρΓΧ(6Γηιί8- 

888, ςυΐ 8€ηΐΐ9Η 88€Γ08 ΙιίΙ)Γ08 ΤΟίυβΓΙΙ, ρΓθΓ6€ΙΟ 
ίηνβηίβΙ, (|υ88 6( 8ΐίί8 08ΐ6Ι1ΐΐ6Γ6 ηΟΙΙ 86608 86 (16- 

ρΓ6ΐΐ6ηιΐ6Γ6, ρ6ΓΓ8θίΐ6 η6|;οΐίυιιι 681• 

29. Νοη 8θ1υιη 8α(6ΐιι υιιί68 ίηΐ6Γ(1υηι ϋκνί^ 
4)ί6ΐίο ιηυΙΓιρΓίΰί είκιιίβοβίυ ρΓ8Β(]ίΐ8, 8ί(ΐυ8ηι]ο 1ΐ8υ(1 
€0ην6ΐιί6ΐιΐβΓ ίηΐ6ΐΠ{8ΐυΓ, ιη6ηΐ6ΐη 6ΐΊ8ΐη 6θΓ(]8ΐο- 
Γυιιι Ιιοηιίηιιιη οΙ)86υΓ8ΐ 8Κΐυ6 60ΐιΐυΓΐ)8ΐ; ^^ 1ίιΐ6- 

Γυΐ2Β (ΐυθ<ΐυ6 8ΐ)6ΓΓ8ΐίθ, Α(1(1ί(ίθ ν6ΐ <ΐ6ΐΓ8€ΐίθ, ν6ΐ 

ά'ιΤΜίΛ ({01(1 8ΐίςιιοΐΐ68 ρ8Πΐ, νβΐ 66η6 8ΐ)5υπΙυιη 
8θΐ6ΐ 6ίΒ€6Γ6• Αΐ(ΐυ6 αΐ 62Β16Γ8 ίηΐ6Γίιη οιιΓαίαιηι 
81 (|ΐιί8 ν6Γΐ)υιιι έχτησε 1οιΐ([8 8>ΙΙαΙ)8 ρΓ3β(Ιίΐυιη, 
1)Γ6νί 86π1)8ΐ (£χτισε) 8ΐςυ6 ίΐ8 ίηΐ6ΐΙί£8( ίη 68 Ιο- 
ί υΙίοη6 ι Οοιηίηυβ Εχτησε (ηβπιρβ ^^^ανί^ ρΓΟ ροε- 
*€άίΐ) ιη6 Ιη'ιΙίυιη νίβηιιη βοαπιοι 8(1 ορ6Γ8 8υ8 '^ , ι εΙς έργα αύτοΰ* ΐ είτα πρ^ς τήν του ^Αρείου γνώμην επιζητήσει, δι* Λ τ6 έχείνου βούλημα ούχ έξυβρίβοι ; 
Τ6 γάρ Ρραχυ χα\ Ατονον χα\ όλιγοχρόνιον του βίου 
χαΐ της (σχύος δ τ{) ταλαιπωρίςι έχτρυχωθείς πάρα- 
στήσαι βουληθεΧς, διά τούτων των βημάτων έχείνά 
τε &μα χαΐ τ^ν έπ* αύτοίς δλοψυρόμενον νουν χα\ 
άπειρηχδτα Αναπτύσσει. *ΑλλΑ γάρ χα\ τδ, € Τίς 
Αρα γνοίη , δτι εΟροιμι αυτόν ; ι χα\ τδ, ι Τ<ς ο!δεν 
εί έπιστρέψοι; > χατά διαπδρησιν είρημένα, εΙ οΟ- 
τως προσληφ6ε(η, ουδέν μέν τήν διάνοιαν Αμαυρώ- 
σει, εΙς ούδεμίαν δέ Αμφι6ολ(αν τδν Αχροατήν περί- 
τρέψει * έχπεσύντα δέ της τοιαύτης σημασίας, ουδέν 
έλαττον ή δπερ έβούλετο δηλουν δρΟύτης του σημαι• 
νομένου. Απορίας αύτδν Αναπλήσσει. Κα\ ού ταύτας 
μόνον, ΑλλΑ χα\ πολλΑς Αλλάς διαφορΑς της προχει- 
' μένης φωνής παραλελειμμένας δ βουλόμενος τήν 
ΙερΑν Αναλεγόμενος Γραφήν εύρήσει. Ας ουδέν έργον 
οΟτε αύτδν λαβείν οΟτε τοΤς Αλλοις έχχαλύψαι. 

χ9'. Οΰ μόνον δέ μία λέξις χα\ τότε βραχεΤα χατΑ 
πολλών μέν ΰτιοχειμένων φερομένη, ού προσφυώς δέ 
παραλαμδανομένη, τ6ν νουν των δρΟώς εχόντων 
έπιθολοί χα\ διαταρΑττει, ΑλλΑ χα\ γράμματος 
παραλλαγή , ή πρόσθεσις χα\ Αφαίρεσις , εί χα\ ρή 
χαλεπδν Αποσχευάσαι, δμως Ατοπον τι ΑπαντςΙν εΓωθε 
παρασχευΑζειν. Κα\ Γνα νΟν έΑσω τΑ Αλλα, ΑλλΑ 
γΑρ χα\ τ6 ΙίχττισδΥ εΓ τις μηχυνόμενον διΑ τοΟ 
βραχυνομένου (21) χα\ γρΑψειε χα\ νοήσειεν έν τιρ, 
ι Κύριος έχτησέ με Αρχήν δδων [οθ(1• όδδν] αυτού (Ι6ίη(ΐ6 8(1 Αιϋ ββηΙ'ΐΐιΙίΑίιι ίιΐ6ϋη6ΐ; 18 6οη(Γ8 61ϋ 
(1ΊνίηΊ(8ΐ6ΐη Γιη({υ8ΐη 86061. §6(1 ΑτΗ βφνίΐβίβιιι 

ηΐυ1ΓΐΓ8η8ΠΙ ΗΙ86€1&Π 61 60αΓ£[υ6Γ6 ρΓΟΙΙΟΠΙ 681 : 

ρπ6δ6ηίιη ςοία τ6Γΐ>οηι Ιχτησε, 1ΐ80(1 ρ6Γ ιοΐ8 ΙίΙ- 
. ΐ6Γαιη. 86(1 ρ6Γ 618 ρΓοηυηΐί8η(1υιο 81 (^οίε (ΐ6οιοη- 

81Γ61, 18 1θςΐΙ866Π1 Ιΐ«Γβΐί6« 8υρ6Γΐ)Ι3Β 80(1861810 8(1 
8ίΐ6ηϋυΠ) ΙθΓρ6 60Π)ρ6ΐΐ6ΐ. Ν801 ν6Γΐ)0Π1 Ι]06 1οη|^8 

1Ί116Γ8 ρΓοΙαίιιαι, ηυΐΐο ηαοιίο ηβίοπιοι ΊηιηΓιηοίι, 

Ιΐ6(|0β ίΐΐΐΓ8 ΙθΊηθΓ6ηΐ ΠΙΟΐΙοΙουΐ 008Γ6181, 06(106 8(1 Αποχλ(νοι,χατΑ της του ΥΙοΰ θεότητος τήν γλώσσαν 
όςύνοι* ο{ τδ δύσφημον πολλαχώς μέν έ^^απίζειν 
χα\ διελέγχειν ^ςΐον. Αλλ* ουδέν έλαττον χα\ δτι τ6 
ίχτίΐο'^ ού της διΑ του Ιώτα γραμμής, διΑ δέ τής 
του ήτα προφερόμενον δ ύποδειχνυς Αναχαλύτττων, 
εΙς σιγήν αΙσχύνης του αίρετιχοΰ φρονήματος τδ λ Α* 
λον θράσος συνελάσει* ή γάρ μετά του μεγέθους 
προϊούσα λέξις ούχ έλαττοι τήν φύσιν, ού μέν ουν 
ουδέ συστέλλει πρδς τδ βραχύτερον, ουδέ εΙς χτίσμα «* III β^^. χζιι, 20. 
^ Ργοτ. \ιιι, 22. ••* 188. ▼!, 8• •• ΐ6Γ6ΐη. XV, 5. 
ΝΟΤ^Ε. •^ Μ VI, 11. •' 4ο1) XXIII, 5. •* 4οα. ιιι, 9• (21) ΗΊιΐ6 0θ($ιιθ9πίηιυ8 ΡΗοΐίοπι ρΓοοοηΐ!8νΐ8$β 
υηχο 50110 ΐαια αα (|υ8αι ίνία. 06 Γ6 16068*1$ (Ικριι- 1801601 νί11οΐ8θηοοι Ργο16κ• 8(1 ϋοηι•Γ• ρ• IV, ^ 
Αη€€άοΐ. Οτ. Ιοπι. II, ρ. 120 δ64ΐ(|. 85 ΑΟ ΑΜΡΠΙΙΟΟΠΙϋΜ ΟϋΛδΤΙΟ Ι. 8β 

τήν &χτ(9τον βύτίαν χατάγβι• μή τι γένηται• οΐ- Α ΟΓΟΛίϋΓίβ ϋοικίίΐΐοηβιη (η1)8Κ8ηΐ!8ΐη Ιη€Γ09ί«ιη ΓβίΙί- Χΐίω<ΐίν δΐ μδλλον καΐ π/»<5σληψίν κα\ χοςνωνίαν 
των όμοφυών Πατρίς ύπογρί^ει χλ\ ΥΙοΟ. Ό γάρ 
δΐ2στατώς «αντβχου συνών τψ γιννήματι γεννήτωρ, 
χβ\ μηδέν άπ^τομον χα\ βιι^ρημένον της έχείνου βου- 
λής Χ4\ γνώμης χατά δημιουργίαν μηδΐ χατ4 «ρό- 
νοιαν «ρΑττων, δήλον δτι μετ' οίχειώσβως χα\ προσ- 
λήψεως των βουλευμάτων των του ΤΙου πάντα &ν 
χα\ προαγάγοι χαΐ προνοίας άξιώση. ΟΤς γάρ άναρ- 
άλλαχτον χα\ χοινδν τ6 αξίωμα χαΐ ή φύσις χα\ 
εξουσία, τούτοις δηλονίτι χαΐ τ6 δημιουργεΤν χα\ 
«ροάγειν, &μ<ριστδν τε χα\ άδιάστατον, χα\ παραλ- 
λαγήν της γνώμης ού φέρον ούδεμίαν. Ό χαΐ ή παρ- 
ούσα συνεπιμαρτυρηται ^ήσις •|πί τε γάρ τ^} χοσμο- 
γενεί^ του παντός, χα\ έπ\ χ% ανακαινίσει χα\ σω- 
τηρί^ του παρολισθήσαντος ήμων γένους χα\ χατα• 
ΐτεσ^ντος είς συντριβήν, χοινήν χα\ τήν δημιουργίαν 
«Τναι χα\ τήν πρ<5νοιαν Πατρός χα\ Που Ιχδιδάσχει • 
ή τε γάρ των βλων έχ μή δντων πρόοδος, χα\ ή τ!5ς 
Ι^μετέρας φύσεως είς τό χείρον άπονευσάσης έπΙ τ6 
Αμεινον άνάχτησις χα\ επιστροφή, δήλον δτι της του 
Πατρός χαΐ του Πού χαΐ Πνεύματος έστι δημιουρ- 
Γία; χαΐ προνοίας• άλλ' ή μέν έχ του συστέλλεσθαι 
χαΐ μηχύνεσβαι γράψει, ώς έπΙ παραδείγματος εΐ- 
ιαϊν, τήν άπορίαν οΟτως διασκεδάζει. Όσαύτως κα\ 
τό έγέττησ8τ άφαίρεσιν μέν έξ επιβουλής ή έξ 
αγνοίας του ενός ν πεπονθός, κτισμάτων Οπαρξιν 
έπεισάγει • λαβόν δ^ τό άφαιρεθέν, προς τό όμοφυές 
τε καΐ όμοούσιον κατευθύνει• χα\ πολλά δέ άλλα %ίί ; (]υοϋ &1)8ΐΐ ; 86(1 η6068&Ιΐα(ϋηΰΐη ροΐίυε βΐ βο- 
εΐβΐ&ΐβπι οοιηιηαηίοηβιη^αβ αηίΐΦ ηαΙυΓΦ ΡΑίιίε 
ΡίΗίςυβ (ΐ68€Γί1)Ίΐ. Ουί βηίιη άίβΓιηοΐβ κίπιαΐ βχβΐεΐίι 
ευιη ι^βιιίΐο ([βηΙΙΟΓ, ηίΐιίΐήαβ 56ρ&Γ3ίυιη βυΐ 41νί$ιιιη 
αΙ) 6]υ8 νοΙυηϋΚβ &ο ιηβηΐβ !η ΟΓθ&ΐιοηΙβ λο ρΓονί- 
ΑβϋΐΙ» ορ6Γ6 Γ&ΰί(, Ιιυιιο ραΐβΐ ίθΓ6 υ( ηοιι βίηβ 
£οη]υηο(ο εοοίοςυβ ΡΗϋ οοηιϋίο οηιαια ρΓθ<1υοαΐ &ο 
ρΓθνί(ΐ6ηΐί& (1ί£ΐΐ6ΐυΓ. Ουίϋυβ βηίιη βΙιηΠί• ιιιββΐ 
οοηιιηυηίβηυβ (1ί||[ΐιίΐ38, η&ΐυπι 6ΐ ροΐββίαβ, Ιιίβ ηί• 
ηιίΓυιη οτβΒΓβ βΐΐλΐη βΐ €οη(ΐ6Γβ ίη8βρ3ΐΓ«1)Π6 βτιί 
8((ΐυ« ίη(ϋ$ιΙη€ΐαιη, ιΐθςυβ α11« εοηβίΐϋ <1ί886η8ΐο 
&εοι<]6ΐ : ϊύ φχοά ρπΒββηβ βΐίαιη ΐ65ΐ3ΐαΓ Ιοουΐίο. 
Νβιη 8ίΥ6 Ιο υιιίν6Γ8ί ΟΓββϋοιιβ, 8ίνβ ίη Ι^ρβΊ ιιοβίΗ 
Ι^βηβηβ 3ΐςα6 ίη ρβΓηιαβηι (ΙβοίιΙυί Γβηονβΐίοηβ αο 
Γ6(1βιηρΙίοη6, ΰοηιηαυιιβιη €886 ϋοοβΐ Ρ&ΐΗ ΡΠίοςυβ 
6ΓβαΙΙοη6ηι »6 ρΓονίϋβηΐίΑαΐ• Ναιη 61 υηίνβηΙ οχ 
ηΙΙιΠο 61*1108, 61 πΑΐυηκ ηοδίΓ» ιΐ60Γ8υιη ρ6Γ ββ 
Γυβηΐίβ ίη8ΐ8υΓ3ΐιο βο ΓρροΓ&ΐΙο, ίϋ οιηηο, Ιηςιιβιη» 

« Ρ8ΙΙΠ8 61 Ρίΐϋ 61 5ρίπΐΙΙ8 6Γ€βϋθη6 ρΓ0€6(1ίΐ•ΤαΐΙΙ 
¥6Γ0 1)Γ6νί8 301 ΙοΠ^Α 8€ΓίρΙυΓ8Β ρΓ9Β(Ι!θΙ« ρΟβίΐΙο, 

υΐ \ά 6Χ6ΐηρΠ ϊϋβΐϋΓ 8ίΙ, 8ΐηΙ)ί|[αϋιιΐ6ΐιι ϋθ6 ηοϋο 
ίϋ88ίραΐ• δίηιΊΐίΐβΓ νβΓίιυιη Ιγέννησεν, βΙ υη!υ8 ΙίΙ- 
ΐ6Γ9β ν ίη8θΊΐΊ9ΐ ν6ΐ 38ΐα «ΙβΐΗ «161110 ΠΙ ραΙίίΐΐυΓ, 
εΓ63(2ΐιη ιυιΐυΓβιη 3886Γϋ. ΥβΓυιΐκ&ιηεη 8ΐ ςυ» «5ΐ8ΐΙ« 
ίυ6Γ3ΐ ΙίΙΐβΓΑ Γ68υιηαΐυΓ, ιιηί(& 6( 6οη8υ1)8ΐ3ΐιϋ«1ΐ8 
η&ΐυΓΑ Γ6νοοβΐυΓ• ΙΙυΗα αϋ» βίνο ίιι ρΓθίαΐ)ΐ8 βοΗ- 
ρΐΐ8 8ίν6 ίη 8α€Γί8 ιΐ05(Γί8 0Γ2ΐ€υΓΐ8 ϋβρΓβΗβπάοΓΟ 
ϋ€6ΐ, ςυ» βυΐ) 69ΐηΐ(ΐ6ΐιι €οιΐ8Ί(ΐ6Γ&ΐίοη6ΐη 68ΐ(!υηΐ• χατά τε τους Ιξω λόγους κάν τοΙς Ιεροΐς δλ χαΐ ήμετέροιςχρησμοίς φωράσειέ τις είς ^ τήν αυτήν ανα- 
φερόμενα σχέψιν. 

λ'. 06 μόνον δέ γράμματος ενός πρόσθεσις κα\ Ο 
άφαίρεσις οΟτω πολλών πραγμάτων καταστροφήν χα\ άλλοίωσιν απεργάζεται, άλλα κα\ τόνου χρή- 
αις (22) ούκ εύκαιρος, τό τε ^ήμα άνθ' έτερου, καί- 
τοι της γραφής αναλλοίωτου μενούσης παρέδειξεν 
2τερον, χα\ εΙς νόημα παντελώς άλλοτριώτατον τόν 
νουν έκτοπήσασα, ή δυσσεβή δόξαν ή γελώμενον λή^ 
ρον συνήγαγε • τί δέ λέγω γράμματα; δπου γε καΐ 
αυτό τό πάντων βραχύτατον ή στιγμή κακουργούμε- 
νον ή παρορώμενον, κα\ της οίκείας μετατιθέμενον 
λήξεως, παντοδαπάς μέν καΐ μεγάλας αΙρέσεις άπ- 
έτεκεν * αφρόνων δέ πολύν χρόνον κατενεμήΟη φρο- 
νήματα, κα\ τοΤς εύσεβουσιν ώστε θριαμβεΰσαι τά 
της δυσσεβείας δόγματα, μαχρά παρέσχε τά αγωνί- 
σματα, Αύτίχα, 7να τά άλλα παρώ, 6 μετάρσιος άν- ΖΟ. Νβ(]υ6 ν6Γ0 αιιίαβ ΟηίαιηιηοιΙο Ιίΐΐβπβ βιΐ* 
]6€ϋο Τ6ΐ 8υ1κ1υ€ΐίο, ΐο( ΚΓυπα 8υ1)Τ6Γ•Ίοη6ΐη ιηιι- 
ΐ3ΐΙοιΐ6ΐηςηβ ίλοΐΐ, τβΓυιη 6ϋλπι βοοεηΐυυιη υβαβ 
!ιιΐ6ηιρ68(Ινιΐ8 Γλοίΐ υΐ &1ίυϋ ρΓΟ &Γιο νοΰ&ΒυΙαοι βΐΐ, 
<ΐυ&η(|υ3ΐιι ίηαηιοΐΑ 86ηρΙυΓ8ΐ ιη&ηε&ΐ; ΐιιηι 3(1 86ΐι» 
Ι6ηΐΐ3ΐη ρίβηβ <Ιίτ6Γ8αιιι ιηβηΐ6 λΙ)8ΐΓ«€ϋι, βυΐ ίπι- 
ρίυαι 86ηβυιιι βυΙ ή(1ί€υΐ38 ίιΐ6ρΐί38 ΙηνβΙιίί. $6^ 
€υΓ ΙϋΙβηβ ϋί€θ, (|υ3ΐη<]οςυΙ(ΐ6Πΐ ίιιΙΟΓρυηϋΐίο (ςυί 
1)Γονΐ88ίιηυ8 οιηιήααι 8ρ6χ 681) ρΓ^να ιηΐβπΐυπι «υΐ 
η6|ζΐ60ΐ3, 8υον6 Ιοοο <!6ΐηοΐ3,πιυΙΐιρ1ΐ068ΐιιακη384|α6 
Ιι»Γ6868 ρερβηΐ ? δΙυΙΐοΓυηι &ιιΐ6πι ιηοΐΐο ΐ6ΐηροΓ6 
ιη3ΐΐ86Γ6 οριηιοη68, ρπβςυβ ΙιοιηίΑίϋυβ υΐ ιΐβ ιιη- 
ρΊ6ΐ3ΐί8 (]ο|^ηΐ3ΐίΙ)υ8 ίηααηρΙι&Γβιιΐ , άίηΐιίΓηοηιιιι 
ΰβΠλίηίηυιη οαβΗ ΓυβΓυιιΐ. Εχ6ΐηρΙΙ €3υ8λ, υΐ οβ- 
16ΠΙ ρΓ»ΐ6πηίΐΐ3πι, νίΓ ίΙΙβ ίη 6(Βΐυιιι ΠΙΟΠΑΐίβ «(I- θρωπος κα\ της οΙκουμένης διδάσκαλος ό μέγας Ο Ιιοο 8υΙ)ΐ3ΐυ8, 61 ιηυικίί <Ιο€(ογ, ηα&βηυβ ιραβίοΐαβ. ^Απόστολος (ν τισι τών αΰτοΰ γραμμάτων (Κορίν- 
θιοι δέ τήν έπιστολήν υποδέχονται) οΰτω φησίν* ι Έν 
οΤς ό Θεός τοΟ αιώνος τούτου έτύφλωσε τά νοήματα 
τών απίστων, εΙς τό μή έναυγάσαι αύτοΤ; τόν φωτι- 
σμόν του Ευαγγελίου τής δόξης του Χρίστου, ι άλλ* 
ό μέν τούτο εΙπών, 6αυμάσιόν τίνα κα\ τών ουρα- 
νίων άπηχημάτων έπάξιον νουν τοΙς τετιλεσμένοις ίη 8αΐ8 ςυϋ)ΐΐ8(ΐ3ΐη 1ίΐΐ6η8 (η6αιρ6 ίη 63 ςο» 8€Γίρΐ3 
681 Λά ΟοΓΪπϋιίοΒ 6ρί8ΐοΐ3) 816 311 ; < Ιιι ςοίΐιυ» 

0608 1ΐθ]θ8 β»60ΐί 6Χ69Β€3νίΐ €0|^ίΐ3ΐΙθη68 ίη6Γ6(Ιυ- 

ΙοΓοιη, ςαοηιίυο8 Ιιίβ ί1Ιαθ6β€6Γ6ΐ Ιοιηβη Εν3η||[6ΐϋ 

βίοή» €ΙΐΗ8ΐί **. » Ε<|1ΐί(ΐ6Π1 ςοΙ ίΐλ 1θ6θΙθ9 681, 
ΐηίΓίίΐ€3ΐη (1030111301 ¥0€ίΙ)08(|06 ίη €<»1θ 30<1ΙΙΜ 

άί^ηαηι β6ηΐ6ΐιΐί30ΐ (Ιιβαροΐίβ 83ρί6ηΐίχ 8υ« ίιηρβτ- -ϋΟοΓ. ιν,4. ΝΟΤ^Ε. (22) Κ68 ηο(ί88ΐιιΐ3 ΐ6χΐ€0{Γ3ρΙιίβ, ηοοβ ίηΐ6Γ 3(1ί 800 €>ΓΐΙΙοοι 860 ΡΐιΊΙοροοαηι. 87 ΡΗΟτίΙ ΡΑΤΒΙΑηθΗ.Ε ΟΡ. 88 

ΙίΙιιβ 6Μ• Αι 6ΐΗΐη ΙΙαη€ΐί5 ΜαΓαοιιίδηυβ 80θ1ΐ!$1ί Α τήν έχβίνου σοφ(αν μυτταγωγβΤ. 01 $* ίίΐΑ Μάνβντος 8886€ΐ£ ΙοουΐΊοηβπι 1ι»ηο 3<1 βΰηδίιιη βιιιιιη οαρίίνβιιη 
ςηο<Ι»ιιιηιο<1ο ρβΓίταΙιαιϋ : ςυί ν!(]6ΐί€€ΐ <1υιη ϊηΐβΓ 
θ€η$ 01 /ιιι/»β $4Β€Ηΐί ίηΐβΓρυηοΓιοιιβπι ίΐ6Π ηοη 8ί- 
ηιιηί, βο 8ΰ6ΐ6η5 ρΓθ{[Γ088ί βυιιΐγ υΐ ηοη βοΐϋπι ίρ$ΐ 
);Γ&νί8Μη6 ΓβΗβίοηβηι ΙβΒίΙβΓβηΙ, νβΓυπι θΓι&πι 82ΓΓί8 

Ι^ίΐΐ6Γί8 Γ2ΙΙ8λΙΙΙ 8ΐβη(^βΓ6ηΙ 21<Ιν6Γ8Αη<ϋ ΟϋΟ : |Ι» ιιΐ 

»1ΐ6Γ 8ίΙ Οβυβ, ηιιί ίηνίβίϋϋίιιπ) Γβηιηι αο 8ρίπΐ3- 
ϋυπι (Ιοιηίηαίιιπι ΓτβαΓιοηί» γ«ιι&& Ιοηβΐ; 9ιΙ16γ βυ- 
Ιβηα 8ϋ ίρ8ί8 ρΓΦ(ϋ€βΐυΓ Οβιΐ8 ρι^κβηΐίβ 8Φ€ΐιΙί, 6( 
6λΓυηι Γ6Π1Π1, ςυβ£ Ι)υί6 6οΙ)9ΒΓοηΐ 8ίιΐ)ίΐ68ΐ|υβ βιιηΐ, 
0Γ631ΟΓ. 56<Ι βΝίπι ίη83ηα οΙγοα (Ιίοΐιιπι Ιιοο ΰ.ινΊ1Ιίΐ- 
Ιίο, &Π1>ι ηυοηηβ €( δ^ρβηοπιοΓο Γυΐίΐίβ (]€ηιοη8ΐΓ8ΐα 
ΓιιίΙ : ρΓ»χ{ρυβ ν€Γο εοηνίηοίΙϋΓ , (|ΐιί9ΐ ηοη βίιιΐΐ 
ίιιΙΟΓρυηαίοηβιιι 8ΐ;ιΓιοηθ βυα ({υίβ8ΰ6Γ<$. Τυπι άβη'ι- 
ςυβ ςιιίλ ρΓΦβοηβ $8ΒΰυΙυιη η)θ(Ιο ςυ'κίοπι Ιβπιροπβ 
8ρ&ΐίαιη, υιοίΐο τβιο βΐίαπι η3{;Ίϋ0808 αοΐιΐ8, ςυί 
ρΰΓ Ηληο νίίαπι |[βΓηΗ»8Γ6 βοίβηΐ, 8ίίηίβ€&(. ΟιΐϋΓβ 
•ι ςυίβ (Ίί8Π) ΗΙβη οιγοι ίπίΟΓρυικΜΊοιίΰηι ηΐΑΐίΐίαηι 
ίπιρυηβπι 6886 8ίη&1, ηίΙιϋοΗκΊηυβ ΙιΧΓΟίίοοΓυιη 
86ΐιΐ6ηϋβηι Γυΐ{ΐϋΐιΐ8ρ6πιη6ΐ.Μ9ΐθΓυη) βηίπι ορεηιηι 
3(ςιΐ6 αοΐυυπι ευπι 881ογ 6ΐ πιοίΐαΐΟΓ 4ΐία1>οΙιΐ8 8ίΐ ; 
Ιιυηο 81 ίοΓίβ Ιαΐίαπι Γ6Γυηι ^οπιίηαιη 61 βιιείοΓοηι 
6( (Ιβυιη βΐίΑπι (Ιίαιηιυβ, τ6Γΐ}ί8 ίπΟβχίβ πιαχίιηβ αά 
οοΓαιιι ορίιποη6πι ηυί ίΙΠακ ηιΙΗί» ιηοΓί^βΓΑηιυι*, 
ηαΙΙιιιη Ιιίηο &ρο8ΐ3ΐίαι ήιιρΓοΙ)ίΐΑ8 ΙυοΓυηι Γβοίβΐ. 
Νβιη 61 (ρβηΐίυηι ίιΐοΐβ, 63880 83η« ηοπιίηβ, ββϋ (α• 
ιη6η (ϋ66ΐ)9ηΐυΓ (1Π. Εΐ ύ\ΛΪ)θ\α$ ςυιΗβηι ϋΓββίυΓο: 
9Ηοα|α8 νβΐ ΓβΓυπι βΓπΐϋπι €6η3ηίΜ|υ6 8ΐιΙ)8ΐ8ηΐί3ηι χα\ Μαρχ{αινος δνσνεβείς άρπάσαντες τήν ψωνήν, 
χ«ν πρ6ς τΙ^ν Ιδίαν αίχμαλωτίσαντες 6ρμ4;ν, είτα 
μεταξύ του θ80ς χα\ τον αίώτος τούτον ού παρ- 
έντες χεΤσΟαι τήν στιγμήν, εΐ; τοσαύτην ζλβον 
$υ9σε€ε(ας ύπερβολήν, ώς μή μ^νον τά ίαχατα €υα• 
σεβδϊν, άλλα κα\ ταΐς ΙεραΤς ψωναΐς άνάπτειν τήν 
αΐτίαν του ΟεομαχεΙν • χα\ Ιτερον μίν εΤναι βοξάζειν 
θδ?>ν 8; των αοράτων τε χα\ νοητών της δημωυργΣας 
$χει τ4]ν αρχήν , Ιτερον δέ τ^ν του παρόντος αιώνος, 
χαΐ δσα σύστοιχα τούτου χαΐ όμοταγή, άναχηρΰττεκν 
Δημιουργών. Άλλ' ή μίν περ\ τδ ^ητδν φρενοβλαβής* 
επιβουλή χα\ άλλοτε μίν πολλαχδΒεν δε(χνυτακ σα- 
θρά, ούδϊν δε ίίττον διελεγχΟείη άν χα\ δτι μή τήν 
στιγμήν έπ\ της οΙκείας χώρας άφηχεν ήρεμείν 
^ έπει χα\ ό παρών αΙών «οτέ μέν αυτήν τήν χρονιχήν 
παράτασιν, Ισθ' δτε δ& χαΐ τάς άτδπους πράξεις, αΐ 
χατά τδν παρόντα βίον εΐώθασιν άναφύεσΟαι σημαί- 
νει* ώστε χα\ εΓ τις αύτοΓς τδ περ\ τήν στιγμήν 
χαχούργημα ενδώσει, ούδ&ν δλαττον αυτών τδ φρό- 
νημα χαΟαιρούμενον διελέγχει. Τών γάρ πονηρών 
Εργων χα\ πράξεων &τε δή σπορευς χα\ ΰτςοβολευς 
δ άρχέχαχος ών, εΕ χύριος αυτών χα\ δημιουργδς 
χα\ Οεδς ^ηθείη, πρδς τήν δόξαν μάλιστα τών ύπ- 
ηρετουμένων αύτου τ^ πονηρ(α τών βημάτων μεβ- 
αρμοζομένων, ούδ^ν άν ή άποστάτις επιβουλή κέρ- 
δος εύρήσει * έπεΙ χα\ τά τών εθνών είδωλα, ούχ 
ήσαν μίν δ'ερ Ιλέγοντο, έλέγοντο δ^ δμως Οεο(. 
Θεδς μέν γάρ ^μιουργ(ας τινδς ή πραγμάτων Ικιϋβϋΐίυιη ηυηςυαπι (Ιβυβ (ΙίεβίΟΓ νεί 6χί8ΐίηΐ3ΐ)ί- β ^Χ^ντων σταθηράν χα\ γνωριζομένην ύπόστασιν, ου 

1 8ΐϋη6ΐ 61 μ^ν ούν ούχ άν οΰτε λεχθείη οΟτε νομισθείη* Ιχ- ΙΟΓ : 0Φΐ€Γ0<]ΐπ Άά ρΓ8νο8 80*60108 ςιιοά 

|)β€6»ΙυΠ1, <|(|ί1)υ& ίρ86 61 080(161 &((]ΙΙ6 ΙφΙΙΙϋΓ» 61 

ϋΠθ8 ΓΓ8ΐΐ(]υΙβηΐ6Γ ϋϋοοΓΟ ηαη^υααι <ΐ68ίηίΐ ; ήηο3(Ι 
ηηίιίοπι Ιΐα 86 «[ΟΓβι, η6ηιο 6υπι ρβΓηί6ίο$ο Ιιοο 
πιΓοϋοίςυβ ιίοπιΐηαΐυ ^Ιςυβ ίιηροηο ροΙΐ6Γ6 η6- 
63ϋί(. 

31. Εΐ896Γυπι ςυί(ΐ6ΐη Ρ^υΠ ϋίοΐυηι ρΓοΙ)6ηονί, 
ιιοη ρΓ38ϋ6({ΐ 8θΙυπι (ΐ6ηιοη8ΐΓ;«ϋαη6, 8ρθ8ΐ.ι(8Γυπι 
86118001 νίΐ8Γ6 ; τβηιιη 6ΐί3ΐη ΟΠΐί888 ΐηΐ6ΓρΐΙ06ΙΙΟ- 
1118 πΐ6ηΐίοη6, ιιίΐιϋοπιίηυβ ροβ86 Ι6η)6ηΐ8ΐ6ηι ίΙΙο- 
ηιιο ίηίπη^ί. Νιηι 8ί€οϋ ν6Γυ8 Ι)6ΐΐ8 ηο8ΐ6Γ υηί- 
νοΓβί €Γ6310Γ, 06118 οοβΚ (6ΓΓ«ςυ6, ηί1ιΐΙοηιίηυ8 

«ΗοίΐυΓ βΐίΑΠΙ 0608 Α1>Γ8ΐ]2Πΐί 6( Ι8&86ί 81^06 ^8601^^, 

61 1)608 6οη8θ]αΐίοη!8, 61 0608 ρ»6ί8 ; η6ςο6 Ι8η06η Οέσμων δ^ παθών χαΐ αμαρτίας, οΤς ήδεται χα\ τρυ- 
φ^ χα\ τους άλλους πρδς αυτά δΓ άπατης Ιλχειν 
άπαυστον £χει τδ φιλονιχεΤν, μέχρις &ν ταύτα ένερ- 
γ^|, ουδείς αύτδν ο5τε της όλε^ρίου ταύτης χαΐ 
άθλιας χυριότητος, οδτε μήν της αρχής απαλλάξει. 

λα'. Οίδα δ* δτι τδ Ιερδν του Παύλου ^ητδν, ού μό- 
νον έχ της τοιαύτης θεωρίοις τήν δδξαν διαφεύγει 
τών αποστατών, άλλα χα\ εΓ τις τδν περί στιγμής 
λόγον έάσει, ούδΐν έλαττον αυτών χαταισχύνΐ| τδ 
προπετές. Όσπερ γάρ 6 αληθής ββδς ημών χαΐ το» 
παντδς Δημιουργδς« βεδς ουρανού χα\ γης , λέγοιτ* 
άν χα\ βεδς *Αβραάμ χαΐ Ίσαάχ χα\ *1αχωβ , χ«\ 
θεδς παραχλήσεως, χα\ βεδς εΙρήνης, χα\ ούδέπου Ιϋ6ίΡ60 6ΐ6ΐ6Γ»Γοηι βπηίϋοηι β]08(ΐ6ΐη<|α6 ΟΓϋΙοίβ Ι> ίι4 ,βΰτα τών ύμοταγών χα\ συστοίχων ούχ Ιστ* Γβηιπι ηοη 68( 0608 : ίπιο ροιίο8 ςο» ^ίοίΐΟΓ 
.ρηΒ<ϋ€ΐθΓθπΐ6ΐ6ΐη6ηΐοηιιη 61 Ιιοπιίηοπι 1)οηίΐ3Γΐ8<|θ6 
0608, 8ΐί3Γοαι ςοοςοβ Γ6ηιηι 0608 οοπιρΓοίΜΐΐοΓ ; 
4ΐ8 ουηι «ϋοϋοΓ Ιιο]υ8 8«€αΠ Οβα8, 3 ρβηο 8ίιιηιΙ 
«ηΙΰΙΗ^ίΐΟΓ 8Ίη)η](|06 ρΓφΐ(ίε3ΐθΓ Γ6Γοηι οηιηίοπι 

1)608, 8ίνβ ς03Β 3(1 8ρίηΐ3ϋθΠΙ 8ίν6 (]α!6 3(] 86η8ί- 
ϋοΠΙ 0Γ(Ιίη6Π1 Ρ6ηίη6Βΐ. Οηίη 3(]60 8ί ΐ3Γΐ0Γβ 86080 

<ϋ€ΐαπι Ιιοο Ιηΐ6ΐ1ίβ3ΐυΓ, Γ30ΐΊβ ί(1 γογ8ο$ 63ΐοηιηί3- 
«οηιη ιηδί(1ί38 6ν3(1(τ(. ]ΐ6ηΐ68 ηίαιίηιηι ίη6Γ6(1ιιΙο- 

ΓΟΠΙ Ιΐθ]α9 89Ρ6θΗ 0608 6Χ69Β031 ; Ιιοο 68ΐ Ίη(ϋβη38 

)0(1ί68ΐ (ΐ6Γχο3ΐ3Γοπι Γ6Γ0ΠΙ €οαΐ6ηιρΐ3ΐ{οη6, οα]ο8 
^ρ6 6θηΐ!η||[6Γ6( 618 Εν3ηβ6ΐϋ Ιοοιίηβ 6θΙΙθ8ΐΓ3η• 

Ιΐ.ϋΤ6(ΙθΙί8 6ηίπΐ 1ΐθ]η8 ΚΒΟΟΚ ΙΐΟΠΙΐηίΙ>08 Γ6ΐ)6ΐΐ3Γ6 

«1(106 3(ΐ¥6Γ83Γί Οοοιίηο 500 ΟΓΟΑίοΗςοο ρ6ηηίαίΙθΓ; θεδς, άλλα μάλλον έξ ών λέγεται τούτων, χαΐ τών 
άλλων συνεισάγεται Θεός* οΰτω χα\ Θεδς του αίώνος 
τούτου λεχθείς, άπδ μέρους χαΐ του παντδς, δσα τε 
£{ς νοητήν λήξιν χα\ δσα πρδς αίσθησιν αναφέρε- 
ται, συνεπινοειται χα\ συναναχηρύττεται * ού μή-^ 
άλλα χα\ χαθ* ΰπέρθεσιν τδ ^ητδν έχληφθέν , 
πάσαν ^αδίω; τών έττηρεαζδντων διαφεύγει λαβήν. 
Τά γάρ νοήματα τών απίστων του αιώνος τούτου ό 
Θεδς τυφλοί - τουτέστιν ανάξια χρίνει της τών χε• 
χαθαρμένων θεωρίας* δι* ής αύτοίς ένην τδν φωτι- 
σμδν έναυγασθήναι του Ευαγγελίου. 01 μέν γάρ του 
νυν αΙώνος άπιστοι, χα\ στασιάζειν χα\ προσφιλονει- 
χε?ν άφίενται τφ οΙχεί(}> Δεσπότ]^ χα\ Δημιουργφ - έν 
δΙ τφ μέλλοντι δτε πάν γόνυ χάμψει αύτ^ι^έπουρα- Αϋ ΑΜΡΗΙΙΟΟΗΙϋΜ ΟϋΛδΉΟ Ι. 90 

νίιανκαΗκιγβ{(ιΐνχα\χαταχ6ον(ων»χαΙπβΐ9α γλώσσα Α νβηιιΐιΐ&πΐύη ίη ΓαΙΟΓΟ• οιιιη οιηηβ ι^βηυ βοοίΑϋιπ Ιξομολογήσεται α(»τψ^ ούδεΙς αυτών οΟτ< αποστασίας 
οΟτι φιλβνβικίας ή αγνοίας εις %1 μή συνβδβΤν τί;ν 
χατά πάντων χυριόττ^τα χα\ τ6 χράτος,&πιπροσθήσει 
γνΛρος 11 άχλύς. 

λβ'. Άλλ' δπερ Ιλέγετο μίν ή περί της στιγμής 
σχέψις ού μόνον έν το7ς θεοπνεόστοις τον Παύλου 
((ητοίς, χαχουργήμασι μλν δίδωσκ πλάνης άφορμάς, 
ακριβολόγου μένη βλ χαταστρέφει τ&ς της άπατης 
μηχανάς, άλλα χα\ έν αυταΐς %ΛΪς ΔεσποτιχαΙς τε 
χα\ Κυριαχαΐς ψωναΖς ού τήν τυχονσαν πρδς έχά- 
τερα θίβωσι ^οπήν. 01 γάρ α6το\ της αποστασίας 
ΙρασταΙ, της Δεσποτικής δημιουργίας τ^ ώραιον 
τούτο χα\ θαυμασιώτατον φίλοτέχνημα , τ6ν όρώμε- ιΙΠ €0Βΐβ8ΐίυηι, ΐ6ΓΓβ8(Ηυια βϋηΓβηιοηιιη, 61 οιηηΐ8. 
Ηιι§υ9 οοηΟΐ6ΐ>ίΙυΓ 6ί ; ηυΙΙ^» ]»ιιι «Ι> ϋβ >ρο8ΐα$ί3Ρ 
\«1 ρβπΊιιαϋί» νβΙ ίη&οίΐΐη ρΓΧίβικΙβιιΐυΓ ΙβηβΙΐΓ», 
ηυοιηίιιυ» Οοί ιιΐ)ίν6Γ83ΐ6ΐιι «Ιοοιίο&ΐιιιη ροίβηΐίλΐη- 

(μΐ6 »£ΙΙ08Γ9ΙΙ(. 

32. Αίςυί, υΐ Ιιβοίβηΐϋ ϋίΰΐυιη 6$(, ίηίΑΓρηηοΐίο- 
ηίβ οϋ86Γν»ΐίο ηοη βοΐυιη ίη 8ΐιρ6Γηβ βιβίβΐίβ Ρ&ιιϋ 
(1ίαί$ ιηΜίΓι» ΰΠΌΓΐ^υβ Βηβλίη ργ9β1)6Ι» ςα» ΐΑΐηβη 
81 Γβ€ΐβ ίΪΑ(, ίπιυ<1ί8 Ι6€ΐιηα8 4ί88ίρ8ΐ : τ€Γυπι βΐίληι 
Ιη <|οηιπιί€ί8 ιρβίβ βυρΓβηι» λυϋΐοπΐ8ϋ8 τοοΊΐΗΐβ, 
ηοη ηΐ6(Ιίθ6Γβ ΐΚΓίςυο ββηΐβιιΐί» ιηοηίθηΐυηι οοηΓβπ 
]ηΐ6ΓριιποΓιο. Ν^πιςαβ ίίιΐβπι ίρ»! 8ρο8ΐ•&ί« ΜββεΙβΒ, 
βρβοίοβηηι Ιιοο &«ΙιηίΓ&η<1υηι^ΐ}6 ϋσιηίηία» ΰτβλίΐοηίβ 
β^ΙίΟΰίυπι, &8ρ6€ΐίΐΙ)ίΐ6ηι <1ίΰο ρυΐ£Ηηιιηςυ6 ιηυη- νον λέγω χαΐ περιχαλλή χόσμον, ού θέλοντες άνομο- Β άυπι, (Ιυηι εΓ€8ΐθΓί8 ορυβ 6856 ηβ^ηηΐ, ίηοοη{|;Γυ«- 
λογείν {ργον εΐναι του Δημιουργού, άλλ* εΙς έτέραν 
&τοι:ον φιλονειχουντες άναφέρειν αρχήν τλ, ι Πάντα 
δι" αύτοΰ έγένετο» χα\ χωρίς αύτου έγένετο ούδ&ν 
& γέγονεν, > ούχ άγαπώσι χαταλήγεκν εΙς στιγμήν * 
συνείροντες βέ το7ς προλαβοΟσι χα\ τό έν αύτφ, οΟ- 
τωςλήγουσαν τήν φωνήν άφιάσινείς στιγμήν. Διά τί; 
Πνα τά έν αύτψ δι* αύτου γενέσθαι λέγοντες μόνον, 
.όποΤα άν αυτών χα\ τ6 μάτανον των λογισμών άναπλά- 
σοι, τών γεγονότων λοιπών απάντων τήν γένεσιν 
αύτ6ν άφαιρήσωσι χαΐ δημιουργίαν. Όρό|1ς, χα\ οιΙ βρα- 
χΰτερον ούχ £στιν ^(ίρέΐ'^^ μή τ!} πρεπούση χρίσει χα6υ- 
κοβληΟέν, οίων άτοπων τε χα\ δυ ασεβέστατων νοημά- 
των αφορμή τοίςάσεβουσι χαθίσταται χα\ χαταφυγή ; 
λγ*. Ούχ αγνοώ βέ ώς χα\ άλλας τινάς έπαναστά- ζ% αεις ή αύτόλεχτος α&τη χαΐ Δεσποτιχή παρά τήν 
αυτήν αΐτίαν υπέστη φωνή. Ό μέν γάρ χοιν^ς της 
Αληθείας χα\ άπερίεργος λόγος μετά τ6, ι Πάντα δι* 
αντοΰ έγένετο, χαι χωρ\ς αύτου έγένετο ουδέ έν δ 
γέγονεν,ι ώς χα\ προείρηται, ούτως επάγει τήν στιγ- 
μήν* οΐ δέ στίζουσι μέν μετά τ6 ουδέν, αρχής δέ άπ* 
Αλλης προφέροντες τ6, «"Ο γέγονεν έν αύτφ ζωή 
^ν,» νουν μέν άναγχαΤον ούδένα δηλοΰσιν, άνοίγουσι 
δέ τοΙς βουλομένοις τά μυστιχά χα\ φριχτά χάλλη 
τών Ιερών ημών Λογίων χατορχείσθαι πλατείαν όδόν. 
Τί γάρ έν^ν άρχεΙσΟαι τοΤς έγνωσμένοις χα\ χάλλιστα 
τής ερμηνείας έχουσιν, ύπερορώντας ταύτα ζητεΖν, 
το{ς μηδέν ομοιον χεχτημένοις, χαινότητα δέ μόνον 
^ριζομένοις» χαλλωπίζεΟαι ; ΚαΙ ού χατά πάντων 
φέρ•» τήν ψήφον, άλλ* ών ή γνώμη τδν λόγον μοι ΐ) ιικκίο νβΠΑβ^ΐυΓΤ Νβφΐ» αάτβηα» οηιηββ Ηη^ΓΆ- ςυ« ϋΐϋ οη^ζίηί Ιπ1μι6Γ6 8Μΐϋ6ηΐ, Ιοβυΐίοηβιη ι Οιιιηίιι 
ρβΓ ίρ8υηι Γ30(8 8υη(, οΐ Μπβ ΐρ80 ί8€ΐυηι 681 ηί1»ίΚ 
ςιιοίΐ ί86ΐυηι 681 *'*^*, ι ηοΐυηΐ ΙιιΙβΓρυηοΐίοηβ Δηίτ6; 
86ΐ1 6οριιΙ&ι& 6υηι 8ΐιρ6ΓίοηΐΝΐ8 86<|υβηΐ6 6ϋ9ηι 
(Ιίοΐιοηβ ίη ίρεο, ΐηπι (Ιβιηοαι ρβήοϋυηι ίηΙβΓρυη- 
€ΐίοη6 οοη6ΐα<1υηΐ• €ογ? νίϋβΐίοβΐ υΐ €& €|ΐΐΦ8υΗΐ ίη 
ίρεο, (Αηίαπιπιο^ο ϋίοΕηΐ ίαοΐα ρ6Γ ίρβυηι (ςυ»- 
€υηςιΐ6 Ιιχο (Ι6πιυηι βΐιιΐΐα Ηΐ6ηβ ϋΙοΓυπι 8ίΙ>ΐ 688β 
εοιιΔηι^ϋ) ; οΦίβπίΓαηι «ιΐ6πι ΓβΓυπι οπιηίιιιη, ςο» 
Γ96Ι3Β Γυβηιηΐ, ΥφρΙη) «ηίβΓβιιΐ οπβΐηβηι βΐ 6Γ6λ(ίο- 
ιΐ6ΐη. Η6ηι γ68, ςυ^ ηυΐΐα ηιΙηοΓ ίηνβηΐη ροΐβ8(, 
ςυ3ΐη 3ΐ>8υΓ(Ι&Γυη} ιπιρί«ΓυπιςυΑθρΐηΙοηαιη866Κ68ΐίβ 
1ιοηιίηι1[)ΐΐ8 8η8»πι οΙ>ΐϋΐ6η( 8ΐ€ ρ6ΓΓα(|;ιυΐ|ΐ ! 

33. Νοη η68€ίο λ1ϋ8 ςηοςαβ 8θΗί6Η8ϋοη!Ι>α§^ 
ΙΐΑηο ίρβαη Ιοοαίίοηβπι (ΙοπιίηίοΑηι ^Λά^ϊύ <1β 62υ8» 
ο1)ηο&ίαιη Γυί886. 8αη6 οοπιηιιιιιίβ 61 ίη(^6ηυ& ▼6Γί- 

(&ΙΪ8 Γ8ΐίθ ρ08ΐ ¥6ΓΙ)8 € Οοίηί• ρ6Γ ΐρβυΟΙ Γ»0ΐ» 

8ηηΐ, 6ΐ βίη6 ίρβο ΓϋοΙιιπι β8ΐ οΐΐιΐΐ ςαοιΐ Γαοΐυπι, » 
ίηΐ6ΐ-ριιη6ΐίοη6Ηΐ, υ( ]8Π) άίλίπιυβ, ροηίΐ. ΑΙϋ Ι2πΐ6η• 
ίηΐ6Γρηη|;ιιη( ρο8ΐιιίλί/: ΐυπι νοΙυΐΙ βχ ϋΐίο ίαίΐίΟ' 

ρΓθί6Γ6ηΐ68. < ΟιΜΜΙ ίαϋΙΟΠΙ 681 ίη ίρβΟ νίΐα 6Γ81, » 

8βη8υπι ςυί(ΐ6πι ίάοηβυπι ηυΙΙυπι 8ίί6ΓυηΙ ; ίπιο 
ΐ8θιη τί8Π) 8ΐ6Γηυη( \\%, ηηί 83€Γ0Γηιη η>γ8ΐίοαηΐ6ΐ 
&υ|;ιι&ΐαηι ΟΓαουΙοηιπι ηοβίτοτυπι <ΐ6€υ8 νίοΙαΓθ 
(|ρ6»1ίυη1. Οα? βηίη 6ηπι Γι€6Α( ρΓΟΙιαΙ» 61 ρυΐ6ΐΐ6Γ• 
ηπΐ8 ίηΐ6τρΓ6ΐ8ΐιοη6 6886 6οηΐ6ηΙί8 , 6ΙΙΓ, ίηφκιηΐν 
ΙΐΜ 8ρΓ6ΐΑ, €Αρθη(]& 68ΐ βϋοπιπι 86η8ηαιιι ^ογιοΙδ,, 
ςιιί «ςΐΗ ροη(ΐ6Π8 ηίΐιίΐ Ιι»1)6ηΐ, ηονίΐΑΐί ΐαιιΐοηι- βίαιη ί6Γσ, 86<Ι €οη(Γ» 608 ςυοΓυηι. (!ίθ6ΐΓίηλ^ τ6Γ&ιη 
6886 603ΐΓ{υΙΙ Γ6ρ^6ΐ]6ΐ)8ίοη6ΐη ηΐ6<ιηι. Η^ηο νίβπ^ 
ρπηιη8*ιηκΓ688α8 68ΐ, ηί8Ί πΐ6» ηβ ηΐ6πΐ0ΓΜ ΓϋΙΙίΐ, 
ΐΐθ€ΐί89ίπια8 ί1ΐ6 η6(|υ6 πιίηυβ 6ΓΓθτυπι ρΐ6ηιΐ8» 
0Γίκ6η66. Εχ€ΐρίΙ 1ιυ]η8 6Χ6η]ρ1υπι 8Αη€Γι δρίιίΐΐΜ' 
ορρη^η^ιΟΓ; ςυληςη^η 8υ8πι ρ66αΓΐ8Γ6πι Ιΐ8ΒΓ68ίιι» 
βώ 60 ηοη ΙίληβίΙ. Νβ(|«ΐ6 βηκη 0Γΐβ6η68 <1υπι ι^&η8Γ6^ δείχνυσκν έπαληθεύοντα. *Αρχει δέ της όδοΰ ταύτης,, 
(σα γε τήν έμήν ούχ Ιλιπε μνήμην, δ πολυμαθή; 
μέν ουδέν δέ ήττον ή πολυπλανής Όριγένης (23)* 
Ιχδεχιται δέ τήν μίμηβιν δ Πνευματομάχος |Μβ66- 
όοηίαβ] , εΐ χα\ μή της δυσσεβείας (ού γάρ &μα τε 
τήν στιγμήν έχείνος ύπερετίθει, χαΐ τήν άσέβειαν 
δ:ά του ^ητοΰ μετεδίδασχεν)^ άλλ* οΐίν γε της περ\ 

•»•'• ^03η. ι, δ. 

Ν0Τ^Ε. 

(ΰ) 8€ΐιθΙίοη ίη 60(ϋ66 Ι|ιιο(1απι ΤαΙ. 68ΐ6η. Ιη είθ^ ούτως τά Ήριγένους ικόρ^ω της γεγραμμένης; 

^ο^η. 816 Ιι«1)6ΐ : Ίστέον ώς *Απολινάριο; χα\ Όρι- χατηγορίας υπάρχοντα. 0Γί|;«ηί8 61 ϋ>τΠ1ί Ιοο! Ιβ^ιιιι* 

γένης κα\ Κύριλλο; χατά τήν διαβληΟεΐσαν άνάγνω- ΙηΓ βίΙΙιυο ίη βοΓυηι 8υρ6Γ8ΐίΐί1}ϋ5 8ΐΙ ^οαη. Ι^οη^ 

σιν έξέδωχαν * άλλα τά μέν *Απολιναρίφ (ϊηθέντα η16ηι9^^^^(. ΑροΙΙίη3ΐ-ϋ νβΓΐ» ίη ηιιΙΙο ΥλΙίΟΜΐ» ί»έ^ 

ΌαρίΧς αδιανόητα 6ντα, τά Κυρί>λου πρώτον έχθετέον* ΙιϋοΐΙΐϋΟ» οο<ϋ€6 ίιΐγ«ηΙο. Μ ΡΗ0Τ1Ι ΡΑΤΗΙΑΕΟΗΛ ΟΡ. Γβΐ ίηΙβτριιΐΜΓιοηβιιι, Ιι«Κ6ΐΐιΐ <ΐαοςαβ Ιμιο ΙοβυϋοΜ α "«^ν στιγμίιν χβινοτομίας χ*\ της άναγνώοΜο; ζηλΛπ ιπΝίβΐΜΐ. ΙοίβΓίιη ΐΑπιοη ιηΐβΓροηαίοη» ΐΜΐίοηΙβηιιβ 
ηογϋιΐι»!» Φΐηιιΐλΐηβ ϋΐβ 88η€ΐΙ 8ρίΗΐυ• ορριι^κηιΐ' 
ΙΟΓ, ίηιρίβΐιιΐίβ βυ« ΟΓίρ^ηαηι ΓθοίΙ Ιΐλΐιο ΐ6€ϋοη€ΐη• 
Ναπι € ςαοά Γλοΐαηι 691 > €υπι ι ίη ίρβο ι βοραίληβ, 
(ϋαίοηβπκιαβ ΠΙαπα α ρΓΦ€6(ΐ6ηΐ6 οβχα &Ι>8€ΐΐΗΐ6ηΒ| 
Ιυαι βϋΑΐη & •υΐΗβςυβηΐβ ίηΐβπΓλΙΙο ΙηΐβΓριιηοΓιοηβηι 
Γ«γβΙΙβη$» Ιοϋο ΙβπιβΓβ 6( Ιηαρίβ αιΙτβκυβ'δρίΓϋυπι 
ΜΒΟΐνιη &1ηΐ5ΐΐ9 Μ( : Γ€ΐ>υβςιΐ€ Γβοΐιβ (ηιι« άίαίοηβ 
(ατίηη μΙ ίοιΙίοβιηΐυΓ) ΟΓβλίαηΜίαβ οοηιϋιίοηβηι 
1ι«Ι)6Βϋ1κι$9 Ιιι4:γ€αΙ«πι ηαίιίΓαιιι αάηαιηβΓ&τϋ : 
ςυληιιυλίη ηβςηβ νβΓΐ>οηιιη ββηυβίλ ββιη ΓηικΙβιη 
ρΜβκΐιΐΓ, ηβΰ 9ΐ1ί& ςυ»ΙίΙ)β( ο^υη Α(Ι Ιι»η€ οι ίαι- 
ρί6ΐαΐβηι »υβν«|[»ΓβΐυΓ. ΑροΗίηαηιιβ ααΐβιη Οπ^β- 
1118 βχβηιρίιιιη ρΗΐίΐβΓ ββοαίυδ, ηοη ΐαιηβη χφιβ τ^ς 6 Πνευματομάχος γβγονώς, της οΐχβίας €νβσκ- 
€εΙας βργανον αύτ6ς «οιεΤται τήν τοιαύτην &νάγνΜ• 
«ν. Τ^ γάρ, ι δ γέγονβν έν αύτφ,ι συν6β\ς, Ικτβ της 
«ρολαβούσης συνοιφβ{ας τήν λέζιν τκμών, χα\ Ιχ 
της έπαχολου»9ύσης διαστάσεως τήν στιγμήν άψελ&ν, 
τοΟτο τολμηρως τε χβ\ άδβως χατά του Πνβύματύς 
Γαχει (44)• τοϊς γβγονόαι τβ, διά τήν τοδ, γέγοτ€, 
φωνήν, χα\ ιίς χτίσμα τελουσι, τήν Λχτιστον φύσιν 
συναριθμών^ μήτβ της των βημάτων ΑχολουΟίας 
τήν έΐϋήρειαν Ανεχομένης, μήτ* Ιλλη^ αΟτψ ιτρδς 
τήν δυσσέβειαν μηδεμιας παραχροτοδσης αίτιας* 
*Απολινάρ(θς δΐ χα\ αύτδς τήν μίμησιν Όριγένοος 
χατά διαδοχήν ύποδ^ς, ούχέτι ομοίως χα\ της δια- 
νοίας μιμητής. Ή μέν γάρ εΐ χα\ τδ ιαρίβργον ίχει. ΐβηίβηΐί» ίπιΙίΑΐοτ ίιιΐΐ. Είβηίηι ΟΓίββηΙ^ηλ ςα&ιηνίβ Β άλλ' ούν γε μετά του μηδεμίαν άλλην άτο•«Γίαν συν- Μΐρ6Γθυ& 681, ιιίΙιίΙοιηΊηυδ ρΓ»ΐ6Γ ςυ»ιη ςυοιΐ ηαΙΙλ 
λΙ)βοΓ<1ίΙιιΐ6 ΙλίΜΠίΐ, η6 ρβτ&ρί€ϋίΐ>ΐ6 ηιΓκΙβπι οιηηί- 
ηο 6λΓ6ΐ• νβΓϋΐη ΑροΙΙίηιΐΓίοβ ηοη 8θΙΰπι €οηιπΐ6η- 
<1»Ι)ίΙβ ηΙΗίΙ <ϋ6ί(, 86<1 6ΐί&ιη ίη ρΓοΙίχλ άεΓίΓβηιβηίΑ 
Ιη6ρΐΜΐ|ΐΐ6 8βηΐ6ηΐΊ9ΐ8 1»1)1(υΓ ; ρΑτυηκιιιβ 81>6$1 ςυίη 
ρτΌΤ^Ηιίαη Π1α<1 ϊλϊλψλ 61 8α1 0€6ίη»ΐ. Ουο<1 8ΐ ίη- 
€ΐ7ΐο ςαο<|ΐΐ6 €3τη11ο Ιιυ]Μ8ΐηο(11 ρΙ&οηίΐ ίιι(6Γραη- 
€ϋοηΊ8 ρο8ϋιο, 1•ιη6η ςοΜίνιη ΗΙ6 «Ι) Ιι«Γ6(ί60Γαπι 
86ηΙβηϋ8 8ΐΐΜ8ΐ, ΐ8η(οηι 6Υ|>Ιί€8ΐ!ο φίοςαβ Ιιιι]ιΐ8 
Ιοοί •1ι ΊΙΙΟΓυπι ΰοη9ΐίΙ>υδ άΐΙΤβιτβ €<ΐ(ηθ86Ηιιτ. 

54. δΜΐ 6ΙΗΠ1 ςυοϋ ϋίδρυΙ&Ιίοηβ άβ οοη οοΙΗιΙβη- 
ΐίΐΜΐ8, υΐ ραΓ 68ΐ, ίηίΟΓ 86 86Ηρΐυπ8, ηΐϋ:οΓ είΙ <!α- 
1>ίΐ&ϋο <1ί866η<11 6Αυ8&, ηιιιΐΐοηαβ πιβ^ίβ ¥•8ΐί(8(Ιο 
&1(|υ6 οΙ^ίναΐίο 6λΓυιη ςα» 6ίΓ6ΐιηιβΐ&ηΐί» <)ί€αη- 

ΙΙΙΓ, 61 81 4|11ΙΙ 68(81» 1ΐυ|θδ66ΠΝΝϋ 6Χ6Γ€ίΐ8(ίθ ; 

ηιοΐΐΐδ, αΐ ργοΙμ 8610, ▼6Γΐ>ί8 ϋΜ ηοη ββΐ βα^ϋοη- 
όηηι; ςυβπι άαη 68η860 6»ΐ6ΐΌΓυηι φίοςαβ 688β 
πΐ8|$ί8ΐηιπι, 8ρ6 ηοΑ ΐΓ8αιΐ8ΐΐ0Γ. δ6(1 η6ςιΐ6 Ίη Ιιβεο 
8θΙ• |[6η6ηι ΐΗΙηιΐΐυΓ 68 ηο» ίη 88€Γί8 οηουΗδ ' 
ιτ6η8Γί 8θΐ6ΐ 8ίπιηΐ8ΐ8 6οηΐτ8<ϋο(ίο• 86<Ι ίη8αρ6Γ Ιη 
8ΐΐ8 ρΐυη «{ΐιοηιιηΒοηϋαιη ιΐΜηΐιοηβπι ίβοΊπιοϋ. Ει βφέλχειν, ουδέ τίνος γλαφυρι^τητος «αντελώς άμοι- 
ρεί- 6 δέ, μετά του μηδίν των (παινουμένων εΙπεΤν» 
χα\ εΙς μαχρους Χήρους χα\ άναχολούθους γνώμας 
χαταστρέφει τήν σιηυδήν αύτων* χα\ μιχρου δΓ ων 
λέγει τήν χΰαμόν χα\ τδν άλα παροιμιάζεται (25)* 
εΐ δέ χα\ τφ θεσπεσίφ ΚυρΗίλφ ή τοιαύτη Οέσις 
ήρεσε τής στιγμής, άλλ' ούν δσον των άσεβων της 
γνώμης δίεστήχε, τοσούτο χα\ τδ άναπτυσΦδμενον 
του ^ητου πρδς τήν έχείνων σπουδήν ενδείκνυται τδ 
δ'.άφορον. 

λδ'. *Αλλά γάρ δτι μέν άντΙ του ζητείν ώς ου δεΙ 
χα\ τά θε!α Αόγια χατ* αλλήλων συγκρούε ιν,&μεινόν 
Ιστι τδ διατιορείν εΙς τδ μαθεΤν, Ιτι δΐ χα\ πολλψ 
, μόίλλον περ\ τήν συζήτησιν χα\ Οεωρίαν των τε λε- 
' γομένων κεριστατιχών, χα\ εΓ τις άλλος τρδπος τού- 
τοις παραπλήσιος, (γγυμνάζεσθαι, αύτδ; μέν ευ οίδ" 
δτι λδγων ου δεήσ^* διδάσχαλον δέ σε χα\ έτερων 
άξιων γενέσθαι, ούχ άν άκελπίσαιμι- ου μόνον δέ το- 
σούτοι; καταμερίζεται τρδττοις ή διά των Ιερών Αο- 
γίων προΐέναι δοχουσα φαντασία της εναντιώσεως, 
άλλα χαΐ κολλών μίν άλλων μνήμην οΟηω πεποιή- Ν0Τ2ε. 

(24) Α(1 1ιυη6 Ιοοηπι 6Χ8ΐ8ΐ !η Υβΐΐοβηα Έ,ψ9ίη%. 

6116118 ρΠΒ6ΐ8ηΐΙΙΙ Τ1ΐ60<}θΗ Μθρ8065ΐ6ηί ΓΓ8({Π1<ΐη- 

ιυιη 6Χ 6]ιΐ8 ιίβρβτϋιιίβ ίη ΙοΜηβπι €οηιπΐ6ηΐ8ΓΠ8 : 
Τινές μέν ούν οΟτως άνέγνοισαν, ι *Ό γέγονεν έν αύ• 
τφ, ι αντ\ του δι^ αύτου λέγοντες. Πώς δέ οϋχ εΟηθες 
ήν, εΐ τούτο Ιμελλε λέγειν ό ευαγγελιστής, ώς τι δι- 
δάσκων ήμά^ χαινδν χαΐ τοις άνθρώποις άγνωστον ; 
δ χάν δ τυχών είικείν έδυνήθη χα\ ιτερί τυχόντος* 
< Χωρίς αυτού έγένετο ουδέ εν τών δι* αυτοϋ γεγονό- 
των, ι Πάς γάρ δστις ούν χα\ ιεερί παντδς τούτο 
έρεΙ * έπείπερ δηλον ώς έπΙ ι:αντδς τών δ τί κοτε δια- 
πραττομένων, ούχ &ν είποι τις έτέρως, ή δτι ι τών 
δι αύτοΰ γενομένων ουδέν γέγονε χωρίς αυτού * '^'- ιΤι- 

νές δέ έτί'ρως' ανέγνωσαν, Ί Κα\,"χώρ\ς αύτοΰ έγέ- 
νετο ουδέ έν. • Είτα, ι 'Ό γέγονεν έν αΟτφ ζωή ήν • > 
ιεολλά γάρ αμέτοχα ζωής έστιν, ώς γή χαΐ δρη. 
Έστιν ουν πλοχή χα\ βεβάίωσις του προτέρου ' είτα 
χα\ ή σαφήνεια. ΕΙπών γάρ, δτι ι Πάντα δι* αύτοΰ 
έγένετο, ι επήγαγε, € χα\ χωρίς αύτοΰ γέγονεν ουδέ 
£ν δ γέγονίν** τουτέστι κα\ συντόμω; είπεΓν, ι Ουδέν 
τών γεγονότων άνευ αύτου γεγένηται * * μόνου τοΰ 
Πατρός ύπεξηρημένου της αύτοΰ ποιήσεως συν τω 
άγίφ Πνεύμαη * έπειδήπερ άε\ συνων αύτοίς είχό- 
τως'χατά τήν τών δλων δημιουργίαν αύτοίς χεκοι• 
νώνι^χε. ΟΗίάαηι %«ηιιιΙ $ί€ : « ϋηοά (ααπηί €$ί 
%η ιρ$ο; » χ^τηρ^ ρ€Γ ίρ^απι ίηί€ΐΙίρ€ηί€$, Αΐί^πί ηοηη€ αηΙ(£ α{(ίΤ0ί €9α秀ΐίαα^ η Ηθ€ εΙΜ άΐ€€ηάηηί 
$ν9ηβτ€ί, ηηαη αϋηκίά ηονί ακΙ ίη€0§ΗΗί ΑοικίΜβ 
€υίο^IΗ^η^? ΙιΗ€ΐ ^ηίηι οΜίσκβ ά€ ςπονή άίαη : 
ι 8»η€ ίρΜ (ααηη «εΙ χίάί/, ηηοΛ (ααηιη εεΙ ρβτ 
ίρεχΜ. ι (2»ι7ί^Ι, ιη^Μαιη, έ€ ηηοΐίί^βΐ ίά ηη&αί 4ΐ»£€Τ€• 
Κ$ί ΒΜξΛ βχρΙοΓαίΗτη^ ίη νιιΐΜί Τ0 ηκο! ^ΐα (η€ήί^ 
^ ηβιηίη€ΐη ο/ίίβΓ «^ίΠνπιιιι, ηίεί < γ^γκιιι ρβτ ϊρ$ΜΜ 
(ααατΗίΛ^ ηηΙΙαηι $ίΜ ίρ»ο (αΟαηι, > Οπίάση ίαηί€η 
αΙίΐ€Τ ί€§βνηηί^ < ϋ ίΐηβ ίρ^ο (α€ίιιηι €$1 χίά•/• »• 
ϋύίηάβ : ι ΟηοΪΛ [αΠΗΜ €$1 ιΉ ίρ$ο νίΐα €ταΐ, • Αίκ/ια 
€ηίηι νιία €.ατ€ηί^ ηί Ιεττα^ «Ι Μοηία. Ε$1 ιρΗπτ η- 
ρβΐΗίο (ΐΗ<Βάαίη €ί ΰοη^ηηαίίο ρΗοΗί άίαΐ ; ίι»ιο €ΐ 
φίΟίάαηι ά^οίατΜϊο. αανη εηηι ^αη^Ιηία ΗίΧί$$α. 
ι Οϋΐιιία ρ«Γ ίρεχίΗ (αεία μηάΙ^ > αάμαΐ, ι Εί ««« 
χριο ηχΗϊΙ^ ίξΜοά (ααπΜ 6$ί. ι Ιά «ε(, «( ^Γ^ίιιε άί' 
€άιη ι (α€(αηίηι γ^γημ ηηΙΙα ιίιι« ίρ$ο [αοΐα (πΐι. » 
{/ηκε €Ηηι $αη€ίο 5ρίηΐ» Ραΐ€Τ α^ ΗΗη» [ααητα 
€Χίίη€ηάα$ ΜΙ : και» ΰΜΐη Αίε β^ικρβΓ βχείείβιιε, ^μτφ 
ΜβτίΙοίξΗβ ίη ηηινβηί ηΗοφίεοτύαίίοηβ $οάη$ ύοτΜηάαη 
[μι. Α1ί8 €ίΓ68 Ιιιιηο ν6Γ6 £ν8η(|;6ϋί Ιοουηι ΓΓ8|;πΐ6η- 
Ιϋ Μορ$υ68ΐ6ηί 16(^6818 ίη 08ΐβη8 λΛ Ιοβη. 8 1λ>γ(16- 
ΓΪο 6(1ίΐ8. Οοηί6Γ 11601 €οηιΐΜβ3. Βίί^ΗοιΗ, ^οΗ^^οη, 
(. Ι, ρ. 281. 

(29) ΐΊΌν6Γΐ>ίαπι ίη 60$ ςυί είηιαίαηΐ ββ 8θίΓ6 ιχυοιΐ 
ηββοίηηΐ. Ν8πι ν8ΐ68 οηιουΐη €οη8υ1ϋΐαί1ι>υ8 ί$ιΚ)8ΐιι 
6ΐ 88ΐ 8ρροη6ΐ>αηΐ• Ζβηοϋ. ι, 25. 93 ΑΟ ΑΜΡΗΙίΟεΗΐυΜ Ου^ΕδΤIΟ Ι. Μ 

|Μθα. *Η β* οδν ΙκΙ τοις είρημένοις γυμνάσια ούχ Α ςνί^βιο ρηΜίΙϋΐΑηιιη €0ΐιΐΓ0ν6Γ5ΐ«ηιιιι «οΙβΓΒ εοι^ηί*» Ιν αύτοίς μ^ν ιαριγράφβι τ6 χρήακμον, ΐ6θλλ4]ν6έ 
^μην χαλ χράτκ καρέχει ΐΓρ6ς τ<^ ^ν άλήθβιαν 
μ<θοββύ«ιν χ«\ διευχρινεΤν, χα\ 'τά δμοια« Κα\ γάρ 
6βα 2ι' όιτέρθβΦΐν λόγων ή ^μάτων ή ονομάτων, ή 
ν>υηιΐν Ιλλβιψιν χα\ κεριχοιτήν, 1| τροπήνχα\ μετα^- 
φοράν, ^Ιζ &μφ{βολον χα\ μαχομένην διάνοιαν βυ- 
«ΧΕνΑζβται, χα\ ταντα 6 'ΤαιΓς «{ρημένακς Ιμηροσθεν 
«φό^Κ Ιγγνμνβισάμενος, την της άχριβ£(ας βάσανον 
χ&νταΟΟβ χα^»\^, 9ύ χαλειςώς τβ τ^ συγχβχυμένον 
δ€αχριν«Τ, χα\ τ6 περιτρεπόμβνον &βε χαχε?Μ πρ^ 
τήν της Αληθείας εδράσει βιάγνωσιν• Αύτίχα ιΛς 
ούχ (χεΙΟεν «ρ^ς Ελεγχον ^^ίδιον δ τ^ των ^Ανθρωπο- 
μορφιτών γένος άτιεβουχόλησεν ; *Αφορμάς γάρ 6 
λαβών τάς έν τοΙς τοιοότοις διαφοράς έκιαχ πε?ν. ϋο πόα ίη Ιιιβ βοίαπι υΐιΓιϋιίβηι βα^ηι ΜΓουιη8θΓίΙ»ίΐ» 
9θ(Ι ιηβ^ηΜ νίηβ ΓοΙιυΓςιιβ βκΐιΐίΐ «1 νβΓϊΐιΐβιιι βϋ* 
βίβικίαιη (Ιίβ^ιοβηιβιΐιίΑηιςιιβ, 61 αά €ηιβΓα 6]α8ΐιιο<ϋ• 
Νϋη ςυβευηςαβ ο1> ΐΓΜεΙαίΊοιιβιη Ιοοαίίοηιιιη «υΐ 
γβΓϋοππιι «αϊ ηοηιΐηυιιι, «αΐ οΐ) Ιιοπιιη «Ιβίβοίαπι 
»€ βαΜυοίΙοΒβιη, τβΐ οοητβηίοηβιη «€ ιηθΐ>ρΙ)0ΓΑπι» 
λϋΐΜ^υαιιι ρΗίριαηΙβηιςιιβ 8βηΐ6ΐιΐί3πι Γαοίυιιΐ, Ιιεκο 
ϋΙ• ίη ρΓββ<ϋοΐί9 ΒοΙιιΙίοηϋΜΚ βιβτοίΐοΒ, βκρΙοΓΑίΙο• 
ΙΗ8 αευΐϋίηβ Ιιυβ ΐΓηηβΙλίο• Ιιβικί βρ^Γβ βι οοηΓαβ» 
^ίβοβΓίιβΐ, 61 Γ6ηι αϋΓΟ 6ίΐΓ<κ|ΐΐ6 ]&€ΐ^ι&τη, ίιι νβη- 
Ιαΐ{8 ΙυιηΙηβ βοηβϋιϋίΐίβΐ. Νοηηβ Ιιίηβ βοίΠοβΐ ίλοϋβ 
681 608Γ|^υ6Γβ \ά (\ηοΑ «ΒΐΙίΓοροιηοΓρΙιίΐίβ Γυειιιη 
ί«€ίΙ? ΝαβίβΓ βηίπι 6Γίϋ€ΐΐ8 ίΜ»1ι»ΐ6ΐη 8<ΐ6ρια5 άίΐίι»• 
ΓβηΐΐΜ οΐΜ6ΠΤ9η<Ιί ςυ» Ιη Ιιίβ ΐΓορ» οοοαΓπιηΐ, 6Ι τΐ^ν δΐ αυγχυαιν χολλήν την ιςλάνην έργάζεο6αι, εΰ- ^ ηυοιΐ εοηΓιιβίο ιηυΐΐοβ 6ΓΓ0Γβ8 ριιπί, 8ΐ8Γιιη ηανβτίΙ Ους (ΐΕέγνω χαι διεβτείλατο, άλλην μέν χρησιν Ιχειν 
τά χατά μεταφοράν, άλλην δΐ τήν της λέξεως χυριό- 
τητα. ^Ον ουδέν έπ\ νουν τά αίρετιχά λαβόντα φρο• 
νήματα, δσα τροπιχώς χα\ χατά μεταφοράν έπ\ 
βεου είρηται, τροπΐ^ς χαΐ άτρίκτου φωνής 66 βου- 
ληΟέντις ουνιδεΓν ετερότητα, τήν άιύιήν χαΐ άληιιτον 
χα\ άβχημάτιατον ούσίαν του Θεοΰ, δτι χείρας χα\ 
πόδας χα\ οφθαλμούς χα\ δσφραίνεθαι χα\ στόμα χα\ 
λόγους ήχουααν, όμοιοσχημάτιστον ήμίν τδ Θείον 
^υαβεβώς τ* χα\ άβυνέτως έπλάσαντο. 

λε'. ΟΟτω γουν χα\ μΧ τι άλλο των Ιερών Γραμμά- 
των δ αίρετίζων ή δ φιλόνειχος άρπάσας λογισμδς 
«ρδς δυσσέβειαν ή άτςορίαν έλχυααι φιλονειχή^ειεν. βίςαβ (ϋβϋη^υβΙ, αϋαιη 6886 υ8ΐιιη 60Γυιη ςυ.τ οαπα 
ιη6ΐ8ρ1ιθΓ9ΐ €ΐί€υηΙυΓ, ΐιΐίιιιη βοτυηι ςο» 8β€ΐιη(1υπι 
άί€ΐίοιιί8 ρΓ0ρη6ΐ8ΐ6πι : ςαοηιιη ου» ηίΙιίΚ ΙιβΒκΐι* 
018 Ια ηΐ6ΐι46ΐη ν6ηί886ΐ, Ηι ιιυββουηςαβ €«ιη ΐτορα 
»ο ΒίβΙλρΙΐΟΓΑ 06 Οοο <]ί<ΗΐιαυΓ, οαιιι ηοΙΙβηΐ ΐΓορί 
2ΐυΐ ίιηιιιυΐ3ΐ« ν•6ΐ8 2|;ηο8ϋ6Γ6 (ϋν6Γ8ίΐ8ΐ6ΐη ; βίαιρίί- 
€6ΐη 61 ίη60ΐηρτ6ΐ]6η8ϋ>ίΐ6ΐη 6ΐ 8ίιΐ6 β^υΓΑ 8α1)8ΐ8η« 
Ιϊ&ιη 1)61, ηυί^ι ιη8ΐιυ8 61 ρ6<ΐ68 6ΐ 06υΐ08 61 οΐί•• 
ΰΐιιιη 61 08 61 1θ(|ΐΐ6ΐϋΐη ίιίΑΐκΙίβηιιΐ, 8ίιηίΐ6ηι β^ηηΒ 

η08ΐη£, 1)6001 8€ΐϋ66ΐ ΙιοιηΊϋί, 880Πΐ6ββ 6( Ι8ΐα0 

€οιι6ιιΧ6Γυηΐ. 

55. Αιηυβ ίΐ8 (|α8ΐιιΠΙ)6( δοηρίιιηΓαιιι 88ΐ€ηηιηι 
ρ9ΐΓΐ6πι 1ΐ2Βΐ*6ϋ€ί Υβΐ €0ηΐ6ηΓΐ08ί Ιιοιηίηί8 8ΐα(1ίυπι 

Ζά ΙΐΙΒΓ68Ϊΐη ν6ΐ Ι]αΦ8(ίθη6ΐη 00η3ΐ>ί4ΐΙΓ ΐΓ8Κΐ6Γβ, 8ΐ εΐ μίν χαθ" Ιν τ» των διευχρινημένων τδ χαχομήχα• ^ 866αη<1οπι αΐίςυ!^ 6Χ ιΐΑΐβ <ϋ8ριι(8ΐί8 .ΓΓ8υ«ΐ6ΐη 8υ8ΐη νον επινοεί, αύτόθεν Ιξει χαθ* έαυτοΟ φερομένην 
άφυχτον τήν άνατροπήν * εΐ δέ χαθ* Ιν τι των παρ• 
ειμένων, οδ χαλεπδν έχ των φθααάντων τήν δμοίαν 
χρ(αιν χα\ έπ\ τούτοις έλχόααντα, τοΙς δμοίοις Ιλέγ- 
χοις τους μιμησαμένους ύποβαλείν, οΓς χα\ οΐ προ- 
λαβόντες άπβ^^πίαθηβαν. Κα\ τοΰτό έατι μετά των 
άλλων δ μή πάσας τάς αΙτίας έπεξελθείν ημάς χατά 
μέρος ούχ Ιξεβιάσατο* οΰτε γάρ στοιχείωσιν τούτων 
βυναγαγείν ύπεσχόμεθα, ο6τε δυσθήρατός έστιν έχ 
των προειρημένων, των παρειμένων ή θεωρία χαΐ 
διάχρισις• Κα\ δτι τά άλλα ούχ ώσπερ ταύτα έπιπο- 
λάζ8ΐ χαΐ τους ιηλλούς έπινέμεται* χαΐ δσα φθάσας 
αύτδς διηπόρησας χατά γε τήν νυν χα\ τήν προλα- €οπιιηΐΐΗ8οαΐυΓ, 8ΐ8Γιιη Ηίιιο Ιια1>6ΐ)ί( €οηΐΓ& 86 ίιΐ6* 
νιίΑϋΠβιη Γ6Γυΐ&ΐίοη6ΐιΐ• 8ίιι νβΓΟ 86€αΐΜΐαιη 8ΐί- 
ςαίϋ ρΓ^ΐ6ηηί88οηιιιι, Ιιααϋ ιΙΗΒοίΙβ 6η( οχ ιιηΐο 
ϋ'ιοΐίβ ρ8Γ ίυάίοίυιη ά^ γ6 ρΓ9Β86ηΐί 6Χ6γο6Τ8, «ίςαβ 
ίιιιί(»ΙθΓ68 ρ8η ||;βη6Γ6 &Γ|;αιιΐ6ηΙοτυιη γ6ΓοΙΙ6γ6, ςαο 
8υρ6πθΓ08 ίΠί ν&ριιΐ9ΐΥ6πιηΐ. 01) Ηιηο «Ιίωςαο ο•ιι- 
8118 ΙίΑυϋ ουηοΐα 8ί|[ί1ΐ2ΐΐιιη (1αΙ)ί2 ρ€Γ06η80η 8 ηοΚκίβ 
11006886 Γυίΐ : η6ςυ6 6ΐΓιαι Ηογοιιι ΟΑΐ&Ιο^υιη οο- 
»06Γν3Γ6 ρΓ0ΐηί8ΐιηυ8 ; ηοηυβ 8Γ^υιι 68(, ρο8ΐ ρΓ£- 
ϋΙοΐΑ, ρΓ9Βΐ0Γαιΐ88οηιιη οο|;ΐΗϋο 6( (ΙΗοΓΟίΐο : ρκκ- 
86Γΐίπι ςυΐΒ 0Φΐ6Γ^ι ιιοη Ι8ΐη, ιιΙ |}»ο, ίΓο«|υ6ηΐΜ 
βυηΐ, η6ί|υ6 Ιαηι ιηυ1ΐ08 οοουρβοί• Ι(^(υΓ ιΙΙα, άο 
Ι|ΐιί1>υ8 ηηρορ &ιιι[)ί(^6ΐ>88, 860ΐιη<1υιο ρΓββοηίοηι βούβαν άξίωσιν, αύτάρχως τδ σαφές χαΐ τήν της ^ ρΓίοΓ6ΐηςιΐ6 ρθ8ΐαΙ«ΐίοη6ΐιι, 88(ί8 ιη•ηίΓ68ΐ&ηι ροΓ- άπορ(ας λύσιν είλήφασι, 

λς-'. Πλην εί τ(ς γε χα\ τούτο των έπιπολαζόντων 
θε(η(Ιστι γάρτοίς τε άλλοις αΙρετιχοΓςχα\τοΓς εΕχο- 
νομάχοις μέγα χαταφύγιον * χαθολιχδν γάρ τύπον 
πολλάχις ή Ιερά φωνή σχηματίζουσα, ού χαθολιχήν 
άπαιτεΤ τήν Εννοιαν έχλαμβάνεσθαι, εΙς ώρισμένα δέ 
τίνα χα\ προειλημμένα σύνάγουσα τήν διήγησιν, με• 
ριχήν ενδείκνυται τήν άπόφασιν), τοιούτον έστι τδ, 
ι Πάντες δσοι πρδ εμού ήλθον, χλέπται είσΐ χα\ λ||- 
σταί. ι Ύποβάλλουσι γάρ τψ χαθολιχφ χαραχτηρι 
της φωνής οΐ άπδ Μαρχίωνος χα\ της γείτονος φρ«. 
τρίας, Μωσέα τε χαΐ τους άλλους τού θεού προφή- 
τας, τήν Πάλαιαν Διαθήχην συσχευήν εΤναι δυσφη* 

*■ 4οαιι. χ, 8. ρΐ6χίΐ8Γΐ8 8α3β 8θΙυΐίοη6ΐη ίιηρ6ΐΓ8ν6ΓυηΙ. 

56. Οα'κΐ ροηο 8ΐ ςαΐ8 Ιιαηο ϋΐίαιη ο νυ(β8πΙ>ιΐ8 
ιΐα»8ΓιοηΐΙ>υ8 ροη6Γ6ΐ? ςιιβΒ (ΐιιί«ΐ6ΐη ΐιιιη 8ΐϋ8 Ιμβ- 
Γ6ΐίοί8 Ιυιη ΐιη&|[ίιιυιιι ορρυ]|[η8ΐοη1>υ8 ιη8|ζηυπι ροΓ• 
ίιι^ίυιη 681. ΝΊιηίΓυιη ιιηινοΓ83ΐ6ΐιι 89Βρβηυιη6Γ0 Γογ• 
ιιΐ8ΐη 820ΠΒ 1.ί1ΐ6Γ» Α(ρΐΓ8ΐιΐ68, Ιίλυά υηιν6Γ8&ΐ6ΐη 
86ηΐ6ΐι(ί8ΐιι 8ΐΙ)ΐ Ιπίουί ρο8ΐυΙαηΐ; 86(1 ίηΐη Ι6πηίη08 
ςαοβάβιη, ςαι ]8ΐιι ρΓ«8υιηρΐί ίΐΜΓαηΐ, 0Μΐίβιΐ6ΐη 
8υ&ιη οο8Γοΐ8ηΐ68, ραΠΐαΓί^ιη οβίΒΓυηΐ οΙϋπηΑϋο- 
η6ΐη. Ηυ]α8ηιθ(Ιί 681 : ι 001068 ςιιοκιιιοί 8ηΐ6 ιη« 

νΟΟΟΓΟΒΐ, ίαΓ68 ΐ8ΐΓ0η68ςυ6 Γα6Γ6 ''. > Ιη ΙΐΟΟ £[6- 

η6Γ3ΐί «ΙιοΙίοοιβ ο1ΐ3Γ8θΐθΓ6 οοιιοΐαϋιιοί ΜαΓαοηΙΐΦ, 
01 ρΓΟχίοια 80018, Μο80ο ίρ8αοι αϋοβςοο Οβΐ ρΓΟ* 95 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚΙΑΚΟΗΛ ΰΡ. 96 

ρίΜίΑλ : λίςαβ ΙΙ• ΥβΙιι• Τ6βΙ&ΐηβη(υπι ιβαΗ ββηϋ ^^ μοΟντες του Πονηρού - χαίτοι γ( ού χατ' Ιχιίνιαν, ώς ιΐΜΐυιιι υρυβ €88β ο&Ιυηαηί&ηΐυΓ• Αίςυί β» νβΓΐ);ι 
ηοη Αϋτβηυβ Ικ»» €οηβΐαΙ ββδβ ρΓθΙ&ΐ«, 8θ(1 οοηΐία 
ί11θ8 ςυί ρΑυΙο «ηΐ6 Οοιηίηί «(ΙγβηΙυιη ()6€6ρΐ0Γ65 
βΐ ρΐιιηί «Χ8ΐϋ6ηιιιΐ. Ν«ιη βί 4|υί6 οριηβίΟΓ οοιιΐΓβι 
<Ιαιηοη38 Ιιαιιο ]α€(&ηι 6950 0οιηίηΐ€Αΐη Ιοοιιΐίο• 
ηβιη, 6ΐί&πΐ8ί 1(1 &<1 8Α0ΓΠ€|;ιιιη ηοΠυοι ίιηρβΠίΙ 
86η8υηι ; βΐ βί «ςυβ ρΓ8Β8αιιιίΐ, 1ΐ8υ(1 Μΐηρ^τ υηι• 
τβΓΜίβ (Ιίΰΐίοηίβ βοΙλβηίΑ |$βη6Γ8ΐΐ6ΐη 8ί1>ί 86ηΐ6ηΐί»ηι 
νίικϋολΓβ; ηιΐιίίοιηίηυβ 6χηυί8ίΐίθΓ 8ΐιΚ>ΙίΙίΐ88, ηβ- 
ςο6 88118 6?8η|;6ΐΐ€0 8βη8υί €οη|;ηΐ6η8, ββοοικίυιη 
Ιιαίο ορίηίοηί ροβΐ ρπ&άίεΐ&ιη ίΠ8ΐη Ιθ€αιη ϋαΐ. Ιη- 
ΐβΓϊηι ΐαποβη ν68Αΐ)& 61 88οηΙβ|$8 ]ιο8ΐίαηι Μ &ιη 
(Ιαοίιι, ϋυιη Γοηη» αηίνβΓ88ΐί8 (ΙίοΐΊοηίδ 8<1Ιΐ3ΒΓβΐ• 

8€6ΐ6ή8 801 1ΐ1ΐ8ΐη€η ΐη ΒθΙΙΐίηΊθί8 βΙΕλϋβ 1ΐ8ΐ)6Γ6 86 
ρΐϋλΐ. 

57. ΗΙυό ςυοςυβ 8ίπιΠ6 ο»ί ι Οιηηί» ροΓ ίρ3υπι 
ί80ΐ8 8αιιΙ : » <|(ΐο<1 »ςυβ 88η€ΐί Βρίηΐυ8 ορρυ||;η8- 
ΐοήϋυβ 8Γ|$υηιβιιΐοιη βΓΓβηάί 68ΐ. Βαιη βηίιη οΙ) 
ιιηί¥6Γ83ΐ6 (1101101118 £;€ηυ5, 88ηοΓΐ88ίπιαιη δρίπΐυηι 
31 ΟΓοαίιΐΓθΓαιη υηίνοΓ8ίΐ8ΐ6 ηοη βοριηπΐ, Ιρ$αιη 
1ιΐ98ρΙΐ6ΐηιιηΙ. δοχοοηία αΓια 8Αοπβ ΙιΗιβπΕ υηίνβτ- 
8«Ιί 8θ1ιβπΐ8(ο οβοΓυηΐ, ςηίΙ>υ8 Ι^ηιοη ηοηηίβί ρλΓ- 
ΙΪ8Γίυηι 8ί|;ιιίΟθ8ΐυυι ΐηΐιιιυηΐ. Υοΐιιΐί : ι ΥιοΙιαβ 
▼&ηίΐ8ΐυπΐ• €1 οπιηί8 ▼8ηΙΐ88 *' : » ιιβςυβ ΐ(ΙοίΓ€θ 
««ι τίηυβ &υΐ 88ρίοηΐ!8 «υΐ η\\%\ο ίη ναη&πιηι ηυ- 
ΪΩ6Τ0 ΓΟΓοηι 3ϋηΙ. Τυηι ίΠυά : ι Οηιιηβ8 (ΙοοΙΉΐλ- 
νβηιηΐ» 8ίπιυΙ ίηυιίΙθ8 ΓαοΙι βιιηΐ ^*; ι ηοςυβ Ι8πΐ6η 
(*]ιΐ8ηιο(1ί οπιηΐ η ςυοβ 1>6υ8 ιη 8ίη(|;υ1ί8 »ΐ8ϋΙ)υ8 
νίΐίοηιηι 61 (Ιφΐηοηαηι βΐ ΐγΓ8ηηοΓυηι ίοοίΐ 68$β βήλον, ϊρρίβχι^ άλλ* οΟ; ό μιχρφ «ρόαθβν χρόνος της 
Δβσποτιχής παρουσίας, άπατβώνας χα\ πλάνους Α«• 
έ&ιξβ. Τ^ γάρ βίς τους δαίμονας ύπ8ΐλήφ9αι τ^^ν 
Δβσ«οτ(χ)}ν ταύτην άπε^^ίφθαι φωνήν, χ&ν εΙς άαε- 
βημάτων ούχ &ν ήχ]) Χνμσμϋν^ χ&ν 6μ.ο(ως φρονεί 
μ4) πάντοτε τλ χαΟολιχ^ν σχήμα τής φωνής χαΐ χαΟ• 
ολιχήν ίννοιαν άπαιτιΤν, άλλ* ονίν τ6 τκριεργ^ιρον 
χαΐ μή της βύαγγελιχης βουλήσεοις περί πόβα είνα», 
δευτέραν αΟτφ βίδ(λ>βι του προειρημένου τάξιν λαβείν* 
πλην γε τ6 άσύνετον χα\ δυσσεβ&ς των θεομαχούντων 
θράσος τφ τύτηρ τής χαΟολιχής προσανέχοντες φω* 
νης» της οίχείας $υσβε6ε(ας άναχώρησιν τά Κοριαχά 
νομίζουσι λόγβα. λζ*. *ΟμοΜ$ν Ιστι χα\ τ^, < Πάντα δι* αύτου 1γέ• 
νετο* > χαΐ ομοίως τοΙς Πνευματομάχοις (ργανον 
τής πλάνης υποβάλλεται. Των πάντων γ&ρ τ6 παν- 
άγιον Πνεύμα βιά τ^ χαθ^λου της φωνής οΟχ εξαιρού- 
μενοι των γεγον^ο>ν, χα\ αυτό δεδυσφημήκαβκ. ΚαΙ 
μυρία β* άλλα οΐ Ιερο\ Α^γοι εΙς τ^ χαθ* 9λου μέν 
σχηματίζουσι, μεριχωτέραν δέ ποιούνται τήν βήλω- 
σκν* ώς τό* ι Ματαιότης ματαιοτήτων, τά πάντα μα- 
τακότης * » ουδέ γάρ ούδ* ή αρετή των ματαίοιν, ούβ* 
ή σοφία, ούβ" ή ευσέβεια. Και, ι Πάντκ έξίχλιναν, 
αμα ήχρειώθησαν* ι ούβέ γάρ ούδ" οΐ παρά Θεού χαθ' 
έχάστην γενεάν χαΥ γενεάν χατά παθών χα\ δαιμό- 
νων χα\ τυράννων στεφανίται δειχνύμενοι * χαΐ πολλά 
άλλα τοιαύτα (π\ σχολής άν τις θεωρήσειεν * άρχείν νίοΐΟΓββ. ΜυΙίΑ Ιιυ]υ8ηΐ0(1ί ϋοοΐ ουίςυο ροΓ οιίηηι ^ δ* οΐμαι χα\ τά παρατεθειμένα. Τής γάρ είχονομαχι- 4>1)8εΓν8Γ6 : ΐ|υ3η(|ΐΐληι ηιιΐιΐ 1ΐ80ΐ6ηυ8 (Ιίοΐ» τίϋοη- 
40Γ βυίΒοβΓο. €θΓΐθ Η ΓοΓΟΓοιη ορρυ{;η8ηΙίυηι ίπΐ8- 
{ίη68, ςυί είπιΊΗ ηΐΑΐίΐΐλ τοδίηί&ςοο ΙιΙιΟΓ&ηΐ οηηι 
^Γιί8 Γ8ΐυί8 6]α8(ΐ6ηι βοοϋβ τοΓδοΐϋβ, ροουΙιβΓΐ 80Γίρΐο 
4ΐβΚκ1ΐ8νίιιιυ8. Ιαπιηυο αιΐοο (|αθ(1 ηιιιΙ(» ςυχβΐίοηοβ 
«οπηοηο ρι«νιο 6|;68ηΐ, οΐ (ΐαοά Ιοββ ()ιιΙ>ίιαΐΙοη68 
4ΐΙ> •ηΐ{ςοιοΗΙ)ΐΐ8 88ηοΐΐ8 υΙγΙ», Αίςυο 8 ηιβ, (Ιυοίϋαδ 
ίΐϋε, (Ιΐ8$ίρ8ΐ» ΓυβΗηΙ, €( ςνο(1 ρΙαππΐ88 08υ8&8, 
ηηάο οήή οοιιίΓονοηί» εοΐοηΐ, ροΓοβηβηοηηι, 86γ- 
ιηο ηιου8 Ιΐ8€ΐ6ηιΐ8 (Ιι^ιηοηβιηνίΙ. ΙΙίΓαιη υογο οπι• 
ηΐ8 3θουπιΐ6 οοηρΓοΙιοηίΙοηπι, ηοοηβ, Ιΐ8υ(1 ΗογοΙο 
ΑβΓπΐ8ν6Γίπι : €«ΐ6Γ0<]υι ςυο<1 ηοη ρ8υοίθΓ8 ρθ8ΐυ- 
Ιιιΐίε ιη ιηοίΐίυαι ΐυΐβπιη, Ίά ει ίοΠο αίΒΓπιβηι, ηβηο 
ηιβ, ]α<Ιίθ6 νοιίΐλίο, 8οροΓΐ)€ Ιοςυί 08α88ΐ)ίΐηΓ. 

ΟϋΛδΤΙΟ 11, ^ 

5ί άΐ€ $€ρΙίηιο τβηηιηΗ Ώ€η$ α6 πηΙν^ηΗ ορβΗ- 
^ε ενίε, (ξποηιοάο εαΐηίατβ Ραίτη ν^Γ^χηι άίοΗ: 
4 ΡαΙ^τ ΐΜΜε Ηβ^αβ ιη9άο ομ€ταΐΜΤ βΐ €§ο (φετοτ ? > χής λύσσης τήν διά τής χαχουργίας ταύτης άπύ- 
νοιαν, μετά τής. Αλλης αυτών φρενοβλαβούς χαχομη- 
χανίας. Ιδιαζόντως ήμΙν \&γος έθριάμβευσεν (96). 
*Αλλ* δτι μέν πολλά τών άπορη μάτων προχοκτα- 
σχευής δεΖται, χα\ δτι τά σά παρά τε τών προλα- 
βόντων ανδρών αγίων χα\ ήμίν α&τοίς έχείθεν χειρ- 
α[γω]γουμένο'.ς δ^ευχρίνηται, χχ\ δτι τά πλείστα τών 
αίτιων παρ* ά είωθε συμβαίνειν τ6 άπορον έπεξήλΟο- 
μεν, ό λόγος επέδειξε. Κα\ δτι μέν τής άχριβείβις 
πάντων έπειλήμμεθα, οΰχ άν φαίημεν* δτι δέ τής 
αΙτήσεως ούχ Ιλαττον είσηνέγχαμεν, οΰχ άν υπερ- 
ήφανων λόγων, διχαζούσης αληθείας» οΰδε\ς άν ήμοΕς 
αΐτιάσαιτο. ΕΡαΤΗΣΙΣ Β'. 
ΕΙ τ^ έβδόμχι ίιμέρςί χατέχανσβτ ό θβός άχό Λάν- 
των τώκ ίργωτ αυτούς ηώς ό σωτήριος τον 
Πατρός λόγος φησίν' ι Ό Πατήρ μου εως 
άρτι έργάζΒται^ κάγώ εργάζομαι; ι 

8αίμί, ηα9. 0οί/., Ι. IX, ρ. |2 ; βχρίιοεηε, ({ΐιοηΜΜίο ίηΙβΓ εο οοονοοίεηΐ Ιβεΐιαιοη» Εθίΐ8 8ΐ> Αη^. Μ•Ιο, Τ€ί, 
^611. II, 2 6( ^ο•η. ν, 17, 

ΟιιηΐνοΓ νΐ(ΐ6πιη8 Ογο&ιογ'» ορβηΐΐοαββ ; ςυαΓυιη 
ςηΜοι» ρτίαιι βεΐ ίρεο αϊ» ίηίΓιο οοΓηη ψΛΛ οιβί- 

»« ΕοοΙβ. ι, ί. »• Ρ88ΐ. XIII, δ. 

νοτλ: 

(25) Γΐιοΐιί ορυ$ ογο εβηοΐΑΓΟιη ίπΐ8|;ίηυηι ουΙία 
ηιοιηι^ΓΑΓβ νίιΙοΐΟΓ ΕιαΙι^ιηΙυε 3ρυ(! Ιι9ΐιηΙ)60. Ιοηι. 
Ιϋ, ρ. 4ϋ. ^ίαληΐ|ΐΜπι ηίΐιίΐ 8ΐίυ(Ι ίοΓΐ8580 ΊηΙοΙΙϊ- Τέσσαρας δρώμεν του Δημιουργού εργασίας • ών 
πρ<άτη μέν έστιν αυτή τών δντων ή χατ* αρχάς προ- ΐ;οη(Ιηηι 08ΐ« ρπ^ΐΟΓ ίΠ^ι φΐ« ρΐΌ οο (Ι(ΐ|;πΐ8ΐο ΗΙηιη- 
ΙιΐΓ 8 Ρΐιοΐίο ιη ρΓίπΐ8 ορκίοΐα (ηιιηο οοΙλυ* ΓιΙιή ι), 
β4 ίη ΑηφΜΙθ€ΐααηί$ 196 (167), 197 (168), 205. 97 ΑΟ ΑΜΡΗΙΙΟΟΗΙϋΜ ΟϋΛδΤϊΟ ΤΙ. 

βολήτε χα\ δημιουργία • καΟ' δ στ,μαινόμενον εΓρη- Α δΐυιιΙ |ΐΓθΐ<ϋ€ΐίο 61 οιβαΐίο; ςοο ίη δβηδϋ (Ιΐΰΐυιιι ται^ιΚαΙτΙ) ζ' ήμέρ^ χατέτταυσεν όθεός• » χαι γάρ 
τάς φύιεις των 5ντων απάντων έν επτά τελεσάμενός 
τε χαΐ ούσιώσα; ήμέραις ό Δημ:ουργΙις ούχέτι «αρ- 
αγωγήν οΰβεμίαν έπεβείξατο. Δευτέρα δέ ή έξ έχει- 
νου μέχρι του νυν των &παξ εφεστώτων ενεργούμενη 
διαμονή τε χα\ συντήρη^ις χα\μτ,δα μη παραχωρούσα 
εις όλόχληρον είδος παραπολέσΟαι χα\ πρ6ς τ^ μή δν 
χωρήσαι * ή δέ τοιαύτη ενέργεια χα\ συντήρησις, 
ηρόνοιά τε θεού χαΐ κηδεμονία χαλεΖται * χα\ ταύτης 
της ενεργείας τε χα\ εργασίας ούδεμιαν ουδέποτε 
χατάπαυσιν, μέχρις άν τδ περίγειον τόδβ σύγχριμα 
την ύπόστασιν 6χη, ό άληθί)ς έξεπίσταται λόγος. "Ετς 
6έ τρίτην δρώμεν του Δημιουργού έργασίαν, έξ ης 
έχάστη φύσις τά οίχεΐα πράτχουσα ουδέν άνόμοιον 65ΐ : ι£ΐ (Ιίβ 8€ριΐιηο ΓοςιιΙβνΙΐ Οευδ.» Ν»ΐυπ8 βηίιιΐ 
βΟΓίιιη οιηιιΐιιηι ςυ» δηηΐ εΐ 8υΙ)5ΐ&ηΙίί8 ίηΙΐΆ δβρίβηι 
()ί68 ρ6ΐΤ6€ΐΐ$, ϋΓβϋΐοΓ ιιυΐΐαι» υΙίΓΑ 6χ1ΓιΙ)υίΙ ρΓΟ- 
(1υ€ΐί(ιη«η)• δβευικία αυίοιΐ) 66ΐ ι1ΐ3 8ΐ»1)ΙΠΐΑ8 «Ι 
ΰ0086ΓναΓιο οΓβαίαι&Γυιιι» βχ ςιιο 6Χ8ί$ΐ«Γ6 ^οορ&Γυιιΐ 
υ8(|ΐΐ6 3(1 1)00 ΐΰηιριι», ηοη &ίιΐϋΐΐ8 νβΐ υηβιη δροείβιιι 
οηιιΓιηο ραπΓββΐ ιπ ιιίΐιίΐυηι ΓοϋΐΓβ : 6ΐι ροιτο νί8 6( 
οοιΐδ6Γν&Ιίο » ρΓονΐ(ΙβηΓΐ3 ϋϋί 61 €υΓ8 νοοαΙυΓ. £ΐ 
Ιιαχ νΐ8 61 ΒοΓιο ηυηςυ2ΐη ΓυΐϋΓυηι 6886 υΐ €68861, 

ςυαίΚΐίϋ 8υ1)8ί8ΐ6ΐ Ιΐ£€ ΙβΓΓ6ηα €Γ63ΐίθ, 1^6Γί<ϋ6υ8 

168118 68ΐ 86ηυο. ΤογΓιαιο 4υυ(|α6 νΙ(]6ηιυ8 εΓ6:ιΙοιΊ8 
ορ6Γ3 1101161)1, Υΐ 6υ]α3 υη8ςυχςυ6 ηαΐυΓ» 3^6118 
ρΓορΓία ηίΐιϋ 8ΐ1)ί ϋΊ88ίιτιίΐ6 3υΐ ηοη οοηδ^ηίαηβυηι 

ρΓ0ΐ1(Ι6ίΐ; £0(1 ](1]113 8(138 ρΓ0ρΠ6ΐ3ΐ6δ 61 ί>ΙΙ3ΙΗ 81- ή άλλότριον αύτί^ς προβάλλεται, αλλ" έχάστη πρ6ς ^ ηιΊ1ίΙιΐ(1ίιΐ6ΐη 6ΐϋης6η8 61 ίθΓηΐ3η8 63 ςα» 6Χ ίρ;»;! τ^ οιχείον χα\ έμφερές διαπλαττομένη χα\ μορφο- 
τεοιοΰσα τδ γέννημα άνόθευτον τήν διαδοχών έπιδεί- 
κνυται • ειη δ' αν κα\ ή τοιαύτη εργασία εΙς τδν τί)ς 
-προνοίας καΐ κηοεμονίας άνηγμένη λόγον. Πλην των 
είρημένων τριών έργασιώ*^, ή μέν περ\ ούσιώσεω;, 
ή δΐ π5ρ\ δ.α μονής, ή δ& περί όμοιέτητος τδν σχοπδν 
απευθύνει. Εις τδν αύτδν δ^ συναχθείη λδγον χα'ι της 
τάξεως των ύποστάντων ή αναλλοίωτος τε χαΐ αμε- 
τακίνητος διαδοχή • ήλιος τέγε κα\ σελήνη τάς ανατο- 
λάς τε κα\ δύσεις, συνόδους τε χα\ αποστάζεις, και 
τάς άλλας ενεργείας, 4ς ό δημιουργικούς αύτοΓς έν- 
α?εέΟετο λόγος ουκ &ν αμείβοντες, ουδέ τήν έξ αρχής 
αυτοΐίς παγεΐσαν εύτακτον του δρόμου περιφοράν η386υηΐϋΐ-, 1θ3ΐΙίιη3ηι δθΙ)θΐ6ΐη δυοοβδδίνβ 6χ1ΓιΙ)6( ; 

Μίδ 3υΐ6ΙΙ1 0ρ6Γ3Γΐ0 1101)11116 ρΓΟΥΪΐΙϋΙΐΐίββ ο( ουΓϋ*. 

ϋ68Ί£[η3ΐυΓ. ΟιυΐβΓυιΐ) ρΓΰΒάίοΐ3Γυιη ΐΓΪυιΐ) ορ6Γ3ΐίθ' 
)ΐυπ) Ιυιιι 63 ςυχ 8υ1)δ1αηΐί3δ, (υιιι 63 ςυ» οοη86ΐ*ν3ϋο- 
Ι16Π1, ΐυιη 63 ςυφ δίιηΐ1[1υ(1ίη6ΐη ρΓΟ οΙ)]6θΐο Ιΐ3ΐ>6ΐ 
8υυηιϋΐ)6ΐιι 3ρρΓίπ)6 3δ86ςϋυιιΐαι*•Αϋ 63ΐηιΐ6ΐη 3(ΐΐ6ΐιι 

Γ3ΐίθΙΐ6ΐη Γ6ΐΙυ6611(]3 6Γίΐ 6ΐί3η) ΟΓΐΙίηίδ 8υ1)8ΐ3ηΐί3* 

ΓυιηίωιηυΐαϋίΙίδ 6ΐ οοη8ΐ3η8 δυοοϋδδίο. 5ο1 (ΐυίρρ664 
1υη3, θΓΐιΐ86ΐθϋ038αε, οοη|;Γ68$υ8 6(ιΐ6Γ66ΐίοηϋ86ΐ6ΰΒ'' 
Ι6ηΐ8 νίΓ6δ(μιαδί11ΐ8 ίιΐίΐίϋίΐϋίνίηυυι €Γ63ΐοπ8νβΓ][)ΐιιη 
ιιυη(]ΐΐ3ΐη ηιυΐαηΐβδ ηβςυο δί1}ί 3ΐ> ίιΓιΐίο ίηιρΓ68δϋΐι) 
ουΓδυδ οη1ίη3ΐϋηι ίΐ6Γ οΙ)Ι•γίδ€6ΐιΐ63 3ΐιίΐΗ3<1ν6ηί 
ροδ86ίΐΐ. Νβςυβ Γ6Η(]υυ8 38ΐΓ0Γυηι οΙιοΓυδ ί1ΐ3ηι φωραθε?εν διαφθείροντες * ούδ*ό λο:π6ς των αστέρων ς^ 8ί1)ί 3ΐ) ίηίΐίο ίιηροδίίαιη αιοΐυδ 61 ΟΓΐΙΊιΓίδ, βρραπίίο- 

χορδς τδν έξ αρχής αύτοϊς ένδοθέντα τής τε περι- 

νοροί^ χα\ της τάξεως είρμδν, φάσεως τε χα\ κρύ- 

ψεως, βύχ άν άλοιεν άμειβόμενοί τε κα\ διαλύοντες* 

νύχτες τε ταΤς ήμέραις ύποχωρουσαι, καΐ τδ άνά- 

παλιν αΐ ήμέραι ταΤς νυξίν έξιστάμεναι, άνόθευτον 

τε χα\ άπαραποίητον τήν εΟταχτον άναλογίαν δι- 

εσώσαντο • ωσαύτως κα\ ωρών αΐ φύσεις τάς δ'.αδοχάς 

σλλήλαις παραπέμπουσαι , ούδεμίαν καινοτομίαν 

έοέξαντο, άλ).ά τήν άρχαίαν κα\ θαυμασίαν ταύτην 

μετββολήν, άμετάβλητον καΐ άμετακίνητον συνε:ή- 

ρησαν • καΐ ταύτην τήν έν τοίς ούσιν εύταξίαν τε κα\ 

άναλογίαν, δήλον ώς 6 της προνοίας συνέχει τε καΐ 

πάντα έν σοφίςι δημιουργήσαντος βεου. 

"Εστί δέ τις έπ\ τούτοις κα\ έτερα εργασία, φιλαν- χ) 
Ορωπία δεσποτική τφ άνΟρωπίνφ μάλιστα έπιΟεω- 
ρουμένη γένει • διπλή δέ αυτή • ή μέν γάρ τέμνεται 
τίζρλ σώμα δι^ ής λώβαί τε χα\ πάθη μυρία άλλα 
του πλάσματος απελαύνεται, & δή παραγεγονώςδ 
χοινδς του γένους Σωτήρ Επραττε τε κα\ ένήργει, 
παντοδαπώς παθημάτων κα\ νόσων τδ άνθρώπινον 
ελευθέρων ή δέ περί ψυχήν • ταύτην γάρ πολλοίς 
άμαρτήμασι συγκεχωσμένην κα\ κατάστιχτον δλην 
γεγενημένην ταίς του πονηρού μυρίαις αίχίαις, ό 
αύτδς ημών πλάστης κα\ Δημιουργδς άποχαθηρά- 
μενός τε και άποξεσας διά της αυτού υπέρ νουν κα\ 
λ5γον επιδημίας, είς τε τδ άρχαιον αξίωμα έπαν- 
ήγαγε, χα\ τδ κατ* εΙκόνα πάλιν άναλαβων Ισχύν τ» 
χα\ χοίράν παρέσχετο • αύτη τοιγαρούν ή περ\ τδ 
πλάσμα τών χειρών αυτού εργασία τυφλοϊς το βλέ- 
Ρατκοι.• Γι β, ει. 1118 61 Ο€ου1ΐ3ϋοηί8 δ6η)ΊΐΗΐη ρ6Γΐηυΐ3Γ6 6ΐ «ΙίβδοΙνβΓβ 
60ΐινίιΐ06ΐ'6ΐυΓ, ηθ6ΐ68ςυβ<ϋ6))υ8δυ€66ϋ6ηΐ68 61 νίοίδ • 
δίιη <1Ίϋ& ρο;»ΐ ιιοεΐ6δ Γ6δυΓ36ηΐ68 ίηΐ6((Γ3ΐη 6ΐ ηοιι 
3(1υΙΐ6Γ2ΐ3ηι ρΓοροηίοηβιη 86Γν3ν6Γυιι(. Ιίοιη 6ΐ αηιη 
ΐ6ηιρθΓυιιι ιιβΚυιχ* β'ώί ίιιγί06ΐιι 8υθ66(ΐ6ηΐ6δηί1ιίΙ 
ηογι ρ3δδ<6 δυηΐ ; 86(1 3ηΐίςυ3πι 61 ιηίΐ'3ΐ)ίΐ6ΐιι νί^ίβ- 
8ίΐυ4ϋη6ΐη ίιιιηιαΐ3ΐ>ίΐ6ΐιι 6ΐ 6οη8ΐ3ΐι(6ΐη 86Γν3Υ6Τ6. 
Ι1ΐ3ηι ροΓΓΟ ίη ϋδ ςυ» δυιϋ 6Γ6313 0Γϋίιΐ3ΐίυιΐβΐιι 6ΐ 
ρΐΌροηϊοΐ)6ΐιι ιυ3ΐ)ίί68ΐ6 ϋοηϋπβΙ 30 ϋηιΐ3( ριονί- 
«Ιοηΐί» νβιΐιυιη ; (|υ£ ορ6Γ3ΐΐο 68ΐ 61ί3ΐιι ίΐΐίυβ 

061 ςΐΐί 01111113 83ρί6Ι1ΐ6Γ 601ΐϋί«1ίΐ. 

συγκροτεί λόγος * εργασία δ" &ν είη χα\ τούτο τοίί 

ΕδΙ 3υΐ6Ι11 ρΓ3ίΐ6Γ63 61 31)3 θρ6Γ3ΐΙθ, ΠβΙΙΐρθ 

1)6ΐΐ6νοΐ6ηΓΐ3 ϋοηιίοί 1ιιιιη3ΐιο ^βηβτί ίιΐΥΪ9ϋ2η8 ; 
ςυ» (ίυρΐ6χ 681. Ρηοτ ςυίϋ6ηι ρΓΟ ο1)]66ΐο Ιΐ3ΐ)6( 

€0Γρα8, ςΐ13 ΐηθΓΐ)ί 61 86Χ661113 »1ί3 Π13ΐ3 3 εΓβ3ΐαΓΜ 

6χρ6ΐ1υιιΙιιι* ; φιοά 3β6ΐΐ3ΐ 61 ορ6ΐ'3ΐ)3(υΓ οοηιιηυιΐ)» 
Κ6Ι16ΓΊ8 ηοδίΐ'ί ίΝ3ΐΥ3ΐθΓ, 4υίΙ)υδ1ί1)6ΐ (ΙοΙοπϋυδ 1ιο- 

ηΐΐηβδ 1ί1)6Γ3118. Α1(6Γ3 Υ6ΙΌ 3€ΐ ΑηΙΐΙΙβΙΙ) Γ6δρί6ίΙ: 

)1ΐ3ΐη 6ηίιη ηιυΐΐί ρ6€63ΐΊ8 ο1>Γυΐ3ΐιι βΐ Ιοΐ3ηι δ6Χ- 
661)118 ϋί3λΜ>Ιί 3δΐα1ϋ8 ιιΐ36ΐιΐΗΐ3η), ρΐ38υΐ3(0Γ ηο8ι6^ 

61 €γ6310Γ 3ϋδ(βΓς6η8 61 3ΐ>Γ3ΐΐ6η8 ρβΓ βυυπί 8(1- 
ΡΓ3 11)6111610 6ΐ Γ3ΐίθ)16ΙΙ) 3ί1ν6ΙΙΐΗΐη ρΓΙδΟβΒ (Ιί- 

{;ΐ)ίΐ3ΐί Γβδίίΐυκ, 6( ςηοιΐ 3<1 δΐιαιη ίιη.ι^ίιιβιη 6Γ- 
ΓθΓηΐ3ν6Γ3ΐ Γ60Γ63η8• 61 λίπι 61 ^311(110111 ρη£ΐ)υίΐ« 
11Ι3 ί$;ΙΙ(ΐΓ ίη οριΐδ ιηπικιηπι ίρδίιΐδ 36ΐίο €α:6ΐ8 νί• 
βυπ) ΐ3ΓξΊΐυΓ, ραΓ3ΐνΐίευηΓ3δΐΐ'ίπςί(, ςυβίΠίΙΐΜίηππ) 
ηιοπυυηι &υδοίΐ3ΐ οχ διρυΙείΌ, 61 ΐιιηυιη6Γ3 3ι^^ 99 ΡΗΟτιι ρατηιακοηλ: ΟΡ. !(» 

ηλίυΓΑΐη βχεοάβηΐΐΒ ορβΓλ ο&ίοικίίΐ ; ηιιβκ (Ιυηι 1κ:ηο- Α τε^ίν χαρ^^εται, τεαράλυτον σφίγγει, τεταρταΐον άν• γοίβηΐι» Γ6|;υ1ί8 61 Ιβ^ί^υβ βίΤιαΐ 0οηιΊηυ8 ιιο916γ, 
Ι)6η6θε!ιιηι έϊ βχρΓοϋπιΙ ίιΐ|{Γ&(α8 ^υ^19ίο^η•Iι ροριι- 
1υ$, 83ΐ)1>&Ιο ιΐ6ΐ>ϋ3ΐη νεηβΓ&ϋοηβιη ρηκΐ6χΐ«ιη ι^ΐ 
8Ι12Β ιην'κΐί» ιη3ΐϊΐίφ(|(ΐ6 νβΐιιιη οϋί'ιαβηβ : λυιΐίΐ 
νβΓΟ Οοηιίιιυιη, Ιυιη ςυΑίβηυβ Οοιηίιιυβ ββΐ, Ιυιιι 
«ΐυβίβηυβ ιη3{(ΐ$ΐ€Γ €ΐ β^Ιν^ΐΟΓ, <Ιί€€ηΐ€ΐη : ι Ρα16γ 
ιη6ΐΐ8 υβςυβ ναοάο ορβΓ^ΐυΓ βΐ β|;ο ορβΓΟΓ *'*.» Παπί 
λΐιίβηι ίη{(Γ8ΐί8 ^υϋ£^8 ίβίΑίο €0Γρ0Γί8 ΰθΓ3ΐίοηβιο» 
<|υΜ δ8ΐΙ)1)2ΐ(ο Γ»ΰΙ& βΓ&Ι, νίΙυρθΓ3ηΙί1>υ8 61 ϊΛλβ* 
ρΙΐ6ηιαη(ίΙ)υ8 ΐΐ» Οοηιίηιΐδ 08 οΙ)ΙυΓΑΐ, ηο8 €ΐ3Γ6 
6(1θ66ΐ &5 >ιιι]υδ06ΐηο(]ί ορβπϋηβ η6(|ΐΐ6 Ρ9ΐΐΓ6πι 
Γ6ςυί68€6Γ6• πβςαβ 86ίρ5υπι ορεΓαή (]68ΐη6Γ6. Εζ 

||&6 Ι^ίΐυΓ Οοίηίηΐ Γ68ρθη81θη6 61 6Χ (ϋν6Τ8ί8 ορ6« 
Ι'βΐΊΟΙΙΙΠη 0ΐ)8Γ&0ΐ6Γϋ>ϋ8 ί&είΐβ ΓΐΜ 681 ίηΐ6ΐΐ!Κ6Γ6 2 ιστ^ τοΟ τάφου, χα\ χρεΤσσον ή άρκθμεΤβθαι, ύπκρ- 
φυη Ιργα έπεβείξατο * & του ΔεΦ7:6του φιλανθρωπία; 
ορφ χαΐ ν^μφ ^ιαπραττομένου, έξονβι^ίζει μέν τ^^ιι 
εύεργεσίαν 6 αχάριστος των Ιουδαίων βημος, τήν 
του Σαββάτου τιμήν πρόφασίν τε χα\ προχάλυμμα 
του φθόνου χαΐ της πονηρίας προβαλλόμενος * άχοΰει 
2& παρά του Δεσπότου τούτο μέν Δεσποτιχώς* τοΰτο 
61 βιβασχαλιχώς τε χα\ σωτηριωδως * ι *0 Πατήρ μου 
Ιως άρτι εργάζεται, χάγώ εργάζομαι, ι *Αλλά τους 
μ^ν άχαρίβτους Ιουδαίους τήν περ\ τ6 σώμα βερα- 
πείαν δτι γέγονε Σαββάτψ διασύροντας χαΐ δυσφη- 
μουντας ο&τως δ Δεσπότης Ιπιστομίζων, τούτων τε 
χα\ των τοιούτων {ργων μήτε τδν Πατέρα πεπαυ- 
σθαι, μήτε αύτδν της εργασίας λήγειν τρανώς ημάς ςυί1>υ8 ορ6ΓίΙ)ΐΐ8 Γ6ςυίβν6Γίηΐ Ρα16Γ 6ΐ ΡίΓιιΐ8, ςυχ- ^ άνεδίόαξεν. *Απδ δλ τής Δεσποτικής άτιοφάσεως ταύ*- η8ΐη 3ΐιΐ6ΐη υ8(ΐυ6 ιηοάο ηοη (Ιεβίηαηΐ ορβΓϋπ. 
€Γ6αΐ0Γ 6ηίηιν6Γο 6υ1)8θηΐί83 ]8ΐη(1υ(1υιη (6Γπιίη»- 
>ίΙ; (Ιυιη &υΐ6ΐη ίη60ΓΓυρΐίΙ)Ίϋ& 68ΐ ςιιοΒ ΰοικϋϋίΐ, 
86Γν3ΐ, !ΐ6ΐηςα6 ϋΙβΡδβδ 6( ηοη 8ΐ(1υ1ΐ6Γίη38 658β 

•60Γυΐη 6886111128 802 ρΓ0νί46ηΐίλ ρΓ06υΓ21, 61 ίΐΠ- 

ροβΚυηι ΟΓάίηβιιι 86ΐηίΐ»πιςυ6 ίιιιιιιιιΐ8ΐ)ΐΐ6ΐη 86Γν:*ί» 
ιη'ιηιπιβ \ί(]6ΐιΙυΓ €688ΑΓ6 η6(ΐυ6Ρ&ΐ6Γ, η6ςυ6 Ρί1ίυ8» 
•1104^6 0112111 5ρίηΐυ8 52ηοΐυ8. 5αρ6Γ8υ58(2ΐι(ί2ΐί8 
6ηΙιη 61 οηιηίροίβηΐίβ 61 οιηιιί2 0Γ62ηΐί8 8υΙ)8ΐ2ΐιΓΐ36 
υΐΜΐ 681 6( το1υηΐ38 61 ροΐ6ηΐί2 61 νΐ8; ιη2ηΙΓ6&ΐυιιι 

68( 2016111 62 ΙΐΟΓϋ ςΐ]2 81202 802 δϋ1ν2ΐΟΓ ΠΟΚίϋΓ 
ΟΡ6Γ»^210Γ9 0ρ6Γ2ΐ0Π1 6586 ς01(ΐ6Π1 Ρίΐίοΐη, ΠΗ 
ν6Γ0 €06ρ6Γ2ΐ08 6886 Ρ2(Γ6ΠΙ 6ΐ ΒρίΓίίΟΠΙ 82061001. της χαΐ & πρδ βραχέος διευκρίνησεν δ λόγος σημαι- 
νόμενα της εργασίας ευχερές εστί σοι λαβείν, ποίων 
μίν {ργων χατέπαυσεν ό Πατήρ χα\ δ ΤΙδς, τίνα δέ 
μέχρι του νυν ου παύεται εργαζόμενος- χα\ γάρ 
δημιουογών μέν τάς φύσεις πάλαι χατέπαυσεν, αδιά- 
φθορα δέ δημιουργηΟέντα συντηρών, ωσαύτως δέ 
χα\ απαραχάρακτους χαΐ άχιβδηλεύτους τάς ολότητας 
των ούσιωθέντων διά της αύτου συνεχών προνοίας, 
χα\ τήν έντεθε?σαν εύταζίαν τε χα\ τδν είρμδν, αναλ- 
λοίωτα συντηρών, ούδαμοΰ φαίνεται τιεπαυμένος 
οΟτε δ Πατήρ οΟτε δ Υ16ς, ού μήν άλλ* ουδέ Πνεύμα 
τδ άγιον • της γάρ ύπερουσίου χα\ παντοχρατορικής 
χα\ δήμιου ργιχής των δλων ουσίας μία τε χα\ ή αύτη βούλησις χα\ δύναμις χα\ ενέργεια * δήλον δέ ώς χατ* έχεΐνο χαιρου χαθ* δ τάς θεοσημείας δ Σωτήρ ήμων 
έπετέλει, είργάζεται μέν δ Υίδς, συνεργάζετο δέ αύτφ Πατήρ χαΐ τδ άγιον Πνεύμα. 

ου^ϋδτιο 111. ε ερπτηςις γ. 

€ην «111$ 6$1 Ιηΐο ί>οιιιίηιι<, ηοη αηίβηι αΐιο ιηοάο^ άίά τΐ χρησάμετος πτιΛφ ό Αεσχότης^ άΧΙά /ιή 
ΗΙ οΰπία €€Βή €Ηνατ€ΐ? άΛΛφ τρόπφ, τους όρβοΛμοϋς έξιάσαζο τον 

χνφΛου ; 

ΕόϋΛ 2 ΜλΙο, 1. €. ρ. 3. 1)6 8<η2ϋοη6 ΟΦοί ηβΐΐ. Ιο&η. ιχ, 6. 

I^αιο 0808 681 εΓ62ΐθΓ« €010 62Θ0Ο ίηηο?2ΥίΙ 060- Πηλψ δέ χρησάμενο; δ Πλάστης οφθαλμούς έχαιν» 

Ι089 01 (Ιοϊάΐ2θΙίΚ)υ8 ςοοοκχίο (16 16ΓΓ2 ρποιθ8 Ιιοοιο ούρ^ησεν τφ τυφλψ, Γνα των διαπορούντων» πώς ΓθΓΐη2ΐ08 ίοβΠΐ, 60 ηΟΟά &υ]08 €Γ62ΐίθΟ 18 Πθ11θ8 
2(ΐ6Γ2ΐ ίθβρ6€ΐθΓ 61 Ι68ΐί8, Ι06ΙΙΐ6ΐη 2(1 δθ1ί(ΐ2Π1 6Γί- 
|;6Γ61 11(1601. ΙΙΙοά 60110 6ΐΓ62 (11^0188101001 ΙίΟΙΟί- 

1)18 ηΐ6πι1)Γ0Γ00ΐ ορί&ΰΐυοι οοοΗδ οιοοίοαι ρΓορο- 

811010, οι 61 (ΐ662Β(6η8 ΟΟΓροΗδ ρ2ΓΐίΙ)08, ςθίΙ)08 6ίΠθ- 
|(60(1ί8 ηοΗοβ 2<ΐ6Γ2( 06θ1θ8, 06010 ίθ66η28 (Ιϋδο* 
(ΐ6Γβ 860(601128 (1α1>ί(6ΐ, Ι0θ1ΐ201 ΥΙΟΙ 61 ϋΓ0ΐίΐ2ΐ6ηΐ 
ρΓ9Βΐ)6(. υΐ>ί 6θίΠ1 Τί(ΐ6ΐ ϋΚθ<1 ς00(1 ίο 001)18 68( 

ορίιαιοπι βΐ 4ί(^οΐ88ίηιοηι 802ηι ρΐ28ηΐ2Γιοο6οι 6( άπδ γής ό πρώτος άνθρωπος έπλάσθη, έτκείπερ της 
τοιαύτης δημιουργίας ούδεΙς επόπτης ουδέ μάρτυς 
είστήχει, τήν γνώμην είς άναμφίβολον συμβιβάσι^ 
πίστιν • ή γάρ περίτδ τιμιώτατον τώνέν τψ σώματ. 
του άνθρωπου μελών δημιουργία ύπ* δψιν απάντων 
προτεθεΖσα χαΐ περ\ λοιπού σώματος, φ πλαττομένια 
ουδεμία δψις έφεστήχει, μή άμφίβάλλη μηδε\ς άπο- 
ρουμένας διασχίζεσΟαι γνώμας, μεγάλην ίσχΰν χαΐ 
βεβαίωσιν παρέχει * οίς γάρ άν τις τδ άριστον τε 8θΙ)!»ΐ2θΐί2αι 6Χ ΙοΙο (ΐ6<1οχί886, ςοοοιοιίο 000 ίο• |) χα\ τιμιώτατον των έν ήμΐν έχ πηλού τήν πλάσιν €0060880 2Γβ0016010 6ΐ €«Ι6Γ2 0Γ|;202 6Χ 62(1610 
01216112 26 ρθΐ60ΐί2 ί20ΐ2 6886 €0θΑΐ6ί)ίΐΟΓ? €ΐΒΐ6• 
ΤΟίη Οΐ 6ΐ2Γίθ8 (1ί8€28 10 θηΐθίί)08 Ηβ ςθϋ)08 Ρ216Γ 
οι 06001 86 ηΟΐΟηΐ ί26ίΐ, ρθ(60ΐί2 060ΐρ6 61 |[1θΓί]^ 
61 8υΙ)8ΐ20ΐί2 61 (1θηΐίθ2ΐίθ06, Ιο ϋ8 611201 Ρίΐίοοι 

«(ΐυ2ΓΚ2ΐ6ηι ΐ6η6Γ6 61 ίπιοιοΐ2ΐ>ϋί 12(601, Ιοίυοι 61 

ηΟΟ 211201 Π12(6Τΐ2Ω1 €6ρί( 0( 06θ1θ8 68Β61 Γ6ΓθΓ- 

ιη2Κ(; ςο6ηΐ2(1ηιθ(1οοι 6ΐΡ2(6Τ €|ίοβ οΓιοΐ€θθΐ ιρβο 

6Χ 1θ(0 1ΐΟΟΐ1θ6ΐη €Γ69(. Μ20ΐί68ΐαΐ0Γ 20(601 6ΐί8ΙΟ χα\ ύπόστασιν δρά προαχθεισαν, πώς ούτος ούχ 
άναντι^^ήτφ λογισμψ χαΐ τδ λοιπδν δργανον έχ της 
αυτής δλης χα\ δυνάμεως άνομολογήσει γεγενησθαι ; 
άλ>.ως τε δέ Γνα τοΰτο τρανώς άναμάΟης δτι ικρ έν 
πάσιν οΤς δ Πατήρ. τδ βεδ; είναι γνωρίζεται, δυνά- 
μει λέγω χα\ δόξη χα\ ούσίςι χα\ χυριότητι, έν τούτοις 
χα\ δ Υίδς τδ ίσον έχειν καταλαμβάνεται χα\ άπαρ- 
άλλαχτον, πηλδν κα\ ούχ άλλην δλην λαβών τους 
^θαλμοΟς αναπλαστεί του τυφλοΟ * ώσπερ χα\ ό "' ;ο2θ. τ. 17. 101 ΑΟ ΑΜΡΗΙίΟΟΗΐυΜ ΟϋΛδΤΙΟ IV, V. 102 

Πατ^ ηάλαι 9υν αύτφ έχ πηλού τ^ ΑνΟρωίιον ^- Α ίΐΐηηι Οβιιπι ηιιι ίο Γογικια Ιιοιηίηίδ »|;6ΐ>αΐ βΐ Ιυΐυηι μιουργβΐ - συναναφ«(ν6ται δέ χαΐ τούτο βτι «βρ δ 
νΰν (ν μορφ)} άνθρωπου χρηματίβας β^δς χα\ πηλδν 
εΙς φύσιν μεταβάλλων οφθαλμού, αύτ6ς ί^ν χα\ ό 
πάλαι τ6ν Ανθρωπον συμπλαστουργών έχ πι^- 
λου• 

ΕΡύΤΗΣΙΣ Δ'. 

τι Αγ«, « Μισουττβς ααϊ τάτάχό της σαρκός ίσχι• 
Μύμέτοτ χιτώτα; > 

£ά{ΐΑ λ ΜαΙο, ]« ο. ρ. 5| 4. 06 ΙοίΌ βρίβίοΐ» δ. ^ηά», ν. 25. ίη οοιιΐί δΐιΙ}8ΐ«η1ίαιιι οοην6η<;1)αΐ βυηκίβιη 6856 &6 
6υηι ςυί οΐίιη Ιιοιηίίιβιη ιιηβι οαΐη Ρύίτβ 6Χ Ιιιΐο 
ρ1»8αιαγ6Γ&ΐ; (ίϋ^ΕΒΤΙΟΐν. 

ΟύΙά 6$ίψ « Οάίο ΗαΙ^βηίβί ύί «αιιι, (^ηοί εατηαΐίί μΙ» 
ηιααίΙαίαΜ ΐηηίΰαιη ? > Ένδυμα γάμου παρά τ5)ςθβ{ας διβασχόμεΟα Γρα- 
φής, τ6ν χατ' άρβτήν βίναι βίον χα\ πολιτβίαν τήν 
έλβυθέραν αμαρτημάτων χαΐ χαθαράν* ήν οΐ &στο- 
λισμένοι, της τβ μυστιχής πατεάδος παρ* αύτου Χρι• 
στού τοΰ νυμφίου έτιάξιοι κρίνονται» χαι εΙς τ6ν μα- 
χάριον Ιχεινον χαΥΔεσποτιχ^ν άναχλ(νονται δβίττνον * 
ο( δέ γε τά τοιαύτα των ενδυμάτων ^υπώσαντες, χα\ 
της θαυμασίας ταύτης απελαύνονται απολαύσεις, 
χαΐ πιχράν τήν άτιμίαν υφίστανται. ΕΙ δέ τούτο 
μεμαθήχαμεν, δήλος &ν είη χαΐ ό παρά τφ θεσπε• 
σ£ψ άποστόλφ 1 σπιλωμένος χαλού μένος χιτών, δν χαΙ 
μισείν ημάς χαλώς τε χα\ διχαίως παραχελεύεται * 
δ γάρ τα?ς άμαρτίαις χατάστιχτος χαΐ ^υπών δλος, 
οΰτος άν είη δ έσπιλωμένος χιτών. Τούτο δέ σαφέ- 
στερονάναχαλύπτων ούχ απλώς έσπιλωμένον χιτώνα, 
άλλα τδν άτώ της σαρχ^ς φησιν έσπιλωμένον χα\ 
έ^{ϊιι«ι>μένον, χα\ βσα ή σαρξ επιθυμούσα χατά τού 
ττνεύματος, τ4ν ρ£βν ημών χεχηλιδωμένον χα\ χατά- ν68ΐβιη ηΐ]ρΐί3ΐ6ΐη 6χ ιϋνίηβ 8€ηρΐυΓ8 (ϋβοίιηυβ 
6886 6αιη, ψίΛ 86ουηϋυιιι νίηυΐ6ΐη 681 ^ νίίαιπί 61 
1(1 3$6ΐΐ(ΙΊ ίηδίίΐυΐυι» ςυοό ρ6€6αΐί8 1ϋ)6Γυιη 68ΐ 61 
^ ροΓϋΐη ; ηυαιη ςυί ίηΗυιί 8υηΐ , ίΐϋβ ιη^εΐίβίδ ηο- 
ρΐΠ8 8ΐ> ίρ80 8ρθη80 €ΙΐΓί8ΐΟ <1ί£[ηι 6χί8ΐίιη8ηΐυΓ, 6( 
1η 1)62ΐΐα ίΙΙ« 6ΐ τβ^ΐΛ €(Βη9ΐ Γβευηαύυηΐ. Ουί τβτο 
1198 Τ68ΐβ8 ροΐΐιιβταηΐ, αΙ» Ιιίβ ιηίπιηϋί8 βχρβΙΙαηΐυΓ 
^βΐίΰίίδ 61 &06γΙ)9β ίηίβιηί» 8υΙ)]ί6ίοιιΐυΓ. Ηθ€ βΐ ϋί- 
<1ίοίιηυ8, ηΐ8ηίΓβ8(ηιη ηοΙ)ί8 68ΐ ηυχη&ιη 8ίΐ 6& ηυ^αι 
νοε&ι άίνίηυδ Αρθ8(οΙυ8 πΐΜαΙβί&ιη ΐυηί€8ΐη, ηυαιη^ 
ςιΐ6 υΐ οϋβπιηυδ Ι8ΐη ρυΐ6ΐ)Γ6 €1 ]υ8ΐ6 ΙιθΓΐ8ΐυΓ : Πΐβ 
6ηίιη ςυί Ιοίιιβ ρ60€9ΐί8 <1ί8(ίη|;υίΐυΓ 36 ροΙΙυίΙυΓ, 
Ιη(1υ1>ίΐ&ηΐ6ΐ; ΐΠα ηΐ86υΐ3ΐ& Ιυηίοα 681. Οαο(Ι ιη»ιιί- 
ίβ8ΐίυ8 βάΐιυο άβοΙεΓβηδ, ιιοη πκκίο ιη»6υΐ8ΐ8ΐη 1υ- 
ηίοΗΐη, 86(1 6&Π1 ςιι» ΟΑΓηβΠδ 6$1, άίοίΐ η»96ΐιΐ8ΐ8ΐη 
61 ροΗυΐϋπι , 6( οηιιιία ςιι» 03γο 6οη6υρί86ίΐ «(Ινβτ- 
8118 βρίπίοπι» ηο8(Γ3ΐη νίίαιη ιη&ουΐ2η( 61 ροΙΙηυιιΐ : 
ςιΐϋΐη οιηηίιηοιίο Γυ§6Γ6 ηο8 <Ι6€6(, ςοίλ ιη^8(ί(-^ στικτον αποτελεί, δν άποστρέφεαθαι παντ\ τρόπιρ β οοβιΐδουΐί ]&ηιΐ38 ηο1>ί8 6ΐΛϋ(ΙιΙ, ςυίλ ραΙοΙιβΠΊΠίο προσήχει * δτι της μυστιχής παστάδος τάς θύρας 
ήμίν άποχλείει, οτι του χαλού Νυμφίου ποιεί αναξίους, 
οτι τού φριχτού χα\ σωτηρίου δείπνου πδ^^θεν 
άπελαύνει•, 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ε'. 

ΕΙ Λάτ χ6 ύΛοκβίμετοτ ά^άγκ^;ι καΐ μ^ βονΛόμβ- 
γστ ΛΟίέΙ τά ττ\ς βίας , ανάγκη έέ έΛΟεΙν 
τά σκάνδαΐα έτ τφ κόσμφ, οϋ δίκαιον άραΤς 
ύΛοδάΛΛβιν τότ βιασθέττα ουδέ μ^\γ ΰίκας 
άΛοιτβΊσθαι τον αμαρτήματος. δροηβο 008 ΐη<ϋ([ηο$ βίΒοίι, ςαια ΐ3Γ£β α νβηβηικίβ 

61 (ΙοίηίηίΟλ €4ΒΙ13 η08 8Γ€61• Ου^ΕδΤΙΟ V. 

Οηιη ({Ηίάηίΐίά η€€Μίίίαίί $νί^]α€βί ίηυίίηιη η€€€$$ίΐαίΐ 
ρανεαΐ , ηβ€6$$ε αηίειη βϋ ηί βυεη'ιαηΐ »οαηάαΙα 
(ΜαϋΙι, XVI π, 7) ίη πιαηάο; ϊη;»β<κη2 έ$ί ΐπιρτεύα- 
ι%οηϊ(ίΗ$ %ηϊ)}ίϋ€Τ€ έηιη ςηι νίηι ραίίΐατ βΐ α^ €0 
ρ(»ηα$ ρβΰοαίί Τ£ρ€ί€η, Ε<1ίΐ3 & Μαιο, 1. 6., ρ. 4« Κ. 
Έχει μέν τι πιθανά ή χατασχευή τού λδγου, πλην Η8ΐ)6ΐ <|υί()6πι ηοηη'ιΐιϋ ρβΓβυΜίνί ί8(ίυ8 86ηηο- 
έπ\ θύραις χαΐτό δυσσεβές * εισπράττει γάρ τδν ηίβ 6θΐηρθ8Ηίο, 86(1 6ΐίη ίρ8& ]3ηβ8ίιη|Μυδ 631. Αα•" 
βε6ν δίχας άνΟ* δτου τδ βιαζδμενον χολάζει, χα\ Ιίοηβηι 6ηίιη & Οβο βχί^ίΐ (}ϋαΓ6 3ΐί<|υί(1 €03€ΐυιη 
περί τδ οίχείον πλάσμα πιχράν ^φίησι τήν ψήφον * ρυηί8ΐ 61 ίη 8υ3πι ρΓβρπαιη €Γ6»ΙυΓ3ΐη &€6Γΐ>υηι 
εί γάρ άνάγχη, φησ\, τά σχάνδχλα έλθείν, χα\ τδ γέ- Ι) 6ΠΐΊΐΐ8ΐ (ΐ60Γ6ΐυηι } 81 6ηίιη Γ6η ιΐ6€688ΐ(38, ίηςυίΐ^ 
νος ημών έξ άνάγχης άλώσεται τοίς σχανδάλοις* εΙ υΐ βτ6ηί3ηΙ 8€3η(ΐ8ΐ3 « 6ΐ ηθ8ΐΓαηι |(6ΐιυ8 θχ η6668- δ* άχων έγώ δουλεύω, διά τί τδ βιαζδμενον παραδρα• 
μών, έμέ τδν βεβιασμένον δ χριτής άραίς υποβάλ- 
λει ; ΟύαΙ γάρ τφ άνθρώπφ έχείνψ, φη(ΐ^« δι* <Λ τά 
σκάνδαλα έρχεται. Ου γάρ έχρήν έτεαράσθαι χαΐ 
έπεμβαίνειν τψ ήδιχημένφ χα\ τυραννίδος &ρπαγμα 
γβγενημένφ, φιλανθρωπίας δέ μάλλον χα\ συμπα- 
θείας άξιον νομίζειν * ίνα μή λέγω χα\ πρδ τούτων 
ώς άπαλλάττειν Εδει της βίας τδ οίχείον πλάσμα. 
Ούτω μέν ουν άν τις χαΐ δριμύτερον τήν σήν συμ- 
πλέξειεν άπορίαν. *Αρχή δ" άν είη, φασ\, λύσεως της 
άΐΒορίας τδχραταιδτερον * τδ γάρ» Ούχ έχρήν, φάναι^ 
ώ οίχείον πλάσμα έπαράσθαι, άλλα τ^ ποιν9| χαθ- 
υνοβάλλειν της βίας τδ αίτιον^ ούχ Εστίν άλλο τιλέ- 8ίΐΑΐβ 863η(Ι|ΐ1ί8 0€6υριι1)ίΐυΓ ; 81 3ΐα6πι ηοη νοΐ6η8 

86Γνίθ, ΟαΓ η66688ίΐ3ΐί ηοη 8α6η(ΐ6η8 ]ϋ(ΐ6Χ , βίεί 

60361ΙΙΠ1 <ϋπ8 <ΐ6νον6ΐ? \366υίπι Ιιοοιίηί ί1Ιί9ί»(ΐυίΙ, 
ρ6Γ ςυ6Πΐ 8€3η(]3ΐ3 6ν6ηίυηΐ4 Νοη 6ηίηι οροί Ιβϋαΐ 
ίιηρΓ602ΐή 61 ίη8ΐιΙΐ3Γ6 61 ςαί ίη]ιιηαπι ρ888υ8 α 
ΐγΓ&ηηί(]ί8 ρη&άΛ ίΑ0ΐυ8 68(, 86<1 ροιίυβ 6υιη οοιη- 
ρ388Ϊοη6 (Ιί|;ηαιη Ιι3Κ)6Γ6 ; ηβ (ίί63ηι οροΓ(ιίί886 «ιιΐβ 
οηιηία 1>6υπι ΙαΙι νίοίβηΐίβκ ρΓορΓίυοι ρΙαεηίΑ βΓίρ»• 
Γ6. Ιΐ8 6ηίιη 6ΐ αΙ)αη(ΐ8ΐιΐίυ8 8ΐίςυΐ8 κυαηι ίηη66ΐ6Γ6( 
ιΙυΙ)ίΐ3Γιοιΐ6ΐη. Ιιιίιίυηι «υΐβπι 8θ1υΐίοηί8, ΐη(|υΙυηΐ» 
681 ίρβ3 (]π1>ίί Ιιυ]υ8 ρρχΰίρυβ ραΓ8. (}υο(1 6ηίπι «ίι : 
Νοη οροηβ1>3ΐ ρΓορηο ρΙ:ΐ8ΐιΐ3ΐί ϊηιρΓ6€8η, 80ά ρβ^ 

Η» βυ1)|ί€6ί6 6λυ8Αηΐ ¥1θ1βΙΐΐί«, 681 ρ6ΓίΐΙ<ΐ6 Μ >) 103 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚΙΑΚΟΗΛ ΟΡ. 101 

ιΙίϋΒΐ : ΟροΓΐ€ΐ)3ΐΙ όΐΓΐδ ΥονβΓβ Ιιοιηίηβπ). δι βηίηι Α γειν άλλ', Έχρϊΐν ύτΛ κατάραν «οιεΤ^Οαι τ^^ν&νθρω- «ιΓιυηϋβ» ιΐ6ι|ϋ6 6ΐ ηο$ΐΓ3 61 ΓιΙιβΓα νο1υηΐ&ΐ6 βχρ&ιι- 
ϋυηΐυΓ βεαικΙΜ», ιηβπίο ββηηοίΙΙβ ρβΐίΐ ηβ (ΐυί& Ηο- 
1110 ίιηρΓ6€:ιΙίοηίΙ)ϋ8 8ΐι1)]ία3ΐυΓ ; βί ίΐυΐβιη ρΓθ]ί€ίο 
ίρββ 8θ&η(1&ΙθΓαιη ββπιίη» , ρο$ΐςυ3ηι &υΐ6ΐη ββιηί- 
Ι1&1& &ιιηΐ, η6ΰ6586 6&ΐ υΐ ΰοΙαηΐιΐΓ βίβρίοαβ ίβηηΐ, 
βςυ ιιυί ιηίΐιί ίρ86 ροΒη&ηι ρβΓ 8€αη(ΐ3ΐθΓυιη 8ρίπ«$ 
ΰοηΰίΙίΑνί, ]αΓ6 ιηβ 61 ίιηρΓ6€βΐίοΐΗ 61 ροβη» 8υ1>]ΰ- 
€(υιη βίΟοίο : ιιοη ]υ<ϋ€&Γ6Γί8 Αυίβηι ϋί|;ιιυ8 ςυί νβ- 
ηΊ^ηα αυι 1)6η6νοΐ6ηΐί&ιιι υΐίορααο Ίιηρ1θΓ8Γ68• Ρογιό 
ίΠα 8€&ιΐ(1&1« 8ΐιηΐ ηαΦΰΐιηςυβ ίιηρ6<1ίιη6ηΐ2ΐ ιηοΓίΐη- 
ΐυΓ νΐΑΐη ίη 8Βΐ6πι»ιυ τίίαιη ϋαοβηΐβιη• Ου^βΐΜΐιη αιι• 
1610 βυιιΐ ? Α(]α1ΐ6ηυιηγ 6ΐ}η6ΐΑ8, ίαΠυπι, €3ΐυιηηίΑ 
61 ίη ρΓίιηί8 1)οαιίεί(1ίυιιι 61 ΗναΓίΐϊΑ, 61 «|ΐΐ4ΐ!6υης(ΐ6 ίτον * εΙ μ^ν γ^^ρ &λλοθέν ποΟεν χα\ ούχ άπ^ της 
ημετέρας χαΥαύτοδεσπότου γνώμης ήπλουτο τά σχάν- 
δαλα,εΐχότως τε αν ό λόγος άτήτεκ μηδέ άραΤς τί- 
να των Ανθρώτη^ν ύποβάλλεσθαι - β( δέ χαταβάλ)^^ 
μέν έγώ των σχανδάλων τά σπέρματα, έττεί βέ χατ - 
εβλήθη, άνάγχη χα\ γεοιργηθήναι χαΐ χαρποφορή- 
σαι τήν &χανθαν, ό ηροξενήσας &μΑυτ^ διά τών 
σχανβάλων της άχάνθης τ6 έπιτ(μιον, είχέτως χα\ 
της άρΑς χα\ της δίχης έμαυτδν τεαρίστημι ίνοχον * 
άλλ' ού συγγνώμην ποΟέν άπαιτειν, ούδΐκ φίλανθροπ 
ηΐας ού μένουν ούδαμου χριθείης &ξιο; * σχάνδαλα δ* 
&ν έχείνα εΓη δσα χωλύματα γίνεται της πρ6ς την 
ζωήν άγούσης όδοΟ τήν αΐώνιον * τ{να δ* ίστι ταΰτα ; αΐία 6Χ 118 ιηΑΐ&οηυηΙιΐΓ; ςυ» 1ιυιη&η& ιη6η8 ζά πορνεία, μέθη, χλοπη, χαταλαλιά, χαΐ ιιρ6 τουτο^ν ίΐΙ13£ί 06111 06ί Γ&6(&, ίη<]θΐ6ηΐί« 61 ΐηοΐΐίΐΐ» (]6<1ίΐ21, 

ιιΐ ίη ηιυη<1υηι \6ηί3ηι ί&οίΐ ; 61 ουπι €Γ6312Ι 68861 

υΐ ορ6ΓαΓ6ΐυΓ νίπυΐββ, 86ΐΙ)6ΐίρ83ηΐ 6ίΓ6€ί( 0ρ6Γ&Γί3ΐ11 

ίιιί(|υίΐ»1υιιι. Βίαιαΐ &αΐ6ΐη &1ςυ6 6ΐ ιιο5ί8 ιηοίαιη 

6( ίη€Γ6ΙΙΙ61ΐΙΙΙΐη ί8ΐίΐΙ8ΐηθ(ϋ 01ΐρί(ϋΐ3ΐ68 66ρ6Γυΐΐ(, 6Χ 
Ιΐ666£8ίΐ«ΐ6 4ΐ6ίΐ1<ΐ6 10 008113 \ίΐ3 ν6Γ8αθ(υΓ 6ΐ3§υηΙ• 

δι 6010) 30ΐΜ{υυ8 ηο8ΐη (;6η6)Ί8 Ι)08(ί8 ίοιρβΙΙίΐ 6( 
6Χ€ίΐ3ΐ 3(1 ρ6]θΓ» 008ΐΓ3ΐη θ3ΐυΓ3ΐο , ουοςιίΑοι 

ΙϋΙΙΙβΟ νί<ΐ6ΐαΓ Οθ1)ί8 ίθνίΐί8 06(|α6 ρ6]θΓ3 Γ366Γ6 €0- 
0ί60ΐϋ)υ8 ίΐθρ6Γ3Γ6; <1θ01 201601 ςο38<ΐ3ΐο 6χαΐ3- 
110068 61 ιιυ&8ί βοΐαΐία 3ΐί€αη<ΐ6 6Χ8ρ60ΐλθ)υ8, ίρ8ί ;ι 
νίηϋ 61 £6η6Γ08ο νίΓ(ϋΐί8 86080 <ΐ6εΙίη3θΐ68, Ιοοαοι 
Οϋουρ3ΐ ϋίαίιοΐί οοηβίϋοιο, 61 ύί 3υχί1ίαΙθΓ <ιυίϋ6ΐο, 

66(1 000 ρΠΙ0α8 631908 Ω08ΐΠ 30€ΐ0Γ. Ρ3ΐ6ΐ &υΐ6ΐη. φόνος χα\ φιλαργυρία χα\ οσα δλλα χαχά διά τού- 
των * ϋίτηρ 4 ανθρώπινος χατ' είχόνα θεοΟ Φεπ>.α• 
σμένος νους ^^θυμ(^ χαΐ ^αστώνη παράσχων εαυ- 
τόν ε{ς τ6ν χόσμον έλθεΖν παρασκευάζει * χα\ των 
αρετών εργάτης πλασθείς γεωργών εαυτόν κατα- 
σκευάζει των φαύλων * (^τήν δέ άπαξ έξ ημών κα\ 
βλάστην τά τοιαύτα τών παθημάτων λαβόντα, έξ 
ανάγκης τδ λοιπόν έπιχωριάζει τε χα\ πα^^ησιάζε• 
ται τφ ήμετέρψ β(φ. £1 γάρ χα\ 6 αρχαίος τοΰ γέ- 
νους ημών Ιχθρδς ανακινεί τε χα\ άνεγε(ρ8ΐ πρδς 
τά χείρονα τήν φύσιν, άλλ* ούδαμοΰ φαίνεται χρα- 
τών ημών μή πειΟομένων, μηδέ τά χείρονα πράττειν 
ώρμημένων * ερεθισμούς δέ τινας κα\ οίον παρακλή- 
σεις άλλαχδθεν άναμενόντων, ημών δέ του ά^ενω• Μθ6(ΐ•3ϋο)0<1ααι νίίαιο 1)003αι ρ6ΓϋϋηΙ αε (ΐ68ΐΓυοιιΙ ο ^^^ ^^ ^^\ γενναίου της άρετης ύπολισθαινόντων. 181108010(11 803Ο<ΐ3ΐ3 61 6υρΐ(1ίΐ3(68, ίΐ& 6ΐΐ3ΙΟ ίΐ;ΐ 61 
ρίθ8 86ηη0Ο68 ίθν3<]6Γ6 6ΐ ν38ΐ3Γ6 1)ΧΓ6ΐί€3 6ΐ ίΐίδ- 

800& ίοιρίοΓοιο (Ιο^οιαίΑ 61 60§ίΐ3ΐ3 : (ΐυί ΟΟΟΙ 3ΐ) 

ίοΚΐΟ ρΓ21τί8 8ϋί8 602ίΐ&ΐίθθί1)08 63 6θ11θ£[ί586ηΙ 6( 

ίο Ιυεεαι 6(1ΐ(1ΐ886ηΐ ; οοο 06ε688ίΐ3ΐ6 86(1 υοΙοοογιο 

€008ϋίθ 61 860ΐ60(ία, ρΓΟΧίΟΙΟΐυηΐ 2ΐυΓ6δ1>ΐ38ρ1ΐ6ΐηί3 
ίηιρΐ6ν6Γυοΐ , θΐ ί666ΓυθΙ υΐ ρ6Γ 86 61 608 (|0Ϊ ίμ8ΐ8 
<Τ6€ϋά6ΓυθΙ, 6Χ Ο60688ίΐ3ΐ6 8080(ΐ3ΐ3 ίο αΐΟΟ<1θ01 
ν6θίΓ60(; (ΙθίΙ)08 61 ί11υ(! \3β, ίη60ΓΓυρΐ3 ]0(1ί6ί3ϋ 

860ΐ6ηΐί&, (Ιίγίοοιο (ΐ66Γ6ΐαο) ίη 608 ίαιιηίΐΐίΐ ηυί 86 

ίοάί^ΟΟβ 403111)61 ηΐί86ΓίθΟΓ(1ί3 ρΓ868ΐίΐ6ΓυηΙ, Οΐ 61 ίΟ 
3ΐ1θ ΙΟΟΟ άίοΐΐ» Ιβίΐίοηΐ ίηΐ6Γ6&86 υΐ ΟΙΟΙα 38ίη3Γί3 
60Γ0ΙΩ 6θ11ί8 λ111|$6(0Γ 6ΐ 10 ΐη3Γ6 ρΓθ]ί€ί&ηΙΟΓ. λαμβάνει χώραν ή τοΰ πονηρού συμβουλή, χα\ γίνε- 
ται συνεργός άλλ' ούχ αρχηγός τοΰ παραπτώματος, 
δϊ^λον δέ οτι χαθάπερ τφ χατ' άρετήν βί(ι> έπι>υμαί- 
νεταί τε χα\ ανατρέπει τά τοιαΰτα σχάνδαλα Χ2^ 
πάθη, ούτω δή ούτω χα\ τφ κατ* εύσέβειαν λόγφ 
έπιπροσθεί τε χα\ χαταληΐζεται τά αιρετικά χα\ πα- 
λίμφημα τών[δυσσεβουντων δήγματα χα\ φρονήματα - 
βϊπερ έξ αρχής ταΤς πονηραίς αυτών διανοίαις συλ- 
λαβόντες αυτά χα\ άποτεκόντες ούχ έξ ανάγκης ού&έ 
βίςι, έκουσιότητι δέ βουλής τε καΐ γνώμης, τάς τε 
τών πλησίον άκοάς της δυσφημίας ένέπλησαν, και 
έξ ανάγκης δι' εαυτών τβ κα\ τών παραδεξαμένων 
εΙς τόν κόσμον έλθείν τά σκάνδαλα πάρε σκεύασαν * δθΐΜΐ3 ίβίΐΟΓ 681 (1ίβ]€υ1ΐ«8 βχ 115 ςυί1>08 \ί(ΐ6ΐ)»ΐϋΓ οΤς χαΐ τό ούαΐ, άδεχάστφ κρίσει ή θεία ψήφος έπ- 
ροΙΐ88ΐηιοηίΐ ΓθΐΗ)Γ3ΐί. Ν6ςο6 ίο ϋΐυοι ιΙίη^^ίΙυΓ ίαι- αφίησιν εαυτούς αναξίους παρεσχευαχόσι παντός οΙ• 
ρΓ603ΐ1ο, ςοί νιοι ρβΐΐΐυΓ, 86(1 Ιο 6001 ςυί 803θ(ΐ2ΐ1α χτιρμοΰ, ώς που κα\ άλλαχόθι φησ\ν δτι τοΓς τοιού- 
86ΐη1ο»16ΐ Ρ6Γ ςο6αι ρΓθ(ΐ6οηΙ; 8ΐθΐα1 30 86Αη(ΐ9ΐ1ΐί τοις συμφέρει ίνα μύλος όνικός δεθ9| περ\ τόντρά• 
ρΓθ]66ίΙ, 6χ 066688116(6 (ΐ6ίθ(ΐ6 ίο ιηοο<]ο ν6Γ83ηΐ0Γ χηλον αυτών, χα\ άπο^^ιφώσιν εΙς τήν θάλασσαν. 
61 3^001. Αέλυται τοίνυν απορία έξ ών έδόκει χρατύνεσθαι * και 

ούχ ό βιασθ8\ς ίχει τήν άράν, άλλ' 6 τών σκανδάλων προβολείς δι' οΐί προέβη τά σκάνδαλα • τούτου γάρ προ- 
βαλλομένου, έξ ανάγκης λοιπόν έπιδημεί τε χα\ πα^^σιάζβ'και τώ χδσμφ τά σκάνδαλα. 105 ΑΒ ΑΜΡΗΙΙ,ΟΰΗΐυΜ ΟϋΛδΤΙΟ VI. 106 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ φ. Α 0ϋ/Ε8Τ1ϋ VI. 

Τί ^ι) χοτε Μ<ύσής τών ουρανών ον μέιιτί\ται €ατ Μομ^ Υ€§ηί ΰωΙοΓΗΐη ηηΙΙαηι ηιβηίιοηβίη [€€€ βασιΛβίίίς, κίίί τοι τοϋ Σωτηρος έτ τοις Ευαγγε- 
Λίοίς ΛαμΛρώς είχόττος άχύ καταβοΛής κόσμου 
τοΊς δικαίας ταύζτιν έτοιμΰκτΟΊχναί (!27-28) ; 

£<1ίΐΑ Α Μ«ίο, Νου, ΟοΙΙ,, ι. Ι, ρ. 48. 

α'. Πολλά των νοητών ό 6βΙος Μ(ι>9τ|; παρήχε * χαΐ 
ή βασιλεία δέ των ουρανών κρείττονα χα\ τήν Οπαρ- 
ξιν χαΐ τί)ν άπόλαυ^τςν ή κατ' αΓσΟησιν Ιχει • φηΛ 
γάρ,ι *Α οφθαλμός ούχ είθε χα\ οδςούχ ήχου σε χα\ 
έτιΐ χαρδίαν άνθρωπου ούχ άνέβη * ^ ούβέν οδν θαυ- 
μαστών άοωμάτων $ημιουργ(αν δυνάμεων (29) μή 
έπεξΐλθύντα τ6ν Οε^πτην Μωσην διά τήν παχύ- 
τητά τε χαΐ άσθένειαν των άχροατών, μηδέ της υπέρ 
αίσθησιν βασιλείας των ουρανών διήγησιν κάρα- ηί, (πιατκιααηι 8βτναΐοτ ίη ΕναηρΒίϋε ηαηί[€$ίε 
άίϋαΓ'*, α €οη$ιίιηΐίοηβ ιηηηάΊ ίίΐπά 0$$βί»»ΐί$ ρα* 

ΤαΐΗίΗ. {. ΜυΙΐ38 Μοδίΐβ Ίηΐ6ΐΐ60ΐυΑΐ68Γ68 βΐίβηΐίο ρΓ66»ί(: 
Γ6{;ηυηι &υΐ6ΐη οο&ΙοΓυιη Ιυηι η&(υΓ& 8α& (υιη οΐίαικι 
(ζπικΙίοΓυηι ρΓα}&1»ηΙί& 86η5υδ βχδυρβΓαΐ. Ιά βηίιιι 
Γ6ί ^6ηυ3, υΐ αίΐ 8ΰπρΐυΓ3, ι Ν6ΐ{υβ οουΐυβ νίιΐίΐ, 
η6(|υβ 3υπ8 3υ(1ίνίΐ, ηβςιιβ ία οογ 1ιοιηίηί8 &δβ6η- 
(Ιι( ^'. ι Νίΐ βΓίζο ιηίΓυαι 681, 8ί €ΐιιη Οβί αβρβοΐυ 
(Ιί^ηυβ Μο86$ ίη€0Γ|>0Γ6&ηιηι νΪΓΐυΐυιη θΓβ9ΐίοηβιη 
ηοη η&ΓΓ8ν6Γίΐ ρΓορίΟΓ αυιΙί&ηΓίϋΐιι €Γ985& ίη^βηία 
61 ίιι(ΐΓΐηι(α(6ΐη, ίιΐβιηιηβΐ ηβ οοβΙοΓυιη (|αί(ΐ6πι Γ6- βέσΟαι,χατ' α^^θησινμδλλον^1 χατάθεωρίανβίουντι Β ^ηαηίΐ 3ραι1 ροριιΐυιη 8βη8ΊΙ>υ8 ηιαί^ΐΗ ςαοπι ίηΐβΐ- 
λαφ ' τ6 γάρ νομίζειν τινάς τφ χατά τ6ν παράδεισον 
δκηγήματι συμπεριλάβει ν χαΐ τήν βασιλείαν των ου- 
ρανών, ήτις εΙς ταύτ^ν άρχεται τ!) βασιλεία του Χρί- 
στου, ο6χ άν ακριβής παραδέξοιτο λογισμός* ταπει- 
ν^^ν (30) '^όιρ άν εΓη τοΰτο πολλφ της βασιλείας τών 
ουρανών * δψει τε γάρ δ παράδεισος χαταληπτδς έγε- 
γίνει, χαΐ πολίτας 6σχε τους πρωτογόνους • χα\ τ6 
χάλλιστον μέν τών περιχοσμίων έστ\, της γης δ'δμως 
μέρος* χα\ φυτοις μέν ώραίοις χομοί, χα\ διαυγε- 
στάτοις χατάρδεται νάμασι, πλην ουδέν τούτων 
ύψηλότερον δψεως, ουδέ τών ανθρωπίνων άναχε- 
χώρηχε λογισμών, ώσπερ ή βασιλεία τών ουρανών* 
χα\ γης δέ χαΐ ουρανού ούδ* ίστιν ε1πε?ν όσον τδ μέ* 
σον. 

β*. ΕΙ δέ διότι του γενναίου ε ί πόντος λτ^στου, 
< Μνήσθητί μου, Κύριε, έν τη βασιλείς σου, ι ό Σω- 
τήρ αύτφ τήν εΙς τ6ν παράδεισον ύπισχνειται, διά 
τούτο τήν βασιλείαν τών ουρανών τήν του παραδεί- 
σου τίθεται λήξιν (ού γάρ άλλα μέν αΐτεϊν τδν ληστήν, 
£λλα δέ λαμβάνειν παρά του μεγαλοοώρου ΘεοΟ άχό- 
λουθον εΤναι φαίη αν), έκεΐνο μάλλον σχοπείτω ως τί 
δη ποτέ μέν ήν ή βασίλεια τών ουρανών, δπερ έοτίν 
ή τοΟ Χρίστου, ουδαμώς ό ληστής συνεγνώχει* πόθεν 
γάρ άν έξαιτεΤν προήχθη & κα\ του λογίζεσθαι τήν 
Ισχυν ένίχα, χα\ τήν ανθρωπινή ν διάνοιαν υπερβαί- 
νει ; οδκουν τί ποτέ μέν ήνή βασιλεία τών ουρανών 
ό ληστής ουδαμώς συνεγνώχει, ουδέ πρ6ς ώρισμένον 
τι χα\ γνώριμον τ?>ν νουν άπευθύνων τήν αΓτησιν Ιϋοΐιι υΐ6ηιβιιι €0πιηΐ6πΐ0Γ9ΐν6Γί(. Νοιη ιγαοά ηοη- 
ηηΙΓι «Γΐ)ΊΐΓ»ηΙυΓ Μθ86π ίη ρβΐ'&ϋί»! ηίθηΐίοηο γ6- 
{ζΐιυπι ςιιο<ιΐ)β εαβΙοΓαιη οοηο1ιΐΜ886, <\ηοά ββΐ ίρβιιη 
ΟΙΐΓίδΐί Γ6£[ηυιη, Ιιβηο, ίηηυ&πι, ορίηίοηβηι χ;€ιιγ3ι- 
Ιϋίπ Γ&(Ίθ6ίπΊυπι ηοιι ΓβοίρίΙ. Κϋβ βηίιη νβϊϋβ Γβ^ηο 
ΰΟθΙοΓυπι ίηΓ6Π0Γ . \ί(ΐ6ΐΗΐθΓ : βίςιιίϋβιη ραΓ»(ϋ8α8 
86η8ί1>ιΐδ 6Γαΐ 60ΐηρΓ6ΐΐ6η8ίΙ>ί1ί6, ίιιοοΐ38<|υβ ρΓίιηθ8 
ρ3Γβηΐ68 1ΐ3ΐ)υϋ : βΐ ιηαη(ΐ3ΐΐ3ηιπι ςυί^βηι ΓβΓυηι 
ριιΙοΙιβΓΓίιη» 6δ(, 86(1 Ιαιηβη ΐ6ΓΓ9β ϋυ]υ• ρβΓ8 : βΐ 
(Ιΐΐ3ηηυ8ΐη ρυΙοΙίΓΪδ αΓΐ)0Γί1)υ8 Δογοι »€ Ηιηρί(1ί98ίπιί8 
Γΐ^αίιΐΓ ϋανϋδ, ηϋιίΐοαιίηυδ ιιΊΙήΙ νί8ί1)ίΙί νί 8υΙ>1ί* 
ιηίυδ 1ιαΙ)6(, ηβςαβ Ι)υπΐ3ηιιιη ίηΐ^ΙΙβοίοιη θχ€θ<16Β8, 
ιιΐ Γ63ρ$6 681 Γ6£;ηυιη οοοίοηιιη. ΟιιαηίορβΓβ ^βπιυπι 

16ΓΓ3 ΟΟΒΙο ά'ΐΰβΤΆΐ^ ν6Γΐ>ί8 <ΐ66ΐ8ΙΓ&Γί ηΟΠ ρθΐ6δ(. 

2. Ουοϋ δί (ΐυία (1ΐο6η(Ί Ι&ίΓοηί ΐΗ>ηο : € Μβπιβηΐο 
ηΐϋί, Οοπιίηβ, ίη Γ6£ηο Ιιιο ^*, ι δοΓΤΑΐοΓ ρβΓ&ιϋδυιη 
ρΓοιηίδίι, ί(ΐ€ΐΓθο Γ6|$ηιιη) οοκΙοΓαιη ίϋβη) 6886 ρηΐΗ 
Αΐ'κΐυΊδ ςαοά ραΓΑίΙίδί 86(168 (ηβςυβ 6ηίπ) οοιίδβηΐ»- 
ηβυηι ίυίΐ &1ίυ(1 Ι^ίΓοηβη ρ6(6Γβ, βΗικΙ α πιιιηίβΰο 

1)60 &€6Ίρ6Γ6); ίΐΐυύ ρΟΐΙΙΙδ €0η8ί<]6Γ6(, 6(ΒΐθΓυΠ1 Ί(1 

6δΐ εΐΐΓίδΐί Γ6(;ηιιπ) ΙβΙγοπΊ ίηεο^ηΐΐιιπι ίιιΐ8β6. Οαι 
αυΐ6ΐη ΟοΗ ροΐΟΓΑΐ, υΐ ί(1 δίΙ)ί (]6ρο806Γ6ΐ, (|υο() ίρ$απι 
ΓϋΐΊοαηη αουπιβη 6£Γυ§Ί6ΐ)Αΐ, η6Βΐί8(ΐιΐθ ΙιυιηΑη» 

νίΓ68 6Χ06(16Ι>31? 1|{ίΐαΓ ςυίίΙηαΠΙ Γ6ν6Γ» 68861 Γ6- 

Ι^ηιιιη 60ΒΐθΓυπ) Ι&ΙΓΟ «ηοηΐηο ί|[ΐΐ0Γ»1>3ΐ, η6<{ΐΐ6 3κ1 
ε6Γΐαηι ϋΠιΐυί^ ηοΐυηκιυβ 8ΐΙ)Ί ιαβηΐβπι ίηΐ6η(ΐ6η8 
ΡΓ6668 ϊϊίΒίΛ 6£Γα<1ίΐ; 86<1 ϋοηί 9ϋου]α8 1)68ΐΐ%<|α6 νο- 
Ιαρίαΐίδ οοπιροΐ6ΐη 86 ΟογΙ ροβίιιΐ&νίΐ. Ι&ιη (]αίλ έποιείτο * άλλα διά τοιαύτης αΙτήσεως αγαθών τίνων {) 1)οηί8 ΰΦίΟΓΐ» ηοΐίΟΓ 6ΐ ρ&Γ&ιδδαβ 6Γ31 (βηιη βιιίηι μετασχίϊν κα\ μαχαρίας άπολαύσεως ί;τεϊτο * έπεί δέ 
τών άλλων απάντων καλών γνωριμώτερος αύτψ ό 
τταράδησο; χαΟειστήχει (εκ γάρ της Μωσαϊκής δι- 
δασκαλίας τφ Ιουδαίων έπιγινο^σχόμίινοςΙθν»ι)ούδέ 
τήν εκείνου διέφυγε γνώσιν, διά τοΰτο τ^ν παράδει- 
σον ό Δεσπότης αύτφ χατεγγυάται * χα\ ούχ ξτερα 
άνΟ* έτερων δωρε?ται, άλλ* ών τυχεΐν 6 έξαιτού μένος 
έπεθύμει * έπεΟύμει δέ μνήμης τυχεΐν έν τί) βασιλείςι 
ΧριστοΟ, όπερ έστ\ν έν άγαθοις τε χα\ μαχαρίοιςγε• 

'• ΜΗΐΐΙί. XXV, 54. '• 1 ϋοΓ. Η, 9. " Ι.ϋ€. χχιπ. 44. 

ΚΟΤ^Ε. 
(27-48) ΟοηδρίΓαΙ ίη Ιιαηο δοηίβηΙίίΐηιΗίβΓΟίιγηιιΐδ (29) ΟοπΓογ ΡΗοΐίυιυ ίη φΐΦδΓιοηο 102 (ηιιιΐ€79;3 
ορΊ.^ΐ. 159,5: < χΜίΙιί ίη Ενηιι^βΐίο ρΓΟπιίΐίππίιΐΓ λΥοΙΗοβιΠι». 
Γυ^ιι» ο«ιΊθΓυηι, (]ααί ίπδίΓϋΐιιοηκιιη νβΐιΐ:^ οιιιηίιιυ (30; Μαΐΐιη ταπζινώτερον. 

ιΐϋΗ ηοηιίηαΐ. > 1ΐί€ Μοδίδ Π)38ί8ΐ6Τίθ ΙικΙαΊο» 96ηΐί 6ΧρΙθΓ3Ι1ϋ8 68561, 

6]Ηδ 116 ΙαίΓοιιβιη (|αί(1βπ) ηοΐίΐίβι ΙαΐβΙχιΙ), ίίΙοίΓΰο ρ»- 
Γ&(Ιί8απι ίΐΐί ϋοηήηυβ 8ροη(ΐ6ΐ : η6(|υ6 αΐίαιΐ ρπ) 
αΐίο ΙαΓ^ίΙηΓ, 86(1 ί(1 οιηηίηο ςυοιΐ ρβιβηΐί 6Γαΐ 6οη- 
€ΐιρίΐαπ). Ιδ ν6Γ6 6υρί6ΐ)2ΐ υΐ δπί ηιι>ηί)0Γί& ΙιαΠοτρίαι* 
ίη Οΐιπδΐί Γ6(;ηο, ίά 681 υΐ 1)οηί8 ϋΙ(ΐΐΑ0 1)63ΐί8 »η»ιι• 

Π16Γ3Γ6ΐυΓ• Η63ρ86 18 (ΙβίΠίΙβ ρ3Γ9(1Ιδί ΐηύοΙθΙ» ΡΟΙΗ 

ΐιΐΓ, ςυ6πι ι^βηβιτίδ ηοδίπ αηεΙΟΓΟδ αιι<6 νίοΐαίππι 
ρΓί6€6ρΙιιη) δοηίΐΐ ΓυβΓθπΐ. Οϋοιΐ δΙ<ΐυίδ ρ8Γα(]ί8αηι 107 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚίΑΚαΗΛ €Ρ. 108 

Ι&ίΓοηΙ Ιλϋςυ^ιη ρινίαόΐοιη 9ΓΓΐΐ9ΐ)θη6Πΐ<|υ« Γβ^ηί Α νέαθαι* χαΥ λαμβάνει λοιπόν τήν έν παραδβίσφ δι- ΙΜΒίοπιαι (Ιΐ(ΐνιη (Ιίοαΐ, η^ςα^ βυπι ρΓ9Β(1ίΰΐο Γ6|;ηο 
οαΗίαΓριη; ΐ&ΐ^ςμίάβιη ορίηΙΟΓβΐΊοηί'ΐηίηίιη^Γβρυ• 
ΐ;ιαΐ : τβιη ϊΐυΐβιη ίιι €0ΐηιηυη1 οιηηίιιιη ΓββυΓΓβ- 
οΐίοηβ &ο ]ιΐ(]ίαο λ€ΐ9Βί]υβ νίΐφ ΓβϋΐυιιβΓβΐίοηβ «οοιι- 
Γ»ΐίιΐ8 €0($η08ε6ΐηυ8• Ιηίβηιη Ιιχο ίιι ]Μ(1ίοί8 πιβοΐβ 
Ι3ΐβυ1. βγωγήν, ήν οΐ του γένους ημών ί^ρχηγέται μήπια 
«ρής εντολής έχπ<βόντ«ς βιεχληροΟντο (30*)* εΐ δέ τις 
τ6ν παράδεισον αύτφ οΙονε( τίνα προοιμιαζ^μενα 
δώρα χα\ ά^^αβώνα τής των ουρανών ^σιλβίας λέ- 
γοι δεβόαθαι, ούχ Αποτεύζεσθαι δέ αύτ^ν ο6δέ της 
τών ουρανών βασιλείας, τούτο δή τοΰτο ουδέν μίν δλως μάχεται τφ λ6γφ * μάλλον δΐ έν τ9) χοιν9{ πάντων άναστάσει τε χα\ διακρίσει χαΐ τών βεβιωμένων 
άνταποδόσει, εΐαόμεθα άχριβέστερον (51 ) * τά νΟν δέ αυτοΰ άν εΓη έξεπίστααθαι του χριτου. 

5. δβϋ βηΐηι Μο$ι ηυ11& ηο€β$8ίΐ28 8€ορυ8νβ 3(1- •{, *Αλλά γάρ Μωσε? μέν ούχ ήν άνάγχη ούδΐ 

6Γ9ΐΐ,ουΓ€<»1θΓυιηΓ6§ηυιηιη3ηΊί68ΐαΓ6ΐ.Ροιτοιηυ1ΐ2, ^οη6ς άναπτύσσειν τήν βασιλείαν τών ουρανών* 
υΐ άίχίπιυβ» ςυ9Β 86η8αιη 6Χ€β(ΐ653ηΙ, ιΐυπι ογΜε τηλλα γάρ,ώσπερέφημεν,τήν χοσμογένειανάναγρά- 
ίηίΐίλ 8θήΙ)6Γ6ΐ, ρπ£ΐβηηί8ίΙ. ^^Π1 βί (}υί8 ΓοΠβ ά\- φων τών ύττέρ αίαθησιν ιεαρήλθεν * ε( δέ τυπιχώς τις 
66Γβ νβΠι, ίΐ([υΓ&ΐ6 ιιβο 8ίη6 36ηΊ^ιη&Ιβ ίρβυιη ςυοςυβ χα\ έν α1ν{γματι χαΐ αυτήν τήν τών ουρανών βανι- Γβ^ηυοι οοβΙοΓϋΐη & Μοββ ίηηυί, ϋυη» »ίΙ : ι Ιη ρΓΐη- 
ΰίρίο ίβοίΐ Οβυ8 €(£ΐυιη 61 ΐϋΓΓ&ηα ** ; ι 1)υί€ ηο8 
ιιβςυβίηυΑίη &<1γβΓδ3ΐ)ίιηυΓ. Νβςιιβ 6ηιιη υΐΐο ιηοιίο 
»ίΙΐΓΐη&ηιυ8 Μθ86ΐη, ςυΐ ΐΑίιΐο ^τοΑ\%\ο ύ\%\\\\% ΓυίΙ 
Ιΐ( Οβυηα ΐρβαιη οοπβρβχβΓϋ, τβιη Ιβίβαι ΐ3ηΓιςυβ 
ηβ((θΐϋ ί8ηοκιτΐ886 : νβΓϋΐη βλ, ςυ« ιτιυΐΐί ίβΓΓβ 
ηοπίΐυιη ροΐβΓΑΠί, Γβΐίθ6ΐ)&ι, νυ1{;ί(|υβ αυηΙ>υ8 ίιιβ- 
Γϋ(|ίΐί8 νιΐίΐβ ρ&Γ06ΐ>ιι( : !η(6ηιη άιιιη 86ΐΐ)ίιι& βϋςυοΐ 
ία 8υ1)1ίιιιίθΓβ8 ρβΓίβΰΙίοΓββςιιβ ιηβηΐβδ ΙπιιηίΐΙβΒαΙ, 
ϋ&8ΐιυ6 &Ιι1οπ1ιυ8 &ο ιηίΓ&1>ί1ίοΗ1)α8 €θηΐ6ΐηρΙ&Γιο• 
ρί1>υ8 ίθΓΐΑ8δ6 ίηίΐίαΙ)αΐ. ΡΓορΐ6Γβ3, αίιιη(,<ΐΜΐη ββΠ' 
8ί1>ϋί8 ιηυικίΐ €Γ6&ΐίοηβιη δ€ηΙ)Ι(, 8ί|(ί11&ΐίιη οιηιιία 
ρ€Γ86ςυίΐυΓ, ςιι» &<! β^ιη Γβηι ρβηίηβηΐ : νβΓυιη- λείαν ύποσημαίνειν έθέλοι λέγειν, έν τφ εικεΤν, € Έν 
άρχίΙ έποίησεν δ Θεδς τίν ούρανδν κα\ τήν γί[ν, ι ουδέν 
πρ6ς αυτόν διοισόμεθα (52) - ουδέ γάρ ουδέ τοΰτό γ£ 
φαμέν ΐΐοθεν ώς ήγνόει ταυτά τε /,αΧ τά τοιαύτα ό 
τηλιχούτου χα\ τοσούτου θεάματος τής θεοχτίας 
ήξιωμένος Μωϋης' άλλ' δτι τοΤς ΐίολλοϊς άνέχφορα 
διετήρει, χα\ της μέν συγχλύδου άχοης φειδώ ττολλήν 
έποιείτο, τοΤς ύψηλοτέροις δέ χα\ τελειοτέροις σχέρ- 
ματα χαταβάλλων, τών υψηλότερων τε χα\ θαύμα• 
σΐϋΐτέρων Γτως διετέλει θεωρημάτων * χα\ γάρ» ?α9*, 
δι4 τοΟτο τήν μέν του αΙσθητου χόσμου δημιουργιαν 
εΕί?ών, λεπτουργεϊ τε χα\ έπεξέρχεται χα\ & συμ«λη- 
ροΟσι τοϋ'ρον * την δέ γένεσιν άναγραψάμενος του ο6- ΐαιηβη ΰαιη οφΗ ββηβ8ίιη η&ΓΓ&Ι, ςυββουικιοβ €<£- € ρανοΰ, δαα μέν αύτου πρ^ς τδν ι:ερ(γειον χ^σμον Ιββϋλ 3(1 ΙβΓΓ€8ΐΓ6ΐη ιηοπϋοοι ΓβΓβΓαηΙαΓ, 6& ρλΓΪΙβΓ 
λ€€υπι(ο 86πηοηβ (Ιί^βηΚ, 8θΙί8, ίηςυ&ιη, βΐ Ιυη» 
8ΐ6ΐΐ3Γυιηαυ6 (1οιηίη3ΐυιη βίςυβ η^Ιυπαιη : ςα» 
&α46ΐη Β ΐ6ΓΓ68ΐΓί ΓαΙιΗοΒ οΓηαιηβηίονβ Γ666<1ιιηΐ, 
<|υ9ίςα€ ρΓορΓΪο 3(1 βηρβΓηΒΐη 8ΐ3ΐίοηβιη ρβΠίπβηΐ, 
ΙιβΒΟ 1130(1 χςυο (Ιί88€ηΙ. Ουθ(1 βί ίη Ιιίβ 1(3 8β β^- 
|ίΙ, ιηυΐΐο ιπη^ίβ ίη ϋΠβ ςυ» ρΓ9Β(1ί6ΐίβ 6χθ6ΐ8ίθΓα 
8οΐιΐ. ΗοΓϋπι, ίηςϋΒΐη, 8α1)1ίπιίθΓυιη ρ6Γ8ρί€α3ΐη 
%ϋ€ΐιτ3ΐ3ΐηςυβ 6η3ΓΓ3ΐίοη€ΐη 6Γβ3ΐθΓί Οοιηίηοςαβ 
ααιιΐίυπι €ΙΐΓί8ΐο Οβο ηο8ΐΓθ ΓβϋςαίΙ : ((υί ηο1)ί!«6υιη 

ΙβΓΓ» ίΐΐΟθϋ8 4ΐ|Υ6Γ83ΐυ8, 6( €0Βΐ68ΐ63 (1θ0ΐΠη38 3β 

ϋΊνΐιΐ3 η)}τ8(6η3 Ιαιρβπίβη^, Γβ^παιη ςιιοςιιβ οοβΙο- 
ΪΜΙ1Ι ϋ08 6(1ρΰαΙΙ. 0υ3ΐηο1)Γ6ΐη 3ϋ»ςιιοςυβ 1β$;β8 β( άφορ^, χα\ ταύτα παραπλησίως διεξήλθεν, ηλίου χαι 
σελήνης, χα\ τήν αστέρων χυριότητά τε διαλαβών 
καΐ φύσιν • τά δέ τή^ τυεριγείου άπονεύο^Λα διαχο- 
σμήσεως, χα\ δσα τής άν^οτέρω λέξεως έστι, ούχ 
ομοίως διέλαβεν * εΐ δέ τοΰτο, πο^λφ μάλλον ούδ* οσα 
ΰπερανο^βέβηχε τούτων * χατ^λιμίΓάνει $έ τήν τού- 
των σαφή καΐ διευκρινημένην διήγησιν τψ Πλάσττ^ 
κχ\ 4εσ'Γ^'ΤΙ πάντων Χριστψ τψ Θεψ ημών, δς έπι- 
δημήσας ήμιν τοΙς έν γϊ), χαΐ τά ουράνια χα\ τά θεΐ» 
παραδιδοας μαθήματα τε χα\ μυστήρια, χα\ τήν τών 
ουρανών βασιλείαν έξηγήσατο* έπεί χα\ τά Αλλα, 
νομοθεσίαι τε χα\ εύαγγελίαι, άραί τε χαι εύλογίαι, 
τδ σωματι^ςώτερον Κχουσαι, πανταχού τφ ΜωσεΙ πα- ρΓθηιΐ8β1οηθ8 βΐ ιηίο» 3€ 1)βηβ<1ί€ϋοηβ8, ςυ» οοιρο- ραλαμβάνονται• 6 ^ χοιν^ς του γένους Σωτήρ δλον 
ΓΟααι ψήά 83ρί6ΐ)3ηΙ, %ά Μοδίδ ρ3Γΐβ8 8βιηρ€Γ ρβΠί- τδν άνθρωπον άπαλλάξαι της πλάνης προθέμενος, τ λ ηβηΐ : νβΓυιη οοιηιηαιιί8 δβΓνβίΟΓ κβηβΓΐβ, ςιιί 8ίΜ 
ρίΟαυαι 8υηιρβί( οαιιιί 6γγογ6 ΙιοιηΙηβιη 1ί1)6Γ3ΐΐ(Ιί• 
€€βΐ68ϋ3 ηφ1>ί8 ρτ6(1οοΐ|1>αβ «€ <1ίνίη3 1μ»ιι3 ηυηΐία- 
^ ββη. 1, 1. 

νοτλ: ύπουράνια κα\ θεΤα ήμίν τοίς πειθομένοις έπηγγ^ί- 
λατο αγαθά * ώσπερ χα\ τοις άπειθοΟσιν ύπέδειξεν, 
ώς ΰποδέξεται αύτόυς ού τά πρδσχαιρά ι^ε να\ χρόνφ (οΟ;) Ρ3Γ9(1)^1 ίρΐ6ΐ1^€ΐΐ)9ΐί& ηοηβη 3 ρ0Γ34ΐί8Ο 16Γ- 

Γ68ΐη (ΐ6πν&ΐυιη ιυί$86, ηβπιο ΐηΟοί^β Η. 696ΐ6Γο<)ΐιία 
83η€ΐ3Γαπη 3ηΐβ Οΐιήβΐιιπι 3ηίιη&Γυιιι <}ΐιΊβΐ38 86<ΐ68 

3 ΙβΓΓββίΓΪ ρ3ΓΑ(1Ϊ80 ΑάΒΙΠΐ (ϋ8ΐίΐΙ|(υβΙ1(ΐ38' 6886, 83(18 

(1(Η:6ί δοπρίαΓα οαιιι ζΜ 0^τ\%1\χνΛ ρο8( ο1>ίΙυιη 3<1 

ίηΓ6Γ08'(]ϋ866η(1ί886. ΰα3Γ6 6ΐ 3|(1 ί1ΐ3 3ρΐΙ(1 (^υ63ΙΙΙ 
ν6Γΐ>3'3(1 ΐ3ΐΓ0ηβΐη Γ^ίβ ΐηθΙΙ6ίΐΙ 830Π ίη(6ΓρΓ6ΐβ8 

Ι6ΐΤ68(Γ6ΐιι ρ3Γ3ΐ1ί8υ(η ηοιι 6886 ίΙ>Ί ίηΐϋΙΓΐ96ΐι<1αιιι. 

(51) Οθ Ιΐ3€ 0Γ3Β€0(υπι φΐΟΓυοκΙλίη ορίηίοηβ 61 
ηθ8 ίρ8ί 3ΓιΙ)ί Ιοουΐί βυιηυδ, 6ΐ Μαΐ'3ΐοπυ8 8ίη£;υΐ3Γί 
(φ6Γ6 ΐ3(Ί88ΐηΐφ ϋΊ8ρυ(3νί(. Ει ςιιί(ΐ6ΐη 6οηΐΓ3 6γ«€08 

8υθ•< 6θρίθ86 (1ΐ8ί»6Πΐ Ευ8ΐΓ3ΐΐυ8 3ΐ) Α1ΐ3ΐί0 6(}ΐ(η5. 

ΐ3ϋ) 0ιι»ί5ΐίοπ6(η 1ΐ3οε |[υΓ5α8 ΐΓ3οΐ3ΐ Ρΐιοιίμ$ Ιη ΑπιρΙιϋθ€ΐΓΐ3η3 ϋβοίπιβ 86χΐ3, «Ιϋβ ςαίιΐ6πι 
\6γΙ)ϊ8, οχΗϋΓοςυίη ϋ:>(ΐ6ΐη Β96ρ6 3Γ£;υιη6ηΐΊ8 αίβηβ ; 
ςυαιιι Γ6ΙΙΙ ηυηΐίίΐΐ^ηι Ηοιΐ|3 Ι^ββραΐίιη 3ΐιΐ6 Ιιοβ 
3ηηο& Γ(Γι$>β νίϋβο €ΐ. Αη(ΐΓ65ίο ρΓ0(ΐΓ0ΐη. Αμ€Λ, 
Ον. ρ. $5. 5β(1 ΐαηιβη 3(1 Ηιιηο Ιο6υπι ΡΙιοΐίυβ 

ίιι (1^ι:ίΐ1ΐ3 86X13 3ΐίΐ6Γ ΐυ(1ί€3Γ6 νί(ΐ6ΐΐ1Γ. ΗυΪ6 60110 

ορίηίοηί ιιοηιιυΙΙοΓίιιη ρΓοροδίΐ» 816 εοιιΐΓ3(1ίαι : 

Άλλα τοΰτο μέν ούχ άν ^ςιδίως άγαπήση ή αλήθεια, 
δτι τε λίαν εχβεβίασται, χαΐ δτι εΙπων ουρανών 
ποίησιν, περ\ της τών ουρανών βασιλείας τους Ιου- 
δαίους ουδέν ?ίττον ώφέλτισεν ή εί παντελώς άπβσιώ- 
7ϊ:ησε • χα\ πολλή Αλλη πρ6ς ταυτην τήν ύπόληψιν 07> 
εναντίωσις. 109 ΑΟΑΜΡΗΙΙΟεΗΙϋΜΟϋΛδΤΙΟνίΙ. 11» 

χαταμβραινό{Κ6να λϋΐϊηρά, άλλ' βία δ*• α!ώ*/ος Α νίΐ : βίοαίΐ β1ί3ΐη ηοη οιτ()βηΐιΙ)υ8 άβπιοηβίΜνΗ, 

ΓθΓ6 υΐ Π!θ5 1ι>οά ΐβαιροΓ^ϋβ νβΙ αΐίςυ&ικίο Οί'ββαίιΐΓ» απέραντου παρατεινομένην δχουσι τήν ιτειραν των 
άλγβ«νών. 

β'. Ε2 ^ χαΐ άγων«στήρ{ον Ιίν 6 παράδεισος, έν 
αότψ γάρ τ6 γυμνάσιον τψ πρωτοπλάστω προτέθει- 
το, πώς άν είη τφ αύτψ καΐ βραβίΐον κα\ στάΐϊιον ; 
ούκοΰν ό παράδεισος προβίμιον μέν της βασιλείας των 
ουρανών, ού βασιλεία δέ • χα\ μαχάριον μέν χα\ πο- 
λυέραστον ένδιαιτηθήναι τφ χωρίψ, μαχαριώτερον βέ 
χαΐ έρασμιώτερον τ6 »1ς τάς ούρανίας ΙκβΙΟεν παρα- 
πεμφθήναι σχηνάς • χαι τ6 αρχηγών β& φως, οπβρ 
άναχεόμενον πρ^ της του ηλίου δημιουργίας, τήν 
ήμέραν έποίει, βασιλε (αν ουρανών ύψηλοτέραν τε υλ\ 
θειοτέραν χα\ ώς αληθώς ούράνίον λήξιν ήμβς έν- ρ<Βη& βχοίρίΑΐ, 66(1 ςυ» ββηδυια ροΐίυβ (ΙοΓοπβ Ιη. 
ίηβηίΐιιιη χνυιη 6Χΐ6η(ΐ3ΐ. 

4. Οαο(1 81 ΡΓ3Κ16Γ6& ρ&Γ»(1ΐ8υ9 οβηβπιΐηατη ρΓΧ- 
ιηίυιη 681 ; ίΙΗο βηίπι ρππηο Ιιοιηίηί ρΓοροβιΙυιη υΊγ- 
ιόΓι8 βχβΓοΙίίυπι ΐυΐί ; ςαί β6Γΐ ροΐοβΐ ιιΐ ί(1βιη ΙιοηιίηΙ 
1οοΰ8 ρβΐιη» 68861 6ΐ 8ΐ3<ϋυπι? δβιιαϋυΓ 6Γ[^ο υ( ρα- 
Γ3(ϋ$υ8 ρΓ8Γΐυ(1ίιιιη ςαΙ(1βηι Γβ^ηί €06ΐθΓυιιι ΓυβηΙ, 
ηοη (3Π)6π Ιρ8υιη Γβ^ηιιιη. Ει ίη 60 ςυ!(ΐ6πι τ6Γ83η 
1θ€θ Ι)63(υπι Αο (]6δΊ(1βπι5Π6 681 ; ηιιΐΐο Ιαπιβη 1)63- 

Ιίΐ18 3ΐςΐΙ6 0ρ(3ΐ)ϋία8 68ΐ 3(1 6(Βΐ68ΐ68 86(168 ΙΠίΠϋ 

6ΐηΚιΙ. Ει ςυί(ΐ6πι Ιυχ ίΙΐ3 ρΗπιΐ$6ηί3, ειι]υ8 ββΤυβίο, 
3ηΐ6 8θΐ6ηι οοη<ϋ(υιη, (1ΐ6αι 6ΐ66ίρ1)3ΐ, 6Χ6ΐηρΙο βο- 
1>ί8 681, υΐ ίη(6ΐΓι^3πιυ8 Γ6||[ηηπι οοβΙοΓαηι υ6Γ6 698β νοε?ν, ί| τ6ν παρ<λδεισον, Απευθύνει • έν ί) τοΙς άξιω- ^ 0(Βΐβ8ΐ6 Ιΐ3ΐ)ΐΐ36υ1ϋΐη, πιαίίοςαβ βχο6ΐ8ίϋ8 ίΐίνίπίιιβ 
Οησομένοι; ένδιαιτδσΟαι τήν χρείαν άτϊοπληρώσει- 
χαΐ είη &ν είχίτι λόγψ άναλογίαν διασώζον τ6 ούρά- 
νιον σώμα πρ6ς τήν βασιλβίαν τών ουρανών, ήν συν- 
διασ(ί)ζει πρδς αυτήν ή γη • εκείνη τε γάρ πρδς τ5 
όρώμενον ούράνιον κϋτος τάξιν εδάφους επέχουσα φαί- 
νεται • αυτός τε πάλιν εδάφους άναπληρ(ί>σει χώραν 
τοϊς έν τ|ί τών ουρανών βασιλεία, τήν δίαιταν άξιωθεϊσι 
λβ^εϊν ούδΐν ουν δλως δστιν άπορεϊν του λοιπού πώς 
του Δεσπότου Χρίστου χατά τήν αΟτοΰ σωτήριον παρ- 
ουσίαν ούράνιον ήμίν κα\ διδάσκοντος χαΐ έπαγγειλα- 
μένου βασιλείαν, δ θεράπων αύτοΰ Μωσης ή ούδ* 
δλως ή ώς έν αΐνίγματι ταύτης έμνήσθη • ουδέ πδτε- 
ρον ταυτόν έστιν ή Ιτερον ό παράδεισος χαΐ ή βασιλεία ςα6, ςυ3πι ρ3Γ3(1ί8ΐΐ3, ίη ςαο ςυίϋ6ΐη €<£ΐ68Γι 1)3ΐ)ί- 
ΐ36υΙο, 1ιΙ ςυι 60 (1ι||[η1 Γυ6Γίη(, νοίί οπιηίβ οοιηρο- 

168 ίίβηΐ• ΡΓΟΓ8υ8 γΜ6ΐυΓ {υδΐ3 Γ3ΐίθη6 €<Βΐ68ΐ« 

6ηη3ΐη6ηΐυπι 63πι 3η3ΐοβ;Ί3πι 6Γ|[3 Γβ^ηυπι 606ΐο- 
ηιηι 1υ6η, ςυ3ηι 61*^3 ίρδυπι 0ΓΠ)3Π)6ηΐυπ) ΐβΠυ8 : 
1ι:ρο βηΐιη (»Βΐ68(ί, ({0601 βυδρίβίπιυβ, ΓοΓηίοί τΐοβπι 

ρ3Υΐΐη6ηΐί ρΓ968(3Γ6 νί(ΐ6ΐυΓ. ΒυΓ8υ8 Ιρ866(»ΐ68ΐΐ8 ίΟΓ- 

η!χ ρ:ινίηΐ6ηΐί ίη8ΐ3Γ βηΐ ϋβ ({υ! ο(ΒΐθΓυιη Γ6§ηαηι ίη- 
€0ΐ6Π(1ί(1ί^ηΊ6Γΐιη(. Εγ(|[0 (Ι6ίη06ρ8 ηοη 6γΙι 3ΐη1)ί§6η- 
ιΙηπ), ουΓ η3ΐη €1ιπ8ΐυ8, ςυο ΐοηιροΓβ ίηΙβΓ ΙιοηνίικΉ 

83ΐυΐ3Η(6Γ ν6Γ83*α8 68Κ, 0(Βΐ68ΐ6 ηθΙ>ί8 ρΓ0ΠΓιΙ86ΓΪΙ 

ηυιιΐΐ3ν6Γίΐςυ6 Γ6βηυπι ; 6]υ8 Υ6γο Γ3πιυΙυ9 λΙθ868 
Υ€ΐ ηυΙΙο ηιο(1ο, ν6ΐ €6γ(6 ηοη 8{η6 δ^ηί^ηιβίβ Γβ^ιιΐ 
6]υ£(ΐ6πι ητ6ηΐίοη6πι Γ6€6π(. Νβςυβ (Ι6η1ςυ6 68ΐ <1ο- τών ουρανών, 

Ι»ίΐ3η(1υοι υίΓυηι ϊάβϊα %\ί 3η ςα'κΐ ϋΙνΰΓβυπι, ρ3Γ3(1ί8υ8 61 ι^ηυπι €06ΐθΓυπι 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ Ζ'. ^ ^ϋ^ΕδΤIΟ VII. 

ΕΙ τα τέΛη τών αΐώνωτ εΙς ήμας κατήγζησβτ, έν 5ί βηΐ$ ϋΒΟΛίοτΗτη Ηθ6Ιε αύνβηΗ, ^ηί^κεηβιη $ω€η14$ 

ηοίοίς αίωσιν ό του Χρίστου ΛΛοϋτος εΙς ημάς €Ηή$Ιί άϊνίίίω ίη ηο» ο$ΙβηάβηίΗΤ? 

εχ/δειχθήσεταί ; 

ΕάϊΐΛϋ Μ3ΐο, ηον. €οΙΙ.,ί.ΙΧ, ρ. 5-6. εοη<^1ΐ8ηΙυτ Ρβαΐί ν6τ1)3ΐ Οοτ. χ, ΙΙ,οοηι νβΓΐ>ί8 ερ1ι.»,7. Ούχ άπορον δέ ούδ* ε Ι τά τέλη τών α Ιώνων εΙς 
ή μα; χατήντησεν, έν τοΙς έπερχομένοις αιώσι τδν 
πλουτον αύτου έπιδείξασθαι είς ημάς τ^ν χοιν^ν του 
ν^νους σωτήρα χαΐ λυτρωτήν»Έπ\ μέν γάρ τφ τέλει 
τών αΙώνων ήμεΙς έσμεν, δσοι τδν παρόντα χόσμον 
ήδη μαραινδμενόν τεκα\ καταρρέοντα πρδς τέλος έτά- 
χθημεν παραμετρείν, επερχόμενους δέ αίώνας εκεί- 
νους δε? νοειν, δσοι τ^ τών μελλόντων άδιαδόχφ Νοη ΙηοοΠυπι 681 (ΐυο(ΐιΐ6, βΙ ίΙηΐ8 β866ηΐ€Μηιιη ηοΙ>ί». 
3(Ιν6ηίΙ, (ϋγίϋ38 8υ38 ίη ηοπ 08ΐ6η4ι&86 60Π)ηΜΐη6ηΐ||[β• 
η6Η8 ηο8ΐΓί 5:)1ν3ΐθΓ6ΐη βΐ Κθ(ΐ6η)ρΐ0Γ6ΐη. Ιη Οηβ βηίπι 
89Β€υ]θΓηηι 8υηιιΐ8ηο8ςαί€υη(|ΐΐθ ίη Ιιοηο η)αη(1ιιιη ]3πι 
03€εί(1υοΐ6(3(1Γπΐ6ηι βίιαηι νβΓββηίβηι ιηίδβίβαπιυβίη- 
οοΐβπϋαηι; 8υρ6ΓΥ6ηί6η(ί3 3ΐι(6πι 88μ:ιι13 ϋΐ3««86 οο^η 
Ι3η(1υηι 68ΐ (|υ86 ΦΐβΓηβηιιη ίη Γιι(υΓ3 (Ιβΐίοί Αταιη ρΑΠί- 
€ίρ3ηϋ3 ρΓθΐβη83πιο1)(ίη6ηΐ6θΓυηιη3ΐιΐΓ3η• 86(1 ιηίΐιί παραπολαύσει συμπαρατεινομένην Ιχουσι φύσιν τήν Ι^ 61 816 οοη8ΐ(ΐ6ΐ*3 : β8Β0ΐιϋ8 ίΙΠ8(ΐυοΓαπι 0ηι• ία ηθ8 μΙ- έαυτών. "Ορα δέ μοι χα\ οΟτως * έν μέν τοις αΐώσιν, 
ών εΙς ημάς τά τέλη χατήντησε, τ6 πρδ τών αίώνων 
ορισθέν μυστήριον έπΙ κοιν|( του ανθρωπίνου γένους 
σωτηρίςι πέρας έλαβε τε καΐ έτελέσθη * δπερ έστ\ν ή 
του Θεού πρδς ανθρώπους ένο>σίςτε κα\ έπιδ^η μία* 
έν δέ το?ς έπερχομένοις έπιτελεσθείη &ν ή τών αν- 
θρώπων πρδς θεδν άνοδος τε κα\ υψηλότερα συν- 
άφεια *κα\ τδ χατά χάριν ημάς γενέσθαι θεούς, μη• 
χέτι πρδς τά χείρω τήν μεταβολή ν δεχόμενους. Έτι 
βέ έν μέν το7ς αίώσιν, ών εΙς τά τέλη χβ^τηντή,σαμεν» 
τήν έργασίαν τών εντολών άπαιτούμεθα * καΐ πρ6ς 
τδ γυμνάσιον άποδυόμεθα * έν δέ τοΙς έπερ^ομένοις 
τά τε τών κρΛ7ίτΙω}β έπίχειρα χομιζόμε.θα και τών 
βραβείων άξιούμεθα, δτε. δη ξτε χαλ ό πλούτος τη: 'ν6ΐιί(, (ΐ6βηίιυπι 3ηΐ689Βουΐ3 ηιγβΐ6ΗυηιρΓ0 6οηιηιυηί 
Ιιοηϋηυιη |[6η6Γί8 83ΐ4ΐΐ6 ΐβΓΠΐίηηηι 3066ρίΐ'6ΐρ6Γ(β• 
6ΐυηΐ68ΐ; (|αΙ (βΓηιΙηυβ 68( Οβι 3ρυ<1Ιιοιηίη68 ηιοηΒίοβΐ 
ίη6οΐ3ΐα8 ; 8νρ6Γν6ΐιί6ηΐί5α8 3υΐ6ηι««βϋΙί»>ρ6Γίθ6ΐιΐ8. 
6ΓίΙ Ιιοηιίηυπι 3(1 06υη) η6(1ίΐιΐ8.6ΐ 3ΐΐίορ οιηβ ί11ο€θη• 
]ιιη6ΐίο«Έυη6 611301 86ουη(1υπιβΓ3(ί3πι ί^ιοΐί βτίηυ» 
ά\1 η6(ΐυ63(1 ρφΓ36οην6Γ8ίοη6ηι <»ρί6Βΐ68. Α(11ιυ€30- 
ΐ6Π)Ιιί88ββ€υ1ΐ8(ΐυοΓυιηΟηί&Α(1ν6οΙ>,αιιοΙ)ί8.ρηβ€6ρΐο- 
Γΐιπι 3άίη)ρΐ6ΐίο 6χιβίΙυΓ, 6Ι3(1 1αοΐ3η) 3«6ίη|{1πιαΓ; 8α- 
ρ6Γν6ηΐ6η(ίί)α8 311(601 6θηιπι ([Ό». 3{6η(ΐ38υη( ρπΒηιΙλ 
866ΐρίιηυ8» 6( νί€ΐ0Γί%ΐ3ΐΐΓ63.(1ί((ηί ]υ(1ίθ3ηΐϋΓ, ςα3η(1• 
6( (ίίνίϋ» (ΙθΟΐίηί€96 1>οηίΐ3ΐί8 6( ΐΒΓ£ί(ίθηί8 ίη6ΐ3ΐ>ί1Ι 
Υ6γΙ>0•Ι ίθΟθη)ρΤβΙΐθ08ίΙ>ί1ί Γ3ΐίθη600ρίθ8ί88ίΐη6Βθϋίβ 

8α1>ιη1ηί8ΐΓ3ΐ)υη(αΓ. δί νίβ, ρΓα;^ηΐϋ>υδ ςαί(ΐ6ηι 8«6α- II ] ΡΗΟΤΠ ΡΑΤΚΙΑΚαΠ/Ε €Ρ. 112 

1ί9 €0ΓΓυρΙΐ^ίΙί οοΓρΟΓβ τί(ΑΠ) ποβίΓ^Ηΐ ρΓ/ΐ€ίπι»8, Α Δ37ΐκο7ΐχης χρη^τ^τητος χλ\ φιλοτιμίας ά|&^ήτι»ι 16* Μΐρ6ΐ'νβηί6ηΐίΙ>υ8 9ΐιιΐ6ΐη οοΓπιριίοηβιη ίηοοΓΓυριίοιίΰ 
ιηυΐαηΐββ,δίοίηβηίΐυιηΰΒνυηο ρβΓοαΓΓβηααβ. ΕίπίΓδίιβ 
8Φ€ΐι1ί8ρι%ββηΙίΐΜΐ»ίη$ιΐΓ([6η$Ίη ηθ8 βΐ ηο5 ίιυρ6(ϋβη& 
ρι.χ€ΐ|ΐιιιη 8υ1>ίη)υδ;9υρ€Γ\τιιί6ηΓιΙ)υ8&υΐ6ΐη, ιιοιίυβίιι 
1108 ριιςηαιη, ^\ϊί β^βηβ ρβοοαίυιη, 8β(1 ιΐ6(ΐυΰ οεοιιΗο 
Ιιι ηο1ιί8 8ΐ&ιΐ8 αυΐ &ΐαΓ6 ν;ι1ϋη8 Γβρβηβηιυβ. Μυΐΐα βΐ 
8Η& 86Χ€οηΐΑ Ιιΐ8 8€ΐ(1ί ρο586ΐι( ςυίϋαδ (1ϋί«.'Γ6η(ί& ίηΐβΓ 
4ϋΓ0€ΐ9 3ΐ1 Γιηβιη 89&οιι1& 61 63 ςιΐ9Β ίη ίηΓιηίιαιη ηοα-τ 
11601 Γ&οΊΙβ (ΙίδΟβΓηιΙαΓ, Αίςυβ ίΐα ρΓΟΐροδΐΙα ν6Γΐ)3 
ηοη ίηνί€€ΐιι ορρυηυοίιΐΓ, ηοςιιβ ίηΙβΓ 80 ριιι^ηαηΐ. γφ χαΐ άχαταλήπτοις λογινμοΐς ήμιν έπιδαψιλεΰοιτο. 
ΕΙ βουλει βέ εν μέν τοις κερατουμένοις αΐώσι φθαρ- 
τψ σώματι τ6ν β{ονήμώνδιχνύομ£ν, ένβ^ τοις έπερ- 
;;(ομένοις της φθοράίς τήν άφΟαρσίαν αμειβόμενοι, ούτω 
τ&ν άτελεύτητον διατελοϋμεν αΙώνα. Κα\ ττάλιν έν μ^ν 
τοις παροΟσι τήν χατεξανισταμένην ημών τήν άμαρ- 
τίαν και διενοχλουσανύφίττάμεθα* ένδ^τοΤς επερχό- 
μενοι; ούκέτι κατχστρατηγοΰσαν ουδέ ένεργουμέ^/ην, 
αλλά μηδέ 6φεατώσανδλωςεύρή9ομεν, μηδέ δυναμένων 
Οφίστασθαι. Πολλά δ* &ντιςχα\Αλλα μυ ρ ία τούτοις επί- θεση, δι" ών ή διαφορά των τεπρ6ς τέλος έτ^ιγομένων αιώνων χαΙτώνεΕςάπέραντονδιαμενόντων Ρφ^ίως χα- 

ναλαμβάνεται * χα\ ώς τα προκείμενα ^ητά ουδέ άλλήλοιςάντινομοθετε? ουδέ διαμά/εται. 

ΟϋΛδΤΙΟ νΠΙ. ΕΡΩΤΗΣΙΣ ίΐ'. 

ϋηοΜοάο άΐάΐΗΓ ήΙίΟΒ Ώβ\ ^Βοοαίπηι ηοη (αϋβη, ι/κί Πώς τά τέκνα τον Θεον Λέγεται άμαρτ'αν μη 

ίιιχία εαηιάέΐη ^οήρίητηηι βχ αηηβ εΐ 8ρίήΙη ηα- χοίβΤν, είναι δέ ταΰτα ή αντ}\ Λέγει Γραφ^ίχ τη 

$€ηηΐΗΓ; βΐ Ιαιαεη ηΐΗΐίο$ νιάβιηηχ ρβτ ΰαρίί&αιιχηι δι' ύδατος 9τλϊ Πνεύματος γεννηθέντα, καΐ Λτά- 

βΙΊοΒ ΰβί βΙ[ΰ€ΐο$ ρβααΐηηι (αΰίαιίβ^ ; Λιν ΛοΛΛοϋς όρώμεν τους ίιά βαπτίσματος 

Β %}ΙοΛθίηθέντας την άμαρτίαν διαπραττομένονς ; 

\\,άί\Λ Λ Μβίο, Ι. ΰ. ρ. 6-8. Οβ ν6Γ))ί3 Ι ^03η. ιιι, 9 ; βΐ ςυοιηοάο 1ιΐ9 ηοη οΙ>$ΐ6ΐ, ςτ|0(] 1)3ρΐίζαΙθ3, ςαί νβΓβ ΓιΙϋ Οβί 

βυοΐ (ϋο»ιι. III, 5) αύΐιαο οβεοβηΐββ νίάβ&ιηαβ. 

8ί ςιΓΐ€υηςπ6 οχ αςιιη οΐ δρίπΐυ δ^ηοΐο ςοοβΓΑΠ- 
ΙιΐΓ, ϋ 8υηΙ ΓιΙϋ Οβί; Αΐϋ αυΙβηιΌβί, α(ϋίνυ8 4θ3η- Ρΰ8€ΐ9ΙΙΙ3(, ρβΟΟΑΙΙΙΐη 11011 Γ3€ί(ΐηΙ, ςυΧΠβ 6ΐ(1ί8€β' 

ρ(α8 (ΐυοιηοάο, ρο8ΐ(ΐιιαιιι ρύΐ* 1αν&€Γυιη Γβ^βηβΓα- 
Ιΐοηίδ ΐ3η(Λ |Γ3ϋ3 (Ιί£;ηί 1)3Κ)ίΓι δυπ^υβ, 3<1 ρ6€Γ3(υηι 
ϋβΐΒΓ3ΠΐιΐΓ • δ6(1 3πΐβ(|υ3ηι ν6Γΐ>3 Γ68θ1ν3ΐηυδ ςυ•Β 
δ'ώί ίπγίοΰΐη €0ηΐΓ3(1ί66Γ6 νίίΙβηΙαΓ, ίρδυιη ίη δβ 
^ρο3ΐοΙί(1ίαυιη 6Χ3πιίη3η(1ιιιη 681 : ςυοιηο(Ιο οιηηίηο 

ΙίΟΠΙΟ ΓΐΙίΐΙδ Οβί Γ3€ΐυ8 ρ6Γ€3ΐΐΙΐη ηΟΙΙ ρθΐ68ΐ ί306Γ6? 

(2ΐΜ(ΐ3ΐη ί^ζΗιΐΓ (Ιίουηΐ ίΐίικί ίρβυιη 4ο3ηη6ΐη 6χρΓι* 
<'»ιιΐ6ΐπ 3(1(Ι6Γ6 : ςηοηί3ΐη δ6ΐη6η ίρδίαδ ίη 60 πίληβΐ ; 
(|υθ4] ςυιάβιη 8(ΐΐηοη 681 8306 άθ66η(1ΐ ρβΓίΙυπι \6Γ- 
Ιιαιη ; 6χΓιΙ οηίιη ςιιί 8βηιίη3ΐ 86ΐηίη3Γ6. ΙΙΙο 3υΐ6πι 
ββηυηβ Ιη αιιιιηα Γ3ίίίε68 3^6ηΐ6 6ΐ ηιβηβηΐβ, ηοη 
ροΐ6$1 Ρ6063Γ6 ςυί Ηοο δοπιΐηο 3δ8ίπιίΐ3ΐίοη6Π) €υηι ^ 
β6η6Γ3η(6 Οβο ροδδί<ΐ6ΐ. 111ο 3υΐ6(η ββιηίηβοχ €0|[Ί- 

Ι3ΐί0η6 ηΟδΙΠΙ 6]0€10, 8ΐ3ΐίΠΙ <Ιί3ΐ)θΙί 8βπΐ6η ίη ίΙΙΙΐ13 

1θ€αιη ίη]ί€ί(υΓ, 6Ι ζίζπηίοηιπι ι;6ΓΠ)ίη3ΐίο ίηοΐρίΐ. 
ΙΜιΐΓ68 ςιυίάοηι βίο ρΓθρΊη8, υΐ ηιΊΙιί γΙ(1βΐιΐΓ, 3(1 νβ- 
ι•ίΐ3ΐ6πι 8ΐ6ΐ6ηιηΐ ίΙ1υ(Ι 3ρο8ΐο1ί (Ιίοίαιη ίηΐ6ΓρΓ6- 
ΐ3ηϋο. Αΐίί 8υ(6πι 8ΐηιρ1ί6ίυ8 (ϋοηηΐ η6ςυ6 |υ8ΐΜΠΐ 
]υ8ΐίϋ3πι 6οΐ6η(6πι , ηβςυβ 83ρί6ηΐ6πι 83ρίβη1ί3πι 
&ιΙίιηρΐ6ηΐ6ΐη, ηβςηο 3Γιυπι ςυβπκιοβ 8υυπι ηοπιβη 
3 .νίηυΐβ ΐΓ3ΐΐ€ηΐβιη βο ςυοά ί1ΐ3ηι ρβΓ3β»ΐ 6( 3(1ίια- 
ρ1«3ΐ, υηςαβπι ρ«€€3ΐΊ βχδΐίΐαηιπι ΠιοΙΟΓοηι. 

8θ(1 Ιιΐ)(θηιιί4βπΐνςιΐ3ΐι<|ΐ|3ΐιι 3 <|αίΙ)α8(ΐ3ηι ιΐί^ΐυηι 
681» ηοη 3ΐΐΊ(ιΐ(1ίη6ΐη 3ρο8ΐοΗε» ββηΐεηΐι» νίϋβΐιΐΓ Εί δι' ύδατος κα\ Πνεύματος οΐ γεννηθέντες τίχ ,α 
Θεού χρηματίζουαι, τά δέ τέκνα του θεού, ώ; ό θε- 
σπέσιος Ιωάννης βο|, άμαρτίαν ού ποιεΓ, έπερωταίς 
και διαιεορεΤς πώς μεθ* δ του λουτρού τ9|ς παλλιγγε- 
νεσίας του τηλιχούτου χαρίσματος ήξιώθημεν, πρ^ς 
άμαρτίαν χαταφερδμεθα. Άλλα πρό γε της λύσείος 
τών δοκούντων Ιχειν έναντιότητα ιζημάτων, αύτδ καθ" 
αύτδ τ6 αποστολικών έπισχεπτέον (^ητόν • πώς δλως 
άνθρωπος τέκνον θεού γεγονώς άμαρτίαν ου δύναται 
ποιείν ; Τινές μέν ούν φασιν, ώς αύτ^ς εκείνος έπι- 
λυόμενος επάγει το, βτι σπέρμα αύτου έν αύτφ * τοΰ 
γάρ δεσποτικού σπέρματος ήτοι διδασκαλικού λόγου ' 
Έξήλθενγάρ, φησ\ν, ό σπείρων τοΟ σπεΤραι • τούτου 
δή του σπέρματος έν τζ ψνχ^ {^ιζωθέντος κα\ παρα- 
μένοντος ού δύναται ποιεΓν άμαρτίαν δ εκείνου του 
σπόρου τήν άφομοίωσιν πρ6ς τδν γεγεννηχότα κτη- 
σάμενος θεόν • παραιρεθέντος δέ του τοιούτου σπέρ- 
ματος έκ της διανοίας ημών, αύτίκα ό του έχθροΰ 
άντικαταβάλλεται σπόρος, κα\ ή τών ζιζανίων βλάστη 
λαμβάνει αρχήν. Ένιοι μέν ούτως, ώς Ιμοιγε δοκεϊ, καΐ 
της αληθείας έγγίίς τδ αποστολικών (5ητ^ν νενοήχασιν. 
01 δέ άπλούστερδν φασιν, ώς οδτε ό δίκαιος τήν δι- 
καιοσύνην πράττων, ούτε 6 σώφρων τήν σωφροσύνην 
επιτελών, ού μήν άλλ' ούΓ ά).λος παρώνυμος άπ?> της 
αρετής έν φ ταύτην τελεΓκαΧ διαπράττεται, βύμενουν 
οΟκ 4ν ποτεκα\ της αμαρτίας ύπάρξειε δημιουργός. 

•Αλλά τούτο μέν ε( καί τισιν εΓρηται, οδ μοι δοκεΤ 
τοΟ ύψους τής αποστολικής έφικεΤσθαι διανοίας ' ουδέ 3ΐΜβί8δ6• Νοηβηίιη €3ΐ1ί(1αηι ββΙδΟΪΓβ, βοά ηβςυοάο- ^ γ^^ ^^φ^ν εΐδέναι, άλλ' ουδέ διδάσκειν, ώς δ δίκαιος €βΓ6 |ηδ|υπι }υ8ΐ6 3)$6ηΐ6πι ηοη ίη]αδΐί1ί3ηι 3ϋπ)ίΐ• 

16Γ6, η6<|υβ 83ρί6ηΐ6ΠΙ ίηΐ6Π)ρ6Γ3ηΐ6Γ Ώοη νίν^ΓΟ 

άαπι β3ρΗ• ΜβΙίιιβ ίοηο 68861 6( 1ιθ6 ηιοιίο ίηΐβΐΐί- 
%Βΐθ 60ΠΙ ςυΙ β\ Ρ60 η3ΐΐ|δ 681 οΐ 86η)6η 6]υ8ίη86 
ίρβα οαηεορίΐ, η6πιρ6 νίηιϋβη) (οηιηο 6ηίηι <]οηιιιη 
ρ6τΓ6€ΐυη) ϋοβίίΓδυπι 06(, <1β866ηιΐ6η8 β Ρ3ΐΓ6 Ιαπιί- 
η•πι), 61 ρ6ΓΓ6€ΐυ8 681 Ιη 63, ί13 ηΐ ίη ΙΙΙίϋδ 1)35ί- 
;ιιπι ρυΓ6 ΐΓ3ηδί6ήι, ηοη Ι)3ΐ)6η8 δίΙ)ί 3ίΙηήδ(αιη 
πΐ8ΐί όοηιοη, βυηι, ίπίΐη.ιιη, ηοη ροδδο ροοο3ΐιιηι Γα- 
ς6Γ6 ; ί(1 651, ηοη Ιι;^Ι)6γο νοίιιηιαίοπι 3(1 ουρίϋίΐα^οδ δ ικαιοπραγών ουκ άδίχει, άλλ' ουδέ ό σώφρων ούκ άκο- 
λασταίνει έν τφ σωφρονείν • άμεινον δέ άν (σως «Γη 
κά):£ΐνο συνιδεϊν,ώς ό γεγεννη μένος έκ του θεού κα\ 
τδ σπέρμα αυτού έν έαυτφ συλλαβών ήτοι τήν άρε- 
τήν (πάν γάρ δώρημα τέλειον άνωθεν έστι κατοί^ 
6α7νον άπδ τοΰ Πατρδς τών φώτων) κα\ τελειωθείς 
έν αύτξ ώ; και ταύτης καθαρώς εΙς ϊξιν έλάσαι, μή 
Ιχων έπιμιγνυμένην έαυτώ του κακού τήν σποράν, δ 
τοιούτος ού δύναται ποιείν άμαρτίαν τουτέιχιν, ούκ 
έχει τήν γ^/ώμην |^έ:;ουσαν προς τά πάθη, οΟ^^ 113 ΑΟ ΑΜΡΗΙΙΟΟΗΙϋΜ ΟϋΛδΤΙΟ ΥΠΙ, IX. 114 

«ρ^^ έx<7νατ'^ν νουνέπυτρκφόμβνον. "Ώυιιβρ γάρ ή Α ββΡρβηΙβπι, ηβςιιβ ηπβηΐβπι &ι1 ίΐΐ&β €οηνβΓ&αιη• 

Ουβιη&(]ιηο(1αιη βηίπι ίηϋθ€(9ΐ ηαΙΟΓ» νΙοΙοηΐβΓ 63 
ςυ^β βυρη ηαΐυηιη βυηι &ν6Γ53ΐυΓ, ίΐα ίΙΙο 6κ <1ο* 
€ΐηο& ρ6Γ 1>οη9ΐΓυιη ΑΟΐίοηυιη βχβΓΰίΐίιιιη Ι^αιι» Ιΐλ- 
1»ίΐυ8 νίτη πΐ8)ΐ;η&ιη &6αριΐ υΐ ηυΙΓιβ ηααΐίβ 8θΓρ9( όδ:&ιχτος ψύ9\ς Ιτχυρ^ν τά παρά φυσιν άποστρέφβ- 
«6αι« ούτως ή έχ διδάσκαλος διά της των Αγαθών 
?:ράξ€ως γυμνααίας έπιγινομένη Ιξ%ς μβγάλην λαμ- 
βάνει τήν Ιβχϋν βίς τ6 πρ6ς μηδέν τών φαύλων &«ι^- 
^βπώ; Ιχειν χα\ τούτοις (φήδεαΟαι * ά)Λ' ή μέν τον» 
^ητοΰ χαΟ' έαυτήν (τχέψις τοιαύτη τις &ν βΓη.. Έπι- 
λύοιτο δ* &ν χα\ ή χατά συμπλοχήν τών (δητών προ« 
χ£ΐμένη Απορία ουδέν ίλαττον χαΐ δι* (νός έχάστου τών 
(ίρημ^νων ουδέν γάρ &πορον οΟτε τ^^ Εχοντα τους 
σπερματιχους λογούς έν έαυτφ βλαστάνοντας, είτε τών 
αρετών εΓησαν, εΓτβτής ευσέβειας αΐ χαταβολαΐ, τότε 
μέν μηδαμώς άποδέχεσθαι τήν έπισποράν του πονηρού * 
έπειδανδέτοϋχαχου βλαστήματοςίρημοι χαταστώμεν, 
τ^ε πρ6ς τήν τών ζιζανίων ύποδοχήν παρανχευασα• 
μένους όρόίσθαι * άλλ* ουδέ τόν πρ^^ττοντα τήν άρετήν Β111 ηυΙΙίδ όβίβοΐβΐυΐ'. Εβ ςυ'κΐβαι ββββΐ ΙιυίυΒ (Ιίεΐί 

ΙΐΙ 86 ίην6$ΐί[^ΐίθ. 5θ1νβΓ6ΐυΓ 61 <Ιί1Β€ΙΐΙ1&5 ίιι νβΓίΜΗ 

ηιιη οοηηβχίοηβ βίΐΑ ηοη πιίηυ8 ρ6Γ υηιιιη(|υο(Ιηιΐ6 
(ΙίβίΟΓίιιη. Νοη 6ηίηι όηΜυιη 68ΐ ηαίη ί» ςυί 86ΐηΊ- 
ηβιΠβι ν6ΓΐΜΐ Ιΐίΐ1)6( ϊη 8β ίρβο κ6Γπιίη3ηιί3, δίνβ τΊγΙιι- 
Ιυιη 8ίη(, 8ίΥ6 ρίβίβΐίβ ]9613 86ηιίη3, ιηίηίπιβ ίιι 86 
ηι&Ιί 83(Ίοηβη) 3(1πιιΙ(8( ; οιιιη αυΐβιη πιαΙο ι;6ηιιίΐ)6 
ΥΑουί 8ΐ3πιυ8, Ιυηβ ίη ζί»ιηίθΓυπι 366ορΐ8ΐίοηοπι 
3ϋθίη^6ΐιΐ68 ηο8 νΙϋβΑΐηυΓ, 86(1 ιιβηυβ 6υπ) ςυ! νίι*- 

ΙυΙβΙΙΙ 8^ί( , 3(Ιν6Γ8α8 ΙΠαΐΜΠΙ, ίηβΙΠθ366ΐη €856 ; 

6υιη 8υΐ6ΐη ςυί ρυΙοΙίΓΟδ 3ϋΐυ8 ηβ^ξΐί^ίΐ 3(1 ρβ]θΓ3 έπειδάνταύτην εΙλ(χρινώςπράτττ)»Ανενέργητον αυτόν Β άβίβΓΠ, ηβωο 681 ςυί <]ί806ρΐ8ΐ• 

γ;ρ6ς τήνχαχίαν είναι * άμελήσαντα δέ τών χαλών ίργων πρ6ς τά χείρονα χατενεχθήναι, ούδε\ς &ν διαμφισβητήστ^. Αυθείη μέν άν ώσπερ είρηται διΑ τούτο^ν χαΐ ή 
ύοχουσα χατ* Αρχάς τών ^ητών έναντιολογία * οίχειω- 
τέρα δέ χα\ ιδιάζουσα λύοιςεΓη άν αύτ^ προσαγο- 
μένη τοιαύτη. Διττός έστιν ό της άνωθεν υιοθεσίας 
τρόπος * δ μέν έχ μόνης της φιλοτιμίας του υΐοθε- 
τοΰντος έπιδειχνύμενος, 6 δέ μετά συνεισφοράς της 
ιί^μετέρας σπουδής. χαΟ* ήνήτών αρετών συνεισάγεται 
εργασία* χαΐ ή δοθείσα της υΙοθεσίας άνωθεν χάρις 
τϊ) άπ6 της γνώμης συνελθοΰσα τών αρετών πράξει, 
δλον άναμορφοί τ6ν υΕοθετούμενον πρ6ς τήν όμοίωσιν 
χα\ τλν χαρακτήρα, χαθ' όσον έστ\ν άνθρώπφ μιμή- 
σασΟαι δυνατδν τδν γεγεννηχότα Θεόν• Ούτως μέν 
ουνό χατά τούτον τ6ν τρόπον χρηματίσας τέχνον 
Θεού, χα\ο&τω βεβαίαν χαΐ άμεταχίνητον τήν υΕοθε- Ρ6Γ )ΐ9β€ ςαί(ΐ6ΐη 8θΙν6Γ6ΐυΓ, υΐ (1ί€ΐιιηι 65ΐ, ΐΙΙα 
ρήιηο ίηΐηΐΐυ 3ρρ3Γβη8 ορροδίΐίο; ηι»|{ί8 ρΓοριϊα 
ν6Γ0 61 3€εοιηιηο(ΐ3ΐίοΓ 68861 ίΐΐί αιίπιοΐα βοΐιιϋο 
13Η8. Ουρίβχ 681 Ιιαίαβ β1ί3(ίοιυ8 ιηο()ιΐ8 : υηυ8 ςυί- 
0601 63 8θΐ3 3(1ορΙαηΐί8 ΐ3Γ|(ίΐίοη6 30 8ΐυϋίο ϋβπιοη- 

8ΐΓ3ΐα8 ; 3ΐΐ6Γ ν6Γ0, 3(]]πηθ(0 ρΓΟρΓΙΟ Ι1081Γ0 8ΐυ<Ιίθ, 

γί ου]ιΐ8 ίηΐΓ0(1υ€ίΙαΓ νίηυίαιη ορ6Γ3Γιο ; εΐ (]3Ι3 δίΓ 

ρβΓΠ» ϋ1ί3ΐίθηί8 ([Γ3ΐί3 ΰϋΠΙ Υθ1αΓΐΐ3Γί3 γ'ΐΓΐυΐιιπι 

ρΓ3χί οοηνβη 16118, ΐοΐυιη ΐΓ3η8ΓθΓη)3ΐ ίΠίυιη 3(1ορΐα- 
ΐυπι 3(1 βίιηίΠΐυάΙηβιη 6( 6ΐΐ3Γ30ΐ6Γ6ΐη, (ΐιΐ3ηιαη[ΐ Ηο- 
ηιιηί 1ί(^ι ίη(υ6π 6υιη ςυί §6ηιΓιΐ Οευιη. 8ϊ6 ςυί- 
(Ιβπι ί1ΐ6 ςιιί 86 Ηο6 ιηο(1ο ΟΙίαιη 06Ί %αήί ηΐηυβ 
ί(α 8θΓΐ(ΐ3ΐη ο( ίιηηιυΐ8ΐΐ)ΐ6ΐη βιίορίίοηβιη ρο58ί(1οΙ• 
ίη6οη€ϋ$83ΐη 306ίρΊ( ΐΐ3ΐ>Ίΐυ(1ίη6ηι 1)θΐη βΐ 3 ρ6€ε3ΐο σίαν χτησάμενος, άναλλοίωτον λαμβάνει τήν έζιν τοΟ Ο 3ΐ))ιοιΤ6(, η6€ ί11υ(1 γιιΐΐ ({ΐιοςυο ηκκίο ίποϋΡβ. Οϋί χαλου,χα\ μι^εί τήν άμαρτίανχα\ αποστρέφεται, χαΐ 
ούχ Ιθέλει ταύτην ούδαμή ποιείν. Ό μέν τοί γε ττς 
Δεσποτιχής άπολαύσας φιλοτιμίας, μηδέν δέ τηλιχοΰ- 
τον συνεισενεγχών ώς βεβαίαν τήν υΙοΟεσίαν δείξαι, 
και εαυτόν άξιον ταύτης διά τών έργων παράστησα ι, 
ούτος δή ούτος χάν τής υιοθεσίας Ιτυχεν,ήν ή Δί- 
σποτιχή χαρίζεται φιλοτιμία, τω ταύτην οίχεία 
γνώμη καΐ σπουδί} μή συγκροτείν, ευχερώς φέρεται 
7:(λς τάς τών αμαρτημάτων πράξεις • τ6 μέν άπ^ 
της χάριτος δοθέν σπέρμα, οίον άτελεσφόρητον κατα- 
λιπών, τ6δέ άπδ του πονηρού έπισπαρέν, τελεσφο- Ιβηχ^η ί1ΐ3 Οοιηίηί ΐ3Γ^ίΐίοη6 ΓπΓιίυβ 68ΐ η6(ΐιΐ6 8αΐί8 
€υΓ3νίΐ υΐ 8θΙί(!»τη αϋοριίοιίθΐη 08ΐςη(ΐ6Γ0ΐ 61 86ΐ)η6 
6886 (ϋ^ηυπ) ορ6Γϋ)α8 05ΐ6ΐΐ(ΐ6Γ6ΐ, ί1ΐ6 83η6, ςιι&ιι- 
ςιΐ3ΐη 3(1ορ1ίοη6ΐυ 80Γ(ίΙυ8 681 αυβιη Οοίηίηί ΐ3Γ([Ί(υΓ 
3066110, ςυί3 ηοη 63ηι ρΓορΓίβ νο1ιιηΐ3ΐ6 βΐ 3πΙογ6 

€θηθΓ(η3ΐ, 3ΐΙ ρ6ε€3ΐΟΓΰΐη 3ε1ΐ18 Γ36ίΐ6 Γ6ΓΐυΓ. ΙΙΙο 

ςαΐ(ΐ6Π), (]υο(Ι κγ31ι3 (ΐ3ΐιιιπ 68ΐ, 86Π)ίπ6 ίιηρβΓίβοΙο 
ΓοΙίεΙο, ςιΐο(1 3 π)3ΐο δβηιπιηΐιιηι 651 ρΓορηβ ίη^Ιο- 
1βΓιΙΐ3 ροΓΑοΊΐυΓ 6ΐ οοΙίΐυΓ ; ςυοιΐ ίη 8β εοΐιΓβΓοηβ 
Ιιοηιο, ΙΏ6Π10 ηοη 681 ΑΓκίδ Οβί, 86(1 ϋ1ίυ8()Ί3- 
1)θΓι. ρούμενόν τε κα\ γεωργούμενον οΙκεία {^^θυμία ' όπερ καΐ πε.οιφέρο^ν έν έαυτφ, είχότως άντ\ του τέ/.νον 

είναι Θεού, τέκνον χρηματίζει του διαβόλου. 

ΕΡΩΤΗΣίΣ Θ'. Ο Ου^ΕδΤΙΟ IX. 

Πώς τον θβΟΛάτορος Ααβ}δ βΐχόττος,ί Άνθρωπος ΟηοΜοάο Ώαν'ιάέ Οβί ραίτβ άίΰαιίβ : ι Ιίοιη^ 

ώσπΐ χόρτος αΐήμέραι.αύτον, ι χλ\ έξης, £? Γθί>- ίαηηηαηι {βηαιη άχβ$ β/αβ, » ^αίοηιοη β;ι« βΙίη$ 

του παις ΣοΛομών άποφαίτβζω^ • Μέγα άνθρω- άεοΐαταΐ : ι Ε$1 αΐίηηίά ηιαβίηηι Ηοηιο, €1 αϋηΜ 

πος χαϊ τίμιοτάνήρ; » Ιιοηοτ€ άιρηαηι νίτ ?, • 

Εά\\Λ 3 Μ«ο, 1. ε , ρ. 8 9. Ουοιηθ(]ο 03νί(]ί8 νβΛ3 Γχβΐ. αϊ, 1*, 15, εαιη δΑίοιηοηίδ βίΤαΙο, ΡΓΟν. χχ, 6 ϋαχία ΙΧΧ) 

οοη\6ηΐ3ΐι1. 

Τήν τών ανθρώπων φύσιν ώς τά πολλά κα\ ό θεΤος Ηηπΐ:)η3πι η3ΐυΓ3Πΐ ρίβηιιηηιιβ οΐ (Ιΐν'ηηΐδ 1)3- 

ύαβνδ κατευτελίζων, κα\ ό σοφ^ς μεγαλύνων Σόλο- νίίΙ ρ3Γτί ί3θί6η8 61 ββρίβηβ δβίοιηοη ηΐ38ηίηε3ΐΐ8 μών, ούχ έναντίαν άλλήλοις άντεισάγουσι δόξαν* 
ού γάρ οδτοι μόνον τοιαύτας αποβάσεις περ\ του αν- 
θρωπείου γένους ποιούνται, άλλα χα>. πολλαχοί} '"ής 
θείας Γραφής εδρήσεις, τούτο μέν έ::αίρουσαι τήν ηοη ορρο5ί(38 Ίηΐ6Γ 86 56ηΐ6η1ί38 ίηΐΓ0(1αευηΐ. Νοη 
6ηΊιη ϋΙΊ 8θ1υπ)ΐηο(1ο (16 Ι)υηΐ3ηο {;6η6Γ6 ΐ3Γΐ3 (]6εΐ3- 
Γ3ηΐ, 80(1 61 ίη ρΐ6Π8ςιΐ6 83εΓ3Κ δεηρίυΓ» Ιοοίβ ίιΐ" 
Υ6ηΐ68 63111 3ΐ(ο1ΐ6ηΐ6ΐη (ΐυίίίοιη ηθ8ΐΓ3ΐη ηαΙυΓαιη, 115 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚΙΑΚΟΗΛ €3^. 1 16 

ΓΟΓβυβ «ιιΐβπι 6201 τίΠρβηάβηΐβιη βΙ ΊβρΓΪπιβιιΙβπι ; Α ήμβτέραν φΰβιν, τούτο βΐ πάλιν χατευτελίζουβαν 3ηΛ ηοε ΟιΚυπι δοπρίαΓα, 56(1 βΐ ςυίοαηςυβ ηοβίΓΟΓυιη 
8&ιΐ€ΐοπιιη ΡΑΐηιη νβΓ&ιη Μρίβηΐίβιηι ίικίβ ηγ&ΙΙοβ 
4ίοοΐί βυηΐ, (]ίν6ΓΜ& 86ηΐ6ηΐί88 <1β ΐίυιηαηο ι;€η6Γβ 
βίβΐυβηΐβδ» ηοΗ βΑ ββηίβηΐί&ηιιη (1ί£ΓβΓ6ηΐί3 Γ6ΐ)6ΐ1ίο- 
ηβαι 3111 ρυ^ηβίια ίη 8β ίρ$08 βΐ ίπ &1ίθ8 οοηάΐαβεβ 
νίάβΜΐϋΓ, Ββά οοηοοπίί&αι 61 οοηοβηΐυιη 86Γταηΐ68 
ΓβρβηαηίαΓ. Οϋοιηο(2ο «υΐβιη 638 €ΐίΔβΓ6ηΐ6886ΐιΐ6η- 
ιί»3 ηυΙΐ3 ίη γβηΐ&ιβιη ροςα»3υΐορρο8ϊΐίο86(|υ3ΐαΓ, 
Ι)Ιηβ ίαοίΐβ β&( ϊηιβΙΙί^βΓβ. ΟυρΙίοβιη €θη5ΐίΐυϋοη6Πΐ 
1ΐ3ΐ)6ΐ Ιιοιηο, 61 <1υρ1ΐθ6πι νίχίι νίΐΑΐη, υηαιη ςιιίάβιη 
αηΐβ ρΓδΒναηοαίΐοηβιη 6ΐ 3Η6Γ8[η ρθ8ΐ ν.ίοΐ3ΐίοη6ΐη 
Ι6|;ί8. Ε]υ8 3υ(6ηι οοηβΐίΐυΐίο 6χ υη8 ρ&η6 Ιυίαιη 
61 €ίηί8 66ΐ, 6χ &Ιΐ6Γ3 νβΓθθΐηιιίρο(6ηΐ6ηι η3ΐυΓ8ΐη βΐ 
«8 οιηηίΙ)ΐΐ8 ςπ» βιιηΐ ίιηρΰΓαηΙβπι ίπνΐΙβίυΓ^ Ου» χάτω,τιΟε?σαν*ού μόνον βλ άλλα κα\ δσοι τών ημε- 
τέρων {ερών Πατέρων έχείθεν τήν άληθινήν έμυστα* 
γωγήθησαν σοφ{αν,χα\ο&νοιβιαφόρους δόξας θέμενο! 
πζΛρΧ τδ Ανθρώπινον, ούχ έν τφ 6;αφ<$ρφ τών 
ψηφισμάτων β^^άαιν ή μάχην πρ6ς έαυτοΟς ή πρ^ς 
αλλήλους φαίνονται συνεισενεγχόντες, άλλ* όμόνοιάν 
τβ χα\ συμφωνίαν δρωνται βιαίΜπραγμένοι. Πώς £έ 
διάφορα άποφα<νομένων ουδεμία μάχη ή έναντίωσι^ 
πρ^ τήν άλήθειαν έπαχολουθεί, εντεύθεν ίστιν ^ά« 
διον λαβείν. Δι πλην τήν χατααχευήν ό άνθρωιεος 
Εχει, χα\ διπλούν έπολιτεύσατο βίον * τ6ν μλν πρ^ 
της παραβάσεως, τδν δέ μετά τήν άθέτη^ιν της ένΓ 
τολής * ή δέ χατασχευή, τ6 μέν αύτου πηλός έστ( χο(\ 
χόνις, τδ δ& τήν παντοχρατοριχήν χα\ δεσποτιχήν €ΐιηςυ6 ί^ΊΐυΓΐ)0ΐιιΊη6Πΐ ΑαοΙΙυηΙ 6( δυΓβυιη δίαίαυηί, ^^ τών δντων απάντων έξειχονίζει φύσιν * δσαούν έπαίρει νβΐ 61 (ί3ΐ9β (ϋ{;ιπΐ3ΐί8 ιη3{;ιιίΐυ(ϋη6ΐη 6χΙιί1>6η(, νβΐ 
1)63ΐ3ΐη 61 ίβΐίοβιη 8ηΐ6 ρΓ£ν8Πθ3ΐίοιΐ6ΐιι νίίαιη ; 
^υββουηςηβ 8ΐιΐ6ΐιι ΐΐίαπι (ΐ6ρΓ6ΐί8η( 61 (Ιβρηιηυηΐ, 6Χ 

υηβ ρ9Γΐ6 ΠΙΑία ρ08ΐ ΐΓ3η8^Γ688ίθΙΐ6ΐΙ1 2Γ3νί3 ΟδΙβΠ- 

άυαΚ, 6χ 8ΐΐ6Γα υ6γο ίΠυιτι 6586 ριιΙν6Γ6πι 61 ίη ΙβΓ- 

Γ8Π1 <ϋ550ΐνί, Π)3ηίΓ68(6 (]6Π10η5£Γ;ΐηΙ. 56(1 1)266 άϊ' 

οίιηυ5 Ι8ΐι(|υ3ΐιι ρπιηα 61 (1υηιίη8υ1ΐ3 ρπηοίρΊα (Ιβ* 
86Γί1>6η(6δ. Εχΐιίδ :ιυΐ€Πΐ ηιυ1ΐ3 61 αΙϊα η3δθιιηΐυι* : 
οοιιΙβΓηιίηιιπι 651 6ηίη] (^υοηιοιίο Ιιοηιο οιιπι Γαοΐαβ 

811 61 ρ08&ίΐ, 51 νβΐίΐ, ιΐ6υ5 6ΓΗ61, η6ε Ιΐ3ΐ363ΐ Π6065- 

8ίΐ3ΐ6ΐη, 81 ν6ΐϋ, 3(1 ρ6]θΓ3 ίΐΐυηι ίπιρ6ΐυη) 3ΐ(οΙ- 

1611(601 ν6Γΐ6Γ6, ΐηίΙΐ6 130(168 θΙ)Γΐη6Γ6 (11^(108 511 ; 

5ΐο1ί€ΐιΐ5 3υΐ6ΐη «ι 1)ΐ'υΐυ5, η6 (Ιίε^ιη ίιηρΓ0ΐ)0Γυπι 
(ΐ26η)οηίθΓυηι ιιΐ3ΐίιί»ίθοη5θΓ8 6ίΓ60ΐυ5, η)ί1ΐ6 ί>'υ1)]ί6ΐ3 τδν άνθρωπον χα\ άνω Γστησιν, ή του δοθέντος αύτώ 
αξιώματος τδ μέγεθος ύπεμφαίνει, ή τδν πρ^ της 
παραβάσεως μαχάριον χαΐ εύδαΐμονα βίον * δσα δέ εύ- 
τελίζε: χα\ χάτω τίθησι, τοΰτο μέν τά μετά τήν πα- 
ράβασιν τίθησιν αλγεινά, τούτο δέ χα\ δτι χους Ιστι 
χα\ είςγήν αναλύε;, παρίττησιν σαφώς. *Αλλά ταύτα 
φα μεν οΙονεΙ τάς πρωτας χαΐ χυριωτάτας άναγρά- 
φοντες αρχάς• *£χ δλ τούτων πολλά χα\ άλλα φύεται - 
μεθύριον γάρ ώσπερ δ Ανθρωπος γεγονώς χα\ δυνάμε- 
νος εΓπερ βούλοιτο θεωθήναι, ούχ Εχων δλ άνάγχην 
&ν περ βούλοιτο πρδς τά χείρω (^έψαι άναστέλλουσαν 
τήν όρμήν, θεού μένος μέν τών μυρίων επαίνων &ξιδς 
έστι τύγχανε IV, άποθηρ:ουμενοςδ& χα\ χτηνώδης γε- 
νόμενος, 7να μή λέγω τ^ τών πονηρών δαιμόνων ΙϋΓ 6χρΓθ1)Γ3ΐίοηί1)ϋδ; 61 3ηΐβ 1ια!0 οιηηί3 νίΐ» '^^Ρ^Ι*^^^*^!*^^^* ^«^^ί^' ί*^Ρ^®'« ^'«^^*^^^*^ ^ϊ*>^* ΥθΙυρΐ3Γΐ1)υ5 30 (Ιβϋοϋβ ΙΠ6η(6Π1 6Χ6Γ€6η8, 56Χε6ΙΙΐί8 

ςυοΙί(1ϊ6 οίΓευιηΓυη(ΐ3ΐυη»3ΐί5, νίχ 3ΐί(ΐυ3ΐΐ(]ο ί11υ(1 : 
Υ3ηΐΐ35 ν3πΊΐ3(υπι 6( οιηηί3ν3ηϋ35*^ ν3ΐ6η8 ΙηΐβΙΙί- 

|;6Γ(*• 5β 3υΐ6ΐη Γ3ΐίθη6 3 ΠΚΐηϋο 56ςη>(;31)5 61 3ΐ} 0Π1- 

ιιίΙ)υ8 (1096 111 ιηυικίο €ίΓουπ)8ΐ3η( ηυ^ίδ, πΐ3χίιΐ)3 
ΓΓυίΙαΓ νοΙυρΐ3(6, 61 3ηΐ6(|ΐΐ3ηι ΓυΙιίΓα 1>οη3 3556- 
((ΐΐ3ΐυΓ, (3η(ΐυ3ΐη ίιΐΐ3|;Ίη6 6( ρΐ'%1υ(1ίϋ ίΙΙΙυβ πιυΙ(«6 

ί6ΐί6Ίΐ3ΐί:» ρΐ£.•^6»ΐί ΙβΐηρΟΙ'6 ΓΐυίΐαΓ. Ν6()ΙΙ6 ίςίΙυΓ 
Ρ316Γ ΙϋίΟ 3(]ν6Γ53ΐυΓ, ρ3ΐ6Γ, ίης(13ΐη, 03νί(1 53- 

|ιί6ηιί 83ΐυπιοπί, (Ιυιη 3ΐΐ6Γ Ι3υ(]3(, 3ΐΐ6Γ ν6Γ0 άα- 
\η\ΐϊϊ\{ Ιιοηιίπβιιι, η6ι|υβ (1ίνίιΐ3 86πρΐυΓ3 8ίί)ί ίρβί 
ριι§;(ΐ3ΐ, 56(1 η6ςυ6 Ρ^ΐΐ'αιη ιΐ05(ΐΌΓααι (Ιίνίηυβ €ΐιο- 
Γϋδ ηυιιο (]υί(ΐ6πι 1)υπ)3ΐΐ3ΐη η3(υΓ3πι (Ι6ί1ΐ€3ηϋυπι, χα\ πρό γε τούτου περ\ τά έν τφ βίψ τερπνά χα\ 
ηδέα τδν νουν ένησχολη μένος, μυρίοις χαθ* έχάστην 
περιαντλειται χαχοίς - μόλις ποτέτδ ματαιότης μα- 
ταιοτήτων, τά πάντα ματαιότης, δυνάμενος συνιδειν * 
έαυτδν δέ τφ λόγψ χωρίζουν τού χόσμου, χαΐ τών εν 
τ(}> χόσμ({> περιστάσεων χαΐ άδολεσχιών της ότι μά- 
λιστα ευδαιμονίας απολαύει * χα\ πρδ του τυχείν τών 
έχεΙθεν ώς έν είχόνι τω παρόντι, χα\ &ν προοιμίψ 
πολλής της μαχαριότητος εντρυφά* ώστε ούτε 6 πα- 
τήρ τψ παιδί μάχεται, ό θεοπάτωρ, Φημ\, Ααβ\δ τίμ 
σοφφ Σολομώντι, ό μέν έπαινών, δ δέ χατάγων τ^ν 
άνθρωπον, οΟτε ή θεία Γραφή διαμάχεται έαυτ!}, άλλ" 
ουδέ τών Πατέρων ημών ό θείος χορδς, τκοτέ μέν τήν ηυο(- 3υΐ6ηι ρβΓνί ρβη(ΐ6ηΐίππι, 6( ζά υΙιίπ)3Πΐ νί1ίΐ3. Β ανθρώπου έχθειάζοντες φύσιν, ποτέ δΐ χατευτελίζον- 

τες χαΐεΐςίσχατονσυγχαταχλείοντες ταπεινότητας* 
χαΊ χωρ\ς δέ τών είρημένων τά περ\ τδ σωμάτιον 
πάθη χαι αΐ χαθημερινα\ λώβαι πώς ού χατευτελί• 
ζουσι τά ημέτερα; ή δέπρδς θεωρίαν επιστροφή τού 
νού χα\ τδ έχείθεν της ηδονής χαθαρδν, πώς ού μα- 
χιρίαν ημών χα\ εύδαίμονα τήν πολιτείαν ύπο- 
δζιχνύουσι ; 

ΕΡΟΤΗΣΙΣ Γ. Ιϋηι Γ6(1ΐ(ζϋΐιΐίαιιι. Ε( 86ρυ8ί1ΐ8 (ΐαχ ()ί6ΐ3 8υηΚ, ςαο- 

ΐηθ(Ιθ €ΟΓρθΠ8 3060110068 6ΐ (|υθϋ(1ί3η3 11051Γ3 

4ΐ3ΐηιΐ3 ιιοη πο8 (]6ρΓίπΐ6Γ6ηΐ ? €οην6Γ5ίο λυΐβπι 
ηΐ6ηΐί8 3(1 €οηΐ6ηιρΐ3ΐίοη6ηι 61 8υρ6πΐ36 νοΙυρΐ3ΐί6 
ραΓίΐ3ΐ6ΐη, ςυοιηοϋο ηο5ΐΓ3ΐη νίΐ3ΐη ηοη 1)63ΐ3πι 

36 ίβΙί66Ιϋ ρΓαϊ5ΐ3Γ6Ι11 ? Τί δή χοτε τους δαιμοτίφ νόσφ καχουμέτονς^ 
σεΛτιπαζομέτονς ό 8ύαγγεΛιστ^ις ονομάζει ; 0ϋ.Ε8Τ1Ο Χ• 

Ο^αη άωηιοηίαοο ηιοτ(>ο ω§τοΐαηίβ$^ Ιαηαϋΰοε 
εναη^εϋΒία υοοαΐ ? 

Ε(ϋΐ3 3 Μλίο, 1. ο. ρ. 9-10; 6χρΐ3η3ηβ οαΓ 6ν8η^1ί8ΐ3 (λΐ3ΐ11ι. ιν, 44; χνιι, 14) (Ιβηιοηίβοοβ Υ0(ΐβΐ Ιαηιϋεοβ. 

ΐ4υη3ΐίοθ8 6ν3η{;6ΐί8ΐ3 3 (Ιχηοοηβ ο1ΐ868505 νο€3ΐ, Σ^ληνιαζομένους δ ευαγγελιστής τοΟς δαιμονί^ 

ηοϋ Ιιιη3ηι 306€ΐίοηί5 €3υ83ηι 385ί£;(ΐ3η8, Π6(ΐυ6 χζτ^χους ονομάζει νόσφ, ούχ\ τήν σκλήνην αιτίων 

•» Ε6€ΐ6. ι, 4 * ^] ΑΟ ΑΜΡΗΙΙΟΟΗΙϋΜ 0ϋΛ8ΤΙΟ Χ. 118 

το5 πάθους αναγραφών, ούδ' δτι αΟτή τί^ν ΛνΟρωπον Α ςαια ιη3]ί(|^οΙιοιη!ίΐ6ΐη οοοαρίηάί οοοαβίοηββ ρΓ«1>βΙ• 
του άλωναι τφ χαχφ τά; άφορμόίς παρέχει, άλλ' 
έθίμοις τψ πλήθει κα\ γνωρίμοις όν(5μασί τάς του 
Δ•βπίτου θαυματουργίας σπουI5ά^ων διηγεΤσθα'. • ού 
γάρ ?>ν αΰτφ σχοπφ άττιχώς είπβϊν, άλλα σαφώς τήν 
άλήθβιαν διδάξχι* τοΰτο δ' άν ύπάρξαι, εΐ τΙ) χοιν^ 
χρήσιιτών ονομάτων χα\ ώς έπιχωρ^ά^ει τδ ίθος τά 
γβγονότα τις άπαγγελεΐ- άλλως τε δέ ούδ' έμπεδών 
ήν του (βήματος ή χρήσις τψ κηρύγματι της εύσε- 
βείβς • έ«ε\ γαρ ποΑλο\ των ήλ{φ καΐ σελήνη λελα- 
τριυχ^ων £μελλον χατήχοοι των Δεσποτιχών γίνε- 
σβαι θαυμάτων, έχ της παρ' αύτοϊς ύπολήφεως χα\ 
της των |5ημάτων χρήσεως, της αρχαίας αΰτους χα\ 
δυσσίβοΰςάπαλλάττει πλάνης, μονονουχί τούτους ανα- 
καλούμενος χα\ βοών • Άνθρωποι, πώς σελήνη καΐ 

ήλ£ω τι σέβας άνάπτετε χα\ Οεους χα\ εύεργέτας νο- ^^ 3 Ιηη» βΐ €3Ρΐ6Γί8 ^6ρ&Γ2Π, ουιη Ι2ΐπι ιη»1β 6ΐ(8ΐηιίη* 
μίζετε, έξ ών ύμεϊς ώς &ν αύτοΙ χα\ τφ (5ήματι 
φαίητε τηλιχαυτα μέν μαθήματα φέρετε, τοσαύτη 
δέλύμη τφ άνθρωπίνω γένει έπινέμεται; δέον σε- 
λήνης χα\ των άλλων άπαλλάττεσθαι, οΟτως ,χαλε- 
Ίζώ; κα\ άθλίως, ώς ύπειλήφατε, διατεθέντων υμών 
τω δέ καΐ τούτων κα\ άλλων μυρίων παθών νέμοντι 

την έλευθερΓαν χα\ τά α Ιώνια Ιπιδαψιλευομένφ αγαθά, έχείνφ χα\ τλ σέβας άνάπτειν χβι\ τήν λα- 
τρείαν προσάγειν χαθαρώς• ούτως ουδέν προσίσταται τής κοινής κα\ εθίμου λέξεως ή χρήαις τοΙς εύ- 
σζβέσι λογι^μοΐί- 

Ήκουσα δέ τίνων λεγ<5ντων ώς άλλοτι τδ σεληνιά- 
ςεσθα; παρά τδ δαιμονάν ό ευαγγελιστής οίδεν • ού 
γάρ άν εΙπών σεληνιαζομένους, έν ταύτώ προσ- 
έΟηκβ χα\ δαιμονιζομένους • κα\ είναι τδν σεληνιαζύ- 86(1 ρΐ6ΐ>ί υδίΐαΐΐβ βΐ ηοΐίβ νοοί1)ΐΐ8 Οοτηίηί ιηίΓα€υΙ& 
ηίΐβιιβ βχροηβΓβ. Νοη βηίιη 2ΐΐ6η(ΐ6ΐ)3( 8ΐΐίο6 Ιο- 
ςυί, δβά <Α:\τα νβηΐ2ΐΐ6ΐη ΗοοβΓβ, ηυοιΙ Οβπ 061)61)31, 
&ί €θΐιιηιυηί ηοιηίηυιη υδυ βΐ υ( βοΠίιιιη ββΐ, ί^βία 
6ηαηΓΐ3ΓίΙηΐιΐΓ. Αϋυηιΐβ ηοη οΙ)8ΐ3ΐ)3ΐ νβτΙ)! υπυβ 
ρίβίβΐίβ &ιιηΰηΐΊ3(ίοηί ζουπιβηίπη ιηυΐΐ) βΟΓΟίη ςυί 

8θΙί 61 ΙΐΙΙΙίΒ $6Γνί6Γ3η(, ΟοΠίίΐΐί ΙΠΙΓίΟυΙα 3ΙΙ(ϋΓ6 

(ΐ6ΐ)6Γ6ΐιΐ , 6Χ 6οηιηίΐ ορίϋΐοηβ βΐ ν6Γΐ)0Γ0πι υ8υ» 

3ΐ) 3ηΐίπ»0 βί ίηΐρίο βΓΓΟΓβ 608 Η5βΓ3ΐ, ί6Γ6608 ΐηΥΟ* 

€3 η 8, 6( €)3Πΐ3η8 : Ηοιηίη68, ςνοιηο<1ο Ιυη» βΐ 8ο!) 
3ΐίί|υ3ηα η(]1ιΐΐ96ΐί8 Τ6ηβπΐ(ίοη6ΐη 6( €ΐ608 β( 1)6ηβ• 

ί36ΐ0Γ68 608 ραΐ3ΐ!8, βΧ ^011)08 υΐ ίρδΟ ν6Γΐ)0 (1ί6€Γ0 

νίιΐοηιίηί, Ι3η(3 ςηί(ΐ6ΐη ιη3ΐ3 3ε6ίριΐί8, ΐ3Β(υιη 3ΐι- 
Ι6ΐη βχίϋυιη Ιιοιηίηαηι ^βηυδ (ΐ6ρ38θίΙ ? ΟροΠβΙ νθ8 ί6ϋοίΐ6Γ, υ( ίρ8ί ορίη3ΐηΙιιί, (ϋβροβιΓι 8ίΐί8 ; Ηϋ 3α- 
Ι6ΐη ςυί 35 {8ΐΐ8 βΐ 3]ϋ8 ββχεβηϋβ ιη3ΐί8 1ίΙ)6Γ3ΐ «ι 

€0βΐ68ΐία 1)0113 ΐ3Γ(|[ί(υΓ 61 ν6ηβΓ3(ίθη6ΙΙΙ 3<1ΙΐίΙ)6Γ6 6( 

ρυΓ3ΐη 3(1θΓ3ΐΊοιιβιη οίίβιτβ : ίΐ3ςυ6 ρϋβ ρπηοΐρϋδ 
ηίΐιίΐ οοηΐΓ3(ϋοί( οοηιιηιιηίβ 61 υ8ί(3ΐ« γοοίβ 3(11ιί- 
Ιπΐίο. Αικίίνί ηοηηυΗοδ (ΙΊοβηΐβδ 3ΐίιΐ(Ι 1υη3ΐίοιιιη 6886 
6ΐ 3ϋιΐ(1 3 όχιηοηθ οϋδίάβπ 6ν3η£;β1ί8ΐ3ΐιι δί(ζηίϋ'- 
62886 : ηοη 6ηπη, ρο8ΐ(ΐα3ΐη άϊιΐί Ιυηβΐΐεοδ, 3(]]6- 
οίδδβΐ βΐ (Ιφΐηοηίιιιη 1ΐ3ΐ)6ηΐ6δ : 61 6δδ6 1ιιη3ΐίουηι μενον ούχ ύπδ δαίμονος ενεργού μενον, άλλ' ύπύ τίνος ^ ηοη 3 (ΐ2ΡΠΐοη6 6Ζ3^ίΐ3ΐυπι, δβ<1 3ΐίο ςΜοάαηι πιογ1)0 έτερου νοσήματος, δ τά; αρχάς άπ6 τών έν σώματι 
σεσηπύτων χυμών λαμβάνει • οδτοι δέ μάλλον αΟ- 
ξονται χα\ σφοδρότερον επιτίθενται της σελήνης 
πλησιφαοΟς οΟσης • κα\ γάρ πολλά τών άλλων υγρών 
^λ\ έν ύγρφ διαιτωμένων, ώσπερ δστρεά τε χα\ τά 
τοιαύτα, τάτε μάλλον όράται πρδς αΟξιν έπιδιδουντα, 
ούχ αύτοδεσπότψ χράτει της σελήνης τοΰτο πρατ- 
τούσης, άπαγε, άλλα της άπο^^δήτου δ/ιμιουργία; του 
πάντα έν σοφί^ π^ποιηχότος τοιαύτας αυτή τάς ενερ- 
γείας έγχαταΟεμένου. Κα\ γάρ, φησ\ν, ώς τδ έν 
αύτϋ θερμδν φύσεως χλιαράς υπάρχον, έπειδάν τών 
ή^τέρων σωμάτων ταΐς βολαΐς έπιψαύοι, άνάχυσιν 
μέν τών έν ήμϊν Ογρών παρασκευάζει , διαφόρησιν 
δέ καΐ άπόκρισιν τών άναχυθέντων διά τδ μή σφο• ςυί ρηηεΐρίυπι 6Χ οοΓΓυρκίδ ίη οοΓρθΓ6 Ιιιιπιοπϋυδ 
€3ρίΙ : ϋΐί 3υΐ6η) (ϋοπηΐ Ιιοδ ΙιυπιοΓοδ ιηβ^ίδ βΐ 
30Γίυδ 3υβ6δ66Γ6, ουπι 1απ3 ρΐ6η3 65ΐ. Μυ1ΐ3 6ηίπι 
βΙ^ΟΓίιια Ιιυη)ί(1θΓαπι 6ΐ ίη Ιιυηι'κίο νίν6ηΐίυπ), υΐ 
δυηι 0δΐΓ9β3 6( 3ΐία 1)υ]υδ06Πΐθ(]ί, 1ιιη€ ΐ6ΐηροπ3 
ιη3χίιηβ ν'κΙβηΐυΓ ίηθΓ6Π)6ΐιΐιιπι 3€θίρ6Γ6, ηοη ρΓΟ- 

ρΓί3 ρθΙ•ΙΐΙΪ3 1(1 0ρ6Γ3ηΙβ 1υη3, 3ΐ)8ίΐ» 86(1 3Γε3Π3 

ορ6Γ3ΐίοη6 6]υδ ςυί οπ)ηί3 Ίη δ3ρΊ6ηΐί3 ίβοίΐ Ιιαηο 
νίιΐυΐεπι ϋΐί ίΐιΐιΐδ (ΐ6ροη6ηΐ6. Εΐβπίπ), ίηςυίΐ, (6- 
ρΊιΙχ η3ΐαΓ3Β ςαί ίη 63 6δΙ €3ΐθΓ, ευπι ηοδΐΓ3 οογ- 
ροΓ3 16(11)08 81118 3ΐ1ίιΐ£ίΐ, 1)υπ)0Γ68 ςυί ίη ηΘΐ)ίδ 
8υηΙ οοηίϋη()ίΐ, οοηΓοδΟΓυιη 3υΐ6ηι (1ίδδίρ3Γιοιΐ6ΐιι 
€( 6χοιβΐίοη6ΐη, 60 ςυο(1 ηοη δαίίδ 3Γ(1β( €α1οΐ', ιι( 
63ΐθΓ δοϋδ, ηοη Γ36ί(. Ηίδ 3υ1βπι 1ιυηΐ0ΓίΙ)υ8 ίΐ3 ίη δράν εΤναιτήν θέρμην, ώσπερ τήν έκ του ηλίου, ού |) €0Γρ0Γ6 οοηίυδίδ 61 0οηΐΗΓΐ)3ΐί8, 60 ηΐ3ςί8 ν3ΐ6ΐ ποιεί * τουτωνί δέ τών χυμών οΟτως άναχυθίντων έν 
τφ σώματι κα\ συνταραχθέντων, μάλλον τετδ νόσημα 
Ισχύει, κα\ μάλλον έπιτιθέμενον τψ έγχεφάλψ κα\ 
τ^ κεφαλή, διαστρέφει τε τδ ζώον, καΐ άλλοιοΤ, κα\ 
τάς φυσικάς παραποδίζον ενεργείας ^ήγνυσθαί τε 
κα\ σπαράσσεσθαι παρασκευάζει• κα\ διά τούτο ύπδ 
τοιούτου κατόχους νοσήματος κα\ τδ πλήθος σελη- 
νιαζομένους καλεί, χα\ καλεΤν ουδέν έστιν έμποδ<υν. 
"Ρστι δέ τις καΐ παρά ταύτα λόγος ,Ετερος• ώς δαι- 
μονι,ώσι μέν κα\ ο^τοι οΟς οΕ πολλο\ λέγουσι σελην:α- 
ζομένους - τά δαιμ(>ν(α δέ διαβάλλειν τά κτίσματα 
του Δημιουργού τοίς άνθρώποις βχοντα σπουδήν, 
επιτηρεί τάς αυξήσεις της σελήνης • κα\ τότε τήν 
έπίθεσινχφΐ τδ πάθος έχ^ηλότεροι ποιεί* ?να κακώς ηιοι-1)υ8 ; βΐ ιη3|$ί8 €6Γ61)γο εΐ 63ρίΐί 3(1(1ί(υΓ, ΐοΓςιΐϋΐ* 
ςιΐ6 9ηίηΐ3ΐ 61 η)υΐ3ΐ, 61 η:ιΙυΓ3ΐ68 γίΓ68 ευπι ίιηρ6- 
(ΙΐΗΐ, 63!ΓΓ.ιη^υηΙϋΓ 61 (1ί88ίρ3ηΙυΓ. Ε( ίιΙοίΓΟΟ ίΐΐοδ 
ςυί (3ϋ π)0γ1)0 ΐ6ηβηΙυΓ νυ1{;α8 1υη3ΐ1οο8 ηοηιίηαί, 
61 ςπίη 810 608 ηοαιίηεΐ ηίΐιϋ οΙ)δΐ3ΐ. ΕδΙ 6( υΙΐΓ3 
Ιι.ΐΐο 3ΐ(6Γ δ6Γΐηο ηοΙ (ΙχπιοηΙυπι 1ΐ3ΐ)6Γβ (ΙίοίΙ 608 
ςυοδ νϋΐ£;υ8 ίυηβΐίοοδ νο63ΐ ; (1χηιοη!3 νβΓΟ οβίυηι- 
ηίαη(11δ ϋΓ63ΐοπδ ορβηύυδ 3ρυ(1 1ιοπιΐη68 ΐηΐ6ηΐ3 , 
(]ΊΓι^6ηΐ6Γίη€Γ6η)6η(3 Ιιιη» οΙ)86Γν3Γ6, 6ΐ Ιιιιιο ηΐ3- 
Ιυιη ΛΜ^βΐβ 6ΐ 6νί(ΐ6η(ίυ8 ί306Γ6, υι ρβδδίηιαδ 
οαυ838 68δ6 ρυ1εΙΐΓ3 06ί ορίβ6ί3 ορίηηΓί ροΐ'δυβ- 
(ΐ63η( 6ΐ ϊηάβ εΓ63ΐ0Γ60ΐ Ι^ΙβδρΗοηιβηΙ. 86<1 Ιη'ο 
(|υκΐ6ηι 86Γηιο ηοη Γ3ΐίοη6Πΐ 3(Γ6γ( €ΠΓ Ι3ΐί (ϋοΐίοηβ 
(ϋνίηαδ Αροδίοΐαδ υδΐΐδ 8ΐ1; ^6ϋ (ΐυοηιρ^ 8ΐιΐ6 1 19 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΗΙΑΚαίΙ^Ε €Ρ. 120 

ϋί»ιηοηί2 βρβουΙ&ηΐίΑ 1υη3Βρ1ΐλ865 Ιυηο ΝθΙ)ί$ αοΓίυβ Α αΓτια τάί χαλά του ΘεοΟ δημιουργήματα ?»ί(τωσιν 
ίηβυΐίβηΐ 6( ίη ηοβ Ιγρ^ιοηίιΐβιη 6χβΓ0β»ηΙ. ΑΐΙ>ιηβη ύπονοείν, χάχβΤθεν βλάσφημη σωσιν τ6ν Δημιουργέ, 
ηαΐβ ιηυΐΐβ <1ίοΙβ 8υηΐ, ηίΙιΗςιιβ ρϋ$ ρΓΐηοίρϋβ α(1- Άλλ' ονίτος μλν ό λόγο; οΟ βιά τί χέχρηται το:αΰττ| 
ν6Γ&6ΐυΓ, ςαί8(][ΐιβ 6αιη ςααιη νοίυεήΐ ορίηίοηβπι λέξει 6 θκΤος απόστολος γνώμην εισάγει * άλλΔ τ£ 
ββςυΑίιΐΓ. δήποτε έφεδρεύοντα τά δαιμόνια της σελήνης τους 

χαιρους, τότε χαΟ' ημών σφοδρότερον έπι^πηδ^ κα\ την τυραννίδα κρατύνει. Πλί;ν πολλών είρημένων χιΊ 
ούδενός τφ εύσεβουντι διαμαχομένου λογισμψ , τδ δοχοΰν έχάστφ τούτο χαι χρατείτω. 
01)-ίΕ8ΤΙΟ XI. ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΑ'. 

ΟιΐΛΓβ Οίίη ΑέΙαηΐΗ$ ρβ€€α»»βΐ Η ηιοηί$ ρ<£ηαιη ίπίΚΓ- άίά τίτσν ^Αδάμ Ϋψαρτηχότος καϊ τό τον (?αηί- Η$8βΐ, €)ΗΛ βΐία» ηηί ηοη ρβΰοανίι ΙαΜβη αηίβ ΐρεηηι 
τηοΠβΐη Ληδί€ηΐ ; 

ΕάίΐΒ ζ Μαίο, Ιοο 
ΡΓθΓυη()ίθΓ βΐ βχοβΙδίοΓ (1β Ιΐίΐο Γβ δβηηο ΓοΓδαη -^ 
ίπ^Γβ^ί Ιί1)βηΐ6Γ ίη (ΙίνίηοΓυιη ]υ(1ίοίθΓυηι »1)γ88ΐιιη 
ΎϋΙΙ, 1ιυιηίΐη3δ 8€η1βη1ί38 δυροΓβηδ, βχοβρίίδ ίίδ 
ςιιο! 3(1 ηοδίΓΑΐη οο^ηΐΐίοηβιη (ΙονβηοΓυηΐ. ΑοοΊρίΐ 
(μιίίΐβιη Α(]0ηιυδ δΐΐ3ΐη ροβη^πι, ΟΓΐΙυΓ δυΐοιη β]ϋ8 
Γιΐίυδ, υΐ ίρ§6 ιη^Η »ϋθΙθΓ δυί» οευΐίδ ηοοπίδ ροη> 
ίΐϋδ βΐ βίΠίοΓιοηβίη ίηΐπβηδ, 3(1 ίηΐβΙΙίββηΐί3ΐη οιιΐ- 
ρ» ιηηβίδ (1βνβηί3ΐ ; υΐ ιηβΐυ βΐ βη^ΟΓβ ρρβδδυβ 
ροΒηίΙβηΐΪΗ βΐ ίΙοΙοΓβ δοβίβηβ 8ί1)ί ιηοΙΙίοΓβπϊ Γ6(1ιΐ3ΐ 
ρ<Βη3ηΓΐ. Οιηηίδ βιιίιη Γθπιιηπΐ3ΐίο, οηιηίδ ίηΐ6η(3ΐ3 
ροΒηβΙυιιο Ιίιηίιΐιιιη Γ6(Ι()ΐ{ , ουνη 3ΐίΰυη()ϋ ηοβΙοΓυιη 
6χρ6Π6ΐιΓΐ3 ίη ΓβΟΓυπι ηοιίιΐ3ΐη νβηίΐ. Νβςυβ βηΐηι 
δί ηοη ηιΟΓίιιυηι Αάβηιυδ ίΠίυιιι ηονίδδβΐ, ηβ(|ΐιβ 
οιηηίβ ςιΐ3ε ηιοΓδ δβουηι ββΤβπ Ιΐ0ΓΓβηιΐ3 οοπδοί- 
νίδδβΐ, ηοη ί11(ΐηι ιηβ^Γΐιιη βΐ βυχίΠο 03τβη1βπι 
(ΐ^οηβηι, ηοη ηιοηΐίδ (υΓΐ)3ΐίοη6Π), ηοη β]ιΐ8 3 οογ- Ο 
ροΓβ 86ρ3Γ3ΐίοη6ΐη, ηοη ςυοΒουιιςϋβ 3ΐί3 δβηυυηΐυΓ 
(ΙίδδοΙυΙίοηβπι βΐ ρυΐΓ6Γ3Ρΐίοηβη], ρβδίίίοιιΐβιη θ(1ο- 
Γβηι, €ΐ ρυΙνβΓβπι, βΐ δ3ηίβηι βΐ νοΓηΐ(5δ, Υίίΐβΐ ίί^ί- 
ΙιΐΓ Αόβπιυδ Ιη βΐίο ί]υί(1(ΐυί(1 ίηβδί ίη ρΓορπ3 ροΒ- 
η3 ΐ6ΓπΚ)ίΐ6 6ΐ ίηΐοΐ6Γ3ΐ)ίΐ6 ; ςυο(Ι νΐιΐβπδ, πΐ3ξ1δ 
ςιΐ3ηΐ3 Γιΐ6Π( ΰυ1ρ3 ιηΙβΠί^ίΙ ; βΐ ίϋβο ιιΐ3ηυ οΐυοί- 
ΙϋΓ 3(1 ροβηίΙβηιί3ΐη, βΐ Γιΐίο 0Γ53ΐυ8 ]αηι «πιπί» 
δϋ.Έ .<3ΐιιΐ6ηι ΙυοΓ3ΐυΓ. 8ί (ΐυίδ νβΓΟ ηοη ηιοπίβ 

ρΓ0ρΓΐ3 (0ΐ6Γ3ΐ)ίΙί()Γ6ηΐ Α(]3Π)0 ίίΐίί ΙΠΟΓΙΟΠΙ €0^5113- 

ΓβΙ, ίηνεηΪΓβΙ πιυΐΐοδ ρβίΓβδ ΙβΙίδ 0θ8ίΙ»ΐΐοηίδ Ιο- 
βΐ68, ςυί ηιυΐΐοΐίβδ ηιΟΓίΐΐηΙβδ ίρδί 61ϋ 8υί δχρίδδίιηβ 
83ΐυΐ6πι βηιιιηΐ. ΡΓοενβηίκ ί^ίΐϋΓ Α(ΐ3ηιυη) ]αχΐ3 
Ιιυηο ββΐ'πιοηβηι 6( 3ηΐ6 ηιοΓίβηι, Γιΐϋ ροβηβ ίρδί 
()6βηίΐ3, ΐζΓβνίοπ ίοΐυ ^υαπ) ιηοΓδ βδΐ, ίηΙοΐ6Γ3η(ΐ3 
ΐιβηιρβ (πδΐίιί3 οοΓΓβρίυηκ 

Τα τβΓΟ ηιίΐιί οΙ ΙβΠίυπι Ιιοο (ΙίΙί^βηΙβΓ ΰοη8ί(ΐ6Γ3. Ο 
Τγ68 νίι-08 10(118 πιυηάυδ ιυηο Ιΐ3ΐ)€ΐ)3ΐ€ίν€8 ; ίοηιίηα 
αυΐβιη οιηη Ιρβίδ νίν6ΐ)3( υηί€3. ΟϋθΓυηΐ3ΐϋ (|υί(1βηι 
(ΐ;6ηΐΐ0Γ68 , 3ΐϋ νοΓΟ ΰΐίί βΓ3η( {;6η6Γ3η(ίυπι. Α(ΐ3πιυ8 
(]υί(]6ΐη ηοη 8ΐι1)]ί€ίΐυΓ ρο^ηχ, ρΓορίβΓ βαιη ςυ3ηι 

ΗβΓΠΙΟ 03Μ83Π1 3ΐΙυΙίΐ. £ΐ £ν3 6Χ υη3 Ρ3Γ16 ρΓΟρίύΓ 

Γ3ΐπ(ΐ6ηι ΰΑΗδΑΠί) ιποΓίί ηοη 8υ1)]ίΰίΐπΓ, 6χ 3ϋ3 3υ- 
Ιΐ'ΐη ρ3Γΐ<;, ς(ΐί3 ομοι υηα βδδοί Γβπιίηβ, β]υ8 3ΐ)δ6η1ί3 
Ιοίυιη ;βπυ8, §6ηβΓ3ΐίοη6 8υΙ)ΐ3ΐ3, €υπ) €3 ΐΓ3χί8- 
861 ίη βχίΐίαπι. Α(ΐ3ΐη6π ηβςιιβ ϋ3ίη<ΐ3ΐ3ηι 6χ ίη- 

•Ιίΐίίδ ΐηΟΓΚβΠΙ 8υΙ)ίΓ6 θρθΓΐθΙ)3( ; ρβ]θΓ (]Ιΐί(ΐ6ΐΙΙ 6Γ31 

Ηΐ6, ιηβϋοΓ 3πΐ6ηίΐ 6Γ3ΐ ΑΙ)6ΐ ; 61 ςιιουιθ(1ο ροΐ6Γ3( 
66Π υ( 18 ςαί 35 οηιηί (Ιοίο 6( ίηνίι1ί3 6( 3ΐί3 ςυβίί- 
Ιι6ί ιη3ΐίΐί9 πιυη(1υ8 6Γ3(, Ιιοπιίεί(ΐ3δ ίη (γ3(γ6πι του δεξαμέτον έχίτίμιοτ, ό τούτου παΤς /<ηίί 
ι^αρττικώς ΛροτεΛευτξ. ; 

αι., ρ. 10-12. 

Ό μέν βαρύτερος χαΐ υψηλότερος ψχρ\ τούτου 
λόγος έμφιλοχωρεΐν Γσως είς τήν τών θείων χριμά- 
των έθέλει άβυσσον, τους ανθρωπίνους λιπύ>ν λογι- 
σμούς, πλην δσα κα\ εΙς ήμετέραν γνώσιν χ^τέβη. 
Ααμβάνει μέν Αδάμ τ6 έπιτίμιον, προτελευτοί δέ ό 
τούτου παις, Ινα τοις όφθαλμοΤς ό υπεύθυνος τδ τοΟ 
θανάτου βαρύ χα\ έπώδυνον χαθορών, εΙς συναίσΟη- 
σιν μέν μδλλον του αμαρτήματος καταστί), εΙς φό- 
βον δέ χα\ άγωνίαν έμβάς, μεταμελείςι χαΥ πένθε•. 
του τολμηθέντος έαυτψ χαταπραΰνη την ποινή ν 
καΐ γάρ πάσα μ^ν απειλή, πδσα δέ έπανατεινομένη 
δίκη τότε καθίσταται φοβερδν, ήνίκα ποθέν ή πεϊρχ 
τών δεινών εις γνώσιν Ιλθοι τών υπευθύνων ούδε 
γάρούδ' εΐ μή τεθνηχότα δ Αδάμ ^δει τδν παϊδα, 
ούδ'άν ούδ* δσαό θάνατος συνεπιφέρεται φρικτά συν- 
ήδει, ου τ?)ν πολΰν εκείνον και άβοήθητον αγώνα, ου 
τδν θόρυβον της ψυχής, ού τδν μερισμί.ν αυτής ά:Λ 
του σ(ί»ματος, ούδ' δσα άλλα Ιπεται, λύσις, χαΐ ση- 
ψις, κα\ δυσωδία, κα\ χους, και ϊχώρες, κα\ σκώληκεΓ. 
'ϋρδτοίνυν ό Αδάμ εν έτέρφ του Ιδίου έπιτιμίου τδ 
φοβερον κα\ άνυπόστατον • καΙ ορών, μάλλον τ^ μέ- 
γεθος του πταίσματος συναισθάνεται • κα\ διά τοΟτο 
χειραγωγείται πρδς τήν μετάνοιαν κα\ χερδαίνει 
λοιπόν παι^δς στερηθείς, της έαυτοΰ ψυχής τ2> σω- 
τήριον. ΕΙ δέ κα\ θανάτου τιςούδΐν άνεκτότερον τήν 
άποβολήν του παιδδς έπιλογίσοιτο τω Αδάμ, ε ύ ρή- 
σοι πολλούς πατέρας της τοιαύτης διανοίας μάρτυ- 
ρας, οί πολλών Ιδίων θανάτων τήν του παιδδς αυτών 
πολλάκις σωτηρίαν άλλάσσονται • φθάνει τοιγαροΟν 
τδν Αδάμ κατά τδν λόγον τούτον κα\ πρδ τοΰ θανά- 
του, του παιδδς τδ άφορισθέν αύτφ έπιτίμιον, βαρυ- 
τέρ<2ΐ θανάτου πληγή, τή άφορήτφ λύπη άλισκόμενον. 

Συ δέ μοι χα\ τρίτον επιθεωρεί• τρεΤς Λνδρας ό 
σύμπας κόσμος πολίτας εΐχε τότε • γυνή δ' αυτοϊς 
συνεπολιτεύετο μία ' ών οΐ μ^ν γεννήτορες, οΐ δέ 
παίδες ήσαν τών γεννησαμένων. Ό μέν Αδάμ ουχ 
υπάγεται τ} δίκτ^, δι' ήν ό λόγος Ιδ<ι)κεν αίτίαν • κα*ι 
ή ΕΟα δέ τούτο μέν διά τήν αυτήν αΙτίαν ούχ υπο- 
βάλλεται τφ θανάτψ, τούτο δέ δτι κα\ μιας οΰσης 
γυναικδς, ό ταύτης άφανισμδς όλον τδ γένος, της γε- 
νέσεως άνηρημένης, συνήλαυνεν είς φθοράν. Ού μην 
άλλα ουδέ τδν Κάιν ό έξ επιβουλής εΤχε λόγον διαδέ- 
ξασθαι θάνατος • χείρων μέν γάρ οδτος, άμείνων δ» 
ήν "Αβελ• καΐ πώς οΤόν τε ή ν τδν καΐ δίλου κα\ 
φθόνου κα\ της Λλλης κακίας καθαρεύοντα μιαιφό• 
νους έπαφεΐναι χείρας τφ άδελφί]) ; λείπ^ται δή έχί:- 121 Αϋ ΑΜΡΗΙΙΟΟΗΙϋΜ ΟϋΛδΤΙΟ XI, XII. 122 

»ν ζΐς τ^ν &ς επίβουλης δρμήσαι θάνατον τοΟ άθβλ- ι^ ιηαηυβ Ιη]ίοβΓ61ΐ? ΚββίαΙ υΐ ίΐΐβ ιηοπβιη βχ ίπδίιΐπκ φ4^3, δς κα\ πρ% της άθέσμου ταύτης πράξεως, έλύ• 
τ:α μέν οΤς έχαρποφόρει βεδν, εΙς φθόνον δέ του μη- 
$&ν ήδίχηχότος Ανηρέθιατο, πονηροί δέ γνώμη χα\ 
βουλ|^ £ολ{^ τίς έαυτοϋ χείρας εΙς τήν άδελφοχτονίαν 
. γ^ύτρέπιζε. Κα\ ορα μο( χ&ντα\3θα της Προνοίας τ6 
σοφ^ν τε χα\ άνβξιχνίαστον • δι' ών γάρ &νόμιζεν 6 
πονηρ6ς χρατεΖν τάς χεΤρας χατά των άμεινόνων 
έπανιστών, βι* έχείνων αύτφ τά προοίμι της χατα- 
στροφή; άπαντ^ • συγχωρεΤ μεν γάρ ό της θείας 
τε κα\ υπέρ Ιννοιαν οίχονομίας λ4γος, §ργον άδίχων 
χα\ μιαιφόνων χε&ρών τδν Άβελ γενέσθαι, χαΐ προ- 
φθάνει τ\ν φύντα έπ\ τφ θανάτφ ό παΐς. *Αλλά γί- 
νεται του αδου τ6 χράτος χα\ ή πρώτη χαταβολή 
ασθενής• εΐ μίν γάρ τ6ν Αδάμ έδέξατο πρώτον, ίη ίΓΑΐΓβιη 9ΐ^β;Γβ(ΙίλΙιΐΓ, ςυί 61 αηΐο ίΠαπι ίη]υ$ΐ3ηι 
9<ϊΐίοη6ΐη , οχ ϋβ ςυ» Οβο Γγ^ιογ οΟϋΓβΙ)»!, ηκΒίΟΓΟ 
&αΐεί6ΐ)αΐυΓ, 6(ίη)ηνί(Ιί8ΐη 6]α$ ςυΐηοη ίβΰβΓβΐ ίπ• 
ίυπ&πι ' 6Χ6ίι&52ΐυΓ, ρ6!$$ίιιΐ2ΐ αυΐϋΐη ιοβηΐβ 61 ρ6Γ- 
Μο οοηβίϋο 8α&8 ιη&ηυβ ίη ΓΓαΐΓΐβ η60βιη οοηνοΓ• 
Ιίΐ. Ει νίάβ ιηιΐιί 6( ίη Ιιοο ΡΓθνί(!6ΐαίΰ6 82ρί6ηΐί3ΐη 
ίιιν6&ΐι§9ΐ>ϋ6ΐη : η5 βηίηι ί]υί1)ΐι$ ρυΐ&1>»( ρ68$ίιηυβ 
66 ▼ίΰΚυηιπι πιβιηυβ €οηΐΓ2ί ιη6ΐίοΓ6$ 6Γίς6ηΐ6ΐιΐ9 
Η8(]6ΐη ϋϋ ρΓοΙαβίο €3ί({ΐδΐΓορΗ68 οοουΓΓίΐ. ΡβηηίΚ- 
ΙίΙ βηίηι <ϋνίη96 61 βυρίϋ ΰθ{;ίΐ2ΐίοη6ΐη οβοοηοηιί» 
τ»Γιο ικ ορυβ ίηίυβίΑτυιη 6( Ιιοιηίοίϋ&ιυήι ιηαηυαιιι 
ΑΙ}6ΐ ίίαΐ ; 61 ρτΒίοβάιί ^ΰυϋΟΓΟίη ζά ιηοΓίβο) Ο- 
1ίυ8 ; 86(1 ΊηϋηηαΙϋΓ ίη ρπιηο ίΐΐο ίεΐυ ίοΓ6Γηΐ ρο- 
ΙβηΙί». δί βηίιη Αϋαιητιιη ρππιυιη ίιιν8δί$86(, δοΐίιΐυιπ Ιτχυρ6ς άν αύτφ ό θεμέλιος έπήγνυτο, τ6ν θεία χατα- Β ίΙΗ ίυηϋαιηβΐΗυη) Γιχυιη 68861, οιιαι Ιιυη€(1ίγίιιο ιΐο- διχασθέντα ψήφφ τούτον ύποδεξαμένου χα\ πρώτον 
Έπε\ δΙ τ6ν άναίτιον εξ έπηρείας ύπεβάλλετο, αΟτ<5- 
0«ν αύτοΟ άνατετραμμένον |ϋοϋ. νου] τδ χράτος εύ- 
Ρ'!σχεται ώς σαθρδν έξ αρχής υποβαλλομένου θεμέ- 
λιον κα\ γίνεται προοίμιοντής παντελούς καταλύσεως 
του ^5ου ό του διχαίου έξ έπηρείας θάνατος. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΒ'. 

Περί τον δτι ού μάχβται κάν τισι δοκχί τό^ ι ΕΙς 
κρίμα έγώ εΙς τύν κόσμοτ έΛήΛνθα, > καΐ τό, 
€ Οόχ ήΛϋοτ ϊγα κρίτω τδτ κόσμοτ^ άΛΧ Ινα 
σώσω τόν κόσμον, > 

ΕιΙΙΙβ 8 Μμο, 1. ο., ρ. 12-1δ. Οβ βρρβΓβηΙβ οοιιΐΓ»(ϋ6ΐΐοη6 ίηΐβΓ νβΓΐ» ΟΙΐΓίίΙί ίσβη. ιχ, 59 βΐ αοβη. χιι, 47. 

Τδ, € ΕΙς χρϊμα εγώ εΙς τδν χόσμον έλήλυθα' > Ι1Ιμ<1: « Ι» ία<1ίοίιιιη β^ο ίη πΐϋηιΐιιπι νοηί, ι 6| 

χα\ τδ, € Ουκ ήλθον ίνα κρίνω τδν χόσμον, άλλ' ινα ί11ϋ(1: ιΝοπ νβπί ϋΐ ]ϋ(1ίθ6πι ωαηάυηι, δβά ιι( 8αΙΥ6πι 

σώσω τδν χόσμον, » ού μόνον ούδεμίαν έναντιότητα ιιΐϋηααω, » ηοη ιηοϋο ϋϋΙ^Λΐη οοηΙΓίιαίοΙίοικιη 

πρδς άλληλα φέρουσιν, άλλα μάλλον χαΐ πολλήν την ίπΙβΓ 86 ίβΓϋΐιΐ, δβ<1 οοηΐΓ» ηιιι11»ηι εοηβηιβηιίΛω 
άκολουθίαν κα\ τήν συμφωνίαν δεικνύουσιν. € 
χρΤμαγάρ, φησ\ν, έγώ εις τδν χόσμον έλήλυθα• ι οί 6Γ6Ι0 ()&π)η&1αιη δυ866ρίδ86ΐ 6ΐρπιΐιυηι; ουηι αυΐϋΐα 
ΐηδοηΐ6ΐη βο ίη]υη& ()6]ί66Γ6ΐ, ΐη(ΐ6 6]υ8 οοηουδδϋ 
ρο(6ΐιΐΊ3 Γ6ρ6ηΐυΓ Ι8ηςυ&πι 2ΐΙ) ίπΊΐίο ρυίπιΐυιη 8ΐιρ- 
ροη6ηΙί8 ίυη(]αιηβη1υιη ; 6( ΰΐ ρΓοωπΓιιιιη &Ι)8θΙυθΒ 
ίηΓ6Γηί(1ΐδ8θ1υ(ίοηίδ]αδΐί ηιοΓδ νχ ίη]υπ&• 

Ου^ΕδϊΙΟ XII. 

Νοη €Χ$ί$ίίί οοηΐταάίαίο^ €ΐ»ί ηηίύηΒάαίΗ νι^έ^α- 
ΙϋΓ,ίηΐ^Γ ίΙΙηά : ι Ιη ίηάίάηιη βρο ίη ίηηηύιαη 
νβηί, 1 61 ΗΙηά : ι Νοη νβηί\ηι }ίΐάί€αη ηινηάΐίΐΗ^&€ά ιι< 
$αΐΌ€ηι ηιηηάπηι, ι ΕΙς 61 οοη€6ηΙυηι οδίβηάυηκ. ι Ιη ]υ(ϋ€ίυπι 6ηίηι, ΐη• γάρ όφείλοντες ρλέπειν έχοντες τυφλώττουσιν • χαΐ 
δσοι τυφλώττειν ένομίζοντο, πρδςτδφώςτής αληθείας 
έδείχθησαν βλέποντες • οΐ μέν γάρ την σωτηρίαν ού 
προσήχαντο* οΐ δέ παραγενομένη προσέδραμον 
ώστε χάν ή έμή, φησ\ν, δλευσις έπ\ σωτηρία του 
κόσμου γεγένηται, άλλ' ουν οΐ έθελοχάκψ ^οτιη πρδς 
τήν Ιδίαν άπαυθαδιαζόμενοι λυσιτέλειαν, χρϊμα έαυ- 
τοϊς τήν έμήν παρουσίαν κατεπράξαντο. Τί ού [€ο<1. 
ουν] πυρ κατάγεις, ουδέ την γήν αύτοίς άνασείεις; 
ουδέ τους χατα^^άκτας του ουρανού ανοίγεις, κα\ 
βυθίζεις αυτών τήν άπόνοιαν; δτι ι Ούκ ήλθον, 
9ησ\, χρΤναι τδν κόσμον, άλλα σώσαι, > άλλ' άνακα- 
λέσασθαι * διά τούτο μακροθυμώ, δ(ά τούτο ταμιεύο- (|υίΙ, 6^0 ίιι ωυιιιΐυηι Υ6ηϊ ; > «ιυί (ΐ6ΐ)6ηΐ βηίηι Ηδρί• 
06Γ6, νοΐ6ηΐ6δ οϋΰχοαιιΙυΓ, 6ΐ ςυί ο1)£96£&Ιί ρυΐα- 
1)&ηΙαΓ, Ιιιιηβη νβηΐβΐίδ πιοηδίΐΌΐί δυηΐ; ίηΐυ6ηΐ6δ• 
Αΐϋ (]υί(ΐ6ΐη δαίυΐβπι ηοη &6€6ροΓΐιηΐ, ϋΐϋ αυΐοηι 
8ΐ(]ϋυ€ΐ^ 8;ι1υΐί 306υΓΓ6ΓυηΙ ; ίια υΐ, 6ΐ8ί ιηβυδ, ίη- 
ςηίΐ, 3(1ν6η1υδ ρΐΌ καηϋί Β&ΐυΐβ ί&αυβ δίΐ, 86<1 ϋ 
ςυί ρΓ^να νοίϋηίαΐίδ ίηείίηαΐίοηο &(1 ρΓορπαηλ &γ- 
Γ0£&ηΐ6Γδ6 {;6δδ6Γυηΐ υΐίϋΐαΐβπ), ίαϋΐαυπι δί1)ί ιηβαηι 
ρΓ2Βδ6ηΙί»ηι 6£Γ6€6Γίηΐ. Ουίϋ ϊ^ίΙυΓ ίςηΰηι ηοη 
ίηηηίΐΐίβ, η6ςυ6 16ΓΓ3πι ίΐΐίδ οοηουΐΐδ, ηβςυβ οαΐϋ- 
ΐ'ΑϋΙ&δ 6(£ΐΐ αρβΓίδ 61 ϋβπιεΓ^ίδ ϋΙοΓυηι (Ιϋΐηβηΐί&ηι ? 
ςυία ι ηοη νβηί, ίηςυίΐ, υΐ]ϋ<ϋ66ΐη ηιυηιΐυηι, δ6<1 
υι 83ΐν6ΐη, ι 86(1 ΒυΓδίιηι βυπι νοοοηι; ςυ<'«ρΓθρΐβΓ 
ραΐίΰηΐίϋ υΙοΓ , ({ΐυιρΓορίΟΓ άιϋβτο ]υ<1ί6ίυηι ; ηοη μαι τήν κρίσιν ού γάρ κρίσεως καιρδς τής πρώτης ρ 6ηίηι ]ϋΐ1ί€ϋ Ιβηιρηδ, ρπαιί Λόνβηΐυδ ηΐ6ί Ιβηιρυδ, 

μου παρουσίας δ χαιρδς, αλλά φιλανθρωπίας, άλλα 

συμπαθείας, άλλ' εύμενείας, άλλα ανακλήσεως. 

Ο&τω; ού μόνον ούδεμίαν μάχην άλλήλοις έπιφέρου- 

σιν οΐ προκείμενοι θείοι χρησμο\, άλλα καΐ πλείστον, 

ώς δρ^ς, τδ έναρμόνιον διασώζουσιν • άλλως τε δε 

κα\ κρίμα κα\ κρίσις συμφέρονται μέν εν πολλοίς, 

άναδέχονται δέ κα\ διαφοράν τδ μέν γάρ κρίμα 

μάλλον δηλοίτδ χατάκριμα, ή δέ χρίσις εις τήντού 

προσήκοντος άπονεύει διανέμησιν είς κρίμα ουν ελήλυθεν ό Σωτήρ εΙς τδν κόσμον, τουτέστιν είς 86^ ΐηίδβΓΪΟΟΓίΙίίΒ, 86<1 ΟΟΠίρ^ΙδδίοηΊδ, 86(1 1)6η6ν0' 

ΙβηιίβΒ, 86(1 ΙιοΓίαιίοηίδ. δίθ(ΐιΐ6 ηΟη πιο<1ο ηυΙΙαηι 
ρυςπαπι ίηίΟΓ 86 ί6Γυηΐ ρπ£(1ί€ΐ3 (ϋνίη& ογ&" 
ουία 86(1 ιηαχίηιυηι, η( νί(ΐ68, οοηοοηίαπι 66ΐ'ναηΙ• 
Α1ίυη(ΐ6 αυΐ6ΐη ]υ(ϋοίϋηι (κρίμα) 61 ]ιΐ(1Ιΐ'&ϋο 
(κρίσις) 60Η60Τ(1&ηΙ 4υί(ΐ6Πΐ ίη ΠΜΐΙΐίδ, &ϋιηί11ιιη( 
1&πΐ6η 6((ϋίΓ6Γ6η(ί8ΐη. ^υ(1ί^^υπ1 βηίηι π)3£;ί< 05ΐ6η(1ίΐ 
(ΙαηιΐΗΐΙίοηβηι, ]υ(ϋεαΐίο αυίβηι ίη (Ιβύίιί ίηοΐΐηαΐ ϋιβ- 
ΐΓίϋυΐίοηβηι. Ιη ]υ(1ίοίυηι 6Γ{;ο νοηίΐ 5:ι1ν»ΐοΓ ί|ΐ 
ηιυη(1υπι, ί<} 6δ( ίη (Ιαπιηαΐίοιιβη) Γ»€ΐα8 οδΐ ϋδ (]ηΙ 123 ΡΗΟΤΠ ΡΑΤΜΑΚΟΗΛ €Ρ. 124 

ιιοΙαβΓαηΐ &^ βυαιη ιιΓιΗΐ2(6ΐη »&ρίεύΓ6, ηβ^υβ <ϋ1Ί- Α χατάχριμα γέγονεν έχείνοις δσοι μΙ] βιαβλέψαι πρ6ς ΚβηΐΊίΐη 8(11]ί1)υ6Γαηΐ υΐβιι&ιη Γ6<ΐ6ΐηρΐΊοιΐ6ΐη αςηο* 
£€6Γ6ηΐ. ΠΙίβ ί|;ΙΙυΓ ίηίυ(1ίοίυιη Γαοΐυβ 681 €θΐηιιιυ- 
018 ιίΟδίΓυπι οιηηίυηι δ^ΙναΐΟΓ ; ιιοη ςιιθ(1 ίρ86 
ροβη&ηι 608 ϊιΐΰυΓΓίίίββ 2αο(θΓ 8ίΐ, 86<1 ςιιοάίρβί 
8Η»ιη &α1υΐ6ΐη ίη ιηοηίίβΓυιη $ί1)ί ΐΓ8ΐΐ5Γοηη3ν6πηΐ 
νβηβιιυηι. Ηΐυά βΐιίιη, ηί νίάβηίΜ, βίο, ηοη 68ΐ 
<-2υ8ϋ: ίιιϋίαιίίο, 86(1 βΟΓυιη βηηυηΐίβιΐίο ςυί πιαία 
νοίυιιΐϋΐβ 61 ηΐ6Μΐ6 ρ6]θΓ& ιη6ΐίοΐΊΐ)υ8 3η(6ρθ8υ6ΓυηΙ; 
86 ίρ&08 βηίιη 8υΙ)]6€ΐ08 ]υ(1ί€ίο <ΐ6€ΐ2Γ3Γβ ηβςυβ 
οοιηιιιυηβιη δ&1ν&ΐ0Γ6ΐη βοοίρΊβηΙβδ, ιιΐϋΗΐίββ βοΓυηι 
681 ΐ'6ν6ΐ»1ίυ, ιιίΗί4 21116111 11(1 (ΙίεβηΙβιη ρ6ηΊη6ΐ 86 
^6111886 ιιοη υ(]υ(ϋ€6( ιηυίκίαηα, 86(1υΙ 8αΙν6ΐ• 

€οιιΐΓ3 ν6Γ0 ΐ68ΐ2ΐυΓ 1)θηίΙ&Γΐ8 ρ6]3{ζυ8 Ίιηιηεη5υπίΐ τήν έ«υτών ήθέληααν λυσιτέλειαν, μηδέ σύνεσιν 
ΐΜίρέσχον έπιγνώναι τήν εαυτών άπολύτρωσιν * τού- 
τοις ούν εις χρΤμα γέγονεν ό χοονλς ημών Σωτήρ* 
ούχ αύτδς αίτιος τοΟ δίχην δφε£λειν αύτους γεγονώς, 
άλλ* έχε{νων τΐ σοιτήριον εΙς όλέθριον έαυτοΤς μετα- 
σχευασαμένων φάρμαχον. Τ6 γάρ, ίνα οΐ βλέποντες 
χα\ έξης, ούχ αΙτίας 1στ\ν δνδειξις, απαγγελία δδ 
τών έθελοχάχφ γνώμη τά χείρω τών χρειττόνων 
τεοιησαμένων έπίπροσθεν. Τ6 μίν ούν ένοχους εαυ- 
τούς χρ(ματος άποφήναι χα\ μή παραδεςαμ^νους τ6ν 
χοιν6ν Σωτήρα, της έχείνων έστΙ μοχθηρίας άτι^ει- 
ξις • άντιπίπτει δέ ουδέν πρ6ς τ6ν είπόντα έλβειν 
ούχ έπ\ τ6 χρίναι τδν χόσμον άλλ* εΙς τδσώσαι. 
Τουναντίον ούν μαρτυρεί φιλανθρωπίας πέλαγος 86 ιηΐιΐΐοδ &5 6ΓΓ0Γ6 Γ61Γ2ΙΧ1886, 6( ιιοπ ρ3Γ6ηΐ68 6ΐ ^ &πειρον, δτι τε πολλούς της πλάνης άνείλχυσε, χα\ 80 8υ1) ]α(ϋοίαιιι ροη6ηΐ68 ιιοη π)υΙΐΑΓ6, η6(ΐυ6 
ρυηίΓ6, ηεηυε ι1απιιι&Γ6, 86(1 βΓ%3ί 608 ιΐυί ηοη 
ραΓ6ηΐ Ι)6ηί(;ιιυιτι 6$8β : ι ΤοΙαιη άϊονη 6ηίπ), ίη(ΐυϋ, 
6χΐ6η(1ί 11131108 ηιε&9 &(1 ροριιΐυπι ηοη ρ»Γ6ηΐ6Πΐ 
61 €οηΐΓ3(1ί€6ηΐ6ΐη. > θ3ΐιιη3ΐίο ί^ίΐυΓ Οι αρυ(1 ηο8, 
ν6Γ83ΐυ$ δαΙν&ΐοΓ ηι&Πΐΐ3 60Γυπι (^υί ίρ^υπι &€- 
€6ρ6ΓυηΙ, ηοη ]υ(ϋοίΐΐ ί11θ8 ηβςυβ ριιηίΐ, 6χΐΓ6ηΐ36 
ί)6ηίβηίΐιιΓΐ8 ξΓβΙίΗ, 6ΐ (]υία ρποΓεηι β]υ8 α(1ν6η1ιιηι 
ηοη ]υ(1ί€ϋ Ι6πιρυ8, 86(1 ΟΒΟοηοπιί» 61 οοηιρ>88ίοηί8 
08ΐϋη()6Γ6 61 6δ( ίπ ΑπΊπιο. 51 ({υίδ &υΐ6ΐη νβΐίΐ ]η- 
νοηίϋΐ6Γ νίπι 1ηΐβη(ΐ6Γβ 6ΐ ιηυΐ3Γ6 ]υ(1ίεΐαπι ίη ϋί»- 
€Τ6ΐίοη6Π) 61 86ρ3Γ3ΐΐοη6ΐιι* ίο 83οη8 ςυίιίεοι 1•ία6Γίδ 
ηοη, υΐ 3Γΐ)ίΐΓ0Γ, Ιιβηο νοοβπι ί(1 80ΐΐ2ηΐ6πι, εοηΐΓ3 
τκ»υιη Γπιηυιη ίηνβηί6( ; Γ6ρ6Π6ΐ ΓθΓΐ3886 ςυο3(Ι ϋοδ άπειθήσαντας χα\ ύπ6χρίμα θέντας εαυτούς ούχ ε ύ- 
θύνει,ούδέ χολάζει, ούδέχαταχρίνει,άλλά πρ&ς απει- 
θούντας χρηβτεύεται • ουδέ δλην γαρ, φησ\, τήν ήμέ- 
ραν έξεπέτασα τάς χείρας μουπρδς λαδν άπειθοΰντα 
χαΐ άντιλέγονχα. Κατάχριμα οΐίν γίνεται παραγε- 
γονώς ό Σωτήρ διά μοχθηρίας τών παραδεξαμένων 
αυτόν ' ού χρίνει δέ τούτους ουδέ τιμωρείται δια 
φιλανθρωπίαν Λχραν, χα\ τδ τήν προτέραν αύτοΰ 
παρουβίαν μή χρίσεως χαιρδν άλλ' οίχονομίας χαΐ 
συμπαθείας έπιδείξαι βούλεται. ΕΙ δέ τις έθέλοι 
νεανικώτερον έχβιάιασθα», χα\ μεταλαβεϊντδ χρίμα 
εΙς διάχριαιν χα\ διαχωρισμδν, παρά μέν τοίς Ιεροί; 
γράμμασιν,ούχ&νοΐμαι τήνλέξιν τούτο σημαίνουσαν 
χατά χρήσιν άδιάπτωτον εύροι* εύρήαειδ' ίσως δια- ^ -, ^^--, , . , 

86118(18 εθ£ίΐ3ΐίοη6δ ηοη δβϋδ ρΓθΙ}3ηΐ6δ, υ( : €ΝοΓιΐ6 νοίας ούδ* άποφαινούσας πρδς τά τοιαύτα σημαινό- 
μενα • οίον μή νομίσητε δτι ?^λθον βαλείν βίρήνην έπΙ 
τήν γήν, ούχ ήλθον βαλείν είρήνην, άλλα μάχαιραν 
ηλθον. γάρ διχάσαι Λνθρωπον χατά τβΰ πατρδς αύτου 
χαΐ θυγατέρα κατά της μητρδς αυτής, χα\ νύμφην 
χατά τής πενΟερδίς αυτής • χα\, ού τδ πτύον έν τή 
χειρ\ αυτού, χα\ διαχαθαριεί τήν άλωνα αύτοΰ, κβ\ 
τδν μέν σίτον συνάξει εΙς τήν άποθήχην, τ6 δέ άχυ- 
ρον χατακαύσει πυρ\ άσβέστω • καί τίνα τοιαύτα 
έτερα. Πλην ούδ' ούτως ή τΐύν Ιερών βημάτων μά- 
χη τψ ταύτην διασχευαζομένφ λέγω δή τότε, Ε:ς 
χρϊμα έγώ εις τδν χόσμον έλήλυΟα • χαΐ τδ, Ούχ ήλ- 
θον χρίναι τδν χόσμον άλλα σώσαι, ούμενουν ουδα- 
μώς συγκροτηθήσεται. Ό μέν γάρ σωτήρ είρηνεΰ- ΰΓΰϋψ'β ςυί3 ν6ηί πιίΐΐ6Γβ ρ3ε6Π) δυροΓ ΐ6ΤΓ3πι ; 
ηοη νβηί ρ306ΐη ηιΐΠ6Γβ 86ϋ £;ΐ3(1ίυπι ; ν6ηί 6ηΊπ) 
(1ί]υ(1Ί€3Γ6 1ιοπιιη6ΐη €0ηΐΓ3 ρ3ΐΓ6ηι 6]υ8, βΐ ηυΓυηα 
ίοηίΓΑ δοεΓϋηι δΟΒίη; 61, ου]υ8 ν6ηΐίΐ3ΐ)ηιιη ίη 
ιη3ηιι 6]υ8, 61 ρυΓ^3ΐ)ίΐ 3Γ63ηι 8υ3ΐη, 6ΐ ΓΓυπΐ6πΐυπι 
ιΐυί(ΐ6ΐη 6οη^Γ6^3ΐ)ίΙ ίη 1ΐ0ΓΓ6υη], ρ3ΐθ3ΐη 3υΐ6ΐη 
€οιηΙ)ϋΓ6( ί^ηβ ίιΐ6Χ8(ίη^υίΙ)ίϋ;ι 6ΐςυ9Β(ΐ3ΐη1ιυ]υδ66- 
ιηοιϋ 3ΐί3. Αΐΐ3ΐη6η η6(ΐυβ ίο δβΟΓΟΓυπι Υ6Γΐ)οηιιη 
ριΐ|;η3 ίΙΙί (ΐυί δίο 63πι ίηδίΓυίΙ, ίηΐ6Γ ί11υ(1, ίηςυβπι, 
ι Ιη ]υ(1ί€ίυιη 6^ο ίη Ηυηο ηαυικίυπ) ν6ηΊ, > 6ΐ ί11υ(], 
ιΝοη ν6ΐιί ]υ(Ιίθ3Γ6ΐηυη(1υπι,» υΙΙο ιηο(1ο 6θηίΐ3ΐ)ίΙυΓ. 
ϊ)3)να(0Γ 6η1πι υΐ ηιπηοίυπι ραο(Γιθ3Γ6ΐ 61 ΡαΙπ τβ- 
οοηοίΙί3Γ6ΐ 608 ({υί οΠπι ϋΐί ίηΓΰηδί 6Γ3ηΙ, ν6ηίΙ; 61 ςυί(ΐ6ΐη ιη6(1ίυπ) ρ3Γί6(6ΐη πιυηίΕη6ηΐ1 δοΐνβηδ ^ σαι τδν χόσμον χα\ χαταλλάξαι τφ ΠατρΙ τους 

έχττεπολεμωμένους πάλαι αύτψ παραγέγονε • χα\ δή 
χα\ τδ μεσότοιχον του φραγμού περιελών, τοίς χάτω 
τά άνω συνήψε τε χαΐ είρηνοποίησεν • εΐ δέ τίνες 
έαυτοίς τήν είρήνην εις Ιχθραν μετέστησαν, χα\ τήν 
διαλλαγήν εΙς διάστασιν άπειργάσαντο, ούχ\ τού τήν 
είρήνην παράσχοντος ουδέ του χαταλλάξαντος ή αΐ- 
τία,άλλά τών διασπασάντων εαυτούς χαΐδιαχοψάντων ουιη Π8 ςυοΒ (ΐ60Γ8υηι δΐιηΐ ί1ΐ3 (]ΐιΐ£ δΗΓδίιηι ηηίνίΐ 
61 ίη Ρ366 οοηδϋΐυίΐ ; δΐ ν6Γ0 (ΐυί(ΐ3Πΐ ρ306Π) ίη 
ίηίηιΐ€ί(ί3ΐη ηιυΐ3ν6Γυηΐ, 6ΐ υηίοηβιη ίη Ιυηιυΐΐυπ) 
Γ6€6Γυηΐ, ηοη Ιη 03υ83 68ΐ ({υί ρ3€6Π) ρΓ2Βΐ)υΙΙ εΐ 
ηηίοηβιη, 86(1 ίΐίί ςυί 86 ίρδΟδ 3ΐ> ϋδ ςυί Ρ3ΐη οοη- 

]υη6ΐί 6Γ&ηΙ 6( ρ3θί8 Κ)θηί8 Γηΐ6ΐ)3ηΙΙΙΓ, 86ρ3Γ3Υ6- 

πιηΐ. άι:δ τών χαταλλαγέντων τώ Πατρ\, χα\τών τής εΙρήνης άπολελαυχότων αγαθών. 125 ΑΟ ΑΜΡΗΙΙΟαΠϋΜ ΟϋΛδΤΙΟ XIII. 1% ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΓ. Α 

ΕΙ τύ έτ κοΛάσει δί'ηΥΒΧβϊ βΤναι ηοΛΛφ χαΛεαώ^ 
τερογ^ τον [οοϋ. τό] γάρ άΛγηδόσί χαΐ όδύταίς 
κατατ8(τεσθαι, τό [οοί• τον] μηδέτ τοίοντον 
ΛάσχΒΐτ χοΧΛφ άμΒίτοτ^ Λως ό θβός τους έτ 
άμαρτίαις^ φασί, μέΧΧοντας τότ βίοτ χατατρί" 
βειγ ΛαρΫ{γαγ6^ τό χείρον Ι) τό άμεινοτ κρο- 
ΒΛόμεγος ; ου^£δτιο XIII. 

5ί %η ΰΒίετηα ρωηα ηηατΊ ηιηΐΐο άβΐίήηε β%1 ςναη 
ονηπίηο νίΐα ηοη ηΐί (ηι7/ι7 βηίηι ραΐί ηιηΐιο ηιαίίηί 
6%1 ςηαηι άοΙοτίΙ>η» ΰτνοίαΐίΰΗίηηβ </ίν«χαΓί), οην 
ϋεη$ ίιοτηίηβ* ίΙΙο* ςηί ίηρϋ€οαή$ υίίαιη ΰοιαπηι^ 
ρΐΗΗ βΓαηί,οΐβανϋ , τβηιρ^ίοτεηι ρπΒ ηιβίίαη εϋ^ 
ρεηχ ? ΕάΙΐΛ Λ ϋίΆΐο Ν συ ΧοΙΙ. Ι IX, 14, 15. α^. "Οτι μίν ου ν βέλτιον ϊίν τοΤς εΙς χαλεπότητα 
πταυμάτων έληλαχόσι τ6 μηδ* δλως γενέσθαι, αύτ6ς 
ό Σωτήρ ημών *ν τοΙς Εύαγγβλ£οις έδίδαξεν εΐτών 
€ Καλ6ν ?ϊν αύτψ εΐ ουκ έγενήθη ό άνθρωπος εκεί- 
νος ' » άλλ' Ιούδα μέν καΐ τοϊς κατ' αύτδν Λμεινον 
Ι^ν τον γενέσθαι τδ μή γενέσθαι • ού μήν δέ άπλώ; ■ 
άλλ' ουδέ Θεψ Λμεινον • δπου γε τδ μέν εΙς άπδλαυ- 
σιν Αγει του δντος, κα\ της θείας «ρονοίας καΐ δη- 
μιουργίας έστ\ν έξαγγελτικόν • τδ δέ τοϋ δντος &παξ 
διαπεσδν, μετά του μηδέν έκκαλύπτειν της ύτεερ- 
φυοΟς σοφίας του θεοΟ, ουδέ των καλών τίνος μετ- 
έχείν δύναται • ούκοΰν έπε\ τδ γενέσθαι του μή γενέ- 
σθαι κρεϊσσον καιτδ είναι του μή είναι, Εδει τδ θείον 
βίς δημιονργίαν άπιδδν μή του χείρονος γενέσθαι 
Έ0 δέ κρεΖττον άπεργάζεσθαι * οΟτως ούν ουδαμώς 
έατι Θεψ πρέπον, άντΙ της εΐ; τδ είναι προαγωγής 
τώιν έσομένων, ή εΙς τδ μή δν έγκατάλειψις * ε Ι κα\ 
τφ προδότ]) έν νόμφ ταλανιζομένων ή φιλάνθρωπος 
Ιφη σοφία, καλδν ήν αύτψ εΐ μή έγεγένητο • έπε\ Ι. Ουοβ δαηβ ιτ)β1ίυ$ Γυί5«6ΐ ηεςυ^ιςυ^ηι 608 ηαδοΙ» 
ηυί βυιηηιίδ 80βΙβΓίΙ)υ8 ββιηβΐ οϋδίποΐαπ 6γ&ιι1, ίρδβ 
86Γν3(0Γ ηθ5ΐ6Γ ίπ Εγβηξβΐίο (ΙοΓυίΙ (Ιίοβηδ : ι Βο- 
ηοηο 6Γ3ΐ 61 81 η3ΐιι$ ηοη ΓυίδββΙ Ιιοπιο ΐΠβ *'. > 
Ρΐ'οΓβοΐο ίηάχ βο 5ίπιί1ΐ5υ8 6]υδ πιβΠυδ 6Γ&1 ηοη 
^ ηϋδοί : Γ68 (απιβη (ζβηβΓ^ΐίπι ηοη ίΐ3 86 Ι)α1)6( : η^πι 
060 €6Γ16 ϊά η)6Γιυ8 ηοη βδΐ : δίςυίάβπι η3δ€ί, 8(1 
6Χ8ίδΐ6η(ί» ροδδ6δδΐοη6πι ρ6Γ(1υοίι, (ΙίνίηβΒςυβ ρρο- 
γί(ΐ6ηιία: 6( ΟΓββΙίοηίδ ρτxά'\^2ίιιο βδ(. ^\1ού αυίβηι 
6Χδίδΐ6ηΐία 03Γ6Ι, ΡΓ26Ι6Γ ςυ3πι (]υθ(1 8υπιπΐ3ηι Οϋί 
83ρΐ6η(ί&ιπ ηυΐΐο πιοιίο ρΓ»(1ίε&ΐ, ηο 1)οη& ςυίϋβπι 
ιιΐΐϋ 60ηδ6(ΐυί ροΐ6δΐ. Ι^ίΐυΓ ςυίΑ η&δοί πιβϋυδ 651 
ςυβηι ηοη ηαδοί, 6( 6δ86 ωβΐίαβ ςυ3πι ηοη βδδβ, 
οροΓίυίΐ Οβυπι (Ιβ 6Γ6Αΐίοηβ εοβίΐ3ηΐ6πι π)6ΐίθΓ8ΐ ρο- 
Ιίυδ ςυ3(η (1616Π0Γ3 Α^βΓβ. δίο 6Γςο 06υηι ηοη ίΐβ- 
€ΐιΊΐ, οηιίδδο 6Γ62ίη<)ί €οηδί1ίο, Γ6πι 1]&ηο 61 ΐ11&ηι 
ίη6Γ6&(2ΐπι Γ6ΐίη(ΐυ6Γ6 : ςυαιηνίδ 06 ρΓοϋίΐΟΓβ εΐβ- 
ιηβηδ δ3ρί6ηϋΑ οιίδβΓ&ηΙίυηι πΐυ ϋίχ6ΓίΚ, ηΐϋΐίυβ 6ί 
ίυίδδβ 81 ιι&Ιυδ ηοη ββδβΐ. Ναη 61 βϋοςηί ]υ6υη- χα\ Αλλως τους Αμαρτάνοντας τοις άναμαρτήτοις ^ (Ιίβδίηιυιη ρ6ε68ΐοπΙ)υ8 Γογ6(, δί ρ&π 1θ€θ €υιη ιη- έν Γσψ τετάχθαι, χαριέστατον μέν άν εΓη • Θεοϋ δέ 
χρίσει ού μέν ο3ν ουδαμώς &νεκτδν ουδέ &ξιον * κα\ 
τδ μή δούναι δίχην οφείλοντας, δεύτερον μέν αύτοις 
αγαθόν • άλλ' ουδέ τούτο της δικαιοκρισίας έγγυς του 
Θεοο * χα\ μυρία &λλα. 

β'. Κατά τδν αύτδν δέ τρόπον κα\ τδν ά μετάθε- 
ταν εΕρμδν του λόγου, καΐ ήτών έσομένων προαγωγή 
αύτοΖς τε βέλτιον κα\ Θεψ πρεπωδέστατον, εΐ καί 
τίνες των προαχθέντων χρόνψ ύστερον αύθαιρέτψ 
γνώμ^ τών κρειττόνων τά χείρονα ήλλάξαντο, καΐ 
τήν θαυμαστήν κα\ σωτήριον δημιουργίαν τοϋ Θεού 
σφάλε ράν αύτοίς κατεστήσαντο, τδ Αριστον προ- 
αγαγεΤν φιλονεικήσαντες είς τδ χείριστον * έτι δέ εΐ 
τδ μέν θείον άεί τέ έ(ηι καΐ έν άτρέπτοις καΐ άναλ- ηοοβηΐίϋυβ 1]&Κ)6Γ6ηΐυΓ : ςυοά ϋιπ)6η Οβί ]α6ΐ!Γι» 
ηβςυβ ΐοΐ6Γ2ΐ)ίΐ6 η6ςη6 (ΐ60θΓυιη 681. Τυαι ροΒηϋ» 
ηοη (1&Γ6 Γ608, ΓϋΓδυιη Ιιίδ ϋοηυπι 6δδ6( ; 8(|8&]60 
!ι1 3 ]υδ(ο 06ί €θη8ίϋο ρΓ06υ1 &ϋ68(. δ6χ66η(& 1ιυ- 
]υδπ)0(ϋ (1ί6ί ςυ6υη(. 

2. Ηοο 60(ΐ6πι 8&η6 πιοάο βΓηοαςυβ Γ8ΐίοοίηί) 86- 
<)υ6ΐ3, ΓυΐυΓΟΓυιη Ιιοπιίηυηο ΟΓβαΐίο 61 ΐρδίδ ιηθΙίοΓ 
681 61 060 €0ϋν6ηί6ηΐίδδΐπΐ8 : ςυαηςυληι ηοηηυΐϋ 
ΐΑΐ)6ηΐ6 ΐ6ηιροΓ6, νο1υηΐ8πο αηίηιί οοπδίΠο ηΐ6ΐίθΓ& 
46ΐ6ποη1)υ8 60Π)πιυΐ8ΐιιπ 8ΐη( ; η)ίΓυπιςμ6 &ο 88Ιμ- 
Ι8Γ6 06ί οραδ, ρ6Γυΐοίοδυπι 8ϋ)ί 6ίί6ο(υη; Γ6ηιςυ6 
ορίίηΐΗηι 8(υ<]ίθ86 [οοηνβΓδυπ ίη ρ6δδίπ)&πι. Ργ^β- 
16Γ68 8ΐ 06α8 »(6Γηυ8 681 3(ςυ6 ίηιηιυΐ3ΐ)ί1Ϊ8 ϋηηίδ• 
ςυβ βηϋ)υ8 ηαΐυΓΧ 5υβ6 ηίχυδ, οπιηβ αυΐοηι ςιιυ<1 λοιώτοις δροις της Ιδίας Γδρυται φύσεως, πόίν δέ τδ |) ηαΐίνίΐιιΐβ ρΓ006(1ί(, ίηηϋΐη6Γί8 ηιυΙ^Ιίοηίϋαδ οϋ- διά γενέσεως προελθδν μετα($ολαΙς μυρίαις υπηρετεί- 
ται κα\ άλλοιώσεσιν, ό τους μέλλοντας άμαρτήσειν 
άξιων, μή δείν προαγαγεΤν τδν Θε^-^ν, ή ουδ' δλως 
τήν άνθρωπίνην φύσιν ν(ί^ιοθετεΙ, ή άτρεπτον αυτήν 
«ροαχθήναι κα\ άναλλοίωτον • τδ δέ έστιν, ή σύμπαν 
τδ άνθρώπινον γένος της δημιουργίας διατεμείν, Ι^ 
άπαιτείν Θεού φύσιν έχοντα τδνάνθρωίϊον προελθείν* 
ών έκάτερον, εΙς δσον άπονοίας κα\ δυσσεβούς ήκει 
γνώμης, αύτόθεν ίστιν ίδβϊν τήν στήλην Εσταμένην 
άνεξάλειπτον • άλλοις τεδέ τδ μέν μηδ* δλως γεγε^Λ^- 
μένον μήτε δν, ούχ άν δύναται είναι αγαθόν * ό δέ 
έν άμαρτίαις αναστρεφόμενος δύναται γενέσθαι αγα- 
θός * τδ δέ άγαθδν του Ικδηλον φέρει μαχαριζόμε- 
νον τδ διάφορον. 
γ' Χωρ\ς δέ τών είρημένων ό λέγων διότι έμελλόν 

«* ΜαιιΙι. XXVI, 24. ηοχίυπι 6δΙ &ο ν3Π6ΐ3ΐίΙ)υ$: δί (ΐυίδ €6ηδ6ΐ 608 ςηί 
Ρ6€ε8ΐυπ βυηΐ, ηοη Γυίδ86 α Οβο €Γ63η(1θ8; Ιιίο »υ( 
ηυ1ΐ38 Ιιυηιαηββ η^ΙηΓ» Ιοςβδ ροη6η(]38 ίυίδδβ ογ6- 
ά'ιί; 3υ( 68Π1 ίηοπιυΐαΐήΐβπι €Γ03ηϋ3ηι 61 δίηβ ν3Π6- 
(816 : Ιιοο 6δ( ν6ΐ υηίν6Γδυη) Ι)υη)8ηυηι ([6ηυδ α 
€Γ68(ίοηβ Γ6Π)ον6ΐ, 8111 1ιοιυίη6πι ουπ) Οβί η8ΚυΓ8 
Δβπ ροδ(υ]8( : ςυ» Γ6δ υΐΓβςιιβ (|ΐιί8 ίη 8υηιιη8πι 
ίη88ηί8ηι ίριρίβίαίβηιςυβ ϋ66ί(ϋ(, ίηάβ εο^ηοδ6βΓ6 

1ίε6ΐ Ι6£;ί8 Ι8ΐ)υ]8η) ρ6Ι*8ΐ8Γ6 ίη(1βΐ6ΐ)ίΐ6Π1• ΙιΐδΐιρβΓ 

(ΐυοά οιηηϊηο ηβςυβ ί8€ΐυηι 681 ηβςυβ 6Χ8ίδ(ί(, ΐ(1 
1)οηυπι 6886η6ςαίΐ : ςυί βυίβηι ίη ρβοοΑίίδ Τ6Γδ8(υΓ, 
18 Ι)οηυ8 Α6Γί ροΐβδί. Βοηηηι &υ(6πι 8ΐ) 60 ςυοιΐ 5α- 
ηυηα ηοη βδΐ, ίβϋοίΐβΓ δίηβ (1υΙ)ίο άιίΐαη. 

5. νβιυιη 6( Ιιί8 οιηίβδίδ; ςυί &ί(, ρΓορίβΓβΑ ςυοά 127 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤηίΑΚαΐ^Ε ΟΡ. 128 

Ιιοιηίηββ ηοηηυΐΐί Ι^ρδυπ ίη ρβοοΜυιηβΓ&ια, ί(1- Α '^^'^ες των άνΟρώττων εις Αμαρτίας έξολισΟαίνειν, είΓΟΟ 60Β 110ΓΙ ίαίδδβ ΰΐ*β&η<1ο$, Ιιίο, ίικ^υαιη, ηϋιίΐ 
αΙίυ(1 801ηΏ3(, 0151 ρβοοαίαιτι ηοικίυιη ίρδυηι ηα- 
ΐυιη Οβί υΓ63ΐίοηί5υ8 <1οηήη9ΐΓί €ΐϋ1>υί$56. Ναιη ^ί 
^αΐ2 ιιοηιιυΙΗ ρβοοΒίιιπ 6Γ3ηΙ, ίάβο Οβυδ, ςυοιιιί- 
11118 608 0Γ6:ΐΓ6ΐ;, ρΓοΙιιΙιβηάυβ ΓυίΙ, ββςιιίΙυΓ υΐ ρϋο- 
0311 ιη3]θΓ ςυ&ιη ίΐίνίηφ βΠιοαοίχ ροίβηιία βΚ. Αιΐϋβ 
ςυο<1 Ρ600&Γ6 Ιιυηιοηβρ νοΙυΐΗαΐίδ οδΚ οίηυβ αιΙιίΐΓϋ, 
ϋ'ϋαΐίο αυΐβιη ίαείοπβ. ΟυΓ 6γ^ο ςυίδρΊαηι οιηίδδο 
ρ6€ί:3ΐι ΓΟΟ» ί(1 ίη ίηηοουυιη ΐΓαηδΓϋΐΎβ ιιίΙίΐυΓ? 
Νβςυβ νβΐΌ αΐι ΙΐΗβ ηΐ88ηί2ΐ &1)8θ1νίΐυΓ, βί ςυίδ ίοΓίβ 
311, ρεοοΕίυΓΟδ ΐ3ηΐυπ)ΐηο(1ο Ιΐοιηίηβδ ιιοη οροΓ- 
Ιυί2>δβ α ΟΓβαΐοΓβ η3ΐΊνίΐ8(6ΐη δΟΠίΓΐ ηβςυβ ίη 1υ- 
ιιιίηΐδ αοΓ^δ ρΓΟίΓ^Κί. Ναηι βΐ Ιιίο νίάβΐυι* χ^τβ ίβηο 
δΊ(|υίδ, ηυίδ 6δΐ Γβυδ, ρΟΒηΑδ ϋβρβικίαΐ; δΙαϋβΓβ &υ- διά τοΰτο ίδει τούτους μή Ιίδ γεν/σδαι, 6 τοιούτος 
ουδέν Ετερον λέγει, ή δτι Εδει την άμαρτίαν χαι μή- 
τ,ω γεγενημένην ιής τοΰ θεοΰ δημιουργίας επικρα- 
τειν. ΕΙ γάρ δτι Ιμελλόν τινβς άμαρτάνειν, Εδει τήν 
ε π* αυτούς δημιουργίαν πεπαΰσθαι τοΰ Θεού, δήλον 
δτιτδ κράτος τής αμαρτίας &ν εΓη ή της ενεργείας 
του θεού * Ετι δέ τδ μέν άμαρτάνειν, της άνθρωιιί- 
νης έστ\ γ^/ώμης και προαιρέσεως, ή δέ δημιουργία 
τοΟ πλάσαντο;. Τί ουν τις άφε\ς τήν αΐτίαν τοΰ 
άμαρτάνειν, εις τδν άναίτιβν ταύτην εγχειρεί μετα- 
φέρε ιν ; ουδέ ταύτης δε της άνοίας απολύεται ό ψή- 
φον είσάγων δτι περ τους μέλλοντας άμαρτάνειν 
έχρήν μηδ' δλο)ς πάρα τοΰ Δημιουργού γενέσεως 
μβτασχειν, ή πρδς αύγάς ήλίΙ>υ προαχθήναι • Εοικ* ΚίΐηϋΙ ςυίρβοοίΐΐοοΛΓβΙ, ίδ άίΐηιΐϋηιίϋΓίΐΙ. Ιά βηΐιη Β γάρ ό τοιούτος δυσχεραίνειν μεν έάν τις άμαρτών ΐ(:αρδβ 60ΐηί£;ΐΐ δι ρ6€€3ΐυπ ηαΚίνίΐ&ΐβ 6ΐ €Χδίδΐ6ηΐί3 
ρπνβπΙυΓ, Οϋυδ αυΐβιη & ^^(^3η<^ο ίηιρ6<]ί&ΐαΓ. Ιη- 
δυροΓ ϋαΐυΓ οροΓΑ ιιΐ (Ιϊνίηδβ ρΓΧ^οίβηΙίίβ ϋ^υδα 
ϋαιιιηβιιΐυΓ ϋ ςιιί ιιοχϋΐα οοηΐΓβοΐυπ δυιΗ : τυΐ'δυδ- 
ςυβ ια ϋϋΰπι, ροδίςυ^ιη ρβοοΑνβπηι, αΙ) ϋΐήιηαά- 
ν^Γδίοηβ ρΓ0ΐ6£;&ηΙυΓ : ςυχ Γ6δ ηβςυβ Ιιυιηαηο ηβ- 
ΐ]υο (Ιίνίηα ]ιΐΓθ ίίβπ ΟΓβάΐΐυΓ. Εΐοηίιη υΐ » η«ιηίηβ 
3πΐ6 €υΙραιιι ΐ'βροδεβίυΐ' ροβηα, οοιηιηυιιίδ ΙιοιηΊπυιη 
ΒΰίιΚΐηϋα 6&( <1ίνΐηίδ(ΐυ6 Ιβ^ίΐουδ ΰοπδεηΐ&ηβ». Ταπί 
νβΐΌ (1β ρβπίηβοί ρ6€οα(ο ροβίιαδ δΐιηιβΓβ, ιά άϊ\ϊη'<β 
ιιοαιβδΰΟΒ ίυδίίΐίφςυβ (ΐ6ΐηοηδΐΓ3ΐίΟ 6δΙ. Ουι* οΓςο 
8ΐΐςυί8 νβΐίΐ, ςα:« οαηοΐίδ τ^Οά νί(ΐ6ΐιΙυΓ» Ιιίδ €θΐι- 
ΐι-ΐΓΐβ Γαε6Γβ? 6& νβΓΟ, ςιι» Οβυιιι νίιιϋίοβιη ]υ- 
δΐυιηςυβ (1ϋΐηοιΐδΐΓ8η(, ίη ρΓβΐΐο 1ι»1)(ίΤ6 ιιοΐίΐ ? δίχην δφ * φιλονεικειν δέ παρά των μηδέν μηδέπω 
άμαρτηαάντων τιμωρίαν λαέΤειν - τούτο γάρ έστι τ6 
τους μέλλοντας άμαρτάνειν γενέσεως καΙ υπάρξεως 
άποστερείν, κα\ της δημιουργίας έκχόπτειν τοΰ θεοΰ • 
άλλα γάρ καΐ άπδ της θείας προγνώσεως χαταδιχά- 
ζ(ίΐν μέν βούλεσΟαι τους άμαρτήσοντας, έν αΰταις δέ 
ταϊς πράξεσι γεγενημένους ζητειν άφίεσθαι των κο- 
λάσεων • δπερ οΟτε άνθρώπινον οΟτε θείον έπίστα- 
ται δίκαιον. Κα\ τδ μέν πρδ των αμαρτημάτων μη- 
δίνα δίκην άπαιτεϊν, κοινή τε πάσιν άνθρώποις κρί- 
σις κα\ θείοις νόμοις άρμδδιον • άπαιτείν δέ μετά την 
άνεπίστροφον άμαρτίαν τήν δίκην, της θείας μισο- 
πονηρίας καΐ δικαιοσύνης άπδδειξις. Πώς ουν άν τις 
μελετήσας, & μέν πασι δοκε?, τούτων τάναντία φρο• Νοηη6 Ιιίο δυιηιηχ αιυβιιΐίΰβ αίςυβ ιηιρίθΙ^Ιίδ Γβυιιι ^ νείν ; & δέ μισοπδνηρον κα\ δίκαιον δείκνυσι τδνθεδν, δο Γ3€ΐΙ? ΟυΓ 3ίδ Ηοηπηβηι οροΠΟΓβ, ςυο ροΒίιαπι 
νΐΐϋΐ, 3(1 €υΙρ3ΐη ηήηιιηβ ιιβδοί Ι3ΐιίΐ6ΐιι? Νοηηβ «ηΐιη 
αρ6Γΐ6 άίείδ, βΙΪΑηίδί ιηίηίιηβ (1ίΰ3δ, οροηυίδδβ Ιιο- 

ΙΜίηοΠΙ 0Γ63Π ίΐηρ6€03)ΐίΐ6Π1 , ηβ δ€ίΙί€6( ΟΟΓΟηίδ , 

ι1ιΐ3Γΐιιη £Γ3(Ί3 ΓθΓ(6δ ρ6003(ο δυρΰποΓβδ Γιαηΐ, άο- 
ιΐΰΐυΓ? δ3ηβ δί ςυίδ ϋΐϋπΐίδ βυ^β οοιηροδ, η6(|υβ 
Υ(ΐ1ΐ6ΐη6ηδ ρβοοβίί 3ιιι31ογ, 6ΐ €Γυ€ί3(υυπι Ιίιηβηδ ; 
δί ίδ, ίιιςυαιη, 6 (Ιυοϋυδ 3ΐΐ6ΓυΐΓυιη βϋ^βηϋΐ €0ρί3πι 
)ΐ3ΐΜΐΓ6ΐ, η6ηιρ€ νβΐ (ιΐ6 (]υί ΓοΠβ ρ6ϋ£3ηΐ6δ ρσ)ΐΐ3ΐη 
Ιυϋΐ'βηΙ) €0Γ0η3δ €3ρίΙίΙ)ΐΐδ δίΓβηυοΓυιη (ΙβίΓΒΐιβηιΙί ; 
ν€ΐ (ρΓορίβΓ βοδ ()υί ]υδΐ6 οϋΠβιηίηυιη ρΓχιηί3 ΐ'βΓβ- 
ΐΊΐιιΐ) 116 ρ60€3(υηι {|υί(ΐ6ΐη δίηβ ρ(£η3 6δδ6 δίηβικίί; 
ιιοηηβ (ιίο ηιυΐΐο ιηαΙΙεί ίοΚβδ 3ΐ1ιΐ6ΐ3δ ΰοΐΌηίδ 0Γη3- ταΰτα μί] άνέχεσθαι τιμςΐν ; Είτα οι>τος ούχΙ τη; 
έσχατης χαΐ παραπληξίας και δυσσεβείας αύτ6ς έαυ^ 
τδν Ενοχον ποιεί ; τί λέγεις άπρεπτον πρ6ς άμαρτίαν. 
Ενα αυτήν κίλασιν διαφυγή, τ6ν άνθρωπον έχρην γε- 
γενήσθαι, και πώς ούχ\ λαμπρώς λέγεις, καν μη 
λέγης, ώ; άτρετυτον έχρτ)ν πρδς άμαρτίαν δημιουρ- 
γηθήναι τδν άνθρωπον, ινα μη των στεφάνων, έξών 
αγωνιζόμενοι κρατώσιν αυτής, άξιωθείη ; χα\ μήν 
εϊ τις γε νοΰ μετέχων, κα\ μή της αμαρτίας εΓη αμα 
τε θερμδς εραστής, καΐ τάς βασάνους φεύγων, έλέ- 
σθαι θάτερον τών δύο τήν έξουσίαν ε? περ είλήφει, 
πότερον ?να μή τίνες άμαρτήσαντεςδώσι δίκην, έχρήν 
τους στεφάνους τών κεφαλών άφελεϊν τών άνδραγαθη- 108 06Γη6Γ6, ΓβΟδςοΰ δίιιιυΐ ηαβηΐίδ δαρρίίοϋδ ΐΓ3(1ί? Ο σάντων, ή διά τους δικαίως τών έπ\ τοις άΟλοις γε- 
ρών άξιωθϊ^σομένους,μηδ' άτιμώρητον τήν άμαρτίαν όρ^ν, πώς ούκ άν πολλψ ποιήσαιτο Εμπροσθεν τοις τε της 
άνδραγαθίας στεφάνοίςτους άθλητάς όρςίν κεκοσμημένους, κα\τους υπόχρεους τών όφλημάτων κατατιθεμένους ; 4. §6(1 ρΓΧίβΓ 1ΐ3εΐβηυδ (Ιίοΐ3, ηυιιι (6 δοΐλ 1ιο- 
ιηΐηυιη €ΐ'63ΐίο ρ6ΓΐυΓΐ)3ΐ? 3ΐι ίηοοι*ρϋΓ€3Γυιιι ςυο- 
<ΐυΰ 26 δίιιβ ηΐ3ΐ6Γί3 ΐ)3ΐιΐΓ3Γυηι βΐ ίιηηιθΓΐ3ΐίΐ3ΐίδ 
ιηυιιβΓβ ρβΐ'Γπιβιιΐίιιιη, ίη 63ΐιιιΐ6ΐη ρ6ΓρΙοχίΐ3ΐ6ΐη 
ιΙο]ί€ίΙ? Ν3ΐη 61 6Χ ϋδ εοβίβδίίϋυδ 0Γ(ϋηί1)υδ 1)63ΐοςυ6 
ίΑδΙί^ίο δροιιΐβ ί1ΐ6 (Ι6ΐ3ρδυδ, ρΓίη66ρδ ιιιαΙίΓιχ ί30ΐυδ 
6δΙ (ϋ3ΐΜ)1υ8 : βΐ δίιηϋΐ ςυοΐ()υυΐ ηιβηιβιη δυαιη 
ρ3Γΐίϋυ8 ίΙΙίαβ 3ρρ1ίου6Γυηΐ, ιηεϋοΓβπι οοη()Ίΐίοιΐ6ΐη 
Ρ6]0Γ6 €0ηιπιυΐ3ΐ*υηΐ. Κεϋςυί Βΐιΐβιη 6χ ϋδ ΐηοηιοΓ- 
Ι3ΐί1)υδ ίυ6ΐγΐλ8(|υβ οΙιοιΊδ ίη (ΙβνοΙίοΐιβ (1β1)ίΐ3ςυ6 
ιοοιίβδίία €οηδ(3ηΐ6δ, ηίΐιίΐ (16 δΐΐ3 ρυΐ6ΐ]πΐυ(1ίιΐ6 36 
ϋί,;η:1αΐ6 αιηίδβηπιΐ : δ6(} οοωηιιιπί Οοιηίπο Οΐ'οα- δ'. Πρδς δέ γε τοϊς είρημένοις, άρα μδνη σε τιΐν 
ανθρώπων ή δημιουργία θορυβεί; ή και τών ασωμά- 
των κα\ άθλων φύσεων κα\ πρδς τήν άΟανασίαν άν- 
ηγμένων, εις τήν αυτήν σε ταραχήν εμβάλλει ; κα\ 
γάρ τούτων τών ουρανίων ταγμάτων κα\ της μακά- 
ριας εκείνης λήξεω,-, ό μέν εκείθεν εκών έκρυε\;, 
«ΡΧ^Τ^ί κακίας γέγονεν ό διάβολος, κα\ δσοί τήν ρο^ 
πήν πρδς τήν εκείνου γνώμην τρεψάμενοι, τ6 χείρον 
άντ\ τοΰ κρείττονος μεΟηρμόσαντο• οΐ δέ γε άλλοι 
τών άΟανάτϋ>ν έκ&ίνων κα\ θεσπέσιων χορών προ?ο- 
οχζ και σπουδαία νήψει, ουοέν της οίκείας καλλονής 
ή τάξεως άλλοιώσαντες, άλλα πρδς τδν κοινδν Αεσπό- 129 ΑΟ ΑΜΡΗΙΙΟαίΐυΜ ^υ^Ε8ΤI0 XIII. Ι3& 

την χα\ Δημιουργών άνεν66τ(ΰς έαυτοϋς &νατε£νοντες, Α ΙθΓί<4ΐΐ6 ϋπηίΙβΓ :ΗΐΙι«Γ6ηΐβ9, Ι]€<|1ΐ6 ίοηΚ6ΐη οηιιιΙ• 
χα\ χόρον της ά7αθοβ<$του οΜας ούχ ίχοντες, ούχ 
αυτο\ μένον άγαθοΙ χατά μετοχ^^ν βιαμένουσιν, άλλα 
χα\ τφ των Ανθρώπων γένει τήν θείαν χάν τούτφ εξυπηρετούμενοι βουλησιν, Αγαθοεργίας συνεργοί 
χα\ έκί^ουροι γίνονται * χα\ οΐ μέν θσοι χατέτεεσον, 
κα\ ΟΕύτδν τ^ν τύπον του σταυρού χαρασσομενον ορ- 
γάνου τύπφ, δι* οζ τ6 σωτήριο ν έτελέσθη πάθος, 
φρίττοντες, τρέ μούσι, χα\ ώς πο^{&ωτάτω•6ραπ8τεύ- 
ουσιν* οΕ δ& τφ θείψ θρύνφ περιιστάμενοι τής μα- 
χαρίας έχβίνης χα\ φοβεράς θέας 6σον έγχωρεί φύ- 
σει χτισ«]1, τάς μαρμαρυγάς υποδέχονται * χα\ τοΓς 
μέν οίς δρωσ( τβ χαΐ δεδράχασι, πυρ ήτοίμασται τδ 
εξώτερον * οΐ δΙ δι* ^ τό α6τοχρατοριχ6ν της ^πης 
έν ταΐς Αμείνοσι προχοηαις χα\ &να€άσεσι συντη- 1)οηί 8ΐιΙ)8(8ηϋ»ιιι Γ&δΓκΙΙβηΐββ, ηοη βοΐιιπι Ιρβί \η 
Ιιοηίΐαΐίβ οοιηιηιιηΊοηβ ιηαηδβηιηΐ, τβΐ^ιϋ 6(ί3ΐι^ 
Ιιοιηίηυπι %^ηΒτι, άινιηΐΒ ρ«ΓίΙβΓ ιη Ιιοο νοίυηΐιιϋ 
ο1)86(ΐυ6η(β8. 1)οηοΓυιη ορβηιιη &4ΐ]αΙθΓ68 80€ϋ(|υβ 
βνϋβθΓαηΐ. Ει Η βαηβ ςυί βχα(ΐ6ηιΐίΐΐ, ί|)88ηίΐ <|ΐΤ0(|υβ 
ΟΓυοίβ ίιη&^ίη^ίη, Ιη 6]υ8 ίηβίΓυιηβηΐί ίοηη» θζΐιΐ- 
1>ιΐ8ΐη ςυο 56Γν3ΐοη$ ρβ85ΐο ρβηοΐα ίυΗ, 6υηι 
ΙιοητοΓβ βιΐίιηββοαΑΙ ίο 1οη|[ί88ίιιιβ ίιΐ(ρίβηΐ : €»ΐβΓί 
&υΐ€πι (Ιίνίηυιη βοΐίαιη οίΓΰαηαβΚΑΠίββ, 1)6&1» ΊΙϋο» 

Β€ ΙΓβΙ1Ι6ηά<£ νίβίΟΙίίβ, (|ΙΙ3ηΙΟΐη €Κ&Ιί3Β ηβΙιΐΓ» 

Ηθ6ΐ, Γ&(1ίθ8 βχοίρίυηΐ* ΙΙΙίβ οΙ> βιι ςυ» β^υηΐ Γβ- 
€6ηιηΐφιβ, \%ηϊΛ 'βχίβΗορ ρλΓ&Ιυβ β8ΐ ; ΙιΙ ΐ|ΐι] 
Πΐιβηιηι &Γΐ)ίΐηυηι βυυιη ιη ιηβΐίοη^αβ ρτο^88ΐ])ΐΐ8 
^Γ8<)ίΚ»υ8ςιιβ Γβ€ΐ6η(1ί8 €οη(ίιΐιιβηιηΐ βΐ οοηΐΐηβιιΐ» -^ -^-, ^5 — ^-, — - ..,.^..^..^., «,^. ^,^^^^..,, .| ο τ — — , 

ρου<Ηχα\συνετήρησαν, έν άδιηγήτφτρυφΚ χα1α1ων(^ ^^ ίηβαϋΓΓ&1>ίϋιιιη ^ααιϋΟΓαιη Λίφ^β Φΐβπι» 1)β&ϋΐ«1ΐ8 
6ιαμένειν απολαύσει τάς ψήφους ήδη χατέχουσιν. βοΠβιη ϋθοκΕΟ <ϋνίηο οϋΐίηβηΐ. β'. ΈρεΙςούν πάντως* Διά χί γέγονεν 6 τεονηρδς 
ΙχεΤνος, χαΐ οσαι αύτφ μοίραι συναπεστάτησαν ; 
έχρήν γάρ τ6ν ^δν άγαθδν δντα, της ουσίας προ* 
εξελέσθαιχαΐ προανελεϊν τά τοιαύτα δημιουργήματα* 
άμεινσν γάρ αύτα?ς ήν, ή προς άπαραίτητον παρα- 
ιεέμπεσ6€ΐι βάσανον * είτα των αυτών σε περιέργων 
λογισμών τ6 άχόλουθον, χαΐ &πΙ τά λοιπά των χτι- 
σμάτων παραπέμψει * Ιδεί γάρ τήν γήν προαχθε?- 
σαν ή μένειν άχίνητον έπΙ της προαγωγής, χαΐ χφ 
άτρέπτφ πβριτβιχίζεσθαι, ή Γνα τά άλλα ταύτης 
πάθη χα\ τάς αλλοιώσεις έάσω, μή τοΙς Οδασιν, εί 
χα\ μή χαθ* βλην, χατά πολλά δέ των μερών περί- 6. ΡοΓΓο (1ί€β8 : ΟϋΓ ηβιη ίΐΐο ίηιρΓθΙ>υ8 οτβΑΐοβ ΓοΗ,. 
βΐ (ΐυοίςιιοί ΰαιη βο θΓ<ϋη68 3ρο8(ιιΐίοί βνββθτυηΐΤ 
0601118861; 6111111 Οβί Ι)ουίΟΐΙ & ΓθΓΟίη ηβ1α?& ρη- 
ηιϋυβ 6χιηιβΓ6 Ιι»8 6Γ6&ΐυΓ&8 λίςυβ 6Χ€ΐα(ΐ6Γ6. 1(1 
βηίιη ηΐ6ΐίυ8 61*31 Ιιΐ8 ςυ8Πΐ ίηβχοΓαΙιϊΗ 6ηΐ€ί8ΐυι 
46ριι(8Γ6. Αί(|αί ν2ΐιί 1ιυ]υ8 Γ^ΐίοοίηϋ 86<]υ6ΐΑ ρ6Γ 

63616Γ&8 ςυθ(ΐυ6 Γ68 €Γ63ΐ8β 16 ρ8Γίΐ6Γ (Ι6(1ΐ106ΐ• 
066018861 61ΐίΐη ΐ6ΐΙΐΙΓ6ΐη ^00<|αβ 0Γ6Α18ΠΙ) ΙϋλΟβΙΌ 

ίηιιηιοΙ>ίΐ6ΐη ιιι 8(&ΐα 8Μ0βΐ 6πηΙΐΑΐ6 ηααιιίη : ηθ<ι«β 

(«ι €9;Ι6Γ&8 6]υ8 ρ{Ι88Ϊ0η68 ΐηηΐ8ΐίθη68(ΐα6 ΡΓ9Β- 

ΐ6Γ6&ιη ) .ιςαί8 εΙ ιηίηυβ ιιηίΥ6Γ8αιη 66η6 ιη»χιιη8ηι 
ρβΠβηι ίπυη^απ ; ρ8ΐυ1οτ6 ιηίιιυβ ςυαιη ουιη ίηνί- χλύζβσ^ι * χα\ μιχρου μηδ^ έλαττον ή δτε ά^- ^ 8ίΙ>ίΙί8 6η( 61 ΗΐΓοηηί8, 0ιΐ6ΐΙ1)α8 θΙ>Γυί. Α6Γ6ΐη ςυο• τος χα\ άχατασχεύαστος ήν τ^ πλημμυρίδι συγχρύ• 
πτεσθαι * χαΐ τ6ν αέρα δέ χαθαρύν τε χα\ πάσης 
άπηλλαγμένον νόθου μετουσίας, σωτήριύν τε ανθρώ- 
πους χαΐ τοΙς άλλοις ζώοις ύποστάντα, ούχ έδει πρ6ς 
λοιμώδη χαΐ φθαρτι^ιήν των σωζόμενων χατάστασιν 
μβταπίπτειν. £1 δέ ταύτα προαγομένοις αύτοΤς δρος 
ένεπάγη μεταβάλλεσθοκ τήν φύσιν, ού ταύτα δέ μό* 
νον, άλλα χα^ τά τούτοις σύστοιχα, άμεινον ήν μηδέν 
τούτων εΙς προαγωγήνένεχθηναι ' είτα ό τήν χτίσιν 
δλην οδτο>ς άνασχευάζων, δαη τε έν νοητοις, χα\ δση 
έν αίσθητοις, χα\ μηδέ των άψυχων φειδύμενος, άλλα 
πάντα πιχρώς ο&τω ζυγοστατών, χα\ τ^ Ιδίςι χαθ- 
υποβάλλων τών λογχσμών χρίσει, χαΐ μηδενΐ τούτων 
συναρεσχύμενος, τί ποιεί ; περί της του άνθρωπου (|η6 ()60ΐιί886( ροΓυοι 6886 31(106 οοιπί 1ιυιηί(ϋ^1β 
ναουοηι, ΙιοιηΙοϋ)θ8 οαΐ6η8(|α6 &ηίηι•ιιΐίΙ)α8 8«1ο- 
ΐ3Γβιη ; ηοη 8υΐ6ηι 3ά ρ68ΐίΐ6ΐιΐ6ηι ιηοηίί6Γ3ΐη<|ΐιβ 
▼ΐν6ηΐί1>08 €θηιΙΙΙιοο6ΐη 6θην6ηί• Οαοιΐ ' 81 Ιιβκβ ΪΙΛ 
(||6η6ΐ'9ΐ3 8ΐιιι(, οΙ ΠΑΐοΓΑπι ν3Π8Γ6 8θΐ63η( ; η6ςο6 
!)»€ (8η(οιηιηο<1ι> 86(1 αΐία ^ιιβηκχΐί ; 88ΐίθ8 6πιΐ, 
ιοςοίΐ «Ιίςνίβ, ΙιβΒΟ οηίΑίηο ηοη 6Γ6ΐΐΓί• 51ο 6Τβο 

1816 υηΐ¥6Γ$(Ι1Ι1 ΙΙ310Π1Π1 ΐ2ΐ)6Γαθΐ3ΙΙ8, 81Τ6 φΗΒ ΪΛ 
ίηΐ6ΐΐ60ΐη3ΐΐ1>08 681 8ί¥β ςο» ίη β6Β8ίΙ>1ϋ1)08, ΒΙ 06 
103010118 ςυΐΐΐοηΐ Γ61μΙ8 ρ3Γ0608, 86(1 0011013 306Γΐ)6 

ΜΟ 6χ»(ΐυ3η8, βυΙ(ΐιΐ6 ηΐίοοίοϋ ]ο(1ίοίο 8θΙ>]ίοί6η8 , 
οΠιί1ςυ6 ΙιΟΓοιη ρΓ0ΐ)3θ8, ςοΜ (ΐ6ηιυπ) Λ^ιίΐ ό^ 

1ΐΟΩΐίηί8 0Γ63ΐίθΟ6, ς[ϋΟ(Ι ΟηΟΐη 681 6 0Γ63ΐί8 Κ606Π- 

1)08 3ηι1)ίβί(; νβ\ Οβοοι 3ϋοπι 0Γ63ΐ0Γ6ηιςα6 4|ΐι«ηΐ δημιουργίας ενός είδους τών γεγονότων διαπορεΙ * Β ( ο 1)608 1>006 1 ) ψιβαι (Ιυηι Ι{|ΐ)3Γαιιι Τ6ί ιη6ΐίοΗ8 
ή Θεδν έτερον χαΐ δημιουργδν έπιζητεΤ (Ζλεως δέ 
ήμ?ν ε Γη) άμαθη δέ του χρείττονος τδν ταύτα προ- 
αγαγύντα πάντα άναιδεΖ προσώπφχα\ άπυλώτφ στό• 
μάτι διαχωμφδει. Τί δέ )^γω Θεδν έτερον χα\ δη- 
μιουργών έπιζητε?; αΟτδν γάρ αύτ6ς χαθίσαςέν τφ 
της άπονοίας χα\ άνοίας Οψει τών γεγονότων διορθω- 
τήν, άφελεΐν σπουδάζει παντελώς τήν περ\ θεού Ιν- 
νοιαν, ήν της Ιδίας προαφείλετο, τών ανθρωπίνων 
ψυχών * άλλα ταύτα μέν ώς χατά λόγον κεφαλαιώδη 
Ιχανά οΤμαι χάΙτών παραλελειμμένων είς Κννοιαν άνα- 
γαγεϊν•χα\ τους άντιλέγειν πάλαι θρασυνομένους, ώς 
βοΰς(5Ι)έπέ6η τήν παροιμίαν, χαΐ πε?σαι μεταμαθε?ν. 63 ςοβΒ (Ιίιίαιοε Γ6θί886 3ίΐ, 6ίΐΓ00ΐί νοΚο 1ίη^ΙΙ3(|υ6 

6£ΓΓ6θί 001013 801)830031• §6(1 ΟΙΪΓ (11x1 06010 3ΚθΟΙ 
0Τ63ΐΟΓ6Ιθς06 3ΐ) 60 (]0«Π ? Ιρ86 ρθΙία8 86 10 Ιο- 
830193 8ΐθ1ϋΐΙ9Βςαθ ί38ΐίκίθ 0θ11θ0308 0Γ63ΐ1θθί9 
<0160<ΐ3ΐ6Τ6ΐη , 0010601 06ί ΟΟΐίΐίαΟΙ 6Χ 3011018 
1)00110001, <Ι030) (16 800 )3ηΐ 6Χρθ1ίΐ, (ΐ6ΐ6Γ6 ΟΙΙΙΙΙΙΤ. 
$6(1 113016008 €3ρίΐαΐ3(ίηΐ (1ί8ρθΐ3ΐ3 βοΏοίΟΝί 3(1 

ρπ£ΐ6ηοί88θΓαοι 61130), οΐ ραίο, Γ6ίηο3θ(ΐ3σι ιηθ- 
π)θΠ3ΐο ; 3ΐςο6 οΐ Γι ςοι οΐίο) οοοΐΓ3(1ίϋ6Γ6 30(ΐ6 • 

1|3ΩΙ, Ι30ςυ301 8ί 1)08 ίΓΓ0ρί88(ίΙ, Οΐ 3ίΐ ρΓθν6Η>ίθ01» . 
(Ι6(ϋ8061'β ηΟΟ Γ6005601. (51) 0ιθ|[. ρΓ0¥. 0(^01. III, 61 

ΡαΤΒΟΙ.. Γι κ. α. Βους έπέβη * έκΐ τών εξαίφνης σιωπώντ(ι)ν' τ6 γάρ άργύριον βουν 

5 131 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚΙΑΚΟΗΛ €Ρ, 132 

Οϋ^ΕδΤΙΟ XIV. Α ΕΡΩΤΗΣΙΣΙΔ'. 

Οιιί(Ι €ίί ίΙΙιιά : ι Αρβηί $ηηί βοταη οίΐι/ί , » Οοη. ΤΙ έστι τύ, ι ά^η^ο^χθησα^ αυτών οΐ όφβαΛμοΙ• » 

III, 7, » €1 (ΐαοηιοάο Ιΐαη$ρΓ€$$ίθ νίηι ΙιαΙ>ηίΙ ο€ηΙο$ ααϊ πώς ή Λοράβασις Ισχϋτ ίσχΒ διατοίγείψ 

αρβήβηάΐ ^ όζρθοΛμούς ; 

Ε(]{0 8 ΜλΙο, Νου. €οΙί,, Ι. IX, ϋ, 15. 
ΙΠαά 81116111» ι Αρβηί βυηΐ ίϊηΙ)0Γυιη οοιιΐί, > ηοη Τ6 δέ, ι Διηνο£χΟησαν οΐ οφθαλμοί των δύο, ι ούχ δτι 
(|αο<1 ΐΓ»θ8(|;Γ6£&ίο βρβπιβπΐ βΟΓϋΐϋ οουΐοδ, »1)8Ίΐ; ή παράβασις δοήνοιξεν α Ο των τοΟς οφθαλμούς, 4πα- ηοη βηίιη βΟΓίρΙυιη β&ΐ ίρ8& ΐΓ&η8^Γ688ίοηβ βΟΓοαι 

Οΰϋΐοβ βρβηΟβ Γυί856, δβ<1 ρ08ΐ ΐΓ»η8βΓ68$ίθΙ16ΙΙΙ. 

ϋίαΐ βηίηα : ι Ει ρο5ΐςυ&ηι ϋοοβρίΐ ιηυΓιβΓ, (Ιβ Γγόο- 
Ια €οηΐ6(ϋΐ, βΐ αρβπΐ βαηΐ οουΐί 8ΐΏΐ)0Γυιιι ; > ςικπί 
Ι»ΐ6 ςυοά^ίαπι 68ΐ : Ρθ8( ρβοοαπϋ! ϋοΐυιη, υΐ ρΐβ* 
τυιηςυβ ρβοοΑίί οο^ηίιίο βυρβΓνβηίΐ , 6( ^υϋ^εί» 
ιι黣;ηίΙυ(Ιο πιβ^ίβ 0{;η08€ίΙυΓ. ϋυρί(1ίΙ&16 6ηίηι ςυ» γε • ουδέ γάρ ούδ' έν αυτ% τ^ «αραβάσει γέγρα- 
ιηχι τους οφθαλμούς αύτων διανοιχθήναι, άλλα μετ^ 
τήν «αράβασιν φηΛ γάρ* € Κα\ λαβοΰσα ή γυνή άπ6 
του καρπού αύτοΰ Ιφαγε χα\ Ιδωχβ χα\ τφ άνδρ\ 
αυτής, χα\ Ιφαγον χαΐ διηνοίχθηααν οΐ όφθαλμο\ των 
δύο * » δπερ τοιοϋτόν έστι * Μετά τήν άμαρτίαν ώς 
τά πολλά ή έπίγνωσις του αμαρτήματος γίνεται, χαΐ »(1 ρθοοληϋαιιι ίαιρβ11«Ι>Αΐ, βΙ βΐϊαιυΐο (|αί αηίιηαιιι Β τ6 μέγεθος του τολμήματος τότε. μάλλον έπιγινώ- &2Ίΐ8Κ)&(,ρο5ΐ 6χΐ6(Κ6ΐη ίΐ€ΐυιη οβδ^βίλΐβ 61 (ΐυίβδεβηΐβ, 
Ιαηο 8206 ΐ^ηηοΑίη ρβΓ Ιιβηο ιηοΐΐ^ηι εΑΐί^Ίηβιη 
ρ6Γ8ρ!οί6η8 Γ3ΐΐο 61 Γ68ίρΐ8ε6η8, 6& ςυ» &6ΐα 5υια 
{ηΐαβΙϋΓ, 61 ίη ςιιβιη βΐ&ΐυαι βΐ β ςυο ιηυΐΗίΑ 8ϋ 
πι&|ί8 ίηΐβΐϋ^ίΐ; 61 €υιη 6θη8€ί6ΐιΓι& ίρββιη νιι1η6Γ6ΐ 

61 ΙΟΓ<111β»Ι, θΐ0Γ6 ()ί8€6ΓΙΐίΐ 68, <|11«, €υρί(}ίΐ&ΐ6 ϊΐη- 

ρ6ΐΐ6ΐιΐ6, ηοη 8ίυ)ϊΙίΐ6Γ 66Γη6ΐ>αι. Α1ίυηιΐ6 »υΐ6Πΐ 
<|υί8ΐ|υ6 ρ6668ΐο 06ίΐ6η8, ϋ!$ (ΐηίΙ)ΐΐ8 (1ί&1)θΙυ8 Γαί11&η8 

(•( ΐηυ1θβ1Ι8 ΙΙ08 6ίΓ6ηΐίΐΜ11 6ΐ ΐ6Ι16ΐ)Γί8 ΓβρΙβΙ, 11106X08 

4|υ»8Ί Γ6Γΐ 8υο8 8608118, 6ΐ ςυο2<1 νίπι ίϋ866Γη6η(ϋ 
ιιιυΐί1&ΐ08. Ρθ8ΐ &€ΐίοη6ηι 3υΐ6πι 8αΙ) θ6υ1ο8 ϊά 
ςιιοά Ι6ηΐ8ΐιιιιι 681 Αΐΐάυΰίΐ, 61 αοβΓϋβ 3ρ6Γί( ςυο<1 
ρΓϊυβ ιηυΙΓι& απΊβοίίδ 66ΐ&ν6Γ8ΐ. Οβίη ϋδ ςυίϋυβ 

Ν€6ΐ6Γί8 ηΐθΐ6ηΐ €0ΐηρΓ6ΐΐ6ΙΙ83ηΐ Γ6(1(ϋ(, ίη ΐΐ68ρ6Γ&- 

ϋοιΐ6πι 6ηπι ςαί ρβοοατίΐ ιαιρβΙΙβΓβ οοη&ΐαΓ. σχεται * του γάρ έπιπροσωθουντος πάθους χαΐ χινουν- 
τος οΓατρου πρ6ς τήν άμαρτ(αν, μετά τήν Εχθεσμον 
προίξιν πεπαυμένον τε χα\ ήρεμουντος, τότε δή τότε 
(ύοηζρ διαχύψας της πολλής άχλύος έχείνης 6 λο- 
γισμός χα\ άνανήψας έφορ^ τά πεπραγμένα, χα\ 
εΙς οιαν χατάστααιν χα\ έξ ο?ας μετηνέχθη, τήν αυν- 
αίσθησιν μάλλον λαμβάνει, χα\ τό συνειδδς τιτρώ- 
φχον αύτδν χα\ διεγείρον Κχων, διαβλέπει τρανώς ά 
του πάθους έπιπροσωθοΰντος ούχ ομοίως Ιβλεπεν * 
άλλως τβ δ& πρδς τήν άμαρτίαν &χαατος χωρών 
οΤς 6 πονηρός διαγαργαλ(ζων τεχαΐ ύποθέλγων ημάς 
έχθηλύνει χα\ γνόφου πληρο? χεχαρωμένους ώσπερ 
φέρει τους λογισμούς χα\ πεπηρωμένους τ6 όπτιχ6ν 
της διαχρίσεως * μετά δέ τήν πράξιν ΰπ* δψιν άγει 
Ο τδ τολμηθέν, χαΐ άναχαλύπτει πιχρώς δ πρότερον πολλαις μηχαναΐς σανεκάλυπτεν • είτα δι' δν χατάφωρον τδν δγχον αποτελεί του τολμήματος, πρδς 
άπόγνωαιν ώθείν πειράται τδν άμαρτήσαντα. ΙΙΙιιά Ι{;ΐΙιΐΓ, ι ΑρβΠί 8υιι( 60ΓϋΠΐ οουϋ,» ηοη Γ6ΐ«ΐί- 
νβ Α4ΐ 3ίηΐ606ϋ6η8ΐ6ΐηρυ8, η6ςυ6ρΓίυ8(ΐα3πι α 1β|;6 
Ιρβίβ ίηιρθ8ίΐ3 <ΐ66ίϋ6Γ6ηί, Ιηΐ6ΓρΓ6(3η(1υηι 681 ; Ιαη6 
(ΜΐΙαι οουΐοβ πι&£;ί8 ΑρβΠοβ Ιι&1)6ΐ>3ηι, ηοηάυπι ββΓ- 
ρβιΗίβ 3υ8υΓΓ8ΐίοηιΙ)υ8 <ΐ666ρΐί, 6Ι νί([Ίΐ3ηΐ6πι 3(1 νί• 
<ΐ6η<Ιαπι ςυίϋ ίΑοίβηάυηι 688βΙ, ιηβοΐβπι Γ6Γ6ΐ)ϋη1• 
Μοη ί£ΊΐθΓ ^18001 ηοη 1ΐ8ΐ)6η(68, ρ6663ΐυηι ϋάοι'ΐδο- 
τυηΐ, Ββά οοηίΓα ίη &(1πιίΐΐ6η(Ιο ρ66€&ΐο οχουΐίβηΐββ ; 
ροδίςυ&πι «ηίβηι ρ6€€3ΐυηι Γυίΐ, νίβυπι Γ66ΐιρ6Γ3Γαηΐ• 
ΡΓ8νυ8 ί^ίΐΗΓ 61 3ΐ) ίηίΐίο ηΐ3ΐα8 ηοδίηβ ηβΙαΓβί 

1ΐ08ΐί8 86ί6η8 6ΐ ίρ86 6Χ 118 ^4186 ρ388υ$ 6Γ3|, ρ08( 

πι&ίβηι 3(Ίΐοη6πι 6Χβί8(6Γ6 (ΙβΗοΐί ίη1ϋ11ί^6ηΐί3πι, 6( 

ίρ8ηπι ηοη 66 8ά Γ68ίρί866ηΐί8ΐη €0ηνβΓΐί886; 6ΐ 

οαπι 6χρβΓί6ηϋ8 (ϋ(1ίθ6Ηΐ ρβοοαηΐββ ρθ8ΐ ροεοιιΐυπι Τ6 γουν, ι Διηνοίχθησαν αυτών οΐ δφθαλμο\, ι ού 
πρδς τδν ΙμπροσΟεν χρόνον, ούδ^ πρΙν ή της Ιντολής 
αύτους έχπεσεΐν παραληπτέον* ^εγάρ ήνεψγμένου; 
τε μάλλον εΤχον, μήπω τοΟ δφεως τοις ψιθυρισμοί; 
ύποχλαπέντες, χα\ συνόρων τδ πρακτέον έγρήγορον 
Εφερον τήν διάνοιαν. Ούχ ούν τδ βλέπε ιν ούχ έχον- 
τες, έπ\ της άμαρτ(οις άνέλαβον * τουναντίον δ& τήν 
άμαρτίαν (ντψπράττειν τυφλώττοντες* πεπαυμένης, 
τήν δρασιν άνεχτήσαντο • δ γοΰν πονηρδς χα\ άρχέ- 
χακος ημών της φύσεως έχθρδς είδώς χαΐ αύτδς έξ 
ών έπετζδνθει, ώς μετά τήν του χαχου πράξιν ή 
συναίαθησις έφίσταται του πλημμελήματος , χαΐ 
αύτδς ούχ επεστράφη πρδς τήν άνάνηψιν * χαΐ πε(• 
ρ^ μαθών ώς έπεται τοΙς άμαρτάνουσι τδ μετά τήν βοςυί €0η8€ί6ηΙί2Β βΐίαιιιίαηι, 61 Α(ΐ8Πΐυπι αάΙιΟΓίαηδ ^ άμαρτίαν χέντρον της συνειδήσεως, χαΐ τοΓς περίτδν 
υΐ ροΓ ΐ6||;ί8ΐπιιΐ8^β88ίοηβπι ρ6€66( : ι 0μ8 ίηηυίΐ, άΐο 

61 60 60ηΐ6<]6ϋ8, 8ρ6Γί6ηΙυΓ Υ68(Η οοοίί ; » <)6ίη(ΐ6 
€υηΐ 8ίΐ 8ΐ> ΐηίΐίΟ Π1»ίί Π136ΐΐΙη8ΐ0Γ 61 Π16η()3€ίί ρ3ΐ6Γ, 
60ΠΙΠΐί8€6ΐ Τ6η 18118 6ΐΙγθ1ΐηίθ 0Πΐη68 ηΐ6θϋ8€ϋ 16116- 

1>Γ88, 61 αίΐ: « Επιΐ8 δίουΐ (1ϋ, δοίβηΐββ 1)οηυπι 6( 
πΐ8ΐυπι. » 56(1 <ιη6ηΐ8<Απιο()υιη ρβοοαηάο •ςυΐ()6πι 

ΟΦΟαίίυηΙ, ΐΓ8η$^Γ688ίθηί8 8ΐη0Γ6, ρ08( ρ66€8ΐυπι 
ίϋΙ6ΐ1ί|^6ηΙί8ηΐ 61 Γ68ίρί866ηΐΐ3Π] ϋϋΐίοιί Γ6(€ρ6Γυη(• *Αδάμ άμαρτείν διά παραβάσεως υποτιθέμενος, ι ^ξ[ 
δ' άν, φησίν, ήμέρςι φάγητε άπ' αύτοΰ, διανοιχθή- 
σονταιύμών οΐ οφθαλμοί* ι εΐτα χαχομήχανος ών άπ* 
αρχής χα\ ψεύδους πατήρ, συγκαταμιγνύει τι) τής 
αληθείας θρυαλλίδι δλον τδ του ψεύδους σκότος χαί 
φησιν ιΈσεσθεώς θεο\, γινώσχοντες χαλδν χα\ πο- 
νηρόν ι άλλ' ώς έν τφ άμορτάνειν μέν τυφλώττον- 
τες, τφ τής παραβάσεως έρωτι - μετά δέ τήν ΝΟΤ^Ε. εΤχε των *Αθην9.ίων' οΤον οΐ δωροδοκούμενοι έσιώπων• 
ΰϋ$ ίΓΠΐιηί, α€' α$ άίζίΐητ ρηί Τ£ρ€ηί€ ία€€ηί, Άί/ιβ- ηί^πίίαηι βπίη ρ€€ηη%α ΰονε ίηΒίρηιΙα [μΙ. ΒϋεΜ 133 ΑΟ ΑΜΡΙΠΙΌΟΗΙϋΜ 0υ^8ΤΙΟ XIV, Χ\'. 134 

άμίίρτίαν αυνα£<ίθησινκα\άνάνηψιντουτολμηΟέντος Λ 0ιΐ3Γβ αυΐβιη ρθ8ΐςυ2ΐιη »ρβΓΐί δαη( βΟΓαιη 0€ΐιΙί» άναλα6όμ£νοι * δκά τ( δέ μετ3ι τ6 διανο€χθήναι τους 
οφθαλμούς αυτών, πρώτον τήν γύμνωσιν τών παι- 
δογόνο)ν μορίων αΙσθάνονται χα\ αίσχύνονται ; "Οτι 
τβ δριμύτερον έπιτίθβται τών &λλων αμαρτημάτων 
θεσμοΓς σωφροσύνης ού χαλιναγωγούμενον, τ6 διά 
τούτων πάθος • χα\ δτι κινηθείσης της κατά τά 
αφροδίσια έν τφ ζώφ διαθέσεως» κα\ τά λοιπά τών 
παθών συναναφύεσθαι εΓωθε, κα\ Μτι έξ εκείνου του 
χρόνου χα\ τά άλλα πάντα τών αμαρτημάτων ύπ6 
κρίσιν άγεται • τά γάρ πρ6 εκείνου ώς έπίπαν φρε- 
νών ά^^ωστί^ κα\ νηπιότητι δ τε πνευματικές νόμος 
καΐ δ διά τής πολιτείας άνατίθησιν. ρΓΪιηυιη ςυίϋβιη £[6η6Γ2ΐηΐίυηίΐ ρ&ηίυιη ηυ(1ίΐ»ΐ6ΐη 
4ηΐ6ΐ1ίκιιηΐ βΐ 6ηιΙ)β5θυηΙ? Ουία 8€Γίιΐ8 ίιηρβΓαΐ 
ηυαηι οχΙβΓ», ηϊδί €υρί(!ϋ(2ΐ8 8αρί(?η(Ι» 1γ{;ΊΙ)π& 
ΓβίΓβηβίαΓ, ρ6Γ 63$ ρΑΓίβδ ουρίϋΗ38. Ε( ηυί» ίιι βιιΐ- 
ιπαΐί, €θΐηηιοΐ3 αϋ νβηοΓβα (1ί8ρθ8ίΙίοη6, 64 οβΒίϋΓ;!^ 

€1]ρί(ϋΐ»ΐ68 Γ66Γ6866Γ6 δΟΐβΠΐ, 6ΐ (^υία 6Χ ίΐΐο 16111* 

ροΓ6 οιηπία αΠα ρβοεβία βυΚ) ]υ(1ιααιη ΗαΰβηΐυΓ ; 
1ΐ966 νβΓΟ 2ΐιΐ6 ί1Ιυ<1 Ι6ΐηριΐ8 ηιεηΐίυιη ίηθΓαιίΐ&ιί 6ί 
ιηΓ^ηϋ», ΐαιη Ιβχ &ρίπΐυ3]ίδ, Ιιιπ) Ιβχ ςα» ρθτ 
νίΐ3Β Γ8ΐιοη6ΐη 681 1πιροη6ΐ)3(. ^. ΗΕΒ6ΕΝΗ0ΕΤΗΕΒΙ ΜΟΝΙΤϋΜ 1Ν ^υ^£5Τ10ΝΕΜ ^ΕΟϋΕΝΤΕΜ. 

Ιη ςυ3(υθΓ(ΐ6€ΐιη ρηιηί» ςυ8β8ΐίοιιίΙ>ιΐ3 ΙΓ68 €0(1ί668, ΥΑϋοαπι», €οίδ1ίηί&ηυ8 Π Ταυπικ'ηδίδ, ηιιο^ιΐ 
ΟΓόίηβιη 6ΐ ηιιιη6Γ08 ρΐαηβ €0η86ηΙίιιηΙ. Ου^Βδίίο νβΓΟ ββςυβπδ όβουη» ςιπηία» ςοφ ιη €οϋ. Υ&Ι. 19^5, 
ΓοΙ. 50-31 6ΧδΙ»( 6( ηυηβ ρπιηα νίοβ υη» ουιη Αηίοηϋ ΟαΙίΓοΓΪ 1•&(ίη& ν6Γδίοη6 ρυ1)Ιίε3(ιΐΓ, ΐυιη » 6οΊδΙί- 
ινίβηο Ιϋπι α Τ&υπηβηδϊ 9ί()6δΙ. Ηίηο β(, ιιίςυ» ίη Υ&Ιίοαηο 6δΙ ςυβΡδΙίο (Ιοοίηο» ββχΐβ, 63 ίη Ιιίδ ϋυοίιυ» 
;^ΐΐ (ΙβοίπίΑ (ΐυίηΐ», βΐ δίο ϋβΐηοβρδ ιΐδςυβ 8(1 β6ρΐυ3^65ΐιιΐ3ΐη ββχίαηι, ςυ» ίη Ιιίδ 6$1*86ρΐυ3^08ίιη3 ςυΊη(3, 
ΥΑΐίΰΑηυδ 00(ΐ6χ ι^ιιο δβιηρβΓ ηυηιβπο ρΐ'9βΓ.6<ΐ3ΐ 68ΒΙ6γο8• 

ΡοΓΓΟ 63 ςιΐ3ηι ηυηη βχ Υ3ΐίΰ3ηο ϋβηουδ ςυχδΐίο (Ι66ίπΐ3 ςυίηΐ3 6]<ΐ8(ΐ6πι 3Γςαιη6ηΐί 6$Ι 3ο 86X13 ; 
αίΐϊηίβ ςυοϋ3ΐιιηιθ(1ο Ιιίδ 6δΙ δυρΐυ3{ζ6δίπίΐ3 ηοη3, ο5ί (16 Αη|{6ΐί3 ίη εΓ63ΐίοηί8 ΐΗδ1οπ3 1ΐ3υ(1 πΐ6η)0Γ3ΐί8 

$6Πηθ 681. 

ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΕ \ Β Ου^ΕδΤΙΟ ΧΥ. 

Τι δήΛΟΤΒ Μωΰσης έν γ^ κοσμογΌτΙφτί\ς βα^ €ητ Μοη$ ίη εοιπίοροηία τ€§μ αΒίοτηηι ηιβηίίοηΰ^η 
σιΜίας τώτ ουρανών μνήμτιν ού πεαοίηται, ηοη [βάί, ηΗαηινί$ βαίυαίοτ άίοαί, ΗΙίΐά α οομΜη- 

χαίτοι τον Σωτήροζ Λέγοντος^ άαό χαταβοΛτίς ίΐοηβ ηιηηάϊ ραταίηηι €Μβ ίη$ΐί$? (Οβη, ι, 1 δ6(|(|• 

ηόσμσν ταύττιν ένοιμασθήναι τοις δικί^ίοις ; ΜαΜ, χχν, 54.) 

Νηηο ρήπιαιη €()ϋ3 αϊ) Ι. ΗβΓ£[6ηΓ06ΐ1ιβ?. 
α\ Τινές μίν ουνφασιν, ώςάτελέσι κα\ προσύλοις 1. ΟίαιηΙ 3ΐίςαί , ίαάχΛΒ ίη)ρ6Γί6€ΐΐ8 3(11ιυ6 61 
τοις Ίουδαίοις ο3σι κα\ πρ6ς τά είσαγωγικώτερα ιη3ί6Γί£ 3ά(Ιίοΐΐδ ροΐίυδςαβ 3(1 Γυ()ίθΓ3 (Ιΐδΰίρϋη»• 

ηιιη ίηί1ί3 ρΓορβπδίβ ηβο 63ΐίδ γίήυιη 1)3ΐ>6ηΙί1)ΐΐί» 
3(1 63 ρ6Γ ηιβηΐίδ οοαίοδ ίηΐιΐ6η(ΐ3» ςυ» 8ΐιρΓ3 δ6ΐΐ'« 
8ΙΙΠ) βδδΐΐΓ^υηΚ» ί<ΐ6ίΓεο (1θ6ΐπη3ηι άβ ΤΒ^^ηο €0βΙο- 
ιυπι 3 Μθδ6 ηοη ίυίδδ6 6χροδίΐ3ηι, ηβ ιρδίδ ηιιιιιϋί 
Γ6Γυπιςιΐ6 ιη 60 6Χδ(3ηΐίυιη οηυπι άΐΒΟΒτα ίη€ίρί6η• 
Ιί1)υδ 63 οΙ)δ(3Γ6( ΐΓ3(1ίΓιο 86£ηίυ8ςυ6 πκΐβ κϋςυ» 
3αδ€υ1ΐ3Γ6ηΐ; (Ιοοίπηα 6ηίηι \Ίπ1)υ8 6ΐί3ΐη βυϋίΐο- 
Γϋπι ιη6(ί6ηϋ3 ββΐ. Ουίά 3αΐ6ηι, ίηςυίυηΐ, ϋΐίδ τών μαθημάτων μάλλον νενευκόσι κα\ τ6 ήττον Ιχουσι 
ή διά τών νοερών οφθαλμών τοΓς ύπέραισθησιν έπι- 
6άλλειν, διά τούτο τήν περ\ της βασιλείας τών ου- 
ρανών είσήγησιν 6 Μωυσης αΟτοΤς άπεσιώπησεν, 
ινα μή προστ^ αΟτοϊς άρχομένοις μανθάνειν του τε 
κόσμου τήν γένεσιν κα\ τών έν αύτώ θειοτέρων τε 
χαΐ ύπίρ αύτους ή παράδοσις, κάντεΰθεν πρδς τήν 
?ών λοιπών άκρόασιν διατεθώσι , ^ςιθυμότερον * δεΙ 
γάρ μέτρον της διδασκαλίας κα\ τήν τών ακροατών (; οΙ)δΐ3Γ6 ροΐ6Γ3( οΐ3Γ3 (16 Γβ^^ηο €(ΒΐθΓαηι ίηδίΓυεΙίοΤ Ισχυν ποιεΤσθαι. Άλλα γάρ τί, φασ\ν, έμποδών 
αύτοΤς ή ν ή περ\ της τών ουρανών βασιλείας κατ- 
ήχησις ; δΓ Γσ»?υ γάρ προς τε τήν γνώσιν της κοσμο- 
γενεΐας κα\ πρ6ς κατάληψιν της τών ουρανών βα- 
σιλείας, καν τά μίν ύπ6 τήν αίσθησιν πίτυτη, τά δΐ 
χρείττω καθέστηκε της αίσθήσεως» τδ Εβραίων 
γένος άφεστηκότες έτύγχανον -Κδει δέ άρακαίπροσ- 
ύλους δντας κα\ περ\ τά γήΙνα στρεφόμενους μετ- 
αρσίους μάλλον κα\ υψηλούς τ^ τών άθλων κα\ υπέρ 
τήν αΓσθησιν επαγγελία κα\ διδασκαλία άπεργάζε- 
σθαι • διδασκάλου γάρ τήν τέχνην άμείνονος κατα- 
μιγνύντα τοΤς σύντροφο ις κα\ τά υπέρ αΓσθησιν κα- 
τά μικράν έθίζειν πρδς τήν τών θειοτέρων σπουοά- 
ζειν έπίβασιν. Διδ κα\ είπεΐν έθά^^ησαν οΕ τοιοΟ- ^εςυ6 6ηίιη εαηι 3 πιυη<ϋ οπ^ίηβ 3(ΐ;ηο866ΐιά3» ΐυιη 
3 Γ6|;ηο €(£ΐθΓυιιι οοπιρΓ6ΐιβο(1«Η<1ο, 13016181 ϋίικί 
ςυίϋοπι δυΙ) δβηδυιη €3<131» Ιΐ06 νβΓο'δβηδίιοι δυρβ- 
Γ6ΐ, ^π(1»ο^υIη %βϊϊΒ 6Γ3ΐ (1ίβ8ίΐ3. Οροη6ΐ)3( 3υΐ6ΠΙ 
ι11θ8, 6υηι ΐΏ3ΐ6π;£ 3(1(1ίοΙί 6( 3(1 ΐ6ΓΓ6η3 ίηίβηϋ 
68δ6η(, δυ1)ΐ6ν3Γί ροΐίυδ 3ΐ<|υ6 ίη δΐι))1ίοιβ 6χΐο1ϋ 
ΓβΓϋΐη ίπιιη3ΐ6Γί3ΐίιιπι 6( 8ρίΓίιυ3ΐίυιη 6χρΙί€3ΐίοηβ 

3€ (1θ€ΐΠΗ3 ; 6δΙ βηίηΐ ΐη39ίδΐΓί 3ΓΚ6 ρηΒ8ΐ3ηΐί8, Γ6- 

Ιιυβ ί3πιιΗ3Γί1)υ8 63 ςυφ 86ηδΐιιη 6Χ06(1ιιηι 3ίΙιηι- 

δ06η(1θ 3υ(ϋΐΟΓ68 00η$υ6Γ306Γ6, οι ρ3υΐ3(ίΠ1 3(1 (Ιίνί- 

ιιίθΓ3 οοπδε6η(ΐ6Γ6 3(1ηί(3ηΐιΐΓ. 0υ3αίΐο1)Γ6Πΐ 6ΐίϋΐη 

35δ6Γ6Γ6 ίδΐί δϋΠΐ 3υδί, Μθδ6ηΐ Γΐ^υΓ3ΐ6 36 ρΰΓ »Ηί- 

^1113 Γο^ιιυηι €0β1ογιιπι ίη(ϋ(ΐ358β. 1]1)ίη3ηι 1ιοο? Ιη 
ίρδΟ 6χθΓ(1ίο, ίη(ΐυίϋΐιΙ, υΜ ά'ίοΗ : ι Ιη ρπηοίρίο τβι, ώς τυπικώς κα\ δι' αΙνίγματος κα\ Μωΰσής 1^ οιββνίΐ ΟβΟδ ΟίΒΐϋΠΐ βΐ ΙΟΓΓαιη. » Μοχ εηίπι ορίΠ- 
τήν τών ουρανών βασιλείαν είσηγήσατο. Που τοΰτο ; ϋίυπι 6χρ1ίθ3ΐ (]υθ(1 δυΙ) 6(£ΐα βΐ ίη 0Γΐ)β ΐ6Γΐ'2»ΐΊΐηι 
Έν αύτφ τφ προοιμίψ, φασί, λέγων* ι Έν άρχΐ) βχδίαΐ ; δυ1> 606Γι 3υ(6ηι ιιοιηί96 3η1β 3Γΐ3 οπιιιί3 
έποίησεν ό βε6ς τδνούραν6ν καΐ τήν γήν. ι Εφεξής εοΙΙοοηΐο δΐηΐιιιιι τβτιιηι υΙΐΓ3 {αί 3ηΐ6) ίΐΓηΐ3ΐη6ΐ»Ιιιιη 
μέν γάρ τήν ύπουράνιον κα\ έγχόσμιον δημιονργίαν οι δυρια ηιυηνίυηι ροδίίβηιιη δϋ1)ίη(1ί€3νίΙ. ΑΙ ϋοο ηδ ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚΙΑΚΟΗΛ 09. 133 

ιιοη ίΐ» ί^οίΐο ν6ηΐ38 ρΓοΙ)&ν6ΓίΙ» Ιυιη ((υίϋ ηΐιηίβ ^ άνατετύσφει - τ6ν ούρανδν & ιιροτάξας τήνκρ6 τοΰ 
ι-θΐιΙθΓΐυηι 6$Ι, Ιυιη ςυίϋ (ϋοβηάο οοβΙΟΓυιη €Γ63ΐίθ- στερδώματος χα\ ύττέρ χόσμιον χατάστασιν δια της 
ηβιη <16 €(Βΐ68(ί Γ6^ηο 1υ<)»θδ ηίΐιϋ Ι9.ίηα8 ίΐΐιιοιϊη^ι- τούτου ^ιοιήσεως ύπεβήλωσεν. *Αλλά τούτο μίν ουχ 
τίΐ, ςυβιπι βί οιηιΓιηο ΰοηΐίΰυίβββκ, Ιυιη ςιιί& ιηυΐυι &νό^δ{α>ςάγαπή(ποή αλήθεια, δχιτβ λίαν έχβεβίααται, 
Ιΐβιη 2ΐϋ2ΐ Ιιυίο ορίηίοηί 3ΐ(1ν6Γ89ΐηΐυΓ• χ*^ δ^ι εΙπών ούρανων•ποίησιν περ^ της των ουρανών 

βαβΓίλείας τους Ιουδαίους ουδ^ν ^ττον ώφέλησεν ή εΐ παντελώς άπεοτιώπησε • χα\ πολλίϊ &λλη «ρδς ταύτην 
τήν ύπδληψιν ΰιτεναντίωσις. 2. ΑΙϋ ν6ΓΟ ίη ρ&Γ2ΐ(1ί$Ι βη&ΓΤίΙίοφβ (ΙίοιιηΙ βΐί&ιη 
Γβςηαιη οο&ΙΟΓυιη ίηο1υ<1ί ; ρ^Γβ βηίιη βΒίβΓηοΓυπι 
1)οηθΓυηι εΐ 1)6ΑΐΗιι«ϋοίδ ρβΓΟβρΓιο ραΓ&(1ί$υ8 681 ; 
ί(ΐ6ο 61 ΙαίΓοηί 0&β;ί1&ηΐί, ιιΐ ίιι τβζηο ΟβΊ ηαβιηοπα 
βυ'ι 1ΐ8ΐ)6ΓβΐυΓ, ρίΐΓ&άίβυβ ίηοοίβικίοβ ΐπ1>ιιίΐιΐΓ *• 
ΥβΓυπι οανβικίυιη, ηβ 1]06 σιυΐΐο ΙηίΓ3 <]ίβ;ιΓι(αΐβιη 
Υ€|^ηί €(ΒΐθΓυιη 8ίΐ. Ρ1&ηΐ2ίΓαιη βηίιη ηοΓ68 61 τβηυ- 
81&168, Ουνπςυβ αο Ιαΐίοββ Ιθ6ΐιιη ϋΐυιη οίΓ€αιη1ιΐ6ΐλ• β'. *Αλλοι δ& έν τ] περ\ παρβ^δβί^υ διηγήβει ψα- 
ο\ 9^α\ τήν τών ουρανών βασ€λε{αν συνεισάγεο6αι * 
μέρος γάρ τών α Ιωνίων αγαθών χα\ μαχαριότητος 
^πδλαυσις ό παράδεισος * δώ χα\ τφ λ|^στ^ αίτησα- 
μένφ έν τ{ βασιλείς^ του θεού μνήμης τυχε?ν, ή του 
παραδείσου διατριβή &ποδίδοται. *Αλλά μήποτβτοΰτο 
της τών ουρανών βασιλείας τιολυ Αν ταπείνότερον 
&Κη * φυτών μ^ν γάρ Ανθη χαΐ χ άλλη, ποταμο\ χα\ 1<ϊ8, Γρϋοΐουηκϊϋβ ραΙοΙίΓΟΓΟΠΐ ν&ΓΐβίΛδ βΐ ΙιβΓίΜβ Β νάματα τδ χωρίον περιπλέοντα, καρπών τε ωραίων 8υ&νίΐ&ΐβιη 8ρίΓ8ηΐ68 αο £;ηΓι&ηι, βΐ πιο<ϋ8 οηιηί- 

1)08 ΐ6ΓηΒ Γ&€ί68 6Χ0Γη3ΐ2Ι 06 (ΐ660ΠΐΙ&, 6ΐ &6Γ!8 Ι6ΠΙ• 

ρ6Γί63 ριίΓΑ ϋΐ^υβ ρβΐΐυο'κία ρΓΪπιοβςαβ 8θ1ί8 Γ2ΐ(ϋθ8 
8ΐΐ8€ίρί6ΐΐ89 ηοηηβ Ιιφο ΐοΐ&ηι Γβςίοηβπι ίΠ&ηι ]ιιουη- 
ϋίΐ3ΐ6&6νοΙυρΐ3ΐ6 56η8ίΙ)ΐΐ8 ρβΓΠΐυΙοβηάίβ &ρΐ3 ρΓ8Β 
3Γιο (]υο€υηςυ6 Ιοοο ρΓ»8θα(ί8$ίηΐ9ΐηι 6ΐ&€ΊιιηΙ? 
ΥβηιηιΙ&ηιβη Γβ^ηί 60βΙθΓυπι Ιοηα ίπ)ΐιΐ6η80 ϋΙ&πι 
οχ:«υρ6Γ2ΐηΙ ίηΐ6Γν3ΐ1ο. ι Νβςυβ βηίαι 06υΐ08 νίιΐίΐ, 
η6(ΐυ6 &υΗ8 βοίΐίνίΐ, ηβςιιο ϊη 60γ ΙιοηιΊπίδ ϋββββη- 
ϋϊι, ((α» ρΓ»ρ&ΓΑνίΐ 1>6α8 ϋ4ΐί£;6η1ί^υ8 8β'. ι Ργχ36?' 
Ιιιη 6υπι Α(ΐ3ηιο ρ^Γ^άΐβαβ ηυη 6γ;ιΙ Ιβη^υαη ρΓ»- 
ιιιίαιη 66Γΐ&πιΊηυιιι 61 Ι^ΙιΟΓυηι »88ίβιι&ΐυ8, 86ί1 ςυαβί 
Ι αΙ»ΐ8ΐΓ& ροΐίιιβ 816 Βΐ2ΐ(1ία(ΐι ΥΪΓΐυΐίβ; ρΓχηιία νβΐΌ 6( ποιχιλία χαι βοτάνων φύσεις ήδύ τβ χα\ Ιπίχαρι 
πνέουσαι, χα\ διά π^των τδ πρόσωπον της γης κο- 
σμούμε νδν τε χα\ ώραϊζόμενον, χαΐ αέρος χρΑσις εΙς 
χαθαρύτητα χαΐ διαύγ<ιαν άνηπλχιΐμένη χαΐ τάς 
πρώτας αχτίνας υποδεχόμενη του ήλιου, πώς ούχΙ 
τδ χωρίον βλον άτεοτελοΰσι τερπνότητός τε χαι ηδο- 
νής, δση γοητεύει τάς αισθήσεις, πάντων φέρεςν τ^ 
άχρύτατον ; Πλην άλλα γβ της βασιλείας τά αγαθά 
άπείρφ μέτρφ ύτιερανέστηχεν. ι Ουδέ γάρ όφθαλ- 
μδς είδεν, ο5τε ους ήχουσεν, οΟτε έπ\ χαρδίαν άν- 
θρωπου άνέβη, & ήτοίμασεν Ο βεδς τοΙς άγαπώσιν 
αυτόν. » Άλλως τβ δέ χαΐ οτι τφ *Αδάμ ό παρά- 
δεισος ου βραβείων χα\ επάθλων γέρας έγνωρίζετο. 6θΓοηΦ πι&]θΓ6ηι υΒίςυβ 61 ρβΓΓβΠίοΓβηι ΑββΓυηΙ ^ γυμνάσιον δέ μΑλλον τδ χωρίον προΟχειτο χα\ στά- 

διον αρετής * τά δέ έπαθλα χα\ οΕ στέφανοι δηλονότι 
μείζω χαΐ τελειοτέραν τήν άπόλαυσιν φέρουσι, χαΐ 
στάδιον ούδε\ς ούδέπω βραβείων χα\ επάθλων φύσιν 
μετελθεΖν ούδ" άχοήν εζρε διδάσχαλον. Εισάγεται δέ 
πρδς τδν παράδεισον 6 ληστής οίον ά^ι^αβώνός τίνος 
χαΐ προοιμίου τών μελλόντων αγαθών άξιου μένος (52;* 
έτΐείγε της χοινης άνταποδόσεως τών αΙωνίων αγα- 
θών μήπω τότε χαιρδν έχούσης^ οΟδ* αύτδς ήν δίχαιος 
μόνος έχ πάντων τών άπ* αΙώνος εύαρεστησάντων 
Θεφ πρδς τδ τέλος φθάσαι της έσχατης μαχαριότητος οΙ)ΐ66ΐ2ΐΐΊοηΐ8 υ8υπι, 6ΐ8ΐ2(ϋυπι ηβπιο «ϋΐιυΰ ρηκαιη 
1θ6ΐιιη οΙ)ΐΊο6Γ6 &υ(1ΊνίΙ• €οη66<1ίΐυΓ αυΐβια ΙαίΓοηι 
ρηηιιΗδίιβ νβίοΐ &γγΙι& ςιιββϋβπι βΐ ΓυΐυΓθΐ*υιιι 1)οηθ' 
Γοηι ρΓΟΟβπιίαιη; 6υπι 6ηίπι 1υη6 ΰοπιηιυηί β6ΐ6Γ- 
ηοΓαηι Ιμοοπιπι Γ6ΐΓϋ)υΐΊοηΊ ηοηάυηι 68861 1θ6θ8, 
ηοη 6Γ&( φ<ιυιιπι, αΐ ίρ56 8θ1ιΐβ 6χ οπιηίΙ)υ8» ςοί αΐ) 
ίηίιίο 6ΐ)&Γί βΓ&ΐίηαβ 060 ίαβΓαηΐ, 3(1 βηβιη 6χΐΓ6ηΐφ 
Ι)«3Γιΐυ(Ιίιιί8 ρ6ΓΤ6ηΐΓ6ΐ 61 8ΐη6 ίηηυπΐ6ή8 ΠΙίδ δβη- 
6ΐοΓαιη 6(ΒΓι(>α8 60θ8ΐιηιιη»Γ6ΐαΓ, ιιΐ 61 (Ιίνυδ ΡαυΙιιβ 

ΡΓ0ΐ68ΐ&ΙαΓ• χχ\ χωρ\ς τών μυρίων έχείνων χορών τών αγίων τελειωθήναι, ως που χα\ ό θεσπέσιος Παύλος διαμαρτύρ^αι, 

5. ΗοΓυηι ί^ΙιυΓ ςυ» ϋίχίπιυδ »ϋ(ΐιΐ3 ηοη ρβυεί γ*. Τών τοίνυν είρημένων ένια ούχ ολίγοι μέντων 

πιιΐε ηο8 υΐ 6Αυ8&8 ΓβΙαΙβΓίιηΙ, 6ϋΓ ηιιΙΙα τβ^ηΙ €06ΐο- |^ πρδ ημών ώς αίτιας του μή τυχείν μνήμης τήν τών ιυιη ηιβηΐίο ί3ΐ6ΐα Γμ6Ι'1( υΙ)ί Μθδ63 ηιυηάί οπυηι 
6ΐ6οη8ΐΗυΐίοη6ΠΐΙΗΐ6η8πΐ3η(1ανίΐ; ηοη ρ»ιΐ€ί Ιαηΐϋη 
ίη «ΙνΙηυπ) 6» Γ6νο6ΑΓΰηΐ. ΕίΓυ£6ηΐ &υΐ6αι Γοη&δδβ 
αΐΗ|υί8 2ΙΙΙ8&8 ίΙΐ2ΐ8 <ϋ66η(1ο, ρΓορΙβΓβα Μοδβηι Γβςηί 
6€Ρ)οΓυηι ηοη πΐ6ηιίη!886, ςη'ια 56ΓίρΐιΐΓ& 6ΐ ΐ6χ λ δβ 
ηοη ροΐ6Γ«ΐ ϋφΙοΓίΗη Γ6^υπι Ι&ι^ίπ. θΜί(] 6ηίιη 
ηΐ6& ίηΐ6Γ68ΐ• οφΙοΓΟπι Γ6$ηυπι 8(Ι<)ί666Γ6, βί ιΙΙο 
ρβΓ Ι6|;ΐ8 Ιηδίίΐαΐυπι ροΐίη η6(ΐυ60 7 Οοπιπιιιηίδ &υ« 
Ι6ΐη Οοπιίιιυδ 6ΐ δ&Ιν&ΙοΓ, ςιιοηίΑπι Ιαΐβ ηοΙ)ί8 Ιγ&- 
4ίϋίΙ ίηβΐίΐυίαιη, 86 ίρβηπι ίη 6ΧϋΠΐρ1υιη ρΓοροη6ΐΐδ 
(Ιΐ3ΐ)βΐυΓ 6ηίπι ίη δΰπρίυΓίδ : ι υΚ)ί 6(ΒρίΙ Γαο6Γ6 6ΐ 

* 1.αο. XXIII, 42, 43. ■ Ι Οογ. π, 9. 

ΝΟΤ^Ε. 

(52) Η;ρο €Γ»6οηιπι ορίηίοηβηι ίηηαυηΐ άο ύί1&ιίοη6 1>6&ϋ(υ(ϋη!8, αυα ηοηηίδΐ 6χ(Γ6ΐηο ΙικΙίαο 

Ρ6Γ&610 ρ6ΐ'£ηΐ;ΐΙΐΙυΓ ί)6&ΙΟΓθηΐ ΑΝίηι». ' ουρανών βασ^λείαν, έν φ Μωυσης τήν του χόσμου 
χαταβολήν έγραψεν, άποδεδώχασιν, ούχ ολίγοι δέ χαΐ 
εΙς άμφισβήτησιν περιείλχυσαν. Ίσως δ* άν τις εΙ- 
πών έχφύγοι τάς προειρημένας λαβάς* ώς έπείπερ 
ή του ΜωΟσέως συγγραφή χα\ νομοθεσία ουχ ο?α τε 
ήν βασιλείαν ουρανών χαρίζεσθαι, διά τούτο ουδέ 
ταύτης εις μνήμην άφίχετο. Τίγάρ με δεΤβασιλβίαν 
ουρανών μαθείν ήν έχ της κατά νόμον πολιτείας ούχ 
έστι μοι λαβείν ; Ό δέ χοινδς Δεσπότης χαΐ Σωτήρ, 
έπε\ τοιαύτην ήμίν χατεστήσατο πολιτβίαν, έαυτδν 
παράδειγμα προθείς• ι ^Πν γάρ ήρξατο,φησί, ποιειν 13Ϊ ΑΟ ΑΪΙΡΗΙΙΟΟΗΐυΜ Οϋ^ΕδΤΙΟ XVI. 138 

^8 χα\διδά9χ<(ν9 ι Βι* ^ς Ε^τκ της των ουρανών βα- Α (1θΰ6Γ6*, ι) ρβΓ ςιΚΜΐ (ΐΒ(Ιί(Η(αΐΕ) 681 ίη Γβ|;ηι οβ- αιΧζΙας τόν χλήρον ύπβλΟβΤν, ζΐχότως εΙς τοιαύτην 
ήμΛς Ιΐΐοναγαγών «ολιτείαν χα\ ιαρι αύτζς της 
των ουρανών βασιλείας σαφεστάτην χα\ άδίστακτον 
τήν βιδασχαλίαν χα\ τήν ύτΰόσχεσιν έχαρίσατο. ΕΙ 
αΐ τις ι:ρ6ς &με(νονα θεωρίαν τοΟ προκειμένου ζη* 
τήματος Αναβάς ταύτην έχδιδάξει, τδ εύχταϊον οί-βος 
&ν έμιλ «ράττων εΓη χαΐ χαριέστατον. 

ΕΡαΤΗΣΙΣ 1φ. 
Αιά χΐ άόρατοτ τ^ιτ γΐχτ ό Μωσης ώτόμασεν ; 

ΕόίίΛ λ Μαίο, Ν 09. ϋοΙΙ. 

^Αόρατοντήν γην ΙφηαενόΜωαης, έπείτΰτήςθέας 

δίχαιον της τών υδάτων πλημμύρας χεχυμένης αύ^- 1ϋ$Γΐ5 Ιι»Γ6(ϋΐ&Ιβιη ιη^Γβάί : ηαβΓΪΐο βΐίληι «Ιβ ίρ80 
€(£ΐθΓυαι Γ6β;ηο» ευηι ίη Ιαίο ηοΒ ίηβΐίΐυΐιιιη ρΓο- 
γβχΊ&86ΐ• ΰΐ3Γί$$ίιηαιιι 61 ίηϋυΙ^ίαΐΗ άοοίήπαπι αίςυο 
ρΓθαιί35ίοη6ΐη Ι&Γβίΐυβ 6$1. Ουο(1 &ί ςιιίβ ηαβϋοΓβπι 
ρΓθρο8ί(£6 (ΐυ9κ^ΐίοιιί8 ίηΐβΙΙίί^βηΐίαιη 88966ΐιΐυ8 6&ηι 

ρΓ0ρ08Ι16Γί(| 18 Ρ6ΐη ΙΟίΙΐί ςυλίη βΓ&ϋ88ίΐΐΜΙΒ ί€- 
€6ΠΙ. 

Ου^ϊΙδΤΙΟ XVI. 1€οί»1. ΤαηΗη. XV.] 
€ηγ ίηνίεί^ί/βιιι ίΒΓτανη Μο§μ$ ηηηΰηρανίί ? 
ι. IX, 1»-1β. Ιη 6611. ι, 2. 

Ιητίβ'ώίΙβαι Ιύϋτ&ιιι Μ^68 άίχΊΐ, ςιι^ηθο Βρβοΐα- 
€υΙί ρ6Γίβ6(ΐοη6ΐη» &ΐ|αΐΐΓυηι Ιπαπάβϋοηβ Ιη βαπι %% οΟπω είχεν άττολαβουσα ' άλλ' ήν ή {9χΙ>ς χα\ τ6 ^ <ϋ£Γα8•, ηοηάαιη &606ρθτ&1 ; 86(1 βτ^Ι νίβ οΐ ροΐ6ηΙί:λ 

χράτος της αβύσσου, τούτο μέν τήν έμφυτον της 
γης ξηρ&ητα περινοτιζούσης, τούτο βέ τ6ν ΙΒιον χί- 
σμον ά«ολαβε?ν ούκ έώσης,δς δή φυτών ήν γένη χα\ 
Ροτανών χαΐ ή Λλλη τών ανθέων χα\ χαρπών ώραι4- 
της • ίτι δ& άδρατος ?ίν ή γη δτι μήπω παρτίν ό ταύ- 
*η> ύρ^ν άνθρωπος λαβών δψιν. Κα\ προσέτι άδ- 
ρατος λέγοιτ' αν είχδτως, δτι του φωτδς οδπω γενη- 
θέντος δι' οδ τδ όρατδν τ^ δψει καταλαμβάνεται, ούδ' 
αυτή τήν αίγλην εΤχβ δι'ής &ν ύπηρετεΐτοτψδμματι• 
ώστε εΐ χα\ το?ς οίχε^οις χδλποις ή &βυσσος χαταμε- 
ρισθείσα συνεβτέλλετο» χαΐ τοϊς φυτοίς κα\ τψ 4λλφ 
χδσμφ ή γη έχεχόσμητο, χαΐ ό μέλλων δρ^ν έφ- 
εστήχει Ανθρωπος, ούΐτω β^ τόύ φωτδς ή φύσις Ιξ- 
^λαμπεν,ούδ* οΟτως &ν έχρημάτιζεν δρατή ' δήλονδί 9ΐ>3Τ88ΐ, ηυ» Ιαηι ηβΐυΓΑίβηι 16γγ£ ΒίοοΗβίβηι οιγ- 
€αιιΐ8ρ»Γ86ΐΜΐ(, Ιοιη ίιιιρ6ί(1ί6ΐ>8ΐ, ήοιη 81ΐΙΐΙ11 ΡΓΟ- 
ρπυολ ΟΓο&ΐυιη ίιι<Ιο6Γ6(, ςυβιη 88η6 60ΐΐ5ΐί(ΐΐ6ΐ>ΑβΙ 
ρΙαηίΑΓυιη ^βιιβπι 6ΐ ΙιβΓίκίΓαιη» 6( &Η8 Οογοπι 61 
ίΓυοίουηι νβηαδίαβ. Α<1Ιιυο 6Γ8ΐ ίηνί»Κ)ΐ1ί8 16ΓΠΙ 
€[υί& ιιοηϋυπ) αά^τΛί ςυί 68αι &ά8ρίθ6Γ6ΐ Ιιοιηο, νί- 
8αιη 80Γΐίΐα8. Ει ίη8υρ6Γ ίιινί8ίΙ)ίΙί8 ιηβηΚο (Ιίε6Γ6- 
ΐϋΓ, ςιιία, Ιυοβ ηοηιΐυηι ί86ΐ3 ρ6Γ ςυαιη νί8ί1)ΐΐ6> 
νΐ8η ρβΓοίρίΐυΓ, ηοα Ηΐυιη 1]&1)(;1)&( 8ρΐ6η(1οΓ(*ιη 
ςυο οοΐιϋδ 8υΙ)ΐηίηί8ΐΓΗΓ6(υΓ , ίο ιιΙ βΐίΑΐηδί ίη ρΓΟ- 

ρπίβ 10018 86]αη6ΐα &5γ88υ8 006ΓθΙΐ6ΐυΓ, 6( ρ1&ηΐί8 

61 αΐίο 0Γη»Ιυ ίη.ΗίΓυοΙβ 68861, 6ΐ Ιιοιηο 6απι 08ρ6- 
0ΐιιΐ'υ8 6χΐίΐί886(, ποικίαπι ν6Γ0 \ιιοΐ8 ιι&ΙυΓ& ιηί- 
€015861, ηοη 6ΐΐ3ηι ΐυηο Γυΐ886( νίδ'ώίΐίδ. Ρ&ΐβΐ ώς χατά τδν ίσον τρόπον ούδ*άύτ6ς άήρδςτήν &χτ1να ^ &υΐ6ηι ]υχΙ& 6υιιι<ΐ6ΐη ιηοάυιη 06ηϋ6 ίρ8υιιι &6γα» του φωτδς δεχόμενος τήν του δρώντος ένέργειαν 
τφ δρωμένω συνάπτει μέσος γινόμενος * ούδ"" αύτδς 
οδν ουδέ τ6 ύδωρ του φωτδς οΰ λαβδντος ύπδστασιν 
ούχ Αν έτώγχανεν ορατός • χαίτοι γε μήτε ύφ' έτε- 
ρων έπιπροσθού μένος ώσπερ οΟδ* ή Αβυσσος, μηδέ 
χόσμου τινδς οΓχοθεν άποστερούμενος. Διά τούτο Αρα 
χαΐ Μωσής τδν αέρα είδώς τφ Οδατι έποχούμενον, 
τδ επάνω της Αβύσσου σχότος ώνόμασε * της γάρ 
<ρωτι(ούσης αυγής διάτής Αερίου φύσεως ού διΤχνου• 
μένης (οΟπω γάρ ουδέ τ6 πηγάζον ταύτην εΤχε τήν 
Οπαρξιν, οΟτε αύτδν δρατδν εΙνάΐ τδν Αέρα, πολλφ 
δέ μΑλλον ουδέ τήν Αβυσσον, έφ* ^ς έχείτο τδ Αέριον 
πνεύμα, ένεδέχετο* διδ χα\ σχότος είχότως επονομά- 
ζεται. Τδ γάρ λέγειν τδ θείον είναι Πνεύμα τδ τ^ (|υί Γ&ϋίθ8 10018 ΑΟΟΐρίοηδ νίΐη νί()6ηΐί8 Γ6ί Τί898 

€οπ]υιικίΐ ίηΐ6Γπΐ6<Ιίυ8 Γαοΐοβ, η60 ΐρβυη, ίικιυΑίη^ 
ίιβςηο 2ΐςυ&ιιι, Ιυοβ 8ΐιΙ)8(3ηΙί&ιη ηοη 1)3ΐ)€ΐιΐ6, ίυί88» 
τί8ί()ίΐ6ΐη. Ε( οοΓίβ η6(|α6 αΐία 6υπ) βυΐ »Ι)γ$8υηι 
ΙηνβδβΓϋηΐ, η6()α6 ΟΓηαιηβηΐο ςυο<1&ηι ρπορπο ρπ•* 

νβΐϋδ 681. ΙϋοίΓΟΟ ί^ΐΙΐΙΓ 61 Μθδβ8 36Γ& 8ςυ£ ίη- 

ν60ΐυιη δοίβηδ, ςΐ]0<1 8υρΓ3 &Ι)>'δ5ΐιηο οπιΐ ί6η6ΐ>Γα8 
ηοιηίηανίΐ. ΙΙΙυηιίηβηΐβ 6ηίηι δρΐ6η(ΙθΓ6 ρβΓ &βπ8 
8υ1)δ(ίΐηΙί&ηι ηοη(]υιη ί1ΐ3ΐο (νίδ 6πίοι Ιιυπο 863• 
Ιυπ6ηάί ηοη ηΐί8υ1)8ΐαηιί9β ίη6Γ&ΐ), η6(]υ6 36Γ3 68δθ 
\ΐ8ί1)Ιΐ6ΐΙι 1ίθ6ΐ)&1, Ιΐ6ηυ6 & ΓοΠίοπ 3ΐ))'δ8υπ) ςπο) 

»ΐΙΐ6Γ6α01 ί6ΓβΙ)2Ι( βρίπΙΟΠΙ. 0ΐ13ρΓ0ρΐ6Γ ΠΙβΓΙΙΟ 16- 

η6ΐ)Γ» νοοαΐ» δαηΐ. δι ςαίδ 0ϋΐ6Πΐ (Ιίνίηυπι 688β 
δρίΓίίαπι ϋίοαΐ ςυί δύρβΓ 3ΐ)γδδυπι ί6Γ6ΐ)&ΐυΓ, Αβύσσιρ περιφερόμενον, μήποτε χαΐ περιγραφέν του Ι) ηοηη6 6ΐ (ΙβδΟΓίρΐίοηοπι ίη(9680Γίρΐ2Β Γ6ί ίηΐΓθ(1ιΐ09ΐ, απερίγραπτου συνεισάγει ; χαΙτών Αλλων χτισμάτων 
οΓς ούχ έπεφέρετο τήν θείαν πρόνοιαν χα^ έποψίαν 
συστέλλει ; Γσως δ' Αν ούχ Αν ε?η θεολογίας έπάξιον 
έν τ^ της χτίσεως καταβολή τ!^ Αχτίστφ καΐ μακά- 
ρι^ φύσει ήτοι τφπαναγίω ΙΙνεύματι χώρανέχνέμειν* 
εί δέ χαΐ Σύρα γλώσοα τδ πανάγιον Πνεύμα το!ς ύβαάιν 
έποχεΖσθαι βούλβται, χα\ οΤον έπωάζειν ταύτα χαΧ ζωο• 
γονεΤν, ούχ Αν χαταγνοίην *ΑρχεΙν γάρ εΐδέναι τέως 
τδ πανάγιον Πνεύμα δθεν Αν χαΐ βύναιντο, ζωογόνου 
τε χα\ δημιουργικής όπάρχειν ουσίας κα\ δυνάμεως* 
"Αόρατος ούν ή γή καΐ τ Α λοιπά τών στοιχείων κατά 
τε τήν είρημένην αΐτίαν χα\ τάς προδεδομέναις, πλην 
μιΑς* δτι τδ έπιπροσθούν ούχ είχον ούτε τδ ύδ6>ρ 
ούτε ό Αήρ. Τδ μέντοι σχότος εΓ τις μή στέρησιν του 

» ΑΠ. ι, 1. 6( 8ΐΊ&Γυηι 6Γ63(υΓαΓυηίΐ ίη ςιιίϋπδ ηοίι ΓβΓ6ΐ)»ΐοΓ 
ρΓθνί<ΐ6ηΐίίΐΠίΐ 6Πηδρ6θΐίοη6ηο ηοη 006Γ06αΙ? Ρογ- 
ΐΑδδθ ηοη 68861 (1ΐ6θΙθ([ία (Ιί^ηυιη οΓοαίίοηίδ ρΓο- 

(1υ€ΐΐθη6 ίη0Γ6&(26 36 1)6311881 πι» η3ΐΐΙΓ2^, 83η6ΐί8- 

δίιηο δοίΐίοβΐ δρίηΐυί, Ιοουπι 388Ί|^η3Γ6 ; βυιη ν6Γ0 

δγΓί363 6Ιθδ83 83η€Γΐ5δί 1110111 δρίήΐοηΐ νυΐΐ 34018 
ί6ΓΗ, 61 ς038ί 618 !η6θ1)3Γ6 638Π06 ΤίνΙίΐ63Γ6, ΠΟη 

Γ6ρΓ6ΐΐ6ΐΐ(1ο ; (1θ66ηΐ βηίιη ηη(ΐ6 61 ρο8δοη( δρί- 

ηΐΐΐΐη 83η6ΐ0ΐη νίνίβΟΑηΚίβ 6886 61 0Γ63ΐίΐί8 801)8130- 
Ιίΐί βΐ ρθΚ6ηΐί». 1ητί8ίΙ)11ί8 ί^ίΐΟΓ ί6ΓΓ3 6ΐ 0ΧΐϋΓ3 
βΐ6Π16ηΐ3 ]0Χΐα 6( ρΠβ(1Ιθΐ3Π1 03083Π1 61 3ΐΐ38 3ηΐ6 

(!η<3», 6Χ06ρΐ3 0113 ; ςοίβ δοροΓίπβοπι Αΐίςοίί! ηοη 
Ιΐ3ΐ)ϋΙ)α<ιΙ 06(106 αηηβ η6(ΐη6 36Γ. Τ6η6ΐ)Γ38 (|αί- 
ίΐ6ΐη 81 <ιοί8 ηοη ρΓίναΐίοηοηι 1ϋ6ΐ8» 6€ά ιηαΙβ^Ίΐηι 139 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚΙΑΚαΐΛ ΟΡ. 140 

«ιιοΐΟΓβιη <ϋ&1)θΙυιη €Γ6άβΓ6(, ίΐΙ)γ8$υιη νβΓΟ βλβ Α φωτ6ς» άλλα τδνάρχέχαχονβιάβολον ύπολά69(»&βυ9- €10» βυΙ) ΐΙΙο βυηΐ ροΐ68(&(68, 1οιΐ£;6 α νβήοιβ ίΐΐβ 
&Ι>βιΤ9ΐΓ6ΐ, 61 ίιηρί« ρίβηαβ 6:»6ΐ οριηίοηβ, ςυΜ 
ββήβπι ηαιΤΑίιοηΙβ ηοη ροΙβ5ΐ ίοΐ6ΐΙίκ6Γ6, ηβςυβ 
ΐ)πΙίιΐ6πι 9ΐυΙ βηυηιβΓ&Ιίοηβιη βΟΓυιη, Γ|υΧ56η5ϋ)υ$ 
ροΓαρίβηά» ίΛΟ», βυηκ ; ςυοΓυιη Μοβββ Ιιίδίοηϋΐη 
«οηΜΓίρβίΙ» ηβςαβ ίηοοΓροΓβ» 61 βρ'ΐΓίΐυλΙίβ ιια• 
ΐυπΒ 61 €Γ6ϋΐίοαθΐη 61 <1θ€(Ηη2ΐιη 61 Ιθτηρυβ ςυοϋ 
ιιΓίΓΟ οη1ίθ6 46 Ιιίβ Γ6Κ)ιι8 ΐηϋί(ίοη6ΐη ϋ6βηίνίι. 
βρΐπΐα& Ι)6ί &6Γ άίοΐυβ 6$ι, (ΐυ6ΐη&(Ιιηοάυιη 6Ι 8ΐί» 
(|ΐι»ΙίΙ)6ΐ 6]α8• 6Γ6ΑΐυηΒ 61 ορ6Πΐ : < ΕιηΊιίβΙ βηίιη, 
1ιΐ(|υΊΐ» ▼6Γ[)υιη βυαιη 61 1ίαυ6ΓΑθί6ΐ 6&ιη ; ίΐΑΐ)ίΙ 
ΒρίΓΐΐυβ 6|υβ, 61 Ουβηΐ αςυ» ** ; » ςυοά (Ι6 ΙίςαβΓ&οΐλ 
&υ8ΐΓ&Π5υ8 ν6ηϋ• ΐ6ΓΓλ 6Αη6ΐ>9ΐΙ Οιινιά. Ει 4Κ6ΐιιβ 
ίυΐ886ΐ8ρίη(ιι$06ί ίη 60<ΐ6ΐη 86η8υ βο ίΙΙαά : ι Κ6€ί( σον δ& τάς υπ* αύτ6ν πονηράς βυνάμβις, ηάρρω τι 
της αληθείας οΐτοςπλανώμενος εΓη χα\ δυσαεβούνης 
όνάπλεως βόξης, μετίκ του μή δύνασΟαι συνορςίν ειρ- 
μών βιηγήσεως χα\ τάξιν καΐ άτεαρίθμησιν των χχτ* 
αΓσθησκν γενητών, ών ό Μωφής τήν (στορίαν συν- 
ίγρα^ν, χα\ ασωμάτου χαΐ νοεράΐς φύσεως δημιουρ- 
γίαν τ< χαΐ θεωρίαν χα\ χαιρδν δς άφορίζειν οίδεν 
εύτάχτως τήν περ\ τούτων παράδοσιν * πνεύμα δέ 
βεοΟ ό ά^ρ εΓρηται * χαθάπερ χα\ τά λοιπά οία δή 
χτίσμα χα\ ποίημα αύτοΰ - ι ΈξαποστελεΙ γάρ, φησ\, 
τ&ν λδγον αύτου χαΐ τήξει αδτήν ' π^/εύσει τ6 πνεϋμα 
αύτοΰ χαΐ ^υήσεται δδατα * > περ\ τηχομένης έχ των 
νοτίων πνευμάτων λέγων χιόνος δ Δαβίδ * χα\ εΓη άν 
είρημένον πνεύμα Θεού Ιν Γσφ τ^, < Έποίησεν δ Θεδς 06υ8 6(Βΐυιη 6( ΐ6ΓΓ&ιη ; > 61 υΐ ίΠ& ςαί<ΐ6ΐη βυηΐ Ι)6ί ^ τδν ούρανδν χαΐ τ^^ν γην - » χάχεΤνα γάρ βεου ώς 

€ΓβΑΐαΓ96, 6( ί1ΐ6 8ίΐηϋί(6Γ €Γ63ΐαΓ8 68( 6( Ορϋβ 6]ΐ1β : 

ίιΐ60 1)606 ορρβίΐ&ΐυβ 6βΙ βρΊΗΐιιβ 1)6ί. 

^ϋ^ΕδΤIΟ ΧνΐΙ [αΐ. XVI]. €αν ρτϋΗϋα ηηιη οανηβί α (€ή$ €αρΙα$ Ηοηΐίηα 
οοηιβάαηΐ ? 

1)ί$6Γ6ρ&Γ6 ρΓ9Β86ηΐί ρΓΦΰβρΙΟ 0608 8ΐ2ΐαΊΐ Γ6Γ&- 

ΓΜΐη βΐ Ιιοιηίουιη τίΐ&ιη : ςυίϋυβ 6ΐπη) ρΓθ1ιίΚ)6ΐυΓ 06 
βΐΐ υηα 61 62ά6ΐη ιη6η8&, 605 6( 3ΐίθ8 οιηο68 ηιο- 
ΐ'ϋδ» 61 γίΐ3Βίθ8ΐίΐιιΐυιη 61 010108 61 Α€ΐθ3 οιοΐΐοηι άΚ" 

Γι:Π'6 16Ζ 2μ1(!004;1. Β^ρίΐ ίβΓ» 61 &νί(1α 681 6( ΑΐΙ ΟΙΟ* 
108 681 ρ6ΐθΐ3η(ί88ίΐ03Ι 16(^68^06 61 1)6θΊ^θίΐ9ΐί5 6( 

^οπ)^1υο^ι3(^8 6( ιηΑθ8θ61οϋίοί8 068€ί( : &1) Ιιίβ 

001011)08 ρΟΓΟαΐ 61 1ί1>6Γ0ΟΙ 6686 1)01011160) <16061; ποιήματα, χαι τοΟτο ομοίως χτίσμα Θεού χα\ ποίημα 
του αύτου * διδ χαλώς εΓρηται πνεύμα Θεοΰ. 

ΕΡΟΤΗΣΙΣ \Ζ\ 

Αιά τι θηριάΑωνα χρέα τους ά^θρώxονς ^σΘΐ9ΐτ 
άποκωΛύει; 

Παρηλλαγμένον διά^ του παρόντος προστάγματος 
νομοθετεί τδν των θηρίων βίναι τρδπον χαΐ τ6ν άν• 
θρώπινον βίον - οΓςγάρ ή τράπεζα χωλύεται μία χα\ ή 
αυτή είναι^ τούτοις χα\ τά άλλα πάντα ήθη τζ χα>. 
δίαιτα χα\ όρμαΐ χαΐ πράξεις χατά πολύ διαψέρβιν 
συνεισάγεται νδμος * αρπάζει τδ θηρίον χαΐ πλεον- 
εκτεί, χαΐ πρδς τάς ορμάς (στι προπετέστατον, χα\ 
νόμους ούχ οΐδβ φιλανθρωπίας χαΐ κοινωνίας χαΐ ίΐοο) ν6Γ0 61 8(1 &Γΐ08 80*66108 ίοΐ6ΐορ6Γ&θ8 68(8010181 ^ ήμερότητος - τούτων απάντων χαθαρδν χαΐάπηλλαγ- €1 1ηΓΓ6θ&ΐοοκ. 1ΐ8ςο6 Ηοιοίοοσι 82βΟ<ϋ Γ8ΐίθ ρ6Γ 
ΙθΟΐρ6Γ8θΐί801 6ΐ 108(1(01100601 ρΐΌ66(ΐ608 ί1ΐ8 ρΠ6- 
8ΐ8Γ6( (1ϋΓ6Γ60(ί» 8ί({08 ; ί(Ι ν6Γ0 ςθΟ<1 000 1ΐ08 8ί(ζαί8 
8*1^8(001 6( 00(8(001 ΟΓΐΙ (80^0810 ΓΟΠΙΟ) 6( 8 ίβΠβ 
Γ8ρ(υ01 ηυΐ(1 6( Π180506(80) Γ8(ίθ08ΐ)ίΐ6Ιθςα6 6X0608 
η8(0Γ801 Γ6]ί6ί6(0Γ. 8ί ({οίβ 80(610 8(1 ρθΓί(8(6αΐ 
ίΐ18(Γ06Γ6 6( 8ϋ(Ιυ06Γ6 (ϋθ6Γ6( ρ6Γ 8ΐ)8(ί 0611(1801 
Γ8Γθίααΐ 8 ί6Π8 €8ρ(8ΓΟΙΟ ίΙΙοά 8(1 10)8210601 Οϋί 
ΓθΓΟ)8(υαΐ 0ρ08• 61 0ΙΟ0Ι8 (ΟΓρί(0(ϋθί8 6Χρ6Γ5 Γ64ΐ- 
«Ι6Γ6 ς03Β ^08(001 ροΙΙοΚ 6( (|0» ρ6Γ 8ΐίθ8 860808 
ρΓ066(1ί( (00108 60110 860808 Ο08(0(1ί8 6( θΙ)86Γν8(Ίθ, 

ιΗ 8ΐίθ8 8ΐα)Π1(6Γ 8ΐ) οιοοί 1πιροη(8(6 6( (0Γρί(0- 
4ΐίθ6 οιυο(Ιθ8 ρ6Γ ίΐΐοοι Γαεί(), ί<1 οοο 8 6ίνϋί ρΓΟ- 

νίϋ60(ί8 6( 880ε(8 ΐη8(ί(0(ίθ06 6886( 81160001. μένον προσήχει τδν άνθρωπον είναι* ωσαύτως 
δέ χαΐ χατά τά άλλα των παθών, άχρατές έστι τ6 θη- 
ρίον χα\άχαλίνωτον* ούκουν ήτών ανθρώπων πολιτεία 
δι'έγχρατείας χα\ παιδαγωγίας όδεύουσα, ταύτα παρά- 
σχοι τής διαφοράς τά γνωρίσματα ' χα\ τόνγε τού- 
τοις άσήμαντόν τε χα\ άνεπίγνωστον τοΙς γνωρίσμα- 
σιν ώς θηρίον χαΐ θηριάλωτον χαΐ τής ήμερου χα\ 
λογικής καταψευδόμενον φύσεως έκτραπήσεται. ΕΙ 
δβ πρδςχαθαρειότητα παιδεύειν τε κα\ άνάγειν φαίη 
τις διά τής αποχής των θηριαλώτων τδ κατ* εικόνα 
Θεού διαπεπλασμένον φιλότεχνη μα, κα\ βδελυρίαις 
άπάσης κατασκευάζειν άμέτοχον , όση τε διαμολύνεκ 
τήν γευσιν κα\ δση διά των άλλων αΙσθήσεων πρό• 
εισιν ' ή γάρ έπΙ τής μιας παραφυλακή κα\ συντή- ρησις, κα\ τάς άλλας δμοίω; τής ακαθαρσίας χα\ βδελυρίας χαθαρεύειν δι* (κείνης ασφαλίζεται, ούδλ 
τοϋτο άν εΓη τής πολιτικής προνοίοις χαΐ άγιοπρεποϋς άλλότριον καταστάσεως. 

Ου^ΕδΤΙΟ XVIII [ΧνΠ]. ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΙΗ'. 

Β Οηοηιοάο ίηΐ^ίΙίρβηΛηϊη ΠΙπά, ι Νοη αρρατβί>ί$ οο- 
ταιη ηί€ νοΰηηί ? > Πώς νοτιτέον τό , < Ούχ ό^θήσχι χετός έταντίοτ 
μου;^ 
£(11(8 8 Μάιο, 1. ο., ρ. 17, ίο Εχο(1. χχιιι, 15 ; χχχιν, 10; 060(βΓ. χτι, 16. 0υΐ(]8πι ίβίΐοΓ ϋιοοο( 6οαι ςυί ϋ6θοι 8(1θΓ8(αιιι 

Υ00ί( 0ρ0Γ(6Γ6 61 (ΙθΙ)8 ΓΐΙ>6Γ8ΐί ΠΙ800 θίί6ΓΓ6 ', 000 
Ι8ης0801 Ρ608 1ΐΐ3 1θ(1ί(;68ΐ, (<|θί1)08 6θ1α) 06Ο8 ίο« 
«Ιί((6Γ6 ρ088ί(?) 86(1 (80(|08αΐ 1)θ06βθί8 (000 8061- 
ρί8( 18 ςοί ηί10Η6Γ8 θίΓ6Γ(. Οθ80(1θ ςοίβ 60101 «11)$008 
<'60δ6(ΟΓςθ\ 06θίΓυ6(θ8 ΟίΓβΓαΙ, 6( 1η(6Γ08Ι0 ρί6(8• 
(60) Ρ6Γ 6Χ(6Γ08 Γ6νΰΐ6(, 6( Π16(1ί8α(ί1)08 ρΐ8680)ί- 

** Ρ88ΐ. χι,νιι, 18. Τινές μέν οδν φασιν ώς άπιόντα προσκύνησα ι 
Θεφ δεΙ καΐ δώρα προσάγεινών ή χε\ρ εύπορος, ούχ 
ώς έν χρεί^ τούτων καθεστώτος Θεού* τίνος γάρ άν εΓη 
Θεδς προσδεής ; άλλ * ώς ευεργετούμενου χάνταυθα 
του προσάγοντος* έν φ γάρ τις άξιουται καρποφορείν 
Θεφ, κα\ των Ενδον διά των έκτδς άνακαλύπτειν 
εΟσέβειαν, χαΐ συνάτιτεσθαι διά μέσων των μειλιγ- 141 ΑΟΑΜΡΗΙΙΟΟΗΙϋΜ ΟϋΛδΤΙΟ XVII, ΧΥΠΙ, XIX. 142 

μάτων τ^ πλάσμα τφπλάσαντι, του μένΖλεω δεχόμενου, Α ηί()ΐΐ9 6Γ63ΐυΓαιη οοη]αη^8ΐ ΟγοαΙογΊ , ΑΐΐβΓΟ ηιη- Τ/Ο δέπιττώς καΐ προθύμως φέροντος, ^ωςούχ άνεΓη 
θαυμαστής προνοίας χα\ ευεργεσίας άπόλαυσις , χα\ 
χΐ αν ^ίλλο ε Ε μή τοΰτο εΓη πρ6ς εύεργεσίαν χαΐ πρ6- 
νοιαν τφ λογιχφ ζώψ σπουδαιίτερόν τβ κα\ τιμίίίπ 
τερον ; τ( δΙ χαριέστερόν τε χαΐ ήδύτερον ; εΓη δ' άν 
χαΐ προσφυέστερον μδίλλον τάς άρετάς ένταΰθα 
χαΐ τήν εύσέβειαν έννοεΤν, ών ού χενδν ουδέποτε δεΙ 
χατενώπιον δρδίσθαι βεου* ό γάρ Αρετής χαΐ εύσε- 
βείας χεχενωμένος , χ&ν δοχι) προσιέναι Θεφ, οΟτ* 
&ν δψεται βε6ν οΟτε όφθήσεται ύπ* αύτοΰ- δ γάρ 
άσεβης ούχ δψεται δόξαν θεοΰ* ούδ^ διηγήσεται ό 
άμαρτωλδς τά δικαιώματα αύτοΟ * &λλ* ουδέ γΐνώ- 
σχ£( Κύριος ούδ* εύμβνε{ας βμματι χα\ οίχειώσεως 
χαθορ^ τους της Ανομίας έργάτας. *ΑναγχαΤον οΐ)ν <Ιβηι ΙιϊΙηπ νυΐΐυ Αοοίρίβιιΐβ, αΚβΓΟ &υΐ6ΐη ί1(ΐ6ΐίίβΓ 
€( ΑΓάβηΐβΓ λβί&ΓβηΙβ, ςυοιηοιίο ηυη 60 68861 ιηΪΓ» 
ρΓονίϋβηΐί» 61 1)6θί{;ηίΐ;ιΐί$Γπηιιο? Ει ςυίίΐ ^Ηυά 
1)6η6ϋ6ϋ αηΐ ρΓθνί(ΐ6ηΓι«ρ, Γ&Ιίοη8ΐ)ΐΙι οΓβαΐυΓ» (Ιβ- 

8ί(ΐ6Γ&ΐΗΐίυδ 6ΐρΓ6ΐίθ8ίυ8 68861 ?Ουί(] &υ(6ηι 3ΐη(Β• 
ηΐαβ 61 ()υΐ€ίιΐ8? Αρΐίϋ8 3υ(6ΐη 68861 ί1)ί νιΠιιΐββ 
61 ρΊ6ΐβι(6αι ίη(6ΐΗ^6Γ6, ςυίΐιυδ ηυηςυαηι ν&6υυιη 
οροΓ(6( €0Γ3ΐη 060 3ρρ&Γ6Γ6 ; ηυί βιιίηο νίπυΐβ 6( 
ρίβίαΐβ οϋΓβΐ, (ΐυβιηνίβ ΥκΙββίυΓ βά Οβυιη &6€6(ΐ6Γβ, 
ιΐ6ςυβ ίρ86 τί(ΐ6ΐ)Ίΐ Οβυιη, ηβςυβ & Οβο νΐ(ΐ6))ίΙυΓ; 
ίιηρίυδ βηίιη ηοη νί(]6ΐ)ί^. ^Ιοηίΐιη 06ί ; ηβςηβ 6η&Γ« 
Γ&1>Ί( ρ6008(0Γ ]υ5ΐί1ί88 «ίιΐδ. Νβςυβ ηο866ΐ Οοιηί- 
0118 ηβςυβ 1)6η6νοΐ6ηΐΐ£& 61 αιηίοίΐίφ οουΐίβ ίηΐυβ- 
1)ίΐαΓ 608 ςυί ίη]υ8ΐ6 α^απί. Ν606886 681 ί^ίΙυΓ 608 ώ; δώρα τάς άρετάς χαΐ τήν εύσέβειαν έν ψυχ^^ " ςοί ρΓΟ (Ιοηίδ τίΓ(υΐ68 6Ι ρ!6(Αΐ6ΐη ίη βηίιυο ΓβΓΟπΙ 

8(1 Οβαιη &066(]βΓ6 6( ρΓ»06ρΙΐΐηι ΟοιηΙηίουιη ικϋπ]• 

ρΐ6Γβ, 816 &(1Ιΐθη&η8 : < Νοη &ρρϋΓ6ΐ)ί3 βΟΓίΙΠΙ πιβ ν&- 
€αυ8. » 0666Γ61 201610 6( ςα9Β8ΐίθ1]68 ά^ ΟβΟ 6( 

<]Ίνίηΐ5 ηοη ρΓυ(ΐ6ηΐί& 61 •ρίπ(υ8ϋ ]υ(ϋ6ϊο ΟλΓβΓβ. 
Απίηι^ιΠβ 6ηίπι Ιιοηιο ηοη ρ6ΓθίρΊ( 6α ([ΐι» 8ϋη( 8ρι- 
π(α8, ηβςυ6 ςιιί 86 16πι6Γ6 ίη άΐνίηαβ ίη]ΐ6ίι ς!ΐ.Ί68ΐίο« 
ηβ3 Ιην68ϋ;;»ΐΤίΙ ν6η(&ΐ6ΐη. Οαχπίίβ 6ηίηι, ίηηυίΐ, 
61 ηοη ρ6Γ6ίρίΐί8, (ΐυί& ιηαίο ςυ96ηΐΐ8. 5ρίΓΊΐιΐ3ΐΙ& 
ςιιί<36πι ρΓυιΐ6ηΐ6Γ 6Χ2ίπιΐη3η8 6( !η(]αίΓ6η8 63ΐ ςυ» 
8υηΐ βρΪΓίΐυβ, ίΐΐβ αάνβηΐ&ΐίδ Ιητ6ηΙίθΗ6πι ρ6Γ?6ηΐ6ΐ, 
066 8υα8 6υηι Λτάοτ ίΓυ$ΐΓ&1)ίΐυΓ : ηοη 6ηΙιη πΐ6ηϋ&χ 
€81 ί1ΐ6 ςιιΙ ροΙΠοίΙα8 68( : ι ΡοΐίΙβ, 61 (Ι&1)!ΐυΓ νοίιίβ; 

ραΐ8αΐ6» 6( 8ρβΓί6ΐυΓ ΥθΙ)ί8 ^^ » φέροντας, οΟτω προσιέναι θεφ χαΐ τό πρόσταγμα 
ιςληρουν τ6 δεσποτιχδν Ά παραχελευδμενον , ι Ούχ 
όφθήστ) χενδς εναντίον μου. » Πρέηοι δ* &ν χάν τοΤς 
περί βεου χαΐ θείων ζήτημα μή χεν^ν εύλαβείας 
μηδέ πνευματικής Ανακρίσεως είναι* ό γάρ ψυχικός 
Ανθρωπος ού δέχεται τάτοΰ πνεύματος, ουδέ δ ίταμώς 
έπι^(&ίπτων έαυτδν τοΤς θεοπρεπέσι ζητήμασιν οΟ- 
μενουν ούκ Αν Ανίχνευση τήν Αλήθειαν, < Ζητείτε γΑρ, 
φησ\, κα\ ού λαμβΑνετβ, διύτι κακώς ζητείτε. Ό μέν 
τοι πνευματικός συν εύλαβείςι διασκοπώντε χα\ επιζη- 
τών τα του πνεύματος, ο&τος είς εΟρεσιν της Αληθείας 
Αφίξεται χα\ τής σπουδής ού διαψευσθήσεται* Αψ^υ- 
δης γάρ έστιν ό υποσχόμενος* € ΑΙτεϊτε , καΐ δοθή- 
σόται ύμϊν κρούετε, καΐ Ανοιγήσεται ύμΤν. » 

ΕΡΩΤΗΣ1Σ Ιθ'. ( 

Πώς ονχ Ι^τιγ έναγζίοτ τό Λέγοτ^ ι 7ίού χάτνα 
χαΛά ΛΙαγ^ > καϊ τό μετά χαντα έΛίδιεΛεΤν^ %αΙ 
τάμέτ των ζώων χοΘαράΜγείγ^ τά δέ άκάθαφτα ; ΟϋΛΙδΤΙΟ XIX [β/, χνιιΐ]. 

Οηοηιοάο ηοη ίη/βτ %ε αάναηαηίητ : < Εθ€€ οηηία 
φηΜιτα ηίτηη, » €ΐ (^ηω ίβηηίΐντ άηί$ίο, ΰηιη άίά^ 
ίητ αΐία ηηίάΰΐη βχ α>ιίιηαίί^Η5 βαβ τηηηάα, αϋα 
νβτο ιηηΐΗηάαΐ ΤΑΜλ 3 Μαία, Ι. ο., ρ. 18-30. Αη 8ίΙ €0£(ηΜΐί6ΐίο 1η(6τ Οβη. ι, 31 β( 66η. νιι, $ Πολλά μέν οίΐν Αν τις εΓποι περ\ ταύτης τής ζητή- 
σεως* κα\ γΑρ κα\ των πρδ ημών ούκ ολίγοι ταύτην 
έπελύσαντο* εΓποι δ' Αν τις ού Ίζόρ^ω τής Ακριβείας 
φερόμενος, ώς ούκ Αλλήλοις τύ τε καθαρόν κα\ τδ 
καλόν τφ μέν γάρ καλψ τό κακόν, τφ δ' ΑκαθΑρτφ 
τό χαθαρόνδιαμΑχεται* ΑκΑθαρτον δέ κα\ καλόν ούκ Αν 
εΓη γε τ^ γε Ακριβεία μαχόμενον* εΐ μέν οΐ^ν εΙπών 
έμπροσθεν, ι ΠΑντα καλά λίαν, » ύστερον έπήγαγετά 
μέν αυτών είναι καλά, τά δέ φαύλα, τούτο Αν εΓη παρ- Μα1ΐ3 ςυί(ΐ6ΐη ά% Ηϋο ςυχβΐίοηβ (ΙίοΙ ρο886ΐν 
Εΐ6ηίπι 61 Αηΐβ ηο8 ηοη ρβυοί 6απ) δοΐνϋπιηΐ. Νο* 
Ιοη^6 Λ ν6ΓΊΐΑΐ6 &1)β886ΐ ςυί <Ιΐ06Γ6ΐ ίηΐ6Γ 86 ηο 
ορροηί πιυυάυπι 61 ραΙοΙίΓυιη ; ρπΙοΗπο βηίιιι ηι; 
Ιαπι , ίπιπιοηάο Ευΐβιπ π^αοϋαιη 6χ 3(!νβΓδο 68ΐ 
ΐηιπιυηάυπι νβΓΟ 6( ρυΙοΗπαιη ηοη 366υΓ3ΐ6 ορροηβ 
Γ6η(υΓ. 5ί 6Γ(2;ο ροβίςη^πι ιΙίχ6Γ9ΐ : ι ΟπιηΙ» ραΙοΙίΓα 
ναΐάβ, » <ΐ6ίηά6 8υΙ)]66ί886ΐ 8ΐΊ& ςυΜβηι 6886 ρυ1ο1ΐΓ3» 
2ΐΙί2ΐ ίΐυΐ6πι π)3ΐα, ίηάβ ηοδΟβΓβΐυπ <ΙΊ1Β€υΙι&β; ςυο- έχοντόΑπορον*έπε\ δέ καλά λίαν είπών τά μέν αυτών ^ ηίαπι ν6Γ0, ρο8ΐςυ3Π) ά\χ\ΐ ραΙϋΥΐΓ» ηιπιίβ, ^Πα αΟίΓ- 

Ε-^ησε καθαρά ,τά δέ ακάθαρτα, τήν μΑχην διέφυγεν 

οότω μέν Αν κοινότερον Αν τις εΓποι κα\ λογικώ- 

τερον. Έκεινοδέ δεΓτις συνιδεΤν, ώς τό μέν καλά λίαν 

τΰάντα είναι έπ\ τής τών δημιουργηθέντων φύσεως 

είρηταΐ' τό δέ καθαρόν κα\ ΑκΑθαρτον έπ\ τής παρΑ τών 

Ανθρώπων χρήσεως* χρήσις δέ κα\ φύσις παμπό^ην 

Ιχουσι τήν διαφορΑν * πολλά μέν γάρ τή φύσει έστ\ λίαν 

χρηστΑ, τοΤς χρωμένοις δέ γίνεται λίαν πονηρά, ού 

παρά τοις την εαυτών φύσιν, άλλα παρά τήν τών χρω- 

μένων φαυλότητα• κα\ Γνα τοις προκείμενοι; ή πίστις 

ιΐαι έτέρωθεν έπιστί), αύ-^^ν,α ύ ουρανός τό Οαυμαστόν ηι»νΊΐ 6886 πιαηάα 6( αΠα ίπιηιιιηιΐϊ» οπιη6ηι ΰοηίΓα- 
<]ίο(ίοπ6πι ρηΒο&νίΐ. Οαοά ςυί(]6πι 6οηιπιηηίυ8 61 
Γ2ΐίοη»1)ί1ία8 ϋίοί ρ0886(. 0ρ0Γΐ6ΐ 8υΐ6Π1 6( 1)00 ίη- 
ΐ6ΐ1ί$6Γ6, Πίαιΐ ςυί£ΐ6Π) οηιηΐα ραΙοΙίΓΑ 6886 άβ ογοδ- 
ΐυΓ2ΐΓυπιηα1ιΐΓ& ϋίεΐυηι ; Ίιηπ)ΐιη(Ιυιητ6Γ06ΐπιαη(Ιυπι 
ϋ6 αδυ &1} ΙιοηιΊηίϋαδ Γ]ΐοΐ6ηάο. ΙΙδυδ βηιπι 6( η&• 
ΐυΓΑ πιιιΐΐιιιη ίη(6Γ 86 <ϋΑ€Γυηΐ. Μυΐια η6ηιρβ η»- 
ΙυΓ& ν&1(ΐ6 1)003 δυηΐ, αΐ6υ1ίϋϋ8 Αυΐ6ΐη ΔυηΙ ν&Μο 
πιαία, ηοη ρΓορΐ6Γ ίρδΟΓαιη ηΑΐυΓ2ΐη, 86(1 ρΓορίβΓ 
υΐοηΐΐϋπι ηαΐίΐίαηκ Ει υΐ ρΓ<ϋϋ6(ΐ6η1ΐ[)υ8 11ιΐ68 β( 
8Πιιη(ΐ6 3.ι11ή1»6&ΐυΓ, ςοΒίαιη δίαιίηι &ϋ68( ιηίΓΗκΙαια •* ΜλΗΙι. τη, 7. Η3 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚΙΑΚΟΗΛ ΟΡ. 144 

€ΐ ρ6Γί«€ΐιιπι ορο9 ιιι(6Γ 63 ^0» Τ9ΐΙ<1β ρυΐοΐιπι βαιιΐ. Α τούτο χαΐ βοφ6ν φκλοτέχνημα των λ{«ν Ιστ\ χαλών- 1ί5} βυΐβιη ςυί ι1Ιθ(1 6ΑΙη^ηΐ &ιιίιη»1 τί(ΐ6η8 βΐ γ&- 
Ιίοιΐ6 ρΓ»<ϋ(υαι βΙ Οβυιη, «ιυίςαβ ηοη ϋΓβλίοή, 8«(1 
ΰτβαίαπΒ τβοβτ&ΐίοηβιη ρΓ9Κ$(Αη(« 61 ςυϋ>α8 1ί€6ΐΜΐΐ 
00 ηΐι ςυβιηβιΐηιοϋυιη 0Γ63ΐυΓλ υιίκιιτ €0ηβ6Γνα8, 
ίΙΙίβ $8η6ςυο<Ι ιΐ8ΐυπΒριιΐ€ΐΐ6ηΓίιουιη6ΓΑΐ,ίυη68ΐυιη 
η ρ688ίιηιιιιι €οη8ΐίΐυίΐυΓ, ηίΗΗ «{αίάβιη ρΓορΓΪ» 6Ι 
ίιΐ{ζ6ΐιί(» ρυΐ6ΐιηΐυ(ϋηί8 ^ιιηίαβηβ, 86(1 ρΓορΐ6Γ ίΐ)83ΐ- 
ηαηι €θη86Γνοηιιη αα^αοίαιη 61 3ΐ)υ5αιη 6χ(Γ6ΐηυηι 
ιιΐ3ΐυιη ίΙΠβ ί&οΐυιη : ίϋί(ΐυ6 αΗιμΙ 68( η^ΐυπβ ροΐ* 
€ΐιπΐν(1ο, 6( Αΐία<| ρπιναβ Ιιυ]α$ οαιογ» υβαβ. Οιιιηίιι 
ί^ίΐϋΓ πιΐίοηο ηΑΐαΓ96 ν9ΐΙ(ΐ6 ρυΐ£ΗΓ3 βαοί; 6οηιιη 
ν6Γ0 αβυβ ηυη οοοοιίκιβ 1)οιιυ8« ιΐ6ςυ6 οιηηίοιιι βΐηαϋίβ 
ηοη πιο<1ο Γ6ΐ2ΐ(ίν6 ιι<1 Ιιυηιιιο&οι ηαΙιίΓΑοΐγ «6(1 :ι1ιο« 
Γοηι 9(1 «Π3. το(ς δέ ζώον £μ^ψυχον α0τ6 χα\ λογιχ6ν 3(α\ Θ«6ν 4ν«•> 
ηλάοασι, χαΐ ίντ\ του Δημιου/^γου τφ Φημιοοργήματι 
τ6 σέβας &νάψασι , χαΐ οΧς έζδν μέν χρήσθαι <!κ 
χτίσματι τ&ν δμόβουλον, τούτοις ()] τούτοις τ6 χάλ• 
λιοτον τ^ φύσει , όλέθριύν τβ χα\ χάχιστον άνα- 
&{χνυται « ούδ&ν μέν αύτ6 της οΐχβίας χα\ έμ- 
φυτου χαλλονής &ποβοιλ6ν , τεαρά δΐ τ^^ν άγνώμο>Μΐ 
των δμοδούλων τδλμαν χαΐ παιρ4(χρησιν έσχατον αυ- 
τούς χαχ6ν γεγονός* οδτως Ιτερόν έσχι φύσεως χαλ- 
λονή χα\ χρησις απρόσφορος* πάντα μέν ουν λίαν 
χαλά τφ λόγψ της φύσεως• ή δ^ τούτων χρησις οδτε 
π^ι χαλή, οΟτε πάντων όμοία. ού μόνον ηρ^ τήν 
άνθρωπ^νην παραβαλλομένη φνσιν , άλλ* ού6έ των 
Αλλων πρ6ς Αλληλα. ΡοΓβίΙ^α ί|υ(6ηι ι11& βοΐυΐίο &4 ρΓορΓί&ιη ροΓΥβηΗ "^ Τάχα βέ οΟό* ή λύσις αΟιη πρ^ τήν Ιβιάζουσαν ρ6Γ8ρίοιιίΐ|(6ηι ; 86^ ΜΐΙιυο ρΓορίυβ βαιμίυιο 681» 
ίΐα(}α6 <1ί6ΐπΐΜ8 Ιιοο, οηηία ηβιηρβ 688• ΐΜ>η3 μΙ 

ΓΓ6αΐίθηί8 61 η«ΙΙΙΓ96 Γ2Ιΐίθη6ΠΙ Γ6ί6ΓΓΐ ; Η1ΐ|(1 νβΓο 

αΐία 60Γΐιιη 6886 π)ΐιη(Ι», 6Ι 3ϋ.ι ίαιηιυηϋβ ηοη «α 

€Γ68ΐίθπί8 η6<]α6 ηΚΟΓ», 86(1 &(1 836Γίϋθϋ 6( 1ια- 

ιη&η» ορίιιίοηίβ ταιίοηβιη ; 6Γ6λΐίο λυΐ6ηι 6( ηλ- 
ΙΟΓΑ αά ορίηίοηβιη 6Κ 8&οπθ£ίυπι ηοη Γ&1& ιη6η6υΓ« 
ϋίπηιυηΐυΓ, ρΓφ86Γϋηι 8&6Γί0οϋ8 61 ορίπίοηίΚ>υ8 
ηοη ϋ8(]6Π) οηαηίηο 1η 60(ΐ6ηι ]α(1ί6ίο 8ΐ8ηΐίΙ)υ8 ; 61 
ςιΓΐ3 ηοη «1) ίηίΐίο εΓβ2ΐ!οηί8 ^Ηα 4υί(ΐ6ΐη ραΓ& 61 
>1ί« ιπιρϋΓα (1ί8Μη(^η6ΐ)αιιΐυΓ , 6Χ ςηοϋ^Ηλ ν6Γ0 οΙγ- 
ουπιβίβηΐΪΑ 1)296 (1ί1]1βΓ6ρΐ1αη 20€6ρ6Γυη(. Μ%^^ 
Ιϋβ 6ηίιη αρυά (ΐυο8 ΐ8Γ&6Ηΐί€2 (6η8 86Γνί658ΐ πιυΐΐλ 
«ιιίπι&ΙίΑ υΐ (1608 ν6η6Γαη(ι1)υ8 , 6υηι ϋ8 νΐί1(ΐ6 βαηβ χατηλθβ σαφήνκαν, άλλ * Ιτι βεΖ χαχιέναι πλησιχί- 
γερον* διό φαμβν τ^^ μεν χαλά λίαν είναι πάντα, εις 
τόν της δημιουργίας ιια\ φύσεως λόγον άναφέρεσθαι* 
τ6 δΙ τά μ&ν αΟτών είναι χα6αρά• τά δέ άχάθαρτα, 
ουδέ εΙς τδν της δημιουργίας, ο&τε μήν εΙς τδν της 
φύσεως, άλλ* είς τ6ν της θυσίας χαΐ της ανθρωπι- 
νής Οπολήψεως* δημιουργία δέ χαΐ φύσις πρ6ς ύπόλη- 
ψιν χα\ θυσίαν, ούδε ^τφ μέτρ(ρ διατειχείζεται, μάλι- 
στα γε των θυσιών χα\τών υπολήψεων ούχ\ των αυτών 
διά παντός ΙπΙ της αύτης Ισταμένων χρίσεως* χα\ δτ» 
ούδ* άπ* άρχηςτής δημιουργίας τά μέν χαθαρά,τά δα 
άχάθαρτα διεστέλλετο* άττό τίνος δέ περιστάσεως τ^^ν 
διαφοράν ταύτην έδέξατο• ΑΙγυπτίων γάρ έν οΓς τ6 
Ίσραηλιτιχόν Εθνος Ιθήτευε πολλά των ζώων είς ρυΐ€ΐιη8 ηΐλΐβ η(6Γ6ηΐυΓ, ηβ 6( ΙβηβΙίΙίοα ^6η8 ίη ς θεών αναφερόντων σέβας, έπειδήπερ αύτοίς λίαν οδσι Ιιυηο ρ688πη«ιπι οΒυαι 8ΐ)(1υ<»Γ6ΐυΓ 6( (Ιινίηαπι ουί 
ΐνη 1)ΓυΙί8 3ΐ11ιίΚ)6Γ6(, 1ηίΐπιυη(ΐ2 ίΐΐα Ιβ^ίκΙ^ΙΟΓ Ηο^• 
968 πιοτίΐο ηυηουρΑΥίΙ; ηοη 6ΐιίπι 6χ ΟΓβΑΐίοηβ 
ιιηπιυη(1ίιί» ρ^πίοίραϋαηΐ, 2ΐ)8ίΐ , ηβςαβ παΙογα 
ίπιπιαπάα 6Γ2ηΐ, 66(1 ηοη ηιιιη(ΐ6, ρΓοΓληβ ΑυΙβηι 
1*1 ίηιρί6 ηίηιί8 £%γ^ύΛ(Ά η8ΐϊο Ιίβ ιιΐ6ΐ»ΐ(ΠΓ• Εΐβί 
ν6Γ0 ςυχ(ΐ2Π) 60Γαπι ςιΐφ Λραά Μ%γρι\ο$ άϊϊ 1ΐ2ΐ)θ- 
1>8ηΐυΓ, υΐ Ιιονβιη 6( ΙιίΓουη^ ίη πιυη(1θΓυπι ηυπ)β• 
Γϋΐη Μογ86δ Γ6ΐυΠΐ• ηίΐιϋ οοηΐτΆ ρηβίΐίοΐαηιι ()θ€ΐη* 
η^ιη η6ςα6 €0ηΐΓ8 ρΓορπυπι 8€οριιηι ρβΓίβοίΐ; 
6ΐ6η1ηι 60Γυπι (|υ9Β 8ρυ(1 60ί> υ( ά\ϊ εοΐ6ΐ>»ηΐιΐΓ, 2ΐί2 
(Ιΐιί(ΐ6ηι ίιηη)υη(]& Υ068η8, αΐία 2η(60ίΐ ιηιπιοΐΒΐίοηΐ 
«ι 83η||;υΊηί 61 ηιοπι νονβηδ, α1> 60Γυπι οαΐΐυ 1»- 

Γ96ΐίΐ2$9 61 2 (ΐ2Πΐηθ 11118 1Μ(ΐ6 η2866ηΐ6ρ8Πΐ6Γ 2ν6Γΐΐ( ; χαλοίς χαχώς |έχέχρηντο, Γνα μή χα\ τ6 Ισραηλιτιχόν 
γένος εΙς έχείνην τ^ν φαύλην άπενεχθ^ χρησιν, χα\ τ6 
θείον σέβας τοΤς άλόγοις περιάψη , άχάθαρτα ταύτα 
νομοθετών δ Μωσης διχχίως ώνόμασε* μέτοχον γάρ 
ακαθαρσίας ούχ άπ6 τής δημιουργίας, άπαγε, ούδ* 
ή φύσις εΤχε τ6 άχάθαρτον , άλλ* βτι ού χαθαρώς, 
μόίλλον δέ βεβήλως λίαν χαΐ άνιέρως, τδ Αιγυπτίων 
έθνος τούτοις έπεχρήσατο. ΕΙ δέ χαί τίνα τών θεο- 
ποιου μένων παρά τοΙς Αίγυπτίοις δ Μωσής ώσηερ 
τ&ν βουν χα\ τ6ν τράγον εΙς τήν τών χαθαρών τάξιν 
άπέκρινεν, ούδδν ούδ^ παρά την προχειμένην θεω- 
ρίαν, ούδ^ παρά τ6ν οΙχεΤον σχοπόν διεπράξατο* χα\ 
γάρ τών θειαζομένων ιιαρ* αύτοΤς τά μέν βδελυχτά 
χα)(έσας , τά δέ σφαγ) χα\ αΐματι χαΐ αναιρέσει ςυθ(ΐ6η1ηι ιΙ)οη)1η2ηϋιιηι 68( 6ΐ 1πιηιοΐ2η(1ααι 61 ^^^«» ^η« "«ύτων^ λατρείας τους Ίσραηλίτας χα\ ^ρυΙΟ ρΠ96ρ&Γ2ΐ1ΐηΐ, ηοη 6Γ6(1ι ρθ(68ΐ 6886 (Ι6υ8 &5 

1ΐ8 ςυί ΙΐΑ 9^ηίσιο ΒίΟοίυηΐιΐΓ^ 

Ι^ΙΙυΓ €Γ68ΐ1θ 1>6ί 0ρ6Γ8 0Πΐηί2 ν8ΐ(]6 ρυΐ6ΐ)Γ3 ρΓΟ- 

(ΙϋΐίΙ; 61 ηβίνη οηυΓιιιιη ββΐ ορΓιπιβ ; Ηοπιίηυπι νβΓΟ 
ίη82ηΙ 61 6.χΐ6{68 υ8υ8 πιυΐΐα 6Χ €Γ62Γι8 ρΐΌίβηαηιΙο 
«1ί2 (|ΐιΐ(ΐ6πι 6χί8ΐίπ)3η 6( ιιιφβΗαΓί ίιηιηιιη(ΐ2 
Γ(;66Γηηΐ, &Η3 Τ6Γ0, 6ΐ5ΐ Ι18ΙΙ0 λΐ) Ίπιηιιιη(1ίϋ3 (ΐ6ηο- 
ηι1η8(ίοη6πι €ίΓυκ6Γυηΐ, ΐαπ^βη Γκίβη) υ&υβ 0<ΐΐ 
αηιίοο €8μβ8πι ρπΒΐιαβηιηΐ αΐιβπί πΐ6ΐΙιο(1ο ίηΐεΐ- 
Ιί(6ηάι, 6( 62 91 ρΓθί2η2(ίοη6 6ΐίηΐ6η(1ί; 6ΐ υίΓΟ- 
^υ6 ηιοάο 6Χ 1$η6ΗΚ2Γϋηι ιη6ηΐ6 ροΙ^11]6ί8ηιαιη της αύτόθεν αύτοι^ αναφυόμενης βλάβης δμοί*ις 
άπεχώλυσεν* οΟτε γάρ τ6 βδελυχτδν ούτε τδ σφα- 
γιαζόμενον χα\ θοίντ^ προχείμενον ούχ άν νομισθείη 
τοΙς οΟτω περ\ αυτά διαχειμένοις θεός. 

Ή μ^ν *οδν δημιουργία του Ηεοΰ τά δημιουργή- 
ματα πάντα λίαν χαλά προηγάγετο• χα\ ή φύσις πάν- 
των έχει τδ άριστον ανθρώπων δέ παράλογοι χα\ 
Εχθεσμοι χρήσεις πολλά τών δημιουργηθέντων βεβη- 
λώσασαι, τά μ&ν άχάθαρτα χαΙ νομίίζεσθαι χα\ χα- 
λεϊσθαι παρεσχεύασαν • τά δέ χάν τήν άπδ της ακα- 
θαρσίας χλήσιν διέφυγεν, άλλ' οδν παρέσχον τω θεό- 
πτη αίτίαν συνιδείν έτερα μεθόδψ, χα\ ταντα τη; 
βεβηλώσεως έχτεμεϊν * χα\ δΓ έχατέρου τρόπου τώιι ϊ*δ ΑΟ ΑΜΡΗΙΙΛΟΗΙϋΜ ΟϋΛδΤΙΟ XX• 1*6 

Ισραηλιτών «ης διανοίας τό τ& πολύθεον έξελεΖν, Α «πίβΓΓβ €ΐ 4βιηΐιι«αοη6ΐη &1ι 6ΐ8 ΑΤβΠβνβ ναΐυίΐ. κλΧ'Λ &χατάγνω<ττον ιςραγματεύσασθαι - χα\ γάρ 
ίθ\ χλήσις ακάθαρτος )(α\ χρησις τ6 θυόμενον είς 
νατϊέρα παραπέμτυουατα, οΟδέν θείον ουδέ σεπτών 
έννοείν ΐϋερ\ αΟτών, άλλ' ούβέ ψιλήν τίνα φαντασίαν 
τεαραχωρεΤ άναδέχεσθαι. £1 δέ τις έρεΤ, Πώς ούν τω 
Νώε της Μωσαϊχης •Λ)μοθεσίας οΟιτω δοθείσης 
χαθαρά χαΐ άχά^σρτα διαχρίνειν χα\ σννεισάγειν 
τΐ} χιβωτψ προστετάχθαβ εΓρηται; πρόληψις μίν 
γάρ έστι τδ σχήμα* καΐ εΐ μί] έξών τότε έγνωρίζοντο 
τά ζώα, αλλ* έξ ών Ισχατον έπεγνώσθησαν ώνομάσθη- 
σαν, ουδέ παρά τδ του εΙρημ4νου λόγου Ιδίωμα* 
χα\ γάρ χα\ τήν Γένεσιν οΟχ\ Νώε γράφει, δς της 
νομοθεσίας ύπηρχε πρεσβύτερος, άλλα Μωσηςό«ερ\ 
χαθαρών χα\ ακαθάρτων νόμον εκθεμένος• εΐ δέ κα\ Εΐβιιίιη νοχ ίιηρυηι ηαηουρ&(, 61 ι»ιιβ ίιηιηοΐαΐ» ίη 
νβηΐΓβιη ίιηπιίΐΐίΙ, ηβςυβ ώνίηυιη Αυ( νβΠϋΓαπϋυπι 
«ϋςιιίιΙ άβ ϋβ οο^ίΐβίΓί 1ί€6ΐ, &6(1 ηβηυβ νβΐ Ιβνβιη 
41ιι&ιη<1ίΐπι ίάβαιη βοάρί άβ βοιαιη <ΐ€ίΐ&Ιο. δί αυί» 
9ΐαΐ60ΐ ίηΐ6ΓΓθ({αν6ηΙ(|υοιηο<]ο Νοβιηυ», ηοπάυιη (ΙβΙα 
Ηθ82ά€λ Ιβ^β, (1ί€(υ8 &ί( ]αουιΐ(1& βΐ ίιηιηιιηάιι άίδ- 
€βΓη6ΐΜΐί 61 ίη^Γοαιη ίηΐΓίχΙυοβηϋί ιη3ηϋ»ΐυιη αεββ- 
ρί8β6? Κ黀 ύ£;υΓ& 681 ^υ»!» ρΓοΙβρδϊπ) νο€3ηΐ. 
£(51 611101 ηοη 6Χ Ιιί» 4|υίΙ)υ8 Ιαηο ηο$66ΐ)9ηΙυΓ 
Αηίιη&ΐΜΐγ 364 6χ 1)Ί3 ςαίΙ)υ5 υΐΐίιηο €0|;ηίΐ3 βυηΐ, 
ηοιηίη&ϋ βίηΙ, ηίΐιίΐ άίοιί ν6Γΐ)ί ρΓορΓί6(»ΐΙ Α(1νβΓ- 
&αΐαΓ. Είβηίιη ηοη 80Γίρ$ίΐ Νο6 6βη63ίιη, ηιιί 16(;6 
«ρΙίςωοΓ ίυί(, 86<1 Μο^568 ίρββ ηιιί (Ι6 ηιυη(ϋ$ 6( 
ίιηηιυη(ϋ8ΐ6£;6ΐη βίαΐυίΐ. 5ί &υΐβιη 6Α ςυ»ρο8ΐ6Γίυ5 Ιό νόμος Οστερον ίθετο, ταύτα τψΝώε ι;ροανεχηρύτ- Β ΜηοίνίΙ, Νθ6ΐηο ρΓχηυηΐίαΐα ΓιιβΓίηΙ, ηίΐιίΐ ηοΪΓυιη ; τετο, θαυμαστδν ουδέν • έπε\ χαΐ του χοινοΰ ναυα- 
γίου μήπω στάντος , τήν γνώσιν λαβών εΤχεν άδί- 
σταχτον πώς οδν συ νηκε χζκ^αρίύ)» χρΧ ακαθάρτων δια- 
φοράν ένωτιζόμενος διάκρισιν τούτων χαταπράξασθαι, 
τοΤς έγγυς είρημένοις κα\ τοΰτο συμπεριείληπται• 
δ γάρ τδ παγκόσμιον ναυάγιον πρΙν έπιοτηναι δια- 
γνους, χαΐ σπέρμα τψ άνθρωικίνφ γένει διασώσασΟαι 
παρά Θεού χάριν είληφώς, οίτβς ουδέ τήν τών καθα- 
ρών κα\ ακαθάρτων διάγνωσιν άνωθεν λαβείν, κα\ 
τών ονομάτων ή χρήσις ούκ έπεχωρίαζεν , οΟμενουν 
ουδαμώς ύστερίζων ξν. 

£ΡαΤΗΣΙ£ Κ\ 

Αίά τΐ ττίς αίρέσεως άφιστάμβΥΟζ ο άτθρωαοζ 
τόν βίογ ούκ ίχωτ έπίμωμον ηρδς Ιερωσύνηγ 
όνέρχβταΐ' ό δέ κηΛίίωτ σωματικϋήτ γεγοτίύς 
ύΛΒύθυτΌς^ Η&ν τώτ άΰβμίτωτ άΛοστχί πρά- ^ 
ξ8(Μ^^ , χρά<ΐ τό ^^^ Ιερωσύτης χέΛος ούχ 
άνάγεταί ; 

ΥΑϊϊΛ « Μιΐο, 1. 6., ρ. ί0-21. Γλγ θβίβοΐαβ οβιροΗβ ΐΓΓββτιι]8πΐ»ΐβπι ι^ποίά οίθΙαβε οοηείίΐωΐ, ηοη νβΓΟ εοηνβΓδίο βχ 

1ΐ8ΘΓβ8ί. 

Τδ δ' εΙς άπορίαν ιτροαγόμενον πρόβλημα, τί δή- 
πντε τών πλημμελημάτων τδ χαλεπώτατον λιπών 
τήν αΓρεσιν άνθρωπο; εΙς Ιερωσόνην, μή τών άλλων 
ίργοιν μαχόμενων, παραγγέλλειν δύναται• ό δ' όρθό- ςυοηί&ιη οοιηιηιιηί ηαυΓΓ&{;ίο ηοπάηηι ΑίΛνβπίαιιΙβ» 
ηοη (]υΙ)ί>ηι &0(6ρίι ά& ϋΙο ηοΐίΐίαηι• (}ϋοπιο<1ο 
ιιυΐύπι ίηΐ6Η6Χ6π( οιυη<1οταιη 6( ίαιπιυηάοΓυιη (ΙίΓ- 
Γ6Γ6ηΙί:ιιη, οαπι ]ιΐ8ευ8 6&( 6Α (]ΐ5ΐίη|;α6Γ6, ϋ& ηυ» 
ιησάο άιαζ βυηΐ ρβΓ6ίρί ροΐ«8ΐ; ςυί 6ηΐιη υηίνβΓ- 
€&16 η2ΐυΓΓ&({ίααι Αηΐ6<ιυ3πι αιΙνβηΪΓβΐ. ρΐ'ΰ&βοίνίΐ, 6ΐ 
β6ΐηίηί8 1ΐϋηΐ8ηο ^βηβπ ΰοηββΓν^ηάί ^Γαϋαιη & Οβα 
%€66ρίΐ, 1116 οιυηϋοΓυπι 61 ΊηιπιαηάοΓυπι ίηΙβΙΗ- 
({βηΐί&ηα ϋ6 βυρβαπι 866ΐρ6Γβ, 6ΐ8ΐ ηοιηΐιιυιιι υβα) 
ηοη 8(Ι1ια€ ίΓ6<ιιΐ6η8 ίθ6ήΐ, ηυΐΐο αιοάο 8206 ιοιρβΓα- 
νβι-2ΐΐ. 

Ου^ΕδΤΙΟ XX [α/. ΙίΧ]. 

Οηανβ βχ Ιΐ(Βν€$ί €ρτβ*»«$ Ηοηιο^ «ί υίΐαηι αραί ηη^ 

ρΓ€ΗβηηόΐΙβηι^ αά ^αϋβτάοΐϊηχη ψ^ηβηΊΐ ; ηηχ αηίαη 

τηα€ηΗ$ €ονροτ6ίτίη}ί€ΐΙην^ βΐίαηι$ί αΙ> ίη]Η$ΐίί αίί• 

$ΗΜαΐ, αύ $ααετάοΐα άίρηίΐαΐβιη ηοη ίηνβΐήίητ ? δοςον φέρων τδ ^^ρ&η[γΛ^ έμφύλφ τήν χείρα μία- 
να; αϊματι, ή τάφους άνορύξας, ήκατενεχθε\ς μέχρι 
σώματος εΙς κατενοχλοΰσαν ήδονήν, ή άλλης τι- 
νδ; ούχ ευαγούς πράξεως ένοχος γεγονώς, ούκέτι 
ουδέ πρδς μετάνοιαν επιστρεφόμενος, ουδέ διδους πλη- 
ροφορίαν μή διστάζουσαν τοϊς άδεκάστως κρίνουσι, 
τών μολυσμάτων χεχάθαρταΐ' ^λλά γάρ ούδε\ς τών 
τοιούτων, μηδέ τών άλλων αρετών έπιμαρτυρούντων, 
οδμδνουν ού νομίζεται τί)ς ίερωσύνης επάξιος. 

Τδ μέν οΰν ζήτημα «αλαιόν τε χαΐ τήν τοιαύτην 
προαγωγών οΕχειούμενον* εί δέ τίνες ορθώς έπελύ• Ο βοΐβΐ βηυυΐϊΑΓί ; 8ί ςιιι ν6ΐΌ κοίβ 6ΐιηι 8θ1ν6ΓυΗΐ, Ιη (1υ1)ΐ(9ΐΐίοη6ηι ηυη6 ΑάίΙαοίΐυΓ ί&ΐυά ρΓΟ* 
1)ΐ6η)ΐ : ςυ^Γβ 18 ςυί ρ6062ΐΐθΓαπι ^Γ&νίββίηιηην 
Ιΐ£ΒΓβ$ίπι ηβηρο Γ6ΓιςιιίΙ, 8806Γ(1θΐίαΠ1, ηί8ί 8ΚΙ& 6]υ» 
ορ6Γ8 ρΓθΙιίΙ)βαηΐ, 3ΐη1)ίΓ6 ρθ88ΐΐ; ίΙΙβ ν6Γ0 ςυί ογ-^ 
ΙΙιοάοχοβ Ι)&1)6( 8βη8υ8, πιβηαπι νβΓΟ ΓΓ8ΐιή8 βαη- 
(;υίη6 ροΐΐυβήΐ, νβΐ 86ραΐ€Γίΐ τίοΐ8ν6η(, νβΐ οθΓρυ& 
ίυηβδίϋ νοΙυρίΑΐβ ΐ6(}3ν6Γίΐ, νβΐ «ΙΐΑΐη ηυΑπιϋ&πι 
ηοη πιυη(]3ΐπι βοϋοηοπι Αάαιίββπΐ , ηβ^ιοο 51 3(1 
ροβηΊΐ6ηΐϊ3ΐη οοον6η2ΐΐυΓ η6ςα6 8ί ίηεοΓπιρΐ6 ]υ(ϋ- 
6&ηΐίυηι ορίηίοηο , ρίβηο 82αί8Γ6€6Γίΐ, ίπιρο11υΙυ8 
οναϋ&Ι. Νβηαο 6ηίη>, Ι8ΐί1)υ8 αηι αΐίίβ νίΓΐηΓι1)α8 ρΓΟ- 
Ι6€(α9, 83€6Γι1θΐίθ (1ί§ηϋ8 ]υϋί€&ΐυΓ. 

ΟιηΒ ςυί(ΐ6αι ηιιβββίίο Απίίςυα 68ΐ, βΐ Ιιθ€ πιοϋο σαντο, ήδέως αν αυτών μαθητής γενοίμην διδάξαιμι 
β* άν ίσως εΐ κα\ μη άλλου;, σέ δέ πάντως* ώς δσοι 
μέν δυσσεβείν εΓχοντο γνώμης προήλθον ούχ αιρου- 
μένης τδ φαύλον, άλλ' έπιζητούσης τδ άμεινον, άπο- 
σφαλέντες δέ του Ιερού τών κρειττόνων έρωτος, πρδς 
τδ χείρον δ μή προέθεντο άι^ηνέχθησαν- ή μέν άπ' 
^ΡΧή^ ^ΡΙ^ή τούτοις ήνθει τδ αγαθόν * ή δέ αποτυχία 
δύναιτ* άν χαταφεύγειν είς τδ της φύσεως άπομαραι- 
νόμενον χα\ ασθενές* χαΐ οδτοι μέν τών χειρόνων ΙίϋοηΐβΓ η966οηιπι (Ιίβΰίρυΐυηι 6οη84ίΐϋ6Γ6ΐη. Οοοβϋο 
&υΐ6ηι ΓθΓΐ6, βΙ πιίηυ8 ϋΐίοβ, 16 8αΙ(6Π1 οπιηίοο ; ςιιί 
ςυί(ΐ6ΐιι ίηιρϋ 1ι«56ΐΜΐηΐηΓ « νοΙυηΐα(6 ρΐΌβΓοβδί 
βηηΐ ηΐλΐυπι ηοη 6ΐίκ6ηΐ6, 86(1 Ιμ>ιιιιηι 1ην6$1ΐ§3ηΐ6, 
830ΓΟ 8αΐ6πι οριίηοοΓυπι απιΟΓΟ ρτίνβαί, α<1 ιυ^ίαιη 
ςιιοίΐ ηοη ρΓΦροδυβΓοηΙ, όοΐαΐί βυηΐ; & ρΓΐηοίρίο 
οηίπι ιιηοΓί8 ΐ6Γηιίηιΐ8 ϋ8 ΰοΓβΙίΑΐ 1)θηύΐΗ ; βοηιίΑ 
ροΓίΌ ίΗΓι'4ίχ 6χΐΐυ8 ρο586ΐ 3(1 «οιτυρίίοπίΜΐι 61 ίιι- 
ίΐΓΐΒίΐ&ΐ6ΐιι ραίιΐΓ» €οηίυ}$6Γ€ ; 61 ϋ α ρι*ϊοΓΗ>α« 147 ΡΗΟΤΠ ΡΑΤΚΙΑΜΗΛ ΟΡ. Ι4ί^ 

εοπν6Γ5!. τίάβηΙ ΐηίβ€Π€0Γ(1ί8ηι 1)βη6νοΐ6 «οβ Ρβ- Α μεταναστάντβς , ευμενώς αύτοΓς Αρώτιν τήν συ•- κρΊοίβιιΙθπι. Οιιί Τ6Γ0 3ΐ) Ιηίΐίο 86 ιη&Ι(^3§;6Γ6 δοίυηΐ» 
ί•ΐ 2ΐιΙ ηιαίπιο βυυιη αηίηιιιηι Πηη&η(, εοηνβΓβίβ β<1 
ρ(Βηίΐ6ηΙί3Πΐ ιηυΙίΑΐη 6οηΐΓ3 ίρβοβ ρπβΒίαηΐίαηη ρρ»- 
Ι)6πΙ. ΑΙϋ βηίιη 1>οηί$ ϋβ&Ίϋβηΐδ 8(ΙΙι»80γιιιιΙ, 61 ηο- 
1β..ΐ68 1η €0ηΐΓ&ήΑΐη &Ι)ί6ΓυηΙ ρ^ηβηι; .ιΐίί &υΐ6ΐη 

3 1) ίηίΐίο ΙΟαίΑ 6ΐ6£6ΓυηΙ• 61 βΟΓΟΠΙ 86Ιΐΐ6Ιΐΐί3 αΐΟΓ8 

ϋδ &ΰ€ί(ϋΙ; &ΙΠ8 ςυίϋβιη ορίίιηυιη νΊ(Ιβ5&ΐυΓ ςυθ(1 
Ιβυ(ΐ3ΐΙ)8ηΙ, ίΙ& υΐ ορίηίοηβ δυα δυρβιΊιίΓβηΐ, 61 πιογ- 
Ι6ΐη ίοΓΐ6 ροΐίυδ 8υ5ίΓ6ΐιΙ ςυβοι 8υ& (Ιο^^ιηλία 46- 
ιΐ6^Γ6ΐιΐ; λΐϋ ▼6Τ0 ηιαίαπι &ϋ60 ιιθ56658ηΐ» «ΐ 
ηβιηίηβ 6ΐί3ΐιι 8€{6ηΐ6, ίη 86 «οϋοηβ 8υΑ 6Γιι1)68€6-> 

Γβη(, 61 (ϋΙΒοίΙβ 8ΐΚ>ί ρβΓ$υ»<ΐ6Γ6η( 86 0Π1ΙΙ€8 ίυ(^6Γβ• 

Γαιιι ί^ϊΙυΓ «Ι> ίηίΐίο ΐΜουβ «8861 86θριΐ8, {λο ορίί- 
ιηιιιο εηίαι ΐβη<ΐ6ίΜΐηΐ) 6Ι ηιιϋιΐίο ρβρ 86ί6ηϋλΐη γνώμην έπιβλέτΐουσαν* οΐ βέ φαόλον μέν εΜτες άπ 
άρχ9)ς το πραττ($μενον, πρ6ς έχεΤνο' βέ τδν νουν άτ:- 
«ρείδοντες, πολλή ν χατ' αυτών παρέχονται τοΤς πρ^.ς 
βύσέβειαν μεταβαλλομένοις τήν ύπεροχήν* οΐ μέν γάρ 
Ορμής Αντείχοντο της αγαθής, είς τουναντίον β^ μή 
τούτο προθέμενοι παρεσύρησαν* τοΙς δ^ τών τε φαύ- 
λων ήν ή χατ* ^ΡΧ^? α?ρεσις, χα\ χατά σχοπ6ν συν- 
έβαινεν ή απώλεια* χαΐ το7ς μέν οΙ3τως έ&5χει τ6 
δοξαζόμενον βέλτιστον, ώς έπιγαυριαίν τε τ^ δ^ξτ| 
χα\ θάνατον Ιστιν βτε προαιρεΓσθαι τών δεδοξασμέ* 
νων της έξομόσεως* το!ς δέ τ6 χαχ^^ν έπΙ τοσούτον 
έγνωρίζετο^ ώς χάΐ μηδενός Εξωθεν συνειδέτος, χαθ* 
έαντους έπερυθρι^Εν τ% πράξει, χτΧ εΟχής Εργον εί- 
ναι νομίζειν λαθεΤν &παντας. Έξ ών οδν &π* αρχής βοΐυο ιηιιηίιη6ηΐο ιιηροηβΙαΓ, ν6πι <Ιί]υ<ϋ68ΐίοιιβ &γαθ6ς ήν ό σχοηός, πρ6ς γάρ τ6 άριστον Εβλεπον, 68ΐη 8ΐ85ίϋ6ΐιΐ6, Ιιηιηοΐλΐη, υΐ ρΐυήηαιιιη, 80» ^ά 
ρΊ6ΐ&ΐ6ΐη οοην6Γ8ίοιιΊ8 τίιη 86Γν8ηΐ. ΑΙϋβ ν^ΓΟ πια- 
Ιαιη βΓ8ΐ α5 ίρβο 6Χ0Γ<ϋο (Ι68ί4ΐ6ήαιιι. Νοη 6ΐιίιη 

60δ Γυκί6ΐ)2ΐ 86 84 ίηθΡ(Ιίη8ΐ8 &006(16Γ6, 6( 6ΐί8ΐη ρ6Γ• 
21013 €ΟΙΐν6Γ8ίθ ΠΟΟ ίΐηΐηυΐ3ΐ)ϋΐ(&ΐ6 8θ1ί(Ι&ΙϋΓ. ΝίΙιίΙ 

οιιίιη ΠΠ 118 ςυ26 &αΐ63 8€ί6ΐ)8ΐιΐ &(Ι]β66Ρυιιΐ, (|ΐιί1)υ8 
ΓίΓΐηίιΐδ 8(8Κ>ΐϋΓ6ηΐαΓ , 86(1 ρΓορπβι ϋΚ)6ηΑ16 3(1 
ιιίΓυιηςυβ ρΓ0Γυιηρ6η(6 νοΙυηΐ8ΐ6, ηβο 66116 δοίΐΌ 
ΐ]υΜΐι 8(1 ρ8Γΐ6ΐη ίη€ϋη8ΐυΓ8 δίκ 8ίη6οΐ6, ηοη Γ3εϋ6 
618 οιηηίηιθ(]8 Α(1Ιιϋ)6ΐυΓ 0<ΐ68 δί (Ιίοιιηΐ 86 ηοη 8(1 
ρΓίΟΓΰοι νί1ίΐ8(ΰίη Γ6(1ΗυΓθδ 6$δ6. Α(](ΐ6» δί νϋΓΐδ, 
€Κ Ιΐ8ηο Γ8ΐίοη6ΐη : 8ρα(1 αΐίοδ 6( ρποΓ 6ΐ ροδίβΓίοΓ 
ορίηίο 60(ΐ6ηι ναούο, η6 (Ιίοαιη ρο5ΐ6ποΓ6ΐη ίοηίαδ χαΐ ή μεταβολή προϊούσα δι* έπιγνώσεως ϊπ\ στε^^^όίς 
χρηπιδος έβάλλετο, τής Αληθούς αυτήν πηγνυμένης 
διαχρ^σβως, άσάλευτον οδτοι χατά τ6 πλείστον τη- 
ρουσι τής ΙπΙ τήν εύσέβειαν μεταβολής τ6 χραταίω• 
μα- τοΤς δέ φαύλη τε ήν έξ αυτής χινήσεως ή ορμή* 
ού γάρ ήγνόουν Ατοτιον Απτόμενοι, χαΙτής μεταθέσεως 
γεγενημένης μέν, ούχ έχούσηςδέ τφ άμεταθέτφ στη- 
ρίζεσθαι* ουδέν γάρ οζτοι τών προεγνωσ|Αέ*/ων πλέον 
προσειλήφεσαν,ένοΓςάνέδρασθείεν σταθερώτερον, άλλ* 
έ^ισχιρτώσης τψ αύτοδεσπότψ τής γνώμης έφ' έχά- 
τερα άδηλόν τε τήν χρ{σιν παρεχομένης έφ* δ ^έψειεν» 
είχύτως ούχ Εστίν αύτοΖς πίστιν ^ςΐον τταρασχε^ν, ώς 
οδ μηχέτι είησαν εΙς τήν προτέραν έπανιόντες φαυλ^- 88ΰΓ6, Π1)6Γ6 0δΙβπ(1ϋηΐυΓ; 86ΐ1 ίίίίΙϋΡ 56000(18 ηοη β τητα. Πρ6σθες είβούλει χαΙδιότιτοΤς μέν κα\ήπρο- ΟϋϋίΙ ρήοιί, ιιΐ ιηα11ίΙθ(]ίηί ηοια 081, ύβ 8ΐϋδ νοΓο 
δουαι ρ6θθ8ΐυηο ΐΓίοιηρΗοΐΌ 2ί%Η. Απα8ηΐ οοίηι 1ιο- 
Πΐίηβδ 61 81161)8 6χρ6Γίπ ; ()υ2β νβΓΟ ίη 8ίΐ6ηιίο 61 
δθΓι1υ(1ίη6 8£ίΐυΓ ρ(£ηίΐ€ηΐΐ8 ηοη πιθ(1ο δ08 οϋδοο- 

Ιίΐ8ΐ6 ροροΐοηΐ ίυ^ίΚ, 56(1 ίυνί(1ί3Π1 Ιΐ8ΐ)61 8ΐη8Γ6 

ίηςιπΓβηΐϋοι , ΐιοπ &οΐ6πι 6νί(ΐ6ηΐ6Γ 61 η)8ηίί65(β 
ρ ΐΓ>βθ8ΐίοη6πι ίηνεηίβηίοπι : οροη6ΐ &οΐ6αι η6ςαβ 
|>8Γνιι1θΓυιη (ΐυβαιςυβαι 808η(ΐ8ΐίζ8Γ6. 

Νοη Ιϋΐιβη οιπηίϋυδ 6χ1ηΙ)61 οοην6Γ8κ•η6ΐη ({0601- 
8(1ιηο(1οιη ρ6008ΐ0Γυιη οΗπι οο^ηίιίοπβπ) 6χΗί[)υιΐ. τέρα δόξα χα\ ή μεταγενέστερα χατά τ6ν ίσον τρόπον, 
?να μη λέγω χα\ πολλάχις προέχουσα, πα^^σιάζβ* 
ται* άλλ* ο?)ν ούχ Εστίν ή δευτέρα τής προτέρας 
πρ^ς τήν τών πολλών έπιγνωσιν δευτερεύουσα* το?ς 
δέτδ μέν αμάρτημα θριαμβεύεται* φ(λον γάρ άνθρώ- 
ποις διαχωδωνίζειν τά αλλότρια* ή δέ μεταμέλεια 
Εν ή^χΐ^ τε χα\ χαταμόνας πραττομένη ούχ δτι μό- 
νον τω λανΟάνοντι έχφεύγει τους πολλούς, άλλ* βτι 
χα\ τόν φΟόνον Εχει πιχρ6ν Ιξεταστήν, ούχ δτι πε- 
ριφανή χα\ χατάδηλον τής χαθάρσεως * δει δέ μηδέ τών μιχρών μηδένα σχανδαλίζειν * οΟμενουν ού παρέχεται παραπλησ^ν πόίσιν ώσπερ δή τοΟ ελαττώμα- 
τος τήν έπίγνωσιν. 

Οϋ^ΟδΤΙΟ XXI Ια/. XX]. Ο ΕΡΩΤΗΓΙΣ ΚΑ'. 

Οναηαηι ίη ηο$ιή$ $α€νΙ$ ί,ίίίβή» ίη(>]β€ία ηοΐίο 8ίί *ΕπΙ τίτος χαραΛαμβάτεται χαρά τοις Ιερόΐς 
νοοαόαίο Γ65ροη(1ίΙ ; ίιιιη ίρ$ί νιάβΗΰβί, Ιηηι αΐη* ή/ίώτ Λογίας ή τον άπεχρίθη ξρωτή * αυτή 
αά Ηη]η» ίίηιίΐίίηάίηβηι €οη[οηηαίι$ άΐεΙίοηίΙ^Μ, τη καϊ τά Λαράταύτηχ έκ τί\ς αϋττ^ς ^χ<\ματ^' 

ζόμετα Χέζβως; 

Ε<]ίΐ8 8 Μ8Ι0, Νου. ϋοΙΙεα., 1. 1, ρ. 59. 

Ι.€απι ιηυ1ΐ8 8ίηϋηο1ΐίρ1ίοί8 8ί||;ηίΗθ8ΐίοηΐ8 νοε8- α'. Πολλών βντων φωνών πολυσήμων, ώστε χα\ 

1)υΐ8, ΐ12ΐ υΐ ηοΗ ρβυοί βοοίΟΓΟδ ίπΐ6(ζΓΪ ορ6Πδ 8Γςιι- πραγματε(αν όλόχληρον ούχ ολίγοις έπελθείν περ\ ιη6ηΙυπι (16 Ιιίδ βΙβΙιΟΓαπιΙυηι δθδθ6ρ6πηΐ ; ηίΐ ηιί- 
ηιηι 6ΓίΙ, 06(10»! 8ΐίςο8 6οηΐΓον6Γδΐ8 (Ιί^ηυπι, 
δ! (|03ί 6]υ8πΐ0(1Ί νοο6δ Ιη ηοδίπδ ςοοςοο δ80Π8 
Ι^ί(ΐ6Πδ οοηΐίη6&ηΐθΓ. Ν8ΐη 6( 8ρο(1 608, ςιιί Αιϋο» 
1ΐηκο8 8ΐο(Κθ86 υΐοηΙοΓ, ηοη δοΐοιιι οοοοΓΓοηΙ 
άΐοΐίοηοδ αΐίςοοΐ 8ίν6 ίη 6ρΐ(1ίοΐίοο δίνο Ίο ΙιίδίΟΓΪοο 
άίοοηάί ς6η6Γ6 ςο% ιοο11ίί8Γΐ8ΐη δί(;ηίΟο8ηΐί8Π) 1ΐ8- 
1)6η(, ν6Γυηι οϋβπι ςο» Ιη €οοΐΓ8ήοδ δοΐιδοδ οηοηι 
ίιΙϋθΐςο6 νοο8))ο1οιη (ΙίδρβΓίίοηίαΓ. ΕχοηιμΙί ςΐΆΐΊα αυτών έξεργάσαθαι, ουδέν άπειχός άν εΓη ουδέ τίνα 
παρέχον άπωρίαν τοιαύτας φωνάς όραθαι χάν το?ς Ιε- 
ροϊς ημών ένούσας λογ(οις• χα\ γάρ τΜίρ' οΓς ή άττιχή 
σπουδά^ετα( γλώσσα, ού μόνον Εστίν βύρεΓν φωνάς 
χατά τους έπιδειχτιχούς τε χα\ ΙστοριχοΟς τών λό* 
γων τδ πολύσημον έμποιουμένας, άλλα χα\ πρ&ς άν- 
τιχειμένας διανοίας τήν αυτήν φωνήν άποσχιζομέ- 
νων. Αύτίχα Πλάτων μέν άλοχον τήν παρθένον λέγει, 
χα\ δοχει τι σοφ^ν λέγειν, οΰπω γάρ έπέβη λέχους* 149 ΑΟ ΑΜΡΗΙΙΟΟΗΙϋΜ ΟϋΛΙδΤΙΟ XXI. 150 

άλλ* 6 αυτός τβ πάλιν χαι ΐ{θλλ&\ Αλλοι την έν λόγοις Α ΡΙ^ΐο ίλοχον 3ρρβ11υΐ νίΓ^ιηβηι, νΐ(]6ΐυΓ(ΐαβ βαρΙβη• βευτέραν ούχ ίχοντβς τάξιν, τήν συνεουσαν &ν6ρ\ 
πρ6ς λέχος αημα^νουσκ τφ ονόματι• Πάλιν σοφιστ^^ν 
Ιφτιν άχούαιν τ6ν τάς λογιχάς τέχνας βιδάσχοντα* 
δεύτερον 8έ φ τ6 λβχτιχδν <Τδος έπήσχηται* χα\ τρ(• 
τον δς τις τήν έν τοίς λόγοις γυμνασίαν των πλη- 
' σιαζόντων πρ6ς τήν έπηρβάζουσαν Εριν βιέφθβιρβν. 
*Αλλά γάρ χα\ τ6 σταθερών ού τ6 στάσΓμον μόνον, 
&λλ& χα\ τ6 Ισχυρών , χαΐ θερμών, χα\ όξΟ οημαΤ- 
νον εόρίβχεται. Κα\ βή χα\ τ6 ψανλον, ού τλ χαχ6ν 
μόνον, ούβ& τδ μοχθηρδν, ουδέ τ6 άπρεπες* &λλά χαΐ' 
τό μέγα, χα\ τδ μιχρόν* ωσαύτως δέ χα\ τ6 ^^διον, 
χα\ τδ άπλοΟν χα\ &πΟνηρον, χα\ τδ τυχδν, χα\ τδ 
&πλώς περ»(ληφε. ΝαΙ δή χαΐ τδ πυνθάνεσΟαι δο<- 
χοΰν πρδς Ιν άναφέρειν, διαφόρων έστΙν άποφυάδων ΐβΓ Ιοςυί, (|υί» νοείβ βίγιηοΐο^;!» Γβιηΐη^ιιη ίηηυίΐ 
ΙΟΓΙ 3(1 Ηυο 6χρβΓΐ6ΐη. 86ϋ (αηιβιι ίύβαι ΡΙ&Ιο, 3Γιί(|ΐΐ6 
ρ1υΓβ& ηοη !ηί6ηοΐΊ$ βυΙΐΒβΙΙϋ 90010Γ68, 6»πι ςιι:β 
νΪΓΟ βοοίβΚϋΐβ Ιΐ)8ΐ»ιηί οοη]υη€ΐ& 08( Ιιοο νο€9ΐ)υ1ο 
ίιΐ(ϋΚίΙ»ηΙ. Ιΐ6ΐη σοφιατήν (Ιίαιηιΐδ ΐυιη βυιη ςιιί 
1θ((ί(»8 (ϋβΓΪρΙίηλδ ΐΓ&άίΐ, Ιυιη βΐιβηι ςιιί άιοβικίί 
3Γΐ€ΐο ρΓοΟίβΙιΐΓ, ΙβΠιο ϋβηίί{υ6 ΠΙαιη ςυί 8εΙιο1&8ΐί• 
ευιη 8υ<1Ί(0Γυιιι 8ΐΐ0Γυιη βχβΓοίΐίυπι &(Ι Γ^Παοεπι 
οοηίβηΐίοηβπι νΐιίοββ ΐΓ8(Ιυ€6Γ6 8θΐ6(. ΡΓΧίβΓβα ατα- 
θερδν, ηοη 8θ1υιη 8ΐ8ΐ)ίΐ6, νβΓυιη βΐίλΐη νβΠιΙυιη βι 
ί^ΓΥ'κΙαιη, βΙ&ΟΓβεί^ηίΙΙο&Γβοοιηρβηιηιιε.Τυιη φαΰ- 
λον ηοη ρηναηι (8υΐυπιηιθ(Ιο βι ϊηίΐρΓθΙ)υιη 61 ίη- 
άθΰοηιηι, 8β(1 «Ιίεσι ιη8([ηυιη, ίηιο βΙ ρ^πναιη ; 
ιίβηιςυβ ίΑοίΙβ βΐ 8ίηιρΐ6χ 61 ίηηοχίυιη 61 ΓοΚϋΗηπι ρίζΛ' προβάλλεται γάρ τότε μανβάνειν, χα\ τδ Ιβτο- Β ςυοάΙίϋβΙ 61 ίη€0(|[ίΐ8Κΐιιη (ΐ6ηοΐ3(. Εί ςυί<1βηι Τ6γ- ρε?ν, χα\ ερωτών, χα\ τοιαΰθ* Ετερα. Ό δέ πελανδς 
ή λέξις πέμμα τε έξ αλεύρου θυσίαις έπιτή^ειον δη- 
λοΖ'δηλοίδέ χαΐ τδν περί τφ στόματι πεπηγότα άφρόν- 
άλλα χα\ τδ όπώδες δάχρυον πεπηγός τε χαΐ έξηρα* 
μένον, οίον χόμμι, χα\ τά δμοια * χα\ τέταρτον τδν 
όβολδν δσον τοίς μάντεσιν εΕωθε δ(δοαθαι μισθός. Κα\ 
τδ όμόσε δΐ τδ έπί^^^μα δηλοί μ&ν τδ έξεναντίας* 
ή δέ των άρχα{ων χρησις έπιδείχνυσιν αύτδ χαΐ άντ\ 
του σχεδδν, χαΐ άντΙ του έγγυς παραλαμβανόμενον. 
06 μήν άλλα χα\ τδ νυν δή, ού τδ παρδν ήδη μόνον, 
αλλά χα\ τδ μιχρδν Εμπροσθεν γεγονδς ύτΐοβάλλεται. 
"Ηδη δέ χα\ τδ χομ({/δν (55) εΙς πολλά μερίζεται 
σημαινόμενα* τό τε γάρ περίτρανον χα\ τδ τεχνιχόν. 
Τδ δέ πολυθρύλλητον ή δ' δς, χαΐ ήν δ• έγώ, ή του 
Πλάτωνος φιλοτιμία* άλλα γάρ τδ ή δ' δς, σημαίνει 
μέν ώς Ιπίπαν τδ Εφη δέ οίτος • άλλα χα\ τδ Εφη 
μόνον , του συνδέσμου χα\ του άρθρου παρέλχοντος 
ενταύθα χώραν εχόντων ή μηδέ συνδεσμδν , μηδέ 
άρθρον ύπεμφαινόντων, άλλα της δλης φωνής μερών 
υπαρχόντων, ήνίκα μηΡέ γένος μηδ* αριθμόν δύ- 
ναιτ' άν παρεμφαίνε»ν ή λέξις• έξ οΐ χα\ χαθοράται 
τδ ή δ* δς ού μόνον έπΙ του θήλεος μεθελχόμενον, 
οΤον ϊφη αύτη, άλλα χα\ πρδς πλήθος άπδ της ενι- 
κής φωνής περιτρεπόμενον σημαίνει γάρ χα\ τδ Εφα- 
σαν εί δέ χαΐ τδ & φί).ος δηλοΤ, οΟπω παρέχειν 
έστ\ν άξίοπιστίαν Κριτόβουλος (55*)• άλλα τοσαυτα μέν 
τέιος παραδηλοί τδ ή δ' δς. Τδ δέ ήν δ' έγώ, χαίτοι 
γε τδν δμοιον σχηματισμδν Εχον, είς τρία τέμνεται 1»υηι ςιιοςυβ πυνθάνεσθαι, ςοοά υηαη 86η8υαΐ5ρ6- 
οΙαΓβ νί(ΐ6ΐυΓ, οοηιρίυηιιηι ([βΓηοίηυηι τΛάιτ 69Ι• 
Ουβηϋοςυβ 6υΊπι βχρΓίπιίκ ιϋ8€6Γ6, 61 6χρ1θΓ8Γ6, 61 
Βθΐ8θΙΐ8ΐΊ, 61 8ΐί« 6]α8Πΐοάί. Ιλτά (Ιίΰΐίο πελανδς 
ν8ΐ<ΐΐ ρΐ86βηΐ8ηι 6Χ ίαήηα 88€ήθ6ϋ8 ί(!οη68η] : 8β4 
Ιαιη6η ν^Ιβΐ βιί8ΐη ίρυιηβιη οίΓ68 08 αάΙι^ΒΓβηΐβιιι : 
η6€ ηοη 0Γ88$8ηι ΐ80Γγηΐ8ΐη 6θη6Γ6ΐ8ΐη αίςυβ 8Γ6- 
Γ&α8πι 66» βιυηιηιί, 6( βίιηίΓΐ8 : ςυπηο (Ιβηΐι^υβ 
οΙ)οΙηηι, (|αΊ Ιΐ8Γίο1ί8 ιη6Γε6<1ίδ 6Γ£;ο ροΓΓί^ί 8οΐ6ΐ• 
ΡοΓΓΟ όμόσε 8<1ν6Γΐ)!υαι 8ί|;ηϊΠθ3ΐ βχ 8(1νϋΐ-60, 
ςυΑίιςυαιη ίη υβυ νβίβταιη υβυΓραΐυΓ βΐΊαηι ρΓΟ 
(|η85ί 61 ρΓΟρβ. (ίυίη 6(ί8ΐη νυν ηοη ρΓο ηυηο 8ο- 
Ιυυι 86(1 6ΐί8ηι ρΓΟ ηιιρ6Γ Γλοΐο ροηίΐυΓ. ^.1I1) νβΓΟ 
, 6ΐ χομψδν ΐη ιηυ1ΐ88 ΐτίϋυΊΐυΓ 8ΐ|;ηίΟθ8ΐίοη65 ; ηαηι 
' 61 ρ6Γ8ρΪ€υυη) ϋβηοΐαΐ 61 ^^ΓΓυΙαπι 6( νβίδΐιΐιιηι οΐ 
2ΐρ(υιη 8(1 ρ6Γ8υ8(ΐ6η(1αιη, 61 (]6ηί()υβ 8ηΐίί6ίο»υιη. 
Ουί(1 ν6Γ0 ί11υ(1 8θΐ6ΐηη6 ή δ' δς, 61 ή ν δ' έγώ, (|ΐιί 
Ρΐ8ΐοηί8 οπιαίυδ 681 ? ή δ' δς, ςυί(ΐ6ΐη μ6Γ δβ οπι- 
ηίηο δί^ιπΩοαΐ, <ΙίχίΚ Ιιίο : 86ά 6ΐί8ηι (ΙίχίΙ δΐηιρϋοίΐβΓ ; 
Ίΐ8 υΐ 6ορυΐ3ΐίν8 ρπηίουΐα 6( 8Γϋευ1υ8 Γ6ΐ8ΐίνα8 1ΐ06 
ΙϋΓ.0 ΓΓυδΐΓ8 8ίηΙ : ίιηο τβΓΟ ηβςυβ €θη]ηηοΐίοηί8 
η6(ΐυβ ΑΓίίουΙί \ίθ6 Γαη^ΒηΐϋΓ, 86(1 ίηΐ6£;π ^οοαΙ)υ1ί 
ρ8Γΐβ8 δίηΐ : ςηοΐίβ86υη<]υβ 1黀 (Ιίεΐίο ηβςαβ ι^β- 
ηβπδ η6(ΐυβ ηαπΐ6π Γ^ϋοηοιη Ιιαϋ6(. Ου^Γβ νί()6Γθ 
Ιίοβΐ ή δ' δς ηοη βοΐυηι Γβηιιηβο (;6η6Γ6 8(11ιΊΙ)ίΐυπι, 
Ϊ13 υΐ 8θη6( ϋίχίΐ ΐρ$8, νβπυηι 6ΐίαπι 8(1 υιυΐΐίια- 
ίΙΊη6Π) ίη(1ί68η(ΐ8ΐη Ιιοο βΐη^ρυΐαπβ ηυηιβπ νο€8ΐ)υ- 
Ιυιη 8ΐί(|υ8η(1ο €οην6Γ$υπι : ηεαι (ΙΐχβΓυηΚ €|υο()ΐιβ ταύτα, εΓς τε τδ Εφην δ' έγώ, χα\ εΙς τδ απλώς δί^πίβοΑί. Ρογγο ϋίΓαπι άϊίΆίίΐν βΐί8πι ρΓΟ ο δΟίΙβδ, Εφην, δπερ ομοίως έπί τε ά^(&ένων παραλαμβάνουσι 
χα\ θηλειών. Κα\ τδ θράττειν δέ, σημαίνει μέν τδ 
ταράσσειν χα\ τδ ένοχλεΤν σημαίνει δέ χα\ τδ νύσ- 
σειν χα\ χινείν άλλα χα\ τδ δυσωπεΖσθαι, χα\ τδ ύφ- 
ορασθαι. Καί γε χα\ τδ τευτάζειν εύρήσεις χατά δια• 
φόρων ύποχειμένων φερόμενον χαΐ γάρ άντ\ του 
πραγματεύεσθαι παραλαμβάνεται, χα\ άντΙ του σχευω- 
ρείοθαι, στρατεύεσθαί τε χα\ διατρίβειν, χα\ φροντί- 
ζειν ενίοτε • έπιστρεφώς δέ πράττε ιν τι χα\ ένεργείν 
χα\ μήν χαΐ σπουδάζειν, χαΐ δείπνον παραΟεϊναι• (>5) Όβ νοο8ΐ)ΐιΓι χο{ΐιψ6ν αρικΙ ίρειιπι ΡΙιοΐίυηι 
ίιι ΒίΙ>αοΐίΐ€€α 8ί([ηί1ΐ08ΐίυηϋ)υδ ναΠίδ ιΙίδββΓυί «^^ο- 
βιεί ίη ρπκίΑΐίοηο ϋιΐ ηυν88 Οίοιι^δϋ ΙΐΗϋς*. ραπβδ ηοη€ΐυιη 88Γΐ8 ΰΓ6<1ί1)ίΐ6 ΓβοίΙ €ΓίΙοΙ)υΙϋ8. ΙΙαοίβηυδ 
άβ 8ίκπίΙ]€8ΐίοηΊΙ)υ8 ίΐίοΐίοηίδ ή δ' δς. ^^υι (ΙίϋΙίο 
ήν δ* έγώ, ςυ» ρ8Γί ΓοΓΠΐ» Γ8(ίθϋβ υΙίΙυΓ, ίη Ιγ68 
ηοΐίοη68 ΐπ5υίιυΓ; ηβηιρβ <ϋχί 6£;ο; 61 δίπιρΠαΐβΓ 
(Ιιχί ; ςυοίΐ τυΓδΜδ Ιαπι πΐ8$ου1ίηί8 ηααηι (βπιίηβίδ 
ρ6Γδθηί8 8δ8υηιΙΐυΓ. Α(;6 ν6Γ0 6( θράττειν ρβΠυΓ- 
1}ϋΓ6 8ί^ηί0ΰ8(, 61 ηιοΙβδΙίΑ ΑΐΏοβΓβ; ν6ΐ1ίυ8Γβ ίίβηι 

8ΐ(ΐυ6 €0η€αΐ6Γ6 ; ηβΟ ηοη ρΐ1()0Γ6Π1 ίη£6Γ6Γ6, 6( Γ6- 

ν6Γ(ΐΓί. Οϋίηιΐβ 6( τευτάζειν ηοη δίηβ δβηδυυιη ν8- 

ΠϋίαΙβ ρΓ0ΐ8ΐυηΐ νί(ΐ6ΐ)ί3 : ηαΠΙ 61 ρΓΟ δΑίΒ^ϋΓβ €3- 

^ΌΤ^Ε. 

6ΐΙ. Μϋ(1ίοΙ. ρΓφΓ. υ8ρ. 14. 
(55^) Ιη ΙιΟχίΰΟ Ρΐιοΐίί Κριτόλαος• 151 ΡΗΟΤΙΙΡΑΤΚΙΑΚαΗΛΟΡ. 152 

ρ ΐιΐΓ, Η ρΓΟ ιηοΓιπ «ΙΙηιιί^, «( ρΓΟ ιηϋίΐ3Γ6, 6ΐ ρΓΟ Λ δρα δέ χαΐ τά συνήθη ταύτα ούχ\ μ(«ν έΟέλοντα (τη- <1ίν6Γ8&η, €1 ςυηη(Ιθ(|ΐΐ6 ρΓΟ ουηιη ι^βΓβΓβ, 6ΐ ρΓΟ 
ββϋυΐο »1ίςαί(1 &$ζ6Γ0 Αίςυβ βββεΐιιπι (ΐ3Γβ : ηβϋηοη 
ρτο οΐϋοίϋΐη βχ1ιίΙ)6Γ6 61 οοΒηαιη βρροηβΓβ• ΡΓβΒίβτβΑ 
ΓαιηΊ1Ί»π3ΐ Ιιβη; νίιΐβ&ίβ <|υαιη ηοη υηυιη βγοίν^ηΐ 
8ί(;ιπϋθΑΐοιη : βχβιηρίί %γλ{\λ έπιειχώς βΐ έπΙ χό^- 
^ης'; ίΙΙυά «ιυΊάβιη βι &1)υη(1β ναΐβΐ 61 ηιοϋβΓΑΐβ 
61 Γβδίίνβ ; Ηοΰ ααΐβιη βΐ ν6Γΐ>βΓ&Γί ίη οαρίΐβ δί^ιιΐ- 
ίϊ€3ΐ, 61 βΐίϋΐη ίη §61)15. δ6ϋ ιΐ6(ΐϋ6 έπισχηπτόμβ- 
νον υηυπ) βίκιιίβοαΐ, 8β(1 61 βηΐΐίΐ6Γ ιηϋηΐί ίιιϋχυιη, 
61 (ΐ6(ηοη8ΐΓ&(υιη, 61 ςιιοιΐ α ηιοπβηιβ ιηΑηά^ΐυιη 
6&1, 6Κ ίη5υρ6Γ ςυοιΙ βϋνοΓ&ΑΐυΓ. Ρβπίηβΐ α(1 ν;»Γϋ 
Βί}|;ηίβ63ΐυδ νοθΑΐ)ΐιΐ2ΐ 6ΐί3ΐη δυσωπείσθαι : ιιαηι 6( 
Γ6ν6ΐ*6π (ΙΐΐΐιοΙακ, 61 ιη6ΐυ6Γ6 6ΐιαι δπδρίΰίοηβ, 6ΐ 
161ΙΊ0Ο νυΐΐιι 68<;6. Ουί(ΐ4ΐη ν6Γ0 1ίιιβ;υ26 Ογ«£686 μανίαν ηβριπτύσΦβιν - αΟτ(χα δή τό ένιβιχώ^ χα\ 
έπ\ χόρρίΐς* τδ μ&ν €Ϊς τε τ6 Ιχανώς χαΐ μίτφας, 
χαί ίΐς τ6 άβτβίως έπιμβρίζβται , τ^ δ4 έ«\ τιόρ^ί^ς 
τδ χατά 'χβφαλής τύπτεσθακ σημαίνει, χα\ μήν χαΐ 
τ6 έπΙ των σιαγόνων* ούδλ τδ έτησχηπτόμβνον $& 
ει; Εν περιγράφεται, άλλα χαΐ τδν έναιτερειδ^^μβνσν 
δηλοΤ, χαΐ τδν ένδειχνύμενον, χαΐ τδν (πΐ τβλεοτης 
έντελλδμενον » χα\ πρδς τούτοις τδ ενάντιου μενον. 
Ωσαύτως δέ των πολυσήμων έστΙ χα\ τδ δυσωικΝ 
σθαι* ύφορΑσθαι γάρ απαγγέλλει, χαΐτδ φοβεΙσΟαι μεθ* 
υπόνοιας, χαΐ τ6 σχυθρωπάζειν* ένιοι δΙ των έλλι^- 
νιχήν γλώσσαν έξαχριβούντων, ει χα\ μή των άττι- 
χων ή χομψία (54), χα\ άντ\ του αΙδεΙσΟαι τήν φωνήν 
παραλαμβάνουσιν* ή μέν τοι συνήθεια (π\ του (χε- »ρρπιη6 ροΓίΐί, ςααιίίΐααιιι ΑΐΙίου8 ηιΐοΊιιιβ Ιβροβ τεύειν χαΙ παραχαλεΐν χέχρηται. Κα\ τδ δεΰρο δέ μετ^ 681, \Ό66ηι Ιι&ηο 6ΐί3ΐη ρΓΟ ρυιΙβΓβ ΑΟοΊρΊυπί. Ει 
ςιιίιΐΰΐιι ναΙ^ί οοηδυβίυιΐο υΐΊΐυΓ Ιιαο νοοβ &ϋ 8υρρ1ί• 
6&ιΐ(Ιυηο ΑΚ^υβ &(1 6Χ0Γ3ηϋαιη. Υοχ δευρο, οαιη 2ΐ^β 
8ί2$ιπθ6&( 6( Ιιυο, ΐυιη ιιβ &1) &(ΐ68άιιιΐ) (]υϊίΐ6ΐιι αϋ- 
Ιΐ0Γπ;1. Α(1(]β 1)Ϊ8 γενναΐον, ςαοιΐ 60{[ΐι;ιΐυιη 8οη&(, 
ΐΊ ϋοηυιη, 61 ηοΐιίΐβιιι, 61 8ΐΓ6ουυιη «ςυβ. δΐιηίϋΐβΓ 
€βηΓΐ8 άτοπον ηοη δοΐυιη 603γ§ιι6Γ6 ρΓλνυηι 61 
ίιηριυΙ)υιη, 86(1 «^ΐί^πιςϋοϋ &1ί6ηϋΐη Ιοοο 681 ; ηαιη 
61 1ΐ06 άτοπον ϋίείΐυΓ ; 8ί6υΓι 6(ίΑΐη ηοιι ρΓο\^8αη), 
0611 <]6 ΐ|υο δυβρίοαπ ηοη Ιίουίΐ : (υιη νβΓΟ Υ3ΐ1β( 
6ΚΊ&ηι ρ6Γ€§πηυπι, ίηορίηαηι, πιίπιηι 61 Γαΐίοηί ηοη 
6θη<6ηΐ3η6υπ). ΙηδϋρβΓ άρνύμενον ϋ6 ρβΓΠΐϋΙ&ΐο 
ϋίοίΙιΐΓ βι άβ 3οςυί!»Ίκι : βηΚ) 6&(ΐ6ηι υ6γο νοοβ 
6θηοΙυϋ6Γ6 1ί66ΐ οΓι^πι 
άε\ ηοη νυΐΐ ϋίνΜΙ ; ςυίη 

(ΙίΐυΓ Ρ&Γ168, Υ&161 βηΐιη, ςυοά οηιη68 δοίυηΐ, &6ΐη- 
ρ6Γ : 61 ι&πιβη οοηΐΓ&ηυπι (|υθ4υ6 <ΐ6ηοΐ3ΐ(, ί(1 681 
ιΐ8ςυ6 αϋ €6Γΐηπι Ι6π)ρυ8 61 ςυα(1&πΐ6ηιΐ8. Τυπι 61 
Ιως ςααηιίοςυβ (ΐ6βηίΐυηι Ιβααρυδ οίΓουηίδϋΓίϋϋ ; 
ςυ&η(]οςυ6 ΐ6Γπιίηο8 ίη(ϋ{[η&ΐυδ, δΐιΓιΙ Ι6ηφη8 Ιη 
ίηΩπίΐυπι 6Χΐ6η(ϋ. ΜβηαηΙ βχ άντιχρυς 6θηΐίηυο, 
ϋΊΓ6€ΐίη), Γ661Α νία, γ&Γκ}6, 8&ρί6ΐΐΐ6Γ• ϋρβΓίβ : η66 

ΙΙΟη 8ίηΐρΠ6ίΐ6Γ 61 &60ΙΙΙ&16. Ουθ<1 81 6Χ(Γ6ηΐ3Π) «6- 

μάΆΐ οοπδοιιαιη, αίςυβ 3οε6ΐιΐυ8 &1) ίηίΐίο Α(Ι Γιηβπι 
ΐΓ3]ίεί;ιΐυΓ (άντιχρυ), Κυηι 6Χ 8β ^ίίζηίΐ β Γ6§ίοη6 6ΐ 
6Χ Αϋν6Γ80. νί(]6η 6ΐί3ηι Τϋ€9ΐ1)υ1υπ) άρα ? ηοη ίΠυά 
&Ιο ςυοϋ &οο6ηΐυη) (1ΐ8(Γ3ΐιίΙ Αίςυβ ίιι ϋυαβ 6χΐ6η- 
ιΙΊΐ ραΠβδ» νβΓυπ) ίά ςυοά 63ά6Π) ρΓθδθ(1ίϋ ηιείί του σημαίνειν τδ άγε, χα\ τδ ένταΟθα, ουδέ τδ έλθέ 
αποστρέφεται. Σχόπει δέ χα\ τδ γενναιον^ δπως τόν 
τε συγγενή δήλοι χα\ τδν άγαθδν, άλλα χαΙ τδν ευ- 
γενή, χα\ τδν άνδρεΤον, ούχ Ιλαττον. "Ιδοις δ* άν 
χα\ τδ άτοπον, ού μδνον του χαχοϋ χα\ του μοχθη- 
ρού χατηγορούμενον, άλλα χαΙ χατά τού μή τρίτον 
Ιχοντος• άτοπον γάρ χάχείνο λέγουσιν • ωσπερ χα\ 
τδ άνυπονάητον, οίον 3 μή £στι τοπάσαι* άλλ* έτι 
περιέχει χαΐ τδ ξένον, χαΐ παράδοξον« χα\ θαυμά- 
σιον, χα£ γε χα\ τδ τναράλογον. Έπ\ τούτοις χα\ τλ 
άρνύμενον προς τε τδ χαταλλαττόμενον άποδίδοται, 
χα\ τδ περιποιούμενον* περιλαμβάνοιτο δ* άν ΰπ6 
τής αύτη; φωνής χα\ ό φυλάττων (55). Ουδέ τδ ά&\ 
φυλάττων. 86(1 ηϋφ»^ ^ δέ περιπτύσσεται τδ άμέριστον, άλλα χαΐ εΙς έναν- 
ίπιο ίη 60ΐιΚΓ&η&8 8€ίη- τ{ας αποσχίζεται μερίδας* σημαίνει μέν γάρ τδ δια- 
παντδς, δ χα\ πάντες Γσασι * σημαίνει δέ χα\ τδ άντι- 
χείμενον, οΓον τδ Ιως τινδς , χα\ μέχρι τινός. ΚαΙ 
αύτδ δέ γε τδ Ιως, ποτέ μέν ώρισμένον χρόνον περι- 
γράφει, ποτέ δέ τήν περιγραφήν άπαρνούμενον, έ^Ι 
τδν χρόνον πρδς τδάδριοτον παρατείνεσθαι. Κα\ μήν 
χαΐ τδ άντιχρυς άποφύεται τότε διαμπερές, χα\ εύ- 
θυ, χα\ έπ* ευθείας, χα\ τδ Ισχυρώς, ΧαΙ σοφως, χα\ 
τδ Ιθύς* άλλα χαΐ τδ απλώς χα\ άχριβώς. Εί δέ τδ 
τελευταΐον αποβάλλει σύμφωνον, τής αρχής τδν τό- 
νον τού τέλους άναλαμβάνοντος, χαΐ τδ χατέναντι« 
χα\ έξεναντίας άναβλαστάνει. ϋυχ όρ^ς δέ χα\ τδ 
άρα ; ού λέγω δέ δ τόνον τε διατέμνει, χα\ εΙς δύ« 
μέρη περιίστησιν, άλλ' δ χατά τήν αυτήν προσφδία\ ΐηυΓ, 61 ςυοιΐ 3 ()ϋΙ)Ίιαΐίνο άίδΐίη^ηίΐυΓ. Ηθ6 ίΐαςυβ ^ ρυθμίζεται, χα\ πρδς τδ διαπορούμενον διαστέλλε- 8ίκηίβ€3ΐ 6θΐι]ϋη6ΐιοη6αι δ^ΙΙοκ'ΐδΙίοΑπι : εχρηπιίΐ 
6ΐί3Πΐ ίιιΐ6ΐΐ8ίοη6Πΐ (|υ3ΐη(]αηι 6χρ1β1ίν3ηι : δυπιιΙυΓ 
4ΐ6ηίςυ6 Ιοοο (ϋεΐίοηΐδ αΐ νίάεΐϋΓ, υ( 3ρρ3Γ6ΐ. €οη- 
8Ίϋ6Γ& 6ΐί3ΐη άτεχνώς οίΓεαηιΟβχαπι ςυοΐ ίη δεηβαδ 
•υΙκϋνιάϋΙοΓ. δί^ηίΟο^Ι 6ΐιίπι ν6Γ6, 8ίη]ρΙ1οίΐ6Γ, ρβΓ- 
ΓοοΙβ|δίη6βΓ6 ; ίπιο βΐ ν3Γκΐ66ΐ οηιηίηο. *Άττα ςοοςυβ 
ναΓίε 6χρΓΐ6&Ιαιη ίηνοηί68 : π)θ<1ο βιιίπι 80πΙ>ίΐυΓ ρΓΟ 
ςυ», πιοϋΐο ρΓΟ ηυ» ςαί<ΐ6Πΐ : πιθ(Ιο εΐίαπι ρπο αΙΙ- 
(|ΐι»η(1ο, αίςηβ ίη δίπιίΐβδ Αϋίΐ δΙ^ηίβε^Ιυδ. Ρη^ΐβΐ Ιιαο- 
Ι6ηυ8 <)ΐ6ΐιι, 1ιθ€ ςυοςυβ ηοΐίδδίηιυιη νοθΑΐ)ϋ1υηι σο- ταΐ' σημαίνει μέν σύνδεσμον τδν συλλογιστικό ν ση- 
μαίνει δέ χα\ τδν δή τόνον παραπληρωματιχόν* παρα- 
λαμβάνεται δέ χα\ άντ\ τού ώς ίοιχε χα\ ώς φαίνε- 
ται. Έπισχόπει δέ χαλ τδ άτεχνώς περισπώμενον, ^ 
δσαις διανοίαις ύποτέμνετακ * τ|) τε γάρ σημασίςι 
τού αληθώς χα\ τζ τού ά^ιλώς χα\ τελείως χαΙ άδύ- 
λο)ς, χα\ μήν χα\ τ^ τού Ισχυρού χα\ χαθάπαξ, προ- 
έρχεται πληθυνομένου. Εύροις δ* άν χα\τδ άττα δια- 
φόρως προαγόμενον νυν μέν γάρ τδ άτινα, νύν δέ 
τδ τινά• άλλοτε δέ τδ & άν κα\ ά}.λοτε τδ ποτέ ση- ΚΟΤ^Ε• (54) δί νοο»1)υ1υιη χομψία βιίςββ 3<1 Γβ^υίαιη €0• 
[ζη^ιί χομψδν, βαϋδ ναΓίυιιι νεί ρηΐίυβ ΉκΰΓΐυιη Ιιοο ίη Ιοοο δίςηίβοβιΐυΗ) ΙιαΙκίΝβ. 
(55) Οάΐί$$. 1, 5. 153 ΑΠ ΑΜΡΗΙΙΟΟΗΙϋΜ ^ϋ^Ε8ΤI0 XXI 154 

£έ τοις «Ερημένοί; χαΐ δ σοφ6ς τοΟτο δή τ6 ΐΓρ<$χειρον, βημα(ν6( μέν τ6ν μετεσχηχέτα σοφίας τινός * Ιβίως 
δέ χα\ τ6ν λογιχαΤς τέχναις προβαναχείμενον* Ιιιειτα 
δέ χα\ τλν συνέσει τών Αλλων προέχοντα* έψ* ο!ς χαΐ 
δν άρβταΐ χοσμεΖν Γβασιν- άλλα γε δή χα\ τ6ν έπι- 
τήοειον χα\ πρ6ς δ τι &ν δρμήα|(^ θβωρούμενον (τοι- 
μον* (ζ οα Τί/Λΐ φασι Σοφδς ήν του χαχοποιήσαι, χα\ 
9θφ^ς αρετών μετελθε&ν. Συνταγε^ι^ δ* &ν ού» &ιεει« 
χότως τούτοις χα\ τδ θεσπέβιον * χαΐ γάρ χα\ τοΟτο 
σημαίνει μέν τδ θεΤον * σημαίνει δέ χα\ τδ ηρδο'Φ^ 
άλλα χαΐ τδ θαυμάσςον χαΐ τδ ικολύ. Κα\ τδ χομιδ)) 
δέ εΓς τε τδ λ(αν διαιρείται χα\ εΙς τδ παντελώς χαΐ 
είλιχρινώς τε δή χα\ τελείως. *Αλλά χα\ τδ τέως δια- 
φόρους διανοίας περιέχει ' χαΐ γάρ τάττεται μ^ν χα\ 4ί(υ& €&1 : ρ6ευ1ίαη(6Γ Ιαιηβη ςαί Ιο^μοΐΒ (Ιυοΐηιιί8 Λλ% 
ορβΓΑΐη : ίΐ6ΐη . ςυί ρΓυ^ΙβηΙίλ οχΙλτΊβ ΕηίθοβΠίι : 
Ιΐβπι νϊηα1ί1)υ$ «χοΓΠ&ΐυιη : ιΐβοι Γ6ΐ)υ8 ββ.ΓβηάΊβ 
ίίΐοηβυιη, βΐ ςυί &ϋ οοηββςαβηάυολ ρροροδίίαιη Ι)θη6 
ίηβίΓυΰΚυβ νΐ(ΐ€ΐαΓ : υηόβ 61 ίΠυά 60^3ΐΐυιη, δοίβηβ 
6Γ»Ι €Ι ιη&ΐβ ί&οίβηιΐΐ, βΐ βΒςυβ νίπυΐβιη βχβΓΟβηιΙί. 
Ουη 1ιί» ηοη &1>8υΓ(]6 οο^οβΓν&ϋίΙιΐΓ βΐί&ηι θεσπέ- 
σιον» ςυοά 6χρ1ΐ€ΑΐαΓ (ΙΊνιουιη, ίΐβιηςυβ ιηίκβ 6( ιηι- 
Γίβουιη 6( οορίοβαιη. Ιααι 61 χομιδ^ (ΙίνΜίΐυΓ ίπ 
▼βΜβ, 61 ρΓΟΓβαβ, 6( ιη2ΐηίΓ68(6, 6( υηίν6Γ$ίιηι 6( 
ρ6Γί6€ΐ6. Τέως ςιιοςυβ οοιηρ1υΓ68 $ίξηίβ€&1υ5 €θΐη- 
ρΙβοΐίΐυΓ: ηβιη ροηίκοΓ ρΓΟ ίηΐ6ηιη, 6ΐ ρπο ρΓΐυβ, 
6ΐ ΡΓΟ υ8ς4ΐ6 (Ιιιιη, 6ΐ ρπο ίη Ιβοίαιη. Αΐηιΐ6 άλάστωρ 
5ί{ηίίΐ63ΐ <|υί(ΐ6ΐχι 5ΐηιρΙί€ί(6ηιι&ΐ6θ6υιο ; 86(1ΐ»ιιΐ6ΐι έπ\ του τέως * τάττεται δέ χαΐ έπ\ του πριν * άλλα Β 8ί(|;ηιβαιΐ 6ΐί3ΐη ςυί ιη&ηα ρΓορή» οβΒίΙβπι Γ:Η:ίΐ : χα\ έικ\ του Ιως τινδ;* δηλοΙ δέ χαΐ τδ έπ\ τοσούτον. 
Κα\ δ άλάστωρ δΐ σημαίνει μίν άπλως τδν χαχουρ* 
γον * σημαίνει δ4 χα\ τδν αύτοχειρίφ φόνον είργα- 
σμένον* άλλα γε δ)] χαΐ τδν έπεξιόντα τούτους ώς τά 
άλαστα έπισχοπουντος, χα\ τους είργασμένους είσ• 
^ράττοντα δίχας* 2νθεν παρ' αύτοίς χαΐ ά Ζευς ά>ά* 
στωρ. Ευροις δ" άν χαΐ τδ π13ον εΙς πέντε διαιρού- 
μενον σημαινόμενα* εΓς τε τάς πρδ του γάλακτος 
^ανίδας τών θηλών άποθλιβομένοις * χαΐ εΙς α6τδ τδ 
γάλα - χα\ μ4}ν χαΐ εΙς τδ μεταβεβληχδς αίμα χα\ 
δή χα\ εΙς τδ γαλαχτώδες ύγρδν, όπερ χαΐ όρ^&δν 
χαλοΰσΐ" τινές δέ πΰον χαλουσι χα\ τδ νέον τψ χθε• 
σινφ συνεψηθέν γάλα. Οίδε δέ χα\ τδ εΐεν διάφορα ίη5υρ6Γ 61 6001 ςυι Ιιυ]υ8ΐηο(ϋ 8€6ΐ68ΐο& ρ€Γ&ο• 
ςυίΐΟΓ, η6ΐηρ6 ηυί ίη ιηβΙβΓιοίϋ &ηίιη&(1ν6Γΐίι, ροβ- 
η»8ςιιβ » Γβί8 Γ6ρθ86ίκ : υηά6 βΐίαιη ^1ιρ^ι6^ «Ιι 
βΐΗιιίΓί$ ϋίοΐυδ άλάστωρ. Πυον ςυοςυβ 86η1ί68 ίη 
ςυίαςιιβ 8ί}$υί&ε&1υ8 &1)ίΓ6 : ηοπιρβ 8ί£;ιιίΓΐ6αΐ 8ΐϋΐ2ΐ3 
ρΰΐρΊΙΙϋπιυι αιιΐ6 1»€ 6χρΓ6$8Α8, Ιαο ίρ5υιη, ΐϋΐη 6ΐ 
βΑίι^υΙοβαι οοΓΓυρίυιη, Ιαπι <ΐ6πίςυ6 βυΐινίπιίβηι 
ΙιυιηοΓ€πι 1&ΰΐ6υηι ςυοά 86Γΐιιη νοοαπί. Ιιιιο ηοη- 
ηαΙΙί πΟον βρρβΠαηΐ ιιονυιη 13€ ουιη Ιΐ68ΐ6Γηο €θΐι« 
606ΐυηι. ΥβΓϋυιη ςυοςυβ εΐεν ϋίν6Γ89 8ί{$ηΐϋ6&Γβ 
9θ1βΐ : ηλοι 6( ίηίΐίυιη θΓ3Γιοηΐ8 68( ; 6( &(1 €οη6β8- 
8Ίοη6ΐη €οη86η8υιη(ΐα6 βκΙΙιίϋβΐυΓ. Νοηηυΐΐί νβΓο 
υΐιυπίφΐβ &ωρΐ6€ΐ6ηΐ63 ρΓ»(1ίοΐυιη 8ί8ηίΓΐ63ΐυιη, σημαίνειν * χα\ γά(> παραλαμβάνεται μέν ώς αρχή ^ τ•66 ΙιΑ6 61 &ρρΓθΚ>αΐΊοη6ΐη &ηΐ6 ιΙίοΐΟΓυπι ίη 86Γ λόγου * παραλαμβάνεται δέ χα\ έπ\ χατανεύσεώς τε 
χα\ συγχαταδέσεως * οΐ δέ συλλαμβάνοντες άμφω τά 
είρημένα συγκατάθεσίν τε δηλουν αύτδ βούλονται 
τών έν τφ λόγφ «ροειρημένων, χαΐ αρχήν τών μελ- 
λόντων εΕρήσθαι* άλλα χαΐ άντ\ του &γε δή τ)) φων|| 
χέχρηνται- τοΙς δέ παραλαμβάνεται χα\ χατά του 
έπαΐω χαΐ συνίημι. Κα\ πολάστιχον άν τις άπαρτίση 
^ίβλον, ούχ έάν ποθέν τάς πολυσήμους φωνάς άπάσας 
περιλαβεΤν Ιθελήσοι, εργώδες τε γάρ τούτο χα\ πλησίον 
τών άνεφίχτων, άλλ* έάν εΙς Ιν συναγαγεΤν βόυληΟείη 
τάς έπ\ πλέον τών άλλων συνήθεις, χα\ τοΙς λόγοις 
μάλλον έπιπολαζούσας • οΤλ δη χαΐ ήμιν έπράχΟη 
την τών μειραχίων ήλιχίαν, ώς χο\ αύτδς οΤσθα, παρ- 
αλλάττουσι (36)• νυν\ δέ χα\ δσαι είρηνται, τήν χρείαν Μ0Π6 <ΐ6ΐηοη8ΐΓ&Γί αίυηΐ , 61 ίηίΐίυιη ιηοχ (ϋ€6η* 
(Ιοηιιη. υΐυηΐυΓ Ιιαο νοοβ 6ΐί3ΐιι ρΓΟ &96 \6Γο• 
Ο^ίίΐ&σι <ΐ6ΐυςυ6 &θ€ίρίαη( ΰΚί&ιιι ρΓΟ ΑΐΐιΙίο 61 ρΓΟ 
ίοΐβΐΐίβο. Αιηρίαιη οοιιϋο6Γ6 Γιθ6Γ6ΐ νοίιιιηβιι, ιιοα 
(Ιίοο οΐ) €οαθ6Γν&η(ΐ38 υη(ϋ(]υβ ναπί Βί£ηΊ6£αΙυ8 
νοε68 (η&ηι 'ιά ορ6Γθ$υηι 61 ρΓορ6 ίηιρθ88ίϋίΐ6), 86(1 

8ΐ 4υί8ν6ΐυ8ίΐ3ΐίθΓβ8ΐ9ΙΙΐΙΐΙΐηΐηθ(Ιθ €0η{|;6Γ6Γ6 ν6ΐΐ6(» 

61 ςυφ ίη 86ηιιοη6ΐη ΓΓ6ςιΐ6ηΙία8 ίιΐΰνίΓυηΙ ; 6υ]υ8- 
ιηοίΐί ορυ8 α «96 Ιρ8α €οη]Γ6€ΐυπι Γυΐι, υΐ 86ί8« ςυο 
ΐ6θΐροΓ6 6 ρυι^ηβ 6Χ4:6ϋ6ΐ)8ηι. Νιιηε Ι9ΐι»6ΐι ςυ» 
1)30ΐ6ηυ8 ιΙίχΊ« γ6Ί ρΓβίδβοΚί• βϋαικίβ δαίΐίΰίυιιΐ• 
Ιηιο. η6 Ι&ηάίυ ςιιίάβιη 86Γβιοηβιη ρΓθϋαχ]β86ΐιι 
(ιΐ3ΐη ηπΐιί &ί) ίη8θΐ6θΐΐ2ΐ 09ν6η«1ί ΐύοβ ρβΓρβίυιιβ 
ίυίΐ), ηίβί 8χρ6ηυιη6Γ0 &ηίιη&(1νβηί886ΐιι είΓοα ιιοη- Αϋϋυο ιΙΊ8ραΐΑΓ6, 8ΐυ(Ι1υιικιυ6 &(1 638 00(^0806ΐΐ(ΐ38 

€0ηΓ6ΓΓβ» αύτάρχη παρέχονται • κα\ ουδέ 1π\ τοαουτον άν ό Β η^κ^^^ €»ϊΐ6Γ0ίΐιιί ρΓοΙπί 6χρΙθΓ3ΐϋδ νο€6δ, ιηυΐΐοδ 
περ\ αυτών προήλθε λόγος* φίλον γάρ άεί μοι διευ- 
λαβεΖσθαι τδ άπειρόχαλον* εΐ μή πολλάχις π£ρ\ ένίας 
ςών διευχρινηθέντων λέξεων πολλούς οίδα συ(ητο\3ν* 
ζΛς χαΐ σπουδήν εΙς μάθησιν συνεισάγοντας. 

Ρ', Άλλα γάρ τοσαύτης αφθονίας εύρισχομένης 
τών πολυσήμων έν τοις τών αρχαίων συντάγμασιν, 
ών δ βίος είπερ τι άλλο λογάδων λέξεων ή σοφία, τί 
κωλύει κα\ ταΐς ήμετέραις Ιερολογίαις, αΤς τών σω- 
τηρίων Ιργων σχοπδς ή διδασχαλία χσ\ ή παραίνεσις, 
διαφόρων ύποχειμένων σήμαντρα παραλαμβάνειν 2. Α@6 ν6Γ0 €ΐιιη Ι3ηΐ3 δίΚ 8ί§ηίΓΐ€3ΐιοηιιηι ν3Γΐ3- 
Γυηι €ορί3 ίη δοπρίίδ νοίβΓϋΐη , (]αθΓυηι \\{χ ευιτί- 
οιιΐυιη ίη δ6Ίΰηϋ3 ρροϊείραο (ΐ6Πς[6ΐΐ(1θΓΐιηι νβΓϋοηιηι 
εοπδυηιρίυαι Γιιίΐ; ςυίιΐ ΐιί ηοδίΓΧ ςυο({ΐιβ Ββή- 
ρΐυιβΒ δ3ίτ£ , ηπαπιπι ΐαιηΰη Γιηίδ 6$1 δ3ΐϋΙ:ιηϋηι 
ορ6Γυηι ιηβ^ΐδίεπυια 61 δυαδίο, φί'ιύ ηί, ίη(μΐ3ΐΚ| 

ΝΟΤ^Ε. (36) Πίιιο εο^ηοδάιηιΐδ ςιΐ3 «1316 1•6χί6οη δΐιυηο 
€0ηΓϋ6«ΓίΙ Ι^ΗοΓιιιβ; ςιιαιη ΙυοιιΗίΑΐίοηβιη αηΐ6)ι»ο 
Ιοθάίίαιιι, ηυδίπι α6Π)υιη «Ιβΐβ νυΐ£;3νίΐ Ι,ίρδί» «ιι. 1808 6. Η6Γΐη3ηιιιΐ8, ηοη Ι3η)6η 8ίη6 £[Γ&νί Ιαεαα» 
ίηΐ6Γ Α 61 ε. 155 ΡΗΟΤΙΙ ΡΑΤΚΙΑΒΟΗΛ ΟΡ. ϋ6 

ν6Γΐ)ί ηοΙίοη'Λαβ »1ίΪ8 Μςϋβ λΓΓι8 ρπβίϊΊΐΑ οοηιρίβ- Α ονόματα ; δώ κα\ τδ άπεκρίθη, δ^ίρ <ιε «ολλάκις εΙς €(&ηΙϋΓ?Οα3Γβ6Κάπεκρ£0η,ςυο<] ιΙΙ)ί νοοαϋιιΐϋηι 99βρ« 
ιΙιιΙ}Ίΐ&ιίοιΐ6ΐη ίη]6€ί886 &Ί$, (ιι( ηυηε οπυα^ηι β)£;ηί« 
ϋο^ιαίΑΐη, 86ρ2Γ&Ιιιιη €δΙ; 61 <)Π88 ιηβϋίοΊ 3ρρΓί- 
1116 οαΐίβηΐ , δυι1θΓΊΙ)υ8 (Ιί^β^ΐυπο , 6( βχοΓβΙυπι » 6ΐ 
ναδίδ βϋυβυιη, 6( ίο 1ΐ0€ (ΐ68ίνί() ρπο (Ιίνίη&Γαιη, ίη- 
(]υ&ιη , 1Ίιΐ6Γ»Γηπΐ υβυ άπεκρίθη 8ίςηΊθ€3( ίά , ςυοά 
ηβηιο η68€ϋ , Γ68ροηδαιη Λά ίιαβΓΓθ{;8(Ίοη6ΐη• δχρβ 
611310 6χρΐ6ΐΊναιη νοο&ϋυίαιη ββΐ; ΐη(6Γ(]υιη 86Γΐηοηί8 
βχοπΠιιπι 681 ; Ιυηι 6ΐί3ΐη (Ιεηοΐβΐ βοπιιη ςιιββ άΙΟΛ 
ίυβΓϋΐιΐ 3ΐ<ίιηί88ίοηβηι ; ίΐβπι 0Γ»νίι , ϋερΓβΟϋΐυβ €8ΐ ; 
Ιυιη <ΐ6ΐπςιΐ6 ίηΐ6ΓΓθκ&νίι ςαοςυβ 8ί£;ηίΓιο&Γ6 €0ΐηρ6« 
γΊ68. ^&Π1 6]υ8 δί^ηίΟελίιΐδ , ςυβιη οιηιΐ6$ ηοΓυπί^ 
ηιαίΐα βίςυβ οΙ)νί& ΐθ8ΐίιηοηΊ& δυϋΐ. Υβΐυΐί, € Κβδροη- 
ϋβηβ διηοοιι ΡβίΓαβ &ίΙ : Τϋ 6$ €1ιη8(υ8 ΡίΙίυδ ]>βί 
Λ'Ιι^ί **. » Ν&Π1 1)οιηίηί6» ιηΐβΓΤΟ^βΐίοηί 4096 ρρ»- 

€6886Γ&(, Ι Υοβ 3ΐυΐ6ΐη« ςϋβΠΙ Π16 6886 (Ιίοίΐίδ > 80:1111 

61 οοηύίδΰίρυΙοΓαηι 86ΐιΐ6ΐιΐί0ηίΐ ρπηοϋρδ δΐιΙχίΗϋΙ. 
Ιΐβιη ίη 6& ΙοουΓιοη6 : < Ββδροη^ίι (Ιί66ηδ : Οιιί Ιι&- 
Ιι6ΐ ϋυ38 Ιυηίοαβ , ίιηρ6ηί&1 ίΙΠ ςυί €&γ61 ^* ; > 
ϊ(1«ΐΐη 860808 ΰο^ποδοΐΐαρ; βΓαιίίι βηίηι (υρΐιαδ, ςα» 
611 ιη Γ0Κ3ν6Γ3ηΐ ςυοη^ιη ρ26ΐο 83ΐαΐ6ΐη 6οη86(|υ6- 
Γοηΐϋτ. δΊουιί βΐίαιη : < ΙΙβδροηϋίΚ 618 Ιοαηηββ (ϋ- 
€6113 : Ε^ο α(]υ3 1)3ρϋζο; ιιΐ6<ϋΐ!5 «ιιΐβιη νβ-ΐΓϋΐη 681, 
ςυβιη νοδ ηβδοίΐίδ"^. ι Ν&ηκιαβ ν6Γΐ)υηη, ΓβδροικΙίΙ, 

(*υΠΙ(ΐ6Π1 «80111 61 ΙΐΟΟ Ιθ€0 60Ιΐ86Γν2ΐ• 5ϋΧ06ηΐ3 ^1ί« 

β]ιΐ8ΐηο(ϋ 8οηΙ. 86<] 6ηίιη ΙοευΙίοηβπι : < 111οΐ6ΐηροΓ6 

ΓΟδροη(ΐ6η8 ΙβδΟδ άίχίΐ : €θηΟ(60Γ ΙΐΙ)ί, Ρ2ΐΐ6Γ €(£ΐί 6ΐ 

16ΓΓ» ^* ; » Ιι^ηο, ίη^οΑίη, οοιΐ8ΐ3ΐ β ρπτοβάβηΐβ 86α- 

ΙΟηΐΊλ <ϋβ6Γ6ΐ9ΐη 6δ86, &1ηΐ:6 ίηίΐϋ 1θ€ΟΙ11 16Ι16Γ6. 

Νίΐη η6(]06 ίηΐ6ΓΓθς&ΐΊο ρπ£06δ86Γ3ΐ, ιΐ6ςο6 ουί- 
ςυαπι Ιοςοβηΐί 6θΙ)]οηρ;6ΐ)αΐιΐΓ ; νβΓοιη ίρ86 Ιβδυβ 
86ηη0Ιΐ6ΙΙ1 6Χ0Γϋί6Ι18 |^Γ&ΐί38 ΡίΐΙη 6βίΐ. δίιιήΐβ 68( 

ϋΐΊ&ιη : ι Κ68ροηϋ6η3ΐ 3Γ€ΐπ8](η3202υδ, δΚοιηαοΙίΑηδ 
ςοο<! δ3ΐ)1)3ΐο ηΐ6(1ίοίη3ΐιι Γ6€ί886ΐ ^6δυ& **. > Ιΐ6ΐη : 
< ΗΰΒροηϋνηδ ροοιίίβχ ϋίχίΐ 6ί : Α<Ι]υΓ0 Ιβ ρβΓ 06ΐιιη 
ιτΊνυπι, ά\ο ηοϋίβ ηυηι Ιυ βίβ ΟΙιηδίο» 06ί ΡίΙίοΒ ^. > 
ΚπΓδυδ ΒβΓίηοιιΊβ ίηίΐΊυηι οοηΐίηβηΐ ι76γ5& Ιιβκο : 
« ΚββροικΙβηΒ ^68118 ϋϊχίΙ : Οαί Γ6€6ρ6Γί( τοβ ιη 
ηοιηίη6 ιιΐ6ο» ιηβ Γθοίρϋ ; 61 ςιιι ιη6 Γ6θίρίι , ηοη 

106 Ι*6€ΐρίΐ, 86ά 6001 ^οί 011811 ΟΙβ '^ » 

5. ΡΟΓΓΟ 301601 Τ6Γ1μΙ ίΐΐλ : € Κ68ρθΟ<ΐ6η8 16808 

(ΙΐχίΙ : ο ιουΙίβΓ» οιβ^ηβ 681 β(ΐ68 103 ; 1Ι31 υΐ 
νί:» ** : » 3(1 ουίΐοοι ρΓβκϋίοΐΟΓΟπι οδουιη Γ6Γ6ΓθοΙυΓ, άμφιβολ(αν Ιφης έ^ιβαλείν * ίνα νυν έάσω τ6 βιεχίι»• 
ρ{σθη * καΙ δ μάλιστα παίδες Ιατρών Γνααι τ6 δι&φο- 
ρήθη τε, καΐ έξεκρίθη, κα\ έξεχύθη, κα\ εΙς τοΰτο 
κατέληξεν • άλλ' έφ' ών γβ συνήθης έστΙ των Οεοσό* 
φων ή χρήα^ις λογίων, σημαίνει μέν τδ άπεκρίθη, κα\ 
ήν ο6δε\ς άγνοεΤ διάνοιαν, ήτις κα\ πρδς τήν έρώτη- 
σιν άποδίδοται * πολλάκις δέ κα\ παραπληρώματος 
επέχει τάξιν Αλλοτε δέκα\ αρχήν άναπληροΤ λδγου• 
να\ δΙ κα\ τδ διαδέξασθαι τδν προηγηθέντα λδγον 
υποβάλλεται ' κα\ μην καΐ τδ Ικέτευσε καΐ Ιδέησε» 
εδροις δ* &ν σημαίνον, κα\ τδ ερώτησε " μαρτύρια δέ 
του μέν παρά πδσιν εγνωσμένου, πολλά τέ έστι κα\ 
λαβείν πρδχειρον, οΓον, ι Αποκριθείς Σίμων Πέτρος 
είπε • Συ εΐ ό Χριστδς δ ΥΙδς του Θεού του ζών- 
τος. » Κα\ γάρ πρδς τήν Δεσποτικήν έρώτησιν τήν 
προλαβοΰσαν, ΎμεΙς δέ τίνα με λέγετε εΐναι ; τήν 
αΟτου γνώμην δ κορυφαίος κα\ τών συμμαθητών 
άποδίδωσι. Κα\ έν τφ, < *Απεκρίθη δ^ λέγων αύτοΓς. 
δ 6χων δύο χιτώνας μεταδότω τψ μή ?χοντι, > ή αυτή 
καθορΛται γνώμη • τοΓς γάρ έρωτήσασιν δχλοιςδΟϊν 
καρπώσονται τήν σωτηρίαν, ύποδείκνυσιν. "βσπερ 
χα\ τδ, < Άπεκρίθη αύτοΤς δ Ιωάννης λέγων • Έγώ 
βαπτίζω έν Οδατι * μέσος δΙ^ 6μών Ιστηκεν δν ύμ^ίς 
ούκ οίδατε . > ΕΙ; γάρ τήν αυτήν καΙ τούτο χ&ε(αν 
αναφέρεται* καΙ μυρία άλλα. Τδ δ^, ι Έν έκιί^^φ τίο 
καιρφ άποκριθε\ς δ Ιησούς είπεν * Εξομολογούμαι 
σοι. Πάτερ Κύριε του ουρανού καΙ τής γης, > δηλον 
δτιτής μέν προειρημένης εννοίας διέστηκεν, άρχης 
Ι) δέ χώραν επέχει • ούτε γάρ έρώτησις προηγήσατο, 
άλλ' ουδέ τίνα λέγοντα διεδέξατο, άλλ' αύτδ; δ Ιη- 
σούς αρχήν έμβαλών τψ λδγψ, τήν εύχαριστίαν τψ 
ΠατρΙ προσηνέγκατο. Όσαύτω; κα\ τδ, ι Αποκριθείς 
δ άρχισυνάγωγος άγανακτών δτι τψ Σαββάτψ έθε- 
ράπευσεν δ Ιησούς * > να\ δή κα\ τδ, ι *Αποκριθε\ς δ 
άρχ ιερεύς εΙπεν αύτψ, Έζορκίζω σε κατά του Θεού 
ζώντος, εΙτά ήμΓν εΐ συ εΐ δ Χριστδς δ Τίδς του 
θεού. *Αρχήν δ' άν έπέχοι λόγου κα\ τδ ' ι *Αποκρι- 
θείς δ Ιησούς εΤπεν * *0ς έάν δέζηται ύμά; έπΙ τω 
έμψ δνδματι, έμέ δέχεται * κα\ δς άν έμ& δέξηται, 
ούκ ϊμϊ δέχεται, άλλα τδν άποστείλαντά με. > 

γ•. Έν μέντοι γε, ι ^Αποκριθείς δ Ιησούς εΙπεν 
αύτ||, *0 γύναι, μεγάλη σου ή πίστις, γενηθήτω σοι 
ώς θέλεις, » εΙς ούδέτερον μέν αναφέρεται τών είρη- 86ίΙ ρΓ3Β66θ(?οΐί8 86Γη)θθίΒ 3(101188100601 δίδίοοΐ• ^ μένων, διαδοχήν δέ λόγου συνεισάγει * τής γάρ Χανα Ν<ΙΙΙΙ ΙΟΠΙ €Κΐ303θίΐί8 Οΐί86Γ3ΐ>Πίΐ6Γ 6Χρθ8θίδ86( ΑΙί» 
80» ΟΙΟΓϋυΟ), 01Α(Ιβΐ3αΐ<106 ρ6ΐί886( ; ΟαΟΐςΟβ 63(Ι60Ι 
2ΙδρβΓίθΓ6ΙΙΙ ΡΓ66001 803Γ001 ΓβροΙβλΟΙ ρ3ΐΊ6υΐ6Γ 

6χ6('ρίδ86ΐ, (ϋλίδδ6ΐ(ΐο6 : € ^ΐίςοβ, Ποηιίη6, 6ΐί3ΐη 
οαΐϋΙΠ Ι]6πΓΐ8 Ι06η»ε Γ6ΐίςοϋ8 ΐ768€θοΐυΓ; • Ιΐ3ϋ 3<Ι- 

1)11883 ΟΙ*;ΐ 110116 8θΐ9(1ίΐΟΓ ! 4 ΤΟΟΟ" Γ68ρθΟ(ΐ6Ω8 ^6808 

811 ΐΙΙί : Μβ^ιι» 0(ΐ68 103 ; Γΐ3ΐ ΙίΙ)ί οΐ νϊδ. » €οιΐ8ΐ3ΐ 

611110 ^680ιη 1)0026 80ρρΓΐ€ί8(Ι06 ί60ΐίθ96 ΟΓ3ΐίθΟΘ 3ϋ- 
011883, ΓΐϋβΙΟ 6)08 130(16 ΐη3€ΐανΐ88θ, ΙΟ6(ΐ6ΐ30]ς06 
ΐ3Γ^ΊΐυΐΟ 6886. Ε]υ8ΐΐ6ΙΠ 860160(196 800& 611310 Ιΐ960 : 

<Β68ροο(ΐ6θβ ^ϋ8I1δ <ϋχΊΐ ίΙΙί, Β63ΐυ8 68 δίιποο Γιΐί 
^υο96, ςοί3 ε3ΐΌ εΐ δ:π)^οΊ8 ηοο Γ6ν6ΐΑνίι ιίΙ)ί *'. » 

•• Μ3ΐΐΗ.χνι, 10. β* Ι,,ιο. III, ϋ. βτ Μ3ΐιΙι 
χκνι, 65. •* Μϋη:. χι, 3ϋ. »« Μ3α1ι. νν, ί8. 111, 

93 νίτιδος έλεεινολογουμένης μέν τδ της θυγατρδς πά• 
θος, τήν θεραπείαν δέ αίτουμένης, κα\ πρδς τήν 
άποτρέπουσαν τήν σπουδήν αυτής ύβρινεύγνωμονού- 
σης κα\ λεγούσης, ι Να\, Κύριε, κα\ γάρ τά κυνάρια 
έσθίειάπδτής τραπέζης τών κυρίων αυτών, » επάγε- 
ται κατά διαδοχήν εκείνον τον λδγον, ι Τδτε άποκρί' 
θείς δ Ίησ•ΰς εϊπεν αύτ!). Μεγάλη σου ή πίστις, 
γενηθήτω σοι ώς θέλεις • » δηλον γάρ δτι τοΟς της 
ευγνωμοσύνης κα\ δεήσεως λόγους δεξάμενος δ Ιη- 
σούς τήν πίστιν αυτής έμεγάλυνε, κα\ τήν θεραπείαν 
παρ«σχετο, Είς τήν αυτήν δέ διάνοιαν άφορ^ καΐτδ, 
ι "Αποκριθείς δ "Ιησούς εΙπεν αύτψ, Μακάριος εΐ, Σίμων 

ί ι. " Μ3ΐιΙι. XI, 45. •• Ι,αϋ. χιιι. ίΐ. •• Μβαίι. 
Μαΐΐΐι. XVI, 17. 157 Αϋ ΑΜΡΗΙΙΰΟΗΙϋΜ Ου^ΈδΤΙΟ XXI. 158 

ραρ Ίωνβί, δτι σαρξ χα\ αΤμα ούχ απεκάλυψε σοκ - Α Ναιηςυβ Ιπ$ ν6Γΐ)ί8 ΡβΙπ ΟοηΓββδίοηβιη αάΐηίΙΙβηδ, δ(α$εξί μένος γάρ τφ λόγφ τήνάνακηρύξασαν αύτ6ν 
όμολογίαν Χριστόν τε χα\ Γίόν του Θεού του ζώντος 
ύνολαβών (57) επιφέρει τ6ν μαχαρισμόν. Της αύτης 
β* &ν εΓη συστοιχίας χα\ τ6, ι *Απεχρ(θη δέ αύτψ 6 
Ιωάννης λέγων, Διδάσχαλε, εΓδομέν τίνα έπ\ τφ ονό- 
ματι σου (χβάλλοντα δαιμόνια, δς ούχ άχολουθεΤ 
ήμιν » χαΐ πολλά τοιαύτα. Ή δ& χατά τίρ; μεταμόρ- 
φωσιν της θεοφανείας Ιστορία τδν Μωυσην χα\ τδν 
*Ηλίαν παράγουσα συλλαλουντας τφ Δεσπότη, χαθ^ 
ή ν χα\ δ Πέτρος ΙδεΤτο γενέσθαι αύτοις σχηνάςτρεΤς, 
έν τφ € *Αποχριθε\ς δ Πέτρος, » τήν 1χεσ(αν χαΐ τήν 
δέησιν σημαίνει * ώσπερ πάλιν χα\ τδ, ι *Αποχρι6ε\ς δ 
Πέτρος είπε, Κύριβ εΐ σΟ εΤ, χέλευσδν με έλθεΤν 
ίϋρδς σ& Ιπ\ τά Οδατα' ι κα\ γάρ τΐίςδειλιώσης γνώ ςυα βυπκ βΐ Οπίβίοπι βΐ Οβι τίνβηΐίβ ΡϋΊιιιη ρην* 
<ϋε8Τ6Γ&Κ, 1)6&1υιη ίΐΐυιη νίοίδβίπι βϋίοίΐ. Ε]πδ(Ι(Ίη 
^6η6Π8 ϋ$1 : < Κβ^ροηιϋΙ βί ^03πη6$ (ΙΊοβηβ : Μα^ί- 
816Γ, νί(ϋιηυ$ ςιιβπχΐ&πι ίη ηοπιίιΐϋ Ιυο (Ιχηιοηίβι 
β]ία6ΐι(6ΐη, ςιιί ίπ €0ΐηΊΐαΐα ηοβίΓΟ ηοη 65ΐ*\ > Ει 
ιηοΙίΑ Ι)υ]υ8ΐηο(ϋ. ^^η1 ίη άίνΐη» ΐΓ&η$β2υΓ3ΐίοιη8 
Ιιίδίοπα, ίη ([\ϊλ Μοδββ βΐηυβ Ε1γ»8 ΰΐιπι ΟοιηΊηο Ιο- 
ςυβηΐββ βίδΐυηΐιΐΓ, ςυο ΐβιηροΓβ ΡβίΓυβ ΓΟ^αϋ^ΐ α( 
ΙιΊδ Ιη3 1&1)6ηΐ3εα1& β6Γβηΐ, νβΓ^ίβ ίΐΐίδ < ΓΟδροιι- 
<1βη$ ΡβίΓυβ ΐΓθ(;»ΐίο 61 ρΓβοϋβ 8ί§ηί(ΙοϋηΐυΓ. ΗυΓδυβ 
ί1Γΐ9 8ΐιηί1ί(βΓ : < Κ68ροιΐ(]6ΐΐ8 ΡβίΓυΒ (Ιίχίΐ : 8Ί (α 68, 
Οοιηίηβ, ]υ56 πιβ «<1 16 ιτ6ΐιίΓ6 8αρ6Γ 34038 ". • 
Ναιη €υιη ^68υ8 ^ Ι!ιηί(ϋΐ3ΐ6 οοηδίΐϋ (ϋ8€ίραΙθ8 Γβ- 
νοο3Γ6ΐ, (]ί66Γ6ΐςυ6, < Βοηο 3ηΊιηο βδίοΐβ : βίζο μης τοίις μαθητάς άπάγοντος του Ίησοΰ χαΐ λέγον- ^ βυηι, ηοΗΐβ ΙίιηβΓ6; > ΡβίΓϋδ Ιήηθ€Αρΐ3ΐ3θ5δβθΓ3ηί1ί τος, ι θαρσείτε, έγώ εΕμι, μή φοβεΤσθε, > ^ρ^ξ^τ 
μένος δ Πέτρος αφορμής βίς Ιχεσίαν αύτδν χαΟιστώ- 
σης, € Κύριε, εΐ σΟ εΤ, φησ\, χέλευσόν με πρδς σέ έλθείν 
έπ\ τά Οδατα• > δήλον γάρ δτι τδ άποχριθε\ς ενταύθα 
Ιχεσ£ανχα\ δέησιν σημαίνει • ώσπρρ καΐ έν οΓς τά 
λόγια φησι, ι Αποκριθείς δ Πέτρος είπε, Φράσον 
ήμΙν την παραβολήν ταύτην • > χαΐ γάρ χαΐ τούτο 
χρείαν (χεσίας χα\ δεήσεως εμφαίνει. Τίσι δ* άν ούχ 
αν γένοιτο δήλον ώς τδ άπεκρίθη έσθ' δτβ χαι άντ\ 
του άπεδέξατο χα\ συγκατέθετο τίθεται ; του γάρ 
Σωτήρος ήμων τάς έν τφ νόμφ δύο πρώτας έντολάς 
άπηγγελκότος, χαΙ του γραμματέως συμφωνήσαν- 
τός τε χα\ τί) του Δεσπότου συγχαταθεμένου χρίσει, 060381006 : € Ποηιίηβ δί Ιυ, ίικ^υίΐ, 68, ]υ1)6 ιηβ 3(1 

16 ν6Π1Γ6 81ΐρ6Γ 3()υ38 **. » 83118 βηίΠΙ ρ3ΐ6ΐ ΥβΡίΐΟ, 
Γ68ρθη<]6η8, όβηΟΐΑΠ ΙΐΟΟ ΙυΟΟ ρΓ6668 ΟΚςυβ 0ΐ)86- 

€Γ3ΐίοη6ΐη. δίευιί εΐίβηι υ1>1 $€ΓίριυΓ3 βίΐ : < Αο- 
δροηιίβηδ, Ρ6ΐΓα8 <1ίχίΐ, Ε(Ιίδ86Γ6 ηο1>ί8 ραΓ3ΐ)οΐ3(η Ιιαηο* ηβπ) ίιΐ βΐίαιη ρΓβουιη 36 ροδίπίαΐίοηί• νί66 Γυη^ίΐαΓ. ΟυΙ ν6Γ0 ηοη 6δΐ 6χρΙθΓ3ΐιιιη, νοοα* 
1)θΙαπι Γ68ροη(ϋΐ υδυΓρ3π βιίβιη ρΓΟ 3ηηυίι «ι 38- 
86η8υ8 681? Ν3ΐη ουιη δ6Γν3ΐθΓ (Ιιιο ρΓ3βείρυ3 Ι6§ί$ 

ρΓ2606ρΐ3 ρΓ0ρ08υί386ΐ , 80Γί1)3 31ΐΐ6Π1 ίη ))3Π6 86η• 

Ιβηΐί3πι ρ6ϋί1)υ8 ΪΓβΙ,Οοπιίηίςαβ Ιικϋοίυηι οοηβι-η)3- 
Γ6ΐ; ρΓυάβηΐβ ^68υ9 Γ6δροη8θ οο^ηίΐο, 3ίΐ ίΙΙί : 
€ Νοη ιη3{ριορ6Γ6 31)68 3 Γ6(|[ηο Οβί ". > Ηίηο €η8 ΙιΐΙ(6Π8 (ΐ6(1ίϋοη6ηι 3η1ηιί βΟΓίϋ» 
86η8υιη• 3ΐ()υ6 €οη- επάγει δ ευαγγελιστής, €Κα\δ Ιησούς Ιδών αύτ>>ν δτι ^ ρροΓδηδ ρ3ΐ6(, ν6Γ5ο ϋΐο Γ68ροη(1ίΙ (1οδΐ8η3η 3 83- 
νουνεχώς άπεχρίθη, εΤπεν αύτψ• Ού μαχράν εΐ 
άπδ της βασιλείας του Θεοΰ. ι Κα\ γάρ εΟδηλον ώς 
τήν δμολογίαν χα\ συγχατάθεσιν του γραμματέως 
λά του άπεχρίθη τά λόγια παρεδήλωσε. 

δ*. Παρέλκοντος δ* άν ε?η δηλωτιχδν, δπηνίκα δ 
άρχισυνάγωγος ασθενούσαν έπιθανάτιοντ4)ν θυγατέρα 
χαταλιπών, τδν Ίησούν μίν έδείτο σωτήρα γενέσθαι 
παραγεγονότα της παιδός * έν δέ τούτφ της φήμης 
αύτίρ τδν θάνατον έπαγγελούσης, επάγει δ ευαγγε- 
λιστής, € Ό δλ Ίησους άχούσας άπεχρίθη αύτφ, Μή 
φοβοΰ, μόνον πίστευε * > εμφανές γάρ ώς εΙ χαΐ μη- 
δαμώς παρεντεθείη τδ άπεχρίθη, ούδΐν Χλαττον τδ 
ύπόλοιπον του λόγου τήν αυτήν παρίστησι διάνοιαν * 
το&ουτον δέ χα\ τδ, ι *Αποχριθε\ς δ Πέτρος εΤπεν αύτφ. 4. Ιη8υρ6Γ 6ΐί3Πΐ Γ6()υη(ΐ3η8 νοχ 68( τ€$ροηάα^ 
▼6ΐυ1ί ευπι 3ΐ-οίΓΐδγη3κοβυ8, ςυΙ ^β1ίςυ6Γ3ι 01ί»ιη 
ηιΟΓίλΠ πιογΙ)ο οοηαίοιαηΐεηι , Ιββυπι Γ0([3ΐ»3( υΐ 
ρα6ΐΐ3ΐηιηθΓ(66Γ6ρΐαιη Ιπβΐ. €υιη ν6Γ0 ίηίοποι Γαιπα 
30 ρ3Γ6ΐιΐ6πι 688βΐ 3ΐΐ3(3 (16 ΙΙΙΙυβ οΙ)ίΙυ, δυΙκΙΊΐ 
6ίν3η((6ΐίβΐ3 : € Αιιϋίΐα Γ6 Ιβδίιβ Γ68|Μ>η(ΙίΙ ΗΠ : Νβ 
ΐίαΐ638,ΐΑηΐυιηιηο(1ο6Γ6(ΐ6 ". > €οη8ΐ3(6ηίηι, 6(1ϋη•1 
γβΓίΜΐιη Γ68ροη<ΙίΙ ιηιηίιηο ίαΐβββΐ ιηΐΰΐροδίΐυιη, 
ιιίΗίΙοιηίηαβ Γβΐίςιιΐ 86πηοιιί8 βλιηάβπι ΓοΓ6 βοηΚβη- 
Ιΐ3πι. Τβίο 681 61 ΙΙΙϋά : < Η68ροη<ΐ6η8 Ρ6(ηΐ8 <1ίχΙΙ ΕΙ πάντες σχανδαλισθήσονται έν σοΙ, έγώ δέ ουδέ- ]) 61 : Ε(ί3Πΐ8ί 0Βΐη6β ίη 16 863η<ΐ3ΓιΖ3α ίυβηηΐ, 6{[0 ΐΕοτε * ι δτι μέν τοι παρέλχον έστΙν ενταύθα τδ άπο- 
1 χριθε\ς, χα\ δ ευαγγελιστής Μάρχος έχδιδάσχει μά- 
λιστα • χα\ γάρ αύτδ τούτο διερχόμενος τδ χωρίον 
ύπίρ δ Ματθαίος συν τφ άπεχρίθη διηγήσατο, αύτδς 
ούβ&ν δλως τής φωνής δεηθείς, < *0 δέ Πέτρος Εφη αύτφ, 
ΒΙ πάντες σχανδαλισθήσονται, άλλ* ούχ έγώ • > ούτω 
δέ σαφώς Ιπιδείχνυται παρέλχον χα\ έν τ^ χατά τδν 
Πιλάτον (στορίςι, δτε τδν Ιησούν έπεχείρει τής των 
Ιουδαίων άπολύειν μιαιφονίας * έχατέρου γάρ των &αΐ6ΐη 113υ(14υ3(Iυ3Π1^ > 83η6 ςυοά ΙιΊο τοχ γ6- 
8ροη<Ιίΐ Γ6(Ιαηά6ΐ, ΜβΓοαδ 3ρρηπΐ6 6ν3η$6Γΐ8(3 <]ο• 
061 : η3πι<ιυ6 ίη 63(ΐ6πι η3ΓΓ3ΐίοη6 ▼6Γ83η3, ίη (|υ3 
Μ3ΐΐΙ)»υ8 υ6γΙ)0 Γ68ροη(ϋΐ υΐίΐιΐΓ, ίρδο Ιιυίιΐδ τοείδ 
8α1)8ΐ(Ιίο ηοΑ ίηνθ63ΐο δίο 8εΓίΙ)ίΐ : < ΡοίΓυδ 3υΐ6πι 
(ΙίχίΙ 61 : Είδί οπ)η68 803η(!3!ίζ3ΐΙ Γυ6πηΙ, ηοη Ιβηιοη 

6|ζθ". ι δίΟ 3ρ6Γΐ6 άβΟΙΟηδίΓηΙΟΓ Γ6(ΙυΠ()»Γβ Ηοο 

Υ6Γΐ>υπι ίη 1ιί8(οπ3 ςιιοςυβ ΓβΓυπι οοηιπι Ρίΐ3ΐο 
968ΐ3Γυηιι, ηυο ΐ6ηίΐροΓ6 Ηίε Ιοδίιπι ΙικΙΦΟΓυηι ειΐ'ϋί •^ΜβΓΟ.ιχ, 37. •» ΜβΙΙΙι. XVII, 4. •• Μ3ΐΐΗ. χιν, 28, »» Μ3ΐΐΙι.χιιι,36. »« ΜβΓΟ. χιι,34. •• Μ»γο. 
▼, 36. > Μ3ΐΙΙι. XXVI, 33. " Μβγο.χιυ, 29. 

ΝΟΤ^Ε. 
(37) νοο3ΐ}ηΙιιηι ύπολιβών ρΓο τβ8ροηάβη$ Ιαΐβ ίΙΚιβίΓαΐ \ν6ΐδΐ6ηίυ8 3(1 ίυο. χ, 30. 159 ΡΗ0Τ1Ι ΡΑΤΗΙΑΚΟΗΛ Γ.Ρ. 160 

8«1ϋΙιιοβΓβ ιιίΐ6ΐ)3ΐαΓ. Να!» άυοΙ>α9 ονΒη^βΓίδΐίδ ηοη Α δυο ευαγγελιστών μετά του άποχριθβ\ς τήν του 16" 81116 νοΓϋο Γβδροη^ίΐ οηΐΊοηβιη 8υ&ιιι ΰοη8ΐΓυ6ηιΊ- 
Ι)υβ, (Πνυβ ΐΒΐηβη ίαοαβ βυιηιΐβιη Αοΐυιη οοη$0Γί- 
)>6η3, ηβςυβ οιηηίηο ν6Γΐ)0 Γβ^ροπάίΙ ιιΐβπδ, δ&ΐίβ 
(]6ΐηοη$ΐΓ8νίΐ 09βΐ6Γ0$ ΓβάυηάβηΙβΓ Γαίδδβ 1θ€ΐ»1θ8. 
Αίΐ ([ΐιίρρβ Ι.ιιεη8 : ι ΚυΓ8ΐΐ8 ϊβίΐυΓ Ρίΐαίιΐδ ρορυΐαιη 

»!ΐοΰυΙυ$ 65ΐ• άΐΐΐη ^β61^Πί1 1ίΙ)βΓ2ίΓ6 82ΐ8(;βΓ6ΐ*. > 

ΡβπηυΚα 88η6 6]α8ηΐ0(1ί βΓυηΙ : 86(1 βηίιη ηοΙ»ί8 
ηοη 681 ρροροβίΐυηι ηουΐΐίΐυϋίηβπι ΙβδϋπιοηίοΓυπι 
€οΙΓι^'Τ6, ν6Γυιη 6Χ6ηιρ1ο ΐ3η1υιηπ)θ<]ο, €ΐί»α)8ί ίά 
ηηυπ) β586(, βί^πΊΩεαίπδ ΙΐΗ]υ3 ν6ΓΊ(3ΐ6Π] ρ&ΐ3πι Γα* 
66Γβ. δαηο 6ΐ αΐ) 68 ΙοουΐΊοηβ, ςυ^β €υΓ3ϋ()η6ΐη ίη- 
€Ηη&ιχ ηιιιΗ6Π8 οοηδβουΐα 68(, τβΒροηάβηδ 8υΐ6πι 
2ΐΓ€ΐήδγιι&^θ£;ιΐ8 οιιπ) 8ΐοηΐ8€ΐιο\ 81 ςυίδ Υ6Γΐ)υΠ1 
Γ(*8ροιΐ(ΐ6η8 8υΙ)ΐΓ»Ι)3ΐ, ΓβΙίςυί δβΓηιοηίδ ραΓδ ίηΐβ γου σύνταξιν προενεγχαμένου, 6 Οεόσοφος Αουχβίςτήν 
αυτήν αναγραφών πρδξιν, ούδ' δλως χρησάμενος τφ 
αποκριθείς, £δειξε τους Αλλους χατά τδ παρέλχον 
χρησαμένους τζ φων} • Ιφη γάρ, ι Πάλιν ουν ό Πιλά« 
τος «ρο σεφώνησε θέλων άπολύ σαι τδν 'Ιησοΰν » χα\ 
πολλά άν είη τοιαύτα • ήμΤν δ^ ού συλλέγειν έστΙ 
πλήθος μαρτυριών σκοπδς, άλλα παραδείγματι μ«5νον 
ένδείξασθαι, χάν τψ έν\ περιγράφοιτο, του σημαι- 
νόμενου κατάδηλον τί^ν διάνοιαν • έπεί χα\ τ6 ^ηθΐν 
μετάτήν θεραπείαν της συγχυπτούσης γυναιχ^ς, 
αποκριθείς δ^ 6 άρχισυνάγωγος άγαναχτών, εΓ τις 
περιέλοι τ?> αποκριθείς» τ6 άλλο μέρος της φράσεως 
άκήρατον τήν αυτήν αναπτύσσει διάνοιαν οΟτω μέν» 
οΐμαι, σαφώς έπιδίδεικται άρχης τβ λίγβν πολλάκις ^Γηπ) αιΙΙίΜΟ ΓβιίηβϋίΙ 8βηΙβηΓΐ2ηι δυαιη. Αίςαβ ίΐα ^ έπέχειν τδ αποκριθείς, χα\ διαδοχήν ήγησαμένων 

βημάτων, καΙ παρέλκοντος τόπον Ιχβιν, κα\ Ικεσίας 
άναπληρουν χρείαν. ρΰΐδριουβ (ΙβιηοηδΐΓ8ΐυηι βχΊδΙίιηο, νβΓίιυηι Γββροη- 
(Ιβηδ οΐ ίηίΐίΐ νίθ6 896ρβ ίυη^ί, βι 8ΐ1πιίΐΐ6η1ίδ ρΓ»- 
€6(ΐ6ηΐ6ΐη 86Γηωιιβιη, 61 βχρίοΐίνχ ςυοί^πβ ιΓΐϋΙΐο- 
ηίδ ; 61 ϋβιιίςυβ ύβρΓβΟίΐΐίοηί ίπδβΓνίΓβ. 

5. Οιιοά Τ6Γ0 6ΐί8ΐη ίη(6ΓΓο§3η<ϋ νιιη 1ΐ3ΐ)6ΐι(, 
6νί(ΐ6ηΐ6Γ €οςηθ8είΐυΓ 6 ΡβίΓΪ ρπηείρίδ 1θ€υΐΊοη6. 
Ναοί οιηη 88εΓ3 ΙΓΐ8ΐθΓί3 ΑπαπΊ» Γπία 6ΐ 83ρρΙπΓ26 
οχροηίΐ, ροΒίΐΑίπςυβ πιεηάαάί πιοπβηι ; πιοχ 3(ΐβχίΐ: 
ι Ει (ΐχοΓ ρ]υ8 6ν6ηΐυ8 ηβδοία 8ηρ6Γν6ηίΐ. > Τυιη 
|)6ΓβίΙ <]ί66Γβ : € Πβί«ροη(ϋΐςυ6 6ί Ρ61Γυδ : Οίο ιηίΗί 
■ΐΓυηι Ι3ηΐί α^ηπη ν6η(1ί(]6πΐΐ8'? > Ναπι ςυχ ηυηο 

1113^18 ρΓΟρπα 6X00^113» ρθΐ68ΐ 6ίςηΐΠθ3ΐίθ ν6Γΐ)ί 

Γ68ροηιΠΐ, ςιΐΛΐη ίιιΐ6ΓΓ0^3νΐΙ ? Υβΐυΐί 6ΐΐ3ΐιι ίΐΐυϋ : 
ι ΚβδροηάβΓαηΙ ^υ^x^, <)ίχ6Γυηΐςυ6 ίΐΐί : Ουοιίη^πι ^ 
δί^υηι 0δΐ6η(]Ί8, ςιιί3 Ιι%€ Γ36ί8 * ? > Ιΐ6ηι ίΠικΙ : 
ι ηβδροηϋϊΐ 618 ^6δυ8 : Νοηη6 6^0 Τ08 (1υθ(ΐ6€ΐπι 
6ΐφ^ ? ι 1.6€ΐίοη6ΐα αίΓοςυβ 1υ60 νίπι ίηΐ6ΐτο}(3ΐιϋί 
Ιΐ3ϋ6Γ6 6χρΙθΓ3ΐυιη 68(• Νβςυβ 63ΐ6πυ8 δί^ηίΟβΑΐΊο- 
η» 8 ΥβΓίή Γ68ροη()ί( ρ6ηίη|;υη(; ν6Γοπι ίϋ 3ΐίςυ3η*Ιο 
3ΐ{ ηυΐΐιιηι ρΓοΙβίυιη ογ6 νβΓ^υπι ΓβίβπΓΐΓ, 86(1θ66;ι]- 
Γΐ8 Ιιοιηίηιιιη €ο|;ίΐ3ΐίοηΊΙ)υ8 οοουΓΠΐ. Υβΐυΐί, ι Οβτ- 
ηβηδ Ρ1ΐ3η8£υ8 <|ΐιί ^68I1ηι οοιινίνίο 6Χ€βρ•)Γ3ΐ, 
ιΐίχίΐ ΐΗΐΓ3 86 : Ηί€ 81 68861 ρΓορΙ)6ΐ3, ηο8$6ΐ ιιΐίςυβ 
ςιΐ3ί (|υ3αΐ34υ6 ιηιιΠβΓ 6απι 3απΐ](3ΐ , η6ΐηρ6 ρ60- 
03ΐπχ'• > Νιιηο 66Γΐβφ <)υαηςΐ]3ΐη ηαϋα ϊηΐβΓΓΟ^»• 

ΐίΟ ρΓ«06886ΓίΙ, η6(1Ι16 6Χ0Γ(ϋυΠλ €0η86€υΙ;Β ΟΓ3ϋθ« 

ηίδ β3ΐ, η6<ιυ6 αΓιίουίρΊ3ΐη 6 ρΓ9Β(ϋ6ΐί8 ηιοϋίδ Ιοουΐΐο 
3υϋθηιπιθ(ΐ6ΐυΓ, 3(](1ίΐ 6ν3ης6ΐίδΐ3 : < Ε( Γ68ροη4ΐ6η8 ε'. "ΟτιδΙ καΐτήν έρώτησιν ύπέρχεται, ή τοι^ 
κορυφαίου Πέτρου παρίστησιν έναργώς φωνή •τδγάρ 
κατά τί)ν Άνανίαν κα\ Σάπφειραν πάθος άπαγγέλ- 
λων ό λόγος, κα\ της ψευδολογίας τδν εΙσπραχθέντα 
θάνατον, συνήψε μέν, ι Κα\ ή γυνή αύτου μή είδυΐα 
τ6 γεγονός, είσήλθεν • » επάγει δ^, € Κα\ άπεκρίθη 
αύτϊ δ Πέτρος, ΕΙπέ μοι βΐ τοσούτου τδ χωρίον άπ- 
έδοσθε; ι τί γάρ άν Ιτερον οίκειότερον εύρεθείη ύπ& 
του άπεκρίθη νυν\ δηλούμενον, ή τδήρώτησεν; ώσ- 
περ καΐ, ι Άπεκρίθησαν οΐ Ιουδαίοι κα\εΓπον αύτφ, 
Τί σημεΤον δεικνύεις δτι ταΰτα ποιείς ; » να\ δή καΐτδ, 
ι Άπεκρίθη αύτοϊς ό Ίησοΰς, Ουκ έγώ ύμ4ς τους 
δώδεκα έξελεξάμην ; ι φανερδν γάρ 1π\ τούτων, ώς 
έκατέρα λέξις τήν του ήρώτησε δύναμιν Εχει. Ού 
ταΰτα δέ μόνον τδ άπεκρίθη σημαίνει, άλλ* έσθ'δτε 
μήν κα\ πρδς οΟδέν τών προφορικών βημάτων επι- 
φέρεται, πρδς δΐ τήν ένδομυχοΰσαν τών ανθρώπων 
διάνοιαν απευθύνεται, ώς έπ\ του, ι Ίδών δέ δ Φαρι- 
σαίος 6 καλέσας αύτδν, είπεν έν έαυτψ, Οδτος εΐ ήν 
προφήτης, έγίνωσκεν άν τίς κα\ ποταπή ή γυνή ήτις 
άπτεται αυτοΰ,δτι αμαρτωλός δστιν » δρα γάρ μηδέ 
μιας ερωτήσεως προηγησαμένης , μηδ' εΙς αρχήν 
του έξης αναφερομένου λόγου , μηδ' άλλο τι τών 

προεφημένων της φράσεως συνεισαγούσης, επάγει ό 

αοδαδίΐίχίΐ ίΐΐΐ ': δίηιοη, Ιι^Ιβο βΐίςυίά 1ί1>ί ίίοβίβ. > η ευαγγελιστής, ι ΚαΙ άποχριθε\ς δ Ίησοΰς ειπβ πρδς 

ϋ6ίΐ1<ΐ6 ίηΐ6ΓΓ0Κ&1ΐνβ ρΐΌδβςυβΙϋ* ΐηΐρΐ38 110011018 

Γο^ίΐΒΐΐοηβδ €38ΐΐ{;3νίΐ, 6υπιςυβ Λά ρί6ΐ3ΐ6ΐη30 βϋοπι 

ρΐΌ 803 6ΐ6ηΐ6ηΐί3 ϋίΓ6ΧΪΙ. Ν6(}υ6 6ηίπΐ <1|]11):13Γ« 

Γΐ6βΙ, ςυΐα ν6Γΐ)Α τ€$ροηά€Μ Λΰ$Η$ άΜι ί//Ι, 6]ιΐ8^ 
ιΐ6πι ^68υ (|α3ΐη ϋίχίιηυβ 6χρο8ίΐίοηί ρηκροδίιβ, 
α(1ν6Γ8υ• 3ηίοιί 3Γε3ηο8αιοΙυ8 ίπΐθΓ4ΐιβ3αΐθΓ. Ρ3ΐί8 
ίπδυρ6Γ ΓΟΓ0196 ΐΐΐυά 681 : < Ιΐ6δροηι1βη8 46808 1β- 
ξίδρβπΐίδ * : > ςυοά ίΐβπι ρ6ΓΐυΓΐ)αΐί8 $6<1ίΐΐ08Ί8<|ΐιβ 
ίϋοΓίιοι ηΐ6η1ίϋιΐ8 ορροδίΐιιπι ίυίΐ, ςυο ΐ6ΐηρθΓ6 1ιγ- 
(ΐΓορίουηι 60πιηι 8ΐαηΐ6ΐη νΐάβρυοΐ : ςυί €υπ) &<1 
ηιί86Γί60Γ<1ίαιη Αθοίί ιΐ6ΐ>6Γ6ηΐ, ηοη Ι3πΐ6η (Ι6 8υ3 ' 1.00. χχΐΗ, 20 ; Ιί3ΐ11ι. χχνιι, 21 ; Μ3γο. χν, 12. 
' 4θ3υ. VI, 71. • 1-!ίο. νΐι, 39. • 1.ιιο. χιν, 3. αύτδν, Σίμων, δχω σοί τι εΙπεΤν • » χα\ δΓ ερωτήσεως 
προελθών, τό τε ^λάσφημον τών διαλογισμών έπε^ 
^άπισε, κα\ πρδς τ6 θεοσεβές και άδίσταχτον,^ δσα 
τε €{) αύτοΰ φιλανθρωπίςι, μετερύθμισεν ουκ άδηλον 
γάρ ώς τδ, ι Αποκριθείς ό Ίησοϋς είπε πρδςαύτδν, » 
προταττόμενον της προ|&^ηθείσης ερμηνείας, προς 
τήν εν τψ βάθει της καρδίας κίνησιν τών διαλογι- 
σμών είη άν άποδεδομένον. Όμοστοιχε7 δέ τφ ^• 
θέντι κα\ τδ, ι Αποκριθείς ό Ίησοΰς πρδς τους νομι- 
κούς, ι έπαγόμβνον τή κατά τήν διάνοιαν αυτών τα- 
ραχ8 χα\ στάσει, ήνίχα τδν ύδρωπικδν έμπροσθεν 

* Ι,ϋο. χηι, 1*. • Αοΐ. ν, δ. • ίοαη. ιι, Ιβ. «Μ Αή ΑΜΡΗΙΙΟΟΗΙϋΙ^ΟϋΛδΤΙΟ XXI. 1β 

αΰτί&ν Ιστίμε^ν έΟεώρουν * 3€α\ $έοντφ ιΜει ημός Α νββιιιΙ» ςυΜςυΑΟί τβηιίαβΙΐΔηί. Ε^ιΙβιη νίιΐβκΐιιι^ Κλβο« |λ&<αβαλέ9|αι, οΐ 6έ τ^ άπονοίας ού μεθ^εντο* 
Τήν αυτήν ^ &ν πβρέχοιτο βημασίαν καλ τ6, ι *Απο- 
χρι6«\ς €^ 4 %90\»ς βΐπβν αύτοίς , *Αμήν, ^Αμήν λέγω 
ύμΙν« (^ν Κχ^'(< «^κν 3ΐα\ μή διβχριθήτε, ού μόνον 
τ^'ής ^χϊ^ ποί^Φβτε, Αλλά χαν τφ Ιρα τούτφ 
«Γπητβ, Μ<τάβηθι εΙς «ήν ΟάλαΦ^αν» μεταβήσ&ηι* ι 
χβΐ γάρ δαα γ« χατά τ\ ηρόχειρον της σννεπε^ας^ 
τζρ^ τήν έν τφ βάθει της χαρβίας μελέτην άηεβ^• 
Φοτο &ν τλ άιιο&ρίθείς, βΐ μ)) ΜΑρχος ό θβσπέβιός 
&παγγέλλΐιΐν τ^ χωρίον Φαφέβτβρον, βΙ( τΙ)ν του λό• 
γοο ^α&οχ^^ν τήν σημασίαν μβθ(οττηοην * β{ΐζών γάρ, 
< Κα\4νβμνησθ8ΐς ό Πέτρος λέγει α5τφ/Ρα€6\, (δε ή 
συχή ήν χ«τηράσω έξήραται» • εΙσάγει τ^ Ιησουν 
Φιαβεχόμενον τδν λόγον χα\ λέγοντα, € "^Εχετε ηιστιν 8ί8ηΙ£€αϋο 4ίοΐ]οηΐ8 : ι ΙΙηροικΙβη• ^€ΜΙ9 <1ίχί( 
Ηϋκ : (Ληβη, αιηβη <ϋ«ο γοίιίβ• βί βϋβηι ΐΜϋΙιηνιιΙ^ 
ηβςνο Ιι«8ϋανβΓίΐί•, ηοη βοίαπι βοιιβ ιρτο^ϋ^ιιι 
ρ»Μΐ>ίϋβ ; ν^ΠΑΐη β(ί&ιη εί ΙιιιΙο (όΗβ ηοηϋ «ΙίιβΓΗ 
ϋβ» Οοιιιιηί(|τα ία η«Γ6, <:οιιιιη{[ρ•&ΐΜΐ ^. % Ννη 
φΐΦΐΙ 9ΐΐ1ιιβΐ ύά ιιαίυηΐβιη 86ηη{Μΐι& βοοΙαχίβο* 
νθτ1)«ι«ι &Μθ ΡΜροηάθηβ κίβΓτβίαΓ 8(1 ιιιβηιί• αΓ- 
€4113» €0^Η«ΐΜΜ)θΐη> ηίβί όΐναβ ΜβίΓβυβ» ςιιΙ Ιοουιη 
λιΐίηο θχρ1ΐ€α(ίυ8 ^(1^686^ί(, τβ^Μ βί§α{ါ1ιιιη κΐ 
β«πιΐ0ηΐ8 ρηΒ¥ϋ &4ηί8«ίοιιβιιι 6χριάη«ηϋΑηι ΙμΑ•- 
06Μ. ΕΐβΑΐη €ηιη (ΙΐχίΒίβι : € 1Ιοαον<ΐ3ΐυ«ιιΐ6 Ρΐβ- 
Ιίυ«,»11 ίΐϋ : Μ&|;ί8ΐθΓ, βη ϋοα• οαί ιοαίβ ρΓ6€ΐϋυ8 
6» βίλταίΙ ; 9 ΓμΙι Ιοβυαι ββπηοΜ Ηνίο ^€«ιιηβη- 
Ιβη •ίθ : < Ηιιΐιβίοΐβ Ι1ι«ί ΰάβοι. Αιηβη (|αίρρ6 (ΙΙοο Θεού* αμήν γάρ λέγωύμΖν, δτι 1^ &ν ζΧτηι τψ βρεκ ^ νοΜβ, ςυί Ιιαίβ ηοιιϋ άιχβήΙ, ΤοΙΙ^γ^ ΙιΙμ βΙ ίη 
τούτφ, ΆρθητιχαΙ βλήθητι εΙς τήν θάλασσαν, χαΐ μή 
8ιαχριθ|1 έν τ{ χαμ^Ιψ αύτον», άλλα «ηιάτεύει 0τ( δ 
λαλε{ γένεται, έαται ύώτφ δ λέγει, ι 

^'• ΕΙ μέν τοι γε των Λογίων ή αυτή κεριχοΐΐή 
μή έφ* Ινός μόνου των είρημένων έπκθεωρηθείη 
παράδειγμα, άλλα μεθελχυσθί)ναι δύναιτο εΓς τε τήν 
άπαρχήν χα\ τήν διαδοχήν του λόγου, τάχα δέ χα\ 
^Ις τ6 ιιαρέλχονν οΰδ" ο&τως των αημα^νομέν^ν 6 
άριθμδς ικρδς τδ βραχύτερον ουαταλήαεταΐι άλλα τήν 
ίσως συνδιασώσει ποσότητα * άρχει γάρ τ6 νλήΟος 
μή χαταβιβάζειν, χάν ένια των παροιδειγμάτων εύ- 
ρεθείη μή πρ6ς £ν Τι μόνον^ άλλα χαΐ «ρδς διάφορα 
των βημαινομένων άναφέρεαθαι δννάμβνα » έηειδφν 
τι τούτων δλως εύρίσχοιτο τήν τρΟ ένδ^ σημααίαν 
έξθ(χε'.ούμενον. Τ6 γάρ συνεμπίπτειν πώς άλλήλοις 
Ιπ' ένιων ^ητών τά διάφορα σημαινόμενα, ούχ &στιν 
αυτών του πλήθους άναίρεσις * έπείπερ ουδέ έξ ών 
συμβαίνουσινι άλλ' έξ ών παραλλάττουσι, χαραχτη^ 
ρ(ζονταΐ• Ούχοΰν άπδ της διαφοράς 'έχαστον προ9^ 
ήχε σχοπεΤν, χαΐ τ^ είδος φυλάττειν άσύγχυτον^ άλΧ" 
ούχ έξ ών ε Ες χοινωνίαν συνάγονται, τήν έν αύτοις 
διαφθε(ρειν ετερότητα. 

ζ*. Ού μόνον δέ του όΛβκρίβτι διάφοροι σημασ^αι, 
ώς 6 λόγος ίδειξεν, άποφύονχαι,άλλά χα\ τδ ήρώττισβ 
δύο τινών τδ ελάχιστον ύποχειμένων παρά τοΙς Ιεροις 
ημών λογίοις απαγγέλλει διάνοιαν * ζίν ή μέν χαι 
τοις Εξωθεν επιπολάζει , ή χα\ τήν άπόχρισιν άπ- 
αιτειν είωθεν - ή δέ πό^^ωθεν μέν ταύτης της δια- η9Ρ• ρη>]ίκΊΐθΓ, ιί ιηο^ ίιι οοτ(]8 βοο Β0]^«1α1>ί(βΐ, 
ύ^ 'ίά ίθΓ6, ςαοά αίΐ» ΟΓβάαΐ, ββίβΙ ββοιιηάαη 8υ&ηι 

1θ601ίιΟΙΙ«ΠΙ ^^ » 

64 βιιοά »Ι «Ιί)|ΐΐ9ΐκ1ο δβηριιΐΓ» «Μηκ βλάΜη 
ρωίοορβ ηοο αά ιιηίυ8 β ρηΜαΗ χηϋάΐΒ βχβηορΙνΜ 
βυπιίΐυΓ, νβΓϋΐη 61 ϋ<1 ίηίιΐυπι 61 Λά ϋάιηίββίοηβιη 
86ηηοηϊ8 ιγ^Ιιι ροΐββι, 'Τ^Π&βββ βϋιά« 3^ ΐ^αηά&η- 
Ιΐ3ΐη ; ηοη ίάοίΓΟ• ιμβ^ιι 8ί||ηίβΰϋίΐΝΐιιιιι ΐκίΗΜνι» 
»Γ€ΐίθΓ ββΐ, 8€<1 ς\ΐ&η(1ί&ΐβιη 8ΐιβη 60ΐ)8•Γν&1>ίΐ. Ν&ιη 
η6 ηυιΙαβΓο ςυΐάςυ&ηι άβΐηΐιαίυη ^ί0«1ϊ (βΐι^ηίδΙ 
«Ιίηυοι 6](6ήιρ1& 8ίη$ ^«ιφ οοη Α(Ι ιιαι)ιο» $ύά 9ά 
ναήο$ 8Ί^ηίβ68ΐυ8 ΓβΓβιτί ςαββηι), βοΟΙοίΙ, ίοςα^ιη, 
&λ ςηοά ίη Ιιί8 οΙαιιΙμ 6χβΙηρ1υιη 6Χ8ΐ8ΐ2ΐ, ςυο(Ι 
ιιαίιΐ8 .Γ6ί 8ί|;»ίβ<^ΐιιιη βίΐιί νΐηάίφβΐ» Ι^οη ββισι 
^11181 ηοιμιιιΐΐ^ηιιη νοοαηι \ιιγι« 8ΐ§ιιΜΐ€ϊμΑ0Β98 Ιη- 
τΐ€6ΐι^ ^^€ιι^^α^(, ΐ(!ΰίΓ«ο ρ^τίφϋατ Ιμιηΐ^ι η«|ΐη6Γΐΐ8 ί 
11301 ιΐ6φΐ6 ίάβοςιυΆ ^092^υυΒι^ Ι6ά ΐ{ΐιί» άιββηιοί, 

6ΐΐ3Γ&α6^βΐη Α€«ίρί|1ΐΗ. ΕΓ^Ο 6θ]ΐΙ8(ΙΜΦ ^ϋΟΝΓ^ΐί» 
8Ρ6€Ι2^Ι)(|9Ι 6$(• 9Α 31» Οϋί^ΙΙβ βρ^ϋίλββ 86Τν»9ύ|| : |ΙΟΒ 

3«(0ΐη Μΐ€ΐΓ60 <ινΐΑ «ϋοΜίΗ €!0η9Γν\ΕΐΝΐΑ (ΙΙτ^βΙΐιιβ 
&ΐΗ>ΐ6ηϋιι. 

7. δβ^ 6ηί|η νΑΓΪΦ 8ί|ηιβ<^(ίο)ΐ68^ ια 8#|ηηα ΐ06|ΐ» 
1ι»οΐ6ηυβ οβίβηιϋΐ, ηοη 6^ ιιηο Τ0*μοηίαι Υ6ΐ1κ> 
8ίίΐ;ριιηΙυΓ ; νβηιιρ βιίαιη ^6γ)>ιιοι Γο§ανΙΐ ^* <)μμηΐΗΐ 
Μΐ(6ηι 8ί8ηΙ&€αΜιΜπι ηο8ΐπ8 Ιη $ΰηρ(υτί8 ^ι^ίορ- 
Ιίαπλ ΐιιβίϋρ; ςαοΓΟίη &1ι6γ ργοΓ^ιμ^ 9ΗΡ<Ι^β Αΐιαρ- 
η1>«8 Γ2ϋηί1ί&π& 6&(, Γ&ροηβίοηβνκιαο «(ίρι^Γβ ςοΐβΐ ; νοίας δι(σταται» σημαίνει δέΙτδ^ταρείίχϋΰσβΧαΙ^^Γτί- Ι) «ΙΙβν νοΓΟ 3 ρΓ%<)ίοΐο νοΙιβιηβηΙβΓ (ϋβΓβΠ, (ΙβηοΐΑΐ σατΟρ ήτις ούχ Ιλαττον της προειρημένης έν τοις 
θΓεοσόφοις χρησμο?ς έπιφα(νεται πλεονάζουσα* τδ γάρ^ 
ι ήρώτα έλεημοσύνην »χα\,ι ήρ<ί>τησαν αύτδν, Ταβ- 
βΐ , φάγε* ι χαΐ, * Ερωτώ σε^ ξχε με παρητημένοΝΓ*ι 
χαΙ τδ, ι Έρωτα τις αύτδν τών Φαρίσαίων ?να φάγη 
μετ* αύτου * ι χα\ μυρία άλλα τήν του Ιχετ^ύειν χα^ 
δεΐσθαι ούδένα λανθάνει τήν χώραν επέχει ν * παρα- 
λαμβάνεται δέ κα\ τδ ήρώτησε χα\ άντ\ του προ^- 
έταξεν, ένετείλατο, χα\ εΐπεν. ι Έμβάς γάρ, φησίν, ό 
Ιησούς εΙς Ιν τών πλοίων δ ήν του Σίμωνος, ήρώ- 
τησεν αύτδν άπδ της γης έπαναγαγεΐν όλΙγον ι ουδέ 
γάρ άποχρίσεώς έστιν άπαίτησις ή φωνή , ουδέ τδ 

" ΜϋΐΐΙι. XXI, ^ί. " ΒΙ3Γ0. XI, 21, *• Αοΐ. ιιι, δ. 
*• Ι>«ο. XV, 4. 

Ραταοι.• (ίιι. 01. 6ΐιίιη ρνΰ€αίΜΛ αί 6( ρό$ίηίαυίί. Λίςυβ Ι)$ο 8ΐ|[ΐ|ίί4- 
(;&ιιι$ 1ι&μ(1 ιιιϊηα8 8ΐ1ΐ6Γ0 ίη (ϋνίηίβ ρΓβεηϋβ ΓΓβςαβηβ 
οοΓΛίΓΓίΐ-Γ^^ιπι € Γορ()8ΐ βίββιπο^γηβο) ; > 61 «Κθ|;»- 
νβηίΑΐ €««), Μ9βίΐΗ6Γ• πΐ8η(1υ€& '*; ι «( ; ι Βθ|[0 (β^ 
ΙΐλΐΜ ιηα ^χοηβΑΐηηι ^^ ; » 6ΐ : < Κα^ι^ι ^υιη ςυΐ- 
ι)«ιη ΡΙι^νίβ^υβ, αΐ 86ουαι αίΜίπι €9ρ«τ€ΐ " ^ ι β 
ίη ρΙιΐΓϊι^Ιΐί ^Ιίίβ Ιούί» ν6Γ))0 Ιιαίο ηοΐίοηοφ ρΓ6- 
ολί)(Ιί 9«ίΗί8$β ηοιηίρβίΒ 1ϋΐ6(. Ιιηο νβΓΟ Γ0{9?ίι 
$υι)[Η^αΓ Ηϊζνα ρτρ ίιηροΓΑνίΐ• ίη ιρ&ηι|9ϋ8 4^ί(* 

6€ΐίχίΙ• € €θη$06η59 , 2ΪΙ 8θΠρ(ΐ1Γ3, ^68I18 8ίφοηίί« 

η!»νΐ€ΐι)3, ΓΟ^ανίΐ βιιιη υΐ Ά 16Γγ» ρ^υίαρι Εΐιΐχΐυοβ- 
Γ6( *^ ρ ΕιβηΙιη ίιΐ νοφμίη Ιι&ινί Ιπο Γββροηείοηβιη 
»» 3οαη^ IV, 51* " Ι.ιΐ€. χιτ, 10. " Ι,ιιο. \ιι, δ^• 6 163 ΡΗΟΤίΐΡΑΤΜΑκαΕΤΛαρ. ία 

ροβοΗ ; 0611116 ΟΓ^νίΐ βί^ηίΟΰαΐ ; &6(Ι ιηβιαιίλΐί Α «αρεχάλεσεν ενταύθα αημα^νει, άλΙ* Ιιατάγματος ηα(ιι&(|α6 νίοβ Γυη^ίΐαΓ. Ιιίησβ πι»ιίιη« 6ζ ϋβ, ψι» 
Ιιαιιο Ιο6ΐι(ίοη6ΐη ρΓΦ€β<1υη( βΐ ςαβΒ 8υ1)86ςηαηΐυΓ, 
οο^ηοβΗΐυΓ : ηοη βοΙυτη ςυί• , (Ιαιη πι»βί8ΐΓΑΐί 
ΒβΓίηοηο υΐ6Γ6ΐιΐΓ, <1αιηςαό ρορυΐαπα ει^ΙιΙο βυάίβη- 
ΐ«ιη Ιι&1)6Γβΐ, Βϋ)ίςυ6 υΐ άοοίΟΓΐ ΙκοηοΓββ ^εΜίοβ 
βχΐιίΐιοηΐβιη, ρΑΓ 6Γ&1 8βητ8ΐθΓ6ΐιι ουαι άίβηίΐλΐβ 
ΙίΝΐυί ; 86(1 ςπί3 61 ραυΙο ρο&(, όιιιη βΐηιϋί «6ΐιοη6 
υΐϊ Ρβίτυπι ]υΙ>6Γ6ΐ ^6δυ8, ρΓΟ το^ανϋ^ 6Τ8η(^6Η8ΐιι 
ροηίΐ ΒίηιΠΙ νί άιχίι. Είβηίιη < ΙΗχΗ^ λί(, δ'ιιηοηΙ : 
Ηθόηο ίη αΐΐυιη* «ΐςυβ ίη ρτ^Λπι τβιΊ^ι Υ68ΐτα 
(Ι6ΐηί1ΐί1β "• > δ€ί1ίθ6ΐ ιιίΓυιη^υβ ▼6Γΐ>υιη τοραηί 61 
άίΧίί ίιηρβΓΑΐίνλΐη νιιη Ι)9ΐΙ)6ηΐ. 86<1 ςυ» βοπιαίλΐίιη 

1ΐ36ΐ^Ι18 <1ίχί 80118 ΥΪίΙβηΙαΓ 1Ι60688ίΙαΙΐ 1υ36 Ι866Γ6. 

ΡΓοίβοΐο 6ΐιίιη 16 ηοη 1&ΐ6ΐ>Ιΐ, (ϋοΐοηιπι Ιιυο α8φΐ6 χα\ εντολής ιτροβάλλετακ χρείαν * χα\ τούτο μάλιστα 
τ^ε ήγούμενον του λ^ου χα\ τ5 Ιηαγ^μενον παρ- 
ιστά * ούχ 5τι μόνον βι&κσχαλιχφ λόγφ χρώμβνος, 
χα\ τ6ν 5χλον Ιχων ήδέως προσέχοντα, χα\ τ^ προα* 
ηχούσαν βιδασχάλφ τιμ4)ν νέμοντα, τοι>φ λόγους β 
£ωτήρ μετ* εξουσίας ΙποιεΤτο, &λλ* δτι χα\ μετ' ολί- 
γον «αρά πληο£ψ πράξει χρ5)σ6αι τ^ Σίμωνα Χ€- 
λεύοντος του ΊησοΟ; άντ\ του ήρώτψΤΒΤ 6 ευαγγε- 
λιστής τό είπε τής όμοιας χρείας προτάττει • € ΐιπι 
γάρ, φησ\, πρ6ς τ6ν Σίμωνα, Έπανάγαγβ «ρ^ς τλ 
βάθος, χαΐ χαλάσατε τά δίχτυα υμών είς άγραν - ι 
προσταχτιχήν γάρ άμφω βόναμιν Ιχει. *Αλλά ταύτα 
μ4ν ώς (ν χεφαλαίφ χα\ τήν σήν οΤμαι χρεία'ψ Ιχανά 
πληρωσαι * ού γάρ Αν σε λήσεται μνήμην Ιχοντα ιη6ΐηθΓ6ηι, ςαί8 ςυίΚ>α8η&ηι δ&οτ» δετΊρΐηΓϋ^ Ιοοίβ " των είρημένων, ποίαις των Ιερών λογίων κβριόόοις 8ί9ηϊϋ62(υ8 ▼6γΜ τβίροηάίί ϊιΙοηβυΒ ίυΐιίΓυε βίΐ. 
€»ΐ6Γα &υΐ6ΐη νοαιϋυΐα, ςηοΓυπι ν^ηα 8ί([ηίθ€3ΐ1οη6 
896Π6 Ιιΐΐΐ6ηΒ υΙαπίυΓ, ρβπίσι ΐΛία θΓ&ΐίοη6 ιη6α 
60ΐηρΓ6ΐΐ6η8λ Γυ6Γυηΐ, ραηίηι υ6γο, (ϋνίηλ ηο8 6ΐ6- 

0160113 ηΐίΐίΐΐβ Γ68ρΊ€ί61ΐΐ6 9 ΙΠΟΧ ίθη3Ι886 6Ζρθ- 

ηβηίαΓ. 

01]2εδΤΙΟ ΧΧΠ [αΐ. XXI]. 

'Οηατβ ηοη ρπαι^^ναι» »ίαίΗ€Τ6ί ^ο$€ρΗ Ματιαιη 

4%ηηΙΐ€Τ€^ αιύΐΗ αηφίΙη% Ηαηο «χΓβηι ρίνηηίεια 

€ί Ιοίΐ€η$ ; $βά ηοηηήί ηιηι α αιτα αά αείπη ΐΓαιιε- 

ηί, ΐΗΐη ρΓοΗίΙήίητΜ ίηρβηβηιΐ ? Ει φιατβ Υίτ• 

' ^Ηΐίΐη ΙοαρΗί ιηα/ίβτβιιι άίΰίί ? τίνα τών του άχ8ίφί&η σημαινόμενων Ιφαρμοσθείη• 
τών ό* άλλων βημάτων οίς τά Ιερά γράμματα ΙχΙ 
διαφόρων πραγμάτων Ιχρήσατο, τά μ4ν ήδη λόγφ 
περιείληπται, τά δέ τής θείας φιλανθρωπίας εύμανέ• 
στερον εΙς ημάς όρώσης τάχα άν ύποβληθήσεται. ΈΡαΤΗΣΙΣ ΚΙΙ'. 

τι δήποτβ χρϊγ διανοτιβτίνΜ τύτ Ίωσηρ άχο- 
Λνσαι τ^ν Μαριάμ^ μ^ επέστη ό άγγβΛος αύ- 
τ^ι^ ΛρσαναστέΧΙων τ^ μβΛέτην, άΛΛ" δτβ 
αρός τήν πράζιν άΛό τηςοΒΛέτης κατέβη^ τότ9 
χωΛύσ(ύτ αφίσταται ; καί διά τΐ τήτ ΠαρθίέτοΤρ 
γυτάϊκα Λίγβι του ΊΜΤήρ ; 

ΕΟίΐΜ « ΜιΙο, Νω>. ΜΙ., Ι. IX, ρ. 31.Μ. Εηιτηαο ίη ΜλΙϋιβυιη ι, 18-20. 

Ό6 ρτοροδίΐα (ΐυ9Β8ΐιοη6 61 Κ)6810Γαπι Ρβΐηιπι ^ Περ\ του προχειμένου ζητήματος χαΐ τών μαχ«• ηοΒίΓΟΓοιη ηοη ροΜοί <1ΐ886ηΐ6ΓυηΙ; 6( βοΊο ηυοΒ- 
(1801 6Χ 118 (1ίχΊ866 (006 ΐ6ΐηροη8 8η(|;6ΐυιη 88ΐΐ- 

41886 6ί α ρΐΌρΟβ'ΐΙΟ ΙΗοΠΙ Γ6ΐηθνί886, η6 046 63Γ6Γβ( 

ϋΐιιη «ιηαηΐΐ8Γ6ΐ νΐΓ§ιη6ΐη 6οηοίρ6Γ6, 86<1 Ιο υΐβιο 

{68ΐ8ΐυΐη ^68ΐ»ΙΙθθί8 Ι68ΐ6ΐη υΙ Ιΐ8ΐ>6ΓβΙ. ΡθΓ88η 61 
9ΐϋΙ Ιαΐ68(ΙΙΗί8ά8ΐη 8ΐΜΐ6Γ0η( ΓΕΐίθ06β ρηρ 8ΗΠΐ1ΐ6Πΐ6 

<ϋνίη» 88ρΊ6ηΓΐ9Β ηιοια. Μίΐιί βαΐβιη νίϋβΙΟΓ 61 (ϋ- 
εΐοηιιη 61 ΓϋΟΐΟΓυπι υηυηΐ(|υο(1<]υ6 ρΓορπαπι νίηι 
Ιι»1)6Γ6, ςιηηϋο ρτορτΊιιπι 6Χ8ρ66ΐ3ΐ Ιβοιραβ; ςαοΊ 
βηιοι ηοη 681 ορροηαηυπι, 8θΐ6ΐ, υι ρΐ6ηίη)ςα6, 
6ΐΒ€86ί» νίιη ΓΓ8η|(6Γ6• 0υ8η(1ο ΐ(;ΗυΓ ίη οοη8ίΗο- 
ηιηι ηορί&πλ Ηβοίϋίΐ Ιθ86ρΙι, (υηο ΜΐίΐΙΐ 8η|(6ΐυ8 
8«;η8υυπι οοηίοηΐίοηΙ Ωηοπι ^ιηρο8ίΐυΓα8. Οιιπηάο 
6ηιπι ίη ίηοοπο ΓυβΓίΐ, 6ΐ 6θηίΓ8Γϋ8 οοη8ΐΓιοτυηι ρίων ημών Πατέρων ούχ ολίγοι διέλαβον χα\ οίδα 
τινάς αυτών είπόντας, διάτοΰτο τηνιχαυτα τδν άγγε- 
λον (πιστηναι χα\ τής ορμής τ6ν δίχαιον ΙπισχεΓν, 
Τνα μή δεηθή πίστεως ετέρας χύειν έπαγγέλλων τήν 
Παρθένον, άλλ* Ιχτ) τδ χυοφορούμενον μάρτυρα τής 
χυοφορίας. Τάχα δ* &ν χα\ Ετεροι τοιαύτοις τινάς 
άπέδοσαν αΙτίας χαθόσον εΤλχυσε τής άνωθεν σοφίας. 
Έμο\ δέ δοχεί τών λεγομένων τε χαΐ πραττομένων 
τότε τήν οίχείαν Ισχυν Εχαστον παρέχειν, δτε τ&ν 
οΙχεΤον χαιρ6ν αναμένει * τ6 γάρ άχαιρον περιθραύειν 
εΐωθεν ώς τά πολλά τής Ινεργείας τήν δύναμιν* δτε 
ο3ν είς άττορίαν λογισμών χατέστη ό *Ιωσήφ, τότε 
τήν έριν ό άγγελος επέστη λύων τών λογισμών. *Οτε 
δέ διηπορεΖτο χα\ ταΖς τών διαβουλίων άντιπνοίαις ν6ηΓΐ8 1!θ€ΐιΐ8Γίΐ , »ββη(1ί ΟϋΓ» πΐ8ηίί68ΐυπι ΓβοίΙ : Ο ^χυμαίνετο, δήλον ή μελέτη τής πράξεως ποιεί € νοΐ6ΐ>αΐ 6ηίη), ίηιιιιίΐ» 86ογ61ο 63ηι (1ίηιΗΐβΓ6; • 
ηοη 8ΐι(6πι 866Γ6ΐο 801 ηυοτΊδ πιοάο ιά 818« 

10188619 81 δρΟΓΙΑ 8θΙ)θΐ6 Ιΐΐαΐ6866Γβ ηΐ6ηΐΠ1 ρ6Γ- 
80881101 1181)018861 ; 86(1 60ηΐΓ8 6001 )08ΐ08 68861 6( 
810808, 6( 16§18 (Γ8η8βΓ688ίθη6ηΐ Π18|(ί8 ςΟΟΙΒ ςοί 

ιηαχίαΐ60(ΙΪ886(, ΐ6£[υηι νίηάίοαίίοηΙ ιη^ΐήοιοοϋ ίοΓ- 
Ιοιη οοιηοπι Ιη ίρδυπι οπ^πι 80δρί6Η>η6ηι 8θ1ν6η8 

ρΓ0<1ίθί8861, δΟαίη 80ΐ6Π1 6Χ06116Π16ΠΙ ]α8ΐίΐί8Π1 86Γ• 
ν8886( : 86(1 Πΐίηΐ0)6 1)06 ρ6Γ8088υΠ1 1ΐ8ΐ)6ΐ>8ΐ, ΙΙ( 

ρ8ΐ6ΐ. ΜιιΙία 6ηιιη ρί^ηοΓ» ρΓ36ΐ)6ΐ)3ΐ Υιγ^ο ςα« 18- 
1601 ίΙΚαβ Βυβρίοΐοηβπ) 8ν6η6Γ6 ν8ΐ6ΐ)8ηΙ: νί(» αο- 
€υΓ8ΐ»Β ^ίΗ^βηΐλ&πι, 8ΐοάίοτοοι 88η6ΐίηιοηί8οι,^- < Ήβουλήθη γάρ, φησ\, λάθρα άττολυσαι αυτήν > ούχ 
άν οΟτε λάθρα δηλονότι ούτε όλως έχπέμψαι βουλη- 
θείς, εί νόθου γονής τ6ν δγχον έπέπειστο τής γαστρός* 
άλλα τουναντίον δίχαιος ών χα\ εραστής χαΊ πάρα- 
νομίαν εΓτις άλλος μισών, νόμφ άν χαΙ τιμωρί^ του 
γάμου τήν χλοπήν, λύων τε πάσαν ύπόνοιαν εΙς 
αΰτ6ν άναφυομένην πονηρ^ιν, χαι του διχαίου τήν 
προστασίαν ού προδιδούς* άλλα τούτο μέν ούμενουν 
ουδόλως έπέπειστο* 7η>λλάς γάρ ή Παρθένος τάς 
πίστεις, αΧ τήν τοιαύτην αύτου ύπόληψιν άφήρουν 
τταρεΤχε, τήν άχρίβειαν του βίου, τής αναστροφής 
τήν σεμνότητα, τ6 χαθαρ6ν τής διαίτης, χα\ πρ6 " 1.06. ν, 4, 16& ΑΒ ΑΗΡΗαοεπΙΰΜ ΟϋΑ'^ΤΙΟ ΧΏϊ. 166 

ικ>ύτ»ν^ Ιχ λαμηρον γένους ηρολλΟεΙν (βασιλικής Α €ΐρ1ιη» ραηΐ&ίβηι, 6( βηΐβ οιηηΙ& ίΙΗυβ βχ ίΙΙυιΐΝ γάρ χαλ Ιερατιχηςχατήγιτο φυλής), τήν &ν Ιβρφ τής 
πρώτης ήλιχίας ίνιέρωσιν* ταύτα χα\ τούτων πλβ^ονα 
μαχράν ύκονοίας ούχ\ της όρώσης βίς «ύθύνας, άλλ' 
ούβέ της τ^ Απρεπές βύλαβουμένης τ^ πρεσβύτην 
Ιπο£ει*ού6λ (χείνο δέ πάλιν ϋδεκ τήν χΰησιν της 
Οε^ας ενεργείας είναι * ύπίρ Ιννοιαν γάρ άνθρωπίνην 
χαΐ λ^ον &παντα τής περ\ ήμβΐ; βεοΰ χηβεμονίας 
τ6 Εργον δπήρχε. Δι^περ το^ς λογινμους ένοχλούμε- 
νος, ούχ είχε συνόρων 5περ &ν.^ιαπραξάμενος τήν τε 
του 2ιχα(ον μή χαθυβρ{σ|| χλήσιν» χα\ βεψ βυνδΜί- 
οώζων τ6 εύάρβστον ^φΟεέη. 

*Οτε τοίνυν έν το7; τοιούτοις βιεχλονεΖτο, χα\ ή 
πρλς ΘΑτερον ^οΐί^ τής άνθρωπίνης χρίνεως αύτ6ν 
έπελελο(πει> τ^ε λ£αν αρμοδίως χαΐ χατά χαιρ6ν 4 Ι^βηβτύ ΟΓίοιη (βχ Ιτ'ώα ηβιηρβ Γβ^ία 6( βΑΟβηΙοΐιϋ 
ηαΐ&6Τ8ΐ)• «Ιηβία Ιβαιμίο α (βηβηβ οοηββοΓΑΐίοηβιιι; 
ΙιβΒΟ 61 1}ί& ρ1αΓ& 8<)1ια6 Ιοηκβ ϋ βυερίΰίοηβ ηοη 
1&ηΙυιη «ό Α0€η8ΑΐΙοη6ΐη Ιβικίβηΐβ, 86(1 6ΐ&&ιη ίη(1«;* 
€60ΐίΑπι ίοΓίηίόαηΙβ, 86η6ηι Γ6ΐηον6ΐΜΐηΐ• δ6(1 η6ΐ|ΐΐ6 
Γαηυβ 86ΐ6ΐ»8ΐ Ιιαπο 6θη66ρΐίοη6πι άίγΐΜ ορβΓΑΐίοηβ 
606€ΐ«ιη» βυρΓ» ηΐίοηβιη βηίιιι 61 86η8υιη Ιιυηΐλοιιηι 
681 061 ίη ηο8 ηύ^τκοΐά\;ία ορυβ. ΙΐΑηυβ ηΐ6ΐιΐβ 
€οηΐυΓΐ>β((ΐ ηοη ν^ΙβίΜΐ ίοΐβΐΐί^βκ ςυίϋ ί8€6Γ6ΐ, υ( 

]ΐ18ΐί 8ρρ6ΐΙ&ΙΪ0Ι16ΙΙΙ ηΟΠ ίθΜΐΑΓ6(, 6( ΟβΟ ρΐΑ€6Γ6 
ρ6Γ86Τ6ΓβΓ6(. 

ευιη {(^ιΐϋΓ (αΠΚ)υ8 ρ6ΓΐυΓΐ)&Γ6ΐυΓ , ηε€ Α(1 υΙίΑΐη 
ρ8ΐιΐ6ΐη Ιιαιπαοί ΪΜάίόι ηαοΐυδ ϋΐΗΐη ίηοϋη^κΙ, Ιυηο 
8ρΐ6 61 ορροΓΐυη6 νβηίΐ Αηςβίυε ςυί »{{ίΐ3ΐ&ιιι ρ]υ8 Αγγελος ήχε στηρίζων αύτου τήν χεχινημένην διά- ^ ιη6ηΐ6ΐη ΙΙπΒλΓβΙ 6( (1θ€6Γ6ΐ υ1)ί &1)8ςυ6 βοΙΙίΰίΙυϋίηβ νοιαν, έφ* οίπερ Ιδε» μένειν άχλόνητον, χαί φησιν* 
< Ιωσήφ υ16ς Δα$\δ, μή φοβηθΐ^ςπαραλαβείν Μαριάμ 
τήν γυναίχά σου• τ^ γάρ έν αύτ!) γεννηθίν, &χ 
Πνεύματος έστιν αγίου ' τέξεται βέ υ16ν, χα\ χαλά- 
σεις τ6 5νομα αύτον Ιησοΰν* ι μηχέτι, φησ\ν, τή^ αμη- 
χανίας έσο, μηΐέ σε βόξαι μαχόμεναι βιαπορείν 
άναπειθέτωσαν τ6 πραχτέον * έχ Πνεύματος έστιν 
αγίου τ6 έν αύτ|1 γεννηΟέν * αγίου θέ Πνεύματος 
παρουσία, χαΐ θέλημα σαρχ6ς, ούχ οΤδν τέ έστιν. 
Ουδέ σε λέληθεν, είς έν συνελθεΤν, ουδέ τήν αυτήν 
έξοιχειούσΟαιπρ^ιν* παράδοξος ό λέγος, άλλάπαρα•" 
6οξοτέρου τύχου έστ\ν εΟαγγέλιον * ι Έχ Πνεύματος 
έστιν αγίου, » χα\ ιΤέξεται υΐύν ι δρα χα\ πρ6 τη; γεν- 46[)6Γ6( 86416Γ6. £ΐ &ίΐ : € ^086ρΗ, ΠΙί Ι)2ΐνί(Ι, ΠΟίί Ιί- 

ιη6Γ6 «6οίρ6Γ6 ΜλΓΪβιη οοη]υ|[βιη ΐυβιη ; ςυοά εηίηι 
ίη 6λ ηαΐυαι 6βΙ, 6 8ρΐπΐ«ι β^ηοΐαββΐ; ρ8Π6ΐ βυΐβιη 
ϋϋυηι 61 νο€3ΐ>ί8 ηοσΐ6η 6]α8 ^68υΒ1 ; ι η66 ]8πι 818, 
ίη<ιιιίΙ,.ίο66Γΐα8 η6(ΐυ6 ρυ(;ηαηΐβ8 86ηΐ6ΐαΊ» υΐ (Ιυ- 
1)1168 ρ6Γ8α&(ΐ6λο( *. ςυοίΐ ί8θί6η<Ιυηι 65ΐ & δρΪΓίΐυ 
8ληοΐο 68( Ιη 6α ηαίιΐΒΐ. δρίΓίΐυ8 83ηαΙ νβΓο ρτχ- 
86ηΙΐΑ Η νο1αηΐΑ8 ΟΑΓηίβ ηβςυβυηι, υ( 8618, ίη 
υοηπι €αηνθηίΓ6 η6ςυ6 6υηΐ(ΐ6πι &αυπι 5ίΚ)ί νιηάί- 

€λΓ6; ΐηθΓ6<111θί1ΐ8 66Πηθ, 86(1 ίηθΓ6(1ί1>ί1ίθΠ8 ρ8Γ(υ8 
6ν8η|;6ΐίυΠ) 681 ε ι 06 8ρίΓίΙυ 88Β€Ι0 681, ι 61 < Ρ8Π61 

ΑΠαοι. > Υί(ΐ6 6( Α1116 ηλΐΙνίΐαΐ6ΐη βΠυιη ; 6ΐ ευπι 
ηαΐηε ίιΐ6ηΙ, 8ΐΙ Ιί1>ί ίη (68ΐίη)οηίυπι ηι 6ΐ άβ οιιιηί νήσεως τδν υί^ν* χαΐ γεννηθέντος ίατ^ σοι τεχμήριον ^ 6ν8ΐιβ6Γιοηιηι ΤΰΠίαΙβ , 1ιιΐ(ίυ8 6ν6η(ιΐ8 ρτχ(1ίο1ίο. (ίιιί του έχβεβηχδτοςή πρδ^^ησις χαΐ τής άλλης των 
Ευαγγελίων αληθείας * 6 γάρ ίτι τ6 χρυπτόμενον 
έν τοΙς θαλάμοις τής φύσεως Χα\ είδως χα\ προανα- 
χηρύτ'των υΐδν, οΐϊτος χα\ τεχνίτης γέγονε της Ανευ 
στιοράς υπέρ λέγον δημιουργηθείσης σαρχός, χα\ 
της παρθενίας φύλαξ, ώσπερ μετά τδν τβχον, οΟτω 
χαΐ πρ6 του τύχου μή διαλύων τά σήμαντρα, ι Κα\ 
χαλέσεις τ^ δνομα αύτου Ιησούν * » άλλα χα\ ή χλή- 
σις άνωθεν Ιχει τήν χρίσιν Ίησοΰς γάρ < δτι σώσει 
τ^ν λα6ν αυτού. » — < Μή φοβηθ^ς παραλαβεϊν Μα- 
ριάμ τήν γυναΤχα σου .ι Ταύτα γάρ ού πάντα μδνον 
αφαιρείται φύ6ον, άλλα χα\ μεγάλης θυμηδίας χα\ 
ελπίδων άνελπίστων χαρίζεται πλούτον* <Μή φοβηθ{)ς 
παραλαβεϊν Μαριάμ τήν γυναικά σου. > ΓυναΙχα σήν 6ηίηι ({110(1 «(Ιΐιηο ίη βίηιι οαΙογ^β 8ΐ>8θοη(1ίΐυπι 681 
6( 8θίΙ 6( ρΓβηαηΐΐΑΐ ΔΓιυπι, ί1ί6 αηίίβχ 68ΐ Κιη)υ8 
•ίη6 86ηιίη6 ευρπα Γαΐίοη6αι ΟΓΰαι» ο^Γηίε, 61 νΪΓ• 

{ΙηίΐΑΐί8 608108, 01 ρ08ΐ ρ&ΓΐυΠΙ, 810 6ΐ 8ηΐ6 ρΑΠΟΠΙ 

είκίΐΐα ηοη βοΐνιΐ. ι £1 νο€3ΐ)ί8 ηοπιβη 6]υ8 Ι68υπ). » 
86(1 61 >ρρ6Π&ΐίο ευληι 46βυΓ8υπι 1ΐ8ΐ)6ΐ 8ί|;ηίβοα- 
1ιοη6πι; Ιβευε βηίηι, ιςυί& βαίγαϋιΐ ρορυΐυηι 8υηπι.> 
*- € Νβ ΓΐΠ)6α8 8€6ίρ6Γ6 ΜλΓίλΙΠ (Μ)η]υκ6Πΐ ΐυβπι. ι 
Βφο 6ηίπι ηοη ιηο(1ο οηιηβπι Ιοίΐαηΐ ΐίιηοΓβπι, 8Ρ(ί 
61 ηι&(|;η» Ιχΐίΐί» 61 ίηβρβΓ&ΐ» 8ρ6ΐ Ι&Γ($ίυηΐυΓ (1ί> 
νίΐί&8 : ι Νο 1ίπΐ6Α8 806ΐρ6Γ6 Μ^Γίαπι 6οη]υ26ηι 
1080. » 0οη]α(|;6Πΐ 108 πι νίΓ(;Ίη6ηι 80(1ί6η8, 1ΐ8ΐ>68 
6Χ ΙΐΑΟ νο66 8^ οοιπί ΙίοιηίηΙβ οοιηηΐ6Γείο πιοη(Ιί- 
Ιιαπι. δί 6ηίπι 8θ1) 68 \^6 ςυ« ίηη6λ8 68ΐνίΓ2ίπί- τήν Παρθένον άχούων έχεις έχ τής φωνής τήν πρδ; Ο 1816ΠΙ ίη180ΐ8ΐη 6ΐ ίπιπι&οοΐ3ΐ8Πΐ 86Γν8νί1, (μιο πιοιίο πΑσαν άνδρδς δμιλίαν χαθαρ^τητα. Εί γάρ φ συν- 
ήφθη νύμφ τ6 τής παρθενίας, ανέπαφων τε χα\ άχή- 
ρατον συνδιέσωσε, πώς άν έτερου τινδς έρωτα παρα- 
δέξασθχι ; χάνγουν σχιάντινα χαταλίπη ύτςολήψεως, 
σου γυνή ν<5μψ γεγενημένη μνηστείας χρείττω χα\ 
ύψηλοτέραν έαυτήν χαΐ τών νομίμων διετήρησεν, 
έτέρ&ι παρανομεΤν πώς άν υπέστη χώραν παρασχείν ; 
χα\ τής έχείνου χάριτος ύβριν άλλάξασθαι, ή μηδέ 
χωρίς Οβρεωςάνασχομένη τής παρθενίας έξίστασθαι; 
'Έχεις ούν παρά σεαυτφ της χαθαρύτητος τήν μαρ- 
τυρίαν άπαράγραπτον* διδ ι Μή φοβηθ^ς παραλαβεϊν 
Μαριάμ τήν γυναΐχά σου • ι οΓς γάρ πρίς σέ τδ της 
τταρθενίας άμδ^υντον διεσώσατο, τούτοις χα\ τοΟς 
αναντίρρητους τιορίζβσθαι* γυνή σου, φησ\ν, δρ^ς, χα\ 8ΐΐ6Πυ88Π)0Γ6ΠΙ8(1πΐΊ&ί&8έΙ?£ΐ8ί 0ΠΐΙΐΓ8ΐη ςυ8ΠΙ(ί3Π1 
808ρί€ίθηΐ8 8(ϋΐ06 Γ6ΐί(106ΓΊΐ, Γ60Γ 1θ8 ΠΙλΙΠΙΙΐΟηίί 
]0Γ6 Γ3618 86ίρ8αΠ1 η)α]θΓ6Μ1 6ΐ 6Χ(ΐ6ΐ8ίθΓ6Π1 6ΐ 1θ{;ί- 

ΐίιηΐβ 86ητ8νίΐ,ςοοηιθ(1θ8ΐΐ6η Ιβ^οιη ΐΓ8η8(;Γ6(1ί6η(ϋ 
8υ8ΐίηοί886ΐ Ιοουηι ρΓ»1)6ΓβΤ £ΐ 6Χ6]υ8 ΒΐηοΓβ ορ- 
ρΓοϋποπι ίη6υΓΓ6Γ6, ςο» η60 8Ίη6 ορρΓοΙιτίο ηοΐυίι 

Τίΐ^ίηίΐ8ΐ6 6Χ€6(ΐ6Γ6? Η3ΐ>68 Ί{;ίΐυΓ 61 ρΓ0ρ6 Ι6ίρ801ΐ» 

ΊηοΐΓ6απ)8('Γίρ1οηι ιηοη(Ιίιίχ ΐ68ΐίπ)οηίοπι• 1(ΐ60, 

€ Νοίί ΐίπ16Γ6 8€6Ϊρ6Γ6 ΜβΗλΠΙ €θη]θ86ηΐ 108ΠΙ• » 
Οΐΐί1>08 6ηίΠΙ ^003(1 16 νίΓ|Κίηίΐ8ΐί8 ίηΐ6([Γίΐ8ΐ6ηΐ 
86ΓΤ8νίΐ, 118 61 ίΐΐ€θη008δ8 βΓ^ΙΙΙΟβηίΑ ρΠΒΐ>6ΐ ; ΟΧΟΓ 

103, ϊη()οίΙ, 01 30(ϋ8, 3 η)6 ίρβο (ΙίείΙοΓ, 61 63πι ηοη 
6θ|;ηονί8ΐί. δί 30ΐ6ΐη 6χ ςηο Ιΐ06 οχοπ8 ηοπιεη 8ΊΜ 

Α8βθη)ρ8ίΐ» ΙΟίΟΠΙ ίΐΟΟ ΐ6Ηΐρ08 λ1> ΟΠΙΟί 166001 < 167 ΡΗΟΤΗ ΡΑΤηίΑΚαΐΛ ΟΡ. 168 

ιιΐ€Γ€ΐο ηυηιΐηιη οβίβη^ίΐ, ςηοιηοιίο ηοη ιη&ηιί68ΐαΐΑ Α 'ηαρ' έμου λέγεται, χα\ κεΤραν αύτ9|ς ονχ ίχεις * €ΐ €81 ίΙΙβιη οιηηβ &1ΐβΓίυ$ €οηιιη6Γ0πιπι τίΐ2ΐνί886, €υ- 
]Ι18 ηβςαβ Ιιιιηιβη» ηβςηβ «Ιίτίηα νο8 υχοΓβιη βαιη 
ηοιηίη»ν!ι? 

Ιΐ2ΐ ϊι^ΐητ »η^6ΐιΐ8 Η»ΰ αχοΓΪβ 8ρρ6ΐΐ8ΐίοη6 63πι 
ηιυηιΐιηη θ88β &1) οπιηι ίιηιηυικ!» βαβρίοίοηβ Ιοββ* 
ρΙιυΗΐ ιΙο66ΐ• Νοσιίη2Γ6ΐ αυΐβπίΐ ίοτΐ6 β3ηι υχοΓ6ΐη 
βΐ ςιιΊ& ηυ1ΐ8 €υΓ8Γυιη ςυββ ά^ ηχοΐ'β νίπαιη 8θΙϋΰί' 
Ι&ηΐ 68ΙΙΙ ]α8ΐυ8 ρΗτ8ΐ)8ΐ. Ει 8ΐί8 ρΓονίά6η8 68ΐη ηοη 
ηβ^ΙΊ^βΚ)»! • 61 άοπιί οοΙΐ8ΐ>ΐ(8ηΚ6πι €ίΓ€απ)Ιοςυ6ΐ>8- 
ΐϋΓ, 61 οπιηί ρΓ0ΐ)Γ0 6( €8ΐυιηηί8, ςυβπιαϋηιοίίαπι 

88ρί6ηΐί8 υΧΟΓΙβ Π18Π(υ$, 68ΐη 8υρ6ηθΓ6Π1 8ΐυ(ΐ6})8ΐ 

τί(ΐ6Γ6« 5! 8υ(6πι 6( υχοΓβπι άίχίΐ, (γυία 8ροη8ί ογ- 

ΐΙΙηβΠΙ ΙΟϋβρΙΐ Ι)31)6]ΚΙΙ, 61 Οΐ 8ρθη808 ΠΙ08 ιρ8β. δ* έφ* οδ τδ της γυναιιΑς ήρμοσεν 9νομα, τοΟτον ή 
Παρθένος ί^ηξε χαθαρβύοντα της πρ^αύτ^ δμιλία:, 
ιτώ; ούχ βΟδηλον δτι χα\ Καντ^ς 51λλου, Λ μήτε άτΑρώ- 
ι«νος μήτε θεΤος λόγος 6ψ>μ&ζω^^ ώφθη γυνιϊχα ; 
Ούτω μίν οΰν ό δγγελος διάτής κοοσηγορίας τ?,ς 
γυναιχ6ς χαθαρεύειν «ίσης ούκ εύαγοΰς Οπολήφεως 
τ&ν Ιωσήφ έχδιδάσχει. Όνομάζει $* 2ν Γσως αυτήν 
γυναΤχα, χα\ Μτι ηερΧ γυναιχδς δσαι φροντίδες 
ίχο\>σιν Ανδρα, ούδεμιέΐς ταύτην δ δίχαιος άπεατέρει. 
Τά τε γάρ Λλλα ιτρονοού μένος αυτής ούχ ήμέλει, 
χα\ οΓκοι συνοΟσαν περιείπε, χα\ μώμοτι «αντ^ χβΐ 
διαβολής άπάαης, οΤα δή χδσμιος άνήρ γυναικάς 
οωφρονούσης άνωτέραν έστηύδαζε χα0οροίσ6αι. ¥Λ 
δ^ χαΐ γυναίχα προσεΐπε, διότι μνηστήρος τάξιν δ €ΐΐ3ΐηδΐ ηοηόυιη Ιΐΐ8ΐ3πιιιηι ίη{;Γ68δΙ 8ΐηΙ, ηοη ρΓΟ- . Ιωσήφ είχεν, ώσπερ δέ χαΐ το^ς μνηστήρας τδ €θος, 

χ3:ν οδπω συνήλθον εΙς εύνήν, ού χωλύει προταγο- 
ρεύειν &νδρας, οΟτω δή χαΐ δ^αι τήν παρΟενίαν Ετι 
διασώζουσι, γυναίκας αυτών δίδωσι χαλεΐσθαι, ουδέν 
έμοί διαφέρεσθαι προσήκει ' κ2\ γάρ κα\ *Ιακώβ ό 
«ατριαρχης, ής οΟπω καταστάς ήν εις πεϊραν ομι- 
λίας, τήν 'Ραχήλ λέγω, γυναίκα αύτου περιφανώς 
δνομάζει. Φησ\ πρ^ Αάβαν, ήδη τδν της δουλείας 
ορον έκπεπληρωκώς, ί Άπέδος τήν γυναίχά μου, 
^επλήρωνται γάρ α( ήμέραι μου, όπως είσέλθω πρ-^ 
αυτήν, ι Ούτως έστ\ παλαιδν Ιθος γυναίκας χαΐ 
τάς μεμνηστευμένας δνομάζειν. "Ωστε χάντευθεν 
ίστι λαβείν ώ; μηδέν ή της γυναικδς προσηγορία 
ΛαραλυπεΤν έθέλει τήν παρθενίαν. *Οτι δέ πρ^ς τήν 1ιί1)6ΐ νΊΓ0$ αρρβΙίΑπ, βίο 6ΐ ηιΐΰβ τίΓ^ΐηϊΙ^ΐΰπι 8(1Ιιιΐ6 
86ΓνΜηΐ, ηιαΙί6Γ68 60ΠΙΠΙ ρ6ΓΠΐίΐΐί( ηηηουρΑΠ, ηοη 

(1666Γ61 Π16 ΪΙΟΟ Γ6]*ίε6Τβ. Είβηίπΐ 6( ΐ86θΙ> ρ&ΙΠίΙΓ- 

οΗ•, €υ]ιι$ ηοηιΐυπ) οοπιπιβΓοίο τΐδΟβ 6Γ3ΐ Β86ΐΐ6ΐ, 
ιηυΙίβΓβιη δυαιη πιαηϊΓβδΙΰ νθ68(. ΏΙαϋ 9ίά I^858η, 
ροδίςηβαι ]8ηι δυι δβιτίιϋ Ι6ΐηρυ8^60πιρΐ6τί(. € Ο» 
υχοΓ6πι Π168ΠΙ, 6θπφΙβΐί 8υηΐ βηίηΐ άίβδ ιηβι, υΐ 

ίη$ζΓβ^ί8Γ 8(1 68Π) ". ι 8ίΛ ρηδΟηδ Π108 68( ΠΐυΠ6Γ68 

688 ςοφ 8υηΐ δροηβ» το6αΓβ. Ιΐα υ( ιηϋο τί()6Γβ δΙΙ 
πιυΠβΓϊδ 8ρρβΙΐ8ΐίοη6πι ηιΐηίπιο νΪΓ^ίηβπι 6οηΐΓί- 
81ΔΓ6 το1υίδ86• ΥίΓ^ίηίδ 8υ1βηι ηοηιΐηΐ ηοη οοη(Γ8- 
(Γΐ€6Γ6 Π]υ1ί6Πδ ηοπΐ6η ρ8ΐ6( 6Χ |[6η6η8 <1!8Γιη- 
οΐίοηο, ίη 1)0<ηίη6πι 61 ηιυΙίβΓβπι η8ΐ(ΐΓ8ΐη ϋίνί^6η8• ΜυΓιβήδ βηΐιη Τ6γΙ>0 ηοη δοΐυπι ςυ» Ιιοπιΐηοπϋ ^ παρΒένον τ6 της γυναικός ού μάχεται δνομα, ήτ^ ηοη 6θ(;ηον6Γαηΐ, η6ςυ6 6» δοΐυπι (ΐυί1)υ8 οοηΐΙη{[ΐΙ 
υΐ, \ΊΓ|;ίηΊΐ8(6 ρ6Γπΐ8η6ηΐ6, &<1ο1βδΰβηΐΐ36 ϋηίϋυδ 
^|[Γ6«]ί8η(υΓ ; 56^ 6ΐ ΓβηιΊηΑ 8ηΐ6 ]ιιτ6ηΐυΐ6πι ¥61 
οΐίΑπι Γ606ηδ η8ΐ8 οοπιρΓβΙιοηθίΙαΓ. 0υ6Π)8(1ηιο« 
«Ιιιπι, υΐ ρ3ΐ6ΐ, ηοηιβη τίπ ρ8ηιαρ8ηΙ 6( ςιή ρυβΓΟδ 
|^6ηυ6Γυιιΐ 61 <|υί ϊηΐβΓ ]αν6η68 ηυπΐ6Γ8ηΐυΓ, δ6<1 
«ι ηαί Ηυ]ιΐδ £18118 υδςαβ ζά ΐ6ηβΓ08 (]68€6η(ΙυηΚ• 
8ΐ6 ί{[ίΐυΓ 68 8θ1ίΐο υδα ίαοΠβ ρβΓΟβρΚα 6$1 πι<ι• 
Γιβπδ νο€6πι ηοη αυίβΓΓΟ ςυοίΐ νίΓ^ίπίΐαΐβπι (16€61. 
Μυ1ί6Γ6ΐη 6ηΊπι ηοη δβηιβΐ, 86(1 61 δβ^ρίυδ Εν3πι 
Τ0681 Α^απιί αχοΓοηι νΐΓ(;ίη60 8(1Ιιυο 0Γη8ΐ8Πΐ (Ιβ- 
60Γ6 61 ρυπδ ρ3Γ8(1Ί8Ί ΟοΓΪΙιυδ ▼6Γη8ηΐ6σ), 61 Ιοη^β 
3 ΐΓαπδ^Γβββίοηο» 6ΐ;Ποπιίηί6θ π)8η(ίΐ8ΐο δίβηΐβπι 
6Ι ηυιΙίΐΑΐβ, 61 1)6δϋ» ΰοηδίΐίο 6Χ€6ΐδίυ8 ίηδίΚυΙαηι οννήθης του γένους διαίρεσις είς &νδρα καΐ γυναίκα 
τέμνουσα τήν φυσιν, ποιεί φανερόν. Τψ γάρ τη; 
γυναικδς ^ήματι ούχ δσαι μόνον Ιλαβον γνώσιν 
ανδρός, ούδ* δσαις γέγονεν έν τψ της παρθενίας 
άπαραλλάκτφ τήν των νεανίδων ήλικίαν ύπαλλάττειν, 
άλλα καΐ τ6 πρδ της άχμής θήλυ μέχρι του νεογε- 
νοΙίς περιλαμβάνεται * ώσπερ δηλονότι της προ7• 
ηγορίας μετέχουσι του άνδρδς δσοι τε πχ?$ας Εφυσαν 
χα\ όσοι τών ήΐθέων τήν τάξιν έπέχουσιν, άλλα κα\ 
δσοι της ηλικίας ταύτης μέχρι βρέφους ύτΰοβεβήκα- 
σιν. ΟΟτω μέν ου ν χαΐ άτιδ της είθισμένης χρήσεως 
Εστίν λαβείν ώς ή τής γυναικός ούκ αφαιρείται φωνή 
της παρθενίας τό δίκαιον • γυναϊκα γάρ ούχ άπαξ, 
άλλα κα\ πολλάκις τήν ΕΟαν Ονομάζει του *Αδάμ Ετι δηυπ) ί6Γ6ηΐ6Π) ; (|ΐ]8η(1ο ( βΐ 60δ ηοη ΠοβΙ ρπο ίρδ8 " τοϊς παρθενικοί; έμπρέπουσαν ώραΐσμασιν , χαΐ 

το7ς άχηράτο'.ς άνθεσι του παραδείσου ένεαρίζουσαν, 
κα\ πό^όω τί^ς παραβάσεως καΐ τής Δεσποτικούς 
καθ ιστάμενη ν εντολής κα\ τής γυμνώσεως κα\ τής 
το\3 θηρίου συμβουλής ΰψηλότερον τδ τηλίτευμα 
φέρουσαν δτε κα\ αυτούς ούκ Εστί σοι άπ' αυτής τι^ς Γ6Γυπλ 6νί(1βηΐί8 'ηηρυΐ»Γ6) ίηιρ6ΓΐυΓΐ)&Ιθ8 Γ6Γ6ΐ)8ΐ 
6θΓρθΓ6χ τοΙαροΓίδ δβηδπδ, ({υ» ββερπίδ νο68ΐ8 
681 ΑιΙαπιι ηιυϋβΓ, πΐΰΗοΓβ νοο8Γιοηβ (Ιί£;η8 ]υ(ϋ€3(8 
αυ8Πί) υΐ εαΓηβΙίηηι «ΙβδΐϋβηοΓηπι ρα^^ηίδ π)ίδβΓ8 

6ίΚ66Γ6ΐυΓ. •ίων πραγμάτων ενεργείας λογίσασθαι, ανενόχλητους Εφερε τους λογισμούς σωματικής ηδονής, ή πολλάκις 
έξονομασθεισα γυνή του Αδάμ, κρείττονος άξιουμένη κλήσεως ή σαρκικών έοεθισμάτων ένταλαιπωρεϊσΟαι 
μάχαις. 

0υ^£8ΤΙΟ ΧΧΙΙΙ [αΐ. ΧΧίΙ]. ΕΡΟΤΗΣΙΣ ΚΓ. 0«<<< Ηφΐίβ€αί ΗΙηά : < Εϋεε Αάαηι [αεΐΗ$ β»ί 
(αηηπαηι Ηηη$ €Χ ηοΗ$, εά^η» 1>οηηηι εΐ ιηαΐανη, ι τι σν\μαΙνει τδ, • Ίδοϋ "Αδάμ γέγοτετ ώς εΤς έζ 
ή/«ώτ, τον γΐΥώσκΡΛΥ χαΛόγ καΐ,^τονηρότ • Εδ\{Λ Λ Μλίο, ]. ε., ρ. 24-27, ίη βεη ηι, 23. 
8610 Ι|{ίΙυΓ ςυο8()αηι (ϋ€6Γ6 ΐΓοηίοαπι 86πηοη6πι Οίδα μεν ούν ώς τίνες τον εΓρωνα λό-^ον δ(ά τών 

" 06η. XXIX. 21. 160 ΑΒ ΑΜΡΗΙΙΛΟΗΙϋΜ ΟϋΛδΤΙΟ XXIII. 170 

προχβκμένων βημάτων φασ\ προ«νηνέχ9αι, χα\ όνει- Α ρπΒάίοΙίβ ν6Γΐ)ί8 ρΓοΙλίηιη 6β$β α Α<ΐΑηιιιιιι ορρίΌ* 

Ιήο.αΟΙοβΓβιιυοά βυρβΓΐ)» ίιη&{[ίη£ΐΐιΐ8 6$86( 61 β§ β{ζειν τ6ν *Αδάμ έφ* οΤς υπέρογκα φαντασθείς χα\ 
& φιλανθρωπία τοΟ Πλάσαντος• χερσί χατεΐχεν, εξ 
{δ£ας αβουλίας άπώλβσεν* οΐ βέ γείτονα προχομίζον•* 
τες λόγον, Ετερον τι νρμίζουσι λέγειν. Λιασύρεσθαβ 
γάρ, φασ\, χαΐ ^ιαχλευάζεσθαι τοι; παροΰαι λόγοις 
τήν του *Λδ^Εμ περιπέτειαν. ΚαΙ &λλοις ίδοξεν έπεγ• 
γελόίσΟαι τήν πρ&ςιν, δι* ήν Οψηλότερον της αύτου 
φύσεως τοΙς λογισμοί; ό &νθρωπος άναδραμών, χα\ 
ής ήξιώθη τάξεως παρ^^ τοΟ Πλάσαντο; ίφβστάναι, 
χατηνέχθη. Παραπλήσια ταύτα χα\ άπ6 τής αύτης 
επιβολής τήν πρ^οδον λαβόντα, ει χαΐ πρ6ς διαφόρους 
οοχοϋσι παραφυάδας άποσχίζεσθαι, (γώ δέ ταύτα 
μίν ούχ αν οίηθείην σοφ6ν άτκοδοχιμάζειν, άχολουθό- 
τερον'δ* &ν φαίην χατανοείν ετέρας είναι διανοίας ςυββ ΟοικϋΐΟΓ» 1)6η6νο1βιιΙίβ πι&ιιί1)υ& Γ6ΐίη6ΐ>αΐ, 
ρΓορη» ίυαρΓυιΙβοΐί» αιαβ» ρ6Γ()ίϋί896( ; «Γιί ν6Γ0« 
αΐϋηβιη ΓΑΐίοηβηι ΑββηηΙ^β» «Ιίβηιια ςυι<1 <1ίοβΓ6 
βΐυάβιϋ. ΐΓπάβη €ηίιη, ίηςυίυηΐ» «Ι ρπΜβΓϋιη 
Τ6Γ1)Ι8 Α<1αιιιί ίηίόΠυηίιιιη οοοΓυΐΗΐί. Εΐ «ΙΗ οβη- 
βυβηιηΐ ίΓΓί(]€Γΐ ΑΟΐΙοηθίη ςυο ϋΐιίυβ ρπορΓία η&- 
ΐυΓ2ΐ βυί5 £θ|[ϋϋΐίουίΙ»υ8 Ιιοαιο 3ΐ8€6η<1βη8, βχ 60 
αίααι οτ<1ίηβ ίιι (]υο βιιιη οη^βΓβ <ϋ(||ηιιΐα$ θΓ«( €1οη- 
ίΙίΐΟΓ, <ΐ€]60ΐυ8 681. Ργοχιμι» ββ 61 0|> 60<]βια ίη- 
εβρίο ίΐ6Γ &ιΐ8οίμίβη(ί&, 6ΐ$ί (ΙίβΰΓΟηίΠιιιβ νίιίβλη- 
Ιυπ <ΐ6ίιΐ(1θ ρΓορ3^ηίΙ>υ8. Εςο ν6Γ0 ηοη β&ρΐ6η1ΐ8 

6580 ΰΓ6(ΐ6Γ6ηΐ 6ίΙ Γ6]ίθ6Γ6, Γ66ΐίΐΙ8 ΑΙΙΙΰΠΙ (ΙίΟβΓβΙΠ 

αΗαά ίη(1ί6&Γβ β&οηιηι ϋίαιη Ιοοιιιη. Οαί(1 ίςίΙιΐΓΥ παραστατιχδν τ6 1ερ6ν έχείνο χωρίον* ποίας ταύτης; ^ ΡοβΙςυ^ια Α(1»αι, ρο(ίιΐ8 ςυ&πι Ι^ί ο1)6(ϋΓβΐ, Ι6|^ί8- Έπειδήπερ δ *Αδάμ &ντ\ του νομοΟετεΙσθαι, νομοθέ- 
του αξίωμα ήρπασεν * άντ\ του κηδεμονίας χαΐ παι* 
δαγωγίας της &νωθεν άπολαύειν, τή Ιδ.ί^ γνώμη χαΐ 
προνο(^ τάς τον βίου πράξεις χατεπίστευσε, χαΐ τήν 
^ώμην Ιχειν ένόμισεν &νευ θείας έπιροπης χα\ της 
νου κρείττονος έπκνβύσεως, έξαρχεΤν αύτφ διαχρί•* 
νειν τ^ χαλδν &π^ του χείρονος (ού γάρ &ν μΙ] ταύτα 
διαθεμένος χαΐ χυρώσας παρ" &αυτω, οΟμενουν ουκ 
&ν ύψώσαι δόξα ν έαυτδν ήπέδραμεν είς τ6 μέγεθος 
«ης πρώτης άρχής,^ χρίνειν "ςε χαΐ διαχρίνειν του 
πονι^υ τ6 καλόν, σοφ,ία ίμφυτος καΐ άπερινόητος έξ 
άΐδίου περίεστιν, άλλ^οΟδ*31νπρρτάττειν άρμήν έτόλ- 
μΛ[99ν τ4)ν αύτου τή«, απάντων δεσποζούσης τε χα\ ΙαΐΟΓΪβ <1ί(|;ηίΙ»ΐ6Ηΐ &1)τίρυίΐ ; ροΐίυ8 ηιι&ιη ϋαηι «ι 
ίηδίίιυΐίοΗβ «ϋνίοϋ ΓΓΐΐ6Γ6(αΓ» ρΓορηχ νοΙιιηίΑΐί 6Ι 
νίι» ρΓυ<ΐ6ηΓΐΦ 3εΐυ8 0Γ6(ϋϋίΙ; ^Ι νίιη βχίβιίπιβιτίΐ 
86ΐι»Ιΐ6Γβ &1)8ςυ6 ορ6 άίνίηο 6Ι ιη&]θΓ6 ίηιρυΐ8α 
ΐΜΝίαια α ηιαίο ^ϋβοβηιβηάί ( ηΐ8ΐ θηιιη Ιιχο αραά 
86 8ΐ»1ιιί886( 61 8ΐ&ΐΗΐί8β6(» οοη 8«ηβ ορΊιιΙοη6« 
Φοη66ρί8β6ΐ 86 9(1 πι»]68ΐ2ΐ6ΐη ρπιη» ι1ίρίΐ«ιί8 
6Η|(6η(1ί» Γ.υι Ιυ(1ί63ΐηάί Η <ϋ806Γη6η(ϋ ΐΗ>ιιιΐιη 
Α ιηιΐο 10681 η»ΙιΐΓ»1!8 6ΐ ίηοοιιιρτ6ΐιβηδίΙ>ί1ί8 &1> 

3ΒΙΘΠΙΟ 8811^60110 ;. 06(106 «0808 6886( ρΡΟρΓΙΟΙΟ 681- 

|Ηβηϋ8ΐιη 83ρίβοΐί9Β Ιιυίο αηΐ6ροο6Γ6, ςυ» οοιηίΙ)υ3 

(ΙΟΟίίηβϋΟΓ 61 001068 8θί6θΙί9Κ 6ΐ ΐΙί8€Γ6ΐίθθί8 ^11818 

ββυοάίΐ, η6<|«6 ϋίνίοιιπι ιο&η(1αΙιιιο οΙΙιΊΙί ί&οίβηβ , «άσος χάρΐ'&ας διαγνώσεως πηγαζούσης χα\ διαχρί- ^ ουοϋΐβιπι α£;60<ϋ Γ»ΐίοΐι6πι ρΓορΓί;ο νοΙιια(»ίί οοαιηιί- 

η886ΐ);ρο8ΐςη8Μθ {(ρκοΓ, Ίοηοίΐ Ββαβ, «ρ6ΗΙ)υβ 86 

Τ60Π1 €008ΐΙΐθίΐ, 8ί1>ί Ιρβί. 1Ι(Ι608, ίΟ τΗ», ρΓΟΤί- 
άβηϋβ, 61 ΟΟΐυίΙ Ι06ί8 0λ)6(ΙίΓ6 1000(1811*18, 61 <)8ΐΙΟ 

8ίΙ)ί 1ί1)6Γ0 ίυτΜίηο, 8ΐ(1 {ο]αΓίαπι ΊΙΙίθ8 ςίΓι ί1Ιο(1 6ί 

όβύϋ^ 8ώθ8α8 681, 61 Ο.Γ6(1ί(1ίΐ86 ίρ8υθ) 6886 Οΐ ΟΟΟΑΙ 
6Χ ηθΙ>Ί8, ΐ6^8ΐ8ΐΐ0Γ6ηΐ 61 000 1θ(;ΐ8 8Ιΐ1>]66ΐΐΙΠΙ, ρΓΟΤ{- 
(Ι6Ι|16Π) 61 000 ρΓΟΥί(ΐ60ΐί8ΐ 6{^60ΐ601, (ΙΟΟίίοοαΐ 

61 οοο 8υ1> (ΙοοιΙοίο 6008ΐίιαΐαοι, αΐ6ΐίυ3 68ΐ 6ΐιπι 
8ΐραΓ8Μΐί80 6χρ6ΐϋ, ρΓθρ(6Γ ύηο ϊιχο ρΓ86$βηίοι: 
ρποιο (ΐο!(ΐ6αι η6, ίο Γαο68(8ΐ βΐ ίο(Ιθ€ί1ί (ΙβΗοί^Γοοι 

ΓΓαίΐίθ06 818018^ ςΓ&τίθπ5α8 οββΟίΗΐΙ 69811)08 ; 61 
86600(10, υΐ 6Χ8Πίθ αΟϋοΙΟβ, 6Χ 1ρ8ΐ8 0ρ6Πΐ>08 61 

(ΙοΙοταπι 6χρ6ππΐ6ο10 (1186811 6^ ρτορΓί» ΥΙΓίΙΐΐίβ 

Π16030Γ81ΠΙ , 6ΐ ({ΟΑΟΐΟΟΙ ίρβΙ 6001010(ϋ 60θί6Γα( «««1^^ ' ούδ* &ν τΙ^ν θείαν έντολήν παρ* ούδ&ν θέμενος, 
^ην αύτου τ^ γνώμη των ηραχτέω^ διοίχησιν ένεχεί- 
ριαεν) * έπε\ οΙΙν , φησίν. ό Θε6ς, τοις ίργοις παρέσχε 
τόν Ιλεγχον, Ιαυτφ χοκ^απιστεύσας του βίου τί^ν 
πρόνοιαν χα\ οψχέτι τοΙς ήμετέροκ υπόκυπτε ιν 
Ιθέλει προστάγμασιν* άλλα τό γε δοθλν αύτφ αύτ- 
«ξούνιον πρδς τ^ του δεδωχ^τος Οβριν άπεχρήσατο, 
χ;ι\ &νδμισεν έαυ;ρόν είνακ ώς ίνα έξ ήμων, νομοθέτην 
νομοθετούμενον, προνοητήνού προνοίας δεόμενον, 
δεσπότην ού δεσποζόμενον , &μεινόν έστιν αύτ6ν 
έχβληθήναι του παραδείσου, διά δύο μάλιστα ταΰτα* 
Ιν μέν ίνα μή τρυφης εΙς άχαιρόν τε χαι άπαιδαγώ- 
γητον άπέλαυσιν χαταστάς, χείροσι καταλισθήσ^^ 
παραπτώμασι, κα\ δεύτερρν, ίνα τοις της ύτςερορίας χ<^ποις ένταλαιπωρούμενος, άπ* αυτών πείρας μάΟοι Β ιΐ09(Γ96 ρΓΟτίίΙοηΙίΦ ρΓΟρήι ίο8ΐιΐαΙί 6( νοίοοίλΐίβ 
της τε οίχ^ίας τλ μέτρον δυνάμεως, χα\ ώς πολύ ηιοΐθ8 Αά3ρΐ3Γβ, 61 ςοαπι οββίρβο ϋοοοοι β( Οΐ8ΐ1οηι 
αύτψ λυσιτελέστερον ?)ν, της ήμων προνοίας έξ• (Ιί866Γ06Γ6 ίπιρ&Γ βίΐ. 

άπτειν τά της διανοίας χα\ της πολιτείας κινήματα,, δσον τε χαθέστηχεν ένδβής του γινώσχειν άφ' έαυτου 
τε τό καλόν κα\ τό πονηρών• Ταύτης δΐ της διανοίας οΐμαι χαΙΣύμμαχον έγγυς 
γεγον<^α τ)}ν περιοχΙ^ν τον» ^ητο,υ ίχδεδωχεναι.* 
ι Ίδου *Αδάμ γέγονενώς εις έξ ημών, του γινώσχειν. 
4|φ' έαυτου καλόν χαΐ πονηρόν. ι ΑΙ δέ έμπροσθεν 
είρημέναι του ^ητοΰ διηγήσεις έδίδασκον &ν ήμ^ μ^) 
πρ^ς Ιτερδν τι βλέπειν εί γε σύνηθες ήμΤν ένην όραν 
τοΙς ίεροίς ήμων λογίοις έν τψ διασύροντί τε χαΐ 
«ίρωνιχφ κα\ διαγελώντι τ^τν^ τά αντικείμενα τοις Ηυΐ6. 860801 ρΓορΊαβ &60688ί886 ί^γοιαι&οΐιοοι ρυ(ο, 
61 Ιιυ]α8.(ϋ6Κί8ΐΓ|;οαΐ6θΐοπιρΓθ(1ί(Ιί8$6 : 4Ε606Αά8ΐοι. 

ί»6ΐ08 681 ςθ«Ι8ί 0008 6Χ Οθ1)!8, 801605 1)00001 6ΐ 
Ι08ΐΙθ01 ^*. Ι Οθ9β 00 1601 ρΓΙΟβ (]αΐ£ 8Η0ΐ 6Χρΐ8108Ι• 
110068, 008 000 α1ΐΟ(1 6586 ρΓΟδρίοΙΟΟίΙοΟΙ (]θ€6Γ60(, 
81 ΙΟΟ(1θ 8θΐ6Γ6αΐυ8 ίο 0081Π8 &αεη8 ΟΓ&6θ1ί8 805 
Ιΐτίδΐοοίβ βΐ ΐΓΟΟί» 61 (1ί818]ΤΓ01ϊ ίθΓΙΟ& 0ρρ08ϋ8Ι ίΐΐ» 
^υ» ρΓ$ΐ6Ο(]ΐΐη(0Γ 8Ί20ΐβ€&1& 61 ίί!^ΜIΖ^^ ▼ί(ΐ6Γ6»^ »^ ΟΐΒΟ. III, 22. 171 ΡΗΟΤΗ ΡΑΤΚIΑΚ^Η^Ε ΟΡ. 17ί 

61. . . . Ρ6Τ 1ΙΙΙ6ΤΜ ?»ΙβΙ. ΝΙΚιϋ βηίηι 1ιηρ6<1ϋ οιη- Α «ροτεινομένοις παραδηλούμ«νά τζ χα\ β!νιγμ«τιζό- 

μβνα χαΐ ον διά γράμματος Ισχύιι. Ού»ν γάρ Μΐηο ςυΐιι ρπι ριιυοίΐΒΐβ 6( ίηβοΐβιιΐί» τ^ΓΐκίΓυπι 

οτηΗ ροββίΙ. δβ(Ι ςηοηαοάο ηοη βοΙνβΓβΙ ίιτίβίοιίίβ 

«ΐίΓθΐιί«6(€3ν11ΐ2ΐίοηί8 νίιη &<Ι ρβπιΐΜ)!» θΐ βιιηίΐί- 

ΐΗ<Ιίηι• ηκκίαιη Γαοΐλ (1Ϊ€ΐίο? ΟοηίΓΑ €ηίιη βί οοη- 

86ςυ€ΐιΐ!9ΐιι ΗΑΐ)β8ΐη( ςυ» ά\αα βυηΐ, οιηηβ ηβοβββο 

«γΜ νθΓ)>υιη ο1>86Γνλπ, ςηοά ίη]αΓί&ηιιη ββτβπίΑ- 

Ι€ΐη €ΐ 3ΐοβΓΐ>ίΐ•ΐβιη ιηυ1θ6Γ6 ρο89βΙ. Ε0 βαΐβιιι τοχ : 

«ι ιιΐΗΜ φχ ηοΙ>ί$ νϊπι ΐΓοοί» ρΓΟβΰίικΙΐΙ, 61 ορρΓοϋηΙ 

ιηυΐ€6( «66Γ5ίι&ΐ6ΐη. Νοη ί<ΐ6ΐη 65( ϋΐοβτβ ΐιι οΙ>.|υΓ- 

|{»Ιίοη6ΐιι, ιηιιΐΐυιη 82ΐΐ6 &1>β8ΐ : ι Εοοβ Αϋ&ιιι ίαοΐιιβ 

; «8ΐ 0008 6Χ ηοΙ)ί8 ; » 6(, 4 ΐΑηηυαπ^ υηυ8 6Χ ηοΐφίβ.ι 

1 ϋηυπι ςαΐίΐβιη βίιηρίίοβιη 61 νίνί<]9ΐη 6( Ι6ΐ1ΐ3ΐ6ΐη 

; ίηιίαοίΐ ΐΓηβίοηβιη; 8ΐΐ6Γυπι ▼6ιό ρβΓ ρβπιίφοί&οι 

ΰ( 8ΐΊηί1ίΐυιϋη6ΐη ΐ6ΐηρ6Γ&1 61 ίπιιηίηαίι 6χρΓθ1>Γ3ΐΙίο Ιν πλάτες χωλύει λόγων 1ϊαρ6μ«^πτειν κατά τ6 σ«ά- 
νιον χα\τί) ϋφς. Άλλα «ως ούκ Ικλύσειε του διοπ 
σύρειν χα\ είρωνεύεσθαι χαΐ έπιγελ^ν τ6ν τόνον ή 
χατά παραβολήν γεγενημένη χα\ όμοίωσιν λέζ'-ς; 
Τουναντίον γάρεΓπερεΤχεν άκολουθίαν τά είρημένα, 
&παν εδβι ιταραφυλάττεσθαι ^ήμα τ^ άΐϊότομον κα\ 
«ικρδν διαπραϋνον των όνειδ'.σμών • ή δΐ, ώς εις έξ 
ή/ίών, τ6 δριμύ τής εΙρωνείας Οικηέμνετα•. χα\ τίρ» 
τραχύτητα χαταλεαίνει του ιτροπηλακισμου. Ου γάρ 
Τσον εΙπεΙν εΙς έπίπληξιν, ουδέ ττολλοΰ δει, € ΊδοΙι 
γέγονεν 'Αδάμ εΤς Ιξ ημών, » χα\, ι ώ; εΤς Ιξ 
ήμων ι τδ μέν Αχρατον κα\αφοδρδν επάγει χα\ καί- 
ριον τδν χλευασμόν * τ6 δέ διά τής παραβολής καΐ €» νιιΐΜΐιιιιυιιιυαι ιοιημϋΓϋλ VI 11111111 II υιτ υΑ|ΐινχΐΓα»ν- ρ ιον ΤΟν χλευασμόν ' το «* «*» *•]'» ι^^ιτ-'-ν•!» 

Ν6ΐη 61 Γ»1{οη6Πΐ ηυ&πκΐβιιη 8«1)]Ϊ6ί6ΐ ΐΓΓ'ιϋβΓβ βίιηυΐ ^ ύμοιώσεως κεκραμένην πως κα\ μετριάζουααν τήν 61 ΪΓΗβίοηβιη &υΓ6Γ6ηϋί, οιιιη Αΐ>ίηίΙίο ϋ€6Γ6ΐ ηυΙΙο 
ιηοίΐο ίΓΓί8ίοηϊ8 Γοπη&αι 8υ1)ίΓ6. 

Α«Ι ΙκΒΟ 61 ίΐΐυά Αΐιίπι&άτβηβ. 8ί ΙπτΜβηϋβ, $ι 
ίΓτΊ8Ίοιΐ6ΐη 6χρηιη6ηΓΐ8 68861 86ηηο ιΙί6θη8 : < Ε666 
Α«Ιαια ίλοίηβ 681 ςα&βί αηιιβ 6χ ηο1)ί8; ι ςαβιιιι Ιΐλ• 
Ι)6ΐιΙ €υιη 60 €θοη6ΐίοη6ΐη 61 60086(|υ6η(ί8ΐιη <|υ<Νΐ 
86ΐιοΙΐυΓ, ηοη ρο(68( θ6ρΓ6ΐΐ6η(ϋ. Ρ6Γίη<ΐ6 68( 00 81 
4ίθ6Υ6ΐ : Ρθ8ΐςυ&ηι Αά8πιυ8 » 8ρ6 <ΐ66ί<1ίΐ« ςιίΑ 6Γ6^ 
«108 δορ6Τ6ί1ί8ΐ &(Ιο11βΐΗΐ(» λΚ) ίηο6ρ1ο ίΓΓ8ΐίθη8ΐ>ίϋ 
ν6ΐ ίητί(ιΐ8 8οΙ»8β<Ιίΐ ; ρθ!»Κ|α8ηι βορ6Γΐ)ΐ» 1ιοηιΠΐ8(Ίο 
$06008811; ρο8ΐςα&ηι ιιυϋίΐ&ΐί8 ροάΟΓ 6θπι οϊγοοοι- 
νβοΗ ; <ΐ6ΐηιΐ6 ςοοά ββςοίΐοΓ : ιΐ08ΐρΓ0ρ(6Γ άβοοίΜΐ έπιτίμησιν ποιεΤ, καί τίνα λόγον ΰφέξει χλευάζειν 
τε Ιμα χα\ τήν χλεύηνύφαιρεϊσθαι, έξ^νάπ' άρχίί 
τ6ν τρόπον μηδόλως ύπελθεΤν τής χλεύης. 

Έπί δΐ τούτοις χάχείνο συλλογίζου• εΐ διαβύροντος. 
εΐ διαγελωντος, εΐ ε1ρωνε(ας προβάλλοντος 6 λόγος η» 
6 λέγων, ι ΊδοΙ) •Αδάμ γέγονεν ώ; εΤς έξ ημών. ι 
ιίνα πρδς αυτήν συνάφειαν ή άκολουθίαν Ιξει τ^ έπα- 
γόμενον, ούκ λνίθελήση γνωαιν παρασχεϊν δμο«» 
γάρ ώσε\ ίλεγεν Επειδή των ελπίδων καταπεσών 
δ 'Αδάμ, αΤς όχούμενος τάςδφρϋς άνέσπα, δρμής 
μ^ν κα\ άκων τής άλογου καθυφήκε • τ6 γβυρίαμαδ* 
κατήφεια διεδέξατο • κα\ αΙσχύνη της γυμνώβεως 
αύτ6ν περιετείχισεν • εΙτατ6 Ιπαγόμενον • διάτοΟτ• οαηι 6)ί6ί 8 ρΛΓ»αί80, η6 ηοοιλ αοιί&οΐφ ΙΙΙί 6θρ6Ρ- ^ ^ρϊΓσίίκΓν αύ^ν έκβληθήναι τοΟ πα'ραδείβου, Γνα μή 6ΠΙΙ 61 νοΙοηΐ8ΐΐ8 ^αρ6Γΐ)ίιι ιιυ(ΐ86ίοτ6ΐη ιηβηοιο 
Γ0(1<ΐ6ηΐ1& Λά ΓΑρΊολίη ιηιρ6ΐΐ6Γ6ΐιΐ οοηιηι, ςοφ ρΓίθ8 
96 »ΐΐίη^βΓ6 ςυί<ΐ6ΐη οοηπίοβ 6γ«1. Νοη ΙιβΒΟ αΙι- 
ςοοηι €0η86(ΐο6η(ΐ3β ταϋοηβιο 1ι&56ηΐ, &ο( 86ΐΐ8αηι 
«ϋ οπιοι 6οηΐΓ8(ϋ6ϋοη6 ροΓοηι 86Γν8ΐιΐ? Οοοιΐ 
«οίοπΓ ροδΐ68 Αϋΐιοο 86<ιοίΐθΓ, ηίΐιίΐ 8η]ρΙίθ8 08Ι6η<1ίΐ 
ςοαπι (|004ΐ ιΐίοΐοηι 681. Οίοίΐ 6ΐιίηι : € Εΐ ηοιιο η6 
ίοτίο 6Χΐ6ηϋ8ΐ Π18Ι10ΐη 61 8ρρΓ6ΐΐ6η(1&( ίΓΟΟίοιη <1β 

Ιί^ηΟ VII» 6ΐ €0016(131 61 νίν8( ίπ βΒίΟΠΙΟΟΙ *^• > 
ΟοΟηίΟϋΟ ηοη Ρ&16(, 8ί 60 ςυθ(Ι ύβ 808 8ρ6 6ΐ 6Χ8ρ6€(3« 
ΐίθη6 (ΐ60ΐ(ΐ6Γίΐ, ΐΓΓΙΐΙβΙΟΓ, Οΐ Ιΐίδ 081608001 681, β( 

οαιη6πι βοαηι νιοι ΐηΓίΓπιίΐΑίο ηαοΐανοΓίΙ, 61 βυ^Β 

ύίΙΟΟΜΒ ρΓΟρΙΟΓ ]&€ΐ8ηΐί&Π1 8θ1)ίβΐί( ]90(ΟΓ8ΠΙ, 066 
ρΓΟρπίβ τίΓίΙ>08 ρθ106Γί( ρΓ0(6{;Ί, 6ΐ ΟΟΠΙ Ιΐίβ ({011)08 •56 περιγεγοΛς αύτφ θράσος κα\ τ^ ύπέρογκον τοδ 
φρονήματος 6ρα(ίυτέραν τήν χείρα άπεργααάμενα βίς 
τήν άρπαγήν εκείνων συνελάση, ών ούδ' άπτεαβαι 
πρότερον ουδεμίαν τόλμαν έπεδείχνυτο. ^Αρα γάρ 
Ιχει τινά ταΰτα λόγον ακολουθίας, ή συνδιβσώζει 
καθαρεύουσαν μάχης δΐάνοιαν ; Κα\ μήνούδΐν μάλ- 
λον Ιτερον τ6 έπαγόμενον ή 'Λ είρημένον βηλοΐ- 
λέγει γάρ, € Κα\ νυν, μήποτε Ικτείνη τήν χεϊρα κα\ 
λάβη άπδ του ξύλου της ζωής κα\ φάγί^ κα\ ζήαεται 
εΙς τ6ν αΙωνα. » Πώς γάρ ούκ έπίδηλον, εΐ έφ' οίς 
-^ής προσδοκίας διέπεσεν έχλευάζετο, ώς τούτοις 
έδείκνυτο, πάσαν τε δύναμιν εΙς τδ άσθενίς μετα- 
βεβλημένος, κα\ τής έφ' οίς έσοβαρεύετο πα^^σίβς 
ύποστάς άφαίρεσιν, κα\ ού περιτειχίζεσθαι συνεχό- 80163 ΡΓ01681 (Ι6006ΓΙΙ, 180(10801 νο1οηΐ8ΐΐ8 ροοοα- ο ^^^^^^^ ι,οοσήκον ήν ώνάπετειχίζετο πρότε 

1001 61 τοΙηο8 πΐ6ηΓΐ8 (Γ0η6Ρ08ίΐ3ΐί 3ίΒί€ΐοηι 80ίΒ. ^ αύτ?^^της του βουλήματος διαμαρτίας καΐτ €6Γ6η(, ΠΙοηΐ 3 86000(13 30(13013 Γβ06(ΐ6Γ6 1 Μ^ΟΙ- 
}6ϋΙθηΐ 681 6(180) 008(Γ&ηΐ 10 6]θ8 Ι3ρ8001 ίΓΓΙδία- 

ηοπι 61 ]ον6ηί1ίοηι οο(ρ(3(ίοηοπι ίηίΐΓ0ΐίΐ3ΐ60ΐ 

6νΌΐ60ΐ6Ρ ρΓ086Γΐ1>6Γ6? Ργο1Γι1)6Γ6 6ηΉη η6 ({01(1 (1β 
Γΐ|;ΐΙΟ νίϋβ 3ρρΓβΙΐ60(ΐ3( .... 60ΠΙ 6( ρ08ΐ ΐΓ3η8βΓ68- 
8100601 83ϋ:» νίπΟΟΙ 1)31)01886 Οΐ ί306Ι*6ΐ (|00(1 3η1θ3 

η6(ΐοί1)3ΐ, Ι681310Γ. Νοηιο οηϊιο 3ΐί(ΐ03 γο :ιΙίςο6θΐ 

ίοΐοηΐίοίΐ ([03 ί3Π1 03101*3 6Χθ1θ808 65ΐ, 

ϋίοΐοπ) 6δΙ 130160 3 ()οί1)θ&()3Πΐ (ΙοοίίδδΙοιΙδ 
ΗΙοιΙ : € Εοο6 Α(ΐ3ΐη Γβοΐοβ 68ΐ Ι3η(ΐ<ΐ3ηι οοο8 6Χ 

**660. XXIX» 21. ρον, ώς αύτηςτής του βουλήματος διαμαρτίας κα1τ6 
περιθραυσθηναι τ6 γενναΖον του φρονήματος Ικανών 
δντων, δευτέρας αύτ6νάπάγειν6ρασύτητος; εμφανές 
δ^ κα\ ώς ημών χλεύη κατά κατάπτωσιν αύτοΰ των 
νεανικών λογισμών καΐ άσΟένειαν στηλιτεύει πε ρ ιφα- 
νώς. Τ6 δέ κωλύειν αύτδν του ξύλου της ζωής μετα- 

σχείν τδ ά μετά τήν παράβασιν κα\άνδρί- 

ζεσθαι ποιεΤν Λ μή πρότερον ήδύνατο, μαρτυρεί. 
ΟύδεΙς γάρ άπείργει τδν οΓχοθεν άπειργόμενον. Άλλ' 
έκ πολλών μίν δλίγα ταΟτα. 

ΕΓρηται μέντοι γε τισ\ τών χαριεστέρων τδ, ι Ίδου 
'Αδάμ γέγονεν ώς βίς έξ ημών, ι οΟ πρ?>ς τήν της Κ3 Αϋ ΑΜΡΗΙΚΧΏΐυΐΙ ΟϋΛδΉΟ XXIV. 174 

Τριίβος ύΜρο)Αν τήν αναφορά Ιχ<(ν. άλλ* <Ες τ6 Α ιιβΙιΚβ; » Βοη μ1 ΤΗ«θ1§ βχ€6ΐΐ6ηαΜ κίβιτ!, βθά ιελήθος &φορ|ν των λεκτουργιχών χα\ Αβωμάτιαν δυ- 
νάμεων. Έγώ 6έ τούτον τ6ν λ^ον μετά τον ένέχε- 
σΟαι ταΖς προβιρημέναις αίτίαις, ού6* δρω τίνα χώραν 
δλως δχει «αρεντβθήναι ένταΰθα. Ο0τ• γαρ τήν 
συμβουλίων του δφβως διασύρει, ουδέ αγγέλων φύσιν 
ύπελΟεΙν {ρωτά ι«>θ8ν λαβείν 6 *Αδάμ έψωράθη» 06δέ 
ξν «ολί) ικίρρω δ<5ξης της αγγελικής διεστώς, χατά 
τ6ν παράδεισον τάς διατριβάς £χων, χαΐ της αθανα- 
σίας ϊτΛ γε τ|| προνοί^ τον» Πλάσαντος απολαύων * 
διά ταϋτα τοίνυν ού ^^ν εΙμΙ τ|| τοιαύτι^τοΰ ^τοΰ 
συνβπινεύειν ερμηνεία- μάλιστα δέ χαΐ διδτι «ερ 
τ6άντΙ άνόματος παραληφθίν του λόγου μέρος εις 
τοιούτον σχηματίζεται τύπον. Τάχα δ* &ν χα\ έτέ- 
ροις τεθεώρηται των είρημένων θειότερά τε χα\ τε• ΓΜρίοβη 94 ΒΗΐΙΐίΐΐΜϋιιβιιι Μη€ΐ8Γυιη 61 ΐηοοΓρα- 
ηίΓααι ροΐΜίΑίαπι. Ε^ο νβΓο, ρηΒίβΓςηιη ςαοιΙ 
ρηκϋοϋ» ΰλυβίβ βυΙι]Μ6ΐ Ιιίο ββπηο, ηοη νίάβο ςυ•ιιι 
ΙοοαίΒ ΙιαΙμαΙ Ιιίο ιηίβηβΓϊ. Μβςυβ «ηίιη ββΓρβηΐί» 
€008ίΙίιιιη οίΗΓβοΐλΐγ ιιβςΜ λη((€ΐθΓ<ιιιι ηηΐυηιη 
βυ5€ίρί«[ΐάί αιαοΓβηι οοηοβρίβββ Α^αηι νίβαδ β&ΐ. 
Νοη Ιοηβ• & βΙοΓΐ» »ϋ(|;β1ί«λ 8(«1>2ΐΐ« άιιηι πι ρ&η- 
ώβο 6θηιΐΒθΐΐιΙ>&ΐιΐΓ 61 ρτονίάβηΐίι» ΟΓβλίοηβ Ιιβη^ 
0610 ίαιαιαη&ΐίΐβΐβ ΓΓυ6ΐ>ΑΐηΓ. ΡΓορΐ6Γ6Α ηοα 1ί])6η- 
16Γ Ιλίί Ιιυ]ιιι» τ6Γΐ>ί 6χρΐΜ»ΐίοη1 αο<ιαίθ866Γ6ηίΐ ; 
ρηΜβΓίίηι ςιιία ρΓΟ ηοηιίηβ 8υ&66ρ(Α $6πηοιιί8ρΐΓ3 

ίη 1&16ΙΙ1. ΐΓ&ΙΙ8ί6ΓΐαΓ β^ρίΓΑΟΙ. Ρθη6 61 2ΐ1) 9ΐϋ8 ίΐΙ- 

ν6ηΐΑ 8αιΐ( ηε ςιΐφ άίΰΐα βυηΐ ϋίνίιιίοΓΑ 6ΐ ρ6τΓ<^ 

6ΐίθη. Μ6 ν6Τ0 064116 6ΐίΑΐη 60ηΐΗΐ;0Ι6ΐη0Γί8ΙΙΙ Ι606Γ6 λειότερα. Έμέ δέ μήτε μνήμην έχειν τούτων ή των ^ ρ6Γ8υ8ΐ8ίΙ ιηηΐΐοηιιη 61 8ί1)ί 8υ606ά6ΐι1ίαιιι οοολίυυιη 
πολλών χα\ άλλεπα)Λήλων πειρασμών πληγή πάρα• 
χωρούσα, μηδ* είς Ερευναν χαθίστασΟαι μηδεμίαν 
άδειαν παρεχομένη» είς τούτο γάρ ήμοίς δ τών ανθρώ- 
πων φθδνος συνέχλεισεν, & παρήν είπείν &ξ ων συν- 
εϊδον χατά τήν σήν φιλομαθέστατη ν άζ^ωσιν ούχ 

Ιπέσχεν ουδεμία• χαίπερ σιγής πρδφασις • 

άλλα χατά μέν έπιβολήν χεφαλαιώδη χα\ σύντομον 

χα\ χαιρδν τοιούτον άρχέσοι τά είρημένα• Εί δέ τι 

χα\ συ τούτοις προσθείης ούχ Ιλαττον σαυτψ ή χα\ 

ήμίνγε τοΤς διδασχάλοις τήν χάριν άνταποδοίης• 

ίσως δ* &Μ τίνος αφορμής παρά σου πορισθείσης, χα\ 

ήμΖν &ν γένοιτο της Μωσαϊκής θεοπτίας ού πδρ(^ 

τΐΐν σπουδήν ήμων διωθουμένης, μάλιστα γε χα\ 

τών συνεχδντων παθών ευμενείς του χρείττονος έλατ- ^ €0£ίθΓΐ 

τουμένων, σοφώτερδν τι περί τών προκειμένων δια• 

νοηΟηναι• 

ΕΡΟΤΗΣΙΣ ΚΔ'. ίοΙυ8 ηυΐΐ&ιη Λύ ίην68ΐί||[8ΐίοη68 8ΐ2(υ6η<ΐ88 866υΓΐ• 
Ι8ΐβιη ρΓ£ΐ)6η8. Αά ϊά 6ηίιη ηθ8 Ιιοιηίηαιη ίητίάΐΑ 
ρ6Γ(1υχιΐ «ι( ςυ» ρΑταίιιβ 6Γ8ΐη <ϋο6Γ6 6χ 1ιί8 ςυ» 
ίη(6ΐΐ6Χΐ, )ΐιχ(& 111801 (ϋ^ηίΐλίβπι, άί66Γ6 ηιίιιίιιιβ 
866υΓαιη 8ίΙ. 0ιΐ8ΐηνί& • . • • 8ίΐ6ηΐϋ ρηΒίβχΐηβ. Ι56<1 

ΡΤΟ 1>Γ6?ί 61 8ΙΙΐηΐΙΙΑή8 Γ68ρθΙΙ8ίθη6 6ΐ ρΓΟ Ιλίί 1601- 

ροκ 1ι»6 8υίΒ6ί8ΐΐ( <ϋ€(8• 8ί 3υ(6ΐη 61 Ια Ιιίβ »<1|η 
06Γβ8, ηοη ηιίηυβ 1ί1)ί ς«ΐ8πι ηο1)ί8 Πΐ2(|[ΐ8ΐτΐ8 ιηίφ 

0Παί&ΐη Γ6ρ6θά6Γ68• ΡοΐΜη νΟΓΟ 81 ςΐΐί(1(ΐ8ηΐ Μ%' 

((Γ6<ΐ6Γ6Η8 ίρ86, 1Ιθ88ΐ6α νΐβίοπο ηοη ρΓΟουΙ λπίο- 
1*6» ηο8ΐηιηι Γ6ηιο?6ηΐ6, ρηΒ86ηίηι τ6γο ηι»ϋ8 61 
69η(ίηυΐ8 &Α'66ΐΙ1>υ8 ροίβηΐΐοηβ 1)6η6?οΐ6ηϋ8 ίηηιί- 

ηυΐ!8, 8(ΐ6886( 8ΐί<|υί(Ι 88ρί6ηΐίυ8 (Ι6 ρΐ«60(ΐ6ηΐΗΝΙ8 Βώς ΘεΛι^τός χβ χβΛ άθΙΙητος νφ ΠατρΙ ό θάνα^ 

τος Λέγοιζ* &κ είται του Χρξστον * καΐ πώς χά- 
Λιγ ό αυτός σννέΛθοι τφ Λοτηρφ ΘεΛητός τ8 
άμα βΙτμ καΐ άθέΛητος. α\ Ή μλν ούν απορία γλαφυρωτέρας τιν^ς θεω- 
ρίας απαιτεί χα\ διακρίσεως λδγον* ούχ ίστι δ* 
άπρδσδεχτσν επικουρίας έχάτερον τών άπορουμένων, 
άξιδλογον έπιδειχθήναι • δεϊ δ* ούν έχείνα πρδτερον 
εΙς τήν ένισχύουσαν ^οπήν άναγαγδντας, οδτω χατά 
τήν προσήχουσαν τάξιν χα\ τήν λύσιν Ιπάγειν πει- ^υ^ε5ΤI0 XXIV [α/.ΧΧΙΗ]. 
Οαοιηοάο βΐ υοίπηίατία βΐ ΐηνοίκηίανία Ραίή' ηιοΓε». 
€Ιιτί$ί% άίΗ φΛ€αΐ ^»γεε«. Εί ίξΗοίΗοάο τηπηβ ομ- 
άαΐ »Ι βαάβηι ηιοη άίαδοΐο νοίΗηίαΗα ΒίίηηΙηπ^* 
ίηνοίηηίαιία (ηβήί. 

Εόΐα ε Μειο, Νου. €ο/ί., 1. 1, ρ. 74. 1. Οα9Β8ΐίο Ηχο ρϋΐιΐο αΐιίοηε ιηβάίοιίίοηίε λίςαβ 
άΪ8€6ρΐΑ(ίοηί3 θΓΑΐίοη6πι ροβίυΐαΐ. Ν6([υ6 &Γ£;οιη6η(Α 
(Ιβδυηΐ, ([αί1)υ8 ηΐΓα<ιυ6 ώιΙ)ϊ(2^ίο 83113 ([ΓΑνίβ (Ιβ- 
πιοη8(Γ&Γΐ ροΐ68(. Εγ|[0 ορυ8 68(, υΐ ρΓΗΠίιιη ϋιιΜΑ 
ϊϊχο 8018 8ΐο(;οΙα ιηοιηβηΐίε 6ογγοΙ)ογ818» 6χροο8• 
Π108 ; (Ι6ίη()6 οΐ οοηνβοίεηΐί οτάίηβ ^ά βΟΓοαιϋβηι ρδίσθαι * άλλα γάρ βτι μίν θέλημα του Πατρίς ?|ν δ 1) 8θΙαΓιοο6ΐη 8ββΓ6<Ιί8ΐηΐ0Γ. 8806 ςαοά Ρ8ΐΗ8 νοίοοίαίο στοη)ρ^ του Χριστού, αύτ6ς ημάς δ Σωτήρ διδάσχει 
έν τ!) του θανάτου παραιτήσει λέγων* ι Πλην ούχ\ τ6 
έμ6ν θέλημα, άλλα τδ σ&ν γενέσθω,ι ήνίχα τδ πάθος, 
τής άνθρωπίνης φύσεως τήν άληθείαν (πιδειχνΟς, 
άιπ)ύχετδ τε χα\ άθέλητον ώνδμαζεν* ού μδνον δέ 
τ<£τε, άλλα χαΐ ήνίχα έπετίμησε τφ Πέτρφ, φρδνημα 
μέν του θεού είτιών τδν έχούσιον θάνατον αυτού* 
Φρδνημα δέ διαβόλου, $ δή χα\ δ Πέτρος , έζ οι χα\ 
τ^ Ιχείνου χλήσιν κατεδιχάζετο , τηνιχαύτα συν- 
υπήγετο, εΐ χα\ μή έχ τής αυτής διαθέσεως * δ μέν 
γάρ Ιχ φιλοστοργίας χαιρδν ούχ έχούσης , δ δέ τήν 
ημών έξ ών έχαχούργει χαΐ ένήδρευε σωτηρίαν - 
άλλ* ούν εΙς £ν συνέ^^εον, χαίτοι γνώμης έχμαχο- 
•' Μαΐΐΐι. χχτι, 59. ** Μλΐΐΐι. ,χνι, 23. 6ΓΟ€6αΐ€ΙΐΠ8ΐυ8ρ6Γ(θΐ6Γί(, ίρ86 008 56Γν8(0Γ 06Γΐίθ• 

Γ68 Γ26ΐ(, (Ιοηι 060601 8ΐ> 86 ά6ρΓ6<;308 &ιΐ : • νβταιη• 
ΐ&οΐΑΟ οοη 0168 νο1υο(88, 86ά (08 081 **; > ςαοίβηι• 

Ρ0Γ6 80ϋί66(Οΐ1ΐθαΐ8Ο3βη8ΐθηΚΤ6Ηΐ8ΐ6Ο1 60ηβΓηΐ8Γ6ΐ, 
ηΐ0Γ(6Ο1 8ν6Γ8858ΐ0Γ 8ϋ)ί([υβ ίθΤθ1θ018Π8ΐη «Ϊ6]98ΐ. 

Ν6(ΐ06 Ιαηο 8θΙαιο, 86(1 6ΐι&οι ουιο Ρ6ΐΓυιη ίηοΓ6• 
ρυίΐ, 06ί €οη8ϋιο ηιοηβηι, ςοΕοι βροοίβ όΜίοΓοβ 6Γ8Ι, 

(ΐ6€Γ6ΐ8ηΐ8ΐΙ**; 4ϋ8ΐ)θ1ΐ 801601 ΟΙοΠοΐΙηΟ (006 ρΐΌ• 

ΙιίΙ)ί(8ηι, ί(6ηΐ(|06 8 Ρβ(Γ0, ([Ο» οΐ) ίϊΐ (1ί8ΐ)οΙί οοηιίηο 
αϋ 1^0001101810 ηο(Μθ8 ΓοΗ. Ν6406 ΐαιηβη 60(ΐ6ΐο 
801011 108(106(0 α(6Γ([υ6 οΐ6ΐ)8(θΓ ; 86(1 1η(βπιρ68(ίν8 

1)6θ6νθΐ60(ί8 Ρ6(Γυ8; 83ΐα(ί8 00$(Γβ6 ΟάίΟ 86 ρ6ηβ- 
€0(1006 <1ί8Κ)θ1θ8. €»(6Τθςθί Γ68Ρ86 βοάΰΡ) 4;οηΙΙο6•> )Τ5 ΡΗΟΤΠ ΡΑΤΜλΚΟΕϋΚ ΟΡ. 17β 

ΐΜΜα £|ΐΜΐΑς«9ΐη «Ιίτ^Ιτη ιηβηΐβ φο^τάύ^ «ηηρο νΐ ηβ Α μένης ώρι&τ^μένοι, τ^ ρΙ| ρούλββ6«ι ιν(0£Ι« χά νάΛ^ €Μ»ΐιι• ρ^ΐβΓβΐιιτ : «α|ϋβ ρβίβίο Ιιιιβιμ9β ιΐ8ίαη6 
ρηβ»ΙοοΙ5ΐΜ ιηβάίεαηιη ββείι. Νμα οιμα ΰβηΐ9Γβ( 
ρήφηψβ ίύ^Μχ Αοοίθτ ΗΗΐΜΐΐνπι ΙΙΙαά Οβο^οβ ιΐί^ 
9Ι1ΜΒ «οιρυβ ρΙ]79ΐοί8^ ςυ» ^βΗΐιβη ά^Λ^οοΐ^ οπηκ 
(»ι«ΐΜηΐ, ρβΜίοΐιίΐΗΐβ ολΗίοχίιιη, ίι•«ίιΚ8$ ^βί ιιιοΙί«-> 
ΐΜΐΐαΓ, •&$(|υβ όΟ^ΰΐ&β 4»Γ6 βΐυ(Ι«1>α4. ΑίΜΐι• ίΐ) «ο 
οΙΐ0βτν»η8 ύΐΗ'ίίΟ^ <Ιί(ριΙΐ«ΐί8 ^ρΙβη(1θΓ6ηι ρ» ρτΒάί^ 
ρΆ οοηΐΜαΒίβηΐι «οΙιίΜΜίΐϋΓ &6 ρβάβιη ΐτβΤβΓβΙϋιΙ : 
&€ ηΐΜΐο Ι)•ιιιίιιΙ<6«ιΐ] ι^οΐ6η8 Ιηοϊίβηι, πκκίο 6&ιη4θΐιι 
, ιιο(βη9, λ νΰκβυΐίβ Βο» »4 €(>η$ϋη Ιηορηιη ιηιηβ- 
1(>λΐ• ^ ι<ΐ€ίπί(ΐιιβ ιΐπιοΓβιη νββΑηία 5υρβΓ5τ{ι, Ναιιι 
ΐ!9Ν!ίυ<Α 3!ΐ€ΐθΓ6ίη λυιιβ ιη»^ι$ ηιοβ ϋβΙβοΐΒνΗ, ςυαπι 
ΐίΐΐιοίΓ ίη<ΐ6 οηβηβ αΙηΐβΓηιίΐ. δίο ί^ϋυπ βτΜβηΐβΓ 
«ί©ΊΓ8Β ΐϊ09*Γ3Β ΒοΗρίιΐΓϋβρίι^ΑοβΊΛΐ νοΙαιτίίΡίίπηΡαΐη 
ΐηοιΊΰηι Εϋη ίαίβδβ, Ιηνοΐαηΐ&τίαιη ααιβηι (1ΐιΙ)θ>ο. ^ 
βΐϋιϋιβηςικΜΐ Ι(1θπι ι1ι^1)οΙυ6 γιόο!$ δυρρίιοίαιη ίη- 
ί?ί|;6ΐ«Ιιιηι νβΐ &}φΗηΐ6 '€»ιτ&ν(^ίι, ΐιιαι βχ βΐηβ €οη- 
μϊοΐϋιί», ΐμηι βχ Ιιβίϋ ίη(1ιιΙ>ηι €σΗί(;βι« Πΰ^, ({ύϊβ νί- 
ιΙ^ΓιοβΙ ΙικΙΐ(ΐο9ίη ίρββ ^βιιΐύΐη 3(1 Ι^άοϋβ ^σηειίαντι, 
(|αο δύπτΑΐοήβ 0Φ(ΐ68 ρ6Πΐΰΐ3^ ίαΐΐ. ΑίςνΙ βχρΙοΓβ- 
Γυπι %φ^6 )6βΙ, ΡίΙϋ ρ9ΐ8$ίοηβπι ρπβίΟΓ Ρ&(γΙ$ τοίυη* 
Ιΐιΐΐέιη I;00^^^;^8$6 ; ί(1 ηυοά ρΐΌ(;Γ6<Ι{61ί)ΐ6 θΓ3(ίοΙΐ6 

ΐίΓΟφηΐϋΐβ <)6€|21Γ2ΐΙ)!ΐΙ1Γ• 

2. Α(;6 ΥβΐΗ),(ΐυ9Β$(ίοηί8 ]^ηι βίαΐΐ) ρ^οροβΗο,1$6^(ή- 
|ιΐΓ υΓιηβηϋ» ταΐίορίηίο 6( οοη$1<]6η(ίοη6 ιιοδοαιηαδ, 
έΐΐ2ΐηΐ&ί ΓοΓίβ οϋΌβ β8ΐο(ΐ6ΐΐι Γ6ΐη,]>οιηίηίθ3ΐη ηοιηρβ 
ΜύΐΙύίη, (ίοηίΓαΓίί ιίίοαηΐυΓ, ΗβυΑ Ιιχο ΐαιιΐΰπ $6<ίΐιιι- 
ιΐιιιη ιηο<Ιυπι βυπκΐβιη «ϋΰΙ. Ν^πκιυβ ιιημιϊι (Ιί^ίΐυΓ, της άνθρωιτίνη< Ιάχηχχ^ φύνεως * ^ών μίν γ&ρ 6 
της ^αχίας γενεσιουργός τό ΐϊανάχρβντσν ίχεΤνο χβΐ 
6εοηρε4Κές σώμα τοΙς φτ>9(χοΙς χά\ ά5ιβ(6λήτοις ύ^η»- 
χείμενβν πάθεΛ, τήν έπιβοΛήν ΙβοΟλβυΙ Λ χα\ εΙς 
ϊργον Λγεχν Ισποι5δαζεν• όρων Λ ΐϊάλιν ίιά τών 
θεοσημείωντης θεϊκής αξίας τ^ «Γγλην ύτυε^ρβστρά- 
■ητουσαν, συνεστέλλετό τε χα\ άνεθύετο» %α\ κρδς τ6 
θέλειν τε &μα κα\ μη 64λειν τδν Δεσποτεκδν θάνατον 
ύΛοφερόμενος , τϊ^ν μηχανήν εΤχβν εΙς άμηχανίαν 
λαταστρέφβυσαν • δμως ένίκα -Λ δειλών ή οΜνοια • 
-ϋφ γάρ της μιαιφονίας τεχνίτη μαλ).ον αΙρετ^ν τ6 
σύνηθες, Ί| φοβερών 6 έιτιφυ^μενος φ^βος • οδτω γοΰν 
εμφανώς των {ερών ήμων Λογίων θελητόν είναι τ<ρ 
Πατρ\ τ6ν θάνατον Αναχηρυττόντων του ΤΕου, άθέ- 
λητον δ& τω πονηρφ • τ6 γάρ δτι παντδς αϋτφ μ3λ•^ 
λον ό δ(ά σταυρού θάνατος ήγωνίζετο, λαβείν Ιστι 
^[αν έχ ΐΒολλΰν Αλλων χα\ δθεν οΰχ Α5ηλον • χαΐ γάρ 
τ6 Ιουδαίων βθνος έχε^νου ^^χουργείν άναχινουντος, 
τδν χατά Σωτήρος έηαλαμώντο θάνατον * άλλ* 6μό(ως 
μ^ν έπίβηλον χαΐ ώς ούχ\ τψ ΠατρΙ τ6 πάθος του ΥΙου 
θελητόν • δτι θέ του λίγου προϊόντος , έπ\ πλέβν ίΙϊ|- 
λ(ιι](θήσετα(. 

Ρ'. ΈιτεΙ «δν τ\ς τάξιν ήχθη ταύτα βιατυπώσεφβς, 
έιαλογίζεσθαι «ροση)έε χα\ ϋχοπεΤν, ύ>ς εΐ χβΛ πεί* 
του αύτοΰ πράγματος τάναντία λέγεται, του άεσπο- 
»ΡΐΧου, φημί, θανάτου, άλλ' ού χατά τ^ αΟτόν τρό- 
^ν « άλΧά τδ μ^ν έξ αύτου τοιί πάθους θ πέπονΟβ ί|υ3ΐ6ηι^9»Γΐιιηηα68ΐ([ΐΐ3ΐη0ΙιΠ8ΐυ8ρ2|ΙίΙιΐΓ;α116Γνιηι, ρ λέγεται, τί> θέ έχ τονί έχβεβηκότος• τ6μένγάρ έχ6β- ^υ^ΙθηΐΙβ ίΓυοΐυ8 ραπίμη Ρπαοΐαβ αυΐβιη 6]α8 ηβοίβ 
ίιιΐΐ, Μΐΐαβ Ιιιιιη:ιηί ^ςηβΓίβ Γβ€οηΰΊΙί2ΐ(2;, ^ί&1)οϋςυβ 
|γηηηΐ8 (Ιβίοΐβΐ• ΒΙηο }μ\»ΐ Ιι^ηο Γβιη ΓιιίβΒβ Ρβ^ΐπί 
|ΐ(»^μΐΗΐ &ο γο1υΐι|»Γήιιΐ|, αίςοίβ «]ικ ιοιήΐ8 ^ϊ$α Ιι•- 
ροίόθΐ ρΓΟγΙάβηΐΙ» εμιηωαιίυιη. Οιιίάηΐ τβτο €ΐ 
ΐΠμά ρβηρίοαυα; 8ΐΐ,0Ι)Π8(ί ηίηιίΓαιη οΙ>ίΙιμιι λΙ» ίηΙ- 
ιιι10 ηο8ΐή νο|υηΐ&ΐ6 βιΠβιιμιη Αιΐβββ, «ίςυβ ΰΐΗ^βιη 
11121X1111301 ίιιΐμ1ί886? Ν3Ι11 Κίΐϋ ΰφ<1β8, ςοΐ 6Γ91 113(υ- 
Γ^ΐίβ ιΐ(^ίοηΐ3 θ06ΰΐυ8, ρβΓ 80 (ΐυίϋβιη Ρ^ΐπ ηβηυβ 
|ΐ|ουη<ΐ36Γ3ΐ ιι^ιιβ βΓ3ΐ3, ίιηο ίιΐ(Ιίκη3ΐίοιιί8 Ηρρηαιβ 
μ|6Γ€η8 31(1^6 ΓυΓ0Ρί8; βίουΜ 6 €οηΐΓ&πο ιιίΐιίΐ 6γ3| 
6Χ(ϋ3ΐ)θ1ί ^π^οΜα ίηΛ^\%^ ιύϊϊΐΐ βίάβιη €ΐΐ8Γία8 ιιΗ 
ριη3ΐ>ίΓιυ8. ΟααιηοϋΓβιη οΐβαιβηβ βοΓναΐΟΓ ί1ΐ3 ρΓβ- 
€1101 ΒΐΗίΓυηι ίφτιρυΐα τβηιι^ηι ϋβ ςνί ββ ΙχββπιοΙ €ΐι< δηχί^ς θιάτρυ θανά-^ου, ή σωτηρία του γένους έπράχθη 
των ανθρώπων, χα\ της του διαβόλου τυραννίδοςή 
χαθαίρεσις * δ δηλον δτι θελητόν τε τφ ΠατρΙ χα\ βυ- 
δοιο^α, χα\ ^ αύτοΰ προνοίας έμπασης «ερ\ -Λ 
άνΟρώπινον γένος τδ χεφάλαιον • τοΟτο δ^ πως σ^χ 
εΟδηλον δτι χαΐ τψ έχθρψ άθέλητόν τε χα\ έσχατη 
πληγή ; τδ μέντοιγε σφαγιασθήναι τδγ Υ16ν, δπερ ήν 
ή διά του πάθους προϊούσα πρδ^ις, χαθ' έαυτδ μέν 
οδτε ήδΟ τφ Πατρ\ οΟτε εύπρόσδεχτον, άλλα χαΐ 
λίαν οργής άξιον χαΐ θυμού • ώσπερ δη τφ πονηρφ 
9$αταθύμιόν τε χα\ πάντων έρασμιώτατον των τερ- 
πνών διδ χάΐ 6 φιλάνθρωπος ημών Σω^ήρ εν τύχφ 
4Αεθοδεύων προσευχής τήν άφεσιν τών έξυβρισάντων 
είς αΟτδν, β ΙΙάτερ, φησ\ν, άφες αύτοϊς την άμαρ- Γ3η8 ; ι Ρ3(βτ, ΑΐΙ, €θΐιόοοβ ϋΐί^ Κμ)0 ρ6603ΐιιαλ ; ηοο Υ) τίαν ταυτην * «ύ γάρ οίδασνν τ{ ποιοΰσιν * ι οΟτω μέν £0*101 8θίοΐ2κΙγβΓΜιο( ςιιί(1 3β[ΐιηΐ *^ > Αάβο Ρίΐϋ ρχ- 
άίΛ ΰθο(Γ3 Ρλΐηβ ν^ΙυοίΑΐβαι 6β1>3ΐ, ιιΙ οιυΙ(3οι Ιιαίρ 
ίη^ν^ίιάμxβ οοοιαιονβτβΐ; 3€ οβ€6886 ΓυβΗί Ιχεοαι 
ίρπυοι, ά6ρΓ6<»μ>Γ6αι 4βΓί, φΐο Γβί ρφοίίβηΐία 6χ- 

4Η3ΐί ρ<Β0αβ 6?34«ΓθηΙ. Ι^βςυβ ΓβρίΙ^ΟΑΐ, ΡλίΓθΟΙ 

>Ί1μ η60Μΐ νοίαίβββ ι^ΗΐβΓ 90 οοΐυϊββο : 03βι ςυοϋ 
οΑοι νοίΐβΐ» (πιβία^ ρ^8Ββι^ιιιη ίο β^μιβ^ι βΓ^ΐ ; ςυοιΙ 
νβΓΟ ΐΐοΝοί, ΚΙ Ιαοίοαβ ρβτ ςβ ^ρβο^ϋιοι ί3ΰΙ«1);|(. 
5. Να» νθΐυΐί ίαιρβΓΑΐοτ εί ίοτίβοι ωίΠίβιιι οοτοαΐ 
νιιΐοοη «χαρίβοΐβοι, τυΐοβήΐιυείΐυβ Ιιοβίίοοι οΓάίοβ:» 
^οοβοοΜΟΐεοι, ίρβοοίθΐ ΙιβΙΚ (Ιυοβ ρπΐ8ΐΓ3ΐο ; ΙββίαΐοΓ 

φι\ΐΜΒΜ φΙθ4 νί€ΐΟΤΜαΐΙ 81160008 Ιΐίο άβ 3<1ν6Γ83Γϋ5 άθέλητόν τρΰ Παιδδς ή σφαγή τφ Πατρ\, χα\ πολλήν 
τ^ν άγανάχτησιν ανακινούσα • ώς χβ^Ι αντης δεισθαι 
τής δεήσεως του ήδιχημένου, έφ' $